Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. bij Ahold Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Welkom bij Ahold Pensioenfonds

2 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer aan de Ahold Pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Ahold Pensioenfonds. Omdat in deze pensioenregeling een aanspraak op een uitkering wordt opgebouwd, spreken we van een uitkeringsovereenkomst. Met deze brochure informeren wij u globaal over alle van belang zijnde onderwerpen Deze brochure bevat informatie over de Ahold Pensioenregeling 2015 waarin pensioenopbouw mogelijk is tot een maximum salaris. Dit maximum salaris is voor 2015 vastgesteld op ongeveer De Ahold Pensioenregeling voorziet in: Ouderdomspensioen; inkomen als u met pensioen gaat Pagina 3 Partnerpensioen; inkomen voor uw partner als u overlijdt Pagina 3 De Ahold Anw-verzekering; extra inkomen voor uw partner als u overlijdt Pagina 4 Wezenpensioen; inkomen voor uw kinderen als u overlijdt Pagina 4 Arbeidsongeschiktheidspensioen; inkomen als u arbeidsongeschikt wordt Pagina 4 WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen; wel of niet verzekeren? Pagina 5 Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen; extra verzekeren? Pagina 5 Voortzetting van de pensioenopbouw Pagina 6 In deze brochure wordt nog een aantal andere onderwerpen uitgelegd. Dit zijn: Pensioenpremie Pagina 6 Indexering Pagina 6 Waardeoverdracht Pagina 6 Flexibel pensioen Pagina 7 Welke risico s loopt u als deelnemer aan de Ahold Pensioenregeling? Pagina 7 Informatieverplichtingen van deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling Pagina 8 Klachten en geschillen Pagina 8 Als u uit dienst treedt Pagina 9 Meer weten? Pagina 10 2

3 Ouderdomspensioen Als deelnemer aan de pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op. Dit pensioen komt tot uitkering zodra u 67 wordt en wordt uitgekeerd zolang u leeft. Ouderdomspensioen wordt berekend op basis van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris verminderd met de pensioenfranchise. Het pensioengevend salaris bestaat uit salaris, vakantiegeld en sommige toeslagen bij elkaar opgeteld. Sommige inkomensbestanddelen, zoals een bonus en een winstuitkering, tellen niet mee in het pensioengevend salaris. De pensioenfranchise is het deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat er ook recht op AOW is. De hoogte van de pensioenfranchise kan per CAO en per werkmaatschappij verschillen, maar bedraagt in 2015 ca. e per jaar. Dit bedrag wordt in 2016 nog met e 250 verlaagd. Hierdoor wordt over een groter deel van het salaris pensioen opgebouwd. De genoemde bedragen gelden bij een fulltime dienstverband. Kortom, het pensioengevend salaris verminderd met de pensioenfranchise is de pensioengrondslag. Elk jaar bouwt u een ouderdomspensioen op van 2% van de pensioengrondslag. Als u parttime werkt, wordt dit nog vermenigvuldigd met uw werktijdpercentage. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over het ouderdomspensioen, en een rekenvoorbeeld. Partnerpensioen Naast ouderdomspensioen bouwt u partnerpensioen op. Dit is een uitkering voor uw partner na uw overlijden. w partner ontvangt dit pensioen zolang hij of zij leeft. De partner is degene met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap heeft, of met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst moet voorafgaand aan uw (vervroegde) pensionering hebben plaatsgevonden. Bij een samenlevingsovereenkomst gelden tevens de volgende aanvullende voorwaarden: 1. moet uw partner voor uw pensionering of overlijden aangemeld hebben bij Ahold Pensioenfonds 2. en uw partner moeten voorafgaand aan uw pensionering of uw overlijden minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen. 3. w partner moet door Ahold Pensioenfonds geaccepteerd zijn. Ahold Pensioenfonds stelt vast of u aan de voorwaarden voldoet. De jaarlijkse opbouw van het partnerpensioen bedraagt 1,4% van de pensioengrondslag. Ahold Pensioenfonds vult bij overlijden het opgebouwde partnerpensioen nog aan tot het partnerpensioen dat u had kunnen bereiken als u tot uw 67ste in dienst zou zijn gebleven. Als uw partner nog geen 67 jaar is, ontvangt uw partner bovendien een tijdelijk partnerpensioen tot maximaal de 67-jarige leeftijd, ter hoogte van 15% van het te bereiken partnerpensioen. Het partnerpensioen en het tijdelijk partnerpensioen komen direct na uw overlijden tot uitkering. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over het partnerpensioen, en een rekenvoorbeeld. 3

4 Ahold Pensioenfonds biedt u de mogelijkheid een aanvullende (pensioen)verzekering voor uw partner af te sluiten. Dat lijkt misschien overbodig maar dat is het niet. De Ahold Anw-verzekering Als u overlijdt, ontvangt uw partner vaak geen nabestaandenuitkering van de overheid. Dit kan er toe leiden dat uw partner, ondanks het partnerpensioen van Ahold Pensioenfonds, met een aanzienlijke inkomensterugval te maken krijgt. De Ahold Anw-verzekering kan dan uitkomst bieden. Deze verzekering biedt extra inkomen voor uw partner na uw overlijden. Bij het afsluiten van de Anw-verzekering binnen twee maanden na in dienst treden, het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van een samenlevingscontract hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel. Meer informatie over de Ahold Anw-verzekering kunt u vinden op vindt daar ook de brochure De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling. Onder Downloads en dan Formulieren treft u een Algemeen aanvraagformulier aan, waarmee u de Ahold Anw-verzekering kunt aanvragen. Het tijdelijk partnerpensioen en de Ahold Anw-verzekering worden met ingang van 2016 vervangen door een nieuw collectief tijdelijk partnerpensioen. Dat wil zeggen dat alle deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling hiervoor verzekerd zijn. Wezenpensioen Als u op het moment van uw overlijden kinderen heeft die jonger zijn dan 23 jaar, keert Ahold Pensioenfonds een wezenpensioen uit aan uw kinderen. Dit wezenpensioen wordt tot de 23ste verjaardag uitgekeerd. Het wezenpensioen bedraagt per kind 20% van het te bereiken partnerpensioen. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Het wezenpensioen komt direct na uw overlijden tot uitkering. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over het wezenpensioen, en een rekenvoorbeeld. Arbeidsongeschiktheidspensioen In de eerste twee jaren dat u vanwege ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden (gedeeltelijk of volledig) te verrichten, betaalt Ahold (een deel van) uw loon door. Meer informatie over loondoorbetaling bij ziekte kunt u verkrijgen bij uw leidinggevende of de HR Business Partner. Als u na twee jaar van ziekte niet (volledig) aan de slag kunt, kunt u mogelijk op grond van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. WV stelt vast of u arbeidsongeschikt bent, en voor welk percentage. Op basis hiervan stelt WV vast of u voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid in aanmerking komt. Meer informatie kunt u vinden op 4

5 Als u door WV 35% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Pensioenfonds. Indien u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Pensioenfonds. Ahold heeft twee arbeidsongeschiktheidspensioenen collectief voor u geregeld. Dit zijn het Tijdelijk Arbeidsongeschiktheidspensioen en het WIA-Excedentpensioen. Meer informatie over deze arbeidsongeschiktheidspensioenen kunt u vinden op vindt daar ook de brochure De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ahold Pensioenfonds biedt tevens twee arbeidsongeschiktheidspensioenen aan waarbij u zelf de keuze kunt maken of u deze wenst, of niet. Dit zijn het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen en het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen. WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen Dit pensioen keert uit in de situatie dat u voor meer dan 35% gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarnaast onvoldoende werkt. werkt onvoldoende als u volgens de opgave van WV minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit benut. De hoogte van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen is mede afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. In de brochure De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op treft u meer informatie aan over het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen en een uitgebreid rekenvoorbeeld. Voor het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt automatisch premie op uw loon ingehouden. Deze bedraagt in ,6% van het maximum dagloon minus het minimumloon. bent niet verplicht deel te nemen aan de regeling van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen. Op treft u, onder Downloads en dan Formulieren, het formulier Afstandsverklaring WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen aan, waarmee u zich kunt afmelden. ontvangt bij arbeidsongeschiktheid geen WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Pensioenfonds. Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen Het kan raadzaam zijn om vooraf een aanvullend pensioen af te sluiten. ontvangt weliswaar mogelijk van Ahold Pensioenfonds een aanvulling maar soms is dat niet genoeg. Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen fors terugvallen als u voor het gedeelte dat u zou kunnen werken, niet in staat bent om het bijbehorende inkomen te verdienen. Het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen kan uitkomst bieden. kunt maximaal 10% van uw inkomen extra verzekeren. Voor het bepalen van het verzekerde bedrag wordt gekeken naar het inkomen dat WV als uitgangspunt hanteert als u arbeidsongeschikt wordt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar uw salaris bij Ahold maar bijvoorbeeld ook naar uw winstuitkering, eventuele bonus en eventuele bijtelling voor een leaseauto. De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen binnen twee maanden na in dienst treden hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel. In de brochure De Ahold Pensioenfonds Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op treft u meer informatie aan over het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen en een uitgebreid rekenvoorbeeld. 5

6 Onder Downloads en dan Formulieren treft u een Algemeen aanvraagformulier aan, waarmee u het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen kunt aanvragen. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heeft u mogelijk recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Voortzetting van de pensioenopbouw Als u tijdens uw dienstverband 35% of meer arbeidsongeschikt wordt, heeft u tijdens de arbeidsongeschiktheid recht op voortzetting van de pensioenopbouw. bouwt dan 75% op van het pensioen dat u als werkende deelnemer had kunnen opbouwen. Voor de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid hoeft u geen pensioenpremie te betalen. Indien u naast de arbeidsongeschiktheid nog werkt bij Ahold, dan bouwt u daarvoor de gebruikelijke pensioenaanspraken op. betaalt voor dat deel van de pensioenopbouw wel pensioenpremie. wordt jaarlijks met een niform Pensioenoverzicht (PO) geïnformeerd over de opbouw van uw pensioenaanspraken. Pensioenpremie Om de pensioenopbouw te kunnen financieren, betaalt Ahold pensioenpremie. De totale premie is vastgelegd in de itvoeringsovereenkomst en kan in overleg tussen Ahold en Ahold Pensioenfonds worden gewijzigd. Een deel van de pensioenpremie brengt Ahold in rekening bij de werknemers. De werknemersbijdrage bedraagt in ,6% van de pensioengrondslag en in ,3% van de pensioengrondslag. In de brochure De Ahold Pensioenregeling op treft u meer informatie aan over de pensioenpremie, en een rekenvoorbeeld. Indexering Het leven wordt steeds duurder. Ahold Pensioenfonds streeft er naar uw opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen met de prijsindex. Dit heet indexering. Het Bestuur van Ahold Pensioenfonds besluit jaarlijks of de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is om indexering toe te kennen. Waardeoverdracht Als u vóór uw dienstverband bij Ahold deelnemer bent geweest aan een andere pensioenregeling, dan kunt u de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken naar Ahold Pensioenfonds overdragen. Waardeoverdracht verloopt volgens diverse stappen, waarbij voor elke stap een wettelijke termijn geldt. Of het verstandig is om gebruik te maken van de mogelijkheid van waardeoverdracht is van diverse factoren afhankelijk. Onder andere de eventuele verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling zijn van belang, zoals: De wijze waarop het partnerpensioen geregeld is; De aard van de pensioenregeling (eindloon, middelloon, beschikbare premieregeling); De wijze van indexering; De financiële positie van de betrokken pensioenfondsen. 6

7 Meer informatie kunt u vinden in onze brochure Waardeoverdracht op Onder Downloads en dan Formulieren, treft u het formulier Waardeoverdracht pensioen, aan. kunt de procedure voor waardeoverdracht starten door dit formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Heeft u in meerdere pensioenregelingen deelgenomen, dan moet u voor iedere pensioenregeling een formulier invullen. Flexibel pensioen De Ahold Pensioenregeling biedt u op het moment van pensioneren de volgende keuzemogelijkheden: Partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen ontvangt vanaf pensionering een hoger ouderdomspensioen. Het gevolg van het omzetten van (een deel van) het partnerpensioen is dat uw partner bij uw overlijden minder of geen partnerpensioen krijgt uitgekeerd. Bij alleenstaande deelnemers wordt het partnerpensioen automatisch bij pensionering omgezet in ouderdomspensioen. Ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen ontvangt vanaf pensionering een lager ouderdomspensioen. w partner ontvangt na uw overlijden een hoger partnerpensioen. De omzetting is gemaximeerd. Het totale partnerpensioen na omzetting mag niet meer bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen dat na de omzetting resteert. Het ouderdomspensioen mag bovendien na omzetting niet lager zijn dan bruto 462,88 (2015) per jaar. Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen kan aantrekkelijk zijn als na echtscheiding (te) weinig partnerpensioen overblijft. Maar ook: Kent de Ahold Pensioenregeling een flexibele pensioendatum Kunt u kiezen voor geheel of gedeeltelijk vervroegd pensioneren vanaf 55-jarige leeftijd Kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering zelf bepalen door te kiezen voor een hoog/laag- of laag/hoogconstructie van het ouderdomspensioen. Meer informatie over deze keuzemogelijkheden kunt u vinden op De Ahold Pensioenplanner kunt de planner laten berekenen wat de gevolgen zijn van eerder met pensioen gaan, deeltijdpensionering of partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. De Ahold Pensioenplanner geeft ook een indicatie van het netto inkomen. Van de gemaakte berekeningen kunt u een rapport afdrukken. kunt inloggen met uw DigiD nadat u uw eerste PO (niform Pensioenoverzicht) van Ahold Pensioenfonds heeft ontvangen. Welke risico s loopt u als deelnemer aan de Ahold Pensioenregeling? Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin uw pensioenaanspraken in negatieve zin beïnvloed kunnen worden. Indexering Het Bestuur van Ahold Pensioenfonds besluit jaarlijks of de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is om indexering toe te kennen. Het is mogelijk dat Ahold Pensioenfonds, wegens een onvoldoende financiële positie, geen of minder indexering kan verlenen. 7

8 Beperking van de pensioenopbouw in enig jaar Het is mogelijk dat de premie die Ahold en de deelnemers in enig jaar betalen, niet voldoende is om de in dat jaar op te bouwen pensioenaanspraken te financieren. Als de financiële positie van Ahold Pensioenfonds daartoe aanleiding geeft, mag het Bestuur van Ahold Pensioenfonds, in overleg met de werkgever, besluiten de pensioenopbouw over dat boekjaar te beperken. Vermindering of stopzetting van de premiebetaling door Ahold Ahold kan de betaling van de pensioenpremie verminderen of geheel stopzetten, indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld als gevolg van ingrijpende wijziging van de bedrijfseconomische omstandigheden waarin Ahold verkeert. In een dergelijke situatie zal Ahold, in overleg met Ahold Pensioenfonds, de pensioenovereenkomst (tijdelijk) aanpassen en zullen de nog op te bouwen pensioenaanspraken aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden hierdoor niet aangetast. Indien Ahold besluit tot vermindering of stopzetting van de premiebetaling, dan zullen Ahold en Ahold Pensioenfonds alle belanghebbenden hierover informeren. Slechte financiële positie van Ahold Pensioenfonds Indien de financiële positie van Ahold Pensioenfonds op enig moment onder het wettelijk minimum komt en deze situatie niet binnen een redelijke termijn kan worden weggewerkt, dan is het Bestuur in het uiterste geval genoodzaakt de pensioenaanspraken en -uitkeringen naar redelijkheid en billijkheid te verlagen. Alle belanghebbenden zullen dan hierover worden geïnformeerd. Informatieverplichtingen van deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling Iedereen die op grond van de pensioenregeling van Ahold aanspraak heeft op een pensioenuitkering, of in de toekomst voor zo n uitkering in aanmerking kan komen, is verplicht aan de goede uitvoering van het pensioenreglement mee te werken. Zo bent u onder andere verplicht om alle gegevens, inlichtingen en bewijsstukken te overleggen die door Ahold Pensioenfonds, in het belang van een juiste toepassing van de statuten en het pensioenreglement, aan u worden gevraagd. Is er sprake van voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, dan bent u verplicht om ook op eigen initiatief van belang zijnde informatie aan Ahold Pensioenfonds te verstrekken. Klachten en geschillen Ahold Pensioenfonds is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en streeft een goede dienstverlening en correcte wijze van benadering van alle belanghebbenden na. Bent u van mening dat wij daarin tekortgeschoten zijn? Dat is mogelijk. kunt hierover altijd contact met ons opnemen. Meestal is een telefoontje met onze Servicedesk al voldoende om het probleem op te lossen. Lukt dat naar uw mening niet of niet voldoende, dan kunt u overwegen om schriftelijk een klacht in te dienen of een geschil voor te leggen. Meer informatie over de klachten en geschillenregeling kunt u vinden op 8

9 Als u uit dienst treedt Als gevolg van uw uitdiensttreding wordt uw deelnemerschap aan de pensioenregeling van Ahold beëindigd. Er vindt geen opbouw van pensioen meer plaats. De opgebouwde pensioenaanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen worden bepaald op de ontslagdatum. Deze pensioenaanspraken blijven bij Ahold Pensioenfonds premievrij verzekerd. Er is na uitdiensttreding geen wezenpensioen en tijdelijk partnerpensioen verzekerd. wordt met een niform Pensioenoverzicht einde deelneming geïnformeerd over de opgebouwde pensioenaanspraken. Waardeoverdracht Als u van werkgever verandert en pensioen gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder, kunt u waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder aanvragen. Om de waardeoverdracht te starten dient u binnen zes maanden na de aanvang van deelneming in de nieuwe pensioenregeling contact op te nemen met de nieuwe pensioenuitvoerder. Door waardeoverdracht vervallen uw pensioenaanspraken bij Ahold Pensioenfonds. Is op het moment van uitdiensttreding het opgebouwde ouderdomspensioen lager dan e 462,88 (2015) per jaar en maakt u geen gebruik van het recht op waardeoverdracht, dan zal Ahold Pensioenfonds twee jaar na uw uitdiensttreding het pensioen afkopen. Dit betekent dat u éénmalig een bedrag van Ahold Pensioenfonds ontvangt. Alle pensioenaanspraken worden dan afgekocht en de pensioenpolis wordt opgeheven. Is op het moment van uitdiensttreding het opgebouwde ouderdomspensioen hoger dan e 462,88 (2015) per jaar en maakt u geen gebruik van het recht op waardeoverdracht dan blijven de pensioenaanspraken premievrij bij Ahold Pensioenfonds staan. Overname bedrijfsonderdeel Wordt het bedrijfsonderdeel waar u werkt, overgenomen, dan worden uw pensioenaanspraken in principe niet overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Het is echter mogelijk dat hierover, bij de overname, andere afspraken worden gemaakt. Vrijwillige voortzetting De pensioenregeling van Ahold kent geen mogelijkheid om het deelnemerschap na uw uitdiensttreding vrijwillig voort te zetten. kunt daar dus niet voor kiezen. Het is wel mogelijk dat het deelnemerschap na uw uitdiensttreding wordt voortgezet. Dit is uitsluitend het geval indien sprake is van een bijzondere regeling of indien dit is afgesproken in een CAO of een Sociaal Plan. Elke vijf jaar een niform Pensioenoverzicht Nadat uw dienstverband beëindigd is, ontvangt u een opgave van uw premievrije pensioenaanspraken. Vervolgens ontvangt u ten minste één maal in de vijf jaar een opgave. Op verzoek wordt tussentijds een opgave van uw premievrije pensioenaanspraken toegestuurd. Indexering Op de premievrije pensioenaanspraken is het beleid van Ahold Pensioenfonds met betrekking tot indexering van toepassing. Dit betekent dat uw opgebouwde pensioenaanspraken maximaal met de prijsindex kunnen worden verhoogd, maar nooit meer dan 5%. 9

10 Langdurige arbeidsongeschiktheid Indien uw dienstverband is verbroken wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft u mogelijk recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Kijk voor meer informatie op pagina 6. Arbeidsongeschiktheidspensioen De dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u niet meer in dienst bent bij Ahold. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Ahold Pensioenfonds ontvangt (dus als u arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering door. Meer weten? Indien u meer informatie wilt over de Ahold Pensioenregeling of Ahold Pensioenfonds kunt u één of meer van de onderstaande documenten van onze website downloaden: Het Pensioenreglement; Het jaarverslag van Ahold Pensioenfonds; Het verkorte jaarverslag van Ahold Pensioenfonds; Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Actuele informatie over de dekkingsgraad van Ahold Pensioenfonds kunt u vinden op Bij onze Servicedesk kunt u terecht voor: De uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen Ahold en Ahold Pensioenfonds met betrekking tot de uitvoering van de pensioenregeling); Relevante informatie over beleggingen. kunt de bovenstaande informatie ook schriftelijk bij Ahold Pensioenfonds opvragen: Ahold Pensioenfonds Postbus HA ZAANDAM Als u vragen heeft over uw pensioen, of als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij de Ahold Pensioenfonds Servicedesk. De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (088) of per via Meer informatie vindt u ook op de website: Vroeger of later Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. 10 Zaandam januari 2015 IFB PF 15.15

11 Veranderingen privé: Gaat samenwonen Als u wilt dat uw partner na uw overlijden partnerpensioen krijgt, dan moet u hem/haar aanmelden Stuur een kopie van uw volledige samenlevingscontract op naar Ahold Pensioenfonds; er wordt geen extra premie in rekening gebracht En uw partner gaan scheiden w ex-partner heeft recht op een deel van uw pensioen, maar u kunt daarover samen andere afspraken maken Neem contact op met de Servicedesk voor een uitleg van de mogelijkheden Overlijdt Ahold Pensioenfonds neemt contact met uw partner en/of kinderen op Wij zorgen voor uitkering van het partnerpensioen aan uw partner, en eventueel wezenpensioen aan uw kinderen Trouwt of sluit een geregistreerd partnerschap Als dit in Nederland plaatsvindt, dan hoeft u dit niet te melden bij Ahold Pensioenfonds, dit doet de gemeente voor u Kijk goed naar uw financiële situatie, misschien is een Ahold Anw-verzekering of Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen nodig; neem contact op met de Servicedesk voor een uitleg van de mogelijkheden Krijgt kinderen Dit hoeft u niet te melden bij Ahold Pensioenfonds Kijk goed naar uw financiële situatie, misschien is een Ahold Anw-verzekering of Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen nodig; neem contact op met de Servicedesk voor een uitleg van de mogelijkheden Gaat verhuizen Dit hoeft u niet te melden bij Ahold Pensioenfonds, de gemeente geeft uw adreswijziging aan ons door Verhuist u naar het buitenland, dan moet u dit wél zelf melden Heeft u nog vragen of behoefte aan een nadere uitleg? Bel ons Mail ons Bezoek ons

12 Veranderingen werk: Hoort dat uw contract voor bepaalde tijd wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw en aanvullende verzekeringen Het is een mooi moment om uw financiële situatie eens goed door te nemen; neem contact op met de Servicedesk voor vragen of nadere uitleg Wisselt van werkmaatschappij De overstap van/naar Albert Heijn, Etos en Gall&Gall heeft misschien gevolgen voor uw pensioenopbouw en aanvullende verzekeringen Het is een mooi moment om uw financiële situatie eens goed door te nemen; neem contact op met de Servicedesk als u vragen heeft Hoort dat het filiaal waar u werkt een franchisevestiging wordt Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw en aanvullende verzekeringen w nieuwe werkgever informeert u over uw nieuwe pensioenregeling Wilt minder werken Bent u 55 jaar of ouder dan kunt u met deeltijdpensioen Ga naar de pensioenplanner op en bekijk hoe hoog uw pensioenuitkering wordt Wilt binnenkort met pensioen kunt gebruik maken van diverse flexibiliseringmogelijkheden Neem ten minste een half jaar van tevoren contact op met de Servicedesk voor meer informatie Treedt in dienst bij een Ahold-onderneming in Nederland ontvangt een introductiepakket van Ahold Pensioenfonds Lees dit pakket goed door; u moet beslissingen nemen over een aantal belangrijke onderwerpen Wordt 21 jaar gaat deelnemen aan de Ahold Pensioenregeling ontvangt een introductiepakket van Ahold Pensioenfonds Maakt carrière bouwt vanaf dat moment pensioen op over uw hogere salaris, tot maximaal ongeveer e Door uw hogere salaris wordt uw pensioengrondslag hoger en bouwt u meer pensioen op Wordt arbeidsongeschikt (u gaat een WIA-uitkering ontvangen) heeft mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen; uw pensioenopbouw wordt voor 75% voortgezet Stuur de beschikking van WV naar Ahold Pensioenfonds Gaat uit dienst ontvangt na uitdiensttreding een opgave van de pensioenaanspraken die u bij Ahold Pensioenfonds heeft opgebouwd moet beslissen of u deze gaat overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder; uw nieuwe pensioenuitvoerder informeert u over uw nieuwe pensioenregeling Heeft u nog vragen of behoefte aan een nadere uitleg? 12 Bel ons Mail ons Bezoek ons IFB PF 15.15

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie