Pensioenregeling in het kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari

2 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

3 Pensioenregeling in het kort Inhoudsopgave 1. De pensioenregeling pagina Het karakter van je pensioenregeling pagina Wat kun je van je pensioenregeling verwachten? pagina Inkomen voor later pagina Inkomen voor je nabestaanden pagina Je pensioen bij arbeidsongeschiktheid pagina 6 2. Hoe bouw je pensioen op? pagina Pensioenopbouw pagina Voortzetting opbouw bij arbeidsongeschiktheid pagina Betalingsvoorbehoud werkgever pagina 7 3. Hoe houdt je pensioen zijn waarde? pagina 8 4. Waardeoverdracht pagina Wat is waardeoverdracht? pagina Waarom waardeoverdracht? pagina Procedure waardeoverdracht? pagina 9 5. Welke verplichtingen en keuzemogelijkheden heb je? pagina Je pensioen heeft je aandacht nodig pagina Straks je pensioen op maat pagina Je pensioen in goede handen pagina Wettelijke bescherming pagina Klachtenregeling pagina Meer informatie? pagina 13 Begrippenlijst pagina 14 Afkortingen pagina 15 3

4 1. De pensioenregeling Je neemt deel aan de pensioenregeling van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF). In deze brochure geven we in kort uitleg over de belangrijkste onderdelen van je pensioenregeling en enkele situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. In het laatste hoofdstuk worden wat tips gegeven om meer informatie op te zoeken. Deze brochure is van toepassing op medewerkers van Douwe Egberts die op basis van de afgesproken arbeidsvoorwaarden de pensioenregeling van DEPF volgen. Het volledige pensioenreglement kun je downloaden via de website 1.1 Het karakter van je pensioenregeling Je pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouw je elk jaar pensioen op over je pensioengevend salaris, waarbij rekening wordt gehouden met het maximum pensioengevend salaris en de franchise (zie ook de Begrippenlijst op pagina 18). Je ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris waarover je pensioen hebt opgebouwd tijdens de jaren dat je deelnemen aan de pensioenregeling. 1.2 Wat kun je van je pensioenregeling verwachten? Als deelnemer aan de pensioenregeling van DEPF heb je recht op: inkomen voor later: dit is je ouderdomspensioen en gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. inkomen voor je nabestaanden in het geval je overlijdt: partnerpensioen en wezenpensioen doorbetaling van pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid; je pensioenopbouw gaat dan gewoon door wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Je ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop zie je precies wat je op dat moment aan pensioen hebt opgebouwd en wat je (pensioen) vooruitzichten zijn. 1.3 Inkomen voor later AOW van de overheid De regeling gaat er vanuit dat je van de overheid een AOW-uitkering ontvangt. In juli 2012 is wetgeving van kracht geworden waardoor de AOW- ingangsleeftijd tussen 2013 en 2022 in tien stappen wordt verhoogd, van 65 naar 67 jaar. De AOW ingangsdatum is gekoppeld aan je verjaardag zelf, dus niet de eerste van de maand. Heb je in de 50 jaar voor je AOWgerechtigde leeftijd een of meerdere periodes in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat je minder AOW ontvangt. Informeer hiernaar bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl). Ouderdomspensioen van DEPF Het pensioen van je werkgever ontvang je bovenop de AOW en je andere pensioenrechten. Vanaf je pensionering ontvang je maandelijks een pensioenuitkering van DEPF. Deze pensioenuitkering ontvang je levenslang. Je pensioenleeftijd is 67 jaar, maar je kunt ook eerder met (deeltijd)pensioen. In overleg met je leidinggevende en/of HR Business Partner 4

5 Pensioenregeling in het kort mag je pensioen op z n vroegst (deels) in laten gaan op de eerste dag van de maand waarin je 60 jaar wordt, maar dat leidt wel tot een verlaging van je pensioenuitkering (zie verder bij 5.2 en in het reglement op de website). 1.4 Inkomen voor je nabestaanden Anw-uitkering van de overheid Wanneer je overlijdt, hebben je partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Je achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw- uitkering als hij of zij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en: geboren is vóór 1950, of een kind jonger dan 18 jaar heeft, of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering voor je partner hangt af van het inkomen van je partner. Verdere informatie hierover kun je krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op 5

6 Wie geldt als partner bij de pensioenregeling? Je partner is degene met wie je: getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst hebt en duurzaam samenleeft Moet je je partner aanmelden? Je hoeft je partner niet bij ons aan te melden. Bij pensioeningang wordt gecontroleerd of er een partner is. In geval van samenleving zonder dat sprake is van een huwelijk of een andere registratie bij de burgerlijke stand, vragen we bij de achterblijvende partner naar het samenlevingscontract. Er moet namelijk worden aangetoond dat sprake was van een partnerschap dat aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet. Bij het einde van een samenlevingscontract moet contact worden opgenomen met het pensioenfonds als het pensioen verdeeld moet worden. Partnerpensioen van DEPF Tegelijk met de opbouw van je ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen op. Er is ook een verzekering voor wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen is gekoppeld aan de hoogte van je opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer je overlijdt, wordt voor het uit te keren partnerpensioen uitgegaan van wat je tot je pensioenleeftijd aan pensioen had kunnen opbouwen. Bij beëindiging van je deelname aan de pensioenregeling of bij pensionering kun je het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Zolang je pensioen nog in opbouw is, is er automatisch ook een aanvulling op het partnerpensioen (tijdelijk partnerpensioen) verzekerd. Wanneer je deelname aan de pensioenregeling eindigt, vervalt deze verzekering. 1.5 Je pensioen bij arbeidsongeschiktheid Ben je langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt deze uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) namens de overheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je inkomen voordat je arbeidsongeschikt werd. Je bent bij het pensioenfonds niet aanvullend verzekerd voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De onderneming heeft hier wel verzekeringen voor afgesloten. Meer informatie hierover vind je in je CAO of individuele arbeidsovereenkomst en op het HR Plein op intranet. In het volgende hoofdstuk vind je de regels die gelden voor je pensioenopbouw vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt bent. 6

7 Pensioenregeling in het kort 2. Hoe bouwt je pensioen op? 2.1 Pensioenopbouw Elk jaar dat je vanaf 1 januari 2015 in dienst bent bij je werkgever, bouw je een stukje pensioen op over de in dat jaar voor je geldende pensioengrondslag. Het opbouwpercentage is 1,875% van de pensioengrondslag. Al die stukjes bij elkaar opgeteld vormen straks je pensioen. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover je geen pensioen opbouwt. Dit komt omdat je te zijner tijd recht hebt op een AOWuitkering. Voor 2015 geldt een franchise van Maximering pensioengevend salaris De pensioenopbouw vindt plaats tot een pensioengevend salaris van maximaal Als je salaris hoger is dan deze grens, dan bouw je voor het deel daarboven dus geen pensioen op. 2.2 Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt volgens de WIA heb je recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw. Ook als je vervolgens de onderneming verlaat blijft je pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk doorlopen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een eventuele afname van je mate van arbeidsongeschiktheid leidt vanaf dat moment tot verlaging van de pensioenopbouw. De inhouding van de deelnemersbijdrage blijft tijdens arbeidsongeschiktheid verschuldigd. Dit geldt in dezelfde mate als waarin je pensioenopbouw doorloopt. 2.3 Betalingsvoorbehoud werkgever Onderdeel van de CAO-afspraken is dat de pensioenpremie voor een belangrijk deel wordt ingelegd door de werkgever. De werkgever heeft zich het recht voorbehouden de premiebetaling, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever, te verminderen of beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Je kunt daarbij denken aan een situatie waarin de werkgever in surseance van betaling verkeert. 7

8 3. Hoe houdt je pensioen zijn waarde? Toeslagverlening actieve deelnemers Toeslagverlening is bedoeld om de waarde van je pensioen op peil te houden. De toeslagverlening op pensioenaanspraken van deelnemers die nog pensioen opbouwen, is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Gestreefd wordt naar een toeslag die gelijk is aan de loonontwikkeling van de CAO Coffee and Tea (C&T) in het afgelopen jaar. Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de toeslagverlening. In 2011 is het karakter van de toeslagverlening voor actieve deelnemers aangepast van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. Als overgangsregeling is in 2011 een bestemde reserve bij het pensioenfonds gevormd, met als doelstelling om de toeslagverlening aan actieve deelnemers tot 2026 te ondersteunen. Deze wordt de Toeslagreserve actieven (TRA) genoemd. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een toeslag uit de financiële middelen en de TRA wordt verleend. De TRA geldt ook voor nieuwe deelnemers en is dus ook voor jou van toepassing. Toeslagverlening inactieve deelnemers De toeslagverlening per 1 januari op de pensioenaanspraken van ex-deelnemers, ex-partners en de ingegane pensioenen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een toeslag die gelijk is aan de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex alle huishoudens (publicatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek). Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de toeslagverlening. 8

9 Pensioenregeling in het kort 4. Waardeoverdracht Als je deelname aan een pensioenregeling stopt, bouw je niet langer pensioen op. Je houdt natuurlijk aanspraak op ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen dat je al hebt opgebouwd in de betreffende pensioenregeling. Bij een wisseling van werkgever kun je kiezen voor waardeoverdracht. 4.1 Wat is waardeoverdracht? Je opgebouwde pensioen heeft een bepaalde waarde. Waardeoverdracht is het overdragen van deze waarde van je oude naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Je nieuwe uitvoerder zet deze waarde om in pensioenaanspraken in je nieuwe pensioenregeling. 4.2 Waarom waardeoverdracht? De waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Dit wordt onder meer bepaald door de zekerheid van je verdere pensioenopbouw. Soms is overdracht zinvol, soms niet. Als je hier vragen over hebt, dan kun je contact opnemen met de Pensioendesk 4.3 Procedure waardeoverdracht Waardeoverdracht vraag je aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Je nieuwe uitvoerder vraagt dan je pensioengegevens op bij de oude pensioenuitvoerder en maakt een offerte. In deze offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in je nieuwe pensioenregeling voor je al opgebouwde pensioen in de vorige regeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de feitelijke overdracht geregeld. Het totale traject kan lange tijd duren. Let op! De waarde van je pensioen is vaak moeilijk te beoordelen. Laat je daarom bij waardeoverdracht altijd deskundig adviseren. 9

10 5. Welke verplichtingen en keuzemogelijkheden heb je? Wij verwachten van je dat je meewerkt aan een goede uitvoering van deze pensioenregeling. Je bent verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van deze pensioenregeling. 5.1 Je pensioen heeft je aandacht nodig Een goed pensioen is niet vanzelfsprekend. Sommige gebeurtenissen in je privé- of werksituatie kunnen van invloed zijn op je pensioen. Dan kan het nodig zijn dat je zelf bepaalde maatregelen neemt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: samenwonen, trouwen of scheiden verandering van baan of van werkgever emigratie parttime gaan werken opnemen van onbetaald verlof stoppen met werken werkloosheid arbeidsongeschiktheid Via onze website kun je hier meer informatie over vinden. Neem bij bovenstaande gebeurtenissen ook contact op met de Pensioendesk om je goed te laten informeren. 5.2 Straks je pensioen op maat Je neemt deel aan een pensioenregeling die je bij pensionering een aantal keuzemogelijkheden biedt. Dat wil zeggen dat je straks op verschillende punten je pensioenuitkering van DEPF kunt afstemmen op je persoonlijke wensen. Je hebt de volgende mogelijkheden: je kunt in overleg met je leidinggevende eerder met pensioen gaan (vanaf 60 jaar) en daarbij in overleg ook kiezen voor deeltijdpensioen; je kunt je recht op partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen je kunt een deel van je recht op ouderdoms- pensioen uitruilen voor meer partnerpensioen je kunt na je pensionering eerst gedurende een bepaalde periode een hogere pensioenuitkering ontvangen, en vervolgens levenslang een lagere uitkering. als je gekozen pensioeningangsdatum eerder ligt dan je AOW ingangsdatum, kun je in deze periode het AOW-gat vullen vanuit je opgebouwde pensioenrechten Dit is een standaard overzicht van de door jouw pensioenfonds geboden mogelijkheden. Of deze mogelijkheden specifiek voor jou van toepassing zijn, hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Je kunt vanaf juni 2015 met behulp van het Pensioendashboard op de website van het pensioenfonds, dat onderdeel uitmaakt van de Mijn omgeving, verschillende scenario s doorrekenen. Dit pensioendashboard lijkt op de pensioenplanner maar heeft een aantal duidelijke pluspunten. Met behulp van dit dashboard kun je zien hoeveel pensioen je volgens verwachting na pensionering gaat ontvangen en kunt je aangeven welke maandelijkse uitgaven je na pensionering denkt te hebben. Door deze bedragen tegen elkaar af te wegen krijg je een duidelijk overzicht van je eigen financiële situatie zodra je met pensioen gaat en kan je beslissen of er nog maatregelen nodig zijn. Wil je (veel) eerder stoppen met werken? Kijk dan voor meer informatie op of neem contact op met de Pensioendesk over de mogelijkheden. 10

11 Pensioenregeling in het kort 6. Je pensioen in goede handen 6.1 Wettelijke bescherming Je pensioen is wettelijk beschermd. Het pensioenfonds dient te beschikken over voldoende vermogen en te voldoen aan diverse beschermende regels van de Pensioenwet. Het bestuur van DEPF draagt zorg voor de gezonde financiële positie van het pensioenfonds op lange termijn. Bij het beleggen van de pensioengelden wordt een evenwichtige balans gezocht tussen het afdekken van belangrijke risico s enerzijds, en het maken van voldoende rendement anderzijds. Als het vermogen niet toereikend is, moet het pensioenfonds dit herstellen binnen de door die wet gestelde termijnen. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kan DEPF niet voor 100% garanderen dat de opgebouwde pensioenrechten volledig zullen worden uitgekeerd. Hoewel de kans erg klein is, heeft het bestuur de mogelijkheid om pensioenrechten en uitkeringen indien noodzakelijk te verlagen. 6.2 Klachtenregeling Heb je klachten over de uitvoering van je pensioenregeling? Maak dan gebruik van de klachten- en geschillenregeling van het pensioenfonds. Deze regeling houdt in dat je eerst met de directeur Pensioenen naar een oplossing zoekt. Als dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kun je een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. Meer informatie vind je op 11

12 12

13 Pensioenregeling in het kort 7. Meer informatie? Uitgebreide informatie over je pensioenregeling, waaronder ook het formele pensioenreglement, vind je op de website van het pensioenfonds: Voor jou is het 67-reglement van toepassing. Je kunt je persoonlijke gegevens raadplegen door in te loggen in je Mijn Omgeving op de website. In de Mijn omgeving bevinden zich tegels met informatie die speciaal op jouw situatie afgestemd zijn. Dit betekent dat na het inloggen alleen de tegels in beeld komen die op jou van toepassing zijn. Je krijgt bijvoorbeeld de tegels te zien met informatie over je pensioenregeling (Mijn Pensioenregeling), je eigen persoonlijke gegevens (Mijn Profiel) en alle post (Mijn Post). Een belangrijke tegel is ook nog Mijn Pensioendashboard (met ingang van juni 2015). In dit dashboard zie je niet alleen hoeveel pensioen je waarschijnlijk zult ontvangen, maar kun je ook aangeven hoeveel kosten je denkt te hebben na je pensionering. Deze extra informatie geeft een completer beeld van je financiële situatie zodra je met pensioen gaat. Neem voor vragen of meer informatie over je pensioensituatie contact op met de Pensioendesk. De pensioendesk is op werkdagen bereikbaar van tot uur op telefoonnummer: (050) Mailen mag ook. Het adres is: Je kunt meer informatie vinden op de website Op het algemene deel van de website vind je (of kun je opvragen): het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds de uitvoeringsovereenkomst de verklaring inzake beleggingsbeginselen een eventueel van toepassing zijn de herstelplan informatie over de hoogte van de dekkingsgraad informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder van het pensioenfonds informatie over de aanstelling van een bewindvoerder In de Mijn Omgeving vind je: het voor jou geldende pensioenreglement informatie over de consequenties van uitruil van pensioenaanspraken. een opgave van de hoogte van je opgebouwde aanspraken digitale post van het pensioenfonds (onder andere het Uniform Pensioenoverzicht) je eigen persoonlijke gegevens, gedeeltelijk door je zelf in te vullen/aan te passen Om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond je pensioenfonds ontvang je op je huisadres onze periodieke Nieuwsbrief Pensioen (4 keer per jaar). Ook kun je nu al op onze website je adres opgeven (via het formulier of in de Mijn Omgeving via de tegel Mijn Profiel) om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen (ongeveer 6 keer per jaar). Wij hopen dat deze brochure en de toekomstige informatievoorziening je op begrijpelijke wijze uitleg geeft over je pensioen en dat je hiermee voldoende inzicht zult krijgen in je pensioensituatie. 13

14 Pensioenregeling in het kort Begrippenlijst Burgerservicenummer Dit is het nummer waaronder je geregistreerd staat bij de gemeente waar je bent ingeschreven. Dit nummer is voor iedereen uniek en gelijk aan het voormalige Sofinummer. Indiensttreding Dit is de datum waarop je bij je huidige werkgever in dienst bent gekomen. Start pensioenopbouw Vanaf deze datum neem je deel aan deze pensioenregeling. Deeltijdpercentage Dit is het percentage dat weergeeft hoeveel je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een volledig dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is gelijk aan de som van de vaste maandsalarissen, de vakantietoeslag en mogelijke andere componenten die zijn beschreven in het pensioenreglement. Het peilmoment is je datum van indiensttreding. Aanpassingen worden per 1 januari doorgevoerd. Franchise In de toekomst ontvang je een AOW-uitkering. Over een gedeelte van het inkomen hoeft daarom geen pensioen te worden opgebouwd. Het deel van het inkomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt franchise genoemd. De franchise wordt jaarlijks aangepast op basis van de loonontwikkeling. De franchise in 2015 bedraagt Pensioengrondslag De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Opbouwpercentage Het op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt 1,875% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Opbouw vindt plaats zolang je deelnemer bent, uiterlijk tot de eerste van de maand waarin je de (eventueel vervroegde) pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Toeslag reserve actieven Een bestemde reserve die is ondergebracht bij DEPF, en bedoeld ter ondersteuning van de toeslagverlening aan actieve deelnemers. Maximum pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is gemaximeerd. In 2015 bedraagt het maximum Dit bedrag wordt aangepast op basis van het fiscale maximum. 14

15 Afkortingen AFM Autoriteit Financiële Markten, toezichthouder Anw Algemene nabestaandenwet AOW Algemene Ouderdomswet DNB De Nederlandsche Bank, toezichthouder DEPF Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds TKP TKP Pensioen, pensioenuitvoerder TRA Toeslagreserve actieven UPO Uniform Pensioenoverzicht WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 15

16 colofon Versie: januari 2015 Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT Deze pensioenbrochure is een uitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie