INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9"

Transcriptie

1 Uw pensioen bij

2

3 INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie Belangrijke begrippen 12

4 2

5 3 01 Over deze brochure Na het salaris is pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Pensioen is het inkomen voor uw oude dag en het inkomen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Veel mensen gaan ervan uit dat hun pensioen wel in orde zal zijn, maar een goed pensioen is niet iets vanzelfsprekends. Wie bijvoorbeeld wel eens een tijdje werkloos is geweest of vaak van baan is veranderd, ziet dat terug in zijn pensioen. Ook andere situaties hebben invloed op uw pensioen. In deze brochure leest u waar u op moet letten als het over uw pensioen gaat. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Als u denkt dat uw pensioen straks onvoldoende is, kunt u eventueel zelf extra sparen. Bijvoorbeeld via lijfrente, de levensloopregeling of een andere spaarrekening. Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting Pensioenfonds ECI voert de pensioenregeling van een aantal Bertelsmann ondernemingen in Nederland uit, waarvan ECI de grootste is. In deze tekst wordt gemakshalve verder alleen ECI genoemd waar bedoeld worden de aangesloten werkgevers zoals in hoofdstuk 6 genoemd onder werkgevers. De administratie en uitkering van de pensioenen heeft het pensioenfonds ondergebracht bij Interpolis Pensioenen. Wie is deelnemer? Als u 20 jaar of ouder bent, neemt u op grond van de pensioenovereenkomst tussen u en uw werkgever automatisch deel aan de regeling van Stichting Pensioenfonds ECI zoals die geldt per 1 januari Misschien was u al langer deelnemer en had u per 31 december 2006 al pensioen bij het pensioenfonds opgebouwd op grond van oude pensioenreglementen? U behoudt dan het recht op dit pensioen, maar voortaan geldt ook voor u de nieuwe pensioenregeling U bouwt pensioen op op grond van deze nieuwe pensioenregeling. Let op! Bent u jonger dan 20 jaar? Dan bouwt u tot uw 20ste nog geen pensioen op. Als aspirant-deelnemer bent u wel verzekerd van partner- en wezenpensioen. Wat biedt de pensioenregeling 2007? In het Reglement Pensioen 2007 leest u precies hoe uw pensioen is geregeld. U kunt dit reglement opvragen bij uw werkgever of downloaden via onze website U hoeft natuurlijk niet alle details van het reglement te weten. Maar om een goed beeld van uw pensioen te krijgen, moet u wel weten hoe hoog uw inkomen is als u met pensioen gaat en wat uw eventuele partner en kinderen krijgen wanneer u overlijdt. Via deze regeling bouwt u de volgende aanspraken op: ouderdomspensioen: inkomen voor uzelf vanaf uw 65ste; partnerpensioen: inkomen voor uw partner wanneer u overlijdt; wezenpensioen: inkomen voor uw kind(eren) wanneer u overlijdt. In de pensioenopgave die u elk jaar van het pensioenfonds ontvangt, staat hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd bij het pensioenfonds. In deze brochure vindt u aanvullende informatie over: wat pensioen eigenlijk is (hoofdstuk 2); hoe uw pensioen is geregeld bij ECI (hoofdstuk 3); wat u moet doen met uw pensioen bij bepaalde veranderingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld bij scheiding of verandering van baan (hoofdstuk 4); wat u verder nog moet weten (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 vindt u een toelichting op de meest gebruikte pensioenbegrippen. Beëindiging deelname Uw deelname eindigt op het moment dat uw arbeidsovereenkomst stopt: dus als u uit dienst treedt, met pensioen gaat of als u overlijdt.

6 4 02 Wat is pensioen eigenlijk? Als u op uw 65ste stopt met werken en geen salaris meer ontvangt, wilt u natuurlijk graag op dezelfde voet verder leven. Ook is het een prettig idee dat uw eventuele partner en kind(eren) goed verzorgd achterblijven wanneer u overlijdt. Maar weet u eigenlijk hoe het pensioen dat u (of uw nabestaanden) dan krijgt, wordt opgebouwd? In dit hoofdstuk leest u daar meer over. 2.1 Pensioen is inkomen voor uw oude dag Na uw 65ste bestaat uw inkomen uit één of meer van de volgende onderdelen: AOW-uitkering van de overheid De AOW-uitkering (AOW staat voor Algemene Ouderdomswet) is een levenslange uitkering van de overheid waarop alle inwoners van Nederland vanaf hun 65ste recht hebben. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland hebt gewoond en van de samenstelling van uw huishouden. Wie een jongere partner heeft met een eigen maandinkomen dat lager is dan 1.175,71 (2007), ontvangt bij de AOW misschien een partnertoeslag totdat de partner 65 jaar wordt en zelf AOW krijgt. Let op: deze partnertoeslag vervalt in 2015 voor iedereen die geboren is na 1949! De AOW wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Kijk op voor meer informatie over de AOW. Ouderdomspensioen van uw pensioenfonds Naast de AOW-uitkering krijgt u vanaf uw 65ste een maandelijkse pensioenuitkering van het pensioenfonds. Deze uitkering krijgt u levenslang. In hoofdstuk 3 leest u hoe uw ouderdomspensioen tot stand komt. Hoeveel u straks ontvangt, staat in de jaarlijkse pensioenopgave. Het is belangrijk om na te gaan of dit genoeg is voor u. Als u denkt dat dit niet zo is, kunt u eventueel extra sparen voor uw pensioen. Pensioen via vorige werkgever(s) Is ECI niet uw eerste werkgever en hebt u al bij andere werkgevers gewerkt? Dan hebt u waarschijnlijk ook pensioen opgebouwd via een andere pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij). Het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw oude pensioenuitvoerder kunt u daar laten staan of overdragen naar Stichting Pensioenfonds ECI. Ga voor meer informatie naar hoofdstuk 4. Eigen aanvullingen Het is verstandig goed te kijken naar uw pensioensituatie. Wie 40 jaar lang heeft deelgenomen aan de pensioenregeling van zijn werkgever, kan ervan uitgaan dat hij straks een goed pensioen krijgt. Bent u echter meerdere keren van baan veranderd, dan kunt u te maken krijgen met een pensioentekort. In dat geval kunt u extra sparen. Bijvoorbeeld via lijfrente of de levensloopregeling. Hoe eerder u hiermee start, hoe groter de kans dat u straks genoeg inkomen hebt. 2.2 Pensioen is inkomen voor uw nabestaanden Hebt u een partner en/of kind(eren), dan is het prettig te weten dat zij voldoende inkomen hebben wanneer u overlijdt. Voor uw partner is er een partnerpensioen, voor uw kind(eren) een wezenpensioen. Partnerpensioen voor uw partner Wanneer u overlijdt, heeft uw partner recht op een levenslange uitkering van uw pensioenfonds: het partnerpensioen. Dit wordt elke maand door het pensioenfonds overgemaakt. De voorwaarden en de hoogte van het partnerpensioen vindt u in hoofdstuk 3. Wezenpensioen voor uw kind(eren) Voor uw kind(eren) kent het pensioenfonds het wezenpensioen. In hoofdstuk 3 leest u wat de voorwaarden en de hoogte van deze maandelijkse uitkering zijn. Het wezenpensioen stopt als uw kind(eren) 18 jaar wordt. Studerende kinderen ontvangen, onder bepaalde voorwaarden, het wezenpensioen tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd. Anw (Algemene nabestaandenwet)-uitkering van de overheid De Anw-uitkering geldt alleen voor achterblijvende partners die: geboren zijn vóór 1950 óf voor minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn óf de zorg hebben voor een of meer kinderen onder de 18 jaar. De hoogte hangt af van het inkomen van uw partner, maar is maximaal 70% van het minimumloon. Als uw partner recht heeft op een Anw-uitkering en u hebt kinderen, is er voor uw kind(eren) een aanvulling. Ga voor meer informatie naar Anw-hiaatverzekering via uw werkgever De Anw-uitkering is een tijdelijke uitkering. Daarom heeft uw werkgever een voorziening voor alle medewerkers in het leven geroepen: de Anw-hiaatverzekering. Hieraan kunt u op verzoek deelnemen. Als het recht op Anw stopt, ontvangt uw partner tot 65 jaar een uitkering via deze verzekering. Ga naar personeelszaken voor meer informatie.

7 5 Wat is pensioen eigenlijk? 2.3 Pensioen is inkomen voor als u arbeidsongeschikt raakt Als u ziek bent, gaat uw pensioenopbouw door. Bent u langere tijd ziek en komt u na twee jaar in de WIA terecht, dan neemt het fonds een deel van de kosten van uw pensioenopbouw van u over. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (zie tabel). Premievrije voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Mate van arbeidsongeschiktheid: Gedeelte pensioenopbouw dat doorgaat: Minder dan 35% 0% 35% tot 45% 40% 45% tot 55% 50% 55% tot 65% 60% 65% tot 80% 72,5% 80% tot en met 100% 100% Meer informatie over de WIA vindt u op

8 6 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Hoeveel pensioen krijgt u straks? In dit hoofdstuk leest u meer over hoe u pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ECI en waarop u ongeveer mag rekenen. 3.1 Wat voor soort regeling is het? Vanaf 1 januari 2007 kent Stichting Pensioenfonds ECI een nieuwe pensioenregeling. Het is een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling, of cdc-regeling ( cdc staat voor collective defined contribution, de Engelse term voor collectieve beschikbare premie). Het voornaamste kenmerk van zo n cdc-regeling is dat de werkgever, gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, een vaste premie afdraagt aan het pensioenfonds van de onderneming. Door deze premie te betalen, heeft de werkgever aan zijn deel voldaan. Hij kan niet meer worden aangesproken voor het aanvullen van eventuele premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds. Het omgekeerde geldt ook: eventuele overschotten kunnen niet door de onderneming worden opgeëist. Deelnemers betalen (vanaf 20 jaar) een deelnemersbijdrage. Dit is een bepaald percentage van de pensioengrondslag die weer onderdeel uitmaakt van de vaste bijdrage. Wie betaalt wat? Deze vaste premie van de werkgever gaat in een collectieve pensioenpot. Bij de Stichting Pensioenfonds ECI betalen de werkgevers een vaste bijdrage van 32% van de pensioengrondslag van alle werknemers die bij hen in dienst zijn. Deze bijdrage is afgesproken met ingang van 1 januari 2007 voor een duur van vijf jaar middels de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en de Stichting Pensioenfonds ECI. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend voortgezet, tenzij partijen minimaal zes maanden voor het einde van de hiervoor bedoelde periode(n) schriftelijk hebben aangegeven deze overeenkomst te willen wijzigen of beëindigen. De werkgever en de Stichting Pensioenfonds ECI hebben bij het aangaan van deze overeenkomst de intentie uitgesproken om de overeenkomst na afloop van de duur van vijf jaar voort te zetten. Daarbuiten heeft de werkgever geen andere verplichtingen naar het pensioenfonds. De deelnemersbijdrage is 5% van de pensioengrondslag en maakt onderdeel uit van de vaste bijdrage van 32%. Bij het vaststellen van de premie wordt uitgegaan van een pensioenaanspraak op einddatum ter hoogte van 70% van uw gemiddelde salaris. De te betalen premie staat dus vast, maar de uiteindelijke pensioenuitkomst is onzeker. Die is afhankelijk van het vermogen dat op de pensioendatum is opgebouwd uit de premie en de beleggingsopbrengsten. Het risico van tegenvallende beleggingen komt daarmee voor uw rekening. Dat wil zeggen als het vermogen binnen het fonds ontoereikend is, wordt de toekomstige opbouw en vervolgens de al opgebouwde aanspraken gekort. In de premie is daarom een risico-opslag ingebouwd om eventuele tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen. behalen. In dat geval moet het pensioenfonds maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het pensioenfonds weer in een goede financiële positie komt en aan de minimale (wettelijke) dekkingsgraad van 105% voldoet. Het pensioenfonds kan dan besluiten een deel van de premie hiervoor te gebruiken. Ook kan het noodzakelijk zijn om de pensioenen in mindere mate of helemaal niet te indexeren. Als dat niet helpt, kan het bestuur vervolgens besluiten de opbouw van toekomstige pensioenaanspraken te verlagen. Blijkt dit nog niet voldoende te zijn, dan zullen ook de al opgebouwde aanspraken verlaagd moeten worden. Maar dat komt zelden voor. In principe is de betaalde premie voldoende om alles te financieren. Hoe zit het met toeslagverlening? Als het pensioenfonds over voldoende financiële middelen beschikt, verleent het bestuur jaarlijks per 1 januari een toeslag op de opgebouwde en ingegane pensioenen. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre een toeslag wordt verleend. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er bestaat geen recht op toeslag en het is ook voor de toekomst niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Er wordt voor toeslagverlening geen premie betaald en geen geld gereserveerd. Hoe werkt een middelloonregeling? De pensioenen worden dus gefinancierd uit een vaste premie. Bij de uitvoering streeft het pensioenfonds naar het ambitieniveau van een middelloonregeling, m.a.w. het fonds doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de pensioenuitkering die u straks krijgt op het niveau ligt van een pensioenuitkering die u zou ontvangen als het fonds een middelloonregeling zou uitvoeren. Hoe werkt een middelloonregeling? In een middelloonregeling bouwt u elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling een bepaald percentage (2,25%) van de pensioengrondslag op. De pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris verminderd met een bedrag (franchise) waarover u niet hoeft op te bouwen omdat u vanaf uw 65ste een AOW-uitkering van de overheid krijgt. U bouwt op over de grondslag zoals die elk jaar wordt vastgesteld op basis van het pensioengevend salaris in dat jaar. Dit betekent dat als u in het daaropvolgende jaar een salarisverhoging krijgt, deze alleen meetelt voor de jaren vanaf het moment dat de verhoging aan u is toegekend en niet over de jaren daarvoor. Om ervoor te zorgen dat de pensioenaanspraken niet te veel in waarde achteruitgaan, probeert het pensioenfonds deze jaarlijks onder bepaalde voorwaarden te indexeren. Daarom noemen we dit een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Wat gebeurt er als de premie niet voldoende blijkt te zijn? In een normale of gunstige situatie is de vaste premie ruim voldoende. Echter, onder wat minder gunstige omstandigheden, bijvoorbeeld bij tegenvallende beleggingsopbrengsten of dalende marktrentes, kan het gebeuren dat de vaste premie niet voldoende blijkt te zijn om een niveau van ongeveer 70% van uw gemiddelde salaris te

9 7 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 3.2 Wat bouwt u op? Als u deelneemt aan de regeling, bouwt u de volgende voorwaardelijke aanspraken op: ouderdomspensioen voor uzelf, vanaf uw 65ste; partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt; wezenpensioen voor uw kind(eren), wanneer u overlijdt. Ouderdomspensioen voor uzelf Vanaf uw 65ste bestaat uw inkomen uit diverse onderdelen (zie hoofdstuk 2). Eén daarvan is het ouderdomspensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Het ouderdomspensioen is een maandelijkse uitkering. De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt en loopt levenslang door. Zo bouwt u op Bij ECI betaalt de werkgever een vaste bijdrage van 32% van de pensioengrondslag van alle deelnemers die bij hem in dienst zijn. Deze bijdrage geldt tot 1 januari Daarbuiten heeft de werkgever geen andere verplichtingen naar het pensioenfonds. Uw bijdrage is 5% van de pensioengrondslag en maakt onderdeel uit van de vaste bijdrage van 32%. U betaalt elke maand mee voor de opbouw van het totale ouderdomspensioen dat u in dat jaar opbouwt, de pensioenpremie. Gaat u uit dienst of met pensioen, dan stopt uw opbouw. Dat geldt uiteraard ook als u overlijdt. Hoogte De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van de hoogte van uw salaris en van het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling. Elk jaar dat u deelneemt aan de regeling, bouwt u ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen dat u in een jaar opbouwt, is gelijk aan 2,25% van uw pensioengrondslag in dat jaar. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. De pensioengrondslag is uw jaarsalaris verminderd met de franchise. Het jaarsalaris is 12 x uw maandsalaris, inclusief de toegekende vakantietoeslag. Omdat u vanaf uw 65ste van de overheid AOW krijgt, bouwt u over een deel van uw salaris geen pensioen op. Dat is de franchise. Elk jaar bepaalt het pensioenfonds de hoogte van de franchise op basis van de AOWontwikkeling. In 2007 is de franchise Als u vóór 2007 al deelnemer was, is onder andere uw opgebouwde ouderdomspensioen uit de oude regeling(en) automatisch meegenomen naar deze pensioenregeling. De hoogte hiervan verschilt per persoon. Partnerpensioen voor uw partner Partnerpensioen is inkomen voor uw partner, wanneer u overlijdt. Bij Stichting Pensioenfonds ECI is de hoogte van het partnerpensioen 1,575% (70% van 2,25%) van de pensioengrondslag, dus van het jaarsalaris verminderd met de franchise, vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren tot de pensioendatum. Het partnerpensioen is een maandelijkse uitkering. De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en loopt levenslang door. Wie geldt als partner? Als partner geldt de persoon met wie u: getrouwd bent, óf; een geregistreerd partnerschap hebt, óf; minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding voert, vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract, én waarmee geen bloed- of aanverwantschap bestaat. Als u na uw pensionering overlijdt, ontvangt uw partner alleen partnerpensioen als het partnerschap vóór uw pensionering is aangegaan. Wat krijgt uw partner?. Het partnerpensioen dat u opbouwt, blijft van u als u uit dienst gaat. U kunt uw opgebouwde ouderdomspensioen onder voorwaarden meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Overlijdt u vóór uw 65ste, dan ontvangt uw partner het partnerpensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 65ste in leven was gebleven. Voor de jaren vanaf uw overlijden tot uw 65ste is uw laatstverdiende salaris het uitgangspunt voor de berekening. Als u niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds ECI en u overlijdt vóór uw 65ste, ontvangt uw partner het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tijdens uw deelname aan de regeling. Dit geldt alleen als u uw pensioen niet hebt meegenomen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Overlijdt u ná uw pensioendatum, dan ontvangt uw partner het door u opgebouwde partnerpensioen. Tenzij u op uw pensioendatum ervoor kiest uw partnerpensioen uit te ruilen voor meer ouderdomspensioen (zie Geen partnerpensioen nodig ). Bijzonder partnerpensioen Verder heeft uw ex-partner bij beëindiging van het huwelijk, of scheiding van tafel en bed of het geregistreerd partnerschap recht op een deel van het door u opgebouwde partnerpensioen. Dit wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het kan dus zijn dat van het partnerpensioen voor uw nieuwe partner eerst het bedrag dat uw ex-partner krijgt aan bijzonder partnerpensioen wordt afgetrokken. Als u vóór 2007 al deelnemer was, hebt u automatisch onder andere uw opgebouwde partnerpensioen uit de andere regeling(en) meegenomen naar deze pensioenregeling. De hoogte hiervan is voor elke deelnemer anders. Geen partnerpensioen nodig? U kunt uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen, bijvoorbeeld als u geen partner hebt of als uw partner zelf een goed pensioen heeft. Deze keuze maakt u net voor uw pensioen (in 4.3 vindt u meer informatie). Wezenpensioen voor uw kind(eren) Wanneer u overlijdt, ontvangt uw kind(eren) wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen is gerelateerd aan uw partnerpensioen. Het pensioenfonds erkent als kind de eigen kind(eren) en stief- en pleegkinderen die als eigen kinderen worden opgevoed. Kinderen ontvangen het wezenpensioen in principe tot de 18-jarige leeftijd. Als uw kind studeert, loopt het wezenpensioen uiterlijk door tot uw kind 27 jaar is. Wat krijgt uw kind? Overlijdt u vóór uw 65ste, dan ontvangt elk kind 20% van het partnerpensioen dat u zou hebben opgebouwd als u in leven was gebleven tot uw 65ste. Voor de jaren vanaf uw overlijden tot uw 65ste is uw laatstverdiende salaris het uitgangspunt voor de berekening. Als u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds ECI en u overlijdt vóór uw 65ste, ontvangt elk kind een wezenpensioen van 20% van het partnerpensioen waar u aanspraak op hebt. Dit geldt overigens alleen als u uw pensioen niet

10 8 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? hebt meegenomen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wanneer u overlijdt ná uw 65ste, ontvangt elk kind het door u opgebouwde wezenpensioen. Dit komt overeen met 20% van het door u opgebouwde partnerpensioen. Let op! Als beide ouders zijn overleden, krijgt het kind een dubbel wezenpensioen. Voorbeeld Kees is op 1 januari 2007 begonnen bij ECI. Hij neemt automatisch deel aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds ECI. Zijn pensioendatum is 1 juli In 2007 is zijn jaarsalaris Kees is 29 jaar en getrouwd met Els; ze hebben twee kinderen. Hoe is de pensioensituatie van Kees in 2007? Stap 1: berekenen van de pensioengrondslag Om zijn pensioensituatie te bepalen, berekent Kees eerst zijn pensioengrondslag. Dit is het jaarsalaris verminderd met de franchise. Het jaarsalaris van Kees is , de franchise in 2007 is Zijn pensioengrondslag wordt dan = Stap 2: hoe hoog is het ouderdomspensioen? Over zijn pensioengrondslag bouwt Kees elk jaar een vast percentage aan ouderdomspensioen op. In 2007 is dit 2,25%. In 2007 bouwt hij dus 2,25% van (of 0,0225 x 8.128) is 183 op. Voor dit ene jaar werken ontvangt Kees vanaf zijn 65ste levenslang elk jaar bruto 183, exclusief AOW. Stap 3: hoe hoog is het partnerpensioen? Het partnerpensioen is 1,575% x de pensioengrondslag x het aantal deelnemersjaren tot de pensioendatum. De pensioengrondslag is Als Kees op 1 mei 2008 zou overlijden en we gaan er van uit dat hij tot zijn 65ste zou hebben gewerkt, zou hij 36,5 deelnemersjaren hebben. Zijn pensioendatum is 1 juli De hoogte van het partnerpensioen wordt dan 1,575% x x 36,5 = Els zou levenslang elk jaar ontvangen. Verder ontvangt Els mogelijk een Anw-uitkering (zie hoofdstuk 2). Stap 4: hoe hoog is het wezenpensioen? Als Kees tijdens zijn deelnemerschap overlijdt, hebben zijn kinderen recht op een wezenpensioen. Voor elk kind is dit 20% van het partnerpensioen dat Kees zou hebben opgebouwd tot zijn 65ste. U zag al in de berekening in stap 3 dat het partnerpensioen van Kees uitkomt op als hij in 2008 overlijdt. Zijn beide kinderen krijgen in dat geval elk jaar 20% van = 935. De kinderen krijgen dit bedrag in principe tot hun 18e. Overgangsbepalingen Deze pensioenregeling geldt vanaf Was u voor 2007 al deelnemer? Dan gelden voor u de overgangsbepalingen. Wat houden deze in? Het ouderdoms-, partner-, wezen- en tijdelijk ouderdomspensioen dat u via een of meer andere pensioenregelingen vóór 2007 heeft opgebouwd, is premievrij gemaakt. Tijdelijk ouderdomspensioen is pensioen dat u heeft opgebouwd in oude regelingen om vóór uw 65ste met pensioen te gaan. De opbouw hiervan is afgeschaft vanwege nieuwe regelgeving van de overheid. In de pensioenregeling 2007 bouwt u geen tijdelijk ouderdomspensioen meer op.

11 9 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie Als u kinderen krijgt, gaat scheiden of arbeidsongeschikt wordt, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de situaties die speciale aandacht voor uw pensioen vragen. 4.1 Veranderingen in uw privé-situatie U gaat samenwonen Als u en uw partner al een half jaar of langer (aantoonbaar) samenwonen, minimaal een half jaar geleden een samenlevingscontract hebben afgesloten en geen familie in de rechte lijn van elkaar zijn, is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt bij Interpolis Pensioenen. Uw partner heeft in dat geval namelijk recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. Is uw partner niet aangemeld, dan heeft uw partner ook geen recht op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. U gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan Wie gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft zijn of haar partner niet aan te melden. Interpolis Pensioenen ontvangt deze gegevens automatisch via de gemeente. Bij uw overlijden heeft uw partner recht op het door u opgebouwde partnerpensioen, tenzij u dit anders regelt in de voorwaarden van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Let op! Uw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als het samen levingscontract, geregistreerd partnerschap of huwelijk vóór uw pensionering is aangegaan. U gaat scheiden Wanneer uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd, tenzij u dit anders hebt geregeld via uw huwelijksvoorwaarden of een echtscheidingsconvenant. De verdeling van pensioen bij scheiding heet pensioenverevening. Dit is een wettelijke regeling. Meer informatie vindt u op Let op! Als een samenlevingsovereenkomst wordt beëindigd, bestaat er geen recht op pensioenverevening. Verder heeft uw ex-partner recht op een deel van uw partnerpensioen, wanneer u overlijdt. Het gaat om het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de echtscheiding; dit wordt bijzonder partner pensioen genoemd. U krijgt een kind Via de gemeente wordt Interpolis Pensioenen automatisch op de hoogte gebracht van de geboorte van een kind. U hoeft dit dus niet aan te melden. Wanneer u overlijdt, hebben uw kinderen tot 18- jarige leeftijd recht op wezenpensioen. Studerende kinderen krijgen wezenpensioen tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd. U gaat verhuizen Een verhuizing wordt ook doorgegeven via de gemeente. Geef uw adreswijziging wel door aan uw eigen gemeente. U vertrekt naar het buitenland Gaat u in het buitenland wonen of werken, dan moet u dit even schriftelijk doorgeven aan Interpolis Pensioenen. Na ingang van uw pensioen ontvangt u jaarlijks een verzoek om een bewijs van leven (attestatie de vitae) naar ons te sturen. Let op: vertrek naar het buitenland heeft vaak gevolgen voor uw huidige pensioen of uitkering (bijvoorbeeld uw AOW). Lees hier meer over op U komt te overlijden Na uw overlijden hebben uw nabestaanden recht op een uitkering van het pensioenfonds. Interpolis Pensioenen krijgt een overlijdensbericht van de gemeente en zorgt ervoor dat de pensioenen worden uitgekeerd. Hebt u geen partner en / of kinderen, dan vervalt uw pensioen volledig aan het pensioenfonds. 4.2 Veranderingen in uw werksituatie U gaat meer of minder werken Uw salaris vormt de basis voor uw pensioenopbouw. Gaat u meer of minder werken, dan verandert niet alleen uw salaris maar ook uw pensioenopbouw. U krijgt een andere werkgever Als u een andere werkgever krijgt, stopt de pensioenopbouw in de regeling. U kunt dan twee dingen doen met uw opgebouwde pensioen: U kunt uw pensioen bij het fonds laten staan. Uw ouderdomspensioen ontvangt u dan vanaf uw 65ste. Wanneer u overlijdt, krijgt uw partner het opgebouwde partnerpensioen. U kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Het voordeel hiervan is dat u vanaf uw 65ste pensioen ontvangt van één pensioenuitvoerder. Neem contact op met het pensioenfonds of kijk op www. ecipensioenfonds.nl voor meer informatie hierover. U bent werkloos Bij werkloosheid stopt uw deelname aan de pensioenregeling en daarmee ook de opbouw van uw pensioen. Op ziet u of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Als u ouder bent dan 40 jaar en een WW-uitkering ontvangt, hebt u recht op een bijdrage van de Stichting FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering). Uw pensioenopbouw gaat onder bepaalde voorwaarden door. Via het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) ontvangt u automatisch een aanvraagformulier. Let op! Met ingang van 1 januari 2009 verdwijnt de Stichting FVP en vervalt de FVP-bijdrage. U gaat met pensioen Vlak voordat u met pensioen gaat, krijgt u enkele keuzemogelijkheden voorgelegd (zie 4.3). Vanaf uw pensioendatum ontvangt u levenslang elke maand uw pensioenuitkering. U ontvangt de bruto uitkering. Hierop worden de verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen ingehouden.

12 10 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 4.3 Pensioen in zicht Vlak voordat u met pensioen gaat, krijgt u enkele keuzes voor gelegd waarmee u uw opgebouwde pensioen kunt aanpassen aan uw persoonlijke situatie en wensen. Hierna ziet u welke mogelijkheden dat zijn. Let op: deze keuzes zijn eenmalig en kunnen niet ongedaan worden gemaakt! Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen. Daardoor wordt uw ouderdomspensioen lager. De keuze voor uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen kunt u maken als uw deelname aan het pensioenfonds eindigt doordat u ergens anders gaat werken of op uw pensioendatum. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen Andersom kan ook. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen. U levert dan (een deel van) het partnerpensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd in voor een hoger ouderdomspensioen. Als u kiest voor uitruil, verliest u het recht op partnerpensioen. In plaats daarvan krijgt u een hoger ouderdomspensioen. Dit hogere ouderdomspensioen kunt u bijvoorbeeld gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Andere overwegingen om het partnerpensioen uit te ruilen in ouderdomspensioen zijn als u geen partner heeft of uw partner voldoende eigen inkomen heeft en zelf een goed pensioen opbouwt. U kunt de keuze voor uitruilen van partner pensioen voor hoger ouderdomspensioen maken vlak voordat u met pensioen gaat. Uitruil kan alleen als uw partner u daar toestemming voor geeft! Het wezenpensioen kunt u niet uitruilen. Eerst een hoger ouderdomspensioen en daarna een lager Stel dat u vlak na uw pensionering een verre reis wilt gaan maken of andere plannen hebt die veel geld kosten. U kunt er dan voor kiezen om gedurende een bepaalde periode eerst een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna een lagere. Andersom kan ook. Als uw partner bijvoorbeeld nog werkt, hebt u in de beginjaren van uw pensionering misschien genoeg aan een lagere pensioenuitkering. U mag voor een periode van minimaal één en maximaal vijf jaar een lagere pensioenuitkering kiezen en daarna een hogere, of andersom. De gekozen periode is definitief. Let op! Op grond van fiscale wetgeving is een variatie tussen de hoogste en de laagste uitkering van maximaal 100:75 toegestaan. Voorbeeld: als u het hoogste bedrag op zet, dan mag het laagste bedrag nooit lager zijn dan 750. Vraag bij het pensioenfonds om een berekening van uw mogelijkheden. Hebt u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partner pensioen (zie hoofdstuk 3)? Dan is dit deel van uw partnerpensioen niet beschikbaar voor uitruil. Eerder met pensioen U kunt uw ouderdomspensioen vóór uw 65ste laten ingaan, in overleg met de werkgever. De minimum leeftijd is 60 jaar, de maximum leeftijd is 65 jaar. Als u voor uw 65e met pensioen gaat, wordt uw pensioenuitkering lager. U bouwt immers alleen pensioen op als u werkt. Stopt u eerder met werken, dan loopt u een gedeelte van uw pensioenopbouw mis. Bovendien moet uw opgebouwd pensioen over een langere periode worden uitgekeerd. Leeftijd pensionering Hoogte pensioenuitkering 65 jaar 100% 64 jaar 92,5% 63 jaar 85,8% 62 jaar 79,8% 61 jaar 74,3% 60 jaar 69,3% Een lagere pensioenuitkering kunt u (deels) voorkomen door zelf te sparen voor extra pensioen, bijvoorbeeld via de levensloopregeling. Let op! Wilt u vóór uw 65ste met pensioen? Overleg dan met uw werkgever en meld dit uiterlijk zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan Interpolis Pensioenen.

13 11 05 Andere belangrijke informatie Het kan natuurlijk zijn dat u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt. U ziet hier waar u dan terecht kunt. Algemeen Uw pensioenopgave Elk jaar ontvangt u van Stichting Pensioenfonds ECI uw pensioenopgave. Hierop ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en op hoeveel pensioen u straks recht hebt als u blijft werken. Bekijk deze opgave zorgvuldig. Als de bedragen niet aansluiten bij uw wensen, kunt u eventueel bijsparen. Uw pensioenreglement Wilt u graag meer weten over de precieze regels en regelingen van uw pensioen, dan vindt u die in de statuten en het pensioenreglement. Een exemplaar van de statuten en het pensioenreglement kunt u altijd inzien bij uw werkgever of raadplegen op de website van het pensioenfonds Natuurlijk kunt u dit ook bij de afdeling personeelszaken opvragen. Wijzigingen doorgeven Het is belangrijk dat het pensioenfonds op de hoogte is van wijzigingen in uw pensioensituatie. Meestal gaat dit vanzelf, maar dat is niet altijd het geval. De gemeente stelt het pensioenfonds op de hoogte van verhuizingen binnen Nederland, overlijden, trouwen of scheiding. U hoeft alleen de gemeente op de hoogte te brengen van de wijziging. Wijzigingen in (de mate van) arbeidsongeschiktheid ontvangt het pensioenfonds via uw werkgever en/of de uitkeringsinstantie. Start of eindigt uw samenlevingscontract? Of verhuist u naar het buitenland? Dan moet u dit wel zelf doorgeven. Neem daarvoor contact op met Stichting Pensioenfonds ECI. De berekening van uw pensioen Voor vragen over de inhoud van deze brochure of over de berekening van uw pensioen kunt u terecht bij uw werkgever, maar ook bij de administratie van het pensioenfonds. Privacy, bezwaar en klachten Privacybescherming Op de registratie van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Hierin staan de voorwaarden waaronder persoonsgegevens mogen worden geregistreerd en wordt aangegeven wanneer deze gegevens aan derden mogen worden verstrekt. Als geregistreerde hebt u het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren. Bezwaar tegen een beslissing Als u het een keer niet eens bent met een beslissing van het fonds, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in het bezwaarschrift duidelijk waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Stuur uw bezwaarschrift vervolgens naar Interpolis Pensioenen ter attentie van het bestuur van Stichting Pensioenfonds ECI. Het adres vindt u achter in deze brochure. Het bestuur neemt het bezwaarschrift in behandeling. Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur, dan hebt u nog de mogelijkheid om een uitspraak van de kantonrechter aan te vragen. Klachtenprocedure De medewerkers van Interpolis Pensioenen doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks toch een klacht hebben over de uitvoering van de pensioenregeling, dan is het goed te weten dat er een klachtenprocedure is. U dient een klacht schriftelijk in bij Interpolis Pensioenen, ter attentie van Stichting Pensioenfonds ECI. Is de klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u deze voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen in Den Haag. Het adres en telefoonnummer van Stichting Pensioenfonds ECI: Administratie Interpolis Pensioenbeheer B.V. telefoon (013) fax (013) postadres Postbus LM Tilburg internet

14 12 06 Belangrijke begrippen AOW Een uitkering die iedere Nederlandse ingezetene vanaf zijn 65ste jaar maandelijks van de overheid ontvangt in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de burgerlijke staat en de gezinssituatie van de betrokkene, dus niet van het salaris dat iemand gedurende zijn of haar eventuele loopbaan verdient. Arbeidsongeschikt(heid) Wanneer een werknemer tijdelijk of blijvend niet in staat is om te werken, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar, dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA of WAO. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in percentages. Het UWV (uitkeringsinstantie voor de sociale werknemersverzekeringen) stelt de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van WIA/WAO vast. Aspirant-regeling Regeling voor werknemers die jonger zijn dan 20 jaar, maar die wel voldoen aan alle andere vereisten voor deelname aan deze pensioenregeling. De aspirant-regeling verzekert - uitsluitend op risicobasis - het partner- en wezenpensioen als omschreven in het reglement. Attestatie de vitae Schriftelijk bewijs van leven. Dit wordt bijvoorbeeld jaarlijks gevraagd van gepensioneerden die zich in het buitenland hebben gevestigd. Bestuur Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ECI. Bijzonder partnerpensioen Deel van het partnerpensioen dat toekomt aan een ex-partner. Deelnemer De werknemer die ten minste de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt en die op grond van de pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het pensioenfonds en volgens de bepalingen van het reglement aan de pensioenregeling deelneemt. Als deelnemer wordt ook gezien de ex-werknemer voor wie op basis van het reglement de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (voor een deel) wordt voortgezet. Deelnemersjaren Hiermee wordt bedoeld de periode gelegen tussen: de datum waarop dit reglement in werking treedt of de latere datum waarop de deelname aan de pensioenregeling begint, en de pensioendatum of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen ingaat, uitgedrukt in jaren en hele maanden nauwkeurig. Franchise Bij de opbouw van het pensioen wordt rekening gehouden met de toekomstige AOW-uitkering. Voor dat deel van het toekomstige inkomen hoeft immers geen pensioen te worden opgebouwd. Pensioenopbouw vindt daarom niet plaats over het gehele salaris, maar over een deel ervan. Het deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd, heet de franchise. De hoogte van de franchise wordt vaak afgeleid van de hoogte van de AOW-uitkering en jaarlijks opnieuw vastgesteld. Gewezen deelnemer Persoon die niet meer deelneemt aan de pensioenregeling wegens beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever, anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid. Gepensioneerde Persoon voor wie de uitkering van het ouderdomspensioen is ingegaan. Kind Het kind dat in familierechtelijke betrekking staat tot de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, evenals stief- en pleegkinderen die door betrokkene als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed. Middelloonregeling Type pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen is gegarandeerd. De hoogte van het pensioen is een afspiegeling van het inkomen dat de deelnemer gedurende de deelname aan de regeling gemiddeld per jaar heeft verdiend. Nabestaande De partner en/of kinderen (wezen of halfwezen) die achterblijven na overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Partnerpensioen Een periodieke uitkering die de partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde ontvangt na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de (gewezen) partner overlijdt. Ouderdomspensioen Een maandelijkse uitkering die de deelnemer ontvangt vanaf de ingangsdatum van zijn pensioen tot zijn overlijden. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 65 jarige leeftijd bereikt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de rechthebbende overlijdt. Partner Hiermee wordt bedoeld de persoon met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde: gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; samenwoont, mits: de (gewezen) deelnemer en de partner beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met een derde; de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de (gewezen) deelnemer; de (gewezen) deelnemer en de partner gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding voeren en minimaal een half jaar vóór het overlijden ten overstaan van een notaris een samenlevingsovereenkomst hebben getekend.

15 13 Belangrijke begrippen Pensioendatum De datum waarop het pensioen standaard ingaat; dit is de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. Pensioenfonds De Stichting Pensioenfonds ECI, gevestigd te Vianen. Jaarsalaris Alle bestanddelen van het inkomen die meetellen bij de berekening van de pensioenopbouw van de deelnemer: 12 x het maandsalaris plus de vakantietoeslag indien die aan de deelnemer wordt uitgekeerd. Pensioengrondslag Dit is de basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenopbouw: het jaarsalaris verminderd met de franchise. Pensioenopgave Jaarlijks overzicht van alle pensioenrechten en -bedragen die de deelnemer tot dan toe heeft opgebouwd en van het te bereiken pensioen binnen de pensioenregeling. Ook Pensioenbericht genoemd. Premie Een periodieke storting voor de opbouw van het pensioen, gebaseerd op de pensioengrondslag van de deelnemer. Prijsindex Het Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid (CPI), zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CPI wordt maandelijks berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeten wordt de gemiddelde prijsverandering in de loop der tijd van goederen en diensten die huishoudens voor hun levensonderhoud aanschaffen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de invloed van kostprijsverhogende en consumptie gebonden belastingen. Toeslagverlening Toeslagverlening om de waardevermindering van pensioenen als gevolg van inflatie (gedeeltelijk) te compenseren. De toeslagverlening voor de pensioenen in de opbouw van de actieve deelnemers evenals voor de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van gewezen deelnemers is gekoppeld aan de prijsindex. Uitruil partnerpensioen Het recht om opgebouwd partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dit gebeurt tegen een van te voren vastgestelde verhouding (ruilvoet). Waardeoverdracht De inbreng van een eerder (bij een vorige werkgever) opgebouwd pensioen in de regeling van een nieuwe werkgever. Waardevast Een opgebouwd of ingegaan pensioen is waardevast als via toeslagverlening wordt bereikt dat de koopkracht van dat pensioen gehandhaafd blijft. WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die, na de periode van de loondoorbetalingsverplichting door de werkgever, nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het door de werknemer genoten (dag)loon, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid. Per 1 januari 2006 is de WAO opgevolgd door de WIA. De WAO kent geen nieuwe instroom meer. Zie ook: WIA. Werkgever Hiermee wordt een van de volgende ondernemingen bedoeld met wie een werknemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan: - ECI B.V. gevestigd te Vianen; - Euroboek B.V. gevestigd te Vianen; - Lycos Europe B.V. gevestigd te Haarlem; - Calendar & Diaries International B.V. gevestigd te Breda; - Bertelsmann Nederland B.V. gevestigd te Vianen; - The House of Books, gevestigd te Vianen. Werknemer De persoon die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Wezenpensioen Uitkering die de kinderen van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde ontvangen na het overlijden van deze (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet zorgt voor een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De WIA gaat uit van de mate van arbeidsgeschiktheid en is gericht op het stimuleren van werkhervatting na arbeidsongeschiktheid. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeids ongeschikten (IVA).

16 Stichting Pensioenfonds ECI: Administratie Interpolis Pensioenbeheer B.V. telefoon (013) fax (013) postadres Postbus 90170, 5000 LM Tilburg internet Disclaimer Deze pensioenbrochure is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunt u aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. Het reglement van Stichting Pensioenfonds ECI is uiteindelijk bepalend. U kunt dit reglement downloaden van de website nl of opvragen bij uw werkgever. Voor u geldt het volgende reglement: Pensioenreglement 2007.

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Uw pensioenregeling Inhoud 1 Waarom een pensioenregeling? 03 2 Wat is pensioen? 04 Welke pensioensoorten zijn er? Eerder met pensioen? Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie