HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven UITVOERINGSREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven en de werkgever. Ingevolge artikel 23 van de statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 september Laatstelijk gewijzigd door het bestuur bij besluit van 12 maart HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2 HOOFDSTUK II Deelneming 3 Artikel 2 Aanvang en einde van de deelname 3 Artikel 3 Aanspraken 3 Artikel 4 Premievrije pensioenopbouw 4 HOOFDSTUK III Grondslagen van de verzekering 4 Artikel 5 Loon 4 Artikel 6 Maximumloon 4 Artikel 7 Franchise 5 Artikel 8 Vaststelling van de pensioengrondslag 5 HOOFDSTUK IV Premie 5 Artikel 9 Vaststelling van de premie 5 Artikel 10 Afdracht van de premie 5 Artikel 11 Te late betaling 6 Artikel 11a Vermogenstekort en vermogensoverschot 6 HOOFDSTUK V Informatieplicht 6 Artikel 12 Informatieplicht van de werkgever 6 Artikel 12a Niet voldoen aan informatieplicht door de werkgever 7 HOOFDSTUK VI Toeslagverlening 7 Artikel 13 Toeslagverlening 7 HOOFDSTUK VII Aanspraken na beëindiging van de deelname 8 Artikel 14 Afkoop 8 HOOFDSTUK VIII Vrijstellingen 8 Artikel 15 Vrijstelling van verplichte deelname en premiebetaling 8 HOOFDSTUK IX Vrijwillige verzekeringen 8 Artikel 17 Vrijwillige verzekeringen 8 Artikel 17b PGB WIA Excedentpensioen 9 Artikel 18 Vrijwillige voortzetting 9 Artikel 19 ANW Plus verzekering 9 Artikel 20 PGB Pensioen Plus 9 Artikel 21 Vrijwillige aansluiting 9 HOOFDSTUK X Wijzigen van het pensioenreglement 10 Artikel 22 Procedure tot wijziging van het pensioenreglement 10 HOOFDSTUK XI Geschillen en klachten 10 Artikel 23 Geschillen- en klachtenprocedure 10 HOOFDSTUK XII Algemene en slotbepalingen 10 Artikel 24 Algemene bepaling 10 Artikel 25 Slotbepaling 10 Bijlagen 11 Bijlage I Bedragen Bijlage II Richtlijn dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen 11 Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

2 HOOFDSTUK I Definities Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever : werkgever in de zin van de statuten; b. Werknemer : werknemer in de zin van de statuten; c. Deelnemer : werknemer of gewezen werknemer, die pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds conform de sectorbepalingen van het Pensioenreglement; d. Parttime deelnemer : werknemer, die krachtens een arbeidsovereenkomst minder uren arbeid verricht dan bij die werkgever in geval van volledig dienstverband gebruikelijk is; e. Gewezen deelnemer : de (gewezen) werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelname een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds; f. Aanspraakgerechtigde : de (gewezen) deelnemer en de gewezen partner, die begunstigde is voor het nog niet ingegane pensioen; g. Gepensioneerde : de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; h. Pensioengerechtigde : de persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; i. Partner : I. de echtgenoot van de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde; II. de ongehuwde persoon met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde, met uitzondering van de gewezen partner een geregistreerd partnerschap is aangegaan als bedoeld in titel 5A van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; III. de ongehuwde persoon met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde gedurende ten minste een half jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: de gezamenlijke huishouding moet op een door het bestuur te bepalen wijze zijn aangemeld bij het fonds; tussen beide partners moet een notarieel samenlevingscontract, dan wel een door het fonds voorgeschreven verklaring zijn ondertekend; beide partners moeten op hetzelfde adres zijn ingeschreven in het bevolkingsregister; er is sprake van twee personen waartussen geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat. j. Franchise : het gedeelte van het loon waarover geen aanspraken worden verworven en waarover geen premie is verschuldigd; k. Pensioengrondslag : het loon verminderd met de franchise zoals vermeld in de sectorbepalingen van het Pensioenreglement; l. Pensioenaanspraken : het recht op een nog niet ingegaan ouderdoms-, (bijzonder) partner- en wezenpensioen; m. Pensioendatum : de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer recht krijgt op een AOW uitkering; n. Pensioeningangsdatum : de pensioendatum, dan wel de datum waarop door vervroeging of uitstel het pensioen daadwerkelijk is ingegaan; o. Pensioenrichtleeftijd : - de leeftijd van 67 jaar waarop de vanaf 1 januari 2013 verworven aanspraken op ouderdomspensioen gericht zijn, - de leeftijd van 65 jaar waarop de tot 1 januari 2013 verworven aanspraken op ouderdomspensioen gericht zijn, bepalend voor de leeftijd is de eerste dag van de maand waarin deze bereikt wordt; p. Pensioenrechten : het recht op een ingegaan ouderdoms-, (bijzonder) partner of wezenpensioen, uitgezonderd de voorwaardelijke toeslagverlening; q. Loonindexcijfer : het indexcijfer van de cao-lonen per maand van volwassen werknemers in de grafische bedrijfstak, zoals dat door het fonds wordt berekend; r. Prijsindexcijfer : Consumenten Prijs Index alle huishoudens, zoals deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; s. Scheiding : echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, of beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood of vermissing dan wel door een huwelijk met de vroegere geregistreerde partner; of beëindiging van de bij het fonds aangemelde gezamenlijke huishouding; Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

3 t. Ouderschapsverlof : periode als bedoeld in artikel 6.2 van de Wet arbeid en zorg; u. Zorgverlof/educatief verlof : een, met instandhouding van de arbeidsovereenkomst, gehele of gedeeltelijke onderbreking van de arbeid ten behoeve van zorg of educatie waaronder mede wordt verstaan het vergroten van arbeidskwalificatie; v. Onbetaald verlof : een, met instandhouding van de arbeidsovereenkomst, tussen werkgever en werknemer overeengekomen verlof met betrekking tot gehele of gedeeltelijke onderbreking van de arbeid; w. Sector : een (deel van) een bedrijfstak zoals omschreven in artikel 3 en volgende van de Statuten; x. Sectorbepalingen : de onderdelen van de pensioenregeling van een sector die afwijken van de Basisregeling van het fonds; y. Arbeidsongeschiktheidswetgeving : Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), respectievelijk Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); z. Arbeidsongeschiktheid : de eerste dag van toekenning van een WAO- respectievelijk een WIA-uitkering; aa. Fonds : Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven; ab. Bestuur : het bestuur van het fonds. ac. Uitvoeringsorganisatie : Timeos B.V., de administrateur van het fonds; ad. Beleidsdekkingsgraad : het gemiddelde van de dekkingsgraden van het fonds ultimo van de maand van vaststelling en van de elf maanden daaraan voorafgaand; ae. Dekkingsgraad : de verhouding tussen het aanwezige pensioenvermogen en de contante waarde van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten, uitgedrukt in een percentage. HOOFDSTUK II Deelneming Artikel 2 Aanvang en einde van de deelname (1) De deelname vangt aan op de eerste dag van indiensttreding bij een werkgever dan wel het moment van aansluiting van werkgever bij het fonds. (2) De deelname eindigt bij: a. het bereiken van de pensioendatum; b. beëindiging van de status van werknemer behalve in het geval de deelnemer in aanmerking komt voor premievrije pensioenopbouw; c. beëindiging van de premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid; d. overlijden van de deelnemer. (3) De deelname wordt, gedurende de periode dat de werknemer zijn arbeid geheel of gedeeltelijk onderbreekt in verband met zorgverlof/educatief verlof of met onbetaald verlof naar de mate van deze onderbreking opgeschort. (4) Het fonds administreert de deelnemersjaren van de deelnemers. Artikel 3 Aanspraken (1) Het karakter van de overeengekomen pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Dit reglement verleent tezamen met het Pensioenreglement, aanspraak op ouderdomspensioen, partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en wezenpensioen. (2) Aanspraak op ouderdomspensioen komt toe aan deelnemers en gewezen deelnemers. (3) De aanspraak op partnerpensioen komt, behoudens het bepaalde in artikel 12 van het Pensioenreglement, toe aan de partner van: a. een aanspraakgerechtigde, met uitzondering van de gewezen partner, die de pensioendatum nog niet heeft bereikt; b. een gepensioneerde, die bij het bereiken van de pensioeningangsdatum, indien het pensioen wordt uitgesteld, niet heeft gekozen voor uitruil van het partnerpensioen als bedoeld in artikel 14 van het Pensioenreglement. (4) De (gewezen) deelnemer, die aansluitend aan het einde van de deelname recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidwet, behoudt gedurende de periode dat hij de uitkering ontvangt, naast aanspraak op het opgebouwde partnerpensioen eveneens aanspraak op het ten tijde van de beëindiging van de deelname bestaande verzekerde maar niet opgebouwde deel van het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen wordt vastgesteld conform artikel 3 van de van toepassing zijnde sectorbepalingen van het Pensioenreglement. Tevens wordt rekening gehouden met een uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen conform artikel 15 van het Pensioenreglement. (5) De aanspraak op bijzonder partnerpensioen komt, behoudens het bepaalde in artikel 12 van het Pensioenreglement, toe aan de gewezen partner van een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. (6) De aanspraak op wezenpensioen komt, behoudens het bepaalde in artikel 12 van het Pensioenreglement, toe aan elk kind beneden de leeftijd van 18 jaar, dat tot de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde in familierechtelijke Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

4 betrekking staat in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Met kinderen in de vorige volzin bedoeld worden gelijkgesteld pleeg- of stiefkinderen van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, die door de aanspraakgerechtigde of gepensioneerde als een eigen kind worden onderhouden. Met kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar worden gelijkgesteld kinderen van 18 tot 27 jaar, die studerend zijn en deswege aanspraak hebben op een uitkering op grond van de Wet Studiefinanciering (7) Indien de werknemer gedurende de periode van zorgverlof/educatief verlof arbeidsongeschikt wordt resp. overlijdt, dan krijgt hij resp. zijn nagelaten betrekkingen dezelfde aanspraken krachtens het reglement als ware de deelname niet geheel of gedeeltelijk opgeschort. (8) Opname van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden door de deelnemer is niet van invloed op de aanspraken van zijn nagelaten betrekkingen krachtens het Pensioenreglement. (9) Aanspraak op tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals bepaald in het Reglement PGB WIA Excedentpensioen, bestaat slechts indien en voor zolang de werkgever een daartoe strekkende (aansluitings-) overeenkomst met het fonds heeft gesloten. Artikel 4 Premievrije pensioenopbouw Ten behoeve van een deelnemer bestaat aanspraak op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw ingeval van arbeidsongeschiktheid overeenkomstig het bepaalde in de Basisregeling en de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. HOOFDSTUK III Grondslagen van de verzekering Artikel 5 Loon (1) Tot het loon behoren alle loonbestanddelen zoals genoemd in artikel 4a van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. (2) In afwijking van het in lid 1 bepaalde wordt onder loon verstaan: a. voor de deelnemer, indien en voor zover die aanspraak heeft op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid: het gemiddelde loon over de laatste drie volle kalenderjaren, direct voorafgaande aan het jaar van intrede van de arbeidsongeschiktheid. Bedoeld loon wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het loonindexcijfer en op de hierna vast te stellen wijze: I. het bruto jaarloon wordt geïndexeerd tot aan het aanvangsjaar van de toerekening; II. het gemiddelde loon wordt gedeeld door 260; III. als basisindex wordt de loonindex van oktober van het boekjaar voorafgaand aan het ingangsjaar van de toerekening gebruikt; IV. indexatie vindt plaats vanaf 1 januari van het boekjaar volgend op het ingangsjaar van de toerekening; b. voor een werknemer, indien en voor zover die niet werkzaam is uit hoofde van het ouderschapsverlof: het loon dat de werknemer (meer) zou hebben ontvangen indien niet van de regeling voor het ouderschapsverlof gebruik zou zijn gemaakt; c. in geval van overlijden van de deelnemer voor de berekening van het ouderdomspensioen dat verworven zou kunnen worden vanaf de overlijdensdatum tot de pensioendatum van de deelnemer indien de deelnemer niet was overleden: I. het gemiddelde loon over maximaal de laatste drie volle kalenderjaren, direct voorafgaande aan het jaar van overlijden van de deelnemer; II. indien en voor zover de deelnemer laatstelijk in aanmerking kwam voor premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid: het loon als bedoeld in sub a; III. indien en voor zover de deelnemer laatstelijk in aanmerking kwam voor premievrije pensioenopbouw wegens ouderschapsverlof: het loon als bedoeld in sub b. Voor zorgverlof/educatief verlof resp. onbetaald verlof is het bepaalde omtrent ouderschapsverlof van overeenkomstige toepassing, zij het dat in plaats van 'deelnemer' gelezen dient te worden 'werknemer'. (3) Onder loon als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt in het geval van faillissement mede verstaan achterstallig loon, loon over de vakantieperioden(n) waarop de deelnemer recht heeft, vakantietoeslag en loon over de opzegtermijn. (4) In afwijking van het in het eerste lid bepaalde wordt onder loon niet verstaan de uitkering, die de deelnemer ontvangt uit hoofde van de Arbeidsongeschiktheidswetgeving, alsmede de aanvullingen daarop. Artikel 6 Maximumloon (1) Het voor de berekening van de pensioengrondslag mee te tellen loon wordt zo nodig gemaximeerd op het bepaalde in artikel 4b van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

5 (2) Ten aanzien van een parttime-deelnemer wordt het in het vorige lid bedoelde, en voor zover van toepassing zijnde, maximum voor de berekening van de pensioengrondslag van die werknemer vermenigvuldigd met het aantal door die werknemer gewerkte uren en gedeeld door het aantal uren dat bij die werkgever in geval van volledig dienstverband gebruikelijk is. Artikel 7 Franchise (1) De hoogte van de franchise is vastgelegd in artikel 5 van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. (2) Ten aanzien van een parttime-deelnemer zijn de toepasselijke sectorbepalingen van het Pensioenreglement van toepassing. (3) Ten aanzien van een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is krachtens de arbeidsongeschiktheidswetgeving en tevens werkzaam is bij een werkgever, wordt de franchise als volgt vastgesteld: voor het deel dat betrekking heeft op het inkomen uit arbeid, naar de mate waarin daadwerkelijk arbeid wordt verricht; voor het deel dat betrekking heeft op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid, naar de mate van arbeidsongeschiktheid conform de toepasselijke sectorbepalingen van het Pensioenreglement; in totaliteit zullen beide delen echter nimmer meer bedragen dan de franchise, die behoort bij het dienstverband direct voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid; een eventueel surplus zal in mindering gebracht worden op de franchise die gehanteerd wordt bij de premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid. Artikel 8 Vaststelling van de pensioengrondslag (1) Het bestuur stelt de pensioengrondslag, ten behoeve van de verschuldigde jaarpremie resp. pensioenopbouw, vast met inachtneming van de door de werkgever daartoe te verstrekken loongegevens. (2) Laat de werkgever na die loongegevens, of andere gegevens als bedoeld in artikel 12, lid 1, voor het door het bestuur daartoe vastgestelde tijdstip te verstrekken of zijn die gegevens kennelijk onjuist, dan stelt het bestuur de pensioengrondslag naar beste weten vast. Het bestuur is bevoegd de dan vast te stellen premie te verhogen met een opslag van 5% van dat bedrag met een minimum van 25 per werknemer. Deze verhoging wordt als boete beschouwd. (3) Indien meer dan vijf jaren zijn verstreken sinds het einde van het jaar waarover een pensioengrondslag is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld wordt deze niet meer door het bestuur gewijzigd respectievelijk vastgesteld; in bijzondere omstandigheden zal ten gunste van de aanspraakgerechtigde en gepensioneerde van het bepaalde in dit lid worden afgeweken. (4) Herziening van een eenmaal vastgestelde pensioengrondslag, op grond waarvan een uitkering of waardeoverdracht is berekend en uitgekeerd, blijft achterwege indien die herziening zou leiden tot vaststelling van een lagere pensioengrondslag, dan wel tot het niet vaststellen van een pensioengrondslag. HOOFDSTUK IV Premie Artikel 9 Vaststelling van de premie (1) Voor de pensioenverzekering is een premie verschuldigd zoals vastgelegd in artikel 8 van de toepasselijke Sectorbepalingen van het Pensioenreglement. De premie is verschuldigd over de pensioengrondslag van de deelnemer. (2) Het bestuur maakt geen gebruik van de mogelijkheid, om onder de voorwaarden zoals gesteld in artikel 129 Pensioenwet, een korting te verlenen op de op grond van dit artikel verschuldigde premie. Artikel 10 Afdracht van de premie (1) De door de werkgever en werknemer verschuldigde premie wordt door het fonds, bij wijze van voorschot en in mindering op het over een boekjaar verschuldigde totaal van de premies aan de werkgever, in 12 maandelijkse termijnen in de 1 e week volgend op de maand waarop het voorschot betrekking heeft, in rekening gebracht. Het voorschot is gebaseerd op de door de werkgever vooraf verstrekte grondslag. Deze grondslag kan door de pensioenuitvoerder en door de werkgever in geval van wijzigingen of onjuistheden, aangepast worden. Wanneer de werkgever geen opgave van de grondslag verstrekt, stelt de pensioenuitvoerder de grondslag ambtshalve vast. Daarbovenop kan het bestuur besluiten, indien het dit nodig oordeelt ter zekerheidstelling van de premieafdracht, een extra voorschot ter grootte van de premie over ten hoogste 1 jaar in rekening te brengen. (2) De procedure voor het innen van het over een boekjaar verschuldigde totaal van de premies is als volgt: - in oktober van het lopende boekjaar wordt een aankondiging aan de werkgevers gedaan over de gevolgen en consequenties van een te late aanlevering van de opgaven en inlichtingen; Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

6 - in december van het lopende boekjaar wordt de werkgever verzocht die opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de totaal verschuldigde premie conform artikel 12. Tevens worden de gevolgen en consequenties van een te late aanlevering opnieuw kenbaar gemaakt; - na het verstrijken van de in dit verzoek gestelde termijn wordt binnen 1 week gerappelleerd; - na het verstrijken van het eerste rappel wordt binnen 2 weken opnieuw gerappelleerd met de aankondiging van een boeteoplegging conform artikel 8 lid 2; - na het verstrijken van deze termijn wordt de boete opgelegd. Tevens wordt een aankondiging gedaan dat de werknemers en/of de Ondernemingsraad van de betreffende werkgever zullen worden ingelicht; - 2 weken na dato worden de werknemers en/of de Ondernemingsraad alsnog ingelicht als de werkgever nalatig blijft met het verstrekken van de opgaven en inlichtingen. Tevens vindt aankondiging van ambtshalve afrekening conform artikel 8 lid 2 plaats; - wordt niet op deze rappels gereageerd dan stelt het fonds ambtshalve de totaal verschuldigde premie vast rekening houdend met het bepaalde onder artikel 11 lid 2. (3) De werkgever is verplicht de verschuldigde premie binnen 7 dagen na dagtekening van de nota te voldoen. Bij niet betaling binnen deze termijn is de werkgever door het enkele verloop van die termijn in gebreke. Betaling van de nota kan, ter keuze van de werkgever, geschieden via automatische incasso of via een andere wijze. Indien de werkgever kiest voor betaling via een andere wijze, is hij per nota een extra bedrag aan kosten verschuldigd van 2,50. Artikel 11 Te late betaling (1) De werkgever, die nalaat enig door de werknemer te betalen bedrag op het daarvoor in artikel 10 bedoelde tijdstip te voldoen, zal een schadevergoeding als bedoeld in de artikelen 119, 119a en 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn, tenzij het bestuur daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent. (2) Boven en behalve de in het voorgaande lid bedoelde schadevergoeding is de werkgever in geval van nalatigheid verplicht op eerste vordering van het fonds alle kosten te betalen, die naar het oordeel van het bestuur ter invordering van het verschuldigde zijn gemaakt, alsmede de hierover verschuldigde BTW. Indien de werkgever 2 maanden na de dagtekening van de nota die nota nog niet heeft voldaan, wordt onder de kosten in ieder geval begrepen een extra opslag van 1% van het (totale) bedrag van de nota, met een minimum van 40 en een maximum van Artikel 11a Vermogenstekort en vermogensoverschot (1) Indien er sprake is van een vermogenstekort, hanteert het fonds als financiële sturingsmiddelen het toeslag-, het beleggings- en het risicobeleid. Tevens kan het bestuur op basis van artikel 32 van het Pensioenreglement de opbouw van toekomstige aanspraken in enig jaar naar evenredigheid van een eventueel premietekort aanpassen en als laatste redmiddel de pensioenaanspraken en pensioenrechten korten. (2) Indien de beleidsdekkingsgraad aan het eind van een kalenderkwartaal aantoont dat er sprake is van een vermogenstekort meldt het fonds dit terstond aan de toezichthouder. Het bestuur stelt in dat geval binnen een termijn van drie maanden of zoveel eerder als de toezichthouder bepaalt een herstelplan op waaruit blijkt dat het vermogenstekort binnen tien jaar teniet zal worden gedaan. (3) Indien er sprake is van een vermogensoverschot verleent het bestuur geen premiekorting, zoals bedoeld in artikel 129 Pensioenwet. HOOFDSTUK V Informatieplicht Artikel 12 Informatieplicht van de werkgever (1) De werkgever is verplicht om alle werknemers die aan de (verplichte) pensioenregeling deel moeten nemen bij het fonds aan te melden. Daarbij dient de werkgever ervoor zorg te dragen dat het fonds de beschikking krijgt over alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Deze gegevens dienen elektronisch te worden aangeleverd op de wijze die door het fonds wordt verlangd. (2) Indien een deelnemer deelneemt in een vrijwillige verzekering in de zin van hoofdstuk IX van dit reglement, is de werkgever verplicht de door het fonds voorgeschreven gegevens te verstrekken, die nodig zijn voor de uitvoering van de vrijwillige pensioenregeling. (3) De werkgever is verplicht aan een door het fonds aan te wijzen persoon inzage te verlenen in die boeken en bescheiden van de werkgever, waarvan de inzage door het fonds nodig wordt geoordeeld voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. (4) De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle vereiste gegevens volledig, juist en tijdig worden verstrekt. (5) Er is sprake van tijdige verstrekking indien de hierna omschreven omstandigheden binnen één maand, nadat deze zich hebben voorgedaan, bij het fonds zijn gemeld: a. indiensttreding van een werknemer die deelnemer in het fonds wordt. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

7 b. uitdiensttreding van een werknemer die deelnemer in het fonds is. c. wijzigingen in de persoonlijke gegevens van deelnemers zoals verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid, verandering van deeltijdpercentage, het opnemen van onbetaald verlof of overlijden. (6) Bij indiensttreding van een werknemer, verstrekt de werkgever aan het fonds in ieder geval de volgende gegevens: a. de naam b. het geslacht c. de geboortedatum d. het Burgerservicenummer e. de postcode met het huisnummer of indien van toepassing het buitenlandse adres f. de functie van de werknemer g. het loon van de werknemer, als bedoeld in artikel 5 van dit reglement h. de datum van indiensttreding i. de naam van de partner van de werknemer j. de geboortedatum van de partner van de werknemer k. overige gegevens waar het fonds om verzoekt voor zover deze gegevens nodig zijn om de juiste pensioenaanspraken van een deelnemer te kunnen vaststellen (7) De werkgever verstrekt binnen één maand na het verstrijken van ieder kalenderjaar van iedere werknemer die deelnemer is in het fonds, tenminste de volgende loongegevens van het verstreken kalenderjaar aan het fonds: a. het loon als bedoeld in artikel 5 van dit reglement b. het parttimepercentage, zijnde de verhouding tussen de gewerkte tijd en de werktijd in een fulltime dienstverband c. het loontijdvak Bij uitdiensttreding of overlijden van werknemers die deelnemer zijn in het fonds, verstrekt de werkgever de hierboven genoemde loongegevens binnen één maand na het laatste loontijdvak aan het fonds. (8) De kosten die de werkgever maakt voor het vergaren en aanleveren van de door het fonds benodigde gegevens op de door het fonds voorgeschreven wijze komen voor rekening van de werkgever zelf. De werkgever is verplicht het fonds ongevraagd en op diens verzoek te informeren over alle ontwikkelingen, waaronder wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, die van invloed kunnen zijn op de (verplichte) deelneming in het fonds of de uit de pensioenregeling voortvloeiende huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van het fonds. Artikel 12a Niet voldoen aan informatieplicht door de werkgever (1) Indien de werkgever niet voldoet aan het bepaalde in artikel 12 is het fonds bevoegd de nodige gegevens naar beste weten vast te stellen en te hanteren bij het vaststellen van de voorschotnota en de definitieve afrekening. De werkgever is aan deze vaststelling gebonden. (2) Het fonds is bevoegd in deze situatie een nader door het bestuur vast te stellen boete op te leggen. (3) De werkgever is aansprakelijk voor schade die het fonds lijdt als gevolg van het niet (tijdig) aanleveren van informatie of onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de werkgever. Daarbij wordt tevens als schade aangemerkt de uitkeringen die het fonds als gevolg daarvan onvoorzien moet doen. HOOFDSTUK VI Toeslagverlening Artikel 13 Toeslagverlening (1) Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks een toeslag verleend van maximaal 2%. Het bestuur beslist jaarlijks uiterlijk in december, aan de hand van de beleidsdekkingsgraad per 30 september van dat jaar, of en in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. (2) Als de beleidsdekkingsgraad het toelaat, kan het bestuur besluiten, in aanvulling op de toeslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel, een extra toeslag te verlenen van maximaal 1%. (3) Bij de besluitvorming als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel hanteert het bestuur de in de Bijlage II opgenomen Richtlijn beleidsdekkingsgraad en ontwikkeling pensioen en de in of krachtens de Pensioenwet gestelde voorwaarden voor toeslagverlening. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

8 HOOFDSTUK VII Aanspraken na beëindiging van de deelname Artikel 14 Afkoop (1) Voor een ouderdoms-, (bijzonder) partner en wezenpensioen dat, nadat het recht daarop ontstaat, het afkoopbedrag als genoemd in Bijlage I niet te boven gaat, behoudt het fonds zich het recht voor dit pensioen niet periodiek toe te kennen maar te vervangen door een eenmalige uitkering. (2) De uitbetaling van de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken vindt plaats nadat de door het fonds verlangde bescheiden en bewijsstukken voor het vaststellen van het recht daarop en de berekening van het bedrag van de uitkering zijn overgelegd. (3) Door de toekenning van de in dit artikel bedoelde afkoopwaarde vervallen alle verdere aanspraken op uitkering krachtens dit reglement, die overigens op grond van de desbetreffende verzekering zouden bestaan. HOOFDSTUK VIII Vrijstellingen Artikel 15 Vrijstelling van verplichte deelname en premiebetaling Vrijstelling van de verplichting tot deelname in het fonds en van premiebetaling kan op verzoek van de werkgever door het bestuur worden verleend in de gevallen en onder de voorwaarden als bepaald in het Reglement Vrijstellingvan verplichte deelname en premiebetaling. Artikel 16 Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Vrijstelling van de verplichting tot deelname in het fonds wegens overwegende gemoedsbezwaren tegen iedere vorm van verzekering kan op verzoek van een werkgever door het bestuur worden verleend in de gevallen en onder de voorwaarden als bepaald in het Reglement voor vrijstelling wegens Gemoedsbezwaren. HOOFDSTUK IX Vrijwillige verzekeringen Artikel 17 Vrijwillige verzekeringen (1) Een werkgever kan verzoeken voor werknemers, die niet verplicht zijn aan het fonds deel te nemen, op vrijwillige basis verzekeringen van ouderdoms-, partner- en wezenpensioen af te sluiten. (2) Een werkgever kan verzoeken voor werknemers aanvullende pensioenaanspraken te verzekeren. Aanvullende pensioenaanspraken kunnen uitsluitend worden verzekerd indien dit een aanvulling op de basispensioenregeling betreft. (3) Bij inwilliging van een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid zal het fonds daartoe met die werkgever een uitvoeringsovereenkomst afsluiten waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd. Op vrijwillige verzekeringen zijn het bepaalde in het Pensioenreglement en dit reglement van overeenkomstige toepassing. In de uitvoeringsovereenkomst tot vrijwillige verzekeringen kunnen afwijkende bepalingen worden opgenomen in het bijzonder met betrekking tot de volgende parameters: - het (maximum)loon; - de franchise; - de verschuldigde premie; - het werknemersdeel in de premie; - premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid; en - het opbouwpercentage voor ouderdoms- en partnerpensioen. (4) Een werkgever kan ten behoeve van zijn werknemer verzoeken de basispensioenregeling gedurende het zorgverlof/educatief verlof of de periode wegens onbetaald verlof, voor een periode van maximaal 18 maanden, te verzekeren. Die verzekering geschiedt op door het bestuur vast te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: a. aanmelding door de werkgever bij de uitvoeringsorganisatie; b. de begin- en, indien mogelijk, de einddatum van het verlof; c. overlegging van een schriftelijk bewijsstuk of een schriftelijke verklaring. (5) Op de vrijwillige verzekering is het bepaalde over de voorwaardelijke toeslagverlening conform artikel 13 van overeenkomstige toepassing. Ook de overige bepalingen van het reglement zijn van toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

9 Artikel 17b PGB WIA Excedentpensioen (1) De werkgever kan verzoeken voor werknemers een arbeidsongeschiktheidspensioen te verzekeren. Daartoe zal het fonds met de werkgever, onder door het bestuur vastgestelde voorwaarden een overeenkomst voor het PGB WIA Excedentpensioen sluiten. (2) De voorwaarden van deze verzekering zijn vastgelegd in het Reglement PGB WIA Excedentpensioen. (3) De premie voor deze verzekering wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is verschuldigd door de werkgever. De premie wordt berekend over de pensioengrondslagen van de werknemers die onder het in lid 2 genoemde Reglement vallen, zijnde de verzekerde werknemers. (4) De werkgever is verplicht het fonds in kennis te stellen indien een werknemer voor een periode langer dan 6 maanden werkzaamheden buiten de Europese Unie gaat verrichten. (5) De werkgever is verplicht het fonds in kennis te stellen indien de aard van de werkzaamheden van meer dan 5% van de verzekerde werknemers (met een minimum van 5 werknemers) zodanig wijzigt dat sprake is, of kan zijn van een risicoverzwaring voor het fonds. Deze verplichting geldt eveneens als, onder andere door fusie of verkoop van een bedrijfsonderdeel een deel van de verzekerde werknemers, van tenminste 5% van de verzekerde werknemers met een minimum van 5 werknemers, de onderneming verlaat. (6) Werkgever is verplicht met het fonds in overleg te treden indien door een fusie of overname door de onderneming van werkgever, de kring van verzekerde werknemers zou worden uitgebreid. Bedoelde werknemers vallen pas na schriftelijke overeenstemming tussen het fonds en de werkgever onder de verzekering van het WIA Excedentpensioen. (7) In de situaties als bedoeld in de leden 4 tot en met 6 heeft het bestuur het recht de premies en de voorwaarden van het WIA Excedentpensioen te wijzigen. Artikel 18 Vrijwillige voortzetting (1) Bij beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever kan de deelnemer die gewezen deelnemer wordt, onder voorwaarden genoemd in of krachtens het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, gedurende ten hoogste drie jaar vanaf de beëindiging van de dienstbetrekking de deelname ongewijzigd voor eigen rekening voortzetten. Een verzoek tot voortzetting moet binnen 3 maanden na het beëindigen van de dienstbetrekking bij het fonds zijn ingediend. (2) Van de in lid 1 bedoelde termijn van drie jaar kan worden afgeweken indien de deelnemer ten tijde van de beëindiging van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt was of indien de deelnemer na beëindiging van de dienstbetrekking een periodieke uitkering ontvangt ter vervanging van de, in verband met de beëindiging van de dienstbetrekking, gederfde inkomsten op grond van een tussen werkgever(s) en werknemer(s) afgesproken regeling. De periode van vrijwillige voortzetting is dan ten hoogste drie jaar of de duur van de arbeidsongeschiktheid respectievelijk de periode waarin de uitkering wordt ontvangen indien deze langer is. (3) Voor de beëindiging van de vrijwillige voortzetting door de deelnemer geldt een opzegtermijn van twee maanden. (4) Vrijwillige voortzetting als bedoeld in dit artikel wordt van rechtswege beëindigd als de daarvoor verschuldigde premie niet op de vervaldag aan het fonds is voldaan. (5) Voor zover in dit artikel daarvan niet wordt afgeweken zijn het Pensioenreglement en dit reglement van overeenkomstige toepassing. Artikel 19 ANW Plus verzekering De werknemer kan, ten behoeve van zijn partner, een ANW Plus verzekering afsluiten op zijn leven zoals vastgelegd in artikel 28 van het Pensioenreglement. Artikel 20 PGB Pensioen Plus De werknemer kan extra premie inleggen voor de opbouw van pensioenkapitaal ten behoeve van de inkoop van een uitkering in aanvulling op het ouderdomspensioen. Extra premie-inleg is slechts mogelijk voor zover dit past binnen de Pensioenwet en voor zover als toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting De mogelijkheden voor extra premieinleg zijn vastgelegd in artikel 29 van het Pensioenreglement. Artikel 21 Vrijwillige aansluiting Een door het bestuur toegelaten natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming of onderdeel van een onderneming uitoefent en buiten de werkingssfeer van de Statuten valt, kan als werkgever in de zin van de statuten worden beschouwd. De voorwaarden voor aansluiting zijn: a. de toegepaste arbeidsvoorwaarden door de verzoekende werkgever moeten qua loonontwikkeling minimaal dezelfde ontwikkeling volgen als die in de desbetreffende bedrijfstak en de verzoekende werkgever moet deelnemen in de sociale fondsen van deze bedrijfstak; of b. er is sprake van een groepsverhouding in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt; of Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

10 c. dit gebeurt aansluitend aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van hetfonds viel; en d. de interne actuaris gehoord hebbende; en e. er bestaat geen deelname aan een ander verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregeling. HOOFDSTUK X Wijzigen van het pensioenreglement Artikel 22 Procedure tot wijziging van het pensioenreglement Het bestuur is bevoegd om het Pensioenreglement vast te stellen, te wijzigen en in te trekken. HOOFDSTUK XI Geschillen en klachten Artikel 23 Geschillen- en klachtenprocedure Voor geschillen is er een geschillenprocedure en voor klachten is er een klachtenprocedure bij het fonds. Voor het volgen van de geschillenprocedure kan de werkgever zich als belanghebbende in eerste instantie wenden tot de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie reageert binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd op het standpunt van de werkgever en geeft daarbij aan dat als de werkgever het niet eens is met de reactie, binnen zes weken gemotiveerd bezwaar kan worden gemaakt bij het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens in beginsel binnen twee maanden een besluit en maakt dit schriftelijk kenbaar aan de werkgever. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening van het bestuursbesluit bezwaar te maken bij de Commissie van Bezwaar. De Commissie van Bezwaar oordeelt en beslist bij bindend advies. Een klacht van de werkgever kan in eerste instantie worden ingediend bij de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie reageert binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd op de klacht en geeft daarbij aan dat als de werkgever het niet eens is met de reactie, binnen twee maanden de klacht kan worden ingediend bij de Klachtencommissie. Voor de indiening bij de Commissie van Bezwaar respectievelijk de Klachtencommissie gelden bepaalde voorwaarden, die nader geregeld zijn in het Reglement voor de Commissie van Bezwaar respectievelijk het Reglement voor de Klachtencommissie. HOOFDSTUK XI I Algemene en slotbepalingen Artikel 24 Algemene bepaling (1) Het bestuur is bevoegd ten behoeve van een werkgever een van dit reglement afwijkende regeling te treffen indien een strikte toepassing van dit reglement naar het oordeel van het bestuur tot onbillijkheden van overwegende aard zou voeren. (2) Verpanding van de uit dit reglement voortvloeiende rechten door de werkgever of andere handelingen die door hem worden verricht waardoor aan anderen dan de aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden rechten worden verleend, is nietig. (3) Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en kan niet afzonderlijk worden verworpen. Artikel 25 Slotbepaling (1) Dit reglement is op 1 januari 2008 in werking getreden. (2) De laatstelijk in dit reglement aangebrachte wijzigingen treden in werking op 1 maart (3) Dit reglement kan worden aangehaald als Uitvoeringsreglement PGB. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

11 Bijlagen Bijlage I Bedragen 2015 Maximum ANW Plus verzekering : ,00 per jaar Afkoopbedrag : 462,88 per jaar Bijlage II Richtlijn beleidsdekkingsgraad en ontwikkeling pensioen De richtlijn, als bedoeld in artikel 13 van dit reglement, voor de besluitvorming over de ontwikkeling van pensioenen ziet er vanaf 1 maart 2015 als volgt uit: Bij een dekkingsgraad van: Onder de 105*% Kunnen de pensioenen zich als volgt ontwikkelen: geen toeslag, wel (voorwaardelijke) korting mogelijk als het vereiste eigen vermogen niet binnen 10 jaar kan worden bereikt en verplichte onvoorwaardelijke korting als 5 jaar onder 105*% 105*% tot 110% geen toeslag, wel (voorwaardelijke) korting mogelijk als het vereiste eigen vermogen niet binnen 10 jaar kan worden bereikt 110% tot 130**% pro rata toeslag (percentage van 2%) 130**% en hoger toeslag van 2%, plus eventueel: 1. ongedaan maken van een doorgevoerde korting; en/of 2. een extra toeslag van maximaal 1%*** * het minimaal vereist eigen vermogen van het fonds ** dit percentage is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad per 30 september van het jaar waarin het besluit tot toeslagverlening wordt genomen. ***vanaf 1 maart 2015 kent het fonds niet meer de mogelijkheid een inhaaltoeslag te verlenen. De mogelijkheid van een extra toeslag is hiervoor in de plaats gekomen. De genoemde percentages * en ** zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden conform de wettelijke voorschriften periodiek opnieuw vastgesteld. Uitvoeringsreglement PGB 12 maart

UITVOERINGSREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST PENSIOENFONDS PGB. Uitvoeringsreglement Uitkeringsovereenkomst Pensioenfonds PGB 1

UITVOERINGSREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST PENSIOENFONDS PGB. Uitvoeringsreglement Uitkeringsovereenkomst Pensioenfonds PGB 1 UITVOERINGSREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST PENSIOENFONDS PGB Uitvoeringsreglement Uitkeringsovereenkomst Pensioenfonds PGB 1 UITVOERINGSREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen het Pensioenfonds

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2

HOOFDSTUK I Definities 2 Artikel 1 Definities 2 Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven UITVOERINGSREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven en de werkgever. Ingevolge artikel 23 van

Nadere informatie

Dit Uitvoeringsreglement regelt de rechtsverhouding tussen het Pensioenfonds PGB en de werkgever voor wat betreft de premieovereenkomst.

Dit Uitvoeringsreglement regelt de rechtsverhouding tussen het Pensioenfonds PGB en de werkgever voor wat betreft de premieovereenkomst. Stichting Pensioenfonds PGB UITVOERINGSREGLEMENT PREMIEOVEREENKOMST PGB Dit Uitvoeringsreglement regelt de rechtsverhouding tussen het Pensioenfonds PGB en de werkgever voor wat betreft de premieovereenkomst.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Definities 3 Artikel 1 Definities 3

HOOFDSTUK I Definities 3 Artikel 1 Definities 3 Stichting Pensioenfonds PGB UITVOERINGSREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen het Pensioenfonds PGB en de werkgever. Ingevolge artikel 23 van de statuten vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

BASIS PENSIOENREGLEMENT PENSIOENFONDS PGB

BASIS PENSIOENREGLEMENT PENSIOENFONDS PGB BASIS PENSIOENREGLEMENT PENSIOENFONDS PGB Stichting Pensioenfonds PGB PENSIOENREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer. Ingevolge

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR TEIJIN ARAMID BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR TEIJIN ARAMID BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR TEIJIN ARAMID BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer. Ingevolge

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

BASIS PENSIOENREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST PENSIOENFONDS PGB

BASIS PENSIOENREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST PENSIOENFONDS PGB BASIS PENSIOENREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST PENSIOENFONDS PGB Stichting Pensioenfonds PGB PENSIOENREGLEMENT UITKERINGSOVEREENKOMST Dit pensioenreglement regelt de rechtsverhouding tussen de pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Reglement prepensioen dagbladjournalisten m.i.v. 1-1-2006 (Artikel 9.3A van de CAO)

Reglement prepensioen dagbladjournalisten m.i.v. 1-1-2006 (Artikel 9.3A van de CAO) Bijlage VI Reglement prepensioen dagbladjournalisten m.i.v. 1-1-2006 (Artikel 9.3A van de CAO) HOOFDSTUK I DEFINITIES Definities Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Fonds a. Fonds : Stichting

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT Werkgeversvoorzitter Drs. F. Verschuren.. Werknemersvoorzitter Dhr. G.P.M.J. Roest HOOFDSTUK 1: ALGEMENE

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeelduitvoeringsovereenkomst Deze voorbeelduitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten jachtbouw INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Verplichtingen van de werkgever 2. Verplichtingen

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015 Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Versie 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 3 Artikel 1.1 Definities... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18 52 Jaarboek 2011 Oudedagregelingen 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12 6a.13 6a.14 6a.15 6a.16 6a.17 6a.18 Algemeen 54 Deelnemers 56 Premies 56 Ouderdomspensioen 57 Vervroegd

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeeld uitvoeringsovereenkomst Deze voorbeeld

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 6a Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof 53 P e n s i o e n Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2010 P e n s i o e n 54 Jaarboek 2010 6a.1

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Aanvullend Pensioenreglement "Excedent regeling boven het maximumloon van Pensioenreglement 2014" Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Wijze van vaststelling van de verschuldigde premie... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Pensioenreglement Groothandel in Bloemen en Planten Pensioenfonds PGB 1

PENSIOENREGLEMENT GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Pensioenreglement Groothandel in Bloemen en Planten Pensioenfonds PGB 1 PENSIOENREGLEMENT GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Pensioenreglement Groothandel in Bloemen en Planten Pensioenfonds PGB 1 PENSIOENREGLEMENT PREMIEOVEREENKOMST Ingevolge artikel 23 van de statuten vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Uitvoeringsreglement. Bladnummer 1 van 12

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Uitvoeringsreglement. Bladnummer 1 van 12 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Uitvoeringsreglement Bladnummer 1 van 12 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1.1 Definities...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 De verplichte pensioenregeling 5 Artikel

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

REGLEMENT VERVROEGD UITTREDEN OUDERE DAGBLADJOURNALISTEN

REGLEMENT VERVROEGD UITTREDEN OUDERE DAGBLADJOURNALISTEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven REGLEMENT VERVROEGD UITTREDEN OUDERE DAGBLADJOURNALISTEN Laatstelijk gewijzigd door het bestuur bij besluit van 13 december

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 De verplichte pensioenregeling 5

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement. Per 7 december 2015

Pensioenreglement. Per 7 december 2015 Pensioenreglement Per 7 december 2015 Laatstelijk gewijzigd door het bestuur op 7 december 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De algemene bepalingen 6 Artikel 1.1 De begrippen en afkortingen 6 Artikel 1.2

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 6a Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze en Kunststof 53 P E N S I O E N Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 P E N S I O E N 54 Jaarboek 2012 6a.1

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie April 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Wijze van vaststelling van de verschuldigde premie...

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

UITVOERINGSREGLEMENT. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf UITVOERINGSREGLEMENT Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Versie 12 januari 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 HOOFDSTUK 2 WIJZE VAN VASTSTELLING VAN DE VERSCHULDIGDE

Nadere informatie