Pensioenregeling in het kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenregeling in het kort"

Transcriptie

1 Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari

2 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. TKP Pensioen, noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement.

3 Pensioenregeling in het kort Inhoudsopgave 1. De pensioenregeling pagina Het karakter van je pensioenregeling pagina Wat kun je van je pensioenregeling verwachten? pagina Inkomen voor later pagina Inkomen voor je nabestaanden pagina Je pensioen bij arbeidsongeschiktheid pagina 6 2. Hoe bouw je pensioen op? pagina Pensioenopbouw pagina Voortzetting opbouw bij arbeidsongeschiktheid pagina Betalingsvoorbehoud werkgever pagina 7 3. Hoe houdt je pensioen zijn waarde? pagina 8 4. Waardeoverdracht pagina Wat is waardeoverdracht? pagina Waarom waardeoverdracht? pagina Procedure waardeoverdracht? pagina 9 5. Welke verplichtingen en keuzemogelijkheden heb je? pagina Je pensioen heeft je aandacht nodig pagina Straks je pensioen op maat pagina Je pensioen in goede handen pagina Wettelijke bescherming pagina Klachtenregeling pagina Meer informatie? pagina 13 Begrippenlijst pagina 14 Afkortingen pagina 15 3

4 1. De pensioenregeling Je neemt deel aan de pensioenregeling van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF). In deze brochure geven we in kort uitleg over de belangrijkste onderdelen van je pensioenregeling en enkele situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. In het laatste hoofdstuk worden wat tips gegeven om meer informatie op te zoeken. Deze brochure is van toepassing op medewerkers van Douwe Egberts die op basis van de afgesproken arbeidsvoorwaarden de pensioenregeling van DEPF volgen. Het volledige pensioenreglement kun je downloaden via de website 1.1 Het karakter van je pensioenregeling Je pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouw je elk jaar pensioen op over je pensioengevend salaris, waarbij rekening wordt gehouden met het maximum pensioengevend salaris en de franchise (zie ook de Begrippenlijst op pagina 18). Je ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris waarover je pensioen hebt opgebouwd tijdens de jaren dat je deelnemen aan de pensioenregeling. 1.2 Wat kun je van je pensioenregeling verwachten? Als deelnemer aan de pensioenregeling van DEPF heb je recht op: inkomen voor later: dit is je ouderdomspensioen en gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. inkomen voor je nabestaanden in het geval je overlijdt: partnerpensioen en wezenpensioen doorbetaling van pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid; je pensioenopbouw gaat dan gewoon door wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Je ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop zie je precies wat je op dat moment aan pensioen hebt opgebouwd en wat je (pensioen) vooruitzichten zijn. 1.3 Inkomen voor later AOW van de overheid De regeling gaat er vanuit dat je van de overheid een AOW-uitkering ontvangt. In juli 2012 is wetgeving van kracht geworden waardoor de AOW- ingangsleeftijd tussen 2013 en 2022 in tien stappen wordt verhoogd, van 65 naar 67 jaar. De AOW ingangsdatum is gekoppeld aan je verjaardag zelf, dus niet de eerste van de maand. Heb je in de 50 jaar voor je AOWgerechtigde leeftijd een of meerdere periodes in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat je minder AOW ontvangt. Informeer hiernaar bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl). Ouderdomspensioen van DEPF Het pensioen van je werkgever ontvang je bovenop de AOW en je andere pensioenrechten. Vanaf je pensionering ontvang je maandelijks een pensioenuitkering van DEPF. Deze pensioenuitkering ontvang je levenslang. Je pensioenleeftijd is 67 jaar, maar je kunt ook eerder met (deeltijd)pensioen. In overleg met je leidinggevende en/of HR Business Partner 4

5 Pensioenregeling in het kort mag je pensioen op z n vroegst (deels) in laten gaan op de eerste dag van de maand waarin je 60 jaar wordt, maar dat leidt wel tot een verlaging van je pensioenuitkering (zie verder bij 5.2 en in het reglement op de website). 1.4 Inkomen voor je nabestaanden Anw-uitkering van de overheid Wanneer je overlijdt, hebben je partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Je achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw- uitkering als hij of zij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en: geboren is vóór 1950, of een kind jonger dan 18 jaar heeft, of voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering voor je partner hangt af van het inkomen van je partner. Verdere informatie hierover kun je krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op 5

6 Wie geldt als partner bij de pensioenregeling? Je partner is degene met wie je: getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst hebt en duurzaam samenleeft Moet je je partner aanmelden? Je hoeft je partner niet bij ons aan te melden. Bij pensioeningang wordt gecontroleerd of er een partner is. In geval van samenleving zonder dat sprake is van een huwelijk of een andere registratie bij de burgerlijke stand, vragen we bij de achterblijvende partner naar het samenlevingscontract. Er moet namelijk worden aangetoond dat sprake was van een partnerschap dat aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet. Bij het einde van een samenlevingscontract moet contact worden opgenomen met het pensioenfonds als het pensioen verdeeld moet worden. Partnerpensioen van DEPF Tegelijk met de opbouw van je ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen op. Er is ook een verzekering voor wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen is gekoppeld aan de hoogte van je opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer je overlijdt, wordt voor het uit te keren partnerpensioen uitgegaan van wat je tot je pensioenleeftijd aan pensioen had kunnen opbouwen. Bij beëindiging van je deelname aan de pensioenregeling of bij pensionering kun je het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Zolang je pensioen nog in opbouw is, is er automatisch ook een aanvulling op het partnerpensioen (tijdelijk partnerpensioen) verzekerd. Wanneer je deelname aan de pensioenregeling eindigt, vervalt deze verzekering. 1.5 Je pensioen bij arbeidsongeschiktheid Ben je langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt deze uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) namens de overheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je inkomen voordat je arbeidsongeschikt werd. Je bent bij het pensioenfonds niet aanvullend verzekerd voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De onderneming heeft hier wel verzekeringen voor afgesloten. Meer informatie hierover vind je in je CAO of individuele arbeidsovereenkomst en op het HR Plein op intranet. In het volgende hoofdstuk vind je de regels die gelden voor je pensioenopbouw vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt bent. 6

7 Pensioenregeling in het kort 2. Hoe bouwt je pensioen op? 2.1 Pensioenopbouw Elk jaar dat je vanaf 1 januari 2015 in dienst bent bij je werkgever, bouw je een stukje pensioen op over de in dat jaar voor je geldende pensioengrondslag. Het opbouwpercentage is 1,875% van de pensioengrondslag. Al die stukjes bij elkaar opgeteld vormen straks je pensioen. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover je geen pensioen opbouwt. Dit komt omdat je te zijner tijd recht hebt op een AOWuitkering. Voor 2015 geldt een franchise van Maximering pensioengevend salaris De pensioenopbouw vindt plaats tot een pensioengevend salaris van maximaal Als je salaris hoger is dan deze grens, dan bouw je voor het deel daarboven dus geen pensioen op. 2.2 Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt volgens de WIA heb je recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw. Ook als je vervolgens de onderneming verlaat blijft je pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk doorlopen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een eventuele afname van je mate van arbeidsongeschiktheid leidt vanaf dat moment tot verlaging van de pensioenopbouw. De inhouding van de deelnemersbijdrage blijft tijdens arbeidsongeschiktheid verschuldigd. Dit geldt in dezelfde mate als waarin je pensioenopbouw doorloopt. 2.3 Betalingsvoorbehoud werkgever Onderdeel van de CAO-afspraken is dat de pensioenpremie voor een belangrijk deel wordt ingelegd door de werkgever. De werkgever heeft zich het recht voorbehouden de premiebetaling, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever, te verminderen of beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Je kunt daarbij denken aan een situatie waarin de werkgever in surseance van betaling verkeert. 7

8 3. Hoe houdt je pensioen zijn waarde? Toeslagverlening actieve deelnemers Toeslagverlening is bedoeld om de waarde van je pensioen op peil te houden. De toeslagverlening op pensioenaanspraken van deelnemers die nog pensioen opbouwen, is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Gestreefd wordt naar een toeslag die gelijk is aan de loonontwikkeling van de CAO Coffee and Tea (C&T) in het afgelopen jaar. Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de toeslagverlening. In 2011 is het karakter van de toeslagverlening voor actieve deelnemers aangepast van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. Als overgangsregeling is in 2011 een bestemde reserve bij het pensioenfonds gevormd, met als doelstelling om de toeslagverlening aan actieve deelnemers tot 2026 te ondersteunen. Deze wordt de Toeslagreserve actieven (TRA) genoemd. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een toeslag uit de financiële middelen en de TRA wordt verleend. De TRA geldt ook voor nieuwe deelnemers en is dus ook voor jou van toepassing. Toeslagverlening inactieve deelnemers De toeslagverlening per 1 januari op de pensioenaanspraken van ex-deelnemers, ex-partners en de ingegane pensioenen is voorwaardelijk en vindt alleen plaats als de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Er bestaat dus een risico dat er in een jaar geen (volledige) toeslagverlening plaatsvindt. Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar of en in welke mate er een toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een toeslag die gelijk is aan de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex alle huishoudens (publicatie door het Centraal Bureau voor de Statistiek). Er is voor toekomstige voorwaardelijke toeslagen geen geld gereserveerd en er wordt ook bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening gehouden met de toeslagverlening. 8

9 Pensioenregeling in het kort 4. Waardeoverdracht Als je deelname aan een pensioenregeling stopt, bouw je niet langer pensioen op. Je houdt natuurlijk aanspraak op ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen dat je al hebt opgebouwd in de betreffende pensioenregeling. Bij een wisseling van werkgever kun je kiezen voor waardeoverdracht. 4.1 Wat is waardeoverdracht? Je opgebouwde pensioen heeft een bepaalde waarde. Waardeoverdracht is het overdragen van deze waarde van je oude naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Je nieuwe uitvoerder zet deze waarde om in pensioenaanspraken in je nieuwe pensioenregeling. 4.2 Waarom waardeoverdracht? De waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Dit wordt onder meer bepaald door de zekerheid van je verdere pensioenopbouw. Soms is overdracht zinvol, soms niet. Als je hier vragen over hebt, dan kun je contact opnemen met de Pensioendesk 4.3 Procedure waardeoverdracht Waardeoverdracht vraag je aan bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Je nieuwe uitvoerder vraagt dan je pensioengegevens op bij de oude pensioenuitvoerder en maakt een offerte. In deze offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in je nieuwe pensioenregeling voor je al opgebouwde pensioen in de vorige regeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de feitelijke overdracht geregeld. Het totale traject kan lange tijd duren. Let op! De waarde van je pensioen is vaak moeilijk te beoordelen. Laat je daarom bij waardeoverdracht altijd deskundig adviseren. 9

10 5. Welke verplichtingen en keuzemogelijkheden heb je? Wij verwachten van je dat je meewerkt aan een goede uitvoering van deze pensioenregeling. Je bent verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van deze pensioenregeling. 5.1 Je pensioen heeft je aandacht nodig Een goed pensioen is niet vanzelfsprekend. Sommige gebeurtenissen in je privé- of werksituatie kunnen van invloed zijn op je pensioen. Dan kan het nodig zijn dat je zelf bepaalde maatregelen neemt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: samenwonen, trouwen of scheiden verandering van baan of van werkgever emigratie parttime gaan werken opnemen van onbetaald verlof stoppen met werken werkloosheid arbeidsongeschiktheid Via onze website kun je hier meer informatie over vinden. Neem bij bovenstaande gebeurtenissen ook contact op met de Pensioendesk om je goed te laten informeren. 5.2 Straks je pensioen op maat Je neemt deel aan een pensioenregeling die je bij pensionering een aantal keuzemogelijkheden biedt. Dat wil zeggen dat je straks op verschillende punten je pensioenuitkering van DEPF kunt afstemmen op je persoonlijke wensen. Je hebt de volgende mogelijkheden: je kunt in overleg met je leidinggevende eerder met pensioen gaan (vanaf 60 jaar) en daarbij in overleg ook kiezen voor deeltijdpensioen; je kunt je recht op partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen je kunt een deel van je recht op ouderdoms- pensioen uitruilen voor meer partnerpensioen je kunt na je pensionering eerst gedurende een bepaalde periode een hogere pensioenuitkering ontvangen, en vervolgens levenslang een lagere uitkering. als je gekozen pensioeningangsdatum eerder ligt dan je AOW ingangsdatum, kun je in deze periode het AOW-gat vullen vanuit je opgebouwde pensioenrechten Dit is een standaard overzicht van de door jouw pensioenfonds geboden mogelijkheden. Of deze mogelijkheden specifiek voor jou van toepassing zijn, hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Je kunt vanaf juni 2015 met behulp van het Pensioendashboard op de website van het pensioenfonds, dat onderdeel uitmaakt van de Mijn omgeving, verschillende scenario s doorrekenen. Dit pensioendashboard lijkt op de pensioenplanner maar heeft een aantal duidelijke pluspunten. Met behulp van dit dashboard kun je zien hoeveel pensioen je volgens verwachting na pensionering gaat ontvangen en kunt je aangeven welke maandelijkse uitgaven je na pensionering denkt te hebben. Door deze bedragen tegen elkaar af te wegen krijg je een duidelijk overzicht van je eigen financiële situatie zodra je met pensioen gaat en kan je beslissen of er nog maatregelen nodig zijn. Wil je (veel) eerder stoppen met werken? Kijk dan voor meer informatie op of neem contact op met de Pensioendesk over de mogelijkheden. 10

11 Pensioenregeling in het kort 6. Je pensioen in goede handen 6.1 Wettelijke bescherming Je pensioen is wettelijk beschermd. Het pensioenfonds dient te beschikken over voldoende vermogen en te voldoen aan diverse beschermende regels van de Pensioenwet. Het bestuur van DEPF draagt zorg voor de gezonde financiële positie van het pensioenfonds op lange termijn. Bij het beleggen van de pensioengelden wordt een evenwichtige balans gezocht tussen het afdekken van belangrijke risico s enerzijds, en het maken van voldoende rendement anderzijds. Als het vermogen niet toereikend is, moet het pensioenfonds dit herstellen binnen de door die wet gestelde termijnen. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kan DEPF niet voor 100% garanderen dat de opgebouwde pensioenrechten volledig zullen worden uitgekeerd. Hoewel de kans erg klein is, heeft het bestuur de mogelijkheid om pensioenrechten en uitkeringen indien noodzakelijk te verlagen. 6.2 Klachtenregeling Heb je klachten over de uitvoering van je pensioenregeling? Maak dan gebruik van de klachten- en geschillenregeling van het pensioenfonds. Deze regeling houdt in dat je eerst met de directeur Pensioenen naar een oplossing zoekt. Als dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kun je een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. Meer informatie vind je op 11

12 12

13 Pensioenregeling in het kort 7. Meer informatie? Uitgebreide informatie over je pensioenregeling, waaronder ook het formele pensioenreglement, vind je op de website van het pensioenfonds: Voor jou is het 67-reglement van toepassing. Je kunt je persoonlijke gegevens raadplegen door in te loggen in je Mijn Omgeving op de website. In de Mijn omgeving bevinden zich tegels met informatie die speciaal op jouw situatie afgestemd zijn. Dit betekent dat na het inloggen alleen de tegels in beeld komen die op jou van toepassing zijn. Je krijgt bijvoorbeeld de tegels te zien met informatie over je pensioenregeling (Mijn Pensioenregeling), je eigen persoonlijke gegevens (Mijn Profiel) en alle post (Mijn Post). Een belangrijke tegel is ook nog Mijn Pensioendashboard (met ingang van juni 2015). In dit dashboard zie je niet alleen hoeveel pensioen je waarschijnlijk zult ontvangen, maar kun je ook aangeven hoeveel kosten je denkt te hebben na je pensionering. Deze extra informatie geeft een completer beeld van je financiële situatie zodra je met pensioen gaat. Neem voor vragen of meer informatie over je pensioensituatie contact op met de Pensioendesk. De pensioendesk is op werkdagen bereikbaar van tot uur op telefoonnummer: (050) Mailen mag ook. Het adres is: Je kunt meer informatie vinden op de website Op het algemene deel van de website vind je (of kun je opvragen): het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds de uitvoeringsovereenkomst de verklaring inzake beleggingsbeginselen een eventueel van toepassing zijn de herstelplan informatie over de hoogte van de dekkingsgraad informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder van het pensioenfonds informatie over de aanstelling van een bewindvoerder In de Mijn Omgeving vind je: het voor jou geldende pensioenreglement informatie over de consequenties van uitruil van pensioenaanspraken. een opgave van de hoogte van je opgebouwde aanspraken digitale post van het pensioenfonds (onder andere het Uniform Pensioenoverzicht) je eigen persoonlijke gegevens, gedeeltelijk door je zelf in te vullen/aan te passen Om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond je pensioenfonds ontvang je op je huisadres onze periodieke Nieuwsbrief Pensioen (4 keer per jaar). Ook kun je nu al op onze website je adres opgeven (via het formulier of in de Mijn Omgeving via de tegel Mijn Profiel) om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen (ongeveer 6 keer per jaar). Wij hopen dat deze brochure en de toekomstige informatievoorziening je op begrijpelijke wijze uitleg geeft over je pensioen en dat je hiermee voldoende inzicht zult krijgen in je pensioensituatie. 13

14 Pensioenregeling in het kort Begrippenlijst Burgerservicenummer Dit is het nummer waaronder je geregistreerd staat bij de gemeente waar je bent ingeschreven. Dit nummer is voor iedereen uniek en gelijk aan het voormalige Sofinummer. Indiensttreding Dit is de datum waarop je bij je huidige werkgever in dienst bent gekomen. Start pensioenopbouw Vanaf deze datum neem je deel aan deze pensioenregeling. Deeltijdpercentage Dit is het percentage dat weergeeft hoeveel je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een volledig dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is gelijk aan de som van de vaste maandsalarissen, de vakantietoeslag en mogelijke andere componenten die zijn beschreven in het pensioenreglement. Het peilmoment is je datum van indiensttreding. Aanpassingen worden per 1 januari doorgevoerd. Franchise In de toekomst ontvang je een AOW-uitkering. Over een gedeelte van het inkomen hoeft daarom geen pensioen te worden opgebouwd. Het deel van het inkomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt franchise genoemd. De franchise wordt jaarlijks aangepast op basis van de loonontwikkeling. De franchise in 2015 bedraagt Pensioengrondslag De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Opbouwpercentage Het op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt 1,875% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Opbouw vindt plaats zolang je deelnemer bent, uiterlijk tot de eerste van de maand waarin je de (eventueel vervroegde) pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Toeslag reserve actieven Een bestemde reserve die is ondergebracht bij DEPF, en bedoeld ter ondersteuning van de toeslagverlening aan actieve deelnemers. Maximum pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is gemaximeerd. In 2015 bedraagt het maximum Dit bedrag wordt aangepast op basis van het fiscale maximum. 14

15 Afkortingen AFM Autoriteit Financiële Markten, toezichthouder Anw Algemene nabestaandenwet AOW Algemene Ouderdomswet DNB De Nederlandsche Bank, toezichthouder DEPF Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds TKP TKP Pensioen, pensioenuitvoerder TRA Toeslagreserve actieven UPO Uniform Pensioenoverzicht WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 15

16 colofon Versie: januari 2015 Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Postbus CA UTRECHT Deze pensioenbrochure is een uitgave van Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds. Reageren? Graag per naar of Vragen van administratieve aard? Graag per naar of

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort Voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - Informatie voor medewerkers Diensten en ex-laurentis - die op 31 december 2013 in dienst waren en per 1 januari 2014 aansluiten

Nadere informatie

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds Pensioenregeling in het kort Regeling per 1 april 2011 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig.

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie