Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2"

Transcriptie

1 Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

2

3 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen weer, welke in de begroting zijn verwerkt na de aanbieding van de 'Werbegroting update 2'. goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr. Raadsdossiers (beleidsaanpassing) Het realiseren van Natlab 2.0 op Strijp S met de functies theater, film en nieuwe media R Met het ter beschikking stellen van diverse faciliteiten waaronder theater, film events en diverse media wordt een culturele invulling gegeven aan het NatLab op Strijp S. Het gaat hierbij om onderzoek, ontwikkeling, productie en presentatie. Dit biedt perspectief om solitaire culturele voorzieningen te bundelen en zo krachtiger te laten optreden. Tevens wordt invulling gegeven aan de doelstelling om kunst en cultuur op Strijp S te versterken. De begrotingswijziging behelst de kosten en dekking van de (ver)bouw van het NatLab Financiering Warme-Koude Opslaginstallatie Botenlaan R Middels dit dossier wordt ingestemd met de overname van de WKO-installatie aan de Botenlaan ten behoeve van de sportvoorzieningen van de gemeente en van het Christiaan Huygens College. Daarnaast is ingestemd met de noodzakelijke investering in een energiedak alsmede de bouw van een technische ruimte. Ten behoeve van het opvangen van aanloopverliezen en tariefegalisatie wordt de reserve 'WKO Botenlaan' ingesteld en voor het groot onderhoud wordt de voorziening 'WKO Botenlaan' ingesteld. B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) Anterieure overeenkomst Volta Galvani, Woensel West Onderdeel van de integrale aanpak van de wijkvernieuwingsopgave in Woensel-West is de sloop/nieuwbouw van het deelgebied dat bekend staat als Volta Galvani. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is een anterieure overeenkomst noodzakelijk. Middels dit dossier stemt het college in met de anterieure overeenkomst; de begrotingswijziging behelst het beschikbaar stellen van voor de herontwikkeling van Volta Galvani Aanpak relationeel geweld Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven in 2011 middelen voor vrouwenopvang en relationeel geweld. Deze middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de gelden worden de doelstellingen uit het actieplan 'Integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Rationeel geweld' gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Eerder is ingestemd met subsidieverlening tot 1 juli Met dit besluit wordt ingestemd met de subsidieverlening van 1 juli tot en met 31 december Exploitatie-overeenkomst Bloemenbuurt T.b.v. het integrale wijkvernieuwingsgebied Bloemenbuurt-zuid is in het 'Samenwerkingsverband' bepaald dat partijen een exploitatie-overeenkomst zullen opstellen aan de hand waarvan zij de herontwikkeling van het plangebied inclusief de opstallen en de realisering van de openbare ruimte ter hand zullen nemen. Met dit dossier wordt ingestemd met de exploitatie-overeenkomst alsmede de herinrichting van de openbare ruimte in de Bloemenbuurt-zuid. 1

4 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Motie werkgroep Cataharinaplein/Smalle haven In een aangenomen motie is het college verzocht een werkgroep Catharinaplein/Smalle Haven op te richten en te faciliteren voor het beter laten functioneren van het Catharinaplein/Smalle Haven. Doelstelling is om samen met eigenaren, bewoners en ondernemers het tot stand brengen van een verbeterde kwaliteit en functionaliteit van het Catharinaplein alsmede het imago van Eindhoven als groene stad te versterken door een substantiële groenimpuls in het centrum te realiseren. Middels dit dossier is ingestemd met diverse specifieke aanpassingen op het Catharinaplein Spilcentrum 't Ven - Basisschool Theresia P Middels dit dossier wordt ingestemd met de realisatie van het Spilcentrum 't Ven, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten en de gebouwgebonden exploitatielasten van de ruimten voor kinderopvang en de peuterspeelzaal gedekt worden uit huuropbrengsten. De kapitaallasten van de verwervingskosten van de gronden worden gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs Aanvragen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter en overboeken grond Spilcentrum Grasrijk Meerhoven P Het dossier bevat 2 items: - het vervangen van boeiboorden en hemelwaterafvoer basisschool De Tweelingen; kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. - verwerving terrein t.b.v. de realisatie van het spilcentrum Grasrijk; de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs Ontwikkeling 'Light-S', van visie naar realisatie De visie 'Creating a Public Lightning Experience' is vertaald naar realistische planvorming in het masterplan 'Light-S'. De realisatie van het masterplan geeft antwoorden op de vraag hoe energieverbruik in de stedelijke verlichting kan worden beperkt en kosten blijvend kunnen worden verlaagd. Tevens geeft de implementatie een wezenlijke bijdrage in de innovatie van stedelijke verlichting. De kosten van de uitwerking van het masterplan worden gedekt uit de interegg subsidie NWE IVB project 069 C 'Better in Lighting In Sustainable Streets'(BLISS) Raadsvoorstel dekking bijdrage kosten sluizen Zuid-WiIllemsvaart Met de bijdrage aan de Provincie Noord Brabant voor de opwaardering van een drietal sluizen in de Zuid- Willemsvaart wordt een belangrijke voorwaarde geschept om de bereikbaarheid van Eindhoven over water te verbeteren en dit ook voor de toekomst te garanderen. De bijdrage van de gemeente Eindhoven aan de sluizen bedraagt 4,2 mln. Deze kosten worden gedekt uit een 3-tal bestemmingsreserves Programmaplan Slim Werken ( ) Het programmaplan 'SLIM WERKEN' levert een substantiële bijdrage aan de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling. Denk hierbij aan efficiëntere processen, verbeterde dienstverlening en uitvoering business-cases. De begrotingswijziging behelst de uitvoering van het programmaplan SLIM WERKEN De benodigde kosten 2011 worden gedekt uit de Endinet-reserve. 2

5 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Inzet tijdelijk voordeel beëindiging schoolzwemmen t.b.v. frictiekosten Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Beëindiging schoolzwemmen', als onderdeel van het pakket van maatregelen ter inkleuring van de bezuinigingen, zoals verwoord in 'Samenwerkend aan morgen'. Door het schoolzwemmen vervroegd te beëindigen (per 1 augustus 2011) ontstaat tijdelijk een begrotingstechnisch voordeel dat middels dit dossier wordt ingezet voor personele frictiegelden, het opzetten van alternatieve zwembadprogrammering, het communicatietraject, de financiering van de extra kosten minimaregeling alsmede het tijdelijk tekort op leerlingenvervoer Herontwikkeling Urkhovenseweg 2-18 ('t Karregat) Middels dit dossier is ingestemd met het realiseren van een budgettair-neutrale renovatie en verhuur van 't Karregat teneinde een goed functionerend en exploiteerbaar gebouw te behouden, primair voor de wijk en haar wijkactiviteiten. De begrotingswijziging omvat de renovatie van het pand, de sanering van de restantboekwaarde van de basisschool alsmede de invulling van de bezuinigingsstelpost inzake 't Karregat Eindhovens Sleutel Programma (ESP); Landelijk Strijp, Eindhoven Airport en het bereikbaarheidsplan Middels dit dossier wordt ingestemd met het advies om het definitieve besluit voor gefaseerde ontwikkeling van Landelijk Strijp en het bereikbaarheidsplan pas eind juni 2013 te nemen. Tevens wordt akkoord gegaan met een voorbereidingskrediet tot eind Het voorbereidingskrediet wordt enerzijds gedekt uit het MIP, anderzijds uit de beschikbare subsidie van de Nota Ruimte. Zowel de ontvangst van de door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte subsidie en de inzet van deze subsidie als voorbereidingskrediet, zijn in deze begrotingswijziging verwerkt Meicirculaire Gemeentefonds De begrotingswijziging bevat de financiële effecten van de meicirculaire 2011 voor de begroting Voor 2011 worden budgetten toegekend voor voorbereidingskosten e-overheid, aanpak kindermishandeling, vrouwenopvang en jeugdwerkeloosheid. Er wordt een uitgavenstelpost gevormd voor WMO-algemeen. De storting in de reserve explosieven en het budget maatschappelijke stages worden gekort. De financiële effecten voor de begrotingsjaren zijn in de programmabegroting verwerkt / 2e tussentijdse rapportage / Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden. De begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 2 e turap De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in turap-2 gerapporteerde onderwerpen, namelijk: bestuurlijke aandachtspunten inzet van stelposten en actualisatie reserves personeel kapitaallasten. B. Kostenverdeling C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 2 e turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. 3

6 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Formaliseren bezuinigen Lumensgroep 2011 e.v Op 7 december 2010 heeft het college besloten in ,4 milj. bij de Lumensgroep te bezuinigen door het weerstandsvermogen tot 5% af te romen. De Lumens Groep heeft formeel bezwaar gemaakt en uiteindelijk zijn zij samen met de gemeente diverse uitgangspunten overeengekomen. De bezuiniging 2011 wordt gerealiseerd door de inzet van gemeentelijke middelen binnen de programmabegroting van de sector Mens en Maatschappij. Vanaf 2012 zijn de bezuinigingen in de primaire begroting verwerkt Begrotingswijziging ten behoeve van de mobiliteitsprojecten uit het MIP Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad van het Meerjaren InvesteringsProgramma 2011 vastgesteld. Hierin is besloten het fietsproject 'Sternet ring Son' en alle projecten die vallen in de categorie 'Investeringen kleine verkeersmaatregelen' te continueren. Tegelijkertijd met het vaststellen van het MIP 2011 is het dekkingsplan vastgesteld. Echter voor de meeste projecten is niet besloten de begroting te wijzigen. Middels dit dossier is ingestemd met de hiervoor benodigde begrotingswijziging Transferium (P+R) Trade Forum Het college is akkoord gegaan met het voorstel voor het realiseren van een transferium aan de zuidzijde van de Noord-Brabantlaan inclusief de daarbij behorende haltes voor de lijnbussen buiten het transferium. De investeringskosten worden gedekt uit subsidies, projectgelden alsmede uit bestemmingsreserves. B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) Jeugdcentrum Blixembosch n.v.t. n.v.t. 47 Ten behoeve van de aanpassing van VTA Blixems tot een geschikte jongerenruimte met een eigen ingang wordt in dit dossier ingestemd met een investeringskrediet. De begrotingswijziging omvat de kosten en dekking van kapitaallasten, projectmanagement en de structurele gebouwgebonden kosten Incidentele subsidies projecten Design en Veiligheid n.v.t. n.v.t. 49 Het college stemt in met de uitvoering van twee projecten 'Design en Veiligheid' uit de jaarschijf 2011 van het uitvoeringsprogramma Design Eindhoven 'Creating a Caring Society'. Het betreft de projecten 'Dochters op Stap' en 'Marathon Eindhoven' Projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven n.v.t. n.v.t. 51 Om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit met ingang van 2015 is ingestemd met het Projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven De kosten voor het opstellen van het projectplan worden grotendeels gedekt uit reeds in de begroting opgenomen middelen. Middels deze begrotingswijziging wordt een onttrekking uit de reserve parkeerfonds ter dekking van een gedeelte van de externe kosten geëffectueerd Herziening vaststelling subsidie 'Veiliger Internetten voor Kinderen' n.v.t. n.v.t. 53 De subsidie 'Veiliger Internetten voor Kinderen' is conform de subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 herzien, waarbij is vastgesteld de laatste termijnbetaling 2011 te dekken uit de Reserve Educatieve agenda Uitgangspunten en model aanbesteding hulp bij het huishouden n.v.t. n.v.t. 55 Middels dit dossier heeft het college ingestemd met de uitgangspunten voor de aanbesteding hulp bij het huishouden. De kosten van van aanbesteding zoals begeleiding en organisatie worden gedekt uit de uitgavenstelpost WMO. 4

7 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Verbouwing PopEi n.v.t. n.v.t. 57 Om de ruimtes van PopEi in het Klokgebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken ( met name voor repetities van bands, jonge muzikanten en muziekstudenten) heeft het college ingestemd met een investeringskrediet voor de verbouwing van twee dansstudio's en de kantoorruimte. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten alsmede de structurele onderhoudskosten worden gedekt uit een verhoging van de huuropbrengsten Grondexploitatie Animali n.v.t. n.v.t. 59 Ten behoeve van het woningbouwproject Animali stelt het college middels dit dossier de grondexploitatie vast. De financiële consequenties van deze exploitatie zijn vertaald in deze begrotingswijziging Nieuw leven voor na-oorlogse scholen n.v.t. n.v.t. 61 Het college stemt in met de opdracht aan Stichting Mevrouw Meijer, die in beeld gaat brengen, dat het behoud van het schoolgebouw De Regenboog voordelen heeft voor de school en voor de buurt. De kosten van de opdracht worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen onderwijshuisvesting Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (De Startbaan) P n.v.t. n.v.t. 63 Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat spoedeisend krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met de uitbreiding met 3 groepen OLP en meubilair voor Salto-basisschool De Startbaan. De kosten van de spoedaanvraag worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs) Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers n.v.t. n.v.t. 65 Ten behoeve van een professionele, eenvoudige, toegankelijke en efficiënte dienstverlening aan ondernemers, stemt het college in met de overheveling van de fysieke en telefonische 1e lijnsdienstverlening voor vergunningen op het Ondernemersplein naar het Inwonersplein. Het sectorhoofd VTH krijgt de opdracht de dienstverlening op het gebied van vergunningen op het Ondernemersplein door te ontwikkelen met als doel de dienstverlening te versnellen en de doorlooptijd te verkorten Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (De Klimboom) P n.v.t. n.v.t. 67 Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat spoedeisend krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met het aanbrengen van traplift voor Salto-basisschool De Klimboom. De kosten van de spoedaanvraag worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). 5

8 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Stadspas P n.v.t. n.v.t. 69 Middels dit dossier wordt het eigenaarschap van de Stadspas formeel overgedragen naar de sector Publiekszaken. Met de begrotingswijziging worden budgetten van de sector IB overgeheveld naar de sector PUZA Een veilige publieke taak voor de medewerkers van de gemeente Eindhoven n.v.t. n.v.t. 71 Agressie en geweld tegen medewerkers bij de uitvoering van een publieke taak nemen toe. Gemeenten zijn verplicht om over een aantal instrumenten te beschikken, zoals een agressieprotocol, een BHVbeleidsplan, een veilige werkplek c.q. werkomgeving. Een 'Veilige Publieke Taak' hangt nauw samen met ARBO en met BHV. Deze thema's zijn samengebundeld in dit dossier. De kosten (personeel, opleiding, overige wettelijke taken) 2011 worden gedekt uit de IZA-gelden. Vanaf 2012 worden deze kosten gedekt uit bestaande budgetten Beschikbaar stellen van budget t.b.v uitwerking WMO-visie en de ontwikkelingslijn 'de Kanteling-smal' n.v.t. n.v.t. 73 Eén van de aanleidingen voor een nieuwe WMO-visie ligt in de urgente bezuinigings- c.q. structurele beheersingsnoodzaak. De 'kanteling - smal' is erop gericht middels een maatwerk-aanpak andere ondersteuningsarrangementen te realiseren, het verbeteren van persoonlijke en sociale redzaamheid en participatie van mensen met beperkingen waarin op geaggregeerd niveau minder door de overheid wordt gefinancierd. Middels de begrotingswijziging worden hiervoor in 2011 middelen beschikbaar gesteld, welke worden gedekt uit de stelpost WMO Bekostiging projectmanagement Spilontwikkeling Blixembosch West (De Boschuil) n.v.t. n.v.t. 75 Ten aanzien van de realisatie van Spilcentrum Blixembosch West stemt het college in met het beschikbaarstellen van ten behoeve van projectmanagement c.q. apparaatskosten, deze ten laste te brengen van de exploitatie en bij wijze van voorfinanciering te dekken uit de beschikbare middelen onderwijshuisvesting Uniforme piketregeling regionale functionarissen bevolkingszorg n.v.t. n.v.t. 77 Middels dit dossier stemt het college in met de invoering van de uniforme piketregeling voor gemeentefunctionarissen die een functie vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau. De hiervoor benodigde kosten worden gedekt uit de stelpost intensiveringsmiddelen veiligheid. 6

9 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Bankers Telefoon Toelichtingbehorende bij de 136 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: GV Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d raadsvoorstel 11R4378 d.d Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Organisatie en bedrijfsvoering CS Vastgoed 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Het realiseren van NatLab 2.0 op Strijp S met de functies theater, film en nieuwe media. Het NatLab op Strijp S een culturele invulling geven door het ter beschikking te stellen aan diverse functies waaronder film, events, theater en nieuwe media. Hierbij gaat het om onderzoek en ontwikkeling, productie en presentatie. Dit biedt perspectief om solitaire culturele voorzieningen te bundelen en zo krachtiger te laten optreden. Tevens wordt hiermee de doelstelling om kunst en cultuur op Strijp S te versterken uitgevoerd. Investering afgerond 14 mln Dekking vanuit gemeente en andere subsidiënten 14 mln De totale dekking van de investering bestaat uit: 1. de structureel in de begroting opgenomen stelpost van wat equivalent staat voor een investeringsbedrag van 11,05 miljoen. 2. de bijdrage SRE 2 miljoen; 3. bijdrage perspectiefrijk Brabant ; 4. bijdrage uit de rijksregeling Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland De begrotingswijziging 2011 behelst: De ophoging van de kosten 2011 ad Ophoging van ontvangsten van externen subsidiënten ad De ophoging van de kosten voor externe adviezen ad De ophoging divers kosten ad De verlaging van de kostenstelpost kapitaallasten Plaza Futura ad

10 Besluit raad: 8

11 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. Verboom Telefoon Toelichtingbehorende bij de 184 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: ORVM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d R Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Vastgoed Milieubeheer 2012 e.v Duurzame energie (Vanaf de begroting 2012 is een apart collegeproduct Duurzame Energie ingesteld. In 2011 valt deze taak nog onder CP 8506 Milieubeheer.) 8.5 Milieu 8.8 Duurzaamheid Financiering Warmte-Koude Opslaginstallatie Botenlaan Op 28 november 2008 is door de gemeente een intentie-overeenkomst getekend met het Christiaan Huygens College en woningbouwvereniging Trudo om te komen tot een gezamenlijke (duurzame) energievoorziening door middel van Warmte- Koude Opslag (WKO) voor de school en de sportvoorzieningen aan de Botenlaan en voor de geplande nieuwbouwwoningen aan de Sportlaan. In verband met uitstel van het besluit tot slopen van de bestaande woningen, is Trudo als partner vooralsnog afgehaakt. Inmiddels is een groot deel van de installatie gerealiseerd, waarbij de school het grootste deel van de financiering voor haar rekening heeft genomen. De gemeente heeft de bouw van de technische ruimte voor de installatie en het energiedak op de sporthal gefinancierd, hetgeen reeds meegenomen was in het Collegebesluit tot gunning van de bouw van de sporthal Botenlaan (10bst02220, 16 november 2010). Middels dit raadsvoorstel vragen we uw Raad in te stemmen met de overname van de investering in de duurzame energievoorziening ( warmte-koude installatie) van het Christiaan Huijgens. De exploitatie ziet er als volgt uit: 9

12 Kosten kapitaallasten elektriciteit technisch beheer en onderhoud huur technische ruimte managementfee storting voorziening groot onderhoud totaal Toelichting: Besluit raad: opbrengsten tarief Christiaan Huygens College managementfee CHC storting voorziening CHC tarief Sport en Bewegen onttrekking uit reserve WKO totaal De over te nemen investering in de installatie bedraagt (exclusief btw). Daarnaast is nog een investering noodzakelijk ad in het energiedak en een investering ad tbv de bouw van de technische ruimte. Met de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten is in bovenstaande exploitaite opzet rekening gehouden. Daarnaast wordt gevraagd in te stemmen met het instellen van de reserve WKO botenlaan tbv het opvangen van aanloopverliezen en tariefegalisatie welke bij de instelling van de reserve gevoed wordt voor uit uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid (voor project WKO Botenlaan) De begrotingswijziging 2011 behelst; Het ophogen van de kosten voor; Kapitaallasten Elektriciteit Onderhoud Diverse Voorziening Een overboeking ad uit de reserve Maatschappelijk nut in ontwikkeling naar de reserve Botenlaan Het ophogen van diverse opbrengsten ad Een onttrekking uit de reserve Botenlaan ad die hiervoor is bestemd. 10

13 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon Toelichtingbehorende bij de 115 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Anterieure overeenkomst Volta Galvani, Woensel-West Op 21 januari 2003 is besloten dat er wordt toegekend aan Trudo voor de herontwikkeling van haar woningvoorraad. Van dit bedrag wordt bij dit dossier besloten om in te zetten voor de herontwikkeling van Volta Galvani binnen Woensel-West. Naast deze zet Trudo eigen middelen in voor het inrichten van de openbare ruimte conform de standaard kwaliteit van de gemeente Eindhoven. Deze zaken zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst die bij het dossier zit en aangegaan zal worden door de gemeente en Trudo De kosten zijn en de dekking is de reserve IWV. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten herontwikkeling ad De onttrekking ad uit de reserve integrale wijkvernieuwing die hiervoor is bestemd. 11

14 12

15 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon Toelichtingbehorende bij de 121 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Openbare orde & veiligheid Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Integrale veiligheid 5.2 Veiligheid en handhaving Actieplan relationeel geweld Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven voor 2011 middelen Vrouwenopvang en relationeel geweld. De middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de middelen worden de doelstellingen uit het actieplan integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Relationeel geweld gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Eerder is ingestemd met subsidieverlening tot 1 juli Met dit besluit wordt ingestemd met de subsidieverlening van 1 juli t/m 31 december Wat mag het kosten (kosten/dekking): In 2011 (periode 1 juli tot en met 31 december 2011) worden de volgende subsidies verstrekt (aanvullend op de eerdere subsidies voor de periode 1 januari tot 1 juli 2011): - Neos tbv uitvoering front office steunpunt huiselijk geweld (SHG) Lumens tbv uitv. back office SHG en zorgcoörd. jeugdprostitutie NEOS voor product AWARE (alarmsysteem slachtoffers) NEOS tbv 3 extra 2 e fase woningen LEVgroep tbv casemanager huisverbod Geldrop-Mierlo en Nuenen Reclassering NL tbv begeleiding en toezicht uithuisgeplaatsten Humanitas tbv maatjesproject en gevaarlijke liefde Totaal

16 Toelichting raaadsbesluit: Dekking van deze kosten: Rijksmiddelen Vrouwenopvang: De begrotingswijzigiging behelst; De ophoging van de te verstrekken subsidies steunpunt huiselijk geweld ad Dekking wordt gevonden in de verlaging van de kostenstelpost Vrouwenopvang ad en een verlaging van de kostenpost subsidie Neos ad

17 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. de Haas Telefoon Toelichtingbehorende bij de 130 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Programmaondereel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Projecten maatschappelijk nut Exploitatie-overeenkomst Bloemenbuurt-Zuid In het integrale wijkvernieuwingsgebied Bloemenbuurt-zuid vindt op dit moment een herstructureringsopgave plaats waarbij sloop/nieuwbouw in 3 fases plaats vindt van circa 325 woningen, eigendom van Domein. De woningen worden gebouwd vanuit Collectief particulier Opdrachtgeverschap. Binnen de bestaande en bestuurlijk vastgestelde kaders (bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) is via samenspraak met bewoners (zeggenschapsoverdracht) de openbare ruimte ingericht. In de afgesloten Samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat partijen een exploitatie-overeenkomst zullen opstellen aan de hand waarvan zij de herontwikkeling van het plangebied inclusief de opstallen en de realisering van de openbare ruimte ter hand zullen nemen. De bijdrage van de gemeente in de herinrichting van de openbare ruimte bedraagt ,- (excl BTW). Deze bijdrage wordt gefinancierd uit de beschikbare middelen Integrale Wijkvernieuwing. De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de kosten voor de herontwikkeling met een bedrag ad Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve integrale wijkvernieuwing die hiervoor is bestemd. Besluit raad: 15

18 16

19 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: F. van Swol Telefoon Toelichtingbehorende bij de 134 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: ORVM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Motie werkgroep Catharinaplein / Smalle Haven Het samen met eigenaren, bewoners en ondernemers tot stand brengen van een verbeterde kwaliteit en functionaliteit van het Catharinaplein zodat er een aantrekkelijke en goed te beheren openbare ruimte ontstaat met meer tevreden bezoekers en verhuur van nog leegstaande winkelunits. Daarnaast is het een doelstelling om het imago van Eindhoven als groene stad te versterken door een substantiële groenimpuls te realiseren in het centrum. Het Catharinaplein is een van de beste plekken in de binnenstad om dit te doen. Dit sluit aan op de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting In het raadsprogramma (Ruimtelijk 8, onderdeel 8.3 Groen en recreatie voorzieningen). Ter dekking van de uitvoeringskosten en de kosten van de interne uren van de afdeling realisatie is een totaalbedrag nodig van euro. Deze kosten worden als volgt gedekt: - Groenreserve (2011): (reserve 2136) waarvan uit het bomencompensatiefonds - Groenimpuls: Openbare ruimte: Water: Licht: Binnenstad: Groenbeheer: Mediation: Provincie Noord Brabant:

20 Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten ad De ophoging van de baten ad Een onttrekking ad uit de reserve groenvoorzieningen die hiervoor is bestemd. 18

Werkbegroting. Bijlage

Werkbegroting. Bijlage A gemeente Eindhoven Werkbegroting 2012 Bijlage Update 1 Februari 2012 concernno pagina Raadsdossiers (beleidsaanpassing) 2012.001 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2012-2015,

Nadere informatie

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum

Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum Financiële rapportage inhuur derden onderdeel analyse Peildatum 160811 1. Samenvatting 4 e financiële rapportage Bij de tweede Tussentijdse Rapportage 2011 (Turap) is voor inhuur derden een verwacht exploitatieresultaat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging) gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 10R4092 Inboeknummer 10bst02371 Beslisdatum B&W 30 november 2010 Dossiernummer 0.6063 RaadsvoorstelVast begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o4.rxog.oog Inboeknummer oevooaagr Beslisdatum B8cw xg april 2004 Dossiernummer er6.sgs Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Verzamelwijziging december 2014

Verzamelwijziging december 2014 Verzamelwijziging december 2014 bijlagen Overzicht begrotingswijzingen concernnr. voorstel besluit relatie bedrag pagina nr. college raaadsbesluit jaarschijf 2014 met datum 2014.100 2014.122 Verkoop Klein

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 11R4482 Raadsvoorstel Financiering Warmte-Koude Opslaginstallatie Botenlaan

gemeente Eindhoven 11R4482 Raadsvoorstel Financiering Warmte-Koude Opslaginstallatie Botenlaan gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4482 11BST01525 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.752 Raadsvoorstel Financiering Warmte-Koude Opslaginstallatie Botenlaan Inleiding Op

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Verzamelwijziging november 2015

Verzamelwijziging november 2015 Verzamelwijziging november 2015 bijlagen Overzicht begrotingswijzingen concernnr. voorstel besluit relatie bedrag pagina nr. college raadsbesluit jaarschijf 2015 met datum 2015.056 2015.061 2015.064 2015.065

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

B&W 25 MAART 2014, WEEK 13

B&W 25 MAART 2014, WEEK 13 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 maart 2014 P-Besluitenlijst week 13 651 GV Raadsvoorstel tot het onttrekken aan de openbaarheid van een aantal wegen in de omgeving van de Heezerweg.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut TER EERSTE LEZING gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6508 Inboeknummer 15bst01152 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.652 Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal 161125-01-VGB-04 Raadsvoorstel Aanvullend krediet LocHal_crdv 1 Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal Aanleiding Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie

Nadere informatie

Dienst Concernsiaf. gemeente Eindhoven. Toelichtingbehorende bij de 6 wijziging uan de Concernbegroting voor het. dienstj aar aoo6.

Dienst Concernsiaf. gemeente Eindhoven. Toelichtingbehorende bij de 6 wijziging uan de Concernbegroting voor het. dienstj aar aoo6. I de tussentijdse evaluatie van het experiment Kenniswijk dat de regio Eindhoven zich sterk (f "- I gemeente Eindhoven Beleidswijziging: nee Nadere informatie te verkrijgen bij: R.J. Elbrink Telefoon 238

Nadere informatie

Werkbegroting. Update 3. Oktober 2012

Werkbegroting. Update 3. Oktober 2012 A gemeente Eindhoven Werkbegroting 2012 Update 3 Oktober 2012 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Introductie 2 1. Algemeen 3 2. Begrotingsbeeld 2012 4 3. Herziene begroting 2012 14 Bijlagen 1. Overzicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Administratieve wijzigingen

Administratieve wijzigingen Stad & Wijk Extra beheergelden Onderhoud bomen Gebiedsgerichte aanpak Extra beheergelden Verlenging buslijn 84 Maaswijk Verlenging buslijn 84 Maaswijk, subsidie Bijdrage Dorpshuis Hekelingen Bijdrage Dorpshuis

Nadere informatie

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid:

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid: Aanbiedingsformulier Onderwerp 1e Algemene begrotingswijziging 2001 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.1092/27 11 2001 Dienst : BD BD FAWV

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 mei 2013

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 mei 2013 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 mei 2013 P-Besluitenlijst week 22 252 VTH Notitie procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving. 1. Aanbieden commissienotitie

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0122 Rv. nr: 08.0122 B&W-besluit d.d.: 9-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1217 Naam programma +onderdeel: Programma 7. Jeugd en Onderwijs, beleidsterrein Onderwijshuisvesting. Onderwerp: Het

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen gemeente Eindhoven Sport & Bewegen Raadsnummer Inboeknummer 11bst00629 Beslisdatum B&W 12 april 2011 Dossiernummer 11.15.753 Oplegvel Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen jvv/mc11012741 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 02.003.oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelUitwerking fase 3 project onderwijshuisvesting ten behoeve van Spilcentrum Blixembosch-West

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelUitwerking fase 3 project onderwijshuisvesting ten behoeve van Spilcentrum Blixembosch-West gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5127 Inboeknummer 12bst01924 Beslisdatum B&W 27 november 2012 Dossiernummer 12.48.451 RaadsvoorstelUitwerking fase 3 project onderwijshuisvesting ten behoeve van Spilcentrum

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein.

gemeente Eindhoven Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13bst00808 Dossiernummer 13.21.403 21 mei 2013 Raadsinformatiebrief Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein. Inleiding Ter behoud van de

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Werkbegroting 2014 Bijlage Update 2 Mei 2014

gemeente Eindhoven Werkbegroting 2014 Bijlage Update 2 Mei 2014 A gemeente Eindhoven Werkbegroting 2014 Bijlage Update 2 Mei 2014 concernno pagina Raadsdossiers (beleidsaanpassing) 2014.012 Raadsvoorstel Uitvoeringsplan monumenten 2014-2018 3 2014.045 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie