DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER"

Transcriptie

1 DGA MET EXTERN EIGEN BEHEER Bij een externe eigen beheer pensioenvoorziening dient er een afdracht plaats te vinden van de pensioenreserveringen. Er vindt geen liquiditeitsverruiming voor de Werk BV plaats. Als de DGA op de loonlijst staat van de Werk BV dient de Werk BV de pensioenovereenkomst te maken. De pensioenvoorziening wordt ondergebracht in de holding of een pensioenlichaam. Extern eigen beheerregeling Pensioenopbouw in holding of pensioenlichaam Franchise 100/75 of 100/66,28 AOW ongehuwd incl. vakantiegeld (2015) Eigen bijdrage: maximaal 50% Geen glijclausule art. 19c Wet LB 1964 benodigd Pensioenbrief eigen beheer Middelloon/ Beschikbare regeling Maximaal 1,875% per dienstjaar Eigen beheer berekening Keuze pensioenregeling Diensttijd: datum indiensttreding BV Toekenning pensioen aan DGA in de notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) opnemen Eindloon Maximaal 1,657% per dienstjaar Zakenpolis Ongeclausuleerde polis Financieringsovereenkomst Vermogensvorming in de BV t.b.v. pensioen Beleggingsportefeuille binnen eigen onderneming Vermogensbeheer Waarde onderneming aanwenden Verkoopprijs onderneming aanwenden DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

2 AANDACHTSPUNTEN BIJ EXTERN EIGEN BEHEER Pensioenbrief (pensioenovereenkomst) De DGA en zijn partner moeten schriftelijk instemmen, dat de pensioentoezegging (gedeeltelijk) niet is ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar; commerciële tarieven) worden afgestort bij een verzekeraar; ontbreekt deze schriftelijke toestemming dan kan de dit kan meer zijn dan 50% van de pensioenreserve. verzekerde de pensioenregeling fiscaal onzuiver zijn en geldt de omkeerregeling niet. Financieringsovereenkomst Drie partijenovereenkomst tussen Werk BV, holding (of pensioenlichaam) en DGA; Werk BV (als werkgever) verklaart de pensioenverplichtingen over te dragen aan de holding (Pensioenuitvoerder); Afspraken m.b.t. vaststelling van de premie en pensioenen. Hoogte pensioen AOW-franchise Per is een pensioensysteemafhankelijke AOWfranchise geïntroduceerd. Bij (gedeeltelijk) eigen beheer is deze franchise voor eindloonregelingen minimaal 100/66,28 maal de ongehuwde AOW inclusief vakantiegeld en voor middelloonen premieregelingen minimaal 100/75 maal de ongehuwde AOW inclusief vakantiegeld; leidt in principe tot een lagere pensioengrondslag ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Rekenrente Bij de eigen beheer berekening minimaal 4% rekenrente; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Afstorting bij echtscheiding Bij echtscheiding moet mogelijk het deel van het pensioen inclusief bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner (tegen Overlijden Fiscale claimverzekering Bij overlijden van de DGA valt de pensioenreserve vrij en vormt deze vrijval een winst voor de BV; eventueel afdekken door een risicoverzekering ter grootte van de fiscale claim; uitkering uit deze risicoverzekering is ook een winst voor de BV zodat hoogte van de risicoverzekering hierop afgestemd moet worden. Partnerpensioen Een partner- en/of wezenpensioen kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk een partner en/of kind(eren) is/zijn; partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen; ANW-hiaat dekking mag worden toegekend; Bij overlijden ontstaat er een last voor de BV ter grootte van de contante waarde van het levenslange partnerpensioen. de vrijvallende pensioenvoorziening voor ouderdomspensioen bij het overlijden van de DGA mag worden aangewend voor het uitkeren van het partnerpensioen. Afzien van een partnerpensioen op het moment van overlijden van de DGA leidt tot progressieve heffing over de waarde van de aanspraak in het economisch verkeer. Leeftijdsterugstelling Bij eigen beheer geen leeftijdsterugstelling toegestaan; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan hierdoor minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Faillissement Mits er geen financiële relaties worden aangegaan met de Werk BV (bijvoorbeeld leningen aan de Werk BV) gaat de oudedagsvoorziening van de DGA niet verloren bij faillissement. Langlevenrisico en vermogensvorming De DGA moet afdoende middelen creëren om het langlevenrisico te dekken. Bij eigen beheer dienen in de uitkeringsfase voldoende liquide middelen beschikbaar te zijn of komen zodat de periodieke pensioenuitkeringen vanuit de BV mogelijk zijn. Keuze uit: Pensioenverzekering Pensioen onderbrengen bij verzekeraar; geen risico dat het vermogen van de vennootschap onvoldoende is om het toegezegde pensioen uit te keren. Arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor DGA Dit is te verzekeren door een arbeidsongeschiktheidsverzekering; zowel eerstejaars als na eerste jaarsrisico (indien niet onder WIA). Afzien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering leidt tot progressieve heffing over de waarde in het economische verkeer van deze aanspraak. Opbouw oudedagsvoorziening bij arbeidsongeschiktheid Kan in eigen beheer niet verzekerd worden; let op toezegging in de pensioenbrief. Zakenpolis Een ongeclausuleerde verzekering ter invulling van het benodigde pensioenvermogen; vormt een activa voor de vennootschap; BV is verzekeringnemer, DGA verzekerde. Beleggingsportefeuille binnen de eigen vennootschap creëren Rendement en risico; DGA of vermogensbeheerder zal vanwege de doelstelling van het vermogen behoudend moeten beleggen; kosten vermogensbeheerder. Waarde onderneming De verkoopwaarde van de onderneming kan worden aangewend ter financiering van het pensioenvermogen; risico van tegenvallende opbrengst komt voor rekening van de vennootschap waar de pensioenverplichting op rust. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

3 OUDEDAGSVOORZIENINGEN VOOR DE DGA Box III sparen privé Vennootschap/BV Let op geldt voor levensloopregelingen afgesloten voor 31 december 2011 (met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2021) Lijfrentevoorziening privé DGA Levensloop - Management holding - Pensioen BV pensioen Extern Verzekeren Combinatie van beide Eigen beheer Zakenpolis Intern Bepaald deel Onbepaald deel DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

4 AANDACHTSPUNTEN OUDEDAGSVOORZIENINGEN VOOR DE DGA ï Pensioenvoorziening De BV mag de DGA als werknemer een pensioenvoorziening toekennen. Deze pensioenvoorziening mag uitgevoerd worden door een professionele pensioenverzekeraar en/of de vennootschap van de DGA als de DGA tenminste 10% van de aandelen bezit. Volledig verzekerd bij een professionele verzekeraar Bij een volledig verzekerde regeling (bijvoorbeeld beschikbare pemieregeling) wordt de pensioenregeling fiscaal gezien maximaal toegekend. Per is een pensioensysteemafhankelijke franchise geïntroduceerd. AOW-franchise eindloon 100/66,28 maal de AOW voor een gehuwde en voor middelloon- /premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een gehuwde inclusief vakantiegeld; Per bedraagt de franchise voor eindloon ,- en voor middelloon- /premieregelingen ,-; bij het bepalen van het doelvermogen mag een leeftijdsterugstelling plaatsvinden; de berekening vindt plaats op marktconforme tarieven; fictieve partner mag in de regeling opgenomen worden; later uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen; eigen bijdrage mag 100% zijn; pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid kan worden verzekerd. De waarde van het verzekerde deel wordt jaarlijks in mindering gebracht op het doelvermogen van de eigen beheer berekening. Bij een regeling waarbij een bepaald deel wordt verzekerd wordt het salaris van de DGA gesplitst in een verzekerd deel waarvoor een eigen beheer voorziening wordt opgebouwd. Voor het andere deel van het salaris wordt een verzekerde regeling opgezet. In deze situatie dienen er twee pensioenbrieven te komen. Box III Vermogen De DGA kan (een deel van) zijn oudedagsvoorziening in de vorm van een Box III vermogen vormgeven. Dat kan door sparen of beleggen. Vennootschap/BV De DGA kan (een deel van) zijn oudedagsvoorziening bekostigen uit de verkoop van zijn bedrijf. De in de vennootschap gereserveerde winstinhoudingen kunnen in de toekomst als oudedagsvoorziening dienen. De risico s daarvan zijn: bij faillissement van de onderneming gaat (een deel van) de oudedagsvoorziening van de DGA verloren; het bedrijf moet een waarde voor derden hebben. Eigen beheer (intern of extern) Bij een (gedeeltelijk) in eigen beheer gehouden pensioenregeling gelden fiscale beperkingen, waardoor er een lager pensioen kan worden opgebouwd. Per is een pensioensysteemafhankelijke franchise geïntroduceerd. AOW-franchise eindloon 100/66,28 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld en voor middelloon- /premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld; Per bedraagt de franchise voor eindloon ,- en middelloon- /premieregelingen ,- bij het bepalen van het doelvermogen mag geen leeftijdsterugstelling plaatsvinden; er moet gerekend worden met een rente van tenminste 4%; partnerpensioen alleen mogelijk indien er daadwerkelijk een partner is; maximale eigen bijdrage 50%; pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid kan alleen voor het verzekerde deel plaatsvinden. Binnen eigen beheer is het eveneens mogelijk een beschikbare premieregeling in te richten; daarvoor dient een adequate administratie plaats te vinden. Gedeeltelijk verzekerde pensioenregeling Een gedeeltelijk verzekerde regeling kan bepaald of onbepaald zijn. Bij een onbepaalde regeling is er één pensioenbrief waarin de pensioenregeling als eigen beheer voorziening geldt. In de pensioenbrief wordt bepaald dat een deel van de pensioenopbouw door middel van een verzekerd pensioen wordt vormgegeven. Lijfrentevoorziening De DGA kan privé een lijfrentevoorziening verzekeren. De ruimte bedraagt 13,8% van het inkomen, verminderd met een AOW-franchise en gecorrigeerd met overige opbouw van een oudedagsvoorziening (bijvoorbeeld een pensioenovereenkomst met de BV). Levensloopregeling De DGA mag uit hoofde van zijn werknemerschap een levensloopregeling afsluiten. Over het bedrag aan levensloop spaargeld wordt geen loonheffing ingehouden. Over de uitkeringen uit het levensloopvermogen is te zijner tijd wel inkomstenbelasting /premieheffing volksverzekeringen verschuldigd. Aanwendingsmogelijkheden als oudedagsvoorziening Levensloopvermogen kan onder voorwaarden worden aangewend voor vervroegde pensionering en/of aanvullend pensioen vanaf pensioendatum. Bij aanwending als vroegpensioen krijgt de DGA een extra heffingskorting. Jaarmaximum Tot een maximum van 12% van zijn inkomen per jaar mag hij/ zij aanwenden voor levensloopvermogen. Maximum levensloopvermogen Het totale levensloopvermogen mag niet meer bedragen dan 210% van het laatst verdiende salaris (exclusief winstbijschrijvingen). Let op dat bovenstaande mogelijkheden met levensloop alleen benut kunnen worden als de levensloopregeling voor 31 december 2011 afgesloten was (met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2021). Inleg in de levensloopregeling is vanaf 2012 alleen nog mogelijk als het saldo in het levensloopproduct op 31 december of meer bedroeg. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

5 DGA MET INTERN EIGEN BEHEER Een startende DGA zoekt vaak liquiditeitsruimte voor zijn onderneming. Die kan gevonden worden door het opzetten van een pensioenregeling in eigen beheer. Om de liquiditeitsruimte in de onderneming te houden, wordt vaak voor intern eigen beheer gekozen. Intern eigen beheer regeling Franchise Bij eindloon 100/66,28 x AOW ongehuwd incl. vakantiegeld. Bij middelloon 100/75 x AOW ongehuwd incl. vakantiegeld (2015) Eigen bijdrage: maximaal 50% benodigd Risico: Verlies van pensioen bij faillissement onderneming Geen glijclausule art. 19c Wet LB 1964 Pensioenbrief eigen beheer Eigen beheer berekening Toekenning pensioen aan DGA in de notulen Algemene Vergadering van Aandelenhouders (AVA) opnemen Middelloon/ Beschikbare regeling Maximaal 1,875% per dienstjaar Keuze pensioenregeling Diensttijd: datum indiensttreding BV Eindloon Maximaal 1,657% per dienstjaar DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

6 AANDACHTSPUNTEN BIJ INTERN EIGEN BEHEER Pensioenbrief (pensioenovereenkomst) De DGA en zijn partner moeten schriftelijk instemmen, dat de pensioentoezegging (gedeeltelijk) niet is ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar; ontbreekt deze schriftelijke toestemming dan kan de pensioenregeling fiscaal onzuiver zijn en geldt de omkeerregeling niet. Hoogte pensioen AOW-franchise Per is een pensioensysteemafhankelijke AOWfranchise geïntroduceerd. Bij (gedeeltelijk) eigen beheer is deze franchise voor eindloonregelingen minimaal 100/66,28 maal de ongehuwde AOW en voor middelloon- en premieregelingen minimaal 100/75 maal de ongehuwde AOW; leidt in principe tot een lagere pensioengrondslag ten opzichte van een verzekerd pensioen. Rekenrente Bij de eigen beheer berekening minimaal 4% rekenrente; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien dus minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Leeftijdsterugstelling Bij eigen beheer geen leeftijdsterugstelling toegestaan; leidt in principe tot lagere pensioenreserveringen ten opzichte van een verzekerd pensioen. Er kan fiscaal gezien dus minder pensioen worden opgebouwd in eigen beheer. Faillissement Bij faillissement gaat de gehele oudedagsvoorziening van de DGA verloren. Langlevenrisico en vermogensvorming De DGA moet afdoende middelen creëren om het langlevenrisico te dekken. Bij eigen beheer dienen in de uitkeringsfase voldoende liquide middelen beschikbaar te zijn of komen zodat de periodieke pensioenuitkeringen vanuit de BV mogelijk zijn. Keuze uit: Pensioenverzekering Pensioen onderbrengen bij verzekeraar; geen risico dat het vermogen van de vennootschap onvoldoende is om het toegezegde pensioen uit te keren. Zakenpolis Een ongeclausuleerde verzekering ter invulling van het benodigde pensioenvermogen; vormt een activa voor de vennootschap; BV is verzekeringnemer, DGA verzekerde. Beleggingsportefeuille binnen de eigen vennootschap creëren Rendement en risico; DGA of vermogensbeheerder zal vanwege de doelstelling van het vermogen behoudend moeten beleggen; kosten vermogensbeheerder. Waarde onderneming De verkoopwaarde van de onderneming kan worden aangewend ter financiering van het pensioenvermogen; risico van tegenvallende opbrengst komt voor rekening van de vennootschap waar de pensioenverplichting op rust. Overlijden Fiscale claimverzekering Bij overlijden van de DGA valt de pensioenreserve vrij en vormt deze vrijval een winst voor de BV; eventueel afdekken door een risicoverzekering ter grootte van de fiscale claim; uitkering uit deze risicoverzekering is ook een winst voor de BV zodat de hoogte van de risicoverzekering hierop afgestemd moet worden. Partnerpensioen Een partner- en/of wezenpensioen kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk een partner en/of kinderen zijn; partnerpensioen maximaal 70% van het pensioengevend loon; ANW-hiaat dekking mag worden toegekend; voor een partner- en wezenpensioen mag niet extra gereserveerd worden. Bij overlijden ontstaat er een last voor de BV ter grootte van de contante waarde van het levenslange partnerpensioen. de vrijvallende oudedagsreserve bij het overlijden van de DGA mag worden aangewend voor het uitkeren van het partnerpensioen. Afzien van een partnerpensioen op het moment van overlijden van de DGA leidt tot progressieve heffing over de waarde van de aanspraak in het economisch verkeer. Afstorting bij echtscheiding Bij echtscheiding moet mogelijk het deel van het pensioen inclusief bijzonder partnerpensioen voor ex-partner (tegen commerciële tarieven) worden afgestort bij een verzekeraar; dit kan meer zijn dan 50% van de pensioenreserve. Doelvermogen eigen beheer Veelal onvoldoende om levenslang pensioen uit te keren. Onvoldoende om pensioentoezegging af te storten bij een verzekeraar. Afzien van (deel van) pensioen leidt tot progressieve heffing over de waarde van de gehele aanspraak. Dividendproblematiek Bij eigen beheer worden de mogelijkheden van dividenduitkering bepaald door de commerciële waardering van de pensioenverplichtingen. Op basis van de lage marktrente betekent dit fiscale onzekerheid. Arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor de DGA Dit is te verzekeren door een arbeidsongeschiktheidsverzekering; zowel eerstejaars als na eerste jaarsrisico (indien niet onder WIA). Afzien van een arbeidsongeschiktheidsuitkering leidt tot progressieve heffing over de waarde in het economische verkeer van deze aanspraak. Opbouw oudedagsvoorziening bij arbeidsongeschiktheid Kan in eigen beheer niet verzekerd worden; let op toezegging in de pensioenbrief. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

7 ZAKENPOLIS OP BASIS VAN BELEGGINGEN Vermogensvorming in de vennootschap Rechtstreekse aandelen belegging Zakenpolis Verzekeringnemer: vennootschap Verzekerde: DGA Begunstigde: vennootschap Waarde aandelen: actiefkant van de balans Waardering in geval van beleggingen: kostprijs (of lagere beurswaarde) Waarde zakenpolis: actiefkant van de balans Uitstel belastingheffing over de winst tot verkoop van de aandelen Winst is: uitkering minus balanswaarde (kostprijs) Uitstel belastingheffing over de winst tot expiratie van de zakenpolis Bij fondswijziging moet wel winst genomen worden Bij fondswijziging hoeft geen winst genomen te worden DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

8 AANDACHTSPUNTEN ZAKENPOLIS Doel zakenpolis vermogensvorming De BV kan voor het afdekken van de (toekomstige) pensioenverplichting een zakenpolis afsluiten in de vorm van een beleggingsverzekering. Door middel van een zakenpolis wordt ervoor gezorgd dat daadwerkelijk kapitaal wordt opgebouwd en wordt de discipline tot vermogensopbouw bevorderd. Vorm verzekering Bij een zakenpolis is de BV verzekeringnemer en begunstigde. De DGA is verzekerde. Balans gevolgen De zakenpolis moet op de balans van de BV geactiveerd worden. Waardestijging vormt winst voor de BV, waardedalingen kunnen ten laste van de winst gebracht worden. De zakenpolis o.b.v beleggingen wordt tegen kostprijs (of indien van toepassing een lagere beurswaarde) op de balans gewaardeerd. De dotaties voor het pensioen worden in de vorm van een pensioenverplichting gepassiveerd. Uitstel belastingbetaling bij aandelen belegging in de BV Als een BV een beleggingsportefeuille of een beleggingspolis bezit, wordt de belastingheffing over het rendement pas bij verkoop van de aandelen gerealiseerd. Voordeel zakenpolis t.o.v. aandelenportefeuille Bij een rechtstreekse beleggingsportefeuille vindt er belastingheffing plaats als de vennootschap aandelen switched. Bij een beleggingsportefeuille binnen een aandelenpolis vindt er geen tussentijdse belastingheffing plaats als er binnen de verzekering van aandelen geswitched wordt. Hierdoor wordt er dus maximaal uitstel van belasting gerealiseerd. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als de vennootschap een beleggingverzekering heeft, dan kan er premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd worden. Wordt de DGA arbeidsongeschikt, dan gaat de pensioenopbouw door middel van een vrijgestelde premiebetaling dus gewoon door. Deze mogelijkheid is niet aanwezig als de BV zelf een beleggingsportefeuille erop na houdt. Gefaseerde aanwending expiratiewaarde zakenpolis Op de pensioendatum kan de BV een deel van de expiratiewaarde gebruiken voor het aankopen van een kortdurende direct ingaande pensioenuitkering. De BV ontvangt de uitkering (inkomsten) maar keert daarnaast ook een periodiek aan de DGA uit (last/kosten). Fiscaal valt de ontvangen uitkering door de BV dus weg tegen de lasten van de periodieke uitkering. Voor het resterende deel van de uitkering koopt de BV een kapitaalverzekering met als expiratiedatum de einddatum van de eerste verzekerde periodiek. Voor deze expiratiewaarde wordt wederom een periodieke uitkering aangekocht. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2014

9 PRODUCTOPLOSSINGEN DGA PENSIOEN Ouderdomspensioen in Eigen Beheer Partner- en/of wezenpensioen in Eigen Beheer Ouderdomspensioen in Eigen Beheer Partner- en/of wezenpensioen verzekerd Ouderdomspensioen verzekerd Partner- en/of wezenpensioen verzekerd (premieovereenkomst) Dekkingspolis t.b.v. Partner- en/of wezenpensioen Fiscaal pensioenpolis t.b.v. Partner- en/of wezenpensioen Fiscaal pensioenpolis rente kapitaal Lineair dalende of gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Nova Top Partner Pensioen Lineair dalende of gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Nova Top DGA of Nova Top Garant DGA i.c.m. Nova Top Partner Pensioen Eventueel aanvullen met PVI en AOR Eventueel aanvullen met PVI en AOR Eventueel aanvullen met PVI en AOR PRIVÉVOORZIENINGEN DGA Premie Nova Polis of Nova Garant Lijfrente Koopsom Particulier Pensioen Plan Box III Nova Polis of Nova Garant DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

10 Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

11 PENSIOENRISICO S BIJ FAILLISSEMENT Faillissement BV art 7:986 lid 4 BW art 22a FW Rechtercommissaris Onredelijk benadeeld eigen beheer (deels) verzekerde regelingen Intern eigen beheer Extern eigen beheer DGA verzekeringnemer en begunstigde BV verzekeringnemer DGA begunstigde Zakenpolis BV BV verzekeringnemer en begunstigde Pensioen wordt opgebouwd in de werkmaatschappij Pensioen wordt opgebouwd in holding of Pensioen BV Waarde pensioenverzekering blijft buiten de boedel van de BV Waarde pensioenverzekering valt in de boedel van de BV Verzekering is een activum van de BV en dus bezit van de BV DGA krijgt vordering op werkmaatschappij DGA wordt schuldeiser Pensioen redelijk veilig gesteld mits geen garantieverklaring door holding of Pensioen BV en er geen financiële kruisverbanden bestaan tussen holding of pensioen BV met de werkmaatschappij Mogelijkheid DGA is mede aansprakelijk voor faillissement Afkoopverbod Wet LB opnemen Afkoopverbod Wet LB opnemen Door afkoopverbod Wet LB, het BW en de FW zal de curator geen succes behalen bij het verzoek de waarde in de boedel te brengen Kan in principe worden uitgewonnen door de curator Verzekering verpanden aan de DGA Minst veilige situatie Als afkoopverbod is opgenomen wordt voorkomen dat de curator de polis kan afkopen Extra zekerheid: DGA begunstiging laten aanvaarden Let op bij faillissement DGA privé DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

12 Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

13 EIGEN BEHEER VERSUS VERZEKEREN Franchise Loon in natura Financiering indexatie Liquiditeitsverruiming Arbeidsongeschiktheid Overlijdensrisico PENSIOENOPBOUW VIA VERZEKERING De franchise is dat deel waarover geen pensioen mag worden opgebouwd. Per is een pensioensysteemafhankelijk franchise geïntroduceerd. Vanaf die datum is de franchise voor eindloonregelingen 100/66,28 maal de AOW voor een gehuwde inclusief vakantiegeld en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een gehuwde inclusief vakantiegeld. Voor 2015 bedraagt deze voor eindloonregelingen ,- en middelloon- en beschikbare premieregelingen ,-. Let op: Ingeval van opbouw van het OP obv een beschikbare premieregeling met het PP en WzP dat gebaseerd is op een eindloondefinitie, kunnen dus twee franchises van toepassing zijn. De lage franchise voor het OP deel en de hoge voor het PP/WzP deel. Bij een verzekerde regeling vindt er geen liquiditeitsverruiming plaats. Bij een verzekerde regeling is pensioenopbouw over loon in natura mogelijk. Bij een verzekerde pensioenopbouw mag extra rendement of winstdeling beschikbaar komen voor indexatie. Bij een verzekerde pensioenopbouw kan gekozen worden voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor gaat in geval van arbeidsongeschiktheid de pensioenopbouw door. Bij een verzekerde pensioenopbouw is het overlijdensrisico afgedekt en zal het verzekerde partnerpensioen en/of wezenpensioen bij overlijden van de DGA uitgekeerd worden. PENSIOENOPBOUW VIA EIGEN BEHEER De franchise (deel waarover geen pensioen mag worden opgebouwd) is 10/7 maal de werkelijke AOW voor een ongehuwde. Per is een pensioensysteemafhankelijke franchise geïntroduceerd. Vanaf die datum is de franchise voor eindloonregelingen 100/66,28 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld en voor middelloon- en beschikbare premieregelingen 100/75 maal de AOW voor een ongehuwde inclusief vakantiegeld. Voor 2015 bedraagt deze voor eindloonregelingen ,- en middelloon- en premieregelingen ,-. Als het pensioen (deels) in eigen beheer wordt gevoerd dan is de grondslag voor de pensioenopbouw bij een eindloonregeling 6.616,- lager en bij een middelloon en premieregeling 5.847,- lager dan bij een verzekerde regeling. Let op: Ingeval van een premieregeling, waarbij het PP en WzP is gebaseerd op een eindloondefinitie, kunnen dus twee franchises van toepassing zijn. De lage franchise voor het OP deel en de hoge voor het PP/WzP deel. De jaarlijkse reserveringen en oprenting kunnen worden aangemerkt als kosten die de winst van de vennootschap verlagen waardoor minder Vpb verschuldigd is. Voor het pensioen dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt ondergebracht, is pensioenopbouw over loon in natura niet mogelijk. In geval van eigen beheer mag er niet voor indexatie gereserveerd worden. In het geval van eigen beheer kan de pensioenopbouw mogelijk in gevaar komen als er onvoldoende financiële middelen in de vennootschap beschikbaar zijn. In het geval van eigen beheer kunnen de opgebouwde reserves mogelijk onvoldoende zijn om het verzekerde partnerpensioen en/ of wezenpensioen aan te kopen.het extern verzekeren van dit risico is dan ook aan te bevelen. z.o.z. DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

14 EIGEN BEHEER VERSUS VERZEKEREN Partner- en/of wezenpensioen Rekenrente doelvermogen Bijdrage werknemer (DGA) Langlevenrisico Leeftijdsterugstelling Dividendproblematiek Bij een verzekerde regeling mag een partner en/of wezenpensioen worden opgebouwd. Bij een verzekerde pensioenopbouw mag gerekend worden met de marktconforme tarieven. Bij een verzekerde pensioenopbouw mag de eigen bijdrage van de werknemer (DGA) 100% bedragen. Bij het bepalen van het doelvermogen mag er bij een verzekerde pensioenopbouw een leeftijdsterugstelling plaatsvinden. Bij een verzekerde pensioenvoorziening wordt het langlevenrisico in de uitkeringsfase gedekt. In geval van eigen beheer mag een DGA een partner en/of wezenpensioen verzekeren als er daadwerkelijk een partner en/of kind kan worden aangewezen. In het geval van eigen beheer moet de rekenrente tenminste 4% zijn. In het geval van eigen beheer mag de eigen bijdrage van de werknemer (DGA) maximaal 50% zijn. In het geval van eigen beheer mag er geen leeftijdsterugstelling plaatsvinden. In geval de uitkeringfase in eigen beheer wordt gehouden krijgt de DGA te maken met het langlevenrisico. Bij eigen beheer worden de mogelijkheden van dividenduitkering bepaald door de commerciële waardering van de pensioenverplichtingen. Op basis van de lage marktrente betekent dit fiscale onzekerheid. Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2015

15 ONDERNEMINGSCYCLUS EN VOORZIENINGEN Elke ondernemer maakt bij het ondernemen een aantal fases door van opstarten tot beëindigen van het bedrijf. Voor elke fase, waarin het bedrijf verkeert, kan een bepaalde verzekeringsbehoefte gedefinieerd worden, waarbij de ondernemer een deel van het bedrijfsrisico kan verkleinen. FASE Start VOORZIENINGEN Partnerpensioen Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Oudedagsvoorziening vóór pensioendatum, uitkering uit nabestaandenvoorziening loopt levenslang vóór pensioendatum vóór pensioendatum, pensioenopbouw in eigen beheer Groei Partnerpensioen Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Oudedagsvoorziening vóór pensioendatum, uitkering uit nabestaandenvoorziening loopt levenslang vóór pensioendatum pensioenopbouw in eigen beheer en/of verzekeraar lijfrente op basis van jaarruimte/inhaalaftrek Consolidatie Partnerpensioen Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Oudedagsvoorziening Vermogensbeheeroplossing vóór pensioendatum, uitkering uit nabestaandenvoorziening loopt levenslang indien nog noodzakelijk pensioenopbouw in eigen beheer en/of verzekeraar lijfrente op basis van jaarruimte/inhaalaftrek levensloop (DGA)* kan voor in de BV beschikbare middelen of in privé beschikbare reserves Beëindiging Oudedagsvoorziening Partnerpensioen in eigen beheer houden of afstorten bij een verzekeraar ná pensioendatum, hoogte naar keuze vast te stellen *Let op levensloop kan alleen benut worden als de levensloopregeling voor 31 december 2011 afgesloten was (met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2021). DISCLAIMER De informatie in dit document maakt onderdeel uit van een door Legal & General ontwikkelde DGA Pensioeninformatieset. De hierin opgenomen informatie is met zorg samengesteld en gebaseerd op de wet en regelgeving zoals deze gold ten tijde van de ontwikkeling van dit pakket. De DGA Pensioeninformatieset bevat geen adviezen maar is uitsluitend bedoeld als naslagwerk bij de totstandkoming van een advies. De voor de DGA in het kader van pensioen relevante aandachtspunten zijn nadrukkelijk niet uitputtend weergegeven. Legal & General aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit pakket verstrekte informatie.

16 Onderdeel van DGA Pensioen informatieset Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 2014

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012 Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2012 Pag. 1 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2012 Pensioen Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave. s3082-015 OPLEIDING WFt Leven OPLEIDING WFt LEVEN Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 LEVENSVERZEKERINGEN; ALGEMEEN EN VORMEN 1 1.1 Definitie van de levensverzekering 1 1.1.1 Overeenkomst

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding Bij een echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Dit is voor pensioenen in een aparte wet geregeld: de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw pensioen bij Shell Reglement I - 1 januari 2014 Inhoud 1. Definities 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 Deelnemerschap 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven. PENSIOENREGLEMENT 2008 NN Prestatiepensioen excedent-regeling van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie