Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling"

Transcriptie

1 Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

2 Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort Inkomen voor uw oude dag Inkomen voor uw nabestaanden Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 5 3 Uw pensioen bij SNPF Ouderdomspensioen Partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt Wezenpensioen voor uw kind(eren), wanneer u overlijdt Uw arbeidsongeschiktheidspensioen Uw pensioenoverzicht Blijft uw pensioen waardevast? 11 4 Pensioen op maat Eerder, gedeeltelijk of later met pensioen Uw pensioen uitruilen Eerst meer of minder pensioen 13 5 Wat te doen bij Verandering van werkgever Meer of minder werken Met verlof Werkloosheid Scheiden Gezinsuitbreiding Overlijden Verhuizen Pensioen in zicht Met pensioen gaan 17 6 Tot slot 19 2

3 1 Meer over de pensioengids Deze pensioengids is bestemd voor alle deelnemers aan de verplichte basis middelloonregeling van Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF). SNPF is het pensioenfonds voor de beroepsgroep van (toegevoegd) notarissen en kandidaat-notarissen. Waarom deze pensioengids? In deze pensioengids vindt u alle informatie over de pensioenregeling van SNPF: hoe uw pensioen wordt opgebouwd, waar u recht op heeft en in welke situaties het belangrijk is dat u denkt aan uw pensioen. Hoofdstuk 2 geeft kort aan waar uw inkomen uit bestaat bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Hoofdstuk 3 gaat verder in op de opbouw en de hoogte van de diverse pensioenen waar u recht op heeft via SNPF. Hoofdstuk 4 geeft aan hoe u uw pensioen kunt afstemmen op uw persoonlijke wensen tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt. In hoofdstuk 5 worden de situaties besproken die van invloed kunnen zijn op uw pensioen, zoals verandering van werkgever, echtscheiding en met verlof gaan. In hoofdstuk 6 vindt u ten slotte informatie over onze klachtenregeling en hebben wij een aantal handige adressen voor u op een rijtje gezet. Meer informatie Altijd als eerste op de hoogte van het actuele SNPF-nieuws? Ga naar onze website en meld u aan voor onze e-nieuwsbrief. Verder vindt u op onze website, naast informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van het pensioenfondsbestuur en het beleid van het fonds, diverse naslagdocumenten als statuten en reglementen. Pensioen is belangrijk. Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie over uw pensioenregeling bij SNPF? Neem dan contact op met de pensioendesk, van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur bereikbaar op telefoonnummer (050) U kunt ook een e- mail sturen naar Disclaimer Deze pensioengids is met de meeste zorg samengesteld en geeft toegankelijke informatie over hoe uw pensioenregeling bij SNPF in elkaar zit. Aan deze gids kunt u echter geen rechten ontlenen. Dat kan alleen aan het pensioenreglement van SNPF. Dit reglement kunt u downloaden op 3

4 2 Uw pensioen in het kort Pensioen is inkomen voor uw oude dag of voor de momenten waarop u zelf niet meer kunt werken. Het is uw inkomen voor later, maar ook inkomen voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt. En inkomen voor het geval u arbeidsongeschikt raakt tijdens uw werkzame leven. 2.1 Inkomen voor uw oude dag De pensioenleeftijd bij SNPF is 67 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op uw 67ste verjaardag ontvangt u uw ouderdomspensioen van SNPF. Wellicht heeft u elders ook nog pensioen opgebouwd of voor eigen aanvullingen gezorgd. AOW van de overheid Naast het ouderdomspensioen van SNPF ontvangt u AOW. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basisinkomen van de overheid. Iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw gezinssituatie. Ook verblijf in het buitenland heeft invloed op de hoogte van de AOW. De AOWgerechtigde leeftijd was altijd 65 jaar, maar vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd jaarlijks in stapjes verhoogd. Zo komt er in 2013 een maand extra bij. Kijk voor meer informatie over de AOW op Als u getrouwd bent of samenwoont met een partner die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kunt u een toeslag krijgen op uw AOW-pensioen. Let op: deze partnertoeslag vervalt in 2015 voor iedereen die is geboren na Dit heeft vooral nadelige gevolgen wanneer u en uw partner verschillen in leeftijd. Ouderdomspensioen van SNPF Tijdens uw loopbaan bouwt u elk jaar ouderdomspensioen op bij SNPF. Uw uiteindelijke pensioenuitkering is de som van deze jaarlijkse opbouw. Vanaf uw pensionering ontvangt u maandelijks uw pensioenuitkering van SNPF. Dit inkomen ontvangt u levenslang. Elders opgebouwd pensioen Heeft u bij vorige werkgever(s) pensioen opgebouwd bij (een) andere pensioenuitvoerder(s)? U kunt dit als u aan de voorwaarden voldoet overdragen naar SNPF (zie 5.1). Wanneer u hier niet voor kiest, dan ontvangt u vanaf uw pensionering ook pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder(s). Eigen aanvullingen Wellicht heeft u zelf voor aanvullingen gezorgd, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis. 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden Wanneer u overlijdt, blijven uw nabestaanden niet onverzorgd achter. Via SNPF heeft uw partner recht op partnerpensioen en uw kind(eren) wellicht op wezenpensioen. Daarnaast is er in sommige gevallen een Anw-uitkering van de overheid. Anw van de overheid Partners die achterblijven na een overlijden, hebben onder voorwaarden recht op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Op vindt u meer informatie over de Anwuitkering. 4

5 Partnerpensioen van SNPF Wanneer u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen (zie 3.2). Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang. Voor SNPF is uw partner: degene met wie u getrouwd bent degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft de ongehuwde persoon, die geen geregistreerd partnerschap is aangegaan met de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde en die geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de ongehuwde (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde is en bij diens overlijden met deze tenminste zes maanden samenwoont krachtens een voor de feitelijke pensioenleeftijd aangegane samenleving. Let op! Er is alleen recht op partnerpensioen indien het partnerschap (huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwde samenleving) vóór uw 67ste is aangegaan en uw partner is aangemeld bij SNPF. Aan de eis van ten minste zes maanden samenwonen hoeft niet voldaan te zijn; deze zesmaandsperiode kan deels gelegen zijn na de feitelijke pensioenleeftijd. Wezenpensioen van SNPF Wanneer u overlijdt, is er voor uw kind(eren) het wezenpensioen (zie 3.3). Zowel eigen kinderen als stief- en pleegkinderen die deel uitmaken van het gezin hebben recht op wezenpensioen. Kinderen ontvangen het wezenpensioen tot 18 jaar. Studerende en voor minimaal 55% arbeidsongeschikte kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is. 2.3 Inkomen bij arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen behoorlijk dalen. Als u in loondienst bent, kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering van de overheid. Deelnemers aan de pensioenregeling van SNPF kunnen ook in aanmerking komen voor extra inkomen via SNPF. WIA-uitkering van de overheid Bent u in loondienst? Dan bepaalt het UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) na twee jaar ziekte uw arbeidsgeschiktheid. Als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV, ontvangt u de WIA-uitkering. Deze uitkering ontvangt u tot uw AOW-gerechtigde leeftijd zolang u arbeidsongeschikt bent. Kijk voor meer informatie op Bent u ondernemer? Dan ontvangt u geen WIA-uitkering. Arbeidsongeschiktheidspensioen via SNPF Als u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard door de medisch adviseur van SNPF, heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van SNPF (zie 3.4). Daarnaast zorgt SNPF in dat geval voor (gedeeltelijke) doorbetaling van uw premie voor uw pensioenopbouw. 5

6 3 Uw pensioen bij SNPF De basispensioenregeling van SNPF is een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar ouderdomspensioen op. Uw uiteindelijke pensioenuitkering is de som van deze jaarlijkse opbouw. Wanneer u parttime werkt, bouwt u naar evenredigheid pensioenaanspraken op. Uw pensioenuitkering zal dan lager zijn. 3.1 Ouderdomspensioen Hoeveel pensioen kunt u opbouwen? Het ouderdomspensioen bedraagt voor elk vanaf 1 januari 2014 bij SNPF doorgebracht deelnemersjaar 1,75% van de voor dat deelnemersjaar vastgestelde pensioengrondslag. U bouwt verplicht pensioen op in de basisregeling en eventueel ook nog vrijwillig in de beschikbare premieregeling. De vrijwillige beschikbare premieregeling gaat in per 1 maart Voor elke deelnemer geldt de doorsneepremie voor de basisregeling; deze is voor iedereen een gelijk percentage van de in dat jaar geldende pensioengrondslag. Het premiepercentage voor 2014 is vastgesteld op 24% van de pensioengrondslag. Het premiepercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen voor ondernemers is vastgesteld op 3,95% van het pensioensalaris. Voor deelnemers in loondienst is deze vastgesteld op 0,64% van het pensioensalaris. Het pensioensalaris is gemaximeerd op het niveau van het WIA-dagloon ( in 2014). Over het inkomen van de deelnemers tot het naar jaarbasis herleide WIA-dagloon van (2014) bouwt de deelnemer ouderdomspensioen op volgens een middelloonstelsel. Dit betekent dat de deelnemer ieder jaar 1,75% van zijn pensioengrondslag in dat jaar aan ouderdomspensioen opbouwt. Concreet voorbeeld: over het jaar 2014 kan een deelnemer dus maximaal 1,75% over minus = 664,44 aan ouderdomspensioen opbouwen. Premie van de toegevoegd of (kandidaat-)notaris in loondienst 2 Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u een pensioenpremie. Als u in loondienst bent, betaalt uw werkgever voor minimaal 50% mee en wordt uw bijdrage aan de premie automatisch ingehouden op uw bruto salaris. De premie is aftrekbaar voor de belasting. Pensioengrondslag De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioensalaris, verminderd met de franchise. De franchise is een drempelbedrag, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De AOW voorziet voor dit deel in pensioeninkomen. In 2014 is de franchise De franchise wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Pensioensalaris Bent u in loondienst? Uw pensioensalaris bestaat uit 12 maal het vaste maandsalaris, vermeerderd met de daarover uit te keren vakantietoeslag. Hierbij worden alleen de vaste salarisbestanddelen meegenomen. Vergoedingen, gratificaties en beloningen blijven buiten beschouwing. Een eventuele 13 e maand telt wel mee voor het pensioensalaris indien de werkgever dit in de arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd. Bent u ondernemer? Uw pensioensalaris bestaat uit de winst uit onderneming voor toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en voor de ondernemersaftrek. Dit bedrag wordt vermeerderd met 1 De AOW-franchise voor De franchise wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. 2 Een (kandidaat-)notaris die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft en hiervoor in dienst is bij een rechtspersoon wordt ook geacht in loondienst werkzaam te zijn. 6

7 de ten laste van de winst gebrachte premies uit hoofde van deze pensioenregeling, in het derde kalenderjaar voorafgaande aan het deelnemersjaar waarop de pensioenopbouw betrekking heeft. Pensioenleeftijd De standaard pensioenleeftijd bij SNPF is 67 jaar. Eerder of later met pensioen gaan is ook mogelijk. In hoofdstuk 4 leest u hoe u uw ouderdoms- en partnerpensioen kunt afstemmen op uw persoonlijke wensen. 3.2 Partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt Het partnerpensioen is pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt. Uw partner ontvangt dit pensioen van SNPF. Uw partner ontvangt het partnerpensioen levenslang. Wie geldt als partner? Voor SNPF is uw partner: degene met wie u getrouwd bent degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft de ongehuwde persoon, die geen geregistreerd partnerschap is aangegaan met de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde en die geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de ongehuwde (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde is en bij diens overlijden met deze tenminste zes maanden samenwoont krachtens een voor de feitelijke pensioenleeftijd aangegane samenleving. Let op! Er is alleen recht op partnerpensioen als het partnerschap voor de feitelijke pensioenleeftijd is aangegaan. Dit is het moment waarop het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat. Voor de zesmaandsperiode bij samenwonen geldt evenwel dat deze deels gelegen kan zijn na de feitelijke pensioenleeftijd. Hoogte De hoogte van het partnerpensioen is gerelateerd aan uw ouderdomspensioen en de status die u voor de pensioenregeling bij overlijden heeft (deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde). Als u overlijdt: I Tijdens uw deelneming Uw partner ontvangt na uw overlijden levenslang 70% van het ouderdomspensioen dat u tot dan heeft opgebouwd plus het ouderdomspensioen dat u tot de pensioenleeftijd nog had kunnen opbouwen (te bereiken ouderdomspensioen). Bent u in loondienst? Dan wordt het te bereiken ouderdomspensioen gebaseerd op de laatste pensioengrondslag die voor het overlijden is vastgesteld. Bent u ondernemer? Dan wordt het te bereiken ouderdomspensioen berekend op grond van het gemiddelde van de vijf laatst vastgestelde pensioengrondslagen. Het is hierbij niet van belang of u alle vijf jaren ondernemer bent geweest. Bij het te bereiken pensioen wordt rekening gehouden met een deeltijdpercentage indien daar voor het overlijden sprake van was. Het deeltijdpercentage is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%. 7

8 II Nadat uw deelneming aan de pensioenregeling van SNPF is beëindigd, anders dan door pensioneren Uw partner ontvangt na uw overlijden levenslang 70% van het ouderdomspensioen dat u tot de beëindiging van uw deelneming heeft opgebouwd. III Na uw pensionering Dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u vanaf uw pensionering ontvangt van SNPF. Het pensioenreglement biedt de mogelijkheid om op de pensioenleeftijd met schriftelijke instemming van de partner partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Op het deel van het partnerpensioen dat wordt omgezet in extra ouderdomspensioen kan bij overlijden na de pensioenleeftijd geen aanspraak gemaakt worden door de partner. Vaststelling aanspraken op partnerpensioen in alle situaties Bij het ouderdomspensioen waar het partnerpensioen van wordt afgeleid wordt ook verstaan het ouderdomspensioen dat u tot en met 31 december 2013 onder de voorgaande pensioenregeling heeft opgebouwd voor zover dat onder de vanaf 1 januari 2014 geldende pensioenregeling is komen te vallen. Op het vastgestelde partnerpensioen wordt een eventueel bijzonder partnerpensioen dat na een scheiding voor uw ex-partner is vastgesteld (zie 5.5), in mindering gebracht. 3.3 Wezenpensioen voor uw kind(eren), wanneer u overlijdt Het wezenpensioen is voor uw kind(eren) wanneer u overlijdt. Dit pensioen wordt uitgekeerd door SNPF. Het wezenpensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Studerende of voor minimaal 55% arbeidsongeschikte kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is. Wie geldt als kind? Voor SNPF gelden als kind: eigen kind(eren) stief- en pleegkinderen die deel uitmaken van het gezin. Hoogte Het wezenpensioen bedraagt in alle voornoemde drie situaties (overlijden tijdens uw deelneming; nadat uw deelneming aan de pensioenregeling van SNPF is beëindigd, anders dan door pensioneren; na uw pensionering) 20% van het bij overlijden vastgestelde partnerpensioen. Op dit partnerpensioen wordt een eventueel vastgesteld bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner niet in mindering gebracht. Ingeval van overlijden ná pensioeningang bedraagt het wezenpensioen 20% van het partnerpensioen inclusief het deel van het partnerpensioen dat bij pensioeningang eventueel is omgezet in extra ouderdomspensioen. Is er geen aanspraak meer op partnerpensioen? Dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. 8

9 3.4 Uw arbeidsongeschiktheidspensioen Als u als deelnemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard door de medisch adviseur van SNPF, heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen van SNPF. U ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, doch uiterlijk tot uw pensioenrichtleeftijd. U bent arbeidsongeschikt indien u naar oordeel van de medisch adviseur van SNF niet meer in staat bent passende arbeid te verrichten. Ontving u uw arbeidsongeschiktheidspensioen al in 2013? Dan ontvangt u dit tot 65 jaar. Let op: voor een notaris en kandidaat-notaris die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven (al dan niet middels een BV) geldt een wachttijd van 26 weken vanaf de dag dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden. Voor overige deelnemers geldt een wachttijd van 104 weken vanaf de dag dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden. Melden arbeidsongeschiktheid Voor notarissen of notaris-kandidaten die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven (al dan niet middels een BV): zodra u door duurzame arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk stopt met werken, is het belangrijk dat u binnen twee maanden een keuring bij de medisch adviseur van SNPF aanvraagt. Voor overige deelnemers: dan is het belangrijk dat u bij keuring door het UWV ook de keuring door de medisch adviseur van SNPF aanvraagt. Hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen Als u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard door de medisch adviseur van SNPF hebt u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen van SNPF. Een eventuele door u te ontvangen WIA-uitkering wordt in mindering gebracht op een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen van SNPF. Bekijk in onderstaande tabel bij welk percentage arbeidsongeschiktheid welk percentage arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt het percentage uit onderstaande tabel behorend bij de mate van arbeidsongeschiktheid vermenigvuldigd met: A voor de notaris alsmede de kandidaat-notaris die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft van waaruit de werkzaamheden als kandidaat-notaris worden verricht; 50% van het maximale WIA-dagloon ( voor 2014); B voor de overige deelnemers 80% van het laatst vastgestelde pensioensalaris, waarbij dit pensioensalaris is gemaximeerd op het maximale WIA-daglooon. Indien direct voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid sprake is van deeltijdarbeid wordt uitgegaan van het feitelijke pensioensalaris (derhalve geen herleiding van het pensioensalaris naar een salaris bij normale arbeidsduur). 9

10 Bij arbeidsongeschiktheid van Het percentage arbeidsongeschiktheidspensioen voor de onder A bedoelde deelnemer: 80% of meer 100% 100% 65% tot 80% 75% 72,5% 55% tot 65% 60% 60% 45% tot 55% 50% 50% 35% tot 45% 40% 40% 25% tot 35% 0% 0% minder dan 25% 0% 0% Het percentage arbeidsongeschiktheidspensioen voor de onder B bedoelde deelnemer: Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid wordt uw pensioenopbouw bij SNPF voortgezet. Voor die opbouw is geen premie door u of uw werkgever verschuldigd (vandaar premievrij). Als u voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard bent door de medisch adviseur van SNPF bestaat er recht op premievrije voorzetting van de pensioenopbouw. De hoogte van de voortzetting van de pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook hiervoor geldt dat u arbeidsongeschikt bent als u naar oordeel van de medisch adviseur van SNPF niet meer in staat bent om passende arbeid te verrichten. De premievrije voortzetting van de pensioenopbouw vangt aan: A voor een notaris en kandidaat-notaris die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven: na 26 weken van ononderbroken arbeidsongeschiktheid; B voor de overige deelnemers:104 weken van ononderbroken arbeidsongeschiktheid. Er bestaat recht op premievrije voortzetting zolang u arbeidsongeschikt bent doch uiterlijk tot uw pensioenrichtleeftijd. Ontving u uw arbeidsongeschiktheidspensioen al in 2013? Dan bestaat het recht op premievrije voortzetting tot uw 65 ste. Bij arbeidsongeschiktheid van Het voortzettingspercentage voor de onder A bedoelde deelnemer: 80% of meer 100% 100% 65% tot 80% 75% 72,5% 55% tot 65% 60% 60% 45% tot 55% 50% 50% 35% tot 45% 40% 40% 25% tot 35% 0% 0% minder dan 25% 0% 0% Het voortzettingspercentage voor de onder B bedoelde deelnemer: Voor meer informatie over uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid kunt u contact met ons opnemen. 3.5 Uw pensioenoverzicht Bent u op dit moment deelnemer bij SNPF? Dan ontvangt u elk jaar het uniform pensioenoverzicht (UPO). Op uw pensioenoverzicht kunt u precies zien wat u heeft opgebouwd aan pensioen. En wat uw te bereiken pensioen is in geval van gelijkblijvende situatie (salaris, premie en dergelijke). 10

11 3.6 Blijft uw pensioen waardevast? Door inflatie vermindert de koopkracht van uw pensioen. Om uw pensioen waardevast te houden, probeert SNPF uw pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dit geldt zowel voor de opgebouwde pensioenaanspraken als de ingegane pensioenen. Indien SNPF naar het oordeel van het bestuur in enig jaar over voldoende middelen beschikt dan wordt een toeslag per 1 januari verleend. De te verlenen toeslag is zodoende voorwaardelijk (afhankelijk van de middelen van het fonds). De toeslag is maximaal gelijk aan het prijsindexcijfer. Voor de deelnemers die vanaf 2014 recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen geldt een onvoorwaardelijke toeslag ter grootte van: - de CBS-loonindex voor de notarissen en kandidaat-notarissen die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven; - de WIA-index voor de overige deelnemers. 11

12 4 Pensioen op maat Vóór uw pensionering kunt u uw pensioen afstemmen op uw wensen van dat moment. U kunt eerder, gedeeltelijk of later met pensioen, ook uitruil is mogelijk. Daarnaast kunt u variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering. Heeft u vragen hierover, of heeft u behoefte aan een berekening van uw mogelijkheden, neem dan tijdig contact met ons op. Tenzij u uw pensioen eerder (gedeeltelijk) in heeft laten gaan, ontvangt u vlak voor uw pensionering automatisch bericht van SNPF. 4.1 Eerder, gedeeltelijk of later met pensioen Uw pensioenuitkering gaat in principe in op uw 67ste. Het is mogelijk om uw pensioen eerder, gedeeltelijk of later te laten ingaan. Eerder laten ingaan U kunt uw pensioen eerder laten ingaan. Indien het pensioen voor uw 60 ste verjaardag ingaat, geldt hiervoor de voorwaarde dat u dan ook stopt met werken. Indien uw pensioen op uw 60 ste of later vervroegd ingaat, geldt die eis niet. Het eerder laten ingaan van uw pensioen betekent dat u een of meer jaren aan pensioenopbouw mist. Daarnaast moet uw pensioen over een langere periode worden uitgekeerd. Dit zal dus een lager bedrag aan pensioen opleveren. Gedeeltelijk met pensioen U kunt uw pensioen eerst gedurende een periode gedeeltelijk laten ingaan, in combinatie met gedeeltelijk blijven werken. Uw pensioenopbouw gaat dan tot uw 67ste door voor het deel dat u werkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SNPF. Later met pensioen U kunt ervoor kiezen om uw pensioen later te laten ingaan. Meld dit uiterlijk drie maanden voor uw pensioenleeftijd. Voorwaarde hiervoor is dat u nog deels blijft doorwerken. Uw (eventuele) werkgever moet hiermee instemmen. U kunt uw pensioenuitkering uitstellen tot uw 72ste. U bouwt vanaf uw 67ste geen pensioen meer op. Pensioenuitstel betekent dat uw opgebouwde pensioen over een kortere periode wordt uitgekeerd. U profiteert daardoor van de actuariële verhoging en oprenting van uw pensioen. Dit betekent dus een hogere pensioenuitkering. 4.2 Uw pensioen uitruilen U kunt (een deel van) het partnerpensioen voor uw partner uitruilen voor meer ouderdomspensioen. Let op: een eenmaal gemaakte keuze voor uitruil is niet meer terug te draaien. U kunt SNPF vragen de effecten van uitruil voor u door te rekenen. Meer pensioen voor uzelf Uitruilen van partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen is zinvol als u geen partner hebt als u met pensioen gaat. Maar dit kan ook interessant zijn als uw partner zelf voldoende inkomen en/of pensioen heeft. Uw partner moet schriftelijk toestemming geven voor de uitruil. U moet dit zelf aangeven bij SNPF. 12

13 4.3 Eerst meer of minder pensioen Vanaf uw pensionering ontvangt u een vast bedrag aan pensioen. Het is mogelijk om in de hoogte van de uitkering te variëren. Wat is mogelijk? U kunt eerst gedurende een bepaalde periode meer pensioen ontvangen en de periode erna minder pensioen of andersom. De hogere of lagere uitkering kan een duur hebben van drie, vijf of tien jaar. Let op: uw hogere uitkering moet in verhouding staan van 100:75 ten opzichte van de lagere uitkering. Uw lagere uitkering moet dus minimaal 75% van de hogere uitkering bedragen. Bij die verhouding wordt een pensioenbedrag ter grootte van 2x gehuwden-aow tot de AOW-datum buiten beschouwing gelaten. Bij een keuze voor hoog-laag voor de AOW-datum kunt u zodoende het ontbreken van AOW opvangen. De lagere uitkering mag niet lager zijn dan het wettelijke bedrag van 458,06 in

14 5 Wat te doen bij Wijzigingen in uw privé en/of werksituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Bij een aantal veranderingen is het belangrijk dat u dit meldt bij SNPF. Hierover leest u meer in dit hoofdstuk. 5.1 Verandering van werkgever Hebt u vóór u deelnemer werd bij SNPF deelgenomen aan een andere pensioenregeling? Of stapt u over van SNPF naar een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u uw pensioen bij uw oude uitvoerder laten staan, of overdragen naar uw nieuwe uitvoerder via waardeoverdracht. U kunt u opgebouwde pensioen alleen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder als u in een nieuwe functie in loondienst pensioen opbouwt. Let op: waardeoverdracht is alleen mogelijk indien de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen boven de 100% ligt. Waarom waardeoverdracht? Pensioenregelingen kunnen sterk in waarde verschillen. Zo maakt het uit hoe het pensioen voor uw nabestaanden is geregeld. Ook de vorm van de regeling kan verschillen, net als een eventueel toeslagbeleid. Daardoor is het soms aantrekkelijk om uw pensioen mee te nemen, terwijl het in andere gevallen juist aantrekkelijk is om het te laten staan. Het vergelijken van pensioenregelingen is complex. Laat u eventueel adviseren door een pensioenadviseur. Uw pensioen laten staan U kunt uw pensioen laten staan bij uw oude pensioenuitvoerder (wat SNPF kan zijn). In dat geval ontvangt u op uw pensioenleeftijd pensioen van meerdere uitvoerders. SNPF streeft ernaar om de opgebouwde pensioenen van oud-deelnemers ( slapers of gewezen deelnemers genoemd) jaarlijks te verhogen met een toeslag. Uw pensioen overdragen Pensioen overdragen kan ook. Dit heet waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen wordt dan omgezet naar pensioen in uw nieuwe pensioenregeling. Vanaf uw pensionering ontvangt u dan een uitkering via één uitvoerder. Partnerpensioen kan alleen overgedragen worden met instemming van de eventuele partner. Bijzonder partnerpensioen kan niet overgedragen worden. Procedure We spreken over uitgaande waardeoverdracht als u de opgebouwde aanspraken bij SNPF wilt overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. Deze waardeoverdracht vraagt u binnen zes maanden aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Uw nieuwe uitvoerder vraagt uw gegevens op bij SNPF. Uw nieuwe uitvoerder stelt op basis daarvan een offerte op. In de offerte staan uw opgebouwde pensioenaanspraken die u krijgt na waardeoverdracht. Op basis hiervan beslist u of u uw pensioen wilt overdragen naar uw nieuwe uitvoerder. Het duurt vaak enige tijd voordat u de offerte ontvangt. Pensioen overdragen naar SNPF? Wanneer u pensioen wilt overdragen naar SNPF, vult u het formulier waardeoverdracht in dat u heeft ontvangen bij de startbrief. 5.2 Meer of minder werken De opbouw van uw pensioen is gekoppeld aan uw werkzame leven. Meer of minder werken heeft dus invloed op de hoogte van uw pensioenopbouw, net als het aantal jaren dat u aan een pensioenregeling heeft deelgenomen. Eerder stoppen met werken, langer doorgaan, meer of minder werken, het verandert uw pensioenopbouw. Dat werkt door in zowel uw ouderdoms- als uw partnerpensioen, alsmede in uw wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen. 14

15 Stijgt uw arbeidstijd, dan bouwt u meer pensioen op. Daalt uw arbeidstijd, dan bouwt u navenant minder pensioen op. Uw pensioenpremie De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast aan uw gewijzigde salaris nadat dit aan SNPF is doorgegeven. Wat moet u doen? Wanneer u in loondienst bent en meer of minder gaat werken, dan zal uw werkgever dit aan SNPF doorgeven. Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen in maatschap moeten dit zelf aan ons doorgeven. In beide gevallen kan gebruik worden gemaakt van het werkgeversportaal. 5.3 Met verlof Neemt u aaneengesloten onbetaald verlof (dit kan ook onbetaald ouderschapsverlof zijn) op? Dan kunt u ervoor kiezen om de pensioenopbouw voort te zetten. Dit kan voor maximaal vier aaneengesloten maanden. U dient hiervoor een verzoek in bij uw werkgever. Bent u ondernemer? Dien dan het verzoek in bij SNPF. De voortzetting van de pensioenopbouw tijdens het verlof vindt plaats op basis van de pensioengrondslag zoals voor het verlof vastgesteld. Indien u in loondienst werkzaam bent dient u met uw werkgever afspraken te maken over de door u te betalen bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw. Tot maximaal achttien maanden na ingang van het verlof bent u - indien u er niet voor heeft gekozen de pensioenopbouw voort te zetten - verzekerd van partnerpensioen voor uw partner, wezenpensioen voor uw kinderen en arbeidsongeschiktheidspensioen voor uzelf. Dit vervalt als u uw deelnemerschap beëindigt (anders dan overlijden) of met pensioen gaat. Ook voor de vaststelling van deze pensioenen wordt uitgegaan van de situatie direct voorafgaand aan het verlof. Wat moet u doen? Wanneer u in loondienst bent, zal uw werkgever aan ons doorgeven dat u verlof heeft opgenomen. Wilt u meer informatie over voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens uw verlof, neem dan contact met ons op. 5.4 Werkloosheid Als u werkloos wordt stopt uw pensioenopbouw. Het is onder voorwaarden mogelijk om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten bij SNPF voor maximaal drie jaar. De volledige pensioenpremie (inclusief het eventuele werkgeversdeel) is voor uw rekening. Neem contact op met SNPF voor informatie over de voorwaarden. Opbouw onder de afkoopgrens? Als het door u opgebouwde pensioen na beëindiging van de deelneming (anders dan pensioneren) lager uitkomt dan een pensioenuitkering van 458,06 per jaar (bedrag 2014) kan uw pensioen worden afgekocht. U ontvangt de waarde van uw opgebouwde pensioen in een keer. SNPF kan pas tot afkoop overgaan na twee jaar na beëindiging van de deelneming. Neem contact op met SNPF voor meer informatie. 15

16 5.5 Scheiden Eindigt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Of eindigt uw samenwonen? Dan is het belangrijk om stil te staan bij de gevolgen voor uw pensioen. Ouderdomspensioen voor uw ex-partner Bij scheiding heeft uw ex-partner uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap wettelijk recht op de helft van het gedurende uw partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. De verdeling van uw pensioen bij scheiding is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Bij pensioenverevening keert SNPF het ouderdomspensioen dat toekomt aan uw ex-partner rechtstreeks aan uw ex-partner uit vanaf het moment dat u zelf met pensioen gaat. Deze uitkering stopt wanneer u overlijdt. Uw ex-partner ontvangt vervolgens het bijzonder partnerpensioen. Overlijdt uw ex-partner voordat u zelf overlijdt, dan komt het verevende deel weer terug bij uzelf. De standaard verevening volgens de wet voorziet in een gelijke verdeling (50%) van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt van deze standaard verevening afwijken door bij uw echtscheiding andere afspraken vast te leggen bij huwelijkse voorwaarden of in een overeenkomst in verband met de scheiding. U of uw ex-partner dient binnen twee jaar na de scheiding aan SNPF door te geven dat u wenst te verevenen. Dit geldt ook als u een andere verdeling met uw ex-partner bent overeengekomen. Pensioenverevening meldt u via het formulier pensioenverevening dat u onder andere kunt downloaden via of op onze website. SNPF zorgt dan te zijner tijd voor een correcte splitsing van de pensioenbetaling. Indien SNPF dit formulier niet binnen twee jaar na de scheiding heeft ontvangen, dan kan er niet meer via SNPF worden verevend. Uw ex-partner krijgt dan vanaf uw pensionering een directe vordering op u persoonlijk. Partnerpensioen voor uw ex-partner Bij uw overlijden heeft uw ex-partner uit een huwelijk, geregistreerd partnerschap én een nietgeregistreerd partnerschap recht op het tot het moment van scheiding opgebouwde recht op partnerpensioen. Dit wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Dit levenslange bijzonder partnerpensioen wordt na uw overlijden uitgekeerd aan uw ex-partner en in mindering gebracht op het partnerpensioen voor uw eventuele nieuwe partner. Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u na een scheiding niets te doen. SNPF krijgt daar automatisch melding van. Indien u ongehuwd samenwoont dan dient een beëindiging van het partnerschap wél gemeld te worden aan SNPF om als ex-partner voor een aanspraak op bijzonder partnerpensioen in aanmerking te komen. Die melding dient schriftelijk te worden gedaan en onverwijld na beëindiging van het partnerschap. Voorwaarde in deze situatie voor een aanspraak op bijzonder partnerpensioen is dat de ex-partner voor de beëindiging van het partnerschap aan de reglementaire omschrijving van partner voldeed. Na uw schriftelijke melding van beëindiging van het partnerschap bij SNPF ontvangt u een formulier om dit te bevestigen. Van een recht op bijzonder partnerpensioen kan bij voorwaarden in verband met de partnerrelatie of een schriftelijk gesloten overeenkomst met betrekking tot de scheiding worden afgezien. Dit is met name relevant bij eindigen van huwelijk of geregistreerd partnerschap omdat in die situaties de 16

17 aanspraak op bijzonder partnerpensioen automatisch ontstaat. In dat geval wordt die aanspraak betrokken bij het partnerpensioen van een eventueel volgende partner. 5.6 Gezinsuitbreiding Als u een kind krijgt, is dit automatisch verzekerd voor wezenpensioen (zie 2.3). Voor SNPF gelden als kind: eigen kind(eren) stief- en pleegkinderen die deel uitmaken van het gezin. Wat moet u doen? U hoeft uw kind alleen bij SNPF aan te melden als u in het buitenland woont. Neem hiervoor contact met ons op via (050) of 5.7 Overlijden Wanneer u overlijdt, hebben uw partner en kind(eren) recht op partnerpensioen (zie 3.2) en wezenpensioen (zie 3.3). SNPF ontvangt automatisch een overlijdensbericht van de gemeente waar u bent ingeschreven. Wanneer u echter in het buitenland woont, moeten uw nabestaanden uw overlijden melden aan SNPF. Uw nabestaanden ontvangen vervolgens automatisch bericht van SNPF over het uit te keren partnerpensioen en wezenpensioen. 5.8 Verhuizen Als u verhuist binnen Nederland ontvangt SNPF automatisch uw nieuwe adresgegevens via de Gemeentelijke Basisadministratie. U hoeft daarom alleen een verhuizing naar het buitenland te melden bij SNPF. Let bij verhuizing naar het buitenland ook op: uw pensioensituatie. Verblijf in het buitenland heeft veelal gevolgen voor de opbouw van uw pensioen en uw AOW. Kijk op uw zorgverzekering. Kijk op voor meer informatie over verzekering en zorg in het buitenland. 5.9 Pensioen in zicht Vlak voor uw pensionering kunt u uw pensioen afstemmen op uw wensen van dat moment. U kunt eerder, gedeeltelijk of later met pensioen, ook uitruil is mogelijk. Bovendien kunt u variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering. U kunt de mogelijkheden door SNPF laten doorrekenen. Welke keuze u ook maakt, geef het tijdig aan SNPF door. Kijk in hoofdstuk 4 voor meer informatie. Aanvragen pensioenuitkering U krijgt automatisch bericht van SNPF voor het aanvragen van uw pensioen. Tenzij u uw pensioen eerder (gedeeltelijk) wilt laten ingaan. Neemt u dan tijdig contact op met SNPF Met pensioen gaan Vanaf uw pensionering ontvangt u elke maand pensioen van SNPF. Daarnaast krijgt u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd AOW van de overheid. Zowel de pensioenuitkering van SNPF als de AOWuitkering ontvangt u levenslang. 17

18 Pensioenuitkering van SNPF Op uw pensioenoverzicht vindt u uw pensioenbedragen. Dit zijn bruto bedragen per jaar. Vanaf uw pensionering ontvangt u jaarlijks in twaalf gelijke termijnen uw pensioenuitkering. De eerste uitkering ontvangt u op de eerste dag van de maand volgend op die waarin u de 67-jarige leeftijd bereikt. Uw pensioenuitkering is netto, SNPF zorgt voor de verplichte inhoudingen op uw pensioen. AOW-uitkering De hoogte van de AOW hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond en van uw gezinssituatie. Kijk op voor meer informatie. 18

19 6 Tot slot Klachtenregeling TKP Pensioen zorgt voor de uitvoering van uw pensioenregeling. Heeft u klachten over de uitvoering van de regeling, dan kunt u gebruikmaken van de klachten- en geschillenregeling van het pensioenfonds. Het klachtenformulier is te vinden op de website van SNPF. Het reglement kunt u bij SNPF opvragen. Informatie opvragen U kunt onder meer de volgende informatie kosteloos bij SNPF opvragen (of door uw vertegenwoordiger laten opvragen): uw pensioenreglement jaarverslag / jaarrekening SNPF informatie specifiek voor u relevant een opgave van de hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken het kortetermijnherstelplan het langetermijnherstelplan informatie over de hoogte van de dekkingsgraad. Vragen? Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie? SNPF is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via (050) Of stuur een naar Wij zijn u graag van dienst. Handige links de website van de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Hier kunt u terecht voor vragen over onder andere de AOW, de WIA en nabestaandenuitkering Anw. Contactgegevens op deze website kunt u terecht voor vragen over bijvoorbeeld werkloosheid, zwangerschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid. de website van de overheid waar u onder andere de Pensioenwet kunt vinden. Stichting Notarieel Pensioenfonds Europaweg AS Groningen Postbus JA Groningen Telefoon: (050) Website: KvK

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie