Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)"

Transcriptie

1 VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je eerste echte kennismaking met deze regeling. De uitvoering van deze regeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN). SPUN biedt je deze startbrief aan. Op grond van jouw arbeidsovereenkomst ben je met ingang van <datum> deelnemer in de pensioenregeling van SPUN. Je werkgever is met jou per deze datum een pensioenovereenkomst aangegaan. Wij het bestuur van SPUN hopen dat je de tijd neemt om de inhoud van deze startbrief aandachtig te lezen. Met deze startbrief nemen we je op hoofdlijnen mee door de pensioenregeling. De startbrief is bedoeld om je op een heldere manier te informeren over je pensioen, zonder daarbij op alle details in te gaan. Deze startbrief is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Als er delen van de brief toch nog onduidelijk zijn, laat het ons dan weten. De informatie in deze startbrief is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie in het pensioenreglement. Het pensioenreglement is leidend. De volledige weergave van het SPUN pensioen vind je in het pensioenreglement. In dit reglement staan al je rechten en plichten beschreven. Het reglement staat op de website van het pensioenfonds ( of kun je opvragen bij je HR adviseur. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van SPUN, D.J. Vis Voorzitter P.H.M. te Riele Secretaris 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2 Wanneer kan ik met pensioen? 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 5 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? Partnerpensioen 4.2 Tijdelijk partnerpensioen 4.3 Wezenpensioen 4.4 Pensioenen voor aspirant-deelnemers 4.5 Arbeidsongeschiktheidspensioen 5 Wat betaal ik voor de pensioenregeling? Blijft mijn werkgever premie voor mijn pensioen betalen? 6 Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen? Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik 65 jaar ben? 6.2 Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? 6.3 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt wordt? 6.4 Wat gebeurt er als ik ga scheiden? 6.5 Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? 7 Welke mogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? Eerder of later met pensioen gaan 7.2 Deeltijdpensioen 7.3 Uw ouderdomspensioen deels uitruilen in partnerpensioen 7.4 Uw partnerpensioen uitruilen in een ouderdomspensioen 7.5 Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen 8 Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Hoe krijg ik mijn pensioen? 8.2 Hoe krijgt mijn ex-partner zijn of haar deel van het pensioen? 8.3 Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? 9 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en Herstelplan Financieel crisisplan Waardeoverdracht Wat is waardeoverdracht? 12.2 Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? 12.3 Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? 13 Welke informatie moeten SPUN en ik geven? Welke informatie moet ik geven? 13.2 Welke informatie moet SPUN mij geven? 13 Waar kan ik heen met mijn klachten? 16 2

3 14 Nuttige adressen Begrippenlijst 18 3

4 Wat is pensioen? Er zijn vijf soorten pensioenen in je pensioenregeling: ouderdomspensioen partnerpensioen tijdelijk partnerpensioen wezenpensioen arbeidsongeschiktheidspensioen Het ouderdomspensioen is je inkomen als je stopt met werken omdat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. En je nabestaanden kunnen onder bepaalde voorwaarden een pensioen krijgen als je overlijdt: je partner een (tijdelijk) partnerpensioen en je kinderen een wezenpensioen. Word je arbeidsongeschikt dan ontvang je mogelijk een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. De pensioenregeling van je werkgever is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (hierna: SPUN). Inleiding Deze startbrief geeft antwoord op de vragen: 1. Wanneer kan ik met pensioen? 2. Hoeveel pensioen krijg ik? 3. Wat krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? 4. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word? 5. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? In deze startbrief staat alleen de belangrijkste informatie uit je pensioenregeling. Het kan zijn dat je na het lezen nog vragen hebt. Deze vragen kun je stellen aan de heer J. Mekkelholt, HR adviseur. Hij is bereikbaar op (0546) of per De volledige pensioenregeling staat in het pensioenreglement. Het pensioenreglement is te vinden op de website van SPUN ( Je kunt dit reglement ook opvragen bij SPUN. Leeswijzer De bedragen die in deze startbrief worden genoemd, zijn de voor 2015 vastgestelde bedragen en percentages. Deze bedragen kunnen ieder jaar wijzigen. De bedragen staan ook op de website van SPUN. Vanaf 2015 is de ingangsdatum van het ouderdomspensioen in je pensioenregeling (SPUN pensioen) 67 jaar. De ingangsdatum van de AOW wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in Vanaf 2022 wordt de AOW gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting in Nederland. Kijk altijd voor de meest actuele stand van zaken op Bewaar deze startbrief goed! Misschien heb je hem in de toekomst nog nodig. 4

5 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? Je bouwt ouderdomspensioen op zodra je meedoet aan de pensioenregeling. Je bent dan deelnemer. Je mag met de pensioenregeling meedoen vanaf de eerste dag dat je voor je werkgever werkt. Je blijft meedoen met de pensioenregeling tot je met pensioen gaat. Of tot je weggaat bij je werkgever. Om mee te doen aan de pensioenregeling moet je 21 jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan 21 jaar, ben je eerst aspirant deelnemer aan de regeling. In paragraaf 4.4 staat wat dat voor je betekent. 2 Wanneer kan ik met pensioen? Je kunt met pensioen op de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. Dit noemen we de pensioenrichtdatum. Je krijgt dit levenslange pensioen totdat je overlijdt. 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen je precies krijgt als je 67 jaar bent. Wel kunnen we zeggen dat je pensioenregeling een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling' is. Dit betekent dat je pensioenuitkering afhangt van de pensioengevende salarissen en de ploegentoeslag, welke tezamen is gemaximeerd tot , die je tot aan je pensioen jaarlijks verdiend hebt. Je pensioengevend salaris is niet gelijk aan het salaris dat je verdient. Over welke salariselementen je pensioen opbouwt, kun je terugvinden in de begrippenlijst bij deze startbrief. Hoeveel pensioenuitkering je krijgt, weet je pas precies als je met pensioen gaat. Je ouderdomspensioen hangt af van: wat je pensioengrondslag en je ploegentoeslag is in de tijd dat je meedoet aan de pensioenregeling. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt; hoeveel procent van je pensioengrondslag je ieder jaar aan pensioen opbouwt. Dit is het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage is 1,875% per jaar; hoeveel jaar je meedoet aan de pensioenregeling; of je voltijd of in deeltijd werkt. Je kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen je ieder jaar opbouwt. Kijk daarvoor naar het voorbeeld hieronder. Het voorbeeld gaat over iemand die voltijd werkt en een opbouwpercentage heeft van 1,875%. Pensioengevend jaarsalaris franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw Pensioengrondslag (in 2015) = Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen: x 1,875% = 369,30. Dit bedrag wordt toegevoegd aan wat je al hebt opgebouwd aan pensioen. Wat is de franchise? En waarom gaat die van je jaarsalaris af als we de pensioengrondslag berekenen? De franchise is het deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. 5

6 Je bouwt dus niet over je hele salaris pensioen op. Dat is ook niet nodig, want je krijgt vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd ook AOW. Voor het bedrag van de AOW-uitkering hoef je geen pensioen op te bouwen. Daarom trekt SPUN een bedrag van je jaarsalaris af voor de berekening van je pensioengrondslag. Het bedrag dat SPUN aftrekt, heet de franchise. Dit bedrag kan ieder jaar worden aangepast. Let op! De ingangsdatum van je AOW wijkt af van de ingangsdatum van je SPUN pensioen. De hoogte van je AOW-uitkering is afhankelijk van je persoonlijke leefsituatie. Voor meer informatie over de hoogte en ingangsdatum van de AOW kun je terecht op Tip! Word je na jaar? De leeftijd waarop je AOW gaat ontvangen is dan gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Kijk dan eens op vul je geboortedatum in en reken zelf de verwachte AOW-leeftijd uit. Hiermee kun je zien tot welke leeftijd je naar verwachting door moet werken. Dit is belangrijk voor je eigen financiële planning. Tot aan je pensioen krijg je als actieve deelnemer ieder jaar een pensioenopgave van SPUN. Deze opgave heet het Uniform Pensioenoverzicht en wordt ook wel UPO genoemd. Daar staat in hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel je nog kunt opbouwen. Je pensioengevend jaarsalaris staat ook op je pensioenoverzicht. Neem je geen deel meer aan de pensioenregeling van SPUN, of ontvang je een pensioenuitkering van ons, dan ontvang je eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht. 4. Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? In je pensioenregeling is ook een partnerpensioen en een wezenpensioen geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn als je een partner en/of kinderen hebt en je overlijdt. Met partner bedoelen we de man of vrouw met wie je een relatie hebt. Deze relatie kan zijn: een huwelijk; een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; soms ook ongehuwd samenwonen. In het pensioenreglement staan de precieze voorwaarden. 4.1 Levenslang partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor je partner als je overlijdt. Hoe berekenen we het partnerpensioen waarop je partner recht heeft? Het partnerpensioen is gelijk aan 70% van het te bereiken ouderdomspensioen Het te bereiken ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je 67ste zou hebben deelgenomen aan de pensioenregeling. Overlijd je na je pensionering, dan is het levenslang partnerpensioen 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Ga je uit dienst? Dan worden je aanspraken op levenslang partnerpensioen premievrij gemaakt. Het levenslang partnerpensioen bedraagt dan 70% van het ouderdomspensioen dat je tot en met je uitdiensttreding hebt opgebouwd. Het levenslange partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin je partner overlijdt. 6

7 4.2 Tijdelijk partnerpensioen Overlijd je terwijl je nog in dienst bent bij je werkgever? Dan krijgt je partner naast een levenslang partnerpensioen ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit tijdelijk partnerpensioen bedraagt 30% van het levenslange partnerpensioen. Overlijd je na je pensionering maar vóór je 67ste, dan krijgt je partner ook een tijdelijk partnerpensioen als je vanuit actief dienstverband met pensioen bent gegaan. Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je overlijdt, mits je partner op dat moment jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd met een maximum van 67 jaar. Het eindigt op de eerste dag van de maand waarin je partner de AOW-leeftijd bereikt met een maximum van leeftijd 67of als je partner eerder overlijdt. Het tijdelijk partnerpensioen is een pensioen op risicobasis. Dit houdt in dat je dit pensioen niet opbouwt. Er wordt alleen premie betaald om je partner een tijdelijk partnerpensioen te geven als je overlijdt tijdens je dienstverband of als je gepensioneerd bent en je hebt gewerkt bij ETC Almelo tot aan je pensioendatum. Ga je uit dienst en ben je niet direct aansluitend vóór je 67 e jaar met pensioen gegaan? Dan vervalt deze aanspraak. 4.3 Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor je kinderen als je overlijdt. Hoe berekent SPUN het wezenpensioen waarop je kinderen recht hebben als je overlijdt tijdens je dienstverband? Het wezenpensioen is 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. Het te bereiken ouderdomspensioen is het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je 67ste zou hebben deelgenomen aan de pensioenregeling. Overlijd je na je pensionering, dan is het wezenpensioen 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die maand waarin je overlijdt. SPUN betaalt het wezenpensioen aan kinderen tot en met 21 jaar. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot 27 jaar. Ga je uit dienst? Dan worden je aanspraken op wezenpensioen premievrij gemaakt. Het wezenpensioen bedraagt dan 14% van het ouderdomspensioen dat je tot en met je uitdiensttreding hebt opgebouwd. Ten hoogste vijf kinderen komen voor toekenning van wezenpensioen in aanmerking. Indien er meer dan vijf kinderen zijn, wordt het voor vijf kinderen beschikbare bedrag verdeeld over alle kinderen in gelijke porties. 4.4 Pensioenen voor aspirant-deelnemers Als je nog geen 21 bent, ben je aspirant-deelnemer. Je bouwt dan nog geen ouderdomspensioen op. Maar stel dat je overlijdt, dan hebben je partner en kinderen wel recht op een pensioen. Je partner krijgt een (tijdelijk) partnerpensioen en je kinderen krijgen een wezenpensioen. Vanaf je 21ste verjaardag doe je volledig mee met de pensioenregeling en bouw je een ouderdomspensioen op. Word je arbeidsongeschikt? Dan ontvang je een arbeidsongeschiktheidspensioen. 4.5 Arbeidsongeschiktheidspensioen Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering die je krijgt als je arbeidsongeschikt wordt. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 7

8 Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin je de eerste WIA-uitkering ontvangt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt als: je met pensioen gaat; je volledig hersteld bent; je overlijdt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is bij volledige arbeidsongeschiktheid 10% van je werkelijke pensioengevend salaris tot de WIA-loongrens en 80% van je werkelijke pensioengevend salaris boven de WIA-loongrens. Het pensioengevend salaris wordt voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen nog verhoogd met het vastgestelde percentage voor de middenjaarsuitkering en de werkgeversbijdrage in de premie van de ziektekostenverzekering en de vaste toeslagen welke meetellen bij de dagloonbepaling voor de WIA en verminderd met de eigen bijdrage voor de pensioenverzekeringen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een pensioen op risicobasis. Dit houdt in dat je dit pensioen niet opbouwt. Er wordt alleen premie betaald om een arbeidsongeschiktheidspensioen uit te keren als je arbeidsongeschikt wordt. Ga je uit dienst of ga je met pensioen, dan vervalt deze aanspraak. De uitkering op arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van je salaris, de mate waarin je arbeidsongeschikt bent en de specifieke voorwaarden die in het pensioenreglement genoemd zijn. De uitkering wordt gemaximeerd tot een bedrag van op jaarbasis. 5 Wat betaal ik voor de pensioenregeling? Jijzelf en je werkgever betalen nu samen 30,1% van de pensioengrondslag als premie voor de pensioenregeling. Je betaalt zelf 8,3% van je pensioengrondslag aan pensioenpremie. Je werkgever houdt deze premie iedere maand in op je bruto salaris. Je werkgever betaalt de rest van de pensioenpremie. In paragraaf 3 staat hoe de pensioengrondslag wordt berekend. Pas als je deelnemer bent, betaal je premie. 5.1 Blijft mijn werkgever steeds premie voor mijn pensioen betalen? In bijzondere situaties kan je werkgever minder premie gaan betalen. Je werkgever kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je werkgever financiële problemen heeft. Als dat zo is, krijg je meteen bericht van SPUN. Het pensioen dat voor jou is opgebouwd, blijft wel bestaan. Maar het pensioen dat je in de toekomst opbouwt, kan veranderen. 6. Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen? 6.1 Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik met pensioen ga? Als je stopt met werken bij je werkgever, bouw je geen nieuw pensioen meer op. Maar het pensioen dat je al hebt opgebouwd, blijft staan. De pensioenen op risicobasis (het arbeidsongeschiktheidspensioen, het tijdelijk partnerpensioen en de pensioenen voor de aspirant-deelnemer) vervallen. Het is niet mogelijk dat je blijft meedoen aan deze pensioenregeling als je naar een nieuwe werkgever gaat. Je nieuwe werkgever heeft waarschijnlijk ook een pensioenregeling. Als je arbeidsongeschikt bent wanneer je stopt met werken bij je werkgever, blijf je wel meedoen aan de pensioenregeling. In paragraaf 6.3 staat hoe dat gaat. 8

9 6.2 Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? Als je bij een andere werkgever gaat werken, doe je niet meer mee aan de pensioenregeling die je nu hebt. Je bouwt dus geen pensioen meer op in deze regeling. Het pensioen dat je hebt opgebouwd, blijft staan. Het pensioen op risicobasis vervalt (zie ook paragraaf 6.1). Bij je nieuwe werkgever bouw je waarschijnlijk ook pensioen op. Dat gebeurt dan in de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Soms is de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever beter dan die bij je huidige werkgever. Bijvoorbeeld als je in de nieuwe regeling een hogere toeslag ontvangt. Dan kan het gunstig zijn om het opgebouwde pensioen uit de pensioenregeling die je nu hebt aan de nieuwe pensioenregeling over te dragen. Dat noemen we waardeoverdracht. In paragraaf 9 en 12 kun je meer lezen over het verlenen van toeslagen en waardeoverdracht. 6.3 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Als je ziek of arbeidsongeschikt wordt, blijf je meedoen met de pensioenregeling. Je bent arbeidsongeschikt als je meer dan twee jaar ziek bent. Als je volledig arbeidsongeschikt wordt, bouw je ook volledig pensioen op. Maar je hoeft geen premie meer te betalen. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, bouw je maar voor een deel pensioen op. Voor dat deel betaal je geen premie meer. Voor welk percentage je pensioenopbouw wordt voortgezet, is afhankelijk van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent (zie hieronder) en de specifieke voorwaarden die in het pensioenreglement zijn opgenomen. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage gebruikt SPUN om te bepalen hoeveel pensioen je premievrij mag opbouwen. In de tabel hieronder staat hoeveel pensioen je premievrij opbouwt als je arbeidsongeschikt bent. % arbeidsongeschikt % (premievrije) voortzetting pensioenopbouw 80 tot 100% 100% 65 tot 80% 72,5% 55 tot 65% 60% 45 tot 55% 50% 35 tot 45% 40% 0 tot 35% 0% Voorbeeld 1: als je voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent (dit betekent volledig arbeidsongeschikt), zal de pensioenopbouw volledig doorgaan zolang je volledig arbeidsongeschikt blijft. Ook als je waarschijnlijk na verloop van tijd uit dienst treedt bij de werkgever. Je bent hier geen premie voor verschuldigd. Voorbeeld 2: als je voor 55% tot 65% arbeidsongeschikt bent, zal de pensioenopbouw voor 60% doorgaan zolang je arbeidsongeschikt blijft. Je betaalt hiervoor geen pensioenpremie. Voor 40% blijf je in dienst van de werkgever en bouw je pensioen op over het salaris dat hierop gebaseerd is. Je betaalt dan wel zolang je in dienst blijft bij je werkgever pensioenpremie over dit salaris. Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je volgens de wet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je volledig arbeidsongeschikt wordt, krijg je een IVA- 9

10 uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Als je voor een deel arbeidsongeschikt wordt, krijg je een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Beide uitkeringen zijn uitkeringen op grond van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Je krijgt deze wettelijke uitkering over maximaal 70% of 75% van ,- (peildatum ). Mogelijk heb je recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. In paragraaf 4.5 kun je hier meer over lezen. Let op: Als deelnemer of gewezen deelnemer heb je tijdens de periode waarin je recht hebt op loondoorbetaling bij ziekte of de periode van arbeidsongeschiktheid een informatieplicht. In het pensioenreglement staat wanneer je welke informatie moet aanleveren. 6.4 Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Als je gaat scheiden, heeft je ex-partner recht op een deel van het ouderdoms-pensioen. Namelijk het deel dat je hebt opgebouwd toen je samen was. Waar heeft mijn ex-partner recht op? Ben je getrouwd of heb je een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft je ex-partner nadat je gescheiden bent recht op de helft van je ouderdomspensioen. Dit recht heeft je ex-partner ook als je gescheiden bent van tafel en bed (dan ben je nog getrouwd, maar woon je niet meer bij elkaar). Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd toen je getrouwd was of toen je geregistreerd was als partners. We noemen dit verevening. Je ex-partner en jij krijgen allebei een pensioenoverzicht van SPUN. Je kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit moet in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst worden vastgelegd. Woonde je samen maar was je niet getrouwd? En had je ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft je ex-partner eventueel ook recht op een deel van het ouderdomspensioen als je uit elkaar gaat. Voor meer informatie over de voorwaarden kun je terecht bij je HR adviseur. Wat gebeurt er als na de scheiding mijn ex-partner of ik overlijden? Als je overlijdt vóór je ex-partner, krijgt je ex-partner geen deel van je ouderdomspensioen. Maar je ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen. Voor meer informatie over de voorwaarden kun je terecht bij je HR adviseur. Als je ex-partner eerder overlijdt dan jij, krijg je het hele ouderdomspensioen. Wat gebeurt er als mijn ex-partner en ik andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding? Je kunt ook afspreken dat jullie allebei een zelfstandig recht op ouderdomspensioen krijgen. We noemen dat conversie. Je ex-partner krijgt dan ouderdomspensioen als hij of zij met pensioen gaat. Als je ex-partner overlijdt, dan vervalt het ouderdomspensioen van je ex-partner. Je houdt dan alleen je eigen deel van het ouderdomspensioen. En als je overlijdt, vervalt je ouderdomspensioen. Je ex-partner houdt dan zijn of haar eigen deel van het ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen vervalt als jullie kiezen voor conversie. 10

11 Hoe maak ik afspraken over de verdeling van mijn pensioen? Je kunt hierover afspraken maken door een formulier in te vullen. Dat formulier krijg je bij een groot postkantoor, bij of bij je echtscheidingsadvocaat. Tot twee jaar na de dag dat je bent gescheiden, kun je afspraken maken over de verdeling van je pensioen. SPUN moet deze afspraak wel eerst goedkeuren. Het is dan ook belangrijk dat je in alle gevallen SPUN hierover informeert. 6.5 Wat krijgt mijn ex-partner als ik overlijd? Als je gaat scheiden heeft je ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een deel van het pensioen dat je hebt opgebouwd tijdens het huwelijk, het geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Het (tijdelijk) partnerpensioen op risicobasis vervalt. Je ex-partner krijgt dit bijzondere partnerpensioen als je overlijdt. Je kunt hierover afspraken maken in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Als je kiest voor conversie van het ouderdomspensioen, dan krijgt je ex- partner geen bijzonder partnerpensioen. Want dit pensioen is dan omgezet in een ouderdomspensioen voor je ex-partner. 6.6 Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Je bouwt minder pensioen op als je in deeltijd werkt of gaat werken. SPUN berekent je pensioenopbouw dan als volgt: 1. je pensioengrondslag alsof je fulltime werkt; 2. de deeltijdfactor: dat is de verhouding tussen het aantal uren dat je werkt en het aantal uren dat bij je werkgever geldt als fulltime. Bijvoorbeeld: je werkt 32 uur per week en bij je werkgever betekent een fulltime baan 40 uur werk per week. De deeltijdfactor is dan 32 / 40 = 0,8. 3. de fulltime pensioengrondslag x 1,875% x de deeltijdfactor = je pensioenopbouw per jaar. 7 Welke mogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? Je kunt bij de pensioenregeling uit een aantal mogelijkheden kiezen: eerder of later met pensioen gaan; een deeltijdpensioen aanvragen; je ouderdomspensioen deels uitruilen voor een extra aanspraak op partnerpensioen; het partnerpensioen veranderen in ouderdomspensioen; eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen. Als je voor een van deze mogelijkheden kiest, dan verandert de hoogte van je ouderdomspensioen. En misschien ook de hoogte van het partnerpensioen. Je kunt op twee manieren zien hoe je pensioen verandert: Je kunt het zelf uitrekenen. Je gebruikt daarvoor de formules die je vindt in de bijlage van het pensioenreglement; Je kunt het laten uitrekenen door SPUN. Dit kost je niets. Voor alle keuzemogelijkheden geldt dat de voorwaarden waaronder je hiervan gebruik kunt maken, staan omschreven in het pensioenreglement. 11

12 7.1 Eerder of later met pensioen gaan In principe gaat je pensioen in op leeftijd 67. Wil je eerder met pensioen, dan spreek je met je werkgever af wanneer je met pensioen gaat. Daarna kun je dit aanvragen bij SPUN. Op zijn vroegst kun je met pensioen als je 58 jaar bent. Als je eerder met pensioen gaat dan met 60 jaar, moet je vanaf die datum ook daadwerkelijk stoppen met werken. Je pensioen wordt wel lager als je eerder met pensioen gaat. Maar als je een partnerpensioen hebt, blijft dat gelijk. In paragraaf 7.3 staat meer informatie over het partnerpensioen. Als je later met pensioen wilt moet je dit wel afstemmen met ETC Almelo. Je moet namelijk blijven werken als je je pensioen wilt uitstellen. Uitstellen van pensioen is mogelijk de eerste van de maand waarin je 70 jaar wordt. Indien je je pensioen uitstelt wordt het ouderdomspensioen hoger. 7.2 Deeltijdpensioen Je kunt ook met deeltijdpensioen gaan. Dat betekent dat je tussen je 58ste en 66ste in deeltijd gaat werken. Je spreekt eerst met je werkgever af hoeveel uur je nog doorwerkt. Je kunt hier geen afspraken over maken met SPUN. Als je bijvoorbeeld 60% van de oorspronkelijke uren per week blijft werken, kun je met deeltijdpensioen voor 40%. Dit betekent dat je alvast 40% krijgt van het ouderdomspensioen dat je op dat moment hebt opgebouwd. Voor 60% blijf je meedoen met de pensioenregeling. Voor dit deel blijf je ook pensioen opbouwen. In paragraaf 6.5. vind je hierover meer informatie. je pensioen, en ook het partnerpensioen, worden wel lager als je met deeltijdpensioen gaat. Wil je met deeltijdpensioen gaan, dan kun je dat aanvragen bij SPUN. Doe dat minimaal zes maanden voordat je met deeltijdpensioen wilt gaan. 7.3 Je ouderdomspensioen deels uitruilen in partnerpensioen Ga je bij een andere werkgever werken of ga je met pensioen? En heb je een partner? Dan kan SPUN een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een extra aanspraak op partnerpensioen. SPUN zal je van tevoren vragen of je dat wilt. SPUN zal je ook vragen welk deel je wilt veranderen in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen dat je overhoudt. Je kunt meer lezen over deze verandering in het pensioenreglement. 7.4 Je partnerpensioen uitruilen in een ouderdomspensioen Ga je met pensioen? Dan kun je SPUN vragen om je opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een extra aanspraak op ouderdomspensioen. Of een deel ervan. Je houdt dan geen partnerpensioen over, of een lager opgebouwd partnerpensioen. Deze keuze kun je alleen maken als je partner het daarmee eens is. Je kunt meer lezen over deze verandering in het pensioenreglement. 7.5 Eerst wat meer en daarna wat minder pensioen krijgen (en andersom) Je kunt ervoor kiezen om in de eerste periode na je pensioneren meer pensioen te krijgen dan daarna. Bijvoorbeeld omdat je in de eerste jaren meer geld wenst dan daarna. Omgekeerd is ook mogelijk. De eerste periode stel je in overleg met SPUN vast. Als je een partner hebt, blijft het partnerpensioen hetzelfde. Dat verandert dus niet mee met je ouderdomspensioen. 12

13 8 Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Ieder jaar krijg je van SPUN een overzicht van je pensioenopbouw: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen je kunt verwachten als je 67 jaar bent. In de jaaropgave staat ook hoeveel ouderdomspensioen je al hebt opgebouwd. Als je niet meer meedoet, krijg je iedere vijf jaar een overzicht. Ook kun je via het pensioenregister inzien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Dit zijn niet alleen je pensioenaanspraken bij SPUN, maar ook alle pensioenaanspraken die je in het verleden hebt opgebouwd bij andere pensioenuitvoerders én je AOW. Het pensioenregister is te bereiken via Hoe krijg ik mijn pensioen? Voordat je met pensioen gaat, krijg je een opgave van SPUN. Hierin staat hoeveel pensioen je per maand krijgt. Heb je een partner? Dan staat er ook in hoeveel het partnerpensioen is als je overlijdt. In het overzicht van SPUN staan de bruto bedragen. Zodra je met pensioen bent, krijg je iedere maand een nettobedrag op je bankrekening. Je krijgt het pensioen totdat je overlijdt. 8.2 Hoe krijgt mijn ex-partner zijn of haar deel van het pensioen? Zodra je met pensioen gaat, heeft je ex-partner recht op zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. SPUN betaalt dit deel rechtstreeks aan je ex-partner. Voorwaarde is wel dat dit tijdig en conform de regels bij SPUN gemeld is. Overlijdt je ex-partner eerder dan jij, dan krijg je het hele ouderdomspensioen weer zelf. 8.3 Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen SPUN houdt loonheffing in op je pensioen. Dit gaat van je bruto pensioen af voordat je het netto pensioen op je rekening krijgt. Je krijgt vanaf het moment dat je met pensioen gaat ieder jaar een jaaropgave van SPUN. Hierin staan de volgende bedragen: het bedrag dat je aan pensioen hebt gekregen; het bedrag dat is ingehouden aan loonheffing. Je hebt deze jaaropgave nodig voor je belastingaangifte. Bewaar hem dus goed. 9 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Wat is toeslagverlening? Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met 100 kun je over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat je nu hebt opgebouwd nog evenveel waard is als je met pensioen gaat. SPUN kan hiervoor zorgen door toeslagen op je pensioen te geven. In dat geval krijg je meer pensioen. Zo houdt je pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden. 13

14 Wanneer geeft SPUN toeslagen op mijn pensioen? SPUN probeert jaarlijks, op 1 januari, toeslagen te geven op je pensioenaanspraken of pensioenuitkering, maar dat is geen recht. Het bestuur van SPUN besluit ieder jaar of zij toeslagen op de pensioenen kan geven. SPUN kan dat alleen als het voldoende vermogen heeft. Als je in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of je het jaar erop weer een toeslag krijgt. En de toeslag kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. SPUN noemt dit een voorwaardelijke toeslagverlening. Toeslag zolang je in dienst bent van je werkgever en er geen sprake is van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid SPUN probeert het opgebouwde pensioen mee te laten groeien met maximaal de stijging van de hoogste algemene salarisverhoging volgens de cao die van toepassing is bij ETC Almelo dan wel de algemene salarisverhoging bij UNL. ETC Almelo en UNL zijn beide als werkgever aangesloten bij SPUN. Er bestaat dus geen recht op toeslag. Toeslag op je ingegane pensioen en je pensioen na uitdiensttreding of indien je pensioenopbouw verder gaat omdat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verleend SPUN probeert het opgebouwde pensioen mee te laten groeien met maximaal de stijging van het prijsindexcijfer. Dit geldt ook voor je opgebouwde pensioen waarvoor SPUN de pensioenpremie betaalt als je arbeidsongeschikt bent en uit dienst bent getreden. Er bestaat dus geen recht op toeslag. Hoe word ik over de toeslagen op mijn pensioen geïnformeerd? SPUN informeert je jaarlijks over het percentage waarmee de pensioenen in dat jaar worden aangepast. Disclaimer SPUN besluit evenwel jaarlijks in hoeverre toeslagen worden verleend op opgebouwde, premievrijgemaakte, premievrij gestelde aanspraken en ingegane pensioenuitkeringen. Voor de financiering van de voorwaardelijke toeslagverlening is geen voorziening gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit de groei van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen van SPUN. 10 Dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en Herstelplan De Nederlandsche Bank (DNB) ziet er op toe dat pensioenfondsen voldoende kapitaal hebben om nu en in de toekomst aan hun verplichtingen ten opzichte van hun deelnemers te kunnen voldoen. De dekkingsgraad en dan in het bijzonder de beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe SPUN er financieel voorstaat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat SPUN in kas heeft en de pensioenen die uitgekeerd moeten worden. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. DNB hanteert voor alle fondsen een minimumeis voor de beleidsdekkingsgraad van circa 105%. Daarnaast heeft DNB een specifieke eis per fonds voor de beleidsdekkingsgraad die is gebaseerd op het beleggingsbeleid en hoeveel risico daarin wordt genomen. 14

15 Het kan voorkomen dat door sterke dalingen van de rente of van de beurskoersen de beleidsdekkingsgraad onder de specifiek voor SPUN gestelde grens komt. In dat geval moet SPUN een herstelplan maken. Dit plan moet voldoen aan bepaald eisen. DNB ziet hierop toe. SPUN zal dan proberen om binnen de gestelde periode in het plan weer voldoende vermogen te hebben om de pensioenen van alle deelnemers nu en in de toekomst volledig te kunnen uitbetalen. Als dat toch niet lukt zal SPUN de al ingegane pensioenen en toekomstige pensioenaanspraken moeten verlagen. Dit is echter een uiterste noodmaatregel als het echt niet meer anders kan. Met ingang van 1 januari 2015 bevindt SPUN zich in een status van reservetekort. Hiervoor heeft SPUN een herstelplan bij DNB ingediend. In dit herstelplan staan de maatregelen beschreven die het bestuur van SPUN neemt om uiterlijk binnen de wettelijke termijn weer uit reservetekort te geraken. Het verloop van het herstelplan wordt permanent door het bestuur gevolgd. Het herstelplan kun je downloaden op de website van SPUN. Meer informatie over de (beleids)dekkingsgraad, het (eventuele) herstelplan en de financiële positie van SPUN kun je terugvinden op de website. 11 Financieel crisisplan SPUN heeft net als alle andere Nederlandse pensioenfondsen een crisisplan opgesteld. Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die een bestuur van een pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien in korte tijd de dekkingsgraad zich zeer snel beweegt richting kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. In dit document is vastgelegd: wanneer er volgens het SPUN bestuur sprake is van een crisis, welke maatregelen het bestuur kan nemen indien het fonds gelet op haar financiële positie niet meer in staat is om zonder aanvullende maatregelen haar doelstelling te blijven realiseren en het effect van elk van deze maatregelen. Mocht SPUN toch in een financiële crisissituatie terecht komen, dan heeft zij in volgorde van prioritering de volgende maatregelen ter beschikking: 1. Het achterwege laten van de toekenning van voorwaardelijke toeslagen. 2. Het verhogen van de premie na overleg met en instemming van de aangesloten werkgevers. 3. Bijstorting met instemming van werkgevers. 4. Het verlagen van de opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken. Een crisis en daarmee het hanteren van een of meerdere van deze maatregelen heeft consequenties voor je pensioenaanspraken en/of uiteindelijke pensioenuitkering. Van een crisis is op dit moment geen sprake. 12 Waardeoverdracht 12.1 Wat is waardeoverdracht? je pensioenopbouw stopt als je weggaat bij je werkgever en niet meer meedoet aan de pensioenregeling. Als je nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, ga je meedoen met de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Dan kun je ervoor kiezen om het pensioen van je huidige werkgever over te dragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Je hebt dan geen pensioen meer bij SPUN. 15

16 12.2 Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? We kunnen niet zeggen of het in je geval verstandig is om de waarde van het opgebouwde pensioen over te dragen. Dat hangt af van de oude en de nieuwe pensioenregeling. Als je goed weet wat de verschillen zijn, kun je een verstandige keuze maken. Is er bijvoorbeeld een verschil in hoe de pensioenen worden aangepast? Je krijgt hierover informatie van je nieuwe werkgever. Ook het pensioenvermogen van de huidige en de nieuwe pensioenregeling kan een rol spelen bij het maken van die keuze. Als je het prettig vindt om van één pensioeninstelling pensioen te ontvangen, kan dit ook een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. Je krijgt dan alleen pensioenopgaven van de pensioeninstelling van je laatste werkgever Waar kan ik waardeoverdracht aanvragen? Je moet waardeoverdracht aanvragen bij de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Daarna krijg je van die pensioeninstelling een opgave voor waardeoverdracht. Ga je hiermee akkoord, dan wordt de waarde uit je huidige pensioenregeling overgedragen naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je krijgt van de nieuwe pensioeninstelling een opgave van je pensioen na waardeoverdracht. 13. Welke informatie moeten SPUN en ik geven? 13.1 Welke informatie moet ik geven? Je moet SPUN alle informatie geven die nodig is om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld als je verhuist, gebruik maakt van een wettelijke verlofperiode (bijvoorbeeld zorgverlof), een partner en kinderen hebt, gaat scheiden of een samenlevingsovereenkomst beëindigt. Twijfel je of je bepaalde informatie moet doorgeven? Neem dan altijd contact op met je HR adviseur. Zijn contactgegevens tref je boven in de startbrief aan. Als je belangrijke informatie niet of niet op tijd verstrekt aan SPUN, kan het bestuur van SPUN besluiten om je geen of een naar redelijkheid vastgestelde verminderde aanspraak toe te kennen Welke informatie moet SPUN mij geven? Jaarlijks verstrekken wij je informatie over: de hoogte van je opgebouwde aanspraken; de hoogte van je mogelijk te bereiken aanspraken; de toeslagverlening; de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van je pensioenaanspraken. Op verzoek verstrekken wij je de volgende informatie: het pensioenreglement; het jaarverslag en de jaarrekening; de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en SPUN; belangrijke informatie over beleggingen van SPUN; een berekening van de gevolgen van je keuzes (bijvoorbeeld als je kiest voor deeltijdpensioen of eerder stoppen met werken); de verklaring inzake beleggingsbeginselen. Dat is een verklaring over de risico s van de beleggingen van SPUN; informatie die speciaal voor jou van belang is; 16

17 informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van SPUN; of er een bewindvoerder is aangewezen voor SPUN; hoe SPUN omgaat met klachten; omstandigheden die van toepassing zijn op het functioneren van SPUN; het actueel zijn van een herstelplan. 14 Waar kan ik heen met mijn klachten? SPUN doet zijn uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat je ergens ontevreden over bent. Neem in dat geval eerst telefonisch contact op met je HR adviseur. Zijn telefoonnummer is (0546) Word je naar je mening niet voldoende tevreden gesteld dan kun je je probleem schriftelijk bekend maken bij SPUN. Het adres is: Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland, Postbus 158, 7600 AD ALMELO. SPUN maakt onderscheid tussen een klacht en een geschil. Een geschil gaat over de uitleg van de pensioenregeling. Een klacht gaat over de manier van optreden of de dienstverlening van SPUN of een organisatie die werkzaamheden in opdracht van SPUN uitvoert. Klachtenprocedure Een klacht wordt volgens een door SPUN vastgestelde klachtenregeling afgehandeld. Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met je HR adviseur. Als je van mening bent dat je klacht of geschil niet naar tevredenheid is opgelost, kun je je wenden tot de Ombudsman Pensioenen, Bordewijklaan 10, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG. De Ombudsman probeert door bemiddeling een redelijke en billijke oplossing te bereiken. Wanneer bemiddeling niet slaagt, kan de Ombudsman een advies uitbrengen. Het advies is niet bindend, maar wordt als regel gevolgd. Bovendien staat de weg naar de rechter dan nog open. Geschillenprocedure Voor het behandelen van geschillen kent SPUN een andere procedure dan voor klachten. In de statuten is daarover een artikel opgenomen (art.21). Dat luidt als volgt: 1. Geschillen, welke tussen het fonds enerzijds, en werknemers en/of (gewezen) deelnemer(s) of pensioengerechtigde(n) anderzijds, mochten ontstaan naar aanleiding van de statuten, dan wel wegens toepassing van de reglementen zullen worden beslecht door het bestuur. 2. Indien de betreffende werknemer(s) en/of (gewezen) deelnemer(s) of pensioengerechtigde(n) of hun pensioengerechtigde nagelaten betrekkingen zich niet kan/kunnen verenigen met de beslissing van het bestuur, dan bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Deze is als zodanig erkend door het bestuur van het fonds. Klachten en geschillen kunnen daar pas worden aangebracht nadat deze door het bestuur, conform het eerste lid van dit artikel, zijn beslecht. Het klachten- en geschillenreglement staat op de website van SPUN. 15 Nuttige adressen Hieronder vind je een aantal nuttige adressen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag

18 Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van je woonplaats. U kunt dit nalezen op Internet. UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van je woonplaats. U kunt dit nalezen op het internet Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag Begrippenlijst AOW Aspirant-deelnemer Deelnemer Franchise Gewezen deelnemer Ouderdomspensioen Partner Partnerpensioen Pensioengrondslag Algemene Ouderdomswet. Een aspirant deelnemer is een werknemer die jonger is dan 21 jaar. Een deelnemer is een werknemer die 21 jaar of ouder is. De franchise is een deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. Dat komt omdat je op de AOW-leeftijd al een basispensioen krijgt: een AOWuitkering. Voor het bedrag van de AOW-uitkering hoef je geen pensioen op te bouwen. Dit bedrag noemen we de franchise. Je bent een gewezen deelnemer als je vroeger pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar, maar dat nu niet meer doet. Je hebt dan nog wel dat pensioen daar staan. Een gewezen deelnemer noemen we ook wel een slaper. De uitkering die je krijgt vanaf de datum dat het pensioen ingaat tot het moment dat je overlijdt. De persoon met wie je getrouwd bent, met wie je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met wie je een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst hebt gesloten. De uitkering die je partner krijgt als je overleden bent. Het deel van je jaarsalaris waarover je pensioen opbouwt. 18

19 Dit is: pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Pensioengevend jaarsalaris Pensioeninstelling Ploegentoeslag Risicobasis (partnerpensioen) Spaarbasis (partnerpensioen) SPUN Twaalf maal het met jou overeengekomen vaste bruto maandsalaris, vermeerderd met het vastgestelde percentage voor vakantietoeslag. Het geheel vermeerderd met het vastgestelde percentage voor de eindejaarsuitkering. De middenjaarsuitkering, gratificaties, winstuitkeringen, vergoedingen voor overwerk en andere door de werkgever nader aan te geven emolumenten blijven voor de bepaling van het jaarsalaris buiten beschouwing. Pensioenfonds of pensioenverzekeraar die de pensioenregeling uitvoert. Voor de deelnemer die ten minste een aaneengesloten periode van twee maanden werkzaam is in de ploegendienst wordt een ploegentoeslag vastgesteld. Deze toeslag wordt vermeerderd met het vastgestelde percentage voor vakantietoeslag; het geheel wordt vermeerderd met het vastgestelde percentage voor de eindejaarsuitkering. Kom je te overlijden tijdens je dienstverband, dan krijgt je partner een partnerpensioen. Wanneer de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld bij ontslag of op de pensioendatum), dan is er geen aanspraak op een partnerpensioen. Je bent verzekerd zolang je deelneemt aan de pensioenregeling. Kom je te overlijden, dan krijgt je partner een partnerpensioen. Ga je uit dienst of met pensioen en kom je vervolgens te overlijden? Dan komt het tot dat moment opgebouwde partnerpensioen tot uitkering. Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland. UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze organisatie voert bijvoorbeeld de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit. WGA WIA IVA De WGA is onderdeel van de WIA en bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Bij de WIA gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. De IVA is onderdeel van de WIA en bedoeld voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt worden verklaard met een loonverlies van 80% of meer. 19

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V.

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. (UNL) Jouw werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is wellicht jouw eerste echte kennismaking

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen.

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. PENSIOEN BROCHURE bij de startbrief Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. middelloon-pensioenregeling op basis van

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2015

Pensioenbrochure 2015 Pensioenbrochure 2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie