FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen"

Transcriptie

1 FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut (maxi-statuut). Tot nu toe hadden zij de keuze tussen een mini- of maxi-statuut. In het mini-statuut is de meewerkende echtgenoot sinds 1 januari 2003 verplicht verzekerd in geval van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap. Hij of zij wordt wel nog beschouwd als persoon ten laste van de geholpen zelfstandige. De meewerkende echtgenoot geniet dan slechts afgeleide rechten inzake kinderbijslag en gezondheidszorg. Het maxi-statuut daarentegen, zorgt voor een volwaardige en volledige dekking binnen het sociaal statuut van de zelfstandigen: eigen pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsverzekering. Persdossier Het sociaal en fiscaal statuut voor de meewerkende echtgenoot: naar een volwaardige bescherming Een echtscheiding, een overlijden, een onverwacht voorval dat het leven overhoop haalt. Stuk voor stuk gebeurtenissen waarbij de meewerkende echtgenoot zonder gezicht, zonder eigen rechten en zonder eigen bestaansmogelijkheden achterblijft. Tal van getuigenissen tonen aan hoezeer het onwaardig is dat binnen onze moderne maatschappij de meewerkende echtgenoten (90% vrouwen) geen recht hebben op een eigen sociaal en fiscaal statuut. Het nieuwe statuut van de meewerkende echtgenoot, dat sinds 1 januari 2003 van toepassing is, houdt een erkenning in van de beroepsactiviteit van de meewerkende echtgenoot en verleent hem/haar eindelijk een volwaardig sociaal en fiscaal statuut. 1. Sociaal statuut Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee statuten: het mini- en maxistatuut.

2 In het mini-statuut is de meewerkende echtgenoot sinds 1 januari 2003 verplicht verzekerd in geval van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap. De meewerkende echtgenoot wordt wel nog beschouwd als persoon ten laste van de geholpen zelfstandige. De meewerkende echtgenoot geniet dan slechts afgeleide rechten inzake kinderbijslag en gezondheidszorg. Het maxi-statuut zorgt daarentegen voor een volwaardige en volledige dekking binnen het sociaal statuut der zelfstandigen: eigen pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsverzekering. Tot nu toe konden de meewerkende echtgenoten zich vrij aansluiten bij het volledige statuut voor zelfstandigen. Vanaf 1 juli 2005 wordt deze aansluiting verplicht. Tot nu toe kozen meewerkende echtgenoten voor het maxi-statuut, anderen zijn aangesloten bij het mini-statuut. Bijzondere aandacht moet gaan naar : het vermijden van pensioenverlies De verplichte onderwerping van de meewerkende echtgenoot beantwoordt aan de behoefte om eigen rechten inzake pensioenen te waarborgen. Het nieuwe systeem mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de som van de geïndividualiseerde pensioenen (pensioenen voor alleenstaanden) of van het gezinspensioen van de geholpen zelfstandige minder bedraagt dan het gezinspensioen in toepassing van de oude wetgeving. Er treedt met andere woorden geen pensioenverlies op ten opzichte van het huidige pensioen. Dit principe en de berekeningswijze van het pensioen van de geholpen zelfstandige is in het door de Ministerraad goedgekeurde ontwerp van wet opgenomen. De mogelijkheid tot opbouw van een voldoende pensioenloopbaan voor het bekomen van een minimumpensioen Voor een bepaalde groep van meewerkende echtgenoten is het niet mogelijk, rekening houdende met hun leeftijd en hun vorige loopbaan, een voldoende loopbaanjaren op te bouwen om te kunnen genieten van een gewaarborgd minimumpensioen. Met het door de Regering goedgekeurd koninklijk besluit, kunnen meewerkende echtgenoten, die geboren zijn vóór 1 december 1970 en die geen 2/3de loopbaan kunnen bewijzen in één of meerdere regimes (werknemer, zelfstandige, openbare sector) bepaalde tijdvakken van vóór de invoering van het sociaal statuut der meewerkende echtgenoten mits het betalen van inhaalbijdragen laten gelijkstellen

3 met periodes van beroepsactiviteit. Deze tijdvakken komen dan in aanmerking voor de pensioenberekening. Drie hypothesen worden voorzien. Wordt gelijkgesteld met een tijdvak van beroepsbezigheid 1) een periode van maximum twee jaar, gelegen vóór 1 januari 2003, waarin de belanghebbende gehuwd was met een zelfstandige en vrijwillig onderworpen was aan de verplichte regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen en moederschapverzekering ten voordele van de zelfstandigen; 2) een periode van maximum twee jaar, gelegen vóór 1 januari 2003, waarin de belanghebbende gehuwd was met een zelfstandige en geen eigen rechten heeft geopend in een verplichte regeling voor pensioenen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen uit hoofde van een eigen beroepsactiviteit of het genot heeft van een uitkering in het kader van het sociaal verzekeringsstelsel; de betrokkene moet effectief helper geweest zijn van de hoofdzelfstandige. 3) een periode gelegen vóór 1 januari 2003, waarin de belanghebbende gehuwd was met een zelfstandige en geen eigen rechten heeft geopend in een verplichte regeling voor pensioenen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen uit hoofde van een eigen beroepsactiviteit of het genot heeft van een uitkering in het kader van het sociaal verzekeringsstelsel; de betrokkene moet effectief helper geweest zijn van de hoofdzelfstandige. De berekeningswijze van deze inhaalbijdragen die voor iedere hypothese wordt voorzien zal in een uitvoeringsbesluit worden vastgelegd. Als algemene voorwaarde geldt wel dat de gelijkstellingen slechts kunnen toegekend worden voor zover de beroepsinkomsten van de geholpen zelfstandige en van de meewerkende echtgenoot niet overstijgt. De winst wordt immers reeds verzekerd voor personen wiens inkomen hoger is dan Deze met activiteit gelijkgestelde periodes kunnen niet in aanmerking komen voor de opening van het recht op vervroegd pensioen. 2. Fiscaal statuut Het nieuwe statuut voor de meewerkende echtgenoot heeft eveneens een belangrijk fiscaal luik. Wanneer in 2005 de meewerkende echtgenoot gedurende het hele jaar of een deel van het jaar (6 maanden vanaf 1 juli 2005) bijdragen betaald heeft voor het maxistatuut, zal hij ook op het nieuwe fiscale statuut van de meewerkende echtgenoot aanspraak kunnen maken.

4 Deze nieuwe regeling kent de meewerkende echtgenoot voor zijn beroepsactiviteit een volwaardige vergoeding toe. Daarvan kunnen dan zowel eigen sociale bijdragen als zijn reële of forfaitair op 5% van het inkomen vastgestelde beroepskosten worden afgetrokken. De meewerkende echtgenoot zal, in voorkomend geval en binnen bepaalde inkomensgrenzen, ook van een belastingkrediet van 200 euro ( momenteel na indexering: 240 euro) kunnen genieten. Daarnaast wordt er een omzendbrief naar de controleurs gestuurd waardoor de inkomstenverdeling van 70/30 als norm beschouwd wordt en dat 50/50 aanvaard wordt mits voorlegging van bewijsstukken. Overeenkomstig de algemene regels inzake belastingkrediet, wordt dit niet toegepast wanneer de inkomsten op forfaitaire belastingsbasissen worden berekend (noch voor de geholpen echtgenoot, noch voor de meewerkende echtgenoot). Oud belastingstelsel De geholpen echtgenoot kent een evenredig bedrag van zijn NETTO inkomen toe aan zijn meewerkende echtgenoot (norm 70/30). De sociale bijdragen die voor de meewerkende echtgenoot worden gestort (ministatuut) worden van de inkomsten van de geholpen echtgenoot afgetrokken. Nieuw belastingstelsel De geholpen echtgenoot kent aan zijn meewerkende echtgenoot een vergoeding toe die onder zijn beroepskosten valt (zoals de vergoeding van andere personeelsleden) (norm 70/30). De sociale bijdragen van de meewerkende echtgenoot worden in mindering van de ontvangen vergoeding gebracht. De eigen beroepskosten van de meewerkende echtgenoot zijn in de beroepskosten van de geholpen echtgenoot begrepen. Indien aan de voorwaarden is voldaan, kon de geholpen echtgenoot aanspraak maken op belastingkrediet op basis van de inkomsten van de activiteit (max. 540 ). De meewerkende echtgenoot had daar nooit recht op. De meewerkende echtgenoot kan zijn reële kosten of, indien hij dit wenst, forfaitair berekende kosten (5% van de vergoeding verminderd met de sociale bijdragen) aftrekken. Indien aan de voorwaarden is voldaan, heeft de geholpen echtgenoot nog steeds recht op het integrale belastingkrediet, maar op basis van zijn eigen inkomsten binnen de activiteit (max. 540 ), en zal de meewerkende echtgenoot ook op een belastingkrediet op zijn vergoeding (max. 240 euro) aanspraak kunnen maken.

5 Brengt het iets op of kost het geld? Afgezien van de toegang tot de geïndividualiseerde rechten die in de filosofie van het plan een belangrijk element is, zal dit nieuwe stelsel van bijdragen slechts in zeer weinig gevallen een negatieve financiële weerslag hebben. Voorbeelden: 1. Landbouwersgezin dat op forfaitaire belastingsbasis wordt belast. Inkomen uit de beroepsactiviteit: euro Winst aan sociale bijdragen: 176 euro Bijkomende belasting: 244 euro Totale supplement: 68 euro 2. Landbouwersgezin belast op basis van de boekhouding. Inkomen uit de beroepsactiviteit: euro Winst aan sociale bijdragen: 176 euro Winst aan belastingen: 284 euro Totale winst: 460 euro 3. Julie is wijnhandelaarster. Haar man, Filip, helpt haar daarbij (30%) Netto-inkomen uit de beroepsactiviteit: euro Winst voor het gezin: in sociale bijdragen: 164 euro in belastingen: 256 euro Totale winst: 420 euro 4. Stefaan is zelfstandig advocaat. Zijn echtgenote, Sofie, doet het secretariaat, de boekhouding, enz. Inkomen uit de beroepsactiviteit: euro bijkomende sociale bijdragen: 910 euro winst aan belastingen: 735 euro Totale supplement: 175 euro 5. Didier en Sabine zijn handelaars. Inkomen uit de beroepsactiviteit: euro winst aan sociale bijdragen: 264 euro winst aan belastingen: 97 euro Totale winst: 361 euro

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Meewerkende echtgenoten Datum Februari 2008 Copyright and

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV

8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV 8. STATUUT VAN DE VORMINGSWERKERS IN KVLV INLEIDING: VORMINGSWERKERS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE KVLV-WERKING KVLV biedt vorming aan vrouwen in verenigingsverband. Het KVLV-aanbod is daarom gedifferentieerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Het juridisch StatUUt Kiezen

Het juridisch StatUUt Kiezen 06 Het juridisch statuut kiezen Startersgids 63 1. Een eenmanszaak of een vennootschap? Uw activiteiten als zelfstandige natuurlijke persoon uitoefenen of een vennootschap oprichten? Dit is helemaal geen

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie