Pensioenregeling in het kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Pensioenregeling in het kort

2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen BV, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 2

3 Inleiding Deze brochure biedt u de mogelijkheid stil te staan bij uw pensioenvoorziening en is bedoeld voor werknemers van Cargill die op of na 31 december 2014 deelnemer waren bij Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., Stichting pensioenfonds Bonda-concern of in een bij Centraal Beheer verzekerde pensioenregeling van Cargill B.V. U kunt niet alleen nagaan hoe het zit met uw pensioenrechten na uw pensionering, maar ook bijvoorbeeld welke uitkering uw nabestaanden krijgen na uw overlijden. Ook voor andere situaties kan het belangrijk zijn dat u weet hoe het zit met uw pensioen, bijvoorbeeld als u van werkgever verandert, gaat trouwen, samenwonen of scheiden. Tevens geeft deze brochure u inzicht in de keuzemogelijkheden van de pensioenregeling, bijvoorbeeld wat betreft de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Bij het samenstellen van deze brochure is gestreefd naar een beknopt en helder overzicht van de pensioenregeling van Cargill zoals die geldt vanaf 1 januari Vanwege de beknoptheid is de informatie niet altijd volledig. Voor meer informatie kunt u het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Cargill raadplegen (beschikbaar via Uiteraard bent u met vragen over uw pensioen en alles wat daarmee te maken heeft ook welkom bij pensioenuitvoerder TKP. Pensioenregeling in het kort 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Pensioensituatie in Nederland Het Driepijlersysteem 6 2 De pensioenregeling De middelloonregeling De beschikbarepremieregeling Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioenopbouw Deelnemersbijdrage Pensioenleeftijd Deelnemers aan de pensioenregeling Rol van het pensioenfonds Het doorgeven van wijzigingen Welke pensioenen kent de pensioenregeling? 13 3 Ouderdomspensioen De opbouw van uw pensioen in de middelloonregeling De opbouw in de beschikbare premieregeling Deeltijdwerkers 17 4 Nabestaandenpensioen Partnerpensioen Hoogte partnerpensioen Wezenpensioen Hoogte wezenpensioen 20 5 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Deelneming in het pensioenfonds tijdens arbeidsongeschiktheid 21 4

5 6 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Opgebouwde aanspraken Pensioenuitkeringen en premievrije rechten Voorwaardelijkheid Korten van aanspraken 24 7 Wat gebeurt er bij een scheiding? 25 8 Wat gebeurt er bij uitdiensttreding? Ouderdomspensioen en partnerpensioen Waardeoverdracht 26 9 Keuzemogelijkheden Uitruil van pensioen Eerder met pensioen Gedeeltelijk met pensioen Variabele pensioenuitkering 27 Rol van het pensioenfonds 28 Meer informatie 28 Klachtenregeling 29 Betalingsvoorbehoud werkgever 29 Begrippen 30 Pensioenregeling in het kort 5

6 1 Pensioensituatie in Nederland Nederland kent een drie-pijlersysteem voor de opbouw van pensioenen. Deze drie pijlers slaan op de drie verschillende mogelijkheden waarin de meeste Nederlanders pensioen opbouwen. 1.1 Het drie-pijlersysteem 1. AOW De eerste pensioenpijler is de AOW. De AOW-uitkering, die u van de overheid ontvangt, kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte en de ingangsdatum hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, te weten uw geboortedatum, burgerlijke staat, en het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie en op de website van het pensioenfonds. Op de website van het pensioenfonds staat een AOW-calculator. Hiermee verkrijgt u snel inzicht in uw persoonlijke situatie voor wat betreft de AOW. 2. Ondernemingspensioen De tweede pijler zijn de pensioenen die u bij uw werkgever opbouwt. Ruim negentig procent van de werknemers in Nederland heeft een dergelijke regeling. 3. Privé voorzieningen De derde pijler betreft de privé voorzieningen, zoals koopsommen voor lijfrenten of kapitaalverzekeringen bij een verzekeringsmaatschappij, of spaar- en beleggingsproducten bij een bancaire instelling, als aanvulling op de eerste twee pijlers. 6

7 In een afbeelding ziet het drie-pijlersysteem er als volgt uit: 3 Privé voorzieningen 2 Ondernemingspensioen 1 AOW Pensioenregeling in het kort 7

8 2 De pensioenregeling Een pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Voor de meeste mensen vormt pensioen immers op latere leeftijd de belangrijkste bron van inkomsten. Het zal dus duidelijk zijn dat pensioen een kostbare arbeidsvoorwaarde is. Toekomstige pensioenuitkeringen worden tijdens het dienstverband met Cargill opgebouwd, hetgeen neerkomt op een enorme som geld. Voor een medewerker die vanaf zijn 67e een ouderdomspensioen van bijvoorbeeld bruto per jaar ontvangt, moet eenvoudig gezegd - op die datum gemiddeld een bedrag klaarliggen van circa De middelloonregeling De Cargill-pensioenregeling is een zogeheten middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren die u deelneemt in deze pensioenregeling. Hierbij geldt bij Cargill in principe een maximum salarisgrens van op jaarbasis. Deze grens wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Verdient u meer dan neemt u met het resterende deel van uw salaris (tot maximaal ) deel aan een beschikbare premieregeling. De inleg in de beschikbare premieregeling is met ingang van 1 januari 2015 voorlopig opgeschort tot 1 januari Tot die tijd vindt de pensioenopbouw volledig plaats in de middelloonregeling tot het grensbedrag van maximaal De beschikbare premieregeling Met de beschikbarepremieregeling bouwt u vanaf 2017 pensioen op over uw salarisdeel tussen en De premie die u 8

9 en uw werkgever inleggen, wordt bijgeschreven op uw persoonlijke pensioenbeleggingsrekening. De inleg wordt belegd in een beleggingsmix, bestaande uit bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Afhankelijk van uw leeftijd wordt belegd in een meer of minder risicovolle mix. Jongeren kunnen meer risico nemen, omdat het geld langer wordt belegd. Komt voor ouderen het pensioen in zicht, dan wordt een meer veilige belegging gekozen. Daar staat een lager verwacht rendement tegenover. Wanneer u met pensioen gaat, wordt uw pensioenbeleggingssaldo omgezet in extra ouderdoms- en/of partnerpensioen. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de ingelegde premies, het gemaakte rendement en de marktrente op pensioendatum. 2.3 Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris (waarover pensioen wordt opgebouwd, peildatum 1 januari) bestaat uit het vaste bruto-jaarsalaris, inclusief een eventuele dertiende maand, een eventuele vaste eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en eventuele vaste toeslagen. Het pensioengevend salaris is voor 2015 gemaximeerd op Dit maximum wordt door de belastingdienst jaarlijks opnieuw vastgesteld. 2.4 Franchise De pensioenregeling houdt er rekening mee dat iedere Nederlander vanaf de AOW-leeftijd een AOW-pensioen ontvangt. Dat gebeurt door te rekenen met een franchise. De franchise is dat deel van het pensioengevend salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Voor 2015 is de franchise en wordt jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld. 2.5 Pensioengrondslag De pensioengrondslag is het bedrag waarover pensioenaanspraken worden opgebouwd. De pensioengrondslag wordt berekend door het pensioengevend salaris (tot een maximum van de dan geldende maximum salarisgrens, zie 2.3) te verminderen met de franchise. Pensioenregeling in het kort 9

10 2.6 Pensioenopbouw Het opbouwpercentage in de middelloonregeling geeft aan hoeveel pensioen u jaarlijks (dus per dienstjaar) opbouwt over de pensioengrondslag. Het opbouwpercentage in het jaar 2015 bedraagt 1,875% van de pensioengrondslag. De inleg in de beschikbare premieregeling vindt plaats over het salarisdeel tussen de en volgens onderstaande premietabel: Leeftijd Premie Van 21 tot 25 jaar 8.0% Van 25 tot 30 jaar 9.3% Van 30 tot 35 jaar 10.8% Van 35 tot 40 jaar 12.5% Van 40 tot 45 jaar 14.6% Van 45 tot 50 jaar 17.0% Van 50 tot 55 jaar 19.8% Van 55 tot 60 jaar 23.3% Van 60 tot 65 jaar 27.7% Van 65 tot pensioneren 31.5% 10

11 2.7 Deelnemersbijdrage De eigen bijdrage bedraagt 3,5% van de pensioengrondgrondslag voor het gedeelte van het pensioengevend salaris dat lager is dan Voor het gedeelte van het pensioengevend salaris dat uitgaat boven de bedraagt de eigen bijdrage 5% van dat gedeelte. Tot voor kort voerde pensioenfonds Cargill veel verschillende pensioenregelingen uit. Het kan zijn dat er voor u compensatiemaatregelen gelden. Rekenvoorbeeld 1 Pensioengevend salaris Eigen bijdrage = x 3,5% = 957,53 bruto per jaar Rekenvoorbeeld 2 Pensioengevend salaris Eigen bijdrage = x 3,5% = 1.336,51 bruto per jaar plus ( ) = * 5% = 1.458,60 bruto per jaar Totale eigen bijdrage = 1.336, ,60 = 2.795,11 bruto per jaar. Pensioenregeling in het kort 11

12 2.8 Pensioenleeftijd De pensioenleeftijd is standaard 67 jaar. U kunt echter ook, in overleg met de werkgever, eerder met pensioen gaan: op zijn vroegst met 60 jaar. 2.9 Deelnemers aan de pensioenregeling De pensioenregeling zoals die geldt per 1 januari 2015 is van toepassing op alle medewerkers van Cargill die op of na 31 december 2014 deelnemer waren bij Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., Stichting pensioenfonds Bonda-concern of in een bij Centraal Beheer verzekerde pensioenregeling van Cargill B.V. Uw pensioenopbouw eindigt zodra u met pensioen gaat, uit dienst treedt of overlijdt. De pensioenopbouw eindigt niet zolang u recht heeft op voortzetting van de pensioenopbouw als gevolg van arbeidsongeschiktheid of bepaalde soorten verlof Rol van het pensioenfonds Cargill heeft u een pensioenregeling toegezegd. Jaren geleden is ervoor gekozen om de pensioenregelingen van Cargill te laten uitvoeren door een eigen pensioenfonds. De taak van het Pensioenfonds Cargill is de pensioenregelingen van de werkgever zo goed mogelijk uit te voeren. Aan het hoofd van het Pensioenfonds Cargill staat een bestuur bestaande uit (ex-)werknemersen werkgeversvertegenwoordigers. Het bestuur draagt er zorg voor dat uw pensioenvermogen zorgvuldig wordt beheerd, zodat u vanaf de pensioendatum de toegezegde uitkeringen kunt ontvangen. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor een goede administratie en uitvoering van de pensioenregeling Het doorgeven van wijzigingen De meeste gegevens zoals bijvoorbeeld het salaris, een wijziging in parttime percentage en uitdiensttreding levert de werkgever aan. Er zijn echter zaken 12

13 die u beter rechtstreeks aan het Pensioenfonds Cargill kunt doorgeven. Dit zijn bijvoorbeeld een scheiding en een adres in het buitenland. Een verhuizing binnen Nederland hoeft niet te worden doorgegeven. Dit ontvangt het Pensioenfonds via een koppeling met de Gemeentelijk Basis Administratie. Een partner hoeft u eveneens niet aan te melden, zie hiervoor tevens hoofdstuk Welke pensioenen kent de pensioenregeling? De Cargill-pensioenregeling kent de volgende pensioenuitkeringen: levenslang ouderdomspensioen voor uzelf levenslang partnerpensioen voor de achterblijvende partner indien u overlijdt levenslang bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner indien u overlijdt wezenpensioen voor minderjarige en studerende kinderen indien u overlijdt Alle genoemde pensioenuitkeringen komen in deze brochure aan de orde. Daarbij zijn enkele begrippen van belang, die verderop in de brochure worden toegelicht. Pensioenregeling in het kort 13

14 3 Ouderdomspensioen Als u 67 jaar wordt gaat uw ouderdomspensioenuitkering in. Dat is dan per de eerste van de maand volgend op de maand waarin u 67 wordt. Dit is een levenslange uitkering, die pas eindigt wanneer u komt te overlijden. Hierbij is het niet van belang of u 68 jaar wordt of 102, in alle gevallen wordt het pensioen uitgekeerd zo lang u leeft. Naast het levenslange ouderdomspensioen van Pensioenfonds Cargill ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering (zie ook pagina 6). 3.1 De opbouw van uw pensioen in de middelloonregeling U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. In een middelloonregeling bouwt u jaarlijks pensioen op over een deel van het salaris dat u in datzelfde jaar ontvangt. Dat deel wordt de pensioengrondslag genoemd. Het salaris bedraagt maximaal op fulltime basis. Dit maximum is tot 2017 tijdelijk verhoogd tot De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de zogeheten franchise. Over die franchise vindt geen pensioenopbouw plaats. Dit heeft te maken met het feit dat u later ook een AOW-uitkering ontvangt. Bij de pensioenopbouw moet rekening gehouden worden met de later te ontvangen AOW. Per 1 januari 2015 bedraagt de franchise Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt in uw pensioenregeling is per 1 januari ,875% van de pensioengrondslag. 3.2 De opbouw in de beschikbare premieregeling Als uw salaris meer dan bedraagt dan bouwt u ook pensioen op in de beschikbare premieregeling voor het gedeelte van uw salaris boven die grens. De premie die u en uw werkgever inleggen, wordt bijgeschreven op uw persoonlijke pensioenbeleggingsrekening. Zie hiervoor de tabel bij 2.6. Wanneer u met pensioen gaat, wordt uw pensioenbeleggingssaldo omgezet in extra ouderdoms- en/of partnerpensioen. 14

15 Voorbeeld 1 Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioengrondslag Franchise Pensioengevend salaris De pensioenaangroei in dit jaar bedraagt dan 1,875% van = 562,50. Dit is dan het bruto pensioen dat u vanaf uw 67ste jaarlijks ontvangt. Stel dat u in dit hierboven geschetste jaar 27 jaar oud was en dit het eerste volledige jaar was dat u pensioen opbouwde (u begon dus te werken op 1 januari van het jaar waarover het hier gaat). Stel bovendien dat er de komende veertig jaar helemaal niets wijzigt in deze situatie (wat uiteraard niet het geval zal zijn). Dan kunt u in de komende veertig jaar 40 x 562,50 = aan jaarlijks pensioen opbouwen. Hier komt dan nog AOW bij (of dat er nog is over veertig jaar, hoeveel dat zal zijn en op welke leeftijd het dan ingaat, weten we uiteraard nu ook nog niet). Pensioenopbouw is aan teveel veranderingen onderhevig om met zekerheid ver vooruit te kunnen kijken. Bovenstaand voorbeeld is dan ook niet realistisch, maar geeft alleen een indruk van hoe uw pensioenopbouw ongeveer werkt. Pensioenregeling in het kort 15

16 Voorbeeld 2 Middelloon Beschikbare premie Salaris Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Pensioengrondslag Franchise Pensioengevend salaris De pensioenaangroei in dit jaar bedraagt dan 1,875% van = 1.075,46. Dit is dan het bruto pensioen dat u vanaf uw 67 ste jaarlijks ontvangt. Stel dat u in dit hierboven geschetste jaar 55 jaar oud was en de pensioenaangroei in deze nieuwe regeling begon op 1 januari van het jaar waarover het hier gaat. Bovendien wijzigt er de komende twaalf jaar helemaal niets in deze situatie (wat uiteraard niet het geval zal zijn). Dan kunt u in de komende twaalf jaar nog 12 x 1.075,46 = ,55 aan jaarlijks pensioen opbouwen. Dit komt uiteraard bij het pensioen dat u al heeft opgebouwd tot uw 55 ste. Daarnaast wordt er jaarlijks op uw persoonlijke pensioenbeleggingsrekening ingelegd volgens de premiepercentages zoals vermeld in de tabel onder 2.6. Het beleggingssaldo dat u hiermee opbouwt, wordt op de pensioendatum omgezet in ouderdomspensioen en/of partnerpensioen. 16

17 Uw totale pensioen bestaat dus uit uw pensioen opgebouwd in de middelloonregeling en uw pensioen opgebouwd in de beschikbare premieregeling. Pensioenopbouw is aan teveel veranderingen onderhevig om met zekerheid ver vooruit te kunnen kijken. Bovenstaand voorbeeld is dan ook niet realistisch, maar geeft alleen een indruk van hoe uw pensioenopbouw ongeveer werkt. 3.3 Deeltijdwerkers Ook medewerkers die in deeltijd werken, nemen deel aan de pensioenregeling. Het maximum salaris dat dan in aanmerking kan worden genomen bedraagt dan vermenigvuldigd met de deeltijdfactor. Verder is hierboven al uitgelegd dat alleen over het salarisdeel boven de franchise pensioen wordt opgebouwd. Om te voorkomen dat deeltijdwerkers relatief weinig of misschien zelfs helemaal geen pensioen opbouwen, geldt voor hen een gedeeltelijke franchise. Die gedeeltelijke franchise staat in verhouding tot het percentage dat wordt gewerkt van een volledige werkweek. Als u bijvoorbeeld voor 60% werkt, geldt een franchise van 60% van = 7.585,20. Voorbeeld 3 Pensioengevend salaris (op fulltime basis) Franchise Pensioengrondslag De pensioenaangroei in dit jaar bedraagt dan: ( ) x 1,875% x 60% = 337,50 Pensioenregeling in het kort 17

18 4 Nabestaandenpensioen Pensioen bouwt u niet alleen op voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen. Mocht u komen te overlijden, dan is het een troostende gedachte dat zij financieel gezien niet met lege handen achterblijven. Daarvoor is het nabestaandenpensioen. Voor uw partner heet dat partnerpensioen, voor uw kinderen wezenpensioen. 4.1 Partnerpensioen Als u overlijdt vóór de pensioendatum heeft uw partner recht op een partnerpensioen. De uitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u als deelnemer bent overleden. Het betreft een levenslange uitkering. Als u overlijdt ná de pensioendatum heeft uw partner ook recht op een partnerpensioen. Dit geldt echter niet als u op de pensioendatum afstand heeft gedaan van het recht op partnerpensioen in ruil voor een hoger ouderdomspensioen. Het is dus belangrijk om bij pensioneren stil te staan bij de vraag of er een partnerpensioen verzekerd moet zijn. Wie partner is, leest u op pagina 30, bij Begrippen. Als u na de pensioendatum overlijdt, moet het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gemeenschappelijke huishouding zijn begonnen vóór de pensioendatum. Woont u ongehuwd samen, dan moet de gemeenschappelijke huishouding bovendien vóór de pensioendatum zijn geregistreerd bij het Cargill pensioenfonds. Deze registratie vindt plaats op het moment dat u uw pensioen aanvraagt. Het partnerschap dient te worden aangetoond op het moment van overlijden. Dit is een zogenaamd onbepaald partnersysteem en betekent dat de partner niet van tevoren hoeft te worden aangemeld bij het Cargill pensioenfonds. 18

19 4.2 Hoogte partnerpensioen Overlijden voor pensioendatum Bouwt u nog pensioen op bij Pensioenfonds Cargill en komt u te overlijden voordat u met pensioen gaat? Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tussen 1 januari 2015 en uw 67e. Daarnaast krijgt uw partner nog het eventueel opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december Overlijden na pensioendatum Vindt het overlijden van de deelnemer plaats ná de pensioendatum, dan is de uitkering 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen na 1 januari Daarnaast krijgt uw partner nog het eventueel opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december Pensioenregeling in het kort 19

20 Dit geldt alleen als op de pensioendatum niet is afgezien van het recht op partnerpensioen. 4.3 Wezenpensioen De kinderen van de overleden deelnemer krijgen wezenpensioen tot ze 21 jaar zijn. Kinderen die studeren en voldoen aan de in het pensioenreglement gestelde voorwaarden, krijgen een wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag. 4.4 Hoogte wezenpensioen Het wezenpensioen is per kind 20% van het partnerpensioen. Voorbeeld 1 Stel dat Bert onverwacht overlijdt als hij 52 jaar oud is. Hij laat een vrouw (Elly, 50) en twee kinderen (Rob van 20 en Tom van 17) na, waarvan de oudste studeert. Als Bert tot zijn pensioen bij Cargill zou hebben gewerkt, zou hij een ouderdomspensioen van bruto per jaar hebben opgebouwd. In dit geval krijgt Elly dan bruto per jaar (dat is 70% van ), totdat zij zelf komt te overlijden. Rob van 20 krijgt een wezenpensioen van bruto per jaar (20% van ). Hij krijgt dit zolang hij nog studeert, maar maximaal tot zijn 27ste. Tom van 17 krijgt ook bruto per jaar tot zijn 21ste. Als Tom gaat studeren, krijgt hij dit bedrag tot hij klaar is met zijn studie, maar maximaal tot zijn 27ste. Het totale gezinsinkomen na het overlijden van Bert bedraagt dan

21 5 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? In het reglement van Pensioenfonds Cargill is niet voorzien in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u dus geen geld vanuit het pensioenfonds. Uw werkgever heeft hiervoor een aparte voorziening getroffen. 5.1 Deelneming in het pensioenfonds tijdens arbeidsongeschiktheid Als u tijdens uw dienstverband bij Cargill arbeidsongeschikt raakt volgens de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), bent u via het pensioenfonds verzekerd voor doorbetaling van de pensioenpremie voor de opbouw van ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. De opbouw van uw pensioen loopt dus door, zonder dat u daarvoor premie hoeft te betalen. De premievrije pensioenopbouw vindt plaats naar rato van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Mocht het percentage van uw arbeidsongeschiktheid na het einde van de dienstbetrekking toenemen, leidt dat niet tot een verhoging van de opbouw van het premievrije pensioen. Pensioenregeling in het kort 21

22 6 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 6.1 Opgebouwde aanspraken Voor actieve deelnemers geldt dat de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen ieder jaar op 1 januari worden aangepast aan de actievenmaatstaf bij Cargill, met een maximum van 2%. Onder opgebouwde aanspraken vallen ook de eerder bij de werkgever opgebouwde aanspraken tot en met 31 december

23 Omdat per 1 januari 2015 deze nieuwe pensioenregeling is gaan gelden, is er sprake van een overgangsmaatregel. Gedurende de eerste 5 jaar, vanaf 2015 tot en met 2019, zullen de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met een vaste toeslag van 2%. De eerste twee jaar daarvan zal hierop een additionele toeslag worden toegekend van 0,5%. Dus per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 bedraagt de toeslag 2,5%; daarna drie jaar 2%. Deze vaste toeslagen vervangen de toeslagen op basis van de actievenmaatstaf. Het kan zijn dat er voor u voor 2015 en 2016 een afwijkende toeslagverlening van kracht is. 6.2 Pensioenuitkeringen en premievrije rechten Indexatie van ingegane pensioenuitkeringen én van premievrije rechten van deelnemers die uit dienst zijn, is gebaseerd op de Consumentenprijsindex alle huishoudens. Uitgangspunt is om 50% van de stijging van de prijzen te compenseren. De toeslagen zijn er op gericht de pensioenen aan te passen aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Geen recht De toeslagen voor gepensioneerden en gewezen deelnemers zijn voorwaardelijk; er is geen recht op toeslag en het is ook voor de langere termijn niet zeker of (en in welke mate) toeslagen verleend zullen worden. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagen. Toeslagen zullen alleen worden verleend als de beschikbare middelen van het fonds voldoende zijn. Het is het bestuur van het pensioenfonds dat hierover besluit. 6.3 Voorwaardelijkheid De middelloonregeling kent een voorwaardelijk karakter ten aanzien van de door Cargill te betalen premie. Binnen afgesproken bandbreedtes, die afhangen van de stand van de rente, betaalt Cargill de volledige premie, Pensioenregeling in het kort 23

24 met in achtneming van de eigen bijdrage van deelnemers. Komt de premie boven de bandbreedte uit dan kan de deelnemersbijdrage worden verhoogd of de pensioenopbouw worden verlaagd. Komt de premie lager uit dan de bandbreedte dan kan de deelnemersbijdrage worden verlaagd of zullen de voordelen op andere wijze ten gunste van de deelnemer komen. Wanneer de levensverwachting zal toenemen zal ook de pensioenleeftijd verder opschuiven. Deze voorwaardelijkheid geldt vanaf Korten van aanspraken Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat uw pensioenaanspraken worden gekort wanneer de financiële positie van het fonds ontoereikend is. Hiervoor gelden wettelijke regels. 24

25 7 Wat gebeurt er bij een scheiding? Als u een partnerrelatie heeft en u en uw partner gaan uit elkaar, heeft dat invloed op uw pensioen. Uw ex-partner komt na een scheiding of na het einde van het partnerschap volgens de wet in aanmerking voor een deel van het opgebouwde pensioen: de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. het gehele partnerpensioen dat tot het moment van het einde van de partnerrelatie is opgebouwd. Dat deel van het partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Het wordt na uw overlijden rechtstreeks aan uw ex-partner uitgekeerd, zolang hij of zij leeft. Pensioenregeling in het kort 25

26 8 Wat gebeurt er bij uitdiensttreding? 8.1 Ouderdomspensioen en partnerpensioen Wanneer u van werkgever verandert, stopt de deelneming aan de pensioenregeling van Cargill. U houdt recht op het ouderdoms- en partnerpensioen dat u tot dat moment hebt opgebouwd. Omdat er geen pensioenpremie meer betaald wordt, groeit uw pensioen niet meer aan. We spreken in dat geval over slapersrechten. Wel kan het pensioen aangroeien door indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd. 8.2 Waardeoverdracht Als u bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, is de kans groot dat u daar weer pensioen op gaat bouwen. U kunt in dat geval de waarde van uw huidige pensioen overdragen naar de uitvoerder van de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenuitvoerder rekent het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Cargill om naar aanspraken in de pensioenregeling van de nieuwe uitvoerder. De totale waarde blijft altijd gelijk. De nieuwe pensioenuitvoerder brengt vervolgens een offerte uit voor overdracht. Als u akkoord gaat met de uitgebrachte offerte, dan zetten we de overdracht in gang en worden de opgebouwde pensioenaanspraken overgeheveld. Na waardeoverdracht vervallen alle aanspraken die u nog had bij Pensioenfonds Cargill. U krijgt dan in de toekomst geen pensioen meer van ons. 26

27 9 Keuzemogelijkheden U dient uw pensioenuitkering uiterlijk zes maanden voor de pensioendatum schriftelijk aan te vragen bij de Stichting Pensioenfonds Cargill. U ontvangt daartoe vanuit het fonds een aanvraagformulier. De uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen, omstreeks de 25e van elke maand. De vakantie-uitkering is al in het maandelijkse pensioenbedrag verwerkt. 9.1 Uitruil van pensioen Op de pensioendatum kunt u (een deel van) het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Bij uw aanvraag voor het ouderdomspensioen kunt u uw keuze kenbaar maken. Andersom kan ook: u ruilt dan een deel van uw ouderdomspensioen in voor een hoger partnerpensioen. 9.2 Eerder met pensioen Als u voor uw 67-jarige leeftijd met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op. Bovendien is het zo dat de pensioenuitkering eerder ingaat en dus over een langere periode verdeeld moet worden. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is 60 jaar. 9.3 Gedeeltelijk met pensioen Het is ook mogelijk om vanaf 60 jaar gedeeltelijk met pensioen te gaan en daarnaast in deeltijd te blijven werken. Voor deze keuze is overleg nodig met uw werkgever. 9.4 Variabele pensioenuitkering Het is mogelijk om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag. Deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen. Pensioenregeling in het kort 27

28 Rol van het pensioenfonds Iedere werkgever in Nederland die een pensioen toezegt, is volgens de wet verplicht om het geld dat hij voor het betalen van de pensioenen opzij legt door een andere organisatie te laten beheren. Het gaat daarbij vaak om een pensioenfonds. Dat geldt ook voor Cargill. In het bestuur van het Cargill pensioenfonds zitten vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het fondsbestuur zorgt voor een goed beheer van de pensioengelden en stelt het pensioenreglement vast. In het reglement staan de afspraken die over het pensioen gemaakt zijn door de werkgever en de sociale partners. Ook staat hierin hoe de pensioenen worden berekend, op welke manier ze worden betaald en aan welke verplichtingen de deelnemer moet voldoen om voor pensioen in aanmerking te komen. Het beheer, de administratie en uitvoering van uw pensioen heeft het fondsbestuur uitbesteed aan een gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie: TKP. Door bij te houden hoeveel pensioen u opbouwt, zorgt TKP voor het verstrekken van een uitkering bij pensionering of wanneer u komt te overlijden. Meer informatie Voor meer informatie over uw pensioen kunt u terecht op de website U kunt ook allerlei stukken opvragen: Het pensioenreglement, het jaarverslag en/of de jaarrekening De uitvoeringsovereenkomst Een opgave van de hoogte van uw opgebouwde aanspraken Een opgave van de gevolgen van uitruil (bijvoorbeeld tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen) De verklaring inzake de beleggingsbeginselen Informatie over de dekkingsgraad van pensioenfonds Cargill Het herstelplan (indien van kracht) Over een aanwijzing en/of de aanstelling van een bewindvoerder 28

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g v o o r n i e t - c a o e r s ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort. Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden! Uw pensioenoverzicht is een momentopname per 31 december 2013. Op die datum was de pensioenleeftijd nog

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie