Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat."

Transcriptie

1 Stichting Metro Pensioenfonds Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Inleiding Je neemt deel aan de pensioenregeling van je werkgever, Metro Cash & Carry Nederland B.V. (of één van de andere aangesloten ondernemingen, vanaf hier: Metro ). Je pensioenregeling heet regeling Regeling 2006 is een zogenaamde middelloonregeling, voor medewerkers die 21 jaar of ouder zijn en die een dienstverband van meer dan 2 maanden hebben. Wat dit betekent, lees je in deze zogenaamde Startbrief. Je kunt ook veel informatie vinden op onze website: Je werkgever vindt het belangrijk om je te informeren over de invloed van verschillende gebeurtenissen op je pensioen. Bijvoorbeeld als je een relatie krijgt, of het moment dat je 65 wordt en met pensioen gaat. Of eerder, want bij Metro bestaat de mogelijkheid om al vanaf je 55ste te stoppen met werken. Daarnaast is er: voor je partner en/of kind(eren) een pensioen als jij overlijdt, loopt je pensioenopbouw door als je arbeidsongeschikt wordt, en kom je eventueel in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Gebruikte getallen De bedragen die in deze brochure worden genoemd, zijn de voor 2011 vastgestelde getallen. Ieder jaar worden deze opnieuw bepaald. Dit betekent dat bedragen per jaar kunnen verschillen. Jouw Pensioenfonds Je werkgever heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Metro Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ). Het Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van je werkgever uitvoert en de pensioenen aan de juiste personen uitkeert. Dit betekent ook dat het Pensioenfonds de pensioengelden beheert. Hoe het Pensioenfonds dat doet, kun je nalezen in het Jaarverslag dat je ieder jaar op de website van het Pensioenfonds wordt gepubliceerd. Een extern bureau doet de administratie van je pensioenregeling. Dat is ACS HR Solutions in Capelle aan den IJssel. ACS HR Solutions is dus de administrateur van het Pensioenfonds. Als je een vraag over je pensioen(regeling) hebt, kun je altijd bij ACS HR Solutions terecht. Je vindt de contactgegevens verderop in deze brochure. Wat is pensioen? Voor de meeste mensen bestaat het inkomen na pensionering uit twee delen: 1. AOW van de overheid (vanaf leeftijd 65), en 2. Pensioen bij de werkgever, in jouw geval het pensioen dat je opbouwt via het Pensioenfonds. Daarnaast hebben mensen soms ook nog privé iets geregeld. Bijvoorbeeld koopsom- of lijfrentepolissen, spaargeld, beleggingen of een eigen huis. Blad

2 Net in dienst: wat moet je doen? Nu je in dienst bent getreden, vragen we je een paar dingen te doen: 1. lees deze brochure goed door; 2. meld je partner aan als je ongehuwd samenwoont; 3. vraag (eventueel) waardeoverdracht aan en 4. kijk of het afsluiten van de ANW-hiaatverzekering voor jou en je gezin verstandig is. Partner aanmelden Het is belangrijk dat je jouw partner aanmeldt, zodat hij/zij in aanmerking komt voor het partnerpensioen. Bij Pensioen voor nabestaanden: partner- en wezenpensioen lees je meer over wie in aanmerking komt en hoe je jouw partner aanmeldt. Denk aan waardeoverdracht! Je hebt misschien al eerder pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever. Dan heb je het recht dit opgebouwde pensioen van je oude naar je nieuwe werkgever over te dragen. Dit heet waardeoverdracht. Je totale pensioen is dan bij één pensioenfonds ondergebracht. Waardeoverdracht vraag je altijd aan bij de nieuwe werkgever. Je moet waardeoverdracht wel binnen zes maanden aanvragen nadat je aan Regeling 2006 bent gaan deelnemen. Pensioenregeling in het kort: Pensioenopbouw Als deelnemer aan de pensioenregeling van Metro bouw je iedere maand een deel van je pensioen op. Je uiteindelijke pensioen is hierdoor gebaseerd op het salaris dat je gemiddeld hebt verdiend. Dit noemen we een middelloonregeling. Met pensioen De officiële pensioenleeftijd is 65 jaar. Maar je kunt ook eerder of later met pensioen. Ouderdomspensioen Vanaf jouw pensioendatum ontvang je van het Pensioenfonds een pensioenuitkering: je ouderdomspensioen. Je ontvangt deze uitkering de rest van je leven. Nabestaanden Je bouwt ook een pensioen op voor je partner en/of kind(eren). Als je overlijdt, ontvangt jouw partner een levenslang partnerpensioen. Voor jouw kind(eren) is er tot de 18de verjaardag een wezenpensioen van het Pensioenfonds. In bepaalde gevallen wordt het wezenpensioen langer uitgekeerd. Arbeidsongeschikt Toeslag Als je arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw gewoon door. Om je pensioen waardevast te houden, proberen we voor de medewerkers de pensioenopbouw jaarlijks aan te passen aan de CAOstijgingen, de zogenaamde toeslag. Inhoud Regeling 2006 Regeling 2006 is een uitkeringsovereenkomst die werkt volgens het middelloonsysteem. Dit betekent dat je elk jaar een stukje van je pensioen opbouwt, gebaseerd op je inkomen in dát jaar. Je uiteindelijke pensioen is dus afhankelijk van het inkomen dat je gemiddeld bij je huidige werkgever hebt verdiend, vandaar de term middelloon. Het Pensioenfonds streeft ernaar je opgebouwde pensioen tussentijds jaarlijks te verhogen (toeslagverlening). Na je pensionering ontvang je een maandelijkse pensioenuitkering. Je ontvangt deze uitkering de rest van je leven, dus tot het moment dat je overlijdt. De uitkering wordt onder bepaalde voorwaarden jaarlijks verhoogd. Meer informatie hierover lees je in het hoofdstuk Hoe houdt je pensioen zijn waarde? Blad

3 Pensioengevend salaris Je pensioengevend salaris (of pensioeninkomen) is de basis bij het berekenen van je pensioenopbouw. Het pensioengevend salaris bestaat uit 12 maal het vaste bruto maandsalaris plus het vakantiegeld, de vaste toeslagen werkvenster II en IV en het variabel inkomen dat je eventueel ontvangt. Dit totale bedrag is dus je pensioengevend salaris. Franchise De eerste euro van je salaris telt niet mee bij de opbouw van je pensioen. Dit bedrag noemen we de franchise. Over de franchise bouw je dus géén pensioen op. Hiervoor in de plaats ontvang je vanaf je 65ste een AOW-pensioen van de overheid net als iedereen die in Nederland woont. Pensioengrondslag Het gedeelte waarover je pensioen opbouwt is de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is wat overblijft nadat het pensioengevend salaris met de franchise is verminderd. Pensioengevend salaris min franchise = pensioengrondslag Wat als je parttime werkt? Als je parttime werkt, bouw je natuurlijk ook pensioen op. Om de pensioenopbouw bij parttime werken te berekenen, bepalen we eerst je jaarlijkse pensioengrondslag alsof je fulltime werkt. Vervolgens vermenigvuldigen we het bedrag met jouw parttimepercentage. Zo voorkomen we een te lage pensioengrondslag om pensioen op te bouwen en maken we geen onderscheid tussen fulltimers en parttimers. Het opbouwpercentage Over je pensioengrondslag (zie kader) bouw je ieder jaar 1,75% aan pensioen op. Dit noemen we je opbouwpercentage. Wie betaalt je pensioenregeling? Metro draagt voor jou een premie af aan het Pensioenfonds. Je betaalt hier zelf ook een deel van. Je werkgever houdt jouw werknemersbijdrage iedere maand in op je salaris. Op je loonstrook zie je het bedrag dat je maandelijks voor je pensioen betaalt. Dit is wat je zelf aan je pensioenregeling bijdraagt: 0% over het inkomen tot de franchise ( euro); 6,25% over het inkomen tussen het franchisebedrag en euro, het maximale WIAjaarloon in 2011; 8,4% over het inkomen boven die euro. Een voorbeeld John is 25 jaar oud en komt bij Metro werken. Zijn maandsalaris is euro bruto. Hieronder zie je hoeveel pensioen John tijdens zijn eerste jaar bij Metro opbouwt. 12 x maandsalaris ( 1.500) Vakantiegeld (8% van ) Variabel inkomen Pensioengevend salaris Hier moet de franchise nog vanaf: Pensioengevend salaris Franchise /- Pensioengrondslag Blad

4 John bouwt in dit jaar over zijn pensioengrondslag 1,75% aan pensioen op: 1,75% x = 159,15. Op zijn 65ste - na 40 jaar werken bij Metro - zou hij dus dit ouderdomspensioen hebben opgebouwd: 40 x 159,15 = 6.366,00. In werkelijkheid is zijn pensioen over 40 jaar natuurlijk hoger. Zijn salaris zal in die 40 jaar ongetwijfeld (regelmatig) stijgen. Net als de franchise trouwens. Maar normaal gesproken bouwt John (bijna) elk jaar een hoger bedrag aan pensioen op. Bovendien wordt zijn opgebouwde pensioen in de tussentijd verhoogd met een toeslag, misschien zelfs wel ieder jaar. Pensioen voor nabestaanden: partner- en wezenpensioen Als jij overlijdt, ontvangen je nabestaanden - je partner en/of kind(eren) - een partner- en/of wezenpensioen van het Pensioenfonds. Voorwaarde is wel dat je partner bekend is bij het Pensioenfonds. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Als je ongehuwd samenwoont, moet je een samenlevingsovereenkomst hebben die bij een notaris is vastgelegd én je partner bij het Pensioenfonds hebben aangemeld. Niets vastgelegd bij een notaris? Dan moet je kunnen aantonen dat je minimaal 5 jaar met je partner op hetzelfde adres hebt samengewoond; dit moet blijken uit het bevolkingsregister. Anders heeft je partner géén recht op partnerpensioen! Partnerpensioen Onder partner verstaan wij: je echtgeno(o)t(e); je geregistreerde partner; de ongeregistreerde partner die geen directe familie van jou is en met wie je volgens het bevolkingsregister minimaal vijf jaar op hetzelfde adres samenwoont; de partner die geen directe familie van jou is en met wie je bij de notaris een samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten. LET OP: Alleen de partner die vóór je pensionering bij het Pensioenfonds bekend was, kan in aanmerking komen voor het partnerpensioen. Je partner ontvangt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand nadat je bent overleden. De uitkering eindigt pas als je partner zelf overlijdt. Anw-hiaatpensioen Als jij overlijdt heeft je partner vaak slechts gedeeltelijk of zelfs géén recht op een nabestaandenuitkering van de overheid, de Anw-uitkering. Je kunt bij het Pensioenfonds vrijwillig een zogenaamde Anw-hiaatverzekering afsluiten. Zo zorg je ervoor dat je partner een aanvulling op zijn/haar inkomen ontvangt totdat hij/zij de 65-jarige leeftijd bereikt. Als je hiervoor kiest, wordt de premie maandelijks ingehouden op je loon. Je betaalt de premie dus zelf. Meer weten? Bij ExcellerateHRO kun je aanvullende informatie krijgen (zie ook aan het einde van deze brochure). Afkoop klein pensioen Het Pensioenfonds heeft het wettelijk recht om twee jaar nadat je ergens anders bent gaan werken je opgebouwde pensioen af te kopen. Je krijgt dan de waarde van je pensioen in één Blad

5 keer uitbetaald. Afkoop van zo n klein pensioen is alleen mogelijk als de opgebouwde pensioenuitkering lager is dan 427,29. Hoe hoog is het partnerpensioen? Als je tijdens je huidige dienstverband overlijdt, ontvang je partner een levenslang partnerpensioen van het Pensioenfonds. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen bereiken als je tot je 65ste bij Metro was blijven werken. Overlijd je nadat je Metro hebt verlaten, of nadat je met pensioen bent gegaan? Dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd. Tenzij je: je opgebouwde pensioen hebt meegenomen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever of (een deel van) het partnerpensioen bij je pensionering hebt ingeruild voor een extra ouderdomspensioen Voorwaarde is wel dat je al een partner had vóórdat je met pensioen ging. Wezenpensioen Als jij overlijdt, is er voor jouw kind(eren) een wezenpensioen van het Pensioenfonds. Onder jouw kinderen verstaan wij: je eigen kinderen (ook geadopteerde kinderen) en je stief- of pleegkinderen die je zelf opvoedt en onderhoudt. Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand nadat je bent overleden. De uitkering stopt in principe op het moment dat het kind 18 jaar wordt. Zolang het kind studiefinanciering of kinderbijslag ontvangt óf voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is, verlengt het Pensioenfonds het wezenpensioen tot hij/zij 27 jaar wordt. De hoogte van het wezenpensioen is per kind 20% van het (bereikbare) partnerpensioen. In totaal wordt aan maximaal 4 kinderen een wezenpensioen uitgekeerd. Zijn er 5 of meer kinderen? Dan wordt het totale wezenpensioen (van 4 kinderen) verdeeld over alle kinderen. Betalingsvoorbehoud bij bijzondere omstandigheden Je werkgever heeft het recht zijn bijdrage aan de pensioenregeling te verlagen of stop te zetten. Maar dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn. De financiële situatie bij je werkgever moet dan zo slecht zijn dat de kosten van de pensioenregeling - geheel of gedeeltelijk - niet meer zijn op te brengen. Als je werkgever van dit betalingsvoorbehoud gebruik maakt, moet het Pensioenfonds direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Daarnaast ontvangt het Pensioenfonds een verklaring van een externe accountant, waaruit blijkt dat de financiële situatie dit besluit van uw werkgever rechtvaardigt. Het Pensioenfonds past het reglement vervolgens aan de nieuwe situatie aan. Gebeurtenissen die invloed hebben op je pensioen Sommige gebeurtenissen in je persoonlijke leven kunnen invloed op je pensioen hebben. Hieronder bespreken we de belangrijkste. Je wordt arbeidsongeschikt Wat gebeurt er met je inkomen als je door ziekte of arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet meer kunt werken, en hoe verloopt dan de opbouw van je pensioen? Als je ziek wordt, dan kan het zijn dat je enige tijd uit de roulatie bent. De eerste twee jaar blijf je van Metro salaris ontvangen. Je blijft dus ook gewoon deelnemer en premie betalen. Ben je na deze twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan word je gekeurd. Afhankelijk van de uitslag van de keuring, kun je vervolgens in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ( WIA ). Deze wet kijkt niet naar Blad

6 waar je door ziekte of invaliditeit niet meer toe in staat bent, maar naar wat je nog wél kunt. De wet is erop gericht je weer aan de slag te krijgen. Meer informatie vind je op Minimaal 35% arbeidsongeschikt? Pensioenopbouw gaat door! Als je volgens de WIA 35% of meer arbeidsongeschikt bent en recht op een WIA-uitkering hebt, heb je ook recht op (gedeeltelijke) voortzetting van de pensioenopbouw. Dit noemen we ook wel vrijstelling van premiebetaling. Percentage arbeidsongeschikt Pensioenopbouw voortgezet voor % 100% 65 80% 72,5% 55 65% 60,0% 45 55% 50,0% 35 45% 40,0% Voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, betaal je niet langer de werknemersbijdrage. Er is een belangrijk verschil met toen je nog gewoon werkte. Als je vóór je arbeidsongeschikt werd een variabel inkomen ontving, komt dit vanaf het moment dat je niet meer werkt te vervallen. Over dit vroegere variabele inkomen bouw je dus ook geen pensioen meer op. Dit geldt zolang je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. LET OP: vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is een risicoverzekering. Dit betekent dat het Pensioenfonds alleen de (gehele) premie betaalt als je tijdens je dienstverband bij Metro arbeidsongeschikt wordt. Arbeidsongeschiktheidspensioen Is je jaarsalaris hoger dan de maximale WIA-uitkeringsgrondslag (ongeveer euro)? Dan kom je in aanmerking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van het Pensioenfonds. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit twee delen. Deel 1 Deel 1 van dit pensioen is 80% van het deel van je jaarsalaris dat hoger is dan euro. Voor het salaris wordt 12,96 x je vaste maandsalaris genomen dat geldt op 1 januari ná je eerste ziektedag. Dus als je op dat moment euro verdiende, is deel 1 van het arbeidsongeschiktheidspensioen 80% van euro ( / ) = euro bruto per jaar. Deel 2 Bij deel 2 van het arbeidsongeschiktheidspensioen kijken we of je een uitkering uit de WGA of uit de IVA ontvangt. Dus of je gedeeltelijk of tijdelijk (WGA) of volledig en langdurig (IVA) arbeidsongeschikt bent: Volledig en langdurig arbeidsongeschikt en een IVA-uitkering Ben je volledig en langdurig arbeidsongeschikt en ontvang je een IVA-uitkering? Dan bedraagt deel 2 van het arbeidsongeschiktheidspensioen 80% van de eerdergenoemde euro verminderd met de IVA-uitkering die je ontvangt. Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt en een WGA-uitkering Ben je gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt en ontvang je een WGA-uitkering? Dan bedraagt deel 2 van het arbeidsongeschiktheidspensioen 10% van de maximale WIA-uitkeringsgrondslag van euro. Blad

7 Het totale maximale jaarlijkse arbeidsongeschiktheidspensioen dat je kan ontvangen bedraagt ca euro bruto per jaar. De werknemersbijdrage voor dit pensioen is per jaar 1,25% van de verzekerde uitkering. Je bijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen op je salaris ingehouden. De dekking van dit arbeidsongeschiktheidspensioen is op risicobasis en eindigt als je niet meer bij Metro in dienst bent. Eindigt je dienstbetrekking terwijl je al een volledige (80-100%) arbeidsongeschiktheidsuitkering van Metro ontvangt (dus als je volledig arbeidsongeschikt bent), dan loopt je aanvulling gewoon door. Je komt te overlijden Als je onverhoopt komt te overlijden, is er vanuit Regeling 2006 een partnerpensioen voor je partner en/of een wezenpensioen voor je kind(eren). Je gaat uit dienst Zodra je bij Metro uit dienst gaat, stopt je pensioenopbouw bij het Pensioenfonds. Je kunt het opgebouwde pensioen bij het Pensioenfonds achterlaten. Uiteraard betaal je - zodra je uit dienst bent - niet meer mee aan je pensioenregeling. Het Pensioenfonds streeft er naar jaarlijks je tot dan toe opgebouwde pensioen te verhogen (zie verder Hoe houdt je pensioen zijn waarde? Je kunt je pensioen natuurlijk ook meenemen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever (waardeovedracht). En als voor jou de verzekeringen voor het Anw-hiaat pensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen golden, dan komen deze te vervallen bij uitdiensttreding. Waardeoverdracht Op het moment dat je uit dienst gaat, kun je ervoor kiezen om het pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Als je hiervoor kiest, staat je totale pensioen weer op één plek. Je vraagt waardeoverdracht binnen zes maanden aan bij het pensioenfonds (of de pensioenverzekeraar) van je nieuwe werkgever, waar je bent gaan meedoen aan een pensioenregeling.. Je gaat met pensioen: een aantal keuzes Voordat je met pensioen gaat, moet je een aantal keuzes maken. De leeftijd waarop je wilt stoppen met werken is je eerste keuze. Als je vóór je 65ste wilt stoppen met werken, moet je dit ongeveer 6 maanden voordat je met pensioen wilt én na overleg met je werkgever bij het Pensioenfonds melden. Nadat je hebt gekozen voor een bepaalde pensioenleeftijd, krijg je - vlak voor je daadwerkelijke pensionering - de mogelijkheid nog twee andere keuzes te maken. Keuzes voordat je met pensioen gaat: eerder of later met pensioen gaan; minder/geen partnerpensioen, meer ouderdomspensioen; parttime pensioen. Je keuze doorgeven Ongeveer zes maanden vóór je gewenste pensioendatum neem je contact op met het Pensioenfonds om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Vervolgens kun je het Pensioenfonds voor je laten berekenen wat de gevolgen zijn van je keuzes. Je hebt daarna nog voldoende tijd om na te denken over de mogelijkheden, voordat je je keuzes definitief Blad

8 vastlegt. Denk hier altijd goed over na: heb je eenmaal je keuzes gemaakt, dan kun je er namelijk niet meer op terugkomen! Keuze 1: Eerder of later met pensioen De officiële pensioenleeftijd is 65 jaar. Je ouderdomspensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin je deze leeftijd bereikt. Je hebt echter de mogelijkheid je pensioen éérder te laten ingaan. Je pensioen wordt dan wel lager. Logisch: het pensioen wordt over een kortere periode opgebouwd en wordt over een langere periode uitgekeerd. Je kunt in principe vanaf 55-jarige leeftijd met pensioen. Juist liever langer doorwerken? Dat kan ook. Je kunt er namelijk voor kiezen je pensioen pas ná je 65ste te laten ingaan; je pensioenuitkering wordt dan hoger. Maar uiterlijk op je 70ste moet je echt met pensioen gaan! LET OP: Je werkgever moet hier wel toestemming voor geven. Keuze 2: Minder ouderdomspensioen, meer partnerpensioen Op het moment dat je met pensioen gaat, is er voor jou een ouderdomspensioen en een partnerpensioen voor je partner als jij overlijdt. Je kunt (een deel van) je partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als je geen partner hebt, of als hij/zij zelf een goed pensioen heeft opgebouwd. Je partner moet het hier wel mee eens zijn, en zijn/haar handtekening zetten. Overleg dit dus eerst goed met je partner! Het is trouwens ook mogelijk een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Parttime pensioen Misschien wil je op een bepaald moment nog niet stoppen met werken, maar het wel iets rustiger aan doen. Dat kan ook, door parttime met pensioen te gaan. Je gaat dan bijvoorbeeld op je 60ste twee dagen met pensioen, terwijl je drie dagen blijft werken. Over die drie dagen blijf je gewoon ouderdomspensioen opbouwen. En je kunt je jarenlange ervaring op je jonge collega s blijven overbrengen! LET OP: parttime met pensioen gaan kan alleen na toestemming van je werkgever. Anw-hiaatverzekering na pensionering voortzetten? Dat kan! Als je meedoet met het Anw-hiaatpensioen én een partner hebt die jonger dan 65 jaar is, mag je dit pensioen voortzetten als je direct voorafgaand aan je pensionering bij Metro in dienst bent. Hierover krijg je informatie vlak voor pensionering. Als je dit wilt, moet je dat aan onze pensioenuitvoerder ExcellerateHRO laten weten. Op het moment dat je partner 65 wordt, stopt het Anw-hiaatpensioen. Vanaf dat moment ontvangt je partner zelf een AOW-uitkering van de overheid en eventueel zijn/haar eigen pensioen.. Hoe houdt je pensioen zijn waarde? Gespaard geld verliest door de jaren heen zijn waarde; dit noemen we inflatie. Daarom streeft het Pensioenfonds ernaar je opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dit noemen we toeslagverlening. De verhoging van je (opgebouwde) pensioen is voorwaardelijk. Het bestuur beslist ieder jaar of toeslag mogelijk is en hoe hoog de toeslag kan zijn. Hierbij maakt het Pensioenfonds onderscheid tussen het opgebouwde pensioen van huidige medewerkers en het (opgebouwde) pensioen van oud-medewerkers. Toeslagverlening: de officiële tekst Blad

9 Het pensioenfonds probeert ieder jaar je opgebouwd pensioen te verhogen met het percentage van de algemene loonsverhoging zoals afgesproken in de CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen. Je hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. LET OP: Het plaatje (toeslagenlabel) hiernaast is alleen van toepassing op huidige medewerkers die nog pensioen opbouwen en gaat alleen over de verwachte toeslag. Je pensioen wordt op een andere manier aangepast aan de stijging van de prijzen, als je niet meer meedoet aan deze pensioenregeling of al een pensioen krijgt. Jouw opgebouwde pensioen wordt dan aangepast op basis van de prijsontwikkeling. Dit zie je niet terug in het plaatje. Informatie hierover kan je opvragen bij het pensioenfonds. Middeloonregeling met toeslag In het plaatje hieronder zie je een voorbeeld van hoe toeslagverlening tijdens de pensioenopbouw kan werken. Pensioenopbouw in een jaar jaar Verhoging pensioenopbouw (toeslag) Toeslagverlening: verleden en toekomst In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je ieder jaar ontvangt, kun je nalezen welke toeslagen tijdens de afgelopen drie jaren zijn toegekend. Deze informatie vind je ook terug in de brief die je samen met deze brochure hebt ontvangen. Communicatie over je pensioenregeling Het Pensioenfonds verzorgt de communicatie met de (voormalige) medewerkers en de pensioengerechtigden. Alle medewerkers en pensioengerechtigden ontvangen jaarlijks een overzicht met hun actuele pensioensituatie in de vorm van een UPO ( Uniform Pensioenoverzicht ); oud-medewerkers die nog niet met pensioen zijn ontvangen dit overzicht iedere 5 jaar. Het UPO biedt je ook inzicht in het pensioen dat je bij het Pensioenfonds kunt opbouwen als je tot je 65ste bij Metro blijft werken. Informatie opvragen Het UPO krijg je automatisch toegestuurd. Deze Pensioenbrochure en het Pensioenreglement ontvang je op het moment dat je in dienst komt. Daarnaast wordt het populaire jaarverslag en hetjaarverslag op de website van het Pensioenfonds gepubliceerd. Blad

10 Je kunt zelf ook bepaalde documenten opvragen bij het Pensioenfonds, zoals het eerdergenoemde Jaarverslag (inclusief Jaarrekening), de Uitvoeringsovereenkomst en het Klachten- en geschillenreglement. Deze documenten tref je ook aan op onze website Hieronder staat het totale overzicht van wat je kunt opvragen: het Pensioenreglement dat voor jou geldt; het Jaarverslag (inclusief Jaarrekening) van het Pensioenfonds; de Uitvoeringsovereenkomst tussen Metro en het Pensioenfonds; de Verklaring inzake beleggingsbeginselen ; het Kortetermijnherstelplan (als dat van toepassing is); het Langetermijnherstelplan (als dat van toepassing is); informatie over de financiële situatie bij het Pensioenfonds (de zogenaamde dekkingsgraad); informatie over een eventuele aanwijzing van toezichthouder De Nederlandsche Bank; informatie over de aanstelling van een bewindvoerder (als hiervan sprake is). Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over je pensioenregeling? Neem dan contact op met de afdeling P&O of ACS HR Solutions. Wat het Pensioenfonds van jou verwacht Om de pensioenregeling goed uit te kunnen voeren, moet het Pensioenfonds altijd zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van bepaalde veranderingen in je persoonlijke leven. Van de meeste van deze veranderingen wordt het Pensioenfonds automatisch op de hoogte gebracht. Er zijn echter veranderingen die je zelf moet doorgeven: als je ongehuwd gaat samenwonen én als je een samenwoonrelatie beëindigt, maar ook als je naar (in) het buitenland verhuist. Dit soort zaken geef je door aan ACS HR Solutions, onze administrateur. Heb je klachten? Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er onverhoopt iets gebeuren waar je het niet mee eens bent. Probeer daar dan eerst in goed overleg met het Pensioenfonds uit te komen. Als dat niet tot tevredenheid leidt, raadpleeg dan de klachtenen geschillenregeling van het Pensioenfonds. Je kunt deze bij het Pensioenfonds opvragen. In de klachten- en geschillenregeling staat de te volgen procedure beschreven. Een eventuele klacht kun je naar onderstaand adres sturen. Je kunt hier met het Pensioenfonds in contact komen: Stichting Metro Pensioenfonds p/a ACS HR Solutions Postbus AN Capelle aan den IJssel Telnr.: Blad

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie