HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven UITVOERINGSREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven en de werkgever. Ingevolge artikel 23 van de statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 september Laatstelijk gewijzigd door het bestuur bij besluit van 12 maart HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2 HOOFDSTUK II Deelneming 3 Artikel 2 Aanvang en einde van de deelname 3 Artikel 3 Aanspraken 3 Artikel 4 Premievrije pensioenopbouw 4 HOOFDSTUK III Grondslagen van de verzekering 4 Artikel 5 Loon 4 Artikel 6 Maximumloon 4 Artikel 7 Franchise 5 Artikel 8 Vaststelling van de pensioengrondslag 5 HOOFDSTUK IV Premie 5 Artikel 9 Vaststelling van de premie 5 Artikel 10 Afdracht van de premie 5 Artikel 11 Te late betaling 6 Artikel 11a Vermogenstekort en vermogensoverschot 6 HOOFDSTUK V Informatieplicht 6 Artikel 12 Informatieplicht van de werkgever 6 Artikel 12a Niet voldoen aan informatieplicht door de werkgever 7 HOOFDSTUK VI Toeslagverlening 7 Artikel 13 Toeslagverlening 7 HOOFDSTUK VII Aanspraken na beëindiging van de deelname 8 Artikel 14 Afkoop 8 HOOFDSTUK VIII Vrijstellingen 8 Artikel 15 Vrijstelling van verplichte deelname en premiebetaling 8 HOOFDSTUK IX Vrijwillige verzekeringen 8 Artikel 17 Vrijwillige verzekeringen 8 Artikel 17b PGB WIA Excedentpensioen 9 Artikel 18 Vrijwillige voortzetting 9 Artikel 19 ANW Plus verzekering 9 Artikel 20 PGB Pensioen Plus 9 Artikel 21 Vrijwillige aansluiting 9 HOOFDSTUK X Wijzigen van het pensioenreglement 10 Artikel 22 Procedure tot wijziging van het pensioenreglement 10 HOOFDSTUK XI Geschillen en klachten 10 Artikel 23 Geschillen- en klachtenprocedure 10 HOOFDSTUK XII Algemene en slotbepalingen 10 Artikel 24 Algemene bepaling 10 Artikel 25 Slotbepaling 10 Bijlagen 11 Bijlage I Bedragen Bijlage II Richtlijn dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen 11 Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

2 HOOFDSTUK I Definities Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever : werkgever in de zin van de statuten; b. Werknemer : werknemer in de zin van de statuten; c. Deelnemer : werknemer of gewezen werknemer, die pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds conform de sectorbepalingen van het Pensioenreglement; d. Parttime deelnemer : werknemer, die krachtens een arbeidsovereenkomst minder uren arbeid verricht dan bij die werkgever in geval van volledig dienstverband gebruikelijk is; e. Gewezen deelnemer : de (gewezen) werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelname een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds; f. Aanspraakgerechtigde : de (gewezen) deelnemer en de gewezen partner, die begunstigde is voor het nog niet ingegane pensioen; g. Gepensioneerde : de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; h. Pensioengerechtigde : de persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; i. Partner : I. de echtgenoot van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde; II. de ongehuwde persoon met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde, met uitzondering van de gewezen partner een geregistreerd partnerschap is aangegaan als bedoeld in titel 5A van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; III. de ongehuwde persoon met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde gedurende ten minste een half jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: de gezamenlijke huishouding moet op een door het bestuur te bepalen wijze zijn aangemeld bij het fonds; tussen beide partners moet een notarieel samenlevingscontract, dan wel een door het fonds voorgeschreven verklaring zijn ondertekend; beide partners moeten op hetzelfde adres zijn ingeschreven in het bevolkingsregister; er is sprake van twee personen waartussen geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat. j. Franchise : het gedeelte van het loon waarover geen aanspraken worden verworven en waarover geen premie is verschuldigd; k. Pensioengrondslag : het loon verminderd met de franchise zoals vermeld in de sectorbepalingen van het Pensioenreglement; l. Pensioenaanspraken : het recht op een nog niet ingegaan ouderdoms-, (bijzonder) partner- en wezenpensioen; m. Pensioendatum : de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer recht krijgt op een AOW uitkering; n. Pensioeningangsdatum : de pensioendatum, dan wel de datum waarop door vervroeging of uitstel het pensioen daadwerkelijk is ingegaan; o. Pensioenrichtleeftijd : - de leeftijd van 67 jaar waarop de vanaf 1 januari 2013 verworven aanspraken op ouderdomspensioen gericht zijn, - de leeftijd van 65 jaar waarop de tot 1 januari 2013 verworven aanspraken op ouderdomspensioen gericht zijn, bepalend voor de leeftijd is de eerste dag van de maand waarin deze bereikt wordt; p. Pensioenrechten : het recht op een ingegaan ouderdoms-, (bijzonder) partner of wezenpensioen, uitgezonderd de voorwaardelijke toeslagverlening; q. Loonindexcijfer : het indexcijfer van de cao-lonen per maand van volwassen werknemers in de grafische bedrijfstak, zoals dat door het fonds wordt berekend; r. Prijsindexcijfer : Consumenten Prijs Index alle huishoudens, zoals deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; s. Scheiding : echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, of beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood of vermissing dan wel door een huwelijk met de vroegere geregistreerde partner; of beëindiging van de bij het fonds aangemelde gezamenlijke huishouding; Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

3 t. Ouderschapsverlof : periode als bedoeld in artikel 6.2 van de Wet arbeid en zorg; u. Zorgverlof/educatief verlof : een, met instandhouding van de arbeidsovereenkomst, gehele of gedeeltelijke onderbreking van de arbeid ten behoeve van zorg of educatie waaronder mede wordt verstaan het vergroten van arbeidskwalificatie; v. Onbetaald verlof : een, met instandhouding van de arbeidsovereenkomst, tussen werkgever en werknemer overeengekomen verlof met betrekking tot gehele of gedeeltelijke onderbreking van de arbeid; w. Sector : een (deel van) een bedrijfstak zoals omschreven in artikel 3 en volgende van de Statuten; x. Sectorbepalingen : de onderdelen van de pensioenregeling van een sector die afwijken van de Basisregeling van het fonds; y. Arbeidsongeschiktheidswetgeving : Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), respectievelijk Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); z. Arbeidsongeschiktheid : de eerste dag van toekenning van een WAO- respectievelijk een WIA-uitkering; aa. Fonds : Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven; ab. Bestuur : het bestuur van het fonds. ac. Uitvoeringsorganisatie : Timeos B.V., de administrateur van het fonds; ad. Beleidsdekkingsgraad : het gemiddelde van de dekkingsgraden van het fonds ultimo van de maand van vaststelling en van de elf maanden daaraan voorafgaand; ae. Dekkingsgraad : de verhouding tussen het aanwezige pensioenvermogen en de contante waarde van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten, uitgedrukt in een percentage. HOOFDSTUK II Deelneming Artikel 2 Aanvang en einde van de deelname (1) De deelname vangt aan op de eerste dag van indiensttreding bij een werkgever dan wel het moment van aansluiting van werkgever bij het fonds. (2) De deelname eindigt bij: a. het bereiken van de pensioendatum; b. beëindiging van de status van werknemer behalve in het geval de deelnemer in aanmerking komt voor premievrije pensioenopbouw; c. beëindiging van de premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid; d. overlijden van de deelnemer. (3) De deelname wordt, gedurende de periode dat de werknemer zijn arbeid geheel of gedeeltelijk onderbreekt in verband met zorgverlof/educatief verlof of met onbetaald verlof naar de mate van deze onderbreking opgeschort. (4) Het fonds administreert de deelnemersjaren van de deelnemers. Artikel 3 Aanspraken (1) Het karakter van de overeengekomen pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Dit reglement verleent tezamen met het Pensioenreglement, aanspraak op ouderdomspensioen, partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en wezenpensioen. (2) Aanspraak op ouderdomspensioen komt toe aan deelnemers en gewezen deelnemers. (3) De aanspraak op partnerpensioen komt, behoudens het bepaalde in artikel 12 van het Pensioenreglement, toe aan de partner van: a. een aanspraakgerechtigde, met uitzondering van de gewezen partner, die de pensioendatum nog niet heeft bereikt; b. een gepensioneerde, die bij het bereiken van de pensioeningangsdatum, indien het pensioen wordt uitgesteld, niet heeft gekozen voor uitruil van het partnerpensioen als bedoeld in artikel 14 van het Pensioenreglement. (4) De (gewezen) deelnemer, die aansluitend aan het einde van de deelname recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidwet, behoudt gedurende de periode dat hij de uitkering ontvangt, naast aanspraak op het opgebouwde partnerpensioen eveneens aanspraak op het ten tijde van de beëindiging van de deelname bestaande verzekerde maar niet opgebouwde deel van het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen wordt vastgesteld conform artikel 3 van de van toepassing zijnde sectorbepalingen van het Pensioenreglement. Tevens wordt rekening gehouden met een uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen conform artikel 15 van het Pensioenreglement. (5) De aanspraak op bijzonder partnerpensioen komt, behoudens het bepaalde in artikel 12 van het Pensioenreglement, toe aan de gewezen partner van een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. (6) De aanspraak op wezenpensioen komt, behoudens het bepaalde in artikel 12 van het Pensioenreglement, toe aan elk kind beneden de leeftijd van 18 jaar, dat tot de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde in familierechtelijke Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

4 betrekking staat in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Met kinderen in de vorige volzin bedoeld worden gelijkgesteld pleeg- of stiefkinderen van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, die door de aanspraakgerechtigde of gepensioneerde als een eigen kind worden onderhouden. Met kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar worden gelijkgesteld kinderen van 18 tot 27 jaar, die studerend zijn en deswege aanspraak hebben op een uitkering op grond van de Wet Studiefinanciering (7) Indien de werknemer gedurende de periode van zorgverlof/educatief verlof arbeidsongeschikt wordt resp. overlijdt, dan krijgt hij resp. zijn nagelaten betrekkingen dezelfde aanspraken krachtens het reglement als ware de deelname niet geheel of gedeeltelijk opgeschort. (8) Opname van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden door de deelnemer is niet van invloed op de aanspraken van zijn nagelaten betrekkingen krachtens het Pensioenreglement. (9) Aanspraak op tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals bepaald in het Reglement PGB WIA Excedentpensioen, bestaat slechts indien en voor zolang de werkgever een daartoe strekkende (aansluitings-) overeenkomst met het fonds heeft gesloten. Artikel 4 Premievrije pensioenopbouw Ten behoeve van een deelnemer bestaat aanspraak op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw ingeval van arbeidsongeschiktheid overeenkomstig het bepaalde in de Basisregeling en de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. HOOFDSTUK III Grondslagen van de verzekering Artikel 5 Loon (1) Tot het loon behoren alle loonbestanddelen zoals genoemd in artikel 4a van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. (2) In afwijking van het in lid 1 bepaalde wordt onder loon verstaan: a. voor de deelnemer, indien en voor zover die aanspraak heeft op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid: het gemiddelde loon over de laatste drie volle kalenderjaren, direct voorafgaande aan het jaar van intrede van de arbeidsongeschiktheid. Bedoeld loon wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het loonindexcijfer en op de hierna vast te stellen wijze: I. het bruto jaarloon wordt geïndexeerd tot aan het aanvangsjaar van de toerekening; II. het gemiddelde loon wordt gedeeld door 260; III. als basisindex wordt de loonindex van oktober van het boekjaar voorafgaand aan het ingangsjaar van de toerekening gebruikt; IV. indexatie vindt plaats vanaf 1 januari van het boekjaar volgend op het ingangsjaar van de toerekening; b. voor een werknemer, indien en voor zover die niet werkzaam is uit hoofde van het ouderschapsverlof: het loon dat de werknemer (meer) zou hebben ontvangen indien niet van de regeling voor het ouderschapsverlof gebruik zou zijn gemaakt; c. in geval van overlijden van de deelnemer voor de berekening van het ouderdomspensioen dat verworven zou kunnen worden vanaf de overlijdensdatum tot de pensioendatum van de deelnemer indien de deelnemer niet was overleden: I. het gemiddelde loon over maximaal de laatste drie volle kalenderjaren, direct voorafgaande aan het jaar van overlijden van de deelnemer; II. indien en voor zover de deelnemer laatstelijk in aanmerking kwam voor premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid: het loon als bedoeld in sub a; III. indien en voor zover de deelnemer laatstelijk in aanmerking kwam voor premievrije pensioenopbouw wegens ouderschapsverlof: het loon als bedoeld in sub b. Voor zorgverlof/educatief verlof resp. onbetaald verlof is het bepaalde omtrent ouderschapsverlof van overeenkomstige toepassing, zij het dat in plaats van 'deelnemer' gelezen dient te worden 'werknemer'. (3) Onder loon als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt in het geval van faillissement mede verstaan achterstallig loon, loon over de vakantieperioden(n) waarop de deelnemer recht heeft, vakantietoeslag en loon over de opzegtermijn. (4) In afwijking van het in het eerste lid bepaalde wordt onder loon niet verstaan de uitkering, die de deelnemer ontvangt uit hoofde van de Arbeidsongeschiktheidswetgeving, alsmede de aanvullingen daarop. Artikel 6 Maximumloon (1) Het voor de berekening van de pensioengrondslag mee te tellen loon wordt zo nodig gemaximeerd op het bepaalde in artikel 4b van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

5 (2) Ten aanzien van een parttime-deelnemer wordt het in het vorige lid bedoelde, en voor zover van toepassing zijnde, maximum voor de berekening van de pensioengrondslag van die werknemer vermenigvuldigd met het aantal door die werknemer gewerkte uren en gedeeld door het aantal uren dat bij die werkgever in geval van volledig dienstverband gebruikelijk is. Artikel 7 Franchise (1) De hoogte van de franchise is vastgelegd in artikel 5 van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. (2) Ten aanzien van een parttime-deelnemer zijn de toepasselijke sectorbepalingen van het Pensioenreglement van toepassing. (3) Ten aanzien van een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is krachtens de arbeidsongeschiktheidswetgeving en tevens werkzaam is bij een werkgever, wordt de franchise als volgt vastgesteld: voor het deel dat betrekking heeft op het inkomen uit arbeid, naar de mate waarin daadwerkelijk arbeid wordt verricht; voor het deel dat betrekking heeft op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid, naar de mate van arbeidsongeschiktheid conform de toepasselijke sectorbepalingen van het Pensioenreglement; in totaliteit zullen beide delen echter nimmer meer bedragen dan de franchise, die behoort bij het dienstverband direct voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid; een eventueel surplus zal in mindering gebracht worden op de franchise die gehanteerd wordt bij de premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid. Artikel 8 Vaststelling van de pensioengrondslag (1) Het bestuur stelt de pensioengrondslag, ten behoeve van de verschuldigde jaarpremie resp. pensioenopbouw, vast met inachtneming van de door de werkgever daartoe te verstrekken loongegevens. (2) Laat de werkgever na die loongegevens, of andere gegevens als bedoeld in artikel 12, lid 1, voor het door het bestuur daartoe vastgestelde tijdstip te verstrekken of zijn die gegevens kennelijk onjuist, dan stelt het bestuur de pensioengrondslag naar beste weten vast. Het bestuur is bevoegd de dan vast te stellen premie te verhogen met een opslag van 5% van dat bedrag met een minimum van 25 per werknemer. Deze verhoging wordt als boete beschouwd. (3) Indien meer dan vijf jaren zijn verstreken sinds het einde van het jaar waarover een pensioengrondslag is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld wordt deze niet meer door het bestuur gewijzigd respectievelijk vastgesteld; in bijzondere omstandigheden zal ten gunste van de aanspraakgerechtigde en gepensioneerde van het bepaalde in dit lid worden afgeweken. (4) Herziening van een eenmaal vastgestelde pensioengrondslag, op grond waarvan een uitkering of waardeoverdracht is berekend en uitgekeerd, blijft achterwege indien die herziening zou leiden tot vaststelling van een lagere pensioengrondslag, dan wel tot het niet vaststellen van een pensioengrondslag. HOOFDSTUK IV Premie Artikel 9 Vaststelling van de premie (1) Voor de pensioenverzekering is een premie verschuldigd zoals vastgelegd in artikel 8 van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. De premie is verschuldigd over de pensioengrondslag van de deelnemer. (2) Het bestuur maakt geen gebruik van de mogelijkheid, om onder de voorwaarden zoals gesteld in artikel 129 Pensioenwet, een korting te verlenen op de op grond van dit artikel verschuldigde premie. Artikel 10 Afdracht van de premie (1) De door de werkgever en werknemer verschuldigde premie wordt door het fonds, bij wijze van voorschot en in mindering op het over een boekjaar verschuldigde totaal van de premies aan de werkgever, in 12 maandelijkse termijnen in de 1 e week volgend op de maand waarop het voorschot betrekking heeft, in rekening gebracht. Het voorschot is gebaseerd op de door de werkgever vooraf verstrekte grondslag. Deze grondslag kan door de pensioenuitvoerder en door de werkgever in geval van wijzigingen of onjuistheden, aangepast worden. Wanneer de werkgever geen opgave van de grondslag verstrekt, stelt de pensioenuitvoerder de grondslag ambtshalve vast. Daarbovenop kan het bestuur besluiten, indien het dit nodig oordeelt ter zekerheidstelling van de premieafdracht, een extra voorschot ter grootte van de premie over ten hoogste 1 jaar in rekening te brengen. (2) De procedure voor het innen van het over een boekjaar verschuldigde totaal van de premies is als volgt: - in oktober van het lopende boekjaar wordt een aankondiging aan de werkgevers gedaan over de gevolgen en consequenties van een te late aanlevering van de opgaven en inlichtingen; Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

6 - in december van het lopende boekjaar wordt de werkgever verzocht die opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de totaal verschuldigde premie conform artikel 12. Tevens worden de gevolgen en consequenties van een te late aanlevering opnieuw kenbaar gemaakt; - na het verstrijken van de in dit verzoek gestelde termijn wordt binnen 1 week gerappelleerd; - na het verstrijken van het eerste rappel wordt binnen 2 weken opnieuw gerappelleerd met de aankondiging van een boeteoplegging conform artikel 8 lid 2; - na het verstrijken van deze termijn wordt de boete opgelegd. Tevens wordt een aankondiging gedaan dat de werknemers en/of de Ondernemingsraad van de betreffende werkgever zullen worden ingelicht; - 2 weken na dato worden de werknemers en/of de Ondernemingsraad alsnog ingelicht als de werkgever nalatig blijft met het verstrekken van de opgaven en inlichtingen. Tevens vindt aankondiging van ambtshalve afrekening conform artikel 8 lid 2 plaats; - wordt niet op deze rappels gereageerd dan stelt het fonds ambtshalve de totaal verschuldigde premie vast rekening houdend met het bepaalde onder artikel 11 lid 2. (3) De werkgever is verplicht de verschuldigde premie binnen 7 dagen na dagtekening van de nota te voldoen. Bij niet betaling binnen deze termijn is de werkgever door het enkele verloop van die termijn in gebreke. Betaling van de nota kan, ter keuze van de werkgever, geschieden via automatische incasso of via een andere wijze. Indien de werkgever kiest voor betaling via een andere wijze, is hij per nota een extra bedrag aan kosten verschuldigd van 2,50. Artikel 11 Te late betaling (1) De werkgever, die nalaat enig door de werknemer te betalen bedrag op het daarvoor in artikel 10 bedoelde tijdstip te voldoen, zal een schadevergoeding als bedoeld in de artikelen 119, 119a en 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn, tenzij het bestuur daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent. (2) Boven en behalve de in het voorgaande lid bedoelde schadevergoeding is de werkgever in geval van nalatigheid verplicht op eerste vordering van het fonds alle kosten te betalen, die naar het oordeel van het bestuur ter invordering van het verschuldigde zijn gemaakt, alsmede de hierover verschuldigde BTW. Indien de werkgever 2 maanden na de dagtekening van de nota die nota nog niet heeft voldaan, wordt onder de kosten in ieder geval begrepen een extra opslag van 1% van het (totale) bedrag van de nota, met een minimum van 40 en een maximum van Artikel 11a Vermogenstekort en vermogensoverschot (1) Indien er sprake is van een vermogenstekort, hanteert het fonds als financiële sturingsmiddelen het toeslag-, het beleggings- en het risicobeleid. Tevens kan het bestuur op basis van artikel 32 van het Pensioenreglement de opbouw van toekomstige aanspraken in enig jaar naar evenredigheid van een eventueel premietekort aanpassen en als laatste redmiddel de pensioenaanspraken en pensioenrechten korten. (2) Indien de beleidsdekkingsgraad aan het eind van een kalenderkwartaal aantoont dat er sprake is van een vermogenstekort meldt het fonds dit terstond aan de toezichthouder. Het bestuur stelt in dat geval binnen een termijn van drie maanden of zoveel eerder als de toezichthouder bepaalt een herstelplan op waaruit blijkt dat het vermogenstekort binnen tien jaar teniet zal worden gedaan. (3) Indien er sprake is van een vermogensoverschot verleent het bestuur geen premiekorting, zoals bedoeld in artikel 129 Pensioenwet. HOOFDSTUK V Informatieplicht Artikel 12 Informatieplicht van de werkgever (1) De werkgever is verplicht om alle werknemers die aan de (verplichte) pensioenregeling deel moeten nemen bij het fonds aan te melden. Daarbij dient de werkgever ervoor zorg te dragen dat het fonds de beschikking krijgt over alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Deze gegevens dienen elektronisch te worden aangeleverd op de wijze die door het fonds wordt verlangd. (2) Indien een deelnemer deelneemt in een vrijwillige verzekering in de zin van hoofdstuk IX van dit reglement, is de werkgever verplicht de door het fonds voorgeschreven gegevens te verstrekken, die nodig zijn voor de uitvoering van de vrijwillige pensioenregeling. (3) De werkgever is verplicht aan een door het fonds aan te wijzen persoon inzage te verlenen in die boeken en bescheiden van de werkgever, waarvan de inzage door het fonds nodig wordt geoordeeld voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. (4) De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle vereiste gegevens volledig, juist en tijdig worden verstrekt. (5) Er is sprake van tijdige verstrekking indien de hierna omschreven omstandigheden binnen één maand, nadat deze zich hebben voorgedaan, bij het fonds zijn gemeld: a. indiensttreding van een werknemer die deelnemer in het fonds wordt. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

7 b. uitdiensttreding van een werknemer die deelnemer in het fonds is. c. wijzigingen in de persoonlijke gegevens van deelnemers zoals verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid, verandering van deeltijdpercentage, het opnemen van onbetaald verlof of overlijden. (6) Bij indiensttreding van een werknemer, verstrekt de werkgever aan het fonds in ieder geval de volgende gegevens: a. de naam b. het geslacht c. de geboortedatum d. het Burgerservicenummer e. de postcode met het huisnummer of indien van toepassing het buitenlandse adres f. de functie van de werknemer g. het loon van de werknemer, als bedoeld in artikel 5 van dit reglement h. de datum van indiensttreding i. de naam van de partner van de werknemer j. de geboortedatum van de partner van de werknemer k. overige gegevens waar het fonds om verzoekt voor zover deze gegevens nodig zijn om de juiste pensioenaanspraken van een deelnemer te kunnen vaststellen (7) De werkgever verstrekt binnen één maand na het verstrijken van ieder kalenderjaar van iedere werknemer die deelnemer is in het fonds, tenminste de volgende loongegevens van het verstreken kalenderjaar aan het fonds: a. het loon als bedoeld in artikel 5 van dit reglement b. het parttimepercentage, zijnde de verhouding tussen de gewerkte tijd en de werktijd in een fulltime dienstverband c. het loontijdvak Bij uitdiensttreding of overlijden van werknemers die deelnemer zijn in het fonds, verstrekt de werkgever de hierboven genoemde loongegevens binnen één maand na het laatste loontijdvak aan het fonds. (8) De kosten die de werkgever maakt voor het vergaren en aanleveren van de door het fonds benodigde gegevens op de door het fonds voorgeschreven wijze komen voor rekening van de werkgever zelf. De werkgever is verplicht het fonds ongevraagd en op diens verzoek te informeren over alle ontwikkelingen, waaronder wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, die van invloed kunnen zijn op de (verplichte) deelneming in het fonds of de uit de pensioenregeling voortvloeiende huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van het fonds. Artikel 12a Niet voldoen aan informatieplicht door de werkgever (1) Indien de werkgever niet voldoet aan het bepaalde in artikel 12 is het fonds bevoegd de nodige gegevens naar beste weten vast te stellen en te hanteren bij het vaststellen van de voorschotnota en de definitieve afrekening. De werkgever is aan deze vaststelling gebonden. (2) Het fonds is bevoegd in deze situatie een nader door het bestuur vast te stellen boete op te leggen. (3) De werkgever is aansprakelijk voor schade die het fonds lijdt als gevolg van het niet (tijdig) aanleveren van informatie of onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de werkgever. Daarbij wordt tevens als schade aangemerkt de uitkeringen die het fonds als gevolg daarvan onvoorzien moet doen. HOOFDSTUK VI Toeslagverlening Artikel 13 Toeslagverlening (1) Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks een toeslag verleend van maximaal 2%. Het bestuur beslist jaarlijks uiterlijk in december, aan de hand van de beleidsdekkingsgraad per 30 september van dat jaar, of en in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. (2) Als de beleidsdekkingsgraad het toelaat, kan het bestuur besluiten, in aanvulling op de toeslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel, een extra toeslag te verlenen van maximaal 1%. (3) Bij de besluitvorming als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel hanteert het bestuur de in de Bijlage II opgenomen Richtlijn beleidsdekkingsgraad en ontwikkeling pensioen en de in of krachtens de Pensioenwet gestelde voorwaarden voor toeslagverlening. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

8 HOOFDSTUK VII Aanspraken na beëindiging van de deelname Artikel 14 Afkoop (1) Voor een ouderdoms-, (bijzonder) partner en wezenpensioen dat, nadat het recht daarop ontstaat, het afkoopbedrag als genoemd in Bijlage I niet te boven gaat, behoudt het fonds zich het recht voor dit pensioen niet periodiek toe te kennen maar te vervangen door een eenmalige uitkering. (2) De uitbetaling van de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken vindt plaats nadat de door het fonds verlangde bescheiden en bewijsstukken voor het vaststellen van het recht daarop en de berekening van het bedrag van de uitkering zijn overgelegd. (3) Door de toekenning van de in dit artikel bedoelde afkoopwaarde vervallen alle verdere aanspraken op uitkering krachtens dit reglement, die overigens op grond van de desbetreffende verzekering zouden bestaan. HOOFDSTUK VIII Vrijstellingen Artikel 15 Vrijstelling van verplichte deelname en premiebetaling Vrijstelling van de verplichting tot deelname in het fonds en van premiebetaling kan op verzoek van de werkgever door het bestuur worden verleend in de gevallen en onder de voorwaarden als bepaald in het Reglement Vrijstellingvan verplichte deelname en premiebetaling. Artikel 16 Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Vrijstelling van de verplichting tot deelname in het fonds wegens overwegende gemoedsbezwaren tegen iedere vorm van verzekering kan op verzoek van een werkgever door het bestuur worden verleend in de gevallen en onder de voorwaarden als bepaald in het Reglement voor vrijstelling wegens Gemoedsbezwaren. HOOFDSTUK IX Vrijwillige verzekeringen Artikel 17 Vrijwillige verzekeringen (1) Een werkgever kan verzoeken voor werknemers, die niet verplicht zijn aan het fonds deel te nemen, op vrijwillige basis verzekeringen van ouderdoms-, partner- en wezenpensioen af te sluiten. (2) Een werkgever kan verzoeken voor werknemers aanvullende pensioenaanspraken te verzekeren. Aanvullende pensioenaanspraken kunnen uitsluitend worden verzekerd indien dit een aanvulling op de basispensioenregeling betreft. (3) Bij inwilliging van een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid zal het fonds daartoe met die werkgever een uitvoeringsovereenkomst afsluiten waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd. Op vrijwillige verzekeringen zijn het bepaalde in het Pensioenreglement en dit reglement van overeenkomstige toepassing. In de uitvoeringsovereenkomst tot vrijwillige verzekeringen kunnen afwijkende bepalingen worden opgenomen in het bijzonder met betrekking tot de volgende parameters: - het (maximum)loon; - de franchise; - de verschuldigde premie; - het werknemersdeel in de premie; - premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid; en - het opbouwpercentage voor ouderdoms- en partnerpensioen. (4) Een werkgever kan ten behoeve van zijn werknemer verzoeken de basispensioenregeling gedurende het zorgverlof/educatief verlof of de periode wegens onbetaald verlof, voor een periode van maximaal 18 maanden, te verzekeren. Die verzekering geschiedt op door het bestuur vast te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: a. aanmelding door de werkgever bij de uitvoeringsorganisatie; b. de begin- en, indien mogelijk, de einddatum van het verlof; c. overlegging van een schriftelijk bewijsstuk of een schriftelijke verklaring. (5) Op de vrijwillige verzekering is het bepaalde over de voorwaardelijke toeslagverlening conform artikel 13 van overeenkomstige toepassing. Ook de overige bepalingen van het reglement zijn van toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

9 Artikel 17b PGB WIA Excedentpensioen (1) De werkgever kan verzoeken voor werknemers een arbeidsongeschiktheidspensioen te verzekeren. Daartoe zal het fonds met de werkgever, onder door het bestuur vastgestelde voorwaarden een overeenkomst voor het PGB WIA Excedentpensioen sluiten. (2) De voorwaarden van deze verzekering zijn vastgelegd in het Reglement PGB WIA Excedentpensioen. (3) De premie voor deze verzekering wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is verschuldigd door de werkgever. De premie wordt berekend over de pensioengrondslagen van de werknemers die onder het in lid 2 genoemde Reglement vallen, zijnde de verzekerde werknemers. (4) De werkgever is verplicht het fonds in kennis te stellen indien een werknemer voor een periode langer dan 6 maanden werkzaamheden buiten de Europese Unie gaat verrichten. (5) De werkgever is verplicht het fonds in kennis te stellen indien de aard van de werkzaamheden van meer dan 5% van de verzekerde werknemers (met een minimum van 5 werknemers) zodanig wijzigt dat sprake is, of kan zijn van een risicoverzwaring voor het fonds. Deze verplichting geldt eveneens als, onder andere door fusie of verkoop van een bedrijfsonderdeel een deel van de verzekerde werknemers, van tenminste 5% van de verzekerde werknemers met een minimum van 5 werknemers, de onderneming verlaat. (6) Werkgever is verplicht met het fonds in overleg te treden indien door een fusie of overname door de onderneming van werkgever, de kring van verzekerde werknemers zou worden uitgebreid. Bedoelde werknemers vallen pas na schriftelijke overeenstemming tussen het fonds en de werkgever onder de verzekering van het WIA Excedentpensioen. (7) In de situaties als bedoeld in de leden 4 tot en met 6 heeft het bestuur het recht de premies en de voorwaarden van het WIA Excedentpensioen te wijzigen. Artikel 18 Vrijwillige voortzetting (1) Bij beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever kan de deelnemer die gewezen deelnemer wordt, onder voorwaarden genoemd in of krachtens het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, gedurende ten hoogste drie jaar vanaf de beëindiging van de dienstbetrekking de deelname ongewijzigd voor eigen rekening voortzetten. Een verzoek tot voortzetting moet binnen 3 maanden na het beëindigen van de dienstbetrekking bij het fonds zijn ingediend. (2) Van de in lid 1 bedoelde termijn van drie jaar kan worden afgeweken indien de deelnemer ten tijde van de beëindiging van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt was of indien de deelnemer na beëindiging van de dienstbetrekking een periodieke uitkering ontvangt ter vervanging van de, in verband met de beëindiging van de dienstbetrekking, gederfde inkomsten op grond van een tussen werkgever(s) en werknemer(s) afgesproken regeling. De periode van vrijwillige voortzetting is dan ten hoogste drie jaar of de duur van de arbeidsongeschiktheid respectievelijk de periode waarin de uitkering wordt ontvangen indien deze langer is. (3) Voor de beëindiging van de vrijwillige voortzetting door de deelnemer geldt een opzegtermijn van twee maanden. (4) Vrijwillige voortzetting als bedoeld in dit artikel wordt van rechtswege beëindigd als de daarvoor verschuldigde premie niet op de vervaldag aan het fonds is voldaan. (5) Voor zover in dit artikel daarvan niet wordt afgeweken zijn het Pensioenreglement en dit reglement van overeenkomstige toepassing. Artikel 19 ANW Plus verzekering De werknemer kan, ten behoeve van zijn partner, een ANW Plus verzekering afsluiten op zijn leven zoals vastgelegd in artikel 28 van het Pensioenreglement. Artikel 20 PGB Pensioen Plus De werknemer kan extra premie inleggen voor de opbouw van pensioenkapitaal ten behoeve van de inkoop van een uitkering in aanvulling op het ouderdomspensioen. Extra premie-inleg is slechts mogelijk voor zover dit past binnen de Pensioenwet en voor zover als toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting De mogelijkheden voor extra premieinleg zijn vastgelegd in artikel 29 van het Pensioenreglement. Artikel 21 Vrijwillige aansluiting Een door het bestuur toegelaten natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming of onderdeel van een onderneming uitoefent en buiten de werkingssfeer van de Statuten valt, kan als werkgever in de zin van de statuten worden beschouwd. De voorwaarden voor aansluiting zijn: a. de toegepaste arbeidsvoorwaarden door de verzoekende werkgever moeten qua loonontwikkeling minimaal dezelfde ontwikkeling volgen als die in de desbetreffende bedrijfstak en de verzoekende werkgever moet deelnemen in de sociale fondsen van deze bedrijfstak; of b. er is sprake van een groepsverhouding in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt; of Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

10 c. dit gebeurt aansluitend aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van hetfonds viel; en d. de interne actuaris gehoord hebbende; en e. er bestaat geen deelname aan een ander verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregeling. HOOFDSTUK X Wijzigen van het pensioenreglement Artikel 22 Procedure tot wijziging van het pensioenreglement Het bestuur is bevoegd om het Pensioenreglement vast te stellen, te wijzigen en in te trekken. HOOFDSTUK XI Geschillen en klachten Artikel 23 Geschillen- en klachtenprocedure Voor geschillen is er een geschillenprocedure en voor klachten is er een klachtenprocedure bij het fonds. Voor het volgen van de geschillenprocedure kan de werkgever zich als belanghebbende in eerste instantie wenden tot de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie reageert binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd op het standpunt van de werkgever en geeft daarbij aan dat als de werkgever het niet eens is met de reactie, binnen zes weken gemotiveerd bezwaar kan worden gemaakt bij het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens in beginsel binnen twee maanden een besluit en maakt dit schriftelijk kenbaar aan de werkgever. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening van het bestuursbesluit bezwaar te maken bij de Commissie van Bezwaar. De Commissie van Bezwaar oordeelt en beslist bij bindend advies. Een klacht van de werkgever kan in eerste instantie worden ingediend bij de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie reageert binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd op de klacht en geeft daarbij aan dat als de werkgever het niet eens is met de reactie, binnen twee maanden de klacht kan worden ingediend bij de Klachtencommissie. Voor de indiening bij de Commissie van Bezwaar respectievelijk de Klachtencommissie gelden bepaalde voorwaarden, die nader geregeld zijn in het Reglement voor de Commissie van Bezwaar respectievelijk het Reglement voor de Klachtencommissie. HOOFDSTUK XI I Algemene en slotbepalingen Artikel 24 Algemene bepaling (1) Het bestuur is bevoegd ten behoeve van een werkgever een van dit reglement afwijkende regeling te treffen indien een strikte toepassing van dit reglement naar het oordeel van het bestuur tot onbillijkheden van overwegende aard zou voeren. (2) Verpanding van de uit dit reglement voortvloeiende rechten door de werkgever of andere handelingen die door hem worden verricht waardoor aan anderen dan de aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden rechten worden verleend, is nietig. (3) Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en kan niet afzonderlijk worden verworpen. Artikel 25 Slotbepaling (1) Dit reglement is op 1 januari 2008 in werking getreden. (2) De laatstelijk in dit reglement aangebrachte wijzigingen treden in werking op 1 maart (3) Dit reglement kan worden aangehaald als Uitvoeringsreglement PGB. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

11 Bijlagen Bijlage I Bedragen 2015 Maximum ANW Plus verzekering : ,00 per jaar Afkoopbedrag : 462,88 per jaar Bijlage II Richtlijn beleidsdekkingsgraad en ontwikkeling pensioen De richtlijn, als bedoeld in artikel 13 van dit reglement, voor de besluitvorming over de ontwikkeling van pensioenen ziet er vanaf 1 maart 2015 als volgt uit: Bij een dekkingsgraad van: Onder de 105*% Kunnen de pensioenen zich als volgt ontwikkelen: geen toeslag, wel (voorwaardelijke) korting mogelijk als het vereiste eigen vermogen niet binnen 10 jaar kan worden bereikt en verplichte onvoorwaardelijke korting als 5 jaar onder 105*% 105*% tot 110% geen toeslag, wel (voorwaardelijke) korting mogelijk als het vereiste eigen vermogen niet binnen 10 jaar kan worden bereikt 110% tot 130**% pro rata toeslag (percentage van 2%) 130**% en hoger toeslag van 2%, plus eventueel: 1. ongedaan maken van een doorgevoerde korting; en/of 2. een extra toeslag van maximaal 1%*** * het minimaal vereist eigen vermogen van het fonds ** dit percentage is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad per 30 september van het jaar waarin het besluit tot toeslagverlening wordt genomen. ***vanaf 1 maart 2015 kent het fonds niet meer de mogelijkheid een inhaaltoeslag te verlenen. De mogelijkheid van een extra toeslag is hiervoor in de plaats gekomen. De genoemde percentages * en ** zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden conform de wettelijke voorschriften periodiek opnieuw vastgesteld. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV Versie 03-09-2012 INHOUD A. BASIS-PENSIOENREGELING I. ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. Definities

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN september 2011 Pensioenreglement 2006 blz. 0 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Begripsbepalingen De

Nadere informatie

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement voor prepensioen van Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement prepensioen 27 augustus 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...1 Artikel 2 Deelnemerschap...2 Artikel 3 Pensioenaanspraken...3

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf administrateur

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE V A N A F 1-1 -2006 September 2014 O N D E R D E E L A P E N S I O E N R E G E L I N G P E R 1 J A N U A R I 2006 H O O F D S T U K 1

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement per 1 januari 2015

Pensioenreglement per 1 januari 2015 Stichting Molenaarspensioenfonds Pensioenreglement per 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity januari 2015 Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 1 Artikel 1 Definities In dit pensioenreglement wordt

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 17-10-2011 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities

Nadere informatie

Stichting pensioenfonds NIBC

Stichting pensioenfonds NIBC Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2014 Geldig voor Werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2014; op 31 december 2013 Deelnemer waren aan Pensioenreglement 2007 en geboren

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 januari 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 18a. Langdurig onbetaald verlof 1 Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 19. Waarde-overdracht 4 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie