Pensioenreglement 56-plus Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement 56-plus Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Januari 2014"

Transcriptie

1 Pensioenreglement 56-plus Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Januari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen Definities Deelnemers Aanvang en beëindiging deelnemerschap Pensioenaanspraken Gezondheidswaarborgen Pensioenuitkeringen Herziening of beëindiging van de pensioenregeling Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten Regels terzake van de gemeenschappelijke huishouding Informatie Bescherming aanspraken partner Onvoorziene gevallen Waardeoverdracht Verbod op afkoop of vervreemding van de pensioenen, volmacht Afkoop gering pensioen Zorgplicht Module Basispakket Pensioengevend jaarsalaris Geïndexeerd pensioengevend jaarsalaris Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Module Beleggingspakket Werkingssfeer Beschikbare premie Rendement Voorziening voor nabestaanden Aanwenden gevormd pensioenkapitaal Bijzondere bepalingen behorende bij de modules Basispakket, Beleggingspakket en Vroegpensioen Bijzonder partnerpensioen Pensioenverevening bij scheiding Einde deelnemerschap vóór de pensioendatum Pensioenvoorziening Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) Voortzetting pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid Module extra pensioengevend jaarsalaris Werkingssfeer Extra pensioengevend jaarsalaris Pensioenaanspraken Module risicoplus Algemeen Aanvullend partnerpensioen WAO-hiaatverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen, onder het Grensbedrag-AOV) Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (Aanvulling van 70% tot 80%) Module Vroegpensioen Werkingssfeer Overbruggingspensioen - over pensioengevend jaarsalaris tot maximum pensioengevend jaarsalaris Beschikbare premie - voor pensioengevend jaarsalaris over het excedentpensioengevend jaarsalaris Verzoek om artikel 8.3. niet van toepassing te laten zijn Rendement (Gedeeltelijke) flexibele uittreding Overbruggingspensioen Deelnemersjaren overbruggingspensioen (Gewezen) deelnemers Einde deelnemerschap Voortzetting pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid Module Pluspakket Toepassing Module Pluspakket Spaardoelen Pensioenspaarpremie en -koopsom Beleggingsrekening Aanwending van pensioenspaarkapitaal op de herschikdatum Fiscale maxima bij aanwending Aanwendingsfactoren Overlijden van de deelnemer Beëindiging van het deelnemerschap voor de herschikdatum Scheiding Module herschikken pensioenen Werkingssfeer Pensioenmiddelen Opties Automatische omzetting van partnerpensioen Optie 1: percentage overbruggingspensioen Optie 2: wijziging in de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen Optie 3: overgang op de langstlevende Optie 4: Variatie in hoogte ouderdomspensioen Overige voorwaarden Toeslagen Toeslagverlening op som van pensioengevende jaarsalarissen van deelnemers Toeslagverlening op pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers Financiering Werkingssfeer Jaarlijkse inkoop Inkoop van pensioen over verstreken deelnemersjaren Financiering van nog niet ingekocht pensioen Financiering overbruggingspensioen Deelnemersbijdragen Vrijstelling van c.q. verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds Werkingssfeer Garantie pensioenaanspraken Module Basispakket, Module Beleggingspakket Verhoging franchise Module Extra Pensioengevend Jaarsalaris Module Pluspakket Module Herschikken Pensioenen Module Vroegpensioen Module Risicoplus Beëindiging deelnemerschap Deelname aan een bedrijfstak VUT-regeling of een andere bij de Werkgever geldende VUT-regeling Werkingssfeer Module Vroegpensioen Module Extra Pensioengevend Jaarsalaris Overige Modules Inwerkingtreding Werkingssfeer 26 Bijlage I - Factoren voor herschikking van pensioenmiddelen, afkoop van gering pensioen en vervroeging en uitstel van overbruggingspensioen 27 Bijlage II - Behorend bij Module Pluspakket 30 Bijlage III - Samenvatting praktijk werkgever 31 Bijlage IV - Aangesloten ondernemingen 31 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 2 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 3

3 1. Algemeen 1.1. Definities Ten aanzien van dit Reglement gelden de volgende definities: FVP: Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Een regeling op basis waarvan werknemers, die aansluitend aan het dienstverband met de werkgever werkloos worden in de zin van de Werkloosheidswet, in aanmerking (Her)verzekeraar: De (Her)verzekeringsmaatschappij, die voldoet aan de in de Pensioenwet gestelde eisen, met wie het pensioenfonds een overeenkomst van (her)verzekering is aangegaan. overlijden en tijdens het dienstverband een gemeenschappelijke huishouding voerde, die ten minste zes maanden aantoonbaar heeft bestaan en waarbij is voldaan aan het bepaalde in artikel 1.9. Aanspraakgerechtigde: Persoon die krachtens de bepalingen van dit pensioen- kunnen komen voor een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw gedurende een bepaalde periode. Het besluit Het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte Parttimer: De werknemer die minder dan het bij een werkgever bij een volledig dienstverband gebruikelijke aantal uren werk- reglement begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. AOW-uitkering: 12 maal de voor een ongehuwde AOW-gerechtigde, zonder kinderen onder de 18 jaar, geldende maanduitkering, inclusief de bijbehorende vakantietoeslag ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Bestuur: Het bestuur van het pensioenfonds. CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek. Dekkingsgraad: De verhouding tussen enerzijds de aanwezige middelen van het pensioenfonds en anderzijds de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds, welke door het bestuur wordt vastgesteld. Deelnemer: De werknemer die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2 deelnemer is. Directie: De directie van Smurfit Kappa Nederland B.V. Excedent-Pensioengevend jaarsalaris: Het deel van het Pensioengevend jaarsalaris, dat uitgaat boven het Maximum Pensioengevend jaarsalaris. Franchise: Het bedrag van het pensioengevend jaarsalaris, dat voor de berekening van de pensioenaanspraken buiten beschouwing blijft. De franchise wordt jaarlijks per 1 januari door het bestuur vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de AOW-uitkering en de andere overwegingen, die het bestuur daarbij meent te moeten betrekken. De franchise voor 2014 bedraagt ,-. Gepensioneerde: De pensioengerechtigde voor wie krachtens de bepalingen van dit pensioenreglement een ouderdomspensioen is ingegaan. Gewezen deelnemer: Degene wiens deelnemerschap vóór de pensioendatum of de herschikdatum is be ëindigd en die nog aanspraken op pensioen ingevolge dit pensioenreglement aan het pensioenfonds kan ontlenen. Gewezen partner: - De ex-echtgenote met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde tijdens zijn deelnemerschap gehuwd is geweest - De persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde tijdens zijn deelnemerschap op grond van het bepaalde in titel 5 A van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een geregistreerd partnerschap had dan wel een gemeenschappelijke huishouding voerde, die ten minste zes maanden aantoonbaar heeft bestaan en waarbij voldaan is aan het bepaalde in artikel 1.9. Grensbedrag-AOV: - Het bedrag dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het pensioengevend jaarsalaris in artikel 6.3 (WAO-hiaatverzekering arbeidsongeschiktheidspensioen, onder het Grensbedrag AOV). - Het bedrag wordt jaarlijks per 1 januari door het bestuur bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de uitkeringen van de WAO en de andere overwegingen, die het bestuur hierbij meent te moeten betrekken. Herschikdatum: De door de deelnemer gekozen datum, gelegen tussen de eerste dag van de maand, waarin zijn 60-ste verjaardag valt en zijn pensioendatum, waarop hij de pensioenen uit de Modules Basispakket en/of Vroegpensioen en de pensioen kapitalen uit hoofde van de Modules Beleggingspakket en/of Pluspakket in wil laten gaan. beroepspensioenregeling, d.d. 18 december 2006, Staatsblad 2006, 709. Loonindex: De ontwikkeling van het percentage waarmee het indexcijfer van de CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen bij bedrijven, werkzaam in de particuliere sector van oktober van het voorafgaande kalenderjaar, afwijkt van de loonindex van oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Deze index wordt gepubliceerd door het CBS. (Mate van) Arbeidsongeschiktheid: De (mate van) arbeidsongeschiktheid in de zin van de arbeidongeschiktheidsverzekering (WAO) dan wel de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Maximum Pensioengevend jaarsalaris: Het bedrag dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het pensioengevend jaarsalaris in de Module Basispakket en waarboven de Module Beleggingspakket geldt. Het bedrag wordt jaarlijks op 1 januari door het bestuur bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de schaalsalarissen van deelnemers en de overige overwegingen die het bestuur daarbij meent te moeten betrekken. Voor 2014 bedraagt het Maximum Pensioengevend jaarsalaris ,-. Module: Een onderdeel van het modulaire pensioensysteem, waaruit de pensioenregeling is opgebouwd. Partner: - De echtgenoot met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde vóór diens overlijden en tijdens het dienstverband, is gehuwd of de echtgenoot met wie de gepensioneerde op de herschikdatum gehuwd is; - De partner met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde vóór diens overlijden en tijdens het dienstverband een geregistreerd partnerschap is aangegaan; - De ongehuwde en ongeregistreerde man of vrouw, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde en ongeregistreerde (gewezen) deelnemer of ongehuwde gepensioneerde ten tijde van zijn of haar zaam is. Parttime-factor: Het aantal overeengekomen arbeidsuren gedeeld door het bij een volledig dienstverband gebruikelijke aantal arbeidsuren. Bij wijziging van het aantal overeengekomen arbeidsuren in de loop van een jaar wordt een gewogen gemiddelde parttime-factor berekend. Pensioen: Ouderdomspensioen, (bijzonder)partnerpensioen, wezenpensioen, overbruggingspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Pensioendatum: De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. Pensioenfonds: De Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Pensioengerechtigde: Persoon voor wie krachtens de bepalingen van dit pensioenreglement het pensioen is ingegaan. Pensioengerechtigd kind: Het kind, beneden de 21-jarige leeftijd, tot wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als ouder in familierechtelijke betrekking staat, alsmede het stief- en/of pleegkind beneden de 21-jarige leeftijd, mits dit kind geheel of grotendeels op kosten van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wordt onderhouden of opgevoed. Pensioengevend jaarsalaris: Het totaal vast bruto jaarinkomen (TVI) dat gelijk is aan 12 maal het vast overeengekomen maandsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag, geldend per januari, als omschreven in de ondernemings-cao s, de bedrijfstak-cao s of de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen de volgende loonbestanddelen zijn aangewezen als extra pensioengevend jaarsalaris: 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, provisie, commissie, SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 4 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 5

4 ploegentoeslag inclusief de vakantietoeslag, consignatie- B.V. of de collectieve arbeidsovereenkomst(en) van de met WIA: Vroegpensioen, enerzijds krachtens een uitkeringsover- toeslag en persoonlijke toeslag. Welke loonbestanddelen per werkgever daarvoor in aanmerking komen blijkt uit het formulier samenvatting praktijk werkgever. Voor de Module Beleggingspakket wordt niet als extra pensioengevend salaris aangemerkt de 13e maand en de vaste eindejaarsuitkering. Pensioengrondslag: Het pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengeko- haar gelieerde ondernemingen. (Verstreken) deelnemersjaren: - Onder deelnemersjaren wordt verstaan: de jaren gelegen tussen de aanvang van het deelnemerschap en de pensioendatum. Onder verstreken deelnemersjaren wordt verstaan: de jaren gelegen tussen de aanvang van het deelnemerschap en de berekeningsdatum. - Voor de toepassing van de Module Vroegpensioen wordt onder deelnemersjaren verstaan: de jaren van deelnemerschap gelegen tussen de eerste van de maand waarin Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA-uitkering: De uitkering ingevolge de WIA Deelnemers Als deelnemer is aangemerkt de werknemer van 25 jaar of ouder met een arbeidsovereenkomst en voor wie in de arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk is vermeld dat hij is uitgesloten van het deelnemerschap van het pensioenfonds. De werkgever meldt alle deelnemers bij het pen eenkomst voor het pensioengevend salaris tot het maximum pensioengevend salaris en anderzijds krachtens een premieovereenkomst voor het excedent pensioengevend salaris. Tenslotte neemt de werknemer krachtens de premieovereenkomst op basis van vrijwilligheid deel in de hierna te noemen Module Pluspakket De pensioenaanspraken en pensioenkapitalen die voor de werknemer uit de in lid 1 bedoelde overeenkomsten voortvloeien, zijn door de werkgever bij het pensioenfonds ondergebracht door middel van een door de werkgever met het men betreffende pensioen. de deelnemer 50 jaar wordt en de eerste van de maand sioenfonds aan. pensioenfonds gesloten uitvoeringsovereenkomst. De rechten Pensioenrecht: Het recht op een ingegaan pensioen. Pensioenreglement: Het pensioenreglement van het pensioenfonds. Premieovereenkomst: Een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een waarin de deelnemer 60 jaar wordt. Onder verstreken deelnemersjaren wordt hierbij verstaan: de jaren vanaf het moment waarop recht op aanspraken ontstaat en de berekeningsdatum. Maximaal worden 10 deelnemersjaren in aanmerking genomen in deze Module. - Het voor de pensioenberekening in aanmerking te nemen aantal (verstreken) deelnemersjaren wordt afgerond in jaren en volle maanden, waarbij een gedeelte van een maand buiten beschouwing wordt gelaten Het pensioenfonds zal de werknemers van hun toelating als deelnemer schriftelijk in kennis stellen Aanvang en beëindiging deelnemerschap Het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin aan de onder artikel gestelde eisen wordt voldaan. Met uitzondering van het deelnemerschap aan de Module Vroegpensioen dat aanvangt op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 50 jaar wordt c.q. de latere en verplichtingen van de werknemers en de werkgever uit hoofde van de in lid 1 van artikel 1.4 bedoelde overeenkomst zijn opgenomen in dit pensioenreglement De deelnemer heeft op grond van de Module Basispakket aanspraak op de volgende pensioenen: a. Ouderdomspensioen ten behoeve van zichzelf (artikel 2.3); b. Partnerpensioen ten behoeve van zijn partner (artikel 2.4); c. Wezenpensioen ten behoeve van zijn kinderen (artikel 2.5); Voorts bestaat recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioen- pensioenuitkering. Prijsindex: De ontwikkeling van het percentage waarmee het Vervolguitkering: De vervolguitkering is een leeftijdsafhankelijke uitkering die ingaat na het beëindigen van de loondervingsuitkering uit hoofde van de Wet op de Arbeidsongeschiktheids- eerste dag van de maand van indiensttreding Het deelnemerschap eindigt op de pensioendatum of op de herschikdatum of indien eerder, op de dag waarop opbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid De deelnemer heeft op grond van de Module Beleggingspakket, Module Vroegpensioen en Module Pluspakket (artikelen consumentenprijsindexcijfer van oktober van een kalen- verzekering c.q. na het beëindigen van de loondervingsuit- het dienstverband met de werkgever wordt beëindigd, met 3, 7 en 8) aanspraak op een pensioenkapitaal waarmee op derjaar, afwijkt van het consumentenprijsindexcijfer van oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Deze index wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruilvoet: De verhouding tussen het in te ruilen pensioen en het daarvoor in te kopen pensioen. Statuten: De statuten van het pensioenfonds. Uitkeringsovereenkomst: Een pensioenovereenkomst inzake een pensioenregeling die voorziet in een gegarandeerde uitkering. UWV: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. Vakverenigingen: De vakverenigingen die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst(en) van Smurfit Kappa Nederland kering die de werkgever verschuldigd is op grond van het feit dat zij eigen risicodrager is voor de eerste vijf jaren van arbeidsongeschiktheid zoals bepaald in de Wet Pemba. Werkgever: - Smurfit Kappa Nederland B.V.; - en de met haar gelieerde ondernemingen; - en de door de directie voorgedragen ondernemingen die door het bestuur zijn geaccepteerd, elk afzonderlijk hierna genoemd de werkgever voor zover genoemd in bijlage III, waarmee het pensioenfonds een overeenkomst heeft gesloten betreffende de uitvoering van de pensioenregeling, die is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en Smurfit Kappa Nederland. Werknemer: Een ieder in dienst van de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Wet VPS: De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. uitzondering van beëindiging van het dienstverband ten gevolge van: Arbeidsongeschiktheid; een bij de werkgever geldende VUT-regeling; het ingaan van het overbruggingspensioen. In geval van het ingaan van het overbruggingspensioen wordt het deelnemerschap voortgezet voor een periode van drie jaren doch maximaal tot de pensioendatum Pensioenaanspraken De werknemers en de werkgever hebben een combinatiepensioenregeling gesloten bestaande uit een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de Pensioenwet. Krachtens de uitkeringsovereenkomst neemt de werknemer tot een bepaalde salarisgrens deel in de hierna te noemen Module Basispakket. Daarnaast kan de werknemer eveneens deelnemen in de Module Risicoplus zoals opgenomen in artikel 6, indien en voorzover een afzonderlijke werkgever een of meer van de toezeggingen als bedoeld in dit artikel heeft gedaan. Krachtens de premieovereenkomst neemt de deelnemer voor het salaris boven de genoemde salarisgrens deel in de pensioendatum een extra ouderdomspensioen en indien gewenst een bijbehorend partnerpensioen wordt aangekocht Alle pensioenaanspraken, pensioenkapitalen en pensioenrechten die de (gewezen) deelnemer, andere aanspraakgerechtigde en pensioengerechtigde jegens het pensioenfonds heeft, zijn onderworpen aan de in dit pensioenreglement en de statuten vermelde voorwaarden De deelnemer heeft ten aanzien van de in de vorige leden genoemde pensioenaanspraken- en kapitalen de flexibele mogelijkheden als genoemd in de Module herschikken pensioenen (artikel 9) Ingeval van verlaging van de pensioengrondslag, worden de tot het tijdstip van de verlaging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van de Pensioenwet Gezondheidswaarborgen Voor verhogingen van de pensioenen als gevolg van overeengekomen salarisverhogingen, functiewijzigingen, B.V., de werkmaatschappijen van Smurfit Kappa Nederland de hierna te noemen Module Beleggingspakket. Daarnaast wijzigingen in de parttime factor en wijzigingen in de pen- neemt de werknemer deel in de hierna te noemen Module sioenspaarpremie en pensioenspaarkoopsom als bedoeld SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 6 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 7

5 in de Module Pluspakket zijn geen medische waarborgen bank- of girorekening, is het pensioenfonds bevoegd de het kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 van schappelijke huishouding geacht te zijn begonnen op de vereist. Het bestuur kan wel medische waarborgen in de vorm van kosten van het verrichten van de uitkeringen bij de pensioen- de Pensioenwet. datum waarop de melding als bedoeld in het vorige lid heeft een gezondheidsverklaring en/of een medische keuring verlangen van een deelnemer bij diens schriftelijke verzoek om terug te mogen komen op door die deelnemer eerder gemaakte keuzen ten aanzien van het bepaalde in artikel 7.4 dit betreft het terugkomen gerechtigde in rekening te brengen. Dit kan geschieden door middel van het in mindering brengen van de kosten op de uit te keren pensioenrechten. De in dit artikel gebruikte begrippen worden opgevat overeenkomstig de betekenis van deze begrippen in de Pensioenwet. plaatsgevonden Het voortduren van de gemeenschappelijke huis houding dient iedere drie jaar schriftelijk door de (gewezen) deelnemer op het eerder gedane verzoek om geen premie beschikbaar te stellen in het kader van de Module Vroegpensioen. Als het bestuur het leveren van medische waarborgen door een deelnemer in de genoemde gevallen noodzakelijk acht, zal het dit schriftelijk, binnen 14 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek van de deelnemer, aan de deel nemer meedelen. De beslissing om aan Voor uitbetaling dienen door de pensioengerechtigde aan het pensioenfonds, voor zover zij dat verlangt, stukken te worden overgelegd, waaruit het recht op uitbetaling blijkt Ten onrechte genoten uitkeringen moeten aan het pensioenfonds worden terugbetaald Het pensioenfonds informeert de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. of de gepensioneerde aan het pensioenfonds te worden bevestigd. Een wijziging in de situatie van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde ten aanzien van de gemeenschappelijke huishouding dient onverwijld aan het pensioenfonds te worden medegedeeld. Bij het niet tijdig bevestigen van het voortduren van de gezamenlijke huishouding en het niet tijdig doorgeven het verzoek van de deelnemer al dan niet tegemoet te komen, kan het bestuur in dat geval af laten hangen van de acceptatie door de herverzekeraar(s) van het pensioenfonds van de toename van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s. De acceptatie of afwijzing van die toename van de risico s door de herverzekeraar(s) hangt mede af van haar/ hun beoordeling van de risico s aan de hand van de ver kregen medische gegevens uit de gezondheidsverklaring en/of de medische keuring. De definitieve beslissing van het bestuur zal schriftelijk aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt. Hierbij gelden de 1.7. Herziening of beëindiging van de pensioenregeling Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor om dit pensioenreglement te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de voor het pensioenfonds geldende statuten, uitvoeringsovereenkomst en de Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving indien: de werkgever verplicht wordt zich voor alle deelnemers of voor een groep deelnemers aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. een ingrijpende wijziging van omstandigheden de uitgaven De vermindering als bedoeld in artikel kan op zijn vroegst een maand nadat de (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigden, de werkgever en de toezichthouder hierover zijn geïnformeerd, worden gerealiseerd Regels terzake van de gemeenschappelijke huishouding Van het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding van een ongehuwde en ongeregistreerde (gewezen) deelnemer met een ongehuwde en ongeregistreerde partner dient door de (gewezen) deelnemer bij het pensioenfonds melding te worden gemaakt. De (gewezen) deelnemer dient van een wijziging in de situatie kan het bestuur besluiten dat er geen sprake meer is van een gezamenlijke huishouding Voor de toepassing van het bepaalde in dit pensioenreglement kan een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde gedurende enige periode slechts met één partner en kan de partner slechts met één (gewezen) deelnemer of gepensioneerde een gemeenschappelijke huishouding voeren Het bestuur is bevoegd om in afwijking van de vorige leden te bepalen dat in bijzondere gevallen van overlegging van een uittreksel uit het bevolkingsregister kan worden volgende regels: terzake van de pensioenregeling niet meer toelaat. als bewijs van een gemeenschappelijke huishouding een no- afgezien. Bij toewijzing van het verzoek van de deelnemer kan de deelnemer pas na verzending van de desbetreffende schriftelijke bestuursbeslissing rechten ontlenen aan de Module Beleggingspakket en/of artikel 7.3 van de Module Vroegpensioen wijziging van bestaande of invoering van nieuwe wettelijke en/of wettelijk verplicht gestelde regelingen plaatsvindt. de belastingdienst de pensioenregeling niet aanmerkt als een pensioenregeling in de zin van hoofdstuk IIB en hoofdstuk tarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst te overleggen, inhoudende een bepaling, waarin de (gewezen) deelnemer en de ongehuwde en ongeregistreerde partner elkaar over en weer aanwijzen als partnerpensioengerechtigde ingeval Informatie Het bestuur zorgt voor informatieverstrekking aan de (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en en alleen over de periode zoals genoemd in de bedoelde schriftelijke beslissing van het bestuur op het verzoek van de deelnemer. Bij afwijzing van het verzoek van de deelnemer kan de VII van de Wet op de loonbelasting de aan dit pensioenreglement ten grondslag liggende pensioenovereenkomst wijzigt. de ongehuwde en ongeregistreerde partner deelneemt aan een pensioenregeling en deze pensioen regeling een partnerpensioen kent. pensioengerechtigden conform de eisen van de Pensioenwet Jaarlijks worden de deelnemers binnen drie maanden na een wijziging in de pensioenovereenkomst deelnemer blijvend geen rechten ontlenen aan de Module Beleggingspakket en/of artikel 7.3 van de Module Vroegpensioen. Bij gedeeltelijke acceptatie van de toename van de risico s zal het bestuur in zijn beslissing aangeven welke gedeeltelijke rechten de deelnemer voortaan kan ontlenen over de in de beslissing genoemde periode aan de Module Beleggingspakket en/of artikel 7.3 van de Module Vroegpensioen Pensioenuitkeringen De pensioenrechten worden onder inhouding van de verschuldigde belastingen, wettelijke heffingen of andere met de pensioengerechtigde overeengekomen inhoudingen, Het bestuur zal met de werkgever overleggen inzake de eventuele herziening van de pensioenregeling en daaraan voorafgaand de vakverenigingen informeren. Opgebouwde pensioenaanspraken zullen hierdoor niet worden aangetast Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten Het bestuur kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien: a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen, niet meer volledig door waarden zijn gedekt; en b. het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal Tevens dient een uittreksel uit het bevolkingsregister te worden overlegd waaruit blijkt dat de (gewezen) deelnemer en de partner ten tijde van de melding op hetzelfde adres woonachtig zijn De melding van het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding dient te geschieden binnen zes maanden na de aanvang van het deelnemerschap, respectievelijk de aanvang van de gemeenschappelijke huishouding, indien het deelnemerschap al is begonnen Als datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is begonnen, geldt de datum waarop de notariële akte schriftelijk van de wijzigingen daarin door het pensioenfonds op de hoogte gesteld Het bestuur verstrekt aan de deelnemer jaarlijks een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken, het opgebouwde pensioenspaarkapitaal en de te bereiken pensioenaanspraken zijnde de aanspraken die zouden worden verkregen bij voortzetting van het deelnemerschap bij ongewijzigde omstandigheden. De deelnemer ontvangt ook informatie over de aanpassing van pensioenaanspraken ingevolge artikel 10. Tevens ontvangt de deelnemer een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van door of namens het pensioenfonds aan de pensioenge- vereist vermogen door waarden te dekken zonder dat de is verleden. Het bestuur is bevoegd in afwijking hiervan pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet rechtigde in euro s en in maandelijkse gelijke termijnen, belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerech- als datum waarop de gemeenschappelijke huishouding is inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. aan het einde van de maand bij nabetaling, uitgekeerd op een door de pensioengerechtigde aangewezen bank of girorekening in Nederland. In geval van aanwijzing door de pensioengerechtigde van een niet in Nederland gevestigde tigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in begonnen de datum aan te merken, die als zodanig is vermeld in de notariële akte. Indien de melding van het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding plaatsvindt na de in het vorige lid genoemde termijn, wordt de gemeen De deelnemer en de gepensioneerde ontvangen bij beëindiging van het deelnemerschap een eenmalige opgave van de pensioenaanspraken en pensioenrechten. Tevens SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 8 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 9

6 wordt jaarlijks een opgave gedaan van het saldo van de rekening Pluspakket en de rekening Beleggingspakket. en het pensioenfonds of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de Volmacht tot invordering van het pensioen, onder welke vorm of welke benaming ook verleend, is steeds herroepelijk Zorgplicht Op grond van het bepaalde in artikel 52 van de pensioen- Pensioenwet. wet is het pensioenfonds verantwoordelijk voor de beleg Aan de Pensioengerechtigde wordt jaarlijks een opgave verstrekt van de in het kalenderjaar verrichte uitkeringen en inhoudingen Het Bestuur verstrekt op verzoek aan de (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of de gewezen partner Elk beding strijdig met het in vorengenoemde bepaalde is nietig Onvoorziene gevallen In incidentele gevallen, waarin dit pensioenreglement niet Elk beding, strijdig met dit artikel is nietig Afkoop gering pensioen Het pensioenfonds heeft het recht om op zijn vroegst twee jaar na de datum van beëindiging van het deel nemerschap als bedoeld in artikel 4.3. de aanspraak op gingen die worden gedaan met de - krachtens de Modules Beleggingspakket, Vroegpensioen en Module Pluspakket - gestorte premies en neemt voor de (gewezen) deelnemer alle beleggingsbeslissingen met inachtneming van de eisen die daaraan gesteld worden in artikel 135 van de Pensioenwet. Het in de vorige volzin bepaalde is niet van toepas- binnen drie maanden nadat het verzoek is binnengekomen, een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken en/of het opgebouwde pensioenspaarkapitaal, voorziet, of waarin dit pensioenreglement tot een onbillijkheid jegens de (gewezen) deelnemer of pensioen gerechtigde zou leiden, kan het bestuur een afwijkende voorziening treffen. ouderdomspensioen af te kopen, indien de uitkering van het ouderdomspensioen op jaarbasis minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet. Ligt sing indien de (gewezen) deelnemer de verantwoordelijkheid voor de beleggingen op zich heeft genomen conform het bepaalde in artikel 52 lid 2 van de Pensioenwet. Het vermeerderd met de na beëindiging toegekende aanpassingen. Op verzoek van de hiervoor genoemde personen verstrekt het bestuur ook het geldende pensioenreglement en de geldende statuten en informatie over de onderwerpen Waardeoverdracht De werkgever is verplicht de werknemer bij beëindiging van het deelnemerschap onmiddellijk te informeren over zijn de reguliere ingangsdatum van het ouderdomspensioen binnen de genoemde termijn van twee jaar, dan heeft het pensioenfonds het recht het ouderdomspensioen bij ingang af te kopen. Een bijbehorende aanspraak op partner- en overnemen van de verantwoordelijkheid voor de beleg gingen door de (gewezen) deelnemer dient te blijken uit de ondertekening door de (gewezen) deelnemer van een door het pensioenfonds beschikbaar gesteld formulier. die zijn genoemd in artikel 46 van de Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Naast de in de hiervoor genoemde wet- en regelgeving genoemde onderwerpen, kan het bestuur aan de hiervoor genoemde personen informatie verschaffen die specifiek voor die persoon van belang is. Het Pensioenfonds kan een vergoeding vragen van de hiervoor genoemde opgaven met uitzondering van de verstrekking van de geldende statuten en het geldende pensioen reglement. recht op waardeoverdracht Indien een werknemer overweegt gebruik te maken van zijn recht op waardeoverdracht, dient hij binnen zes maanden na aanvang van het deelnemerschap het overnemende uitvoeringsorgaan te verzoeken de informatie die van belang is voor de waardeoverdracht te verstrekken. wezenpensioen wordt eveneens afgekocht Indien het pensioenfonds gebruik wenst te maken van het in lid 1 bedoelde recht, informeert het pensioenfonds de gewezen deelnemer over zijn besluit hieromtrent binnen zes maanden na afloop van de periode van twee jaar na de datum van beëindiging van het deelnemerschap en gaat over tot de uitbetaling van de afkoopwaarde binnen die 2. Module Basispakket 2.1. Pensioengevend jaarsalaris Indien het deelnemerschap gedurende een kalenderjaar aanvangt of eindigt, wordt het pensioengevend jaar salaris voor dat jaar vastgesteld naar tijdsevenredigheid Iedere (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde, of (gewezen) partner en de werkgever is verplicht aan het bestuur opgave te doen van alle gegevens, welke het bestuur voor een juiste uitvoering van het pensioen Indien een werknemer besluit gebruik te maken van zijn recht op waardeoverdracht dient hij binnen twee maanden na ontvangst van de opgave of voorlopige opgave conform het bepaalde in het Besluit bij het overnemende uitvoeringsorgaan een verzoek in te dienen tot waarde overdracht. termijn van zes maanden Het pensioenfonds heeft het recht het partner- en wezenpensioen dat niet conform het bepaalde in lid 1 is afgekocht, op de ingangsdatum af te kopen, mits dat pen Voor elk nog te volbrengen deelnemersjaar tot de pensioendatum wordt eenzelfde pensioengevend jaarsalaris verondersteld als op het moment van berekening van de pensioenaanspraken laatstelijk is vastgesteld. reglement noodzakelijk en/of wenselijk acht. Het niet of niet tijdig verstrekken van bedoelde gegevens of het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, kan leiden tot een verlaging of beëindiging van aanspraak of recht op pen sioen. Indien het pensioenfonds niet over het juiste adres van de (gewezen) deelnemer dan wel pensioengerechtigde blijkt te beschikken, kan zij de kosten van het achterhalen van het juiste adres bij betrokkenen in rekening brengen Bescherming aanspraken partner De aanspraak op ouderdomspensioen van een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde kan zonder toestemming van diens (gewezen) partner niet bij overeenkomst tussen die (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en het pensioen- De partner dient met de overdracht van het partnerpensioen in te stemmen. Indien deze overeenstemming ontbreekt, wordt het partnerpensioen niet overgedragen. Het pensioenfonds is verplicht medewerking te verlenen aan de waardeoverdracht Op een waardeoverdracht is het Besluit van toepassing, dat wordt vastgesteld bij of krachtens de Pensioenwet Verbod op afkoop of vervreemding van de pensioenen, volmacht De pensioenaanspraken uit hoofde van dit pensioenreglement kunnen niet worden afgekocht. Vervreemding of elke andere handeling, waardoor de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde enig recht op sioen op die datum minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het recht op bijzonder partnerpensioen Indien het pensioenfonds gebruik wenst te maken van het in lid 3 bedoelde recht, informeert het pensioenfonds de pensioengerechtigde over zijn besluit hieromtrent binnen zes maanden na de ingangsdatum en gaat over tot de uitbetaling van de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden Het in de leden 1 en 2 bepaalde is niet van toepassing indien de gewezen deelnemer het pensioenfonds binnen twee Het pensioengevend jaarsalaris is maximaal gelijk aan het maximum pensioengevend jaarsalaris. Indien het deelnemerschap gedurende het kalenderjaar aanvangt of eindigt, wordt het maximum pensioengevend jaarsalaris naar evenredigheid van het aantal maanden van deelname in het betreffende jaar gecorrigeerd. Voor een parttimer wordt in de Module Basispakket het pensioengevend salaris vastgesteld alsof de parttimer het gebruikelijke aantal uren bij een volledig dienstverband werkzaam is (volledige arbeidsduur). Op basis van deze voor de volledige arbeidsduur vastgestelde pensioengevend salaris, wordt het maximum pensioengevend salaris bepaald, dat vervolgens wordt vermenigvuldigd met de parttimefactor. fonds of de werkgever worden verminderd, anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de Pensioenwet, tenzij de partners het recht op pensioenverevening ingevolge zijn pensioenaanspraken of pensioenrechten aan een ander toekent is nietig, tenzij: jaar na de datum van beëindiging van het deelnemerschap schriftelijk heeft meegedeeld dat de gewezen deelnemer een procedure tot waardeoverdracht is gestart. de wet VPS hebben uitgesloten De aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de partner van een (gewezen) deelnemer of gepensio neerde kan zonder toestemming van die partner niet bij overeen- a. verpanding plaatsvindt voor het verlenen van zekerheid voor het verkrijgen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 25 lid 4 van de Invorderingswet, of b. vervreemding plaatsvindt op grond van artikel De hoogte van de afkoopwaarde wordt door het pensioenfonds vastgesteld op basis van de afkoopvoet die is opgenomen in de bijlage bij dit pensioenreglement. komst tussen de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.10 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p. 11

7 2.2. Geïndexeerd pensioengevend jaarsalaris Het bestuur kan elk jaar per 1 januari het maximum pensioengevend jaarsalaris aanpassen. De aanpassing zal worden gemaximeerd op het niveau van de CBS loonindex, als bedoeld in artikel 1 van dit pensioen reglement Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt Het ouderdomspensioen bedraagt per jaar: 1,625 % van de som van de geïndexeerde (maximum) Pensioengevende jaarsalarissen, verminderd met 1,625 % van het product van de laatst vastgestelde franchise en het aantal verstreken deelnemersjaren en eventueel over de verstreken deelnemersjaren gewogen gemiddelde parttime factor Partnerpensioen Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overlijdt en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt Het partnerpensioen bedraagt per jaar: 1,25 % van de som van de geïndexeerde (maximum) Pensioengevende jaarsalarissen, verminderd met 1,625 % van het product van de laatst vastgestelde franchise en het aantal verstreken deelnemersjaren en indien van toepassing over de verstreken deelnemersjaren gewogen gemiddelde parttime factor Bij overlijden van een deelnemer wordt verondersteld dat hij tot de pensioendatum deelnemer zou zijn gebleven met behoud van het laatst geldende pensioengevend jaarsalaris en de daarbij behorende franchise. Voor deze fictieve toekomstige deelnemersjaren wordt eenzelfde arbeidsduur verondersteld als vlak voor het overlijden van de deelnemer gold Wezenpensioen Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overlijdt, en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand, waarin het pensioengerechtigd kind de leeftijd van 21 jaar bereikt of voordien overlijdt Het wezenpensioen bedraagt per jaar voor elk kind 14% van het volgens artikel 2.3 berekende ouderdomspensioen. Het aan de gezamenlijke kinderen toekomende wezenpensioen zal niet hoger zijn dan 70% van het ingevolge artikel 2.3. berekende ouderdomspensioen. Indien er meer kinderen zijn zal het maximale wezenpensioen gelijkelijk over alle kinderen worden verdeeld Het totale wezenpensioen zoals hiervoor vastgesteld, wordt verdubbeld met ingang van de maand waarin door overlijden geen partnerpensioen en geen bijzonder partnerpensioen (meer) wordt uitgekeerd. Uitsluitend het wezenpensioen voor het pensioengerechtigd kind van die overleden partner zal worden verdubbeld; de hoogte van de niet verdubbelde wezenpensioenen wordt hierdoor niet beïnvloed Vervalt het wezenpensioen voor één pensioengerechtigd kind, dan wordt voor de overblijvende pensioengerechtigde kinderen het wezenpensioen zo nodig opnieuw vastgesteld, zodat ieder pensioengerechtigd kind weer een gelijk deel van het wezenpensioen ontvangt Voor de berekening van het wezenpensioen wordt verondersteld, dat de deelnemer tot de pensioendatum deelnemer zou zijn gebleven met behoud van het laatst geldend pensioengevend jaarsalaris. Voor deze fictieve toekomstige deelnemersjaren wordt eenzelfde arbeidsduur verondersteld als vlak voor het overlijden van de deelnemer gold. 3. Module Beleggingspakket 3.1. Werkingssfeer De Module Beleggingspakket is van toepassing over het excedent-pensioengevend jaarsalaris Beschikbare premie Elk jaar op 1 januari wordt voor de periode van 1 januari tot 31 december van dat jaar door de werkgever ten behoeve van de deelnemer een premie beschikbaar gesteld. De premie is een percentage van het excedent-pensioengevend jaarsalaris. Het percentage bedraagt op jaarbasis: Leeftijd op 1 januari Premiepercentage , , , , , , , ,0 Voor een parttimer wordt in de Module Beleggingspakket het excedent-pensioengevend jaarsalaris vastgesteld alsof de parttimer het gebruikelijk aantal uren bij een volledig dienstverband werkzaam is (volledige arbeidsduur). Het op basis van deze voor de volledige arbeidsduur vastgestelde excedent-pensioengevend jaarsalaris wordt vervolgens vermenigvuldigd met de parttime-factor Voor deelnemers die in de loop van het jaar deel- nemer worden, is de leeftijd op de aanvangsdatum van deelneming bepalend voor het premiepercentage en wordt de premie naar rato van het aantal maanden tot het einde van het jaar vastgesteld Voor deelnemers waarvoor in de loop van het jaar het deelnemerschap wordt beëindigd dan wel de deelnemer die in de loop van het jaar parttimer wordt, wordt voor de periode tot het einde van het jaar waarin het deelnemerschap eindigt, de reeds geboekte premie naar rato verminderd Rendement Voor iedere deelnemer die zijn beschikbare premie inlegt in het pensioenfonds wordt bij een door het bestuur aan te wijzen vermogensbeheerder een beleggingsrekening geopend op naam van het pensioenfonds. De (gewezen) deelnemer belegt de ingelegde premies in fondsen van de vermogensbeheerder. Het rendement op die beleggingen komt geheel ten goede van de rekening ten behoeve van de (gewezen) deelnemer. De dagafschriften van die rekening worden door de vermogensbeheerder rechtstreeks naar de (gewezen) deelnemer verzonden. Het rendement op de beleggingen, zoals bedoeld in de vorige volzin, kan zowel positief zijn als negatief. Dit risico komt voor rekening van de (gewezen) deelnemers Voorziening voor nabestaanden Voor de deelnemer wordt een zodanig risicokapitaal verzekerd dat tezamen met het pensioenspaarkapitaal, dat is gevormd op grond van de beschikbare premies als bedoeld in artikel 3.2. en rendementsbijschrijvingen, als bedoeld in artikel 3.3, in geval van zijn overlijden over het excedent-pensioengevend jaarsalaris een partner- en wezenpensioen kan worden toegekend, alsof op het hiervoor bedoelde excedent-pensioengevend jaarsalaris de Module Basispakket van toepassing zou zijn geweest. Blijkt bij overlijden dat er geen partner en/of pensioengerechtigde kinderen (meer) zijn, dan wordt het gevormde pensioenspaarkapitaal uitgekeerd aan het pensioenfonds De verzekering van het risicokapitaal vindt plaats op basis van eenjarige risicopremies In geval van beëindiging van het deelnemerschap leidt deze risicoverzekering niet tot premievrije aanspraken Aanwenden gevormd pensioenkapitaal Vanaf de herschikdatum wordt het gevormde pensioenspaarkapitaal aangewend voor het kopen van ouderdoms- en partnerpensioen in de standaard verhouding van 100:70. Van deze verhouding kan worden afgeweken door gebruik te maken van de Module herschikken pensioenen. Het pensioenspaarkapitaal zal nimmer als kapitaal aan de (gewezen) deelnemer worden uitbetaald. 4. Bijzondere bepalingen behorende bij de modules Basispakket, Beleggingspakket en Vroegpensioen 4.1. Bijzonder partnerpensioen Indien het huwelijk of het geregistreerde partnerschap van een deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed of de bij het pensioenfonds aangemelde gemeenschappelijke huishouding wordt beëindigd, dan verkrijgt de gewezen partner een aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan de aanspraak die de deelnemer volgens artikel 2.4. ten behoeve van de partner zou hebben verkregen, indien op het tijdstip van eindigen van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap of de beëindiging van de hiervoor bedoelde gemeenschappelijke huishouding zijn deelneming vóór de pensioendatum anders dan door overlijden zou zijn beëindigd Indien het huwelijk van een gewezen deelnemer of gepensioneerde eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, of bij beëindiging van het geregi streerd partnerschap of de bij het pensioenfonds aangemelde gemeenschappelijke huishouding wordt beëindigd, verkrijgt de (gewezen) partner een aanspraak op het partnerpen sioen dat op het moment van echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerde partnerschap of beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding door de gewezen deel nemer respectievelijk gepensioneerde is opgebouwd. Onder het opgebouwde partnerpensioen wordt mede verstaan het partnerpensioen dat na de pensioen- of herschikdatum is aangekocht uit het in de Module Beleggingspakket gevormde pensioenspaarkapitaal Het bestuur kan op gemeenschappelijk verzoek van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en zijn partner toestaan, dat in afwijking van het onder lid 1 en 2 bepaalde geen recht dan wel een verminderd recht op bijzonder partnerpensioen wordt toegekend. Deze toestemming tot afwijking wordt pas van kracht, indien de bedoelde afwijking is vastgesteld in door partijen overeengekomen huwelijkse SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.12 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.13

8 voorwaarden of in een bij geschrift gesloten overeenkomst tussen partijen met het oog op de scheiding. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het pensioenfonds is gehecht dat deze bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken De gewezen partner wordt na overlegging van schriftelijk bewijs van instemming van de (gewezen) deelnemer in de gelegenheid gesteld de aanspraak op bijzonder partnerpensioen om te zetten in een ouderdomspensioen op zijn leven, dat ingaat op een door hem te bepalen tijdstip, gelegen tussen de 60- en de 65-jarige leeftijd van de gewezen partner. Het bepaalde in lid 5 is alsdan van overeenkomstige toepassing Het bijzonder partnerpensioen wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 (aanpassing pensioenen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden) Het berekende partnerpensioen wordt bij (een) volgend(e) huwelijk(en), geregistreerd(e) partnerschap(pen) of gemeenschappelijke huishouding(en) verminderd met het pensioen c.q. de pensioenen die zijn toegekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1. lid 1 tot en met 3, vermeerderd met de gegeven verhogingen Een gewezen partner met een aanspraak op bijzonder partnerpensioen, als bedoeld in dit artikel, heeft het recht dit bijzonder partnerpensioen te vervreemden aan een eerdere of latere partner van de overleden (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, mits: a. het pensioenfonds bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken; b. de vervreemding onherroepelijk is; en c. dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte Aan de gewezen partner zal een bewijs van zijn aanspraak op pensioen worden verstrekt Pensioenverevening bij scheiding De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is van toepassing indien het huwelijk van een (gewezen) deelnemer eindigt door: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en indien het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd anders dan door dood of vermissing. De gewezen partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde verkrijgt overeenkomstig de bepalingen van de Wet VPS recht op uitbetaling van de helft van het gedeelte van het ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde dat kan worden toegerekend aan de verstreken deelnemersjaren hierna te noemen bijzonder ouderdomspensioen. Als deelnemingsjaren worden aangemerkt de jaren gelegen tussen enerzijds de huwelijksdatum of de registratiedatum van het partnerschap en anderzijds de datum van echtscheiding, de datum van scheiding van tafel en bed of de datum van beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door dood of vermissing. Het bijzonder ouderdomspensioen wordt,voor de situatie dat er sprake is van een gewezen deelnemer of gepen sioneerde, vermeerderd met de reeds gegeven verhogingen als bedoeld in artikel 10 (aanpassing pensioenen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden). Indien de deelnemer uit hoofde van de Module Beleggingspakket een pensioenspaarkapitaal heeft opgebouwd heeft de voormalige echt genoot of geregistreerde partner van de deelnemer aanspraak op de helft van het gedurende de huwelijkse periode dan wel periode van geregistreerd partnerschap opgebouwde saldo van de beleggingsrekening overeenkomstig de Wet VPS (vereveningspensioenspaarkapitaal). Het gedurende de huwelijkse periode opgebouwde saldo van de beleggingsrekening is gelijk aan het saldo van deze rekening op de datum van beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap vermenigvuldigd met het quotiënt van de duur van het huwelijk of geregistreerde partnerschap en de duur van het deelnemerschap. Het genoemde quotiënt bedraagt maximaal Het recht op uitbetaling bestaat ten opzichte van het pensioenfonds, mits binnen twee jaar na de datum van echtscheiding, de datum van scheiding van tafel en bed of de datum van beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door dood of vermissing, mededeling aan het pensioenfonds is gedaan. Die mededeling dient te geschieden door de (gewezen) deelnemer, gepensioneerde of de gewezen partner, door middel van een aanmeldingsformulier waarvan het model is vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Indien de datum van echtscheiding, de datum van scheiding van tafel en bed of de datum van beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door dood of vermissing, na de herschikdatum ligt, gaat het recht op uitbetaling in een maand na de datum waarop het Pensioenfonds het in lid 2. genoemde aanmeldingsformulier heeft ontvangen Bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan wel bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap kunnen de (gewezen) deelnemer en de (gewezen) partner overeenkomen dat de aanspraak op bijzonder ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen als bedoeld in artikel 4.1. omgezet worden in een ouderdomspensioen op het leven van de (gewezen) partner, dat ingaat op een door hem te bepalen tijdstip, gelegen tussen de 60-en 65-jarige leeftijd. Het bepaalde in artikel is dan van overeenkomstige toepassing Het bijzondere ouderdomspensioen wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 (Aanpassing Pensioenen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden) Het volgens artikel 2.3. berekende ouderdomspensioen wordt verminderd met het pensioen c.q. de pensioenen die zijn toegekend overeenkomstig het bepaalde in artikel Einde deelnemerschap vóór de pensioendatum Indien het deelnemerschap eindigt vóór de pensioendatum, anders dan door overlijden, zullen de volgende bepalingen gelden De gewezen deelnemer verkrijgt een voor hem premievrije aanspraak op de bij beëindiging van het deelnemerschap volgens de Module Basispakket opgebouwde aanspraken op ouderdoms-, partner-, en wezenpensioen. Het bij beëindiging van het deelnemerschap aanwezige pensioenspaarkapitaal uit hoofde van de Module Beleggingspakket kan belegd blijven op de beleggersrekening van de vermogensbeheerder en wordt op de pensioen- of herschikdatum aangewend bij een externe verzekeraar, niet zijnde het pensioenfonds, voor de aankoop van een direct ingaand ouderdoms- en partnerpensioen in de standaard verhouding van 100:70. De gewezen deelnemer kan na een schriftelijk ingediend verzoek bij het pensioenfonds er echter ook voor kiezen op de datum van beëindiging van het deelnemerschap het aanwezige pensioenspaarkapitaal wordt aangewend voor de aankoop van pensioen bij het pensioenfonds, voor de aankoop van een direct ingaand ouderdoms- en partnerpensioen in de standaard verhouding van 100:70. Het pensioenspaarkapitaal zal nimmer als kapitaal aan de (gewezen) deelnemer worden uitbetaald. Het rendement dat gevormd wordt op het belegde pensioenspaarkapitaal, kan zowel positief zijn als negatief. Dit risico komt voor rekening van de gewezen deelnemers Het pensioenfonds verstrekt de gewezen deelnemer bij beëindiging van de deelneming een opgave, bevattende de hoogte van de bedoelde premievrije aanspraken Pensioenvoorziening Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) Voor de gewezen deelnemer, die in aansluiting op zijn dienstverband met de werkgever een aanspraak heeft verkregen op een bijdrage van het FVP ten behoeve van de gehele of gedeeltelijke voortzetting van zijn pensioenopbouw tijdens werkloosheid, zal de opbouw van de pensioenaanspraken krachtens dit pensioenreglement worden voortgezet op de wijze als voorzien in de door het FVP gestelde regels De extra aanspraken ingevolge de door het FVP vastgestelde regels, maken deel uit van de pensioenregeling, indien en voor zover de daartoe benodigde premies en/of koopsommen van het FVP door het pensioenfonds zijn ontvangen De gewezen deelnemer is verplicht aan het pensioenfonds, het FVP, de instellingen of personen, die daartoe door het FVP zijn aangewezen, schriftelijk inlichtingen te verstrekken, welke van hem worden verlangd met het oog op een goede uitvoering van de door de FVP gestelde regels Het bepaalde in artikel 4.4. is alleen van toepassing voor de gewezen deelnemer die voor 1 januari 2011 een recht op WW-uitkering heeft ontvangen Voortzetting pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid Indien de deelnemer arbeidsongeschikt is, behoudt hij, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, aanspraken op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen en op de beschikbare premies die hij bij de voortzetting van het deelnemerschap tot de pensioendatum of tot eerder overlijden zou hebben verkregen De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden berekend op basis van het pensioengevend jaarsalaris, zoals dat geldt op 1 januari voorafgaande aan de aanvang van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever op basis van het Burgerlijk Wetboek, en op basis van de arbeidsduur zoals die geldt op het moment van arbeidsongeschikt worden Indien de deelnemer na een jaar gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor 15% of meer arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO, dan wel na twee jaren gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor 35% of meer arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA, behoudt hij over de verstreken deelnemersjaren aanspraken vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3.2, vermeerderd met de in de hierna vermelde tabel aangegeven percentages: SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.14 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.15

9 Bij een arbeidsongeschiktheid volgens de WIA/ WAO van Van de aanspraken op pensioen over toekomstige Deelnemersjaren in geval van WIA Van de aanspraken op pensioen over toekomstige Deelnemersjaren in geval van WAO Voor een deelnemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en gedeeltelijk werkzaam is worden de voor hem opgebouwde pensioenaanspraken en de aan hem in totaal in uitzicht gestelde pensioenrechten vastgesteld op de som van: de opgebouwde c.q. in totaal in uitzicht gestelde pen- 6. Module risicoplus 6.1. Algemeen Werkingssfeer Op grond van deze Module kan elke afzonderlijke werkgever krachtens de WAO een aanvullende uitkering geniet van de werkgever die verband houdt met zijn arbeidsongeschiktheid, gaat het WAO-hiaatpensioen pas in vanaf het moment dat deze aanvullende uitkering is beëindigd. Het WAOhiaatpensioen zal worden uitgekeerd zolang de vervolg % 100% 100% sioenrechten, die bepaald worden volgens de voorgaande een: uitkering krachtens de WAO voortduurt, doch uiterlijk tot de % 72,5% 72,5% % 60% 60 % % 50% 50 % leden van dit artikel en die samenhangen met zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, en de opgebouwde c.q. in totaal in uitzicht gestelde pensioenrechten die bepaald worden op basis van het actuele Aanvullend partnerpensioen; WAO-hiaatverzekering; Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. met de werknemer overeengekomen, waarbij die op grond Pensioendatum Aanspraken WAO-hiaatpensioen De WAO-hiaatverzekering geeft de deelnemer bij een WAO % 40% 40 % niveau van zijn pensioengevend jaarsalaris en die samen- van een pensioenovereenkomst aanvullende pensioen- uitkering ingevolge een mate van arbeidsongeschiktheid van % 0% 30 % hangen met zijn gedeeltelijke werkzaamheid, rekening aanspraken dan gelden voor alle of voor een nader te bepalen 80% of meer, recht op een WAO-hiaatpensioen, waardoor % 0% 20 % De mate van arbeidsongeschiktheid zal worden vastgesteld houdend met de daarvoor geldende parttime factor. 5. module extra pensioengevend jaarsalaris groep deelnemers. Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen is van toepassing over het (deel van het) Pensioengevend jaar salaris. tezamen met de vervolguitkering een arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verkregen van 70% van het pensioengevend jaarsalaris, zoals dat geldt op 1 januari voorafgaande aan de aanvang van de loondoorbetalings - door het UWV krachtens een beschikking, dan wel op grond van een door het bestuur te nemen bestuursbesluit. Indien 5.1. Werkingssfeer Indien het deelnemerschap aan het pensioenfonds eindigt verplichting van de werkgever op basis van het Burgerlijk Wetboek. Dit voor zover dat niet uitgaat boven het Grens bedrag- en voor zolang door het UWV geen arbeidsongeschiktheids- Elke werkgever kan het pensioengevend jaarsalaris als vóór de Pensioendatum, anders door overlijden of door AOV, geldend op 1 januari voorafgaande aan de aanvang van percentage wordt vastgesteld, zal de mate van arbeidsonge- geformuleerd in de overige Modules met één of meer gebruik te maken van de Module Vroegpensioen, worden op de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever op basis schiktheid worden vastgesteld volgens de formule: beloningsbestanddelen uitbreiden. grond van de regelingen in deze Module geen premievrije van het Burgerlijk Wetboek. aanspraken verleend. Maatmansalaris -/- salaris dat volgens het UWV nog verdiend kan worden x 100% Een uitbreiding van het pensioengevend jaarsalaris met een extra pensioengevend inkomensbestanddeel geldt voor alle andere Modules, met uitzondering van de 13e 6.2. Aanvullend partnerpensioen Aanvang en beëindiging Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Bij een WAO-uitkering ingevolge een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, wordt het WAO-hiaatpen- Maatmansalaris maand en de vaste eindejaarsuitkering die niet als extra pen - Het aanvullend partnerpensioen gaat in op de eerste dag sioen als bepaald onder aangepast overeenkomstig de sioen gevend jaarsalaris kunnen gelden voor de Module van de maand volgende op de maand waarin de deelnemer volgende schaal. Als maatmansalaris wordt aangemerkt het salaris dat als Beleggingspakket. is overleden, en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand zodanig door het UWV wordt opgegeven. waarin de partner overlijdt. Mate van % van de onder Met betrekking tot het overbruggingspensioen als genoemd arbeidsongeschiktheid omschreven arbeids Indien de mate van arbeidsongeschiktheid vermindert, in artikel 8.2 geldt dat het pensioengevend jaarsalaris Aanvullend partnerpensioen ongeschiktheidsuitkering worden de aanspraken over de periode vanaf het moment van wijziging tot de pensioendatum opnieuw overeenkomstig dit artikel vastgesteld. Werken op basis van arbeidstherapie wordt niet beschouwd als werkzaam zijn. Indien de mate van arbeidsongeschiktheid vermeerdert, worden de aanspraken alleen loonbestanddelen kan bevatten die tot het regelmatig genoten loon behoren Extra pensioengevend jaarsalaris Het extra pensioengevend jaarsalaris kan bestaan uit de 13e Onverminderd het bepaalde in artikel bedraagt het aanvullend jaarlijks partnerpensioen in beginsel 10% van het bij overlijden geldende pensioengevend jaarsalaris Aanpassing pensioen 65 % - 80 % 72,5 % 55 % - 65 % 60 % 45 % - 55 % 50 % 35 % - 45 % 40 % over de periode vanaf het moment van wijziging tot de pen- maand, de vaste eindejaarsuitkering, de provisie/commissie, Een ingegaan aanvullend partnerpensioen wordt jaarlijks aan- 25 % - 35 % 30 % sioendatum niet aangepast overeenkomstig dit artikel Indien de deelnemer minder dan 15% arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO dan wel minder dan 35% de ploegentoeslag inclusief de vakantietoeslag daarover, de consignatietoeslag en de persoonlijke toeslag Pensioenaanspraken gepast conform de bepalingen van artikel 10 (Aanpassing Pensioenen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden) Verzekering aanvullend partnerpensioen 15 % - 25 % 20 % Minder dan 15 % 0 % De Mate van Arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op het arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA, kunnen aan Voor de vaststelling van de aanspraken over het extra pen- De verzekering van aanvullend partnerpensioen is slechts uitkeringsniveau dat geldt op 1 januari voorafgaande aan de dit artikel geen verdere rechten worden ontleend en is het sioengevend jaarsalaris dient in de van toepassing zijnde mogelijk indien en voor zover dit met inachtneming van de ingang van het WAO-hiaatpensioen. bepaalde in artikel van toepassing. Modules onder pensioengevend jaarsalaris te worden fiscale maxima terzake is toegelaten Uitsluitend de op basis van het hiervoor vermelde te bereiken aanspraken op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen, worden jaarlijks aangepast overeenkomstig het verstaan extra pensioengevend jaarsalaris en dient de franchise op nul gesteld te worden WAO-hiaatverzekering (arbeidsongeschiktheidspensioen, onder het Grensbedrag-AOV) Aanvang en beëindiging Aanpassing WAO-hiaatpensioen Het WAO-hiaatpensioen wordt jaarlijks per 1 januari aangepast overeenkomstig de aanpassing van het Grensbedrag-AOV. bepaalde in artikel 10 (Aanpassing pensioenen (gewezen) Het WAO-hiaatpensioen wordt uitgekeerd vanaf het moment Wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid deelnemer en pensioengerechtigden). dat de deelnemer een vervolguitkering krachtens de WAO Bij wijziging van de mate van Arbeidsongeschiktheid wordt geniet. Indien de deelnemer naast een vervolguitkering het WAO-hiaatpensioen aangepast conform het bepaalde in SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.16 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.17

10 de volgende leden van dit artikel. De (gewezen) deelnemer is verplicht het pensioenfonds onmiddellijk in kennis te stellen van elke herziening van de in dit artikel bedoelde WAO-uitkering Indien de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt dan zal vanaf dat moment het percentage van het in dit artikel omschreven WAO-hiaatpensioen vastgesteld worden op basis van de in artikel genoemde tabel. Het uit te keren WAO-hiaatpensioen zal echter nooit meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de aanvulling van het (gedeelte van) het actuele voor de deelnemer geldende pensioengevend jaarsalaris tot het Grensbedrag-AOV tot 100% van het met de Loonindex geïndexeerde (gedeelte van) het voor de deelnemer geldende pensioengevend jaars alaris, zoals dat geldt op lijk Wetboek, dat door de werkgever in dit kader van toepassing is verklaard Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Bij een WAO-uitkering ingevolge een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% wordt het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen als bepaald onder 6.4. aangepast overeenkomstig de volgende schaal. Bij een arbeidsongeschiktheid van % van de onder omschreven arbeidsongeschiktheidsuitkering % van het Pensioengevend jaarsalaris 65 % - 80 % 72,5 % 7,25 % 7. Module Vroegpensioen 7.1. Werkingssfeer Het recht op aanspraken op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 50-jarige leeftijd bereikt of op het latere tijdstip waarop hij deelnemer wordt Overbruggingspensioen - over pensioengevend jaarsalaris tot maximum pensioengevend jaarsalaris Het overbruggingspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 62 jaar wordt en wordt uitgekeerd tot de pensioendatum of tot het einde van de maand waarin de (gewezen) deelnemer voordien overlijdt. worden, is de leeftijd op de aanvangsdatum van deelneming bepalend voor het premiepercentage, en wordt de premie naar rato van het aantal maanden tot het einde van het jaar vastgesteld. Voor deelnemers waarvoor in de loop van het jaar het deelnemerschap wordt beëindigd, wordt voor de periode tot het einde van het jaar waarin het deelnemerschap eindigt de reeds geboekte premie naar rato teruggeboekt Verzoek om artikel 8.3. niet van toepassing te laten zijn De Deelnemer kan op het moment dat artikel 8.3. voor hem van toepassing wordt de werkgever onder overlegging van een afstandsverklaring verzoeken om het in dit artikel 1 januari voorafgaande aan de aanvang van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever op basis van het Burgerlijk Wetboek, tot het Grensbedrag-AOV, geldend per 1 januari voorafgaande aan het tijdstip waarop een WAO-uitkering voor het eerst plaatsvond, rekening houdend met de geldende parttime factor, zowel bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid als bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid. 55 % - 65 % 60 % 6 % 45 % - 55 % 50 % 5 % 35 % - 45 % 40 % 4 % 25 % - 35 % 30 % 3 % 15 % - 25 % 20 % 2 % Minder dan 15 % 0 % 0 % Het overbruggingspensioengevend jaarsalaris wordt gesteld op het pensioengevend jaarsalaris dat bij een volledige arbeidsduur zou hebben gegolden. Het overbruggingspensioengevend jaarsalaris is maximaal gelijk aan het maximum pensioengevend jaarsalaris. Het betreffende deelnemersjaar wordt naar rato van de overeengekomen arbeidsduur in verhouding tot de volledige bij de werkgever geldende arbeidsduur meegeteld. bedoelde beschikbare premiesysteem niet op hem van toepassing te doen zijn. De afstandsverklaring dient door de deelnemer en zijn eventuele partner ondertekend te zijn Rendement Voor iedere deelnemer die zijn beschikbare premie inlegt in het pensioenfonds, wordt bij een vermogensbeheerder een beleggingsrekening geopend op naam van het pensioenfonds Bij opvolgende wijzigingen van de mate van arbeidsongeschiktheid zal telkens gehandeld worden conform het bepaalde in de voorgaande leden Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (Aanvulling van 70% tot 80%) Aanvang en beëindiging Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd vanaf het moment dat de deelnemer, waarvoor een AOV-pensioengevend jaarsalaris van toepassing is, een arbeidsongeschiktheidsuitkering geniet krachtens de WAO. Indien de deelnemer naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de WAO een aanvullende uitkering geniet van de werkgever die verband houdt met zijn arbeidsongeschiktheid, gaat het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen pas in vanaf het moment dat deze aanvullende uitkering is beëindigd. Het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen zal worden uitgekeerd zolang de arbeidsongeschiktheids uitkering krachtens de WAO voortduurt, doch uiterlijk tot de pensioendatum Het jaarlijks aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt bij een WAO-uitkering ingevolge een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, 10% van het deel van het pensioengevend jaarsalaris, zoals dat geldt op 1 januari voorafgaande aan de aanvang van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever op basis van het Burger Wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid Bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast conform het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. De (gewezen) deelnemer is verplicht het pensioenfonds onmiddellijk in kennis te stellen van elke herziening van de in dit artikel bedoelde WAO-uitkering Indien de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, dan zal vanaf dat moment het percentage van het in dit artikel omschreven aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen vastgesteld worden op basis van de in artikel genoemde tabel. Het uit te keren aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen zal, tezamen met de in artikel 6.3. bedoelde WAO-hiaatverzekering, echter nooit meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de aanvulling van het (gedeelte van) het actuele voor de deelnemer geldende pensioengevend jaarsalaris tot het grensbedrag-aov tot 100% van het met de Loonindex geïndexeerde (gedeelte van) het actuele voor de deelnemer geldende pensioengevend jaarsalaris tot het grensbedrag-aov, geldend per 1 januari voorafgaande aan het tijdstip waarop een WAO-uitkering voor het eerst plaatsvond, rekening houdend met de geldende parttime factor, zowel bij wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid als bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid Bij elkaar opvolgende wijzigingen van de mate van arbeidsongeschiktheid zal telkens gehandeld worden conform het bepaalde in de voorgaande leden. Het overbruggingspensioen per jaar bedraagt voor elk verstreken deelnemersjaar 7% van het laatst geldend overbruggingspensioengevend jaarsalaris. Het maximum aantal deelnemersjaren bedraagt Beschikbare premie - voor pensioengevend jaarsalaris over het excedent- pensioengevend jaarsalaris Elk jaar op 1 januari wordt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar door de Werkgever een premie beschikbaar gesteld. De premie is een percentage van het excedent-pensioengevend jaarsalaris. Voor parttimers wordt het percentage van het excedent-pensioengevend jaarsalaris vastgesteld door eerst het pensioengevend jaarsalaris, het maximum pensioengevend jaarsalaris en het excedent-pensioengevend jaarsalaris vast te stellen op fulltime basis het aldus vastgestelde percentage van het excedent-pensioengevend jaarsalaris wordt vervolgens vermenigvuldigd met de parttime factor. Het percentage bedraagt: Leeftijd op 1 januari Premiepercentage , ,75 Voor deelnemers die in de loop van het jaar deelnemer De (gewezen) deelnemer belegt de ingelegde premies in fondsen van de vermogensbeheerder. Het rendement op die beleggingen komt geheel ten goede van de rekening van de (gewezen) deelnemer. De dagafschriften van die rekening worden door de vermogensbeheerder rechtstreeks naar de (gewezen) deelnemer verzonden (Gedeeltelijke) flexibele uittreding De (gewezen) deelnemer heeft het recht het overbruggingspensioen te laten ingaan respectievelijk het pensioenspaarkapitaal van de beleggingsrekening aan te wenden op de herschikdatum zijnde een door hem te bepalen tijdstip gelegen tussen de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 60-jarige leeftijd bereikt en de pensioendatum. De (gewezen) deelnemer dient ten minste 6 maanden voor de uittredingsdatum het pensioenfonds hiervan in kennis te stellen. Het bestuur kan hiertoe nadere regels stellen. Indien op enig moment na de 60-jarige leeftijd de deelnemer met de werkgever overeenkomt de arbeidsovereenkomst voort te zetten op basis van een afwijkende arbeidsduur, is de deelnemer gerechtigd het overbruggingspensioen gedeeltelijk te laten ingaan c.q. het pensioenspaarkapitaal van de beleggingsrekening gedeeltelijk aan te wenden voor de aankoop van pensioen. Het gedeelte van de aanspraak op overbruggingspensioen dat op dat moment niet wordt aangewend, zal jaarlijks worden aangepast conform het bepaalde in artikel 10 (Aanpassing pensioenen (gewezen) deelnemers en pensioen- SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.18 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.19

11 gerechtigden) Het gedeelte van het pensioenspaarkapitaal van de beleggingsrekening, dat niet is aangewend voor de aankoop van pensioen blijft conform artikel 8.5 op de beleggingsrekening staan. Indien en zolang de (gewezen) deelnemer in aanmerking komt voor: een door de werkgever verstrekte loondoorbetaling krachtens artikel 7: 629 van het Burgerlijk Wetboek; of een uitkering uit hoofde van de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; of een uitkering op grond van een andere door de werkgever getroffen regeling, waaronder begrepen toezeggingen op basis van dit pensioenreglement heeft hij niet de mogelijkheid om een herschikdatum te kiezen De vaststelling van de pensioenaanspraken vindt plaats op basis van het op de ingangsdatum geldende pensioen gevend jaarsalaris (Gewezen) deelnemers Indien en zolang de (gewezen) deelnemer in aanmerking komt voor: een door werkgever verstrekte loondoorbetaling krachtens artikel 7: 629 van het Burgerlijk Wetboek inclusief aanvullingen daarop krachtens een CAO of andere arbeidsvoorwaardenregeling; of een uitkering uit hoofde van de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; of een uitkering op grond van een andere door werkgever getroffen regeling, waaronder begrepen toezeggingen op Op de aanspraken die krachtens deze Module worden verkregen zijn de bepalingen van het pensioenreglement zoveel als mogelijk van toepassing, tenzij anders wordt aangegeven Spaardoelen De deelnemer kan voor de navolgende doelen een pensioenspaarpremie of pensioenspaarkoopsom storten op een ten behoeve van hem te openen beleggingsrekening: a. een extra ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum met een bijbehorend partnerpensioen door verhoging van het jaarlijks opbouwpercentage tot het fiscaal toegelaten maximum (aanvulling 1) b. een extra ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum met een bijbehorend partnerpensioen door een verlaging 8.4. Beleggingsrekening Voor iedere deelnemer die zijn pensioenspaarpremie en -koopsom inlegt in het pensioenfonds wordt bij een door het bestuur aan te wijzen vermogensbeheerder een beleggingsrekening geopend op naam van het pensioenfonds. De (gewezen) deelnemer belegt de ingelegde premies in fondsen van de vermogensbeheerder Het rendement op die beleggingen komt geheel ten goede van de rekening van de (gewezen) deelnemer en vormt samen met de ingelegde pensioenspaarpremie- en/of koopsom het pensioenspaarkapitaal De dagafschriften van die rekening worden door de vermogensbeheerder rechtstreeks naar de (gewezen) deel- die ligt na de 62-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer Overbruggingspensioen Bij ingang van het overbruggingspensioen vóór of na de 62-jarige leeftijd wordt het overbruggingspensioen als bepaald onder artikel 8.2. verlaagd respectievelijk verhoogd. De vaststelling van de hierbij gebruikte factoren, alsmede de geldigheidsduur van deze factoren, vindt plaats door het bestuur, na advies van de actuaris van het pensioenfonds. De basis van dit pensioenreglement zal het overbruggingspensioen met deze uitkering(en) worden verminderd. De vermindering is zodanig dat de hoogte van de oorspronkelijke overbruggingsuitkering niet wordt overschreden Einde deelnemerschap Bij beëindiging van het deelnemerschap voordat het overbrug- van het franchisebedrag tot de fiscaal minimaal toegelaten franchise (aanvulling 2) c. een verhoging van het in artikel 7.2 beschreven overbruggingspensioen tot het fiscaal toegelaten maximum (aanvulling 3) d. een vervroeging van de ingangsdatum van het overbruggingspensioen tot leeftijd 60 (aanvulling 4). De jaarlijkse spaarbijdrage voor elk van de hierboven genoemde spaardoelen is gemaximeerd op de som van de nemer verzonden De door de vermogensbeheerder in rekening gebrachte aankoop- en verkoopkosten bij een wijziging op grond van lid 5 komen voor rekening van de deelnemer. De aankoop- en verkoopkosten worden verrekend met het aanwezige pensioenspaarkapitaal De deelnemer die wil deelnemen aan de Module factoren alsmede de geldigheidsduur hiervan zijn opgenomen in een aan dit pensioenreglement gehechte bijlage. gingspensioen ingaat, verkrijgt de gewezen deelnemer een aanspraak op een volgens artikel 7.2. berekend premievrij ten behoeve van de aanvullingen 1 tot en met 4 verkregen maximum bedragen, conform de in Bijlage II opgenomen Pluspakket, dient zijn keuze ten aanzien van de aan de beleggingsrekening verbonden beleggingsmixen schriftelijk overbruggingspensioen over de verstreken deelnemers- tabel, waarbij voor de indeling in leeftijdsklassen de leeftijd aan het pensioenfonds mede te delen door middel van het Voor de vaststelling van het overbruggingspensioen, als bepaald onder artikel 7.2 wordt uitgegaan van het op het moment van ingang geldende overbruggingspensioen gevend salaris. Indien door uitstel van de ingangsdatum van het overbrug- jaren tot de beëindiging van het deelnemerschap en voor zover van toepassing op het opgebouwde pensioenspaarkapitaal van de beleggingsrekening uit hoofde van de volgens artikel 7.3. beschikbaar gestelde premies. Het bepaalde in artikel 4.3. is van overeenkomstige toe passing. op 1 januari van het betreffende jaar bepalend is Pensioenspaarpremie en -koopsom De pensioenspaarpremie is een door de deelnemer te bepalen bedrag en wordt maandelijks op het salaris ingehouden. De pensioenspaarkoopsom is een door de deelnemer jaarlijks te daartoe bestemde formulier. Een wijziging van de keuze kan door middel van een hiervoor bij het pensioenfonds te verkrijgen formulier aan de vermogensbeheerder worden doorgegeven. Indien de deelnemer een wijziging met betrekking tot de in enig kalenderjaar te storten spaarbijdragen wenst aan te brengen, dient hij dit vóór 1 april van het betreffende gingspensioen het overbruggingspensioen de fiscale norm als omschreven in artikel 9.6 overschrijdt, wordt het surplus aangewend ter verhoging van het ouderdoms- en partnerpensioen voor zover dit mogelijk is binnen de fiscale wet- en regelgeving Deelnemersjaren overbruggingspensioen Bij ingang van het overbruggingspensioen of op de eerdere datum van het herschikken van de pensioenmiddelen, wordt de opbouw van aanspraken en middelen over de deelnemersjaren voortgezet tot uiterlijk de pensioendatum. Het in dit artikel bedoelde aantal deelnemersjaren zal evenwel niet meer dan drie bedragen. Dit wordt vermenigvuldigd met de parttime factor gedurende het 60-ste en 61-ste levensjaar indien er sprake is van het samengaan van een dienstverband en een overbruggingsuitkering Voortzetting pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid Indien de deelnemer arbeidsongeschikt is en als gevolg daarvan het dienstverband is beëindigd, vindt de voortzetting van de opbouw van het overbruggingspensioen overeenkomstig artikel 7.2. en het beschikbaar stellen van de premie overeenkomstig artikel 7.3. plaats conform het bepaalde in artikel module Pluspakket 8.1. Toepassing Module Pluspakket De Module Pluspakket is van toepassing op alle deel nemers. be palen bedrag en wordt ineens ingehouden op het salaris of op andere door de werkgever te verrichten betalingen op een door de deelnemer te bepalen tijdstip Aan de pensioenspaarpremie en -koopsom is geen minimum verbonden. De maximum pensioenspaarpremie en -koopsom worden bepaald met inachtneming van de bepalingen in bijlage II. De pensioenspaarpremies en -koopsommen en het rendement op die pensioenspaarpremies en -koopsommen vormen samen het pensioenspaarkapitaal De spaarbijdragen worden door het pensioenfonds zo spoedig mogelijk nadat zij verschuldigd zijn geworden op de in artikel 8.3 bedoelde beleggingsrekening gestort. Het pensioenfonds zal nimmer rente zijn verschuldigd wegens te late overschrijving. kalenderjaar aan het pensioenfonds kenbaar te maken Een wijziging van de keuze ten aanzien van de aan de beleggingsrekening verbonden beleggingsmixen kan gelden ten aanzien van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal en de toekomstige spaarbijdragen tezamen dan wel slechts voor de toekomstige spaarbijdragen Op de beleggingsmixen zijn de geldende voorwaarden van de daarin opgenomen beleggingsfondsen van toepassing. De beleggingsvoorwaarden liggen ter inzage bij het pensioenfonds Aanwending van pensioenspaarkapitaal op de herschikdatum Het aanwezige pensioenspaarkapitaal dient op de herschikdatum binnen het pensioenfonds te worden aangewend overeenkomstig de pensioendoelen als bedoeld in artikel 8.2. SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.20 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.21

12 De deelnemer dient zijn keuze voor de aanwending van het pensioenspaarkapitaal minimaal drie maanden vóór de herschikdatum schriftelijk aan het pensioenfonds kenbaar te maken door middel van een daartoe bestemd formulier De verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen dat met het pensioenspaarkapitaal kan worden aangekocht dient te worden bepaald overeenkomstig de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen ingevolge het pensioenreglement. Indien van deze verhouding wordt afgeweken, is de schriftelijke instemming van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner respectievelijk partner vereist Fiscale maxima bij aanwending De overeenkomstig artikel 8.5 aangekochte pensioenen zullen tezamen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van het pensioenreglement en de AOW-uitkering behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 nimmer uitstijgen boven de hieronder aangegeven maximum percentages: Ouderdomspensioen: maximaal 100% van het jaarsalaris Partnerpensioen: maximaal 70% van het jaarsalaris Wezenpensioen: maximaal 14% van het jaarsalaris (28% in geval van een volle wees) Overbruggingspensioen: maximaal 85% van het jaar salaris Bij toetsing aan de 100%-grens als bedoeld het vorige lid wordt van de veronderstelling uitgegaan dat het partnerpensioen uit hoofde van het pensioenreglement en het partnerpensioen uit hoofde van deze module 70% bedraagt van het ouderdomspensioen uit hoofde van het pensioenreglement respectievelijk deze module Het gedeelte van het pensioenspaarkapitaal dat als gevolg van de maximering als in dit artikel opgenomen niet in de vorm van een pensioenuitkering kan worden uitgekeerd, zal als bedrag ineens aan de (gewezen) deelnemer worden uitgekeerd, onder vermindering van de wettelijk inhoudingen ter zake Aanwendingsfactoren De hoogte van de pensioenaanspraken bij aanwending van het pensioenspaarkapitaal bij het pensioenfonds wordt vastgesteld aan de hand van de door het bestuur vastgestelde aanwendingsfactoren. Deze factoren zijn gebaseerd op de actuariële en bedrijfstechnische nota van het pensioenfonds en zijn als Bijlage bij dit reglement gevoegd Overlijden van de deelnemer Bij overlijden van de deelnemer wordt het aanwezige pensioenspaarkapitaal bij het pensioenfonds aangewend voor een direct ingaand partner- en/of wezenpensioen. De verhouding tussen het partner- en wezenpensioen is gelijk aan de verhouding tussen het partner- en wezenpensioen overeenkomstig het pensioenreglement. Met betrekking tot het bovenstaande geldt dat de bedoelde pensioenen tezamen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van het pensioenreglement en de AOW-uitkering, nimmer meer zullen bedragen dan het in artikel 9.6. aangegeven maxima Het gedeelte van het pensioenspaarkapitaal dat niet overeenkomstig lid 1 kan worden aangewend, zal als een bedrag ineens aan de rechthebbende op het partner- en/of wezenpensioen worden uitgekeerd, onder vermindering van de wettelijke inhoudingen ter zake Indien op het tijdstip van overlijden van de deelnemer geen nabestaanden, wees of wezen aanwezig zijn, vervalt het pensioenspaarkapitaal aan het pensioenfonds Beëindiging van het deelnemerschap voor de herschikdatum Bij beëindiging van het deelnemerschap vóór de herschikdatum, anders dan wegens ingang van het overbruggingspensioen of overlijden, wordt het per tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap aanwezige pensioenspaarkapitaal bij het pensioenfonds zo spoedig mogelijk aangewend voor de aankoop van een combinatie van pensioen binnen het pensioenfonds overeenkomstig de op grond van artikel 9.2. door de deelnemer gekozen spaardoelen Scheiding In geval van scheiding als bedoeld in artikel 4.2 van het pensioenreglement heeft de voormalige echt genoot of geregistreerde partner van de (gewezen) deelnemer aanspraak op de helft van het gedurende de huwelijks - periode opgebouwde saldo van de beleggingsrekening overeenkomstig de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Vereveningspensioenspaarkapitaal) Het gedurende de huwelijksperiode opgebouwde saldo van de beleggingsrekening is gelijk aan het saldo van deze rekening op de datum van beëindiging van het huwelijk respectievelijk geregistreerd partnerschap vermenigvuldigd met het quotiënt van de duur van het huwelijk respectievelijk geregistreerde partnerschap en de duur van het deelnemerschap. Het genoemde quotiënt bedraagt maximaal Het vereveningspensioenspaarkapitaal zal op een afzonderlijke beleggingsrekening worden gezet. Het vereveningspensioenspaarkapitaal dient te worden belegd conform de door de vermogensbeheerder vastgestelde adviesmix voor de leeftijdsklasse waartoe de (gewezen) deelnemer behoort Ten behoeve van de voormalige partner wordt het saldo van de beleggingsrekening aangewend voor de aankoop van ouderdomspensioen op de herschikdatum van de deelnemer naar analogie van het in artikel bepaalde. De voormalige partner kan geen gebruik maken van de flexibele mogelijkheden in de Module Herschikken Pensioenen van het pensioenreglement Indien de voormalige echtgenoot respectievelijk geregistreerde partner overlijdt nadat het vereveningspensioenspaarkapitaal op een afzonderlijke beleggingsrekening is gezet, echter voordat het saldo van de beleggingsrekening is aangewend conform artikel , wordt het saldo van de beleggingsrekening toegevoegd aan het saldo van de beleggingsrekening van de (gewezen) deelnemer Bij scheiding in de zin van artikel 4.2. van het pensioenreglement wordt aan de voormalige partner schriftelijk mededeling gedaan van het verleende recht op uitbetaling van pensioen. De andere partner ontvangt daarvan een afschrift. 9. Module herschikken pensioenen 9.1. Werkingssfeer De (gewezen) deelnemer heeft vanaf de eerste dag van de maand waarin hij de 60-jarige leeftijd bereikt tot de pensioendatum het recht de pensioenmiddelen te herschikken Pensioenmiddelen Onder pensioenmiddelen wordt verstaan de som van de waarde van de pensioenaanspraken uit hoofde van de Module Basispakket en de pensioenspaarkapitalen uit hoofde van de Modules Beleggingspakket, Vroegpensioen en Pluspakket, waarop per de berekeningsdatum recht bestaat. Onder pensioenaanspraken worden niet verstaan het bijzonder partnerpensioen als bedoeld in artikel en het bijzonder ouderdomspensioen als bedoeld in artikel Opties De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid de pensioenmiddelen te herschikken volgens (een combinatie van) de hierna te noemen opties. De waarde van de pensioenaanspraken na het herschikken, zal gelijk zijn aan de beschikbare pensioenmiddelen. Het herschikken van de pensioenen vindt plaats op basis van de ten tijde van de berekeningen bij het pensioenfonds geldende rekenrente. Hierdoor blijft, ook na het herschikken, recht bestaan op aanpassing van pensioenen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 (Aanpassing pensioenen (gewezen) deelnemers en pen - sioengerechtigden. De actuariële grondslagen voor de berekening van de waarde van de pensioenaanspraken worden door het bestuur - na advies van de actuaris - vastgesteld. De mogelijkheid tot het herschikken van de pensioenmiddelen dient te geschieden met inachtneming van de geldende fiscale maxima. Deze maxima zijn opgenomen in artikel Automatische omzetting van partnerpensioen Op het moment van herschikken voor de (gewezen) deelnemer zonder partner, wordt het partnerpensioen verminderd met het eventueel reeds toegekende bijzonder partnerpensioen, op de Herschikdatum overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3. automatisch omgezet in een ouderdoms pensioen Optie 1: percentage overbruggingspensioen Het overbruggingspensioen kan op grond van artikel 7.6. op de door de (gewezen) deelnemer vast te stellen ingangsdatum van het overbruggingspensioen worden vastgesteld op basis van een ander percentage dan het percentage dat voortvloeit uit artikel 7.2. Dit percentage is minimaal 0 en maximaal 80. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3. geschiedt de vaststelling van het percentage onder gelijk- tijdige actuarieel neutrale aanpassing van het ouderdoms- en partnerpensioen Optie 2: wijziging in de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen Het in artikel 2.3 omschreven ouderdomspensioen kan enerzijds op de pensioen- of herschikdatum worden verhoogd door uitruil van het partnerpensioen zoals dat is opgebouwd over de deelnemersjaren vanaf 1 januari Anderzijds kan het hiervoor genoemde ouderdomspensioen bij beëindiging van het deelnemerschap en op de pensioen- of herschikdatum worden uitgeruild voor extra partnerpensioen. Het ouderdoms- en partnerpensioen zal worden gewijzigd aan de hand van door het bestuur voor alle (gewezen) deelnemers vast te stellen uitruilfactoren. Deze factoren alsmede de periode waarvoor ze worden vastgesteld, zijn opge nomen in bijlage I bij dit pensioenreglement. De (gewezen deelnemer) met een partner heeft voor zijn keuze tot uitruil van partnerpensioen de schriftelijke instemming nodig van de partner. SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.22 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.23

13 9.7. Optie 3: overgang op de langstlevende Het ouderdomspensioen kan op een zodanige wijze worden verzekerd dat bij overlijden van degene die op de pensioendatum dan wel de herschikdatum de status van partner heeft, het ouderdomspensioen wordt verlaagd. De laagste uitkering van het ouderdomspensioen kan niet minder bedragen dan deze som wordt aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Of de financiële middelen in enig jaar toereikend zijn om de toeslagen door te voeren, wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld. Leidend hierbij is de dekkingsgraad Financiering van nog niet ingekocht pensioen Jaarlijks op 1 januari wordt voor deelnemers het gedeelte van de pensioenaanspraken dat bij overlijden en arbeidsongeschiktheid ingevolge artikelen en nog niet is ingekocht, verzekerd op basis van eenjarige risicopremies. 13. Vrijstelling van c.q. verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds Werkingssfeer Voor de deelnemer die valt onder de verplichtstelling van 75% van de hoogste uitkering. van het pensioenfonds. Deze leidraad wordt door het bestuur Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de een bedrijfstakpensioenfonds gelden de volgende aanvul Optie 4: Variatie in hoogte ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen kan worden vervangen door een ouderdomspensioen dat vanaf de pensioendatum dan wel de herschikdatum gedurende een aaneengesloten periode van als een beleidsstaffel gehanteerd en is voor de deelnemers in te zien ten kantore van het pensioenfonds. Indien het bestuur van oordeel is dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet voldoende is, dan wordt de aanpassing als hiervoor bedoeld verminderd of niet verleend. pensioenaanspraken voor aspirant-deelnemers Financiering overbruggingspensioen Het overbruggingspensioen wordt gefinancierd tussen het moment waarop de deelnemer recht verkrijgt op aanspraken lende bepalingen. Het in de artikelen 14.3 en volgende bepaalde geldt voor deelnemers waarvoor geen vrijstelling is verkregen van de verplichting tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Het in artikel 13.2 bepaalde geldt alleen voor deelnemers waarvoor vrijstelling is verkregen van de maximaal 10 jaar hoger is dan het ouderdomspensioen na die periode. De laagste uitkering van het ouderdomspensioen kan niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering. Het eventuele partnerpensioen (exclusief het bijzonder partnerpensioen) blijft daarbij ongewijzigd Overige voorwaarden Het bestuur kan met betrekking tot de vermelde opties en de daarbij te hanteren procedures nadere voorwaarden stellen. Het bestuur zal in een bestuursbesluit de volgorde waarin de pensioenmiddelen herschikt kunnen worden, opnemen. De (gewezen) deelnemer heeft slechts eenmaal de mogelijkheid om tot herschikking over te gaan. De (gewezen) deelnemer dient een besluit met betrekking tot de te kiezen opties ten minste 3 maanden voor de ingang van het overbruggingspensioen c.q. het ouderdomspensioen aan het bestuur kenbaar te maken. Ingeval van een keuze voor optie 2 voor wat betreft de uitruil van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen bij beëindiging van het deelnemerschap, dient het verzoek uiterlijk twee weken voorafgaande aan de beëindigingdatum aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt. Bij gebruikmaking van de mogelijkheden tot herschikking is de toestemming vereist van de eventuele partner van de (gewezen) deelnemer, indien de hoogte van het partnerpensioen door de herschikking wordt verlaagd. 10. Toeslagen Toeslagverlening op som van pensioengevende jaarsalarissen van deelnemers Op de som van de (maximum) pensioengevende jaarsalarissen over de verstreken diensttijd van de deelnemers wordt jaarlijks Toeslagverlening op pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van gewezen deelnemers Op pensioenrechten van pensioengerechtigden en op pensioenaanspraken van gewezen deelnemers wordt jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de stijging van prijsindex. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 11. Financiering Werkingssfeer De (verhogingen van) pensioenaanspraken en pensioenrechten en van de (gewezen) deelnemers en pensioen gerechtigden worden gefinancierd conform de bepalingen van dit hoofdstuk Jaarlijkse inkoop Jaarlijks op 1 januari c.q. op de datum van aanvang van het deelnemerschap wordt voor de deelnemers het gedeelte van de pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de periode tot en met 31 december van dat jaar gefinancierd door middel van een voor elke deelnemer vast te stellen jaarlijkse koopsom Inkoop van pensioen over verstreken deelnemersjaren Jaarlijks op 1 januari wordt voor deelnemers het gedeelte van de pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de periode daaraan voorafgaand gefinancierd door middel van een voor elke deelnemer vast te stellen eenmalige koopsom, voor zover dit gedeelte nog niet is gefinancierd. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op opgebouwde premievrije aanspraken en pensioenrechten van gewezen volgens Module Vroegpensioen en de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 60-jarige leeftijd bereikt. De financiering geschiedt door de storting van jaarlijkse koopsommen op 1 januari van elk jaar. Het gedeelte van het overbruggingspensioen, dat betrekking heeft op de periode daaraan voorafgaand, geschiedt tegen een eenmalige koopsom, voor zover het betreffende gedeelte nog niet is gefinancierd. 12. Deelnemersbijdragen Het bestuur stelt afhankelijk van de door de werkgever gekozen Modules de verschuldigde premies vast, overeenkomstig het bepaalde in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota en de uitvoeringsovereenkomst. Door de deelnemers is een deelnemersbijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte door de werkgever - eventueel in overleg met vakverenigingen - wordt vastgesteld. De deelnemersbijdrage is verschuldigd over het (gemaximeerde) pensioengevend salaris na vermindering met de franchise. Voor parttimers wordt de deelnemersbijdrage vastgesteld op basis van het jaarsalaris op fulltime basis en vervolgens vermenigvuldigd met de parttime factor. Voor de Modules Basispakket geldt vanaf een deelnemersbijdrage. Deze bedraagt 7,5%. Voor de Modules Beleggingspakket, Module Vroegpensioen en Module Risicoplus zal geen deelnemersbijdrage gelden. Voor deze modules komt de premie voor rekening van de werkgever. verplichting tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds Garantie pensioenaanspraken Voor de Deelnemers voor wie vrijstelling is verkregen van de verplichting tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds, zullen de pensioenaanspraken krachtens dit Reglement in totaal bezien niet lager zijn dan de rechten, welke zij over de bij de Werkgever doorgebrachte dienstjaren bij dat bedrijfstakpensioenfonds zouden hebben verworven Module Basispakket, Module Beleggingspakket Indien bij een bedrijfstakpensioenfonds een maximum salaris of pensioengrondslag van toepassing is, worden op basis van de Modules Basispakket en Beleggingspakket uitsluitend aanspraken toegekend over het gedeelte van het pensioengevend jaarsalaris dat uitgaat boven het bedoelde maximum. Indien en voor zolang het pensioengevend jaarsalaris beneden bedoeld maximum salaris ligt, kan de werknemer aan de hier bedoelde Modules geen aanspraken ontlenen Verhoging franchise Indien bij een bedrijfstakpensioenfonds voor elk dienstjaar een bedrag aan pensioen wordt toegekend, wordt een fictief maximum salaris bepaald, door het laatst bekende bedrag van het ouderdomspensioen per dienstjaar van de pen sioenregeling van dat bedrijfstakpensioenfonds te delen door 1,625% en daarna te vermeerderen met de franchise. Indien, en voor zolang het pensioengevend jaarsalaris beneden bedoeld fictief maximum salaris ligt, kan de werknemer aan de Modules Basispakket en Beleggingspakket geen aanspraken ontlenen Module Extra Pensioengevend Jaarsalaris Bij de vaststelling van de aanspraken wordt geen rekening per 1 januari toeslag verleend van maximaal de stijging van deelnemers en pensioengerechtigden conform artikel 10 gehouden met het extra pensioengevend jaarsalaris, voor de loonindex. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre Toeslagen. zover dat van toepassing is. SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.24 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.25

14 13.6. Module Pluspakket Indien aanspraken volgens dit pensioenreglement worden toegekend, is de Module Pluspakket eveneens van toepassing. Bij de vaststelling van de maximum pensioenspaarpremie en -koopsom, overeenkomstig artikel 8.3, zal rekening worden gehouden met de pensioenaanspraken krachtens het bedrijfstakpensioenfonds Module Vroegpensioen Indien bij een bedrijfstak VUT-regeling of een andere bij de werkgever geldende VUT-regeling een maximum salaris of maximum VUT-grondslag van toepassing is, worden op basis van de Module Vroegpensioen uitsluitend aanspraken toegekend over het gedeelte van het pensioengevend jaarsalaris dat uitgaat boven het bedoelde maximum. Bijlage I - Factoren voor herschikking van pensioenmiddelen, afkoop van gering pensioen en vervroeging en uitstel van overbruggingspensioen Artikel A - Algemene bepalingen Indien een leeftijd ligt tussen de in de tabellen genoemde Leeftijd op afkoop moment Afkoop overbruggingspensioen Afkooptarief van 400 ingegaan Fluit Leeftijd op afkoop moment Afkooptarief van 400 ingegaan Fluit leeftijden, wordt de factor op de tussenliggende leeftijd naar De afkooptarieven van het ingegane partnerpensioen zijn Module Herschikken Pensioenen Module Extra Pensioengevend Jaarsalaris rato vastgesteld. vastgesteld op het leven van de partner. Indien een deelnemer verplicht deelneemt aan een bedrijfstak- Bij de vaststelling van de aanspraken conform artikel pensioenfonds en daarnaast op basis van dit pensioenreglement aanspraken worden toegekend, is de Module Herschikken Pensioenen van toepassing voor zover deze aanspraken hiervoor in aanmerking komen. wordt geen rekening gehouden met het extra pensioen gevend jaarsalaris, voor zover dat van toepassing is Overige Modules Het bestuur kan besluiten tot aanpassing van de factoren die in deze bijlage zijn opgenomen bij actualisering van de overlevingstafels zoals die worden gehanteerd door het Pensioenfonds of bij grote verschuivingen in de bestandssamenstelling. Leeftijd op afkoopmoment Afkoop ingegaan partnerpensioen Afkooptarief van 400 partnerpensioen Leeftijd op afkoopmoment Afkooptarief van 400 partnerpensioen Module Vroegpensioen De deelnemer behoudt aanspraken op basis van de Module Vroegpensioen, tenzij artikel 14. van toepassing is Module Risicoplus Werkgever kan voor de Deelnemers, die verplicht deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds de WAO-hiaat- verzekering in de Module Risicoplus van toepassing verklaren. De overige onderdelen van de Module Risicoplus zijn niet van toepassing. Behoudens het hiervoor in de artikelen 14.1, en bepaalde, zijn alle Modules van toepassing. 15. Inwerkingtreding Dit pensioenreglement is laatstelijk gewijzigd bij bestuurs besluit genomen in de bestuursvergadering van 27 februari 2014 en treedt in werking per 1 januari Dit pensioenreglement vervangt het Pensioenreglement 56+ van januari Werkingssfeer Artikel B - Afkoop gering pensioen (art pensioenreglement) In de volgende tabel staan de afkooptarieven zoals deze gelden voor afkoop van pensioenaanspraken indien lager dan omschreven in artikel 66 van de Pensioenwet. De waarde van het ouderdomspensioen wordt vastgesteld per de ingangsdatum, dus bij het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar. Het is niet mogelijk het ouderdomspensioen eerder te laten ingaan Beëindiging deelnemerschap Indien het deelnemerschap aan het bedrijfstakpensioenfonds wordt beëindigd, worden de reeds opgebouwde pensioenaanspraken zolang het dienstverband met de werkgever De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op de werknemers van de werkgever die zijn geboren vóór 1 januari 1950 en reeds per 31 december 2005 deelnemer waren in de pensioenregeling zoals die luidt op 31 december De afkooptarieven van het ingegane partnerpensioen zijn vastgesteld op het leven van de partner. Afkoop ouderdomspensioen voortduurt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de Loonindex. Na beëindiging van het dienstverband worden deze aanspraken verder aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 Toeslagen. 14. Deelname aan een bedrijfstak VUT-regeling of een andere bij de Werkgever geldende VUT-regeling Voor de deelnemer die vóór 1 januari 2004 ziek is geworden en aansluitend een gehele arbeidsongeschiktheidsuitkering geniet krachtens de WAO, blijven de bepalingen omtrent (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen, WAO-hiaatverzekering en voortzetting pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid, zoals deze zijn opgenomen in dit pensioenreglement, onverkort van kracht. Pensioenleeftijd Afkooptarief van 400 ouderdomspensioen Dit betekent dat een gewezen deelnemer die recht heeft op 400 ouderdomspensioenuitkering per jaar, hiervoor in de plaats een eenmalige uitkering kan krijgen van 6.088,00. Afkoop latent partnerpensioen Werkingssfeer Voor de deelnemer die verplicht deelneemt aan een bedrijfstak VUT-regeling of aan een andere bij de werkgever geldende VUT-regeling is, behoudens het hierna in artikel bepaalde, de Module Vroegpensioen niet van toepassing en gelden de volgende aanvullende bepalingen Voor de deelnemer die vóór 1 januari 2004 ziek is geworden en aansluitend gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden in de zin van de WAO, is voor het gedeelte dat de deelnemer arbeidsongeschikt is het bepaalde in artikel van toepassing. Voor het gedeelte dat de deelnemer arbeidsgeschikt is gelden de bepalingen van dit reglement niet. Pensioenleeftijd Afkooptarief van 400 partnerpensioen Dit betekent dat een partner van een gewezen deelnemer die na overlijden van de gewezen deelnemer recht zou kunnen krijgen op 400 partnerpensioenuitkering per jaar, hiervoor in de plaats een eenmalige uitkering kan krijgen van 1.592, SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.26 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.27

15 Dit betekent bijvoorbeeld dat een partner die op 57-jarige leeftijd weduwe of weduwnaar wordt en recht heeft op 400 partnerpensioenuitkering per jaar, hiervoor in de plaats een eenmalige uitkering kan krijgen van Artikel C - Wijziging in de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen (art. 9.6 pensioenreglement) In de volgende tabel staat het ouderdomspensioen dat kan worden aangekocht als partnerpensioen wordt omgezet. Uitruil partnerpensioen in extra ouderdomspensioen Leeftijd op moment van herschikking op 65 jaar Extra ouderdomspensioen na omzetting van partnerpensioen In de volgende tabel staat het partnerpensioen dat kan worden aangekocht als ouderdomspensioen wordt omgezet. Uitruil ouderdomspensioen in extra partnerpensioen Leeftijd op moment van herschikking op 65 jaar Extra partnerpensioen na omzetting van ouderdomspensioen Uitruil ouderdomspensioen in extra partnerpensioen bij uitdiensttreding voor de pensioen- of herschikdatum Artikel D - Vervroeging of uitstel overbruggingspensioen (art. 7.7 pensioenreglement) In de onderstaande tabel staat het overbruggingspensioen na vervroeging of uitstel van het overbruggingspensioen uitgedrukt in een percentage van het oorspronkelijke overbruggingspensioen. Vervroeging overbruggingspensioen Leeftijd op moment van herschikking Overbruggingspensioen na vervroeging/uitstel als % van het oorspronkelijke overbruggingspensioen 60 57,9 % 61 73,7 % ,0 % ,7 % ,0 % Artikel E - Ruil tussen overbruggingspensioen en een combinatie van ouderdoms- en latent partnerpensioen (art. 9.5 pensioenreglement) In de volgende tabellen staan de tarieven voor de ruil tussen overbruggingspensioen en een combinatie van ouderdoms- en partnerpensioen. De waarde van het ouderdomspensioen wordt vastgesteld op basis van de pensioenleeftijd van 65 jaar. Het is niet mogelijk het ouderdomspensioen eerder te laten ingaan. Bij omzetting van overbruggingspensioen in een combinatie van ouderdoms- en partnerpensioen dient de waarde van het overbruggingspensioen te worden gedeeld door de koopsom van het ouderdomspensioen plus het gewenste percentage partnerpensioen maal de koopsom van het partnerpensioen. Ruil van overbruggingspensioen in ouderdomspensioen en vice versa. Omzetting overbruggingspensioen in ouderdomspensioen Leeftijd op moment van herschikking Ouderdomspensioen na omzetting van overbruggingspensioen Omzetting ouderdomspensioen in overbruggingspensioen Leeftijd op moment van herschikking Overbruggingspensioen na omzetting van ouderdomspensioen Ruil van overbruggingspensioen in latent partnerpensioen en vice versa. Omzetting overbruggingspensioen in partnerpensioen Leeftijd op moment van herschikking Partnerpensioen na omzetting van overbruggingspensioen Artikel F - Factoren met betrekking tot variatie in hoogte van het ouderdomspensioen (art. 9.8 pensioenreglement) In de tabel staat het ouderdomspensioen in de eerste periode (de hoge uitkering) in procenten van het oorspronkelijke ouderdomspensioen. Het pensioen in de tweede periode (de lage uitkering) bedraagt 75% van het ouderdomspensioen in de eerste periode. De factoren hebben alleen betrekking op het ouderdomspensioen vanaf de pensioenleeftijd het (eventuele) partnerpensioen blijft door toepassing van dit flexibele element van het pensioenreglement onveranderd. Omzetting partnerpensioen in overbruggingspensioen Leeftijd op moment van herschikking Overbruggingspensioen na omzetting van partnerpensioen Verhoging ouderdomspensioen eerste periode (in %) Pensioen in de tweede periode is 75% van het pensioen in de eerste periode Leeftijd Duur eerste periode ,6 128,1 125,7 123,6 121,5 119,7 117,9 116,3 114,8 113,3 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.28 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.29

16 Artikel G - Factoren met betrekking tot wijziging ouderdomspensioen bij overlijden partner (art. 9.7 pensioenreglement) In de tabel staat het ouderdomspensioen dat kan worden aangekocht als 100 ouderdomspensioen wordt omgezet. Artikel H - Factoren bij aanwending van de pensioenkapitalen voor aankoop van pensioenaanspraken (art. 3.5 en 8.5 pensioenreglement) In de tabel staan de factoren om de hoogte van de pensioenaanspraken vast te stellen bij aanwending van de pensioenkapitalen uit de beschikbare premie modules Beleggingspakket en Pluspakket. Bijlage III - Samenvatting praktijk werkgever Per 1 januari 2004 zijn onderstaande werkmaatschappijen als werkgever aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland, echter dit geldt niet in alle gevallen voor alle medewerkers. Omzetting ouderdomspensioen in overgang 75% op langstlevende partner Leeftijd op moment van Factor omzetting Bijlage II - Behorend bij Module Pluspakket De maximale pensioenspaarpremie en -koopsom zoals bedoeld in artikel 8.2 volgen uit de onderstaande tabel: Aanvulling Leeftijdsklassen , , , , , ,9 % over pensioengevend salaris minus franchise. % over verschil in franchise Leeftijd Factor uitgesteld ouderdomspensioen (met 70% partnerpensioen) % over pensioengevend salaris Factor ingegaan overbruggingspensioen 60 16,188 4, ,649 3, ,127 2, ,622 1, ,137 1, ,674 0,000 % over pensioengevend salaris Bijlage IV - Aangesloten ondernemingen Ondernemingen Vestigingsplaats Smurfit Kappa Attica B.V. Oude Pekela Smurfit Kappa Paper Services B.V. Roermond Smurfit Kappa Van Dam Golfkarton B.V. Eerbeek Smurfit Kappa GSF B.V. Oude Pekela Smurfit Smurfit Kappa Nederland B.V. Eindhoven Smurfit Kappa Paper Recycling B.V. Eindhoven Smurfit Kappa Oudenbosch Golfkarton B.V. Etten-Leur/ Oudenbosch Smurfit Kappa RapidCorr Eindhoven B.V. Eindhoven Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. Roermond Smurfit Kappa Trimbach B.V. Bergen op Zoom Smurfit Kappa Triton B.V. Nieuweschans/Coevorden Smurfit Kappa TWINCORR B.V. Hoogeveen/ Nieuwe Pekela Smurfit Kappa Vandra Golfkarton B.V. Oosterhout Smurfit Kappa Zedek B.V. Deventer Smurfit Kappa De Zeeuw Golfkarton B.V. Eerbeek 25 tot en met 29 2,10% 7,50% 0,30% 1,40% 30 tot en met 34 2,50% 8,90% 0,40% 1,70% 35 tot en met 39 3,00% 10,90% 0,40% 2,00% 40 tot en met 44 3,60% 13,10% 0,50% 2,40% 45 tot en met 49 4,40% 15,70% 0,60% 3,10% 50 tot en met 54 5,30% 19,00% 0,80% 3,80% 55 tot en met 59 6,40% 23,10% 1,00% 4,70% 60 tot en met 65 7,80% 28,20% 1,10% - In aanvulling op de in de bovenstaande tabel opgenomen percentages, kan een deelnemer in enig kalenderjaar een hogere spaarbijdrage bij het pensioenfonds storten dan de in lid 2 genoemde som van de ten behoeve van de aanvullingen 1 tot en met 4 geformuleerde maximum bedragen. De extra spaarbijdrage is gelijk aan het bedrag dat de deelnemer in enig voorafgaand kalenderjaar niet heeft gestort, terwijl dit overeenkomstig de in het vorige lid bedoelde tabel wel mogelijk was. Deze zogenaamde inhaalruimte wordt jaarlijks opgerent met 4%. SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.30 SmurfitKappapensioenREGLEMENT> p.31

17 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Bezoekadres: Warandelaan PC Oosterhout (NB) Postadres: Postbus AA Oosterhout (NB) website:

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015

Pensioenreglement 2015 Pensioenreglement 2015 geldend voor werknemers voor wie 31 december 2014 het pensioenreglement 2011 van toepassing was en op 1 januari 2015 nog in dienst zijn van de werkgever 1 Pensioenreglement 2015

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement geldend voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 welke onafgebroken deelnemer zijn vanaf 31 december 2005

Pensioenreglement geldend voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 welke onafgebroken deelnemer zijn vanaf 31 december 2005 Pensioenreglement 2008 geldend voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 welke onafgebroken deelnemer zijn vanaf 31 december 2005 Pensioenreglement 2008 geldend voor werknemers geboren vóór 1 januari

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Inhoud Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1... 5 Hoofdstuk 2... 5 Hoofdstuk 3... 5 Hoofdstuk 4... 5 Hoofdstuk 5... 5 Hoofdstuk 6... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement II Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. Pensioenreglement van Huntsman Holland B.V.

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. Pensioenreglement van Huntsman Holland B.V. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Pensioenreglement van Huntsman Holland B.V. 2003 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...1 ARTIKEL 2 - DEELNEMERSCHAP...7 ARTIKEL 3 - AANSPRAKEN OP

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Aanvullend Pensioenreglement "Excedent regeling boven het maximumloon van Pensioenreglement 2014" Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. Het Fonds: de Stichting Pensioenfonds HAL; b. Het bestuur: het bestuur van

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Pensioenreglement 67 jaar

Pensioenreglement 67 jaar Pensioenreglement 67 jaar Voor werknemers geboren na 1 januari 1950 of in dienst na 31 december 2005 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 P. Dijkstra, secretaris N. Mol Bestuursmanagement:

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie