Pensioenreglement 56-plus Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement 56-plus Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Januari 2014"

Transcriptie

1 Pensioenreglement 56-plus Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Januari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Definities Deelnemers Aanvang en beëindiging deelnemerschap Pensioenaanspraken Gezondheidswaarborgen Pensioenuitkeringen Herziening of beëindiging van de pensioenregeling Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten Regels terzake van de gemeenschappelijke huishouding Informatie Bescherming aanspraken partner Onvoorziene gevallen Waardeoverdracht Verbod op afkoop of vervreemding van de pensioenen, volmacht Afkoop gering pensioen Zorgplicht Module Basispakket Pensioengevend jaarsalaris Geïndexeerd pensioengevend jaarsalaris Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Module Beleggingspakket Werkingssfeer Beschikbare premie Rendement Voorziening voor nabestaanden Aanwenden gevormd pensioenkapitaal Bijzondere bepalingen behorende bij de modules Basispakket, Beleggingspakket en Vroegpensioen Bijzonder partnerpensioen Pensioenverevening bij scheiding Einde deelnemerschap vóór de pensioendatum Pensioenvoorziening Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) Voortzetting pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid Module extra pensioengevend jaarsalaris Werkingssfeer Extra pensioengevend jaarsalaris Pensioenaanspraken Module risicoplus Algemeen Aanvullend partnerpensioen WAO-hiaatverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen, onder het Grensbedrag-AOV) Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (Aanvulling van 70% tot 80%) Module Vroegpensioen Werkingssfeer Overbruggingspensioen - over pensioengevend jaarsalaris tot maximum pensioengevend jaarsalaris Beschikbare premie - voor pensioengevend jaarsalaris over het excedentpensioengevend jaarsalaris Verzoek om artikel 8.3. niet van toepassing te laten zijn Rendement (Gedeeltelijke) flexibele uittreding Overbruggingspensioen Deelnemersjaren overbruggingspensioen (Gewezen) deelnemers Einde deelnemerschap Voortzetting pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid Module Pluspakket Toepassing Module Pluspakket Spaardoelen Pensioenspaarpremie en -koopsom Beleggingsrekening Aanwending van pensioenspaarkapitaal op de herschikdatum Fiscale maxima bij aanwending Aanwendingsfactoren Overlijden van de deelnemer Beëindiging van het deelnemerschap voor de herschikdatum Scheiding Module herschikken pensioenen Werkingssfeer Pensioenmiddelen Opties Automatische omzetting van partnerpensioen Optie 1: percentage overbruggingspensioen Optie 2: wijziging in de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen Optie 3: overgang op de langstlevende Optie 4: Variatie in hoogte ouderdomspensioen Overige voorwaarden Toeslagen Toeslagverlening op som van pensioengevende jaarsalarissen van deelnemers Toeslagverlening op pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers Financiering Werkingssfeer Jaarlijkse inkoop Inkoop van pensioen over verstreken deelnemersjaren Financiering van nog niet ingekocht pensioen Financiering overbruggingspensioen Deelnemersbijdragen Vrijstelling van c.q. verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds Werkingssfeer Garantie pensioenaanspraken Module Basispakket, Module Beleggingspakket Verhoging franchise Module Extra Pensioengevend Jaarsalaris Module Pluspakket Module Herschikken Pensioenen Module Vroegpensioen Module Risicoplus Beëindiging deelnemerschap Deelname aan een bedrijfstak VUT-regeling of een andere bij de Werkgever geldende VUT-regeling Werkingssfeer Module Vroegpensioen Module Extra Pensioengevend Jaarsalaris Overige Modules Inwerkingtreding Werkingssfeer 26 Bijlage I - Factoren voor herschikking van pensioenmiddelen, afkoop van gering pensioen en vervroeging en uitstel van overbruggingspensioen 27 Bijlage II - Behorend bij Module Pluspakket 30 Bijlage III - Samenvatting praktijk werkgever 31 Bijlage IV - Aangesloten ondernemingen 31 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 2 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 3

3 1. Algemeen 1.1. Definities Ten aanzien van dit Reglement gelden de volgende definities: FVP: Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Een regeling op basis waarvan werknemers, die aansluitend aan het dienstverband met de werkgever werkloos worden in de zin van de Werkloosheidswet, in aanmerking (Her)verzekeraar: De (Her)verzekeringsmaatschappij, die voldoet aan de in de Pensioenwet gestelde eisen, met wie het pensioenfonds een overeenkomst van (her)verzekering is aangegaan. overlijden en tijdens het dienstverband een gemeenschappelijke huishouding voerde, die ten minste zes maanden aantoonbaar heeft bestaan en waarbij is voldaan aan het bepaalde in artikel 1.9. Aanspraakgerechtigde: Persoon die krachtens de bepalingen van dit pensioen- kunnen komen voor een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw gedurende een bepaalde periode. Het besluit Het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte Parttimer: De werknemer die minder dan het bij een werkgever bij een volledig dienstverband gebruikelijke aantal uren werk- reglement begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. AOW-uitkering: 12 maal de voor een ongehuwde AOW-gerechtigde, zonder kinderen onder de 18 jaar, geldende maanduitkering, inclusief de bijbehorende vakantietoeslag ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Bestuur: Het bestuur van het pensioenfonds. CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek. Dekkingsgraad: De verhouding tussen enerzijds de aanwezige middelen van het pensioenfonds en anderzijds de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds, welke door het bestuur wordt vastgesteld. Deelnemer: De werknemer die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2 deelnemer is. Directie: De directie van Smurfit Kappa Nederland B.V. Excedent-Pensioengevend jaarsalaris: Het deel van het Pensioengevend jaarsalaris, dat uitgaat boven het Maximum Pensioengevend jaarsalaris. Franchise: Het bedrag van het pensioengevend jaarsalaris, dat voor de berekening van de pensioenaanspraken buiten beschouwing blijft. De franchise wordt jaarlijks per 1 januari door het bestuur vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de AOW-uitkering en de andere overwegingen, die het bestuur daarbij meent te moeten betrekken. De franchise voor 2014 bedraagt ,-. Gepensioneerde: De pensioengerechtigde voor wie krachtens de bepalingen van dit pensioenreglement een ouderdomspensioen is ingegaan. Gewezen deelnemer: Degene wiens deelnemerschap vóór de pensioendatum of de herschikdatum is be ëindigd en die nog aanspraken op pensioen ingevolge dit pensioenreglement aan het pensioenfonds kan ontlenen. Gewezen partner: - De ex-echtgenote met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde tijdens zijn deelnemerschap gehuwd is geweest - De persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde tijdens zijn deelnemerschap op grond van het bepaalde in titel 5 A van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een geregistreerd partnerschap had dan wel een gemeenschappelijke huishouding voerde, die ten minste zes maanden aantoonbaar heeft bestaan en waarbij voldaan is aan het bepaalde in artikel 1.9. Grensbedrag-AOV: - Het bedrag dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het pensioengevend jaarsalaris in artikel 6.3 (WAO-hiaatverzekering arbeidsongeschiktheidspensioen, onder het Grensbedrag AOV). - Het bedrag wordt jaarlijks per 1 januari door het bestuur bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de uitkeringen van de WAO en de andere overwegingen, die het bestuur hierbij meent te moeten betrekken. Herschikdatum: De door de deelnemer gekozen datum, gelegen tussen de eerste dag van de maand, waarin zijn 60-ste verjaardag valt en zijn pensioendatum, waarop hij de pensioenen uit de Modules Basispakket en/of Vroegpensioen en de pensioen kapitalen uit hoofde van de Modules Beleggingspakket en/of Pluspakket in wil laten gaan. beroepspensioenregeling, d.d. 18 december 2006, Staatsblad 2006, 709. Loonindex: De ontwikkeling van het percentage waarmee het indexcijfer van de CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen bij bedrijven, werkzaam in de particuliere sector van oktober van het voorafgaande kalenderjaar, afwijkt van de loonindex van oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Deze index wordt gepubliceerd door het CBS. (Mate van) Arbeidsongeschiktheid: De (mate van) arbeidsongeschiktheid in de zin van de arbeidongeschiktheidsverzekering (WAO) dan wel de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Maximum Pensioengevend jaarsalaris: Het bedrag dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het pensioengevend jaarsalaris in de Module Basispakket en waarboven de Module Beleggingspakket geldt. Het bedrag wordt jaarlijks op 1 januari door het bestuur bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de schaalsalarissen van deelnemers en de overige overwegingen die het bestuur daarbij meent te moeten betrekken. Voor 2014 bedraagt het Maximum Pensioengevend jaarsalaris ,-. Module: Een onderdeel van het modulaire pensioensysteem, waaruit de pensioenregeling is opgebouwd. Partner: - De echtgenoot met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde vóór diens overlijden en tijdens het dienstverband, is gehuwd of de echtgenoot met wie de gepensioneerde op de herschikdatum gehuwd is; - De partner met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde vóór diens overlijden en tijdens het dienstverband een geregistreerd partnerschap is aangegaan; - De ongehuwde en ongeregistreerde man of vrouw, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde en ongeregistreerde (gewezen) deelnemer of ongehuwde gepensioneerde ten tijde van zijn of haar zaam is. Parttime-factor: Het aantal overeengekomen arbeidsuren gedeeld door het bij een volledig dienstverband gebruikelijke aantal arbeidsuren. Bij wijziging van het aantal overeengekomen arbeidsuren in de loop van een jaar wordt een gewogen gemiddelde parttime-factor berekend. Pensioen: Ouderdomspensioen, (bijzonder)partnerpensioen, wezenpensioen, overbruggingspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioendatum: De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. Pensioenfonds: De Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Pensioengerechtigde: Persoon voor wie krachtens de bepalingen van dit pensioenreglement het pensioen is ingegaan. Pensioengerechtigd kind: Het kind, beneden de 21-jarige leeftijd, tot wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als ouder in familierechtelijke betrekking staat, alsmede het stief- en/of pleegkind beneden de 21-jarige leeftijd, mits dit kind geheel of grotendeels op kosten van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wordt onderhouden of opgevoed. Pensioengevend jaarsalaris: Het totaal vast bruto jaarinkomen (TVI) dat gelijk is aan 12 maal het vast overeengekomen maandsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag, geldend per januari, als omschreven in de ondernemings-cao s, de bedrijfstak-cao s of de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen de volgende loonbestanddelen zijn aangewezen als extra pensioengevend jaarsalaris: 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, provisie, commissie, SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 4 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 5

4 ploegentoeslag inclusief de vakantietoeslag, consignatie- B.V. of de collectieve arbeidsovereenkomst(en) van de met WIA: Vroegpensioen, enerzijds krachtens een uitkeringsover- toeslag en persoonlijke toeslag. Welke loonbestanddelen per werkgever daarvoor in aanmerking komen blijkt uit het formulier samenvatting praktijk werkgever. Voor de Module Beleggingspakket wordt niet als extra pensioengevend salaris aangemerkt de 13e maand en de vaste eindejaarsuitkering. Pensioengrondslag: Het pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengeko- haar gelieerde ondernemingen. (Verstreken) deelnemersjaren: - Onder deelnemersjaren wordt verstaan: de jaren gelegen tussen de aanvang van het deelnemerschap en de pensioendatum. Onder verstreken deelnemersjaren wordt verstaan: de jaren gelegen tussen de aanvang van het deelnemerschap en de berekeningsdatum. - Voor de toepassing van de Module Vroegpensioen wordt onder deelnemersjaren verstaan: de jaren van deelnemerschap gelegen tussen de eerste van de maand waarin Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA-uitkering: De uitkering ingevolge de WIA Deelnemers Als deelnemer is aangemerkt de werknemer van 25 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst en voor wie in de arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk is vermeld dat hij is uitgesloten van het deelnemerschap van het pensioenfonds. De werkgever meldt alle deelnemers bij het pen eenkomst voor het pensioengevend salaris tot het maximum pensioengevend salaris en anderzijds krachtens een premieovereenkomst voor het excedent pensioengevend salaris. Tenslotte neemt de werknemer krachtens de premieovereenkomst op basis van vrijwilligheid deel in de hierna te noemen Module Pluspakket De pensioenaanspraken en pensioenkapitalen die voor de werknemer uit de in lid 1 bedoelde overeenkomsten voortvloeien, zijn door de werkgever bij het pensioenfonds ondergebracht door middel van een door de werkgever met het men betreffende pensioen. de deelnemer 50 jaar wordt en de eerste van de maand sioenfonds aan. pensioenfonds gesloten uitvoeringsovereenkomst. De rechten Pensioenrecht: Het recht op een ingegaan pensioen. Pensioenreglement: Het pensioenreglement van het pensioenfonds. Premieovereenkomst: Een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een waarin de deelnemer 60 jaar wordt. Onder verstreken deelnemersjaren wordt hierbij verstaan: de jaren vanaf het moment waarop recht op aanspraken ontstaat en de berekeningsdatum. Maximaal worden 10 deelnemersjaren in aanmerking genomen in deze Module. - Het voor de pensioenberekening in aanmerking te nemen aantal (verstreken) deelnemersjaren wordt afgerond in jaren en volle maanden, waarbij een gedeelte van een maand buiten beschouwing wordt gelaten Het pensioenfonds zal de werknemers van hun toelating als deelnemer schriftelijk in kennis stellen Aanvang en beëindiging deelnemerschap Het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin aan de onder artikel gestelde eisen wordt voldaan. Met uitzondering van het deelnemerschap aan de Module Vroegpensioen dat aanvangt op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 50 jaar wordt c.q. de latere en verplichtingen van de werknemers en de werkgever uit hoofde van de in lid 1 van artikel 1.4 bedoelde overeenkomst zijn opgenomen in dit pensioenreglement De deelnemer heeft op grond van de Module Basispakket aanspraak op de volgende pensioenen: a. Ouderdomspensioen ten behoeve van zichzelf (artikel 2.3); b. Partnerpensioen ten behoeve van zijn partner (artikel 2.4); c. Wezenpensioen ten behoeve van zijn kinderen (artikel 2.5); Voorts bestaat recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioen- pensioenuitkering. Prijsindex: De ontwikkeling van het percentage waarmee het Vervolguitkering: De vervolguitkering is een leeftijdsafhankelijke uitkering die ingaat na het beëindigen van de loondervingsuitkering uit hoofde van de Wet op de Arbeidsongeschiktheids- eerste dag van de maand van indiensttreding Het deelnemerschap eindigt op de pensioendatum of op de herschikdatum of indien eerder, op de dag waarop opbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid De deelnemer heeft op grond van de Module Beleggingspakket, Module Vroegpensioen en Module Pluspakket (artikelen consumentenprijsindexcijfer van oktober van een kalen- verzekering c.q. na het beëindigen van de loondervingsuit- het dienstverband met de werkgever wordt beëindigd, met 3, 7 en 8) aanspraak op een pensioenkapitaal waarmee op derjaar, afwijkt van het consumentenprijsindexcijfer van oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Deze index wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruilvoet: De verhouding tussen het in te ruilen pensioen en het daarvoor in te kopen pensioen. Statuten: De statuten van het pensioenfonds. Uitkeringsovereenkomst: Een pensioenovereenkomst inzake een pensioenregeling die voorziet in een gegarandeerde uitkering. UWV: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. Vakverenigingen: De vakverenigingen die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst(en) van Smurfit Kappa Nederland kering die de werkgever verschuldigd is op grond van het feit dat zij eigen risicodrager is voor de eerste vijf jaren van arbeidsongeschiktheid zoals bepaald in de Wet Pemba. Werkgever: - Smurfit Kappa Nederland B.V.; - en de met haar gelieerde ondernemingen; - en de door de directie voorgedragen ondernemingen die door het bestuur zijn geaccepteerd, elk afzonderlijk hierna genoemd de werkgever voor zover genoemd in bijlage III, waarmee het pensioenfonds een overeenkomst heeft gesloten betreffende de uitvoering van de pensioenregeling, die is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en Smurfit Kappa Nederland. Werknemer: Een ieder in dienst van de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Wet VPS: De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. uitzondering van beëindiging van het dienstverband ten gevolge van: Arbeidsongeschiktheid; een bij de werkgever geldende VUT-regeling; het ingaan van het overbruggingspensioen. In geval van het ingaan van het overbruggingspensioen wordt het deelnemerschap voortgezet voor een periode van drie jaren doch maximaal tot de pensioendatum Pensioenaanspraken De werknemers en de werkgever hebben een combinatiepensioenregeling gesloten bestaande uit een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de Pensioenwet. Krachtens de uitkeringsovereenkomst neemt de werknemer tot een bepaalde salarisgrens deel in de hierna te noemen Module Basispakket. Daarnaast kan de werknemer eveneens deelnemen in de Module Risicoplus zoals opgenomen in artikel 6, indien en voorzover een afzonderlijke werkgever een of meer van de toezeggingen als bedoeld in dit artikel heeft gedaan. Krachtens de premieovereenkomst neemt de deelnemer voor het salaris boven de genoemde salarisgrens deel in de pensioendatum een extra ouderdomspensioen en indien gewenst een bijbehorend partnerpensioen wordt aangekocht Alle pensioenaanspraken, pensioenkapitalen en pensioenrechten die de (gewezen) deelnemer, andere aanspraakgerechtigde en pensioengerechtigde jegens het pensioenfonds heeft, zijn onderworpen aan de in dit pensioenreglement en de statuten vermelde voorwaarden De deelnemer heeft ten aanzien van de in de vorige leden genoemde pensioenaanspraken- en kapitalen de flexibele mogelijkheden als genoemd in de Module herschikken pensioenen (artikel 9) Ingeval van verlaging van de pensioengrondslag, worden de tot het tijdstip van de verlaging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van de Pensioenwet Gezondheidswaarborgen Voor verhogingen van de pensioenen als gevolg van overeengekomen salarisverhogingen, functiewijzigingen, B.V., de werkmaatschappijen van Smurfit Kappa Nederland de hierna te noemen Module Beleggingspakket. Daarnaast wijzigingen in de parttime factor en wijzigingen in de pen- neemt de werknemer deel in de hierna te noemen Module sioenspaarpremie en pensioenspaarkoopsom als bedoeld SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 6 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 7

5 in de Module Pluspakket zijn geen medische waarborgen bank- of girorekening, is het pensioenfonds bevoegd de het kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 van schappelijke huishouding geacht te zijn begonnen op de vereist. Het bestuur kan wel medische waarborgen in de vorm van kosten van het verrichten van de uitkeringen bij de pensioen- de Pensioenwet. datum waarop de melding als bedoeld in het vorige lid heeft een gezondheidsverklaring en/of een medische keuring verlangen van een deelnemer bij diens schriftelijke verzoek om terug te mogen komen op door die deelnemer eerder gemaakte keuzen ten aanzien van het bepaalde in artikel 7.4 dit betreft het terugkomen gerechtigde in rekening te brengen. Dit kan geschieden door middel van het in mindering brengen van de kosten op de uit te keren pensioenrechten. De in dit artikel gebruikte begrippen worden opgevat overeenkomstig de betekenis van deze begrippen in de Pensioenwet. plaatsgevonden Het voortduren van de gemeenschappelijke huis houding dient iedere drie jaar schriftelijk door de (gewezen) deelnemer op het eerder gedane verzoek om geen premie beschikbaar te stellen in het kader van de Module Vroegpensioen. Als het bestuur het leveren van medische waarborgen door een deelnemer in de genoemde gevallen noodzakelijk acht, zal het dit schriftelijk, binnen 14 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek van de deelnemer, aan de deel nemer meedelen. De beslissing om aan Voor uitbetaling dienen door de pensioengerechtigde aan het pensioenfonds, voor zover zij dat verlangt, stukken te worden overgelegd, waaruit het recht op uitbetaling blijkt Ten onrechte genoten uitkeringen moeten aan het pensioenfonds worden terugbetaald Het pensioenfonds informeert de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. of de gepensioneerde aan het pensioenfonds te worden bevestigd. Een wijziging in de situatie van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde ten aanzien van de gemeenschappelijke huishouding dient onverwijld aan het pensioenfonds te worden medegedeeld. Bij het niet tijdig bevestigen van het voortduren van de gezamenlijke huishouding en het niet tijdig doorgeven het verzoek van de deelnemer al dan niet tegemoet te komen, kan het bestuur in dat geval af laten hangen van de acceptatie door de herverzekeraar(s) van het pensioenfonds van de toename van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s. De acceptatie of afwijzing van die toename van de risico s door de herverzekeraar(s) hangt mede af van haar/ hun beoordeling van de risico s aan de hand van de ver kregen medische gegevens uit de gezondheidsverklaring en/of de medische keuring. De definitieve beslissing van het bestuur zal schriftelijk aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt. Hierbij gelden de 1.7. Herziening of beëindiging van de pensioenregeling Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor om dit pensioenreglement te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de voor het pensioenfonds geldende statuten, uitvoeringsovereenkomst en de Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving indien: de werkgever verplicht wordt zich voor alle deelnemers of voor een groep deelnemers aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. een ingrijpende wijziging van omstandigheden de uitgaven De vermindering als bedoeld in artikel kan op zijn vroegst een maand nadat de (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigden, de werkgever en de toezichthouder hierover zijn geïnformeerd, worden gerealiseerd Regels terzake van de gemeenschappelijke huishouding Van het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding van een ongehuwde en ongeregistreerde (gewezen) deelnemer met een ongehuwde en ongeregistreerde partner dient door de (gewezen) deelnemer bij het pensioenfonds melding te worden gemaakt. De (gewezen) deelnemer dient van een wijziging in de situatie kan het bestuur besluiten dat er geen sprake meer is van een gezamenlijke huishouding Voor de toepassing van het bepaalde in dit pensioenreglement kan een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde gedurende enige periode slechts met één partner en kan de partner slechts met één (gewezen) deelnemer of gepensioneerde een gemeenschappelijke huishouding voeren Het bestuur is bevoegd om in afwijking van de vorige leden te bepalen dat in bijzondere gevallen van overlegging van een uittreksel uit het bevolkingsregister kan worden volgende regels: terzake van de pensioenregeling niet meer toelaat. als bewijs van een gemeenschappelijke huishouding een no- afgezien. Bij toewijzing van het verzoek van de deelnemer kan de deelnemer pas na verzending van de desbetreffende schriftelijke bestuursbeslissing rechten ontlenen aan de Module Beleggingspakket en/of artikel 7.3 van de Module Vroegpensioen wijziging van bestaande of invoering van nieuwe wettelijke en/of wettelijk verplicht gestelde regelingen plaatsvindt. de belastingdienst de pensioenregeling niet aanmerkt als een pensioenregeling in de zin van hoofdstuk IIB en hoofdstuk tarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst te overleggen, inhoudende een bepaling, waarin de (gewezen) deelnemer en de ongehuwde en ongeregistreerde partner elkaar over en weer aanwijzen als partnerpensioengerechtigde ingeval Informatie Het bestuur zorgt voor informatieverstrekking aan de (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en en alleen over de periode zoals genoemd in de bedoelde schriftelijke beslissing van het bestuur op het verzoek van de deelnemer. Bij afwijzing van het verzoek van de deelnemer kan de VII van de Wet op de loonbelasting de aan dit pensioenreglement ten grondslag liggende pensioenovereenkomst wijzigt. de ongehuwde en ongeregistreerde partner deelneemt aan een pensioenregeling en deze pensioen regeling een partnerpensioen kent. pensioengerechtigden conform de eisen van de Pensioenwet Jaarlijks worden de deelnemers binnen drie maanden na een wijziging in de pensioenovereenkomst deelnemer blijvend geen rechten ontlenen aan de Module Beleggingspakket en/of artikel 7.3 van de Module Vroegpensioen. Bij gedeeltelijke acceptatie van de toename van de risico s zal het bestuur in zijn beslissing aangeven welke gedeeltelijke rechten de deelnemer voortaan kan ontlenen over de in de beslissing genoemde periode aan de Module Beleggingspakket en/of artikel 7.3 van de Module Vroegpensioen Pensioenuitkeringen De pensioenrechten worden onder inhouding van de verschuldigde belastingen, wettelijke heffingen of andere met de pensioengerechtigde overeengekomen inhoudingen, Het bestuur zal met de werkgever overleggen inzake de eventuele herziening van de pensioenregeling en daaraan voorafgaand de vakverenigingen informeren. Opgebouwde pensioenaanspraken zullen hierdoor niet worden aangetast Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten Het bestuur kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien: a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen, niet meer volledig door waarden zijn gedekt; en b. het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal Tevens dient een uittreksel uit het bevolkingsregister te worden overlegd waaruit blijkt dat de (gewezen) deelnemer en de partner ten tijde van de melding op hetzelfde adres woonachtig zijn De melding van het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding dient te geschieden binnen zes maanden na de aanvang van het deelnemerschap, respectievelijk de aanvang van de gemeenschappelijke huishouding, indien het deelnemerschap al is begonnen Als datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is begonnen, geldt de datum waarop de notariële akte schriftelijk van de wijzigingen daarin door het pensioenfonds op de hoogte gesteld Het bestuur verstrekt aan de deelnemer jaarlijks een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken, het opgebouwde pensioenspaarkapitaal en de te bereiken pensioenaanspraken zijnde de aanspraken die zouden worden verkregen bij voortzetting van het deelnemerschap bij ongewijzigde omstandigheden. De deelnemer ontvangt ook informatie over de aanpassing van pensioenaanspraken ingevolge artikel 10. Tevens ontvangt de deelnemer een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van door of namens het pensioenfonds aan de pensioenge- vereist vermogen door waarden te dekken zonder dat de is verleden. Het bestuur is bevoegd in afwijking hiervan pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet rechtigde in euro s en in maandelijkse gelijke termijnen, belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerech- als datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. aan het einde van de maand bij nabetaling, uitgekeerd op een door de pensioengerechtigde aangewezen bank of girorekening in Nederland. In geval van aanwijzing door de pensioengerechtigde van een niet in Nederland gevestigde tigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in begonnen de datum aan te merken, die als zodanig is vermeld in de notariële akte. Indien de melding van het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding plaatsvindt na de in het vorige lid genoemde termijn, wordt de gemeen De deelnemer en de gepensioneerde ontvangen bij beëindiging van het deelnemerschap een eenmalige opgave van de pensioenaanspraken en pensioenrechten. Tevens SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 8 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 9

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007 STICHTING PENSIOENFONDS ECI Pensioenreglement 2007 Oktober 2008 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen...3 Aanspraken op pensioen...5 Hoofdstuk 2 Pensioenregeling...7 Artikel

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014 Versie 1 januari 2014 Pensioenreglement 2014 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Croda

Stichting Pensioenfonds Croda Per 1 januari 2013 Voor werknemers die op 31 december 2005 deelnemer waren aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Noblesse en die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en voor werknemers die

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Stichting pensioenfonds NIBC

Stichting pensioenfonds NIBC Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2014 Geldig voor Werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2014; op 31 december 2013 Deelnemer waren aan Pensioenreglement 2007 en geboren

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 7 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK 2 INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 ARTIKEL 2 DEELNEMERS 5 ARTIKEL 3 INFORMATIEVERSTREKKING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 17-10-2011 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN september 2011 Pensioenreglement 2006 blz. 0 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Begripsbepalingen De

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE V A N A F 1-1 -2006 September 2014 O N D E R D E E L A P E N S I O E N R E G E L I N G P E R 1 J A N U A R I 2006 H O O F D S T U K 1

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw pensioen bij Shell Reglement I - 1 januari 2014 Inhoud 1. Definities 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 Deelnemerschap 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement en. Verplichtstellingsbeschikking

Pensioenreglement en. Verplichtstellingsbeschikking Pensioenreglement en 2015 Verplichtstellingsbeschikking Pensioenreglement en verplichte regeling In deze brochure zijn het Pensioenreglement en de tekst van de Verplichtstellingsbeschikking van de bedrijfstak

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie