DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER"

Transcriptie

1 DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER Bij een externe eigen beheer pensioenvoorziening dient er een afdracht plaats te vinden van de pensioenreserveringen. Er vindt geen liquiditeitsverruiming voor de Werk BV plaats. Als de DGA op de loonlijst staat van de Werk BV dient de Werk BV de pensioenovereenkomst te maken. De pensioenvoorziening wordt ondergebracht in de holding of een pensioenlichaam. Extern eigen beheerregeling Pensioenopbouw in holding of pensioenlichaam Franchise 100/75 of 100/66,28 AOW ongehuwd incl. vakantiegeld (2015) Eigen bijdrage: maximaal 50% Geen glijclausule art. 19c Wet LB 1964 benodigd Pensioenbrief eigen beheer Middelloon/ Beschikbare regeling Maximaal 1,875% per dienstjaar Eigen beheer berekening Keuze pensioenregeling Diensttijd: datum indiensttreding BV Toekenning pensioen aan DGA in de notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) opnemen Eindloon Maximaal 1,657% per dienstjaar Zakenpolis Ongeclausuleerde polis Financieringsovereenkomst Vermogensvorming in de BV t.b.v. pensioen Beleggingsportefeuille binnen eigen onderneming Vermogensbeheer Waarde onderneming aanwenden Verkoopprijs onderneming aanwenden DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

2 AANDACHTSPUNTEN BIJ EXTERN EIGEN BEHEER Pensioenbrief (pensioenovereenkomst) De DGA en zijn partner moeten schriftelijk instemmen, dat de pensioentoezegging (gedeeltelijk) niet is ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar; commerciële tarieven) worden afgestort bij een verzekeraar; ontbreekt deze schriftelijke toestemming dan kan de dit kan meer zijn dan 50% van de pensioenreserve. verzekerde de pensioenregeling fiscaal onzuiver zijn en geldt de omkeerregeling niet. Financieringsovereenkomst Drie partijenovereenkomst tussen Werk BV, holding (of pensioenlichaam) en DGA; Werk BV (als werkgever) verklaart de pensioenverplichtingen over te dragen aan de holding (Pensioenuitvoerder); Afspraken m.b.t. vaststelling van de premie en pensioenen. Hoogte pensioen AOW-franchise Per is een pensioensysteemafhankelijke AOWfranchise geïntroduceerd. Bij (gedeeltelijk) eigen beheer is deze franchise voor eindloonregelingen minimaal 100/66,28 maal de ongehuwde AOW inclusief vakantiegeld en voor middelloonen premieregelingen minimaal 100/75 maal de ongehuwde AOW inclusief vakantiegeld; leidt in principe tot een lagere pensioengrondslag ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Rekenrente Bij de eigen beheer berekening minimaal 4% rekenrente; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Afstorting bij echtscheiding Bij echtscheiding moet mogelijk het deel van het pensioen inclusief bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner (tegen Overlijden Fiscale claimverzekering Bij overlijden van de DGA valt de pensioenreserve vrij en vormt deze vrijval een winst voor de BV; eventueel afdekken door een risicoverzekering ter grootte van de fiscale claim; uitkering uit deze risicoverzekering is ook een winst voor de BV zodat hoogte van de risicoverzekering hierop afgestemd moet worden. Partnerpensioen Een partner- en/of wezenpensioen kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk een partner en/of kind(eren) is/zijn; partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen; ANW-hiaat dekking mag worden toegekend; Bij overlijden ontstaat er een last voor de BV ter grootte van de contante waarde van het levenslange partnerpensioen. de vrijvallende pensioenvoorziening voor ouderdomspensioen bij het overlijden van de DGA mag worden aangewend voor het uitkeren van het partnerpensioen. Afzien van een partnerpensioen op het moment van overlijden van de DGA leidt tot progressieve heffing over de waarde van de aanspraak in het economisch verkeer. Leeftijdsterugstelling Bij eigen beheer geen leeftijdsterugstelling toegestaan; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan hierdoor minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Faillissement Mits er geen financiële relaties worden aangegaan met de Werk BV (bijvoorbeeld leningen aan de Werk BV) gaat de oudedagsvoorziening van de DGA niet verloren bij faillissement. Langlevenrisico en vermogensvorming De DGA moet afdoende middelen creëren om het langlevenrisico te dekken. Bij eigen beheer dienen in de uitkeringsfase voldoende liquide middelen beschikbaar te zijn of komen zodat de periodieke pensioenuitkeringen vanuit de BV mogelijk zijn. Keuze uit: Pensioenverzekering Pensioen onderbrengen bij verzekeraar; geen risico dat het vermogen van de vennootschap onvoldoende is om het toegezegde pensioen uit te keren. Arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor DGA Dit is te verzekeren door een arbeidsongeschiktheidsverzekering; zowel eerstejaars als na eerste jaarsrisico (indien niet onder WIA). Afzien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering leidt tot progressieve heffing over de waarde in het economische verkeer van deze aanspraak. Opbouw oudedagsvoorziening bij arbeidsongeschiktheid Kan in eigen beheer niet verzekerd worden; let op toezegging in de pensioenbrief. Zakenpolis Een ongeclausuleerde verzekering ter invulling van het benodigde pensioenvermogen; vormt een activa voor de vennootschap; BV is verzekeringnemer, DGA verzekerde. Beleggingsportefeuille binnen de eigen vennootschap creëren Rendement en risico; DGA of vermogensbeheerder zal vanwege de doelstelling van het vermogen behoudend moeten beleggen; kosten vermogensbeheerder. Waarde onderneming De verkoopwaarde van de onderneming kan worden aangewend ter financiering van het pensioenvermogen; risico van tegenvallende opbrengst komt voor rekening van de vennootschap waar de pensioenverplichting op rust. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

3 OUDEDAGSVOORZIENINGEN VOOR DE DGA Box III sparen privé Vennootschap/BV Let op geldt voor levensloopregelingen afgesloten voor 31 december 2011 (met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2021) Lijfrentevoorziening privé DGA Levensloop - Management holding - Pensioen BV pensioen Extern Verzekeren Combinatie van beide Eigen beheer Zakenpolis Intern Bepaald deel Onbepaald deel DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

4 AANDACHTSPUNTEN OUDEDAGSVOORZIENINGEN VOOR DE DGA ï Pensioenvoorziening De BV mag de DGA als werknemer een pensioenvoorziening toekennen. Deze pensioenvoorziening mag uitgevoerd worden door een professionele pensioenverzekeraar en/of de vennootschap van de DGA als de DGA tenminste 10% van de aandelen bezit. Volledig verzekerd bij een professionele verzekeraar Bij een volledig verzekerde regeling (bijvoorbeeld beschikbare pemieregeling) wordt de pensioenregeling fiscaal gezien maximaal toegekend. Per is een pensioensysteemafhankelijke franchise geïntroduceerd. AOW-franchise eindloon 100/66,28 maal de AOW voor een gehuwde en voor middelloon- /premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een gehuwde inclusief vakantiegeld; Per bedraagt de franchise voor eindloon ,- en voor middelloon- /premieregelingen ,-; bij het bepalen van het doelvermogen mag een leeftijdsterugstelling plaatsvinden; de berekening vindt plaats op marktconforme tarieven; fictieve partner mag in de regeling opgenomen worden; later uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen; eigen bijdrage mag 100% zijn; pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid kan worden verzekerd. De waarde van het verzekerde deel wordt jaarlijks in mindering gebracht op het doelvermogen van de eigen beheer berekening. Bij een regeling waarbij een bepaald deel wordt verzekerd wordt het salaris van de DGA gesplitst in een verzekerd deel waarvoor een eigen beheer voorziening wordt opgebouwd. Voor het andere deel van het salaris wordt een verzekerde regeling opgezet. In deze situatie dienen er twee pensioenbrieven te komen. Box III Vermogen De DGA kan (een deel van) zijn oudedagsvoorziening in de vorm van een Box III vermogen vormgeven. Dat kan door sparen of beleggen. Vennootschap/BV De DGA kan (een deel van) zijn oudedagsvoorziening bekostigen uit de verkoop van zijn bedrijf. De in de vennootschap gereserveerde winstinhoudingen kunnen in de toekomst als oudedagsvoorziening dienen. De risico s daarvan zijn: bij faillissement van de onderneming gaat (een deel van) de oudedagsvoorziening van de DGA verloren; het bedrijf moet een waarde voor derden hebben. Eigen beheer (intern of extern) Bij een (gedeeltelijk) in eigen beheer gehouden pensioenregeling gelden fiscale beperkingen, waardoor er een lager pensioen kan worden opgebouwd. Per is een pensioensysteemafhankelijke franchise geïntroduceerd. AOW-franchise eindloon 100/66,28 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld en voor middelloon- /premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld; Per bedraagt de franchise voor eindloon ,- en middelloon- /premieregelingen ,- bij het bepalen van het doelvermogen mag geen leeftijdsterugstelling plaatsvinden; er moet gerekend worden met een rente van tenminste 4%; partnerpensioen alleen mogelijk indien er daadwerkelijk een partner is; maximale eigen bijdrage 50%; pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid kan alleen voor het verzekerde deel plaatsvinden. Binnen eigen beheer is het eveneens mogelijk een beschikbare premieregeling in te richten; daarvoor dient een adequate administratie plaats te vinden. Gedeeltelijk verzekerde pensioenregeling Een gedeeltelijk verzekerde regeling kan bepaald of onbepaald zijn. Bij een onbepaalde regeling is er één pensioenbrief waarin de pensioenregeling als eigen beheer voorziening geldt. In de pensioenbrief wordt bepaald dat een deel van de pensioenopbouw door middel van een verzekerd pensioen wordt vormgegeven. Lijfrentevoorziening De DGA kan privé een lijfrentevoorziening verzekeren. De ruimte bedraagt 13,8% van het inkomen, verminderd met een AOW-franchise en gecorrigeerd met overige opbouw van een oudedagsvoorziening (bijvoorbeeld een pensioenovereenkomst met de BV). Levensloopregeling De DGA mag uit hoofde van zijn werknemerschap een levensloopregeling afsluiten. Over het bedrag aan levensloop spaargeld wordt geen loonheffing ingehouden. Over de uitkeringen uit het levensloopvermogen is te zijner tijd wel inkomstenbelasting /premieheffing volksverzekeringen verschuldigd. Aanwendingsmogelijkheden als oudedagsvoorziening Levensloopvermogen kan onder voorwaarden worden aangewend voor vervroegde pensionering en/of aanvullend pensioen vanaf pensioendatum. Bij aanwending als vroegpensioen krijgt de DGA een extra heffingskorting. Jaarmaximum Tot een maximum van 12% van zijn inkomen per jaar mag hij/ zij aanwenden voor levensloopvermogen. Maximum levensloopvermogen Het totale levensloopvermogen mag niet meer bedragen dan 210% van het laatst verdiende salaris (exclusief winstbijschrijvingen). Let op dat bovenstaande mogelijkheden met levensloop alleen benut kunnen worden als de levensloopregeling voor 31 december 2011 afgesloten was (met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2021). Inleg in de levensloopregeling is vanaf 2012 alleen nog mogelijk als het saldo in het levensloopproduct op 31 december of meer bedroeg. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

5 DGA MET INTERN EIGEN BEHEER Een startende DGA zoekt vaak liquiditeitsruimte voor zijn onderneming. Die kan gevonden worden door het opzetten van een pensioenregeling in eigen beheer. Om de liquiditeitsruimte in de onderneming te houden, wordt vaak voor intern eigen beheer gekozen. Intern eigen beheer regeling Franchise Bij eindloon 100/66,28 x AOW ongehuwd incl. vakantiegeld. Bij middelloon 100/75 x AOW ongehuwd incl. vakantiegeld (2015) Eigen bijdrage: maximaal 50% benodigd Risico: Verlies van pensioen bij faillissement onderneming Geen glijclausule art. 19c Wet LB 1964 Pensioenbrief eigen beheer Eigen beheer berekening Toekenning pensioen aan DGA in de notulen Algemene Vergadering van Aandelenhouders (AVA) opnemen Middelloon/ Beschikbare regeling Maximaal 1,875% per dienstjaar Keuze pensioenregeling Diensttijd: datum indiensttreding BV Eindloon Maximaal 1,657% per dienstjaar DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

6 AANDACHTSPUNTEN BIJ INTERN EIGEN BEHEER Pensioenbrief (pensioenovereenkomst) De DGA en zijn partner moeten schriftelijk instemmen, dat de pensioentoezegging (gedeeltelijk) niet is ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar; ontbreekt deze schriftelijke toestemming dan kan de pensioenregeling fiscaal onzuiver zijn en geldt de omkeerregeling niet. Hoogte pensioen AOW-franchise Per is een pensioensysteemafhankelijke AOWfranchise geïntroduceerd. Bij (gedeeltelijk) eigen beheer is deze franchise voor eindloonregelingen minimaal 100/66,28 maal de ongehuwde AOW en voor middelloon- en premieregelingen minimaal 100/75 maal de ongehuwde AOW; leidt in principe tot een lagere pensioengrondslag ten opzichte van een verzekerd pensioen. Rekenrente Bij de eigen beheer berekening minimaal 4% rekenrente; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien dus minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Leeftijdsterugstelling Bij eigen beheer geen leeftijdsterugstelling toegestaan; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien dus minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Faillissement Bij faillissement gaat de gehele oudedagsvoorziening van de DGA verloren. Langlevenrisico en vermogensvorming De DGA moet afdoende middelen creëren om het langlevenrisico te dekken. Bij eigen beheer dienen in de uitkeringsfase voldoende liquide middelen beschikbaar te zijn of komen zodat de periodieke pensioenuitkeringen vanuit de BV mogelijk zijn. Keuze uit: Pensioenverzekering Pensioen onderbrengen bij verzekeraar; geen risico dat het vermogen van de vennootschap onvoldoende is om het toegezegde pensioen uit te keren. Zakenpolis Een ongeclausuleerde verzekering ter invulling van het benodigde pensioenvermogen; vormt een activa voor de vennootschap; BV is verzekeringnemer, DGA verzekerde. Beleggingsportefeuille binnen de eigen vennootschap creëren Rendement en risico; DGA of vermogensbeheerder zal vanwege de doelstelling van het vermogen behoudend moeten beleggen; kosten vermogensbeheerder. Waarde onderneming De verkoopwaarde van de onderneming kan worden aangewend ter financiering van het pensioenvermogen; risico van tegenvallende opbrengst komt voor rekening van de vennootschap waar de pensioenverplichting op rust. Overlijden Fiscale claimverzekering Bij overlijden van de DGA valt de pensioenreserve vrij en vormt deze vrijval een winst voor de BV; eventueel afdekken door een risicoverzekering ter grootte van de fiscale claim; uitkering uit deze risicoverzekering is ook een winst voor de BV zodat de hoogte van de risicoverzekering hierop afgestemd moet worden. Partnerpensioen Een partner- en/of wezenpensioen kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk een partner en/of kinderen zijn; partnerpensioen maximaal 70% van het pensioengevend loon; ANW-hiaat dekking mag worden toegekend; voor een partner- en wezenpensioen mag niet extra gereserveerd worden. Bij overlijden ontstaat er een last voor de BV ter grootte van de contante waarde van het levenslange partnerpensioen. de vrijvallende oudedagsreserve bij het overlijden van de DGA mag worden aangewend voor het uitkeren van het partnerpensioen. Afzien van een partnerpensioen op het moment van overlijden van de DGA leidt tot progressieve heffing over de waarde van de aanspraak in het economisch verkeer. Afstorting bij echtscheiding Bij echtscheiding moet mogelijk het deel van het pensioen inclusief bijzonder partnerpensioen voor ex-partner (tegen commerciële tarieven) worden afgestort bij een verzekeraar; dit kan meer zijn dan 50% van de pensioenreserve. Doelvermogen eigen beheer Veelal onvoldoende om levenslang pensioen uit te keren. Onvoldoende om pensioentoezegging af te storten bij een verzekeraar. Afzien van (deel van) pensioen leidt tot progressieve heffing over de waarde van de gehele aanspraak. Dividendproblematiek Bij eigen beheer worden de mogelijkheden van dividenduitkering bepaald door de commerciële waardering van de pensioenverplichtingen. Op basis van de lage marktrente betekent dit fiscale onzekerheid. Arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor de DGA Dit is te verzekeren door een arbeidsongeschiktheidsverzekering; zowel eerstejaars als na eerste jaarsrisico (indien niet onder WIA). Afzien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering leidt tot progressieve heffing over de waarde in het economische verkeer van deze aanspraak. Opbouw oudedagsvoorziening bij arbeidsongeschiktheid Kan in eigen beheer niet verzekerd worden; let op toezegging in de pensioenbrief. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

7 ZAKENPOLIS OP BASIS VAN BELEGGINGEN Vermogensvorming in de vennootschap Rechtstreekse aandelen belegging Zakenpolis Verzekeringnemer: vennootschap Verzekerde: DGA Begunstigde: vennootschap Waarde aandelen: actiefkant van de balans Waardering in geval van beleggingen: kostprijs (of lagere beurswaarde) Waarde zakenpolis: actiefkant van de balans Uitstel belastingheffing over de winst tot verkoop van de aandelen Winst is: uitkering minus balanswaarde (kostprijs) Uitstel belastingheffing over de winst tot expiratie van de zakenpolis Bij fondswijziging moet wel winst genomen worden Bij fondswijziging hoeft geen winst genomen te worden DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

8 AANDACHTSPUNTEN ZAKENPOLIS Doel zakenpolis vermogensvorming De BV kan voor het afdekken van de (toekomstige) pensioenverplichting een zakenpolis afsluiten in de vorm van een beleggingsverzekering. Door middel van een zakenpolis wordt ervoor gezorgd dat daadwerkelijk kapitaal wordt opgebouwd en wordt de discipline tot vermogensopbouw bevorderd. Vorm verzekering Bij een zakenpolis is de BV verzekeringnemer en begunstigde. De DGA is verzekerde. Balans gevolgen De zakenpolis moet op de balans van de BV geactiveerd worden. Waardestijging vormt winst voor de BV, waardedalingen kunnen ten laste van de winst gebracht worden. De zakenpolis o.b.v beleggingen wordt tegen kostprijs (of indien van toepassing een lagere beurswaarde) op de balans gewaardeerd. De dotaties voor het pensioen worden in de vorm van een pensioenverplichting gepassiveerd. Uitstel belastingbetaling bij aandelen belegging in de BV Als een BV een beleggingsportefeuille of een beleggingspolis bezit, wordt de belastingheffing over het rendement pas bij verkoop van de aandelen gerealiseerd. Voordeel zakenpolis t.o.v. aandelenportefeuille Bij een rechtstreekse beleggingsportefeuille vindt er belastingheffing plaats als de vennootschap aandelen switched. Bij een beleggingsportefeuille binnen een aandelenpolis vindt er geen tussentijdse belastingheffing plaats als er binnen de verzekering van aandelen geswitched wordt. Hierdoor wordt er dus maximaal uitstel van belasting gerealiseerd. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als de vennootschap een beleggingverzekering heeft, dan kan er premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd worden. Wordt de DGA arbeidsongeschikt, dan gaat de pensioenopbouw door middel van een vrijgestelde premiebetaling dus gewoon door. Deze mogelijkheid is niet aanwezig als de BV zelf een beleggingsportefeuille erop na houdt. Gefaseerde aanwending expiratiewaarde zakenpolis Op de pensioendatum kan de BV een deel van de expiratiewaarde gebruiken voor het aankopen van een kortdurende direct ingaande pensioenuitkering. De BV ontvangt de uitkering (inkomsten) maar keert daarnaast ook een periodiek aan de DGA uit (last/kosten). Fiscaal valt de ontvangen uitkering door de BV dus weg tegen de lasten van de periodieke uitkering. Voor het resterende deel van de uitkering koopt de BV een kapitaalverzekering met als expiratiedatum de einddatum van de eerste verzekerde periodiek. Voor deze expiratiewaarde wordt wederom een periodieke uitkering aangekocht. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2014

9 PRODUCTOPLOSSINGEN DGA PENSIOEN Ouderdomspensioen in Eigen Beheer Partner- en/of wezenpensioen in Eigen Beheer Ouderdomspensioen in Eigen Beheer Partner- en/of wezenpensioen verzekerd Ouderdomspensioen verzekerd Partner- en/of wezenpensioen verzekerd (premieovereenkomst) Dekkingspolis t.b.v. Partner- en/of wezenpensioen Fiscaal pensioenpolis t.b.v. Partner- en/of wezenpensioen Fiscaal pensioenpolis rente kapitaal Lineair dalende of gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Nova Top Partner Pensioen Lineair dalende of gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Nova Top DGA of Nova Top Garant DGA i.c.m. Nova Top Partner Pensioen Eventueel aanvullen met PVI en AOR Eventueel aanvullen met PVI en AOR Eventueel aanvullen met PVI en AOR PRIVÉVOORZIENINGEN DGA Premie Nova Polis of Nova Garant Lijfrente Koopsom Particulier Pensioen Plan Box III Nova Polis of Nova Garant DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

10 Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

11 PENSIOENRISICO S BIJ FAILLISSEMENT Faillissement BV art 7:986 lid 4 BW art 22a FW Rechtercommissaris Onredelijk benadeeld eigen beheer (deels) verzekerde regelingen Intern eigen beheer Extern eigen beheer DGA verzekeringnemer en begunstigde BV verzekeringnemer DGA begunstigde Zakenpolis BV BV verzekeringnemer en begunstigde Pensioen wordt opgebouwd in de werkmaatschappij Pensioen wordt opgebouwd in holding of Pensioen BV Waarde pensioenverzekering blijft buiten de boedel van de BV Waarde pensioenverzekering valt in de boedel van de BV Verzekering is een activum van de BV en dus bezit van de BV DGA krijgt vordering op werkmaatschappij DGA wordt schuldeiser Pensioen redelijk veilig gesteld mits geen garantieverklaring door holding of Pensioen BV en er geen financiële kruisverbanden bestaan tussen holding of pensioen BV met de werkmaatschappij Mogelijkheid DGA is mede aansprakelijk voor faillissement Afkoopverbod Wet LB opnemen Afkoopverbod Wet LB opnemen Door afkoopverbod Wet LB, het BW en de FW zal de curator geen succes behalen bij het verzoek de waarde in de boedel te brengen Kan in principe worden uitgewonnen door de curator Verzekering verpanden aan de DGA Minst veilige situatie Als afkoopverbod is opgenomen wordt voorkomen dat de curator de polis kan afkopen Extra zekerheid: DGA begunstiging laten aanvaarden Let op bij faillissement DGA privé DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

12 Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

13 EIGEN BEHEER VERSUS VERZEKEREN Franchise Loon in natura Financiering indexatie Liquiditeitsverruiming Arbeidsongeschiktheid Overlijdensrisico PENSIOENOPBOUW VIA VERZEKERING De franchise is dat deel waarover geen pensioen mag worden opgebouwd. Per is een pensioensysteemafhankelijk franchise geïntroduceerd. Vanaf die datum is de franchise voor eindloonregelingen 100/66,28 maal de AOW voor een gehuwde inclusief vakantiegeld en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een gehuwde inclusief vakantiegeld. Voor 2015 bedraagt deze voor eindloonregelingen ,- en middelloon- en beschikbare premieregelingen ,-. Let op: Ingeval van opbouw van het OP obv een beschikbare premieregeling met het PP en WzP dat gebaseerd is op een eindloondefinitie, kunnen dus twee franchises van toepassing zijn. De lage franchise voor het OP deel en de hoge voor het PP/WzP deel. Bij een verzekerde regeling vindt er geen liquiditeitsverruiming plaats. Bij een verzekerde regeling is pensioenopbouw over loon in natura mogelijk. Bij een verzekerde pensioenopbouw mag extra rendement of winstdeling beschikbaar komen voor indexatie. Bij een verzekerde pensioenopbouw kan gekozen worden voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor gaat in geval van arbeidsongeschiktheid de pensioenopbouw door. Bij een verzekerde pensioenopbouw is het overlijdensrisico afgedekt en zal het verzekerde partnerpensioen en/of wezenpensioen bij overlijden van de DGA uitgekeerd worden. PENSIOENOPBOUW VIA EIGEN BEHEER De franchise (deel waarover geen pensioen mag worden opgebouwd) is 10/7 maal de werkelijke AOW voor een ongehuwde. Per is een pensioensysteemafhankelijke franchise geïntroduceerd. Vanaf die datum is de franchise voor eindloonregelingen 100/66,28 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld. Voor 2015 bedraagt deze voor eindloonregelingen ,- en middelloon- en premieregelingen ,-. Als het pensioen (deels) in eigen beheer wordt gevoerd dan is de grondslag voor de pensioenopbouw bij een eindloonregeling 6.616,- lager en bij een middelloon en premieregeling 5.847,- lager dan bij een verzekerde regeling. Let op: Ingeval van een premieregeling, waarbij het PP en WzP is gebaseerd op een eindloondefinitie, kunnen dus twee franchises van toepassing zijn. De lage franchise voor het OP deel en de hoge voor het PP/WzP deel. De jaarlijkse reserveringen en oprenting kunnen worden aangemerkt als kosten die de winst van de vennootschap verlagen waardoor minder Vpb verschuldigd is. Voor het pensioen dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt ondergebracht, is pensioenopbouw over loon in natura niet mogelijk. In geval van eigen beheer mag er niet voor indexatie gereserveerd worden. In het geval van eigen beheer kan de pensioenopbouw mogelijk in gevaar komen als er onvoldoende financiële middelen in de vennootschap beschikbaar zijn. In het geval van eigen beheer kunnen de opgebouwde reserves mogelijk onvoldoende zijn om het verzekerde partnerpensioen en/ of wezenpensioen aan te kopen.het extern verzekeren van dit risico is dan ook aan te bevelen. z.o.z. DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

14 EIGEN BEHEER VERSUS VERZEKEREN Partner- en/of wezenpensioen Rekenrente doelvermogen Bijdrage werknemer (DGA) Langlevenrisico Leeftijdsterugstelling Dividendproblematiek Bij een verzekerde regeling mag een partner en/of wezenpensioen worden opgebouwd. Bij een verzekerde pensioenopbouw mag gerekend worden met de marktconforme tarieven. Bij een verzekerde pensioenopbouw mag de eigen bijdrage van de werknemer (DGA) 100% bedragen. Bij het bepalen van het doelvermogen mag er bij een verzekerde pensioenopbouw een leeftijdsterugstelling plaatsvinden. Bij een verzekerde pensioenvoorziening wordt het langlevenrisico in de uitkeringsfase gedekt. In geval van eigen beheer mag een DGA een partner en/of wezenpensioen verzekeren als er daadwerkelijk een partner en/of kind kan worden aangewezen. In het geval van eigen beheer moet de rekenrente tenminste 4% zijn. In het geval van eigen beheer mag de eigen bijdrage van de werknemer (DGA) maximaal 50% zijn. In het geval van eigen beheer mag er geen leeftijdsterugstelling plaatsvinden. In geval de uitkeringfase in eigen beheer wordt gehouden krijgt de DGA te maken met het langlevenrisico. Bij eigen beheer worden de mogelijkheden van dividenduitkering bepaald door de commerciële waardering van de pensioenverplichtingen. Op basis van de lage marktrente betekent dit fiscale onzekerheid. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

15 ONDERNEMINGSCYCLUS EN VOORZIENINGEN Elke ondernemer maakt bij het ondernemen een aantal fases door van opstarten tot beëindigen van het bedrijf. Voor elke fase, waarin het bedrijf verkeert, kan een bepaalde verzekeringsbehoefte gedefinieerd worden, waarbij de ondernemer een deel van het bedrijfsrisico kan verkleinen. FASE Start VOORZIENINGEN Partnerpensioen Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Oudedagsvoorziening vóór pensioendatum, uitkering uit nabestaandenvoorziening loopt levenslang vóór pensioendatum vóór pensioendatum, pensioenopbouw in eigen beheer Groei Partnerpensioen Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Oudedagsvoorziening vóór pensioendatum, uitkering uit nabestaandenvoorziening loopt levenslang vóór pensioendatum pensioenopbouw in eigen beheer en/of verzekeraar lijfrente op basis van jaarruimte/inhaalaftrek Consolidatie Partnerpensioen Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Oudedagsvoorziening Vermogensbeheeroplossing vóór pensioendatum, uitkering uit nabestaandenvoorziening loopt levenslang indien nog noodzakelijk pensioenopbouw in eigen beheer en/of verzekeraar lijfrente op basis van jaarruimte/inhaalaftrek levensloop (DGA)* kan voor in de BV beschikbare middelen of in privé beschikbare reserves Beëindiging Oudedagsvoorziening Partnerpensioen in eigen beheer houden of afstorten bij een verzekeraar ná pensioendatum, hoogte naar keuze vast te stellen *Let op levensloop kan alleen benut worden als de levensloopregeling voor 31 december 2011 afgesloten was (met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2021). DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

16 Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2014

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer

Artikelen Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Mw. M.J.G. Elling FFP 1 Een verzekering naast het pensioen in eigen beheer Als de dga een pensioentoezegging krijgt van zijn werkgever (de BV), dan vindt de opbouw meestal plaats in eigen beheer. De BV

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

DGAWijzer. Pensioen. Inhoud

DGAWijzer. Pensioen. Inhoud DGAWijzer Pensioen Inhoud Pensioentoezegging wettelijk kader 1 Inhoud pensioentoezegging 2 Uitvoering pensioen 3 Pensioen in eigen beheer 4 Pensioen en echtscheiding 5 Pensioen en dividend 5 Toekomst pensioen

Nadere informatie

10 pensioentips voor DGA s.

10 pensioentips voor DGA s. 10 pensioentips voor DGA s. Inhoud. 1. Overweeg kritisch hoe uw pensioenpot aangevuld moet worden. 5 2. Voor- en nadelen van werkgeverspensioen via een verzekeraar. 6 3. Voor- en nadelen van het werkgevers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt de fiscale berekening gemaakt voor een DGA geboren vóór 1 januari 1950, dus met een regeling die niet op de Wet VPL hoefde te worden aangepast. N.A.W. Gegevens Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

DGA GarantiePlusPensioen

DGA GarantiePlusPensioen DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Kapitaal kan groeien door winstdeling Bepaal zelf

Nadere informatie

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015 Hoe was het en hoe wordt het Pensioen? Wat is pensioen Onderdelen van een pensioenregeling Ontwikkelingen afgelopen jaren Huidige problematiek Het UPO (voorbeeld

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Webinar DGA Pensioen

Webinar DGA Pensioen Webinar DGA Pensioen Inhoudsopgave. 1. Wetgeving en gevolgen voor DGA. 2. Wat doet Zwitserleven met bestaande portefeuille? 3. Zwitserleven Pensioen Individueel. Kenmerken Voordelen Wetgeving en gevolgen

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 Mr. Peter A. ter Beest MPLA info@pensioenpodium.nl Inhoud Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer Inleiding V&A s belastingdienst

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN WELKOM Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN Koersvast richting pensioen? Vrijdag 20 maart 2015 Meeùs Door: Peter Nederstigt Betrokken, pragmatisch, integer Agenda Voorstellen

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie