Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2"

Transcriptie

1 Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

2

3 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen weer, welke in de begroting zijn verwerkt na de aanbieding van de 'Werbegroting update 2'. goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr. Raadsdossiers (beleidsaanpassing) Het realiseren van Natlab 2.0 op Strijp S met de functies theater, film en nieuwe media R Met het ter beschikking stellen van diverse faciliteiten waaronder theater, film events en diverse media wordt een culturele invulling gegeven aan het NatLab op Strijp S. Het gaat hierbij om onderzoek, ontwikkeling, productie en presentatie. Dit biedt perspectief om solitaire culturele voorzieningen te bundelen en zo krachtiger te laten optreden. Tevens wordt invulling gegeven aan de doelstelling om kunst en cultuur op Strijp S te versterken. De begrotingswijziging behelst de kosten en dekking van de (ver)bouw van het NatLab Financiering Warme-Koude Opslaginstallatie Botenlaan R Middels dit dossier wordt ingestemd met de overname van de WKO-installatie aan de Botenlaan ten behoeve van de sportvoorzieningen van de gemeente en van het Christiaan Huygens College. Daarnaast is ingestemd met de noodzakelijke investering in een energiedak alsmede de bouw van een technische ruimte. Ten behoeve van het opvangen van aanloopverliezen en tariefegalisatie wordt de reserve 'WKO Botenlaan' ingesteld en voor het groot onderhoud wordt de voorziening 'WKO Botenlaan' ingesteld. B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand beleid) Anterieure overeenkomst Volta Galvani, Woensel West Onderdeel van de integrale aanpak van de wijkvernieuwingsopgave in Woensel-West is de sloop/nieuwbouw van het deelgebied dat bekend staat als Volta Galvani. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is een anterieure overeenkomst noodzakelijk. Middels dit dossier stemt het college in met de anterieure overeenkomst; de begrotingswijziging behelst het beschikbaar stellen van voor de herontwikkeling van Volta Galvani Aanpak relationeel geweld Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven in 2011 middelen voor vrouwenopvang en relationeel geweld. Deze middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de gelden worden de doelstellingen uit het actieplan 'Integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Rationeel geweld' gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Eerder is ingestemd met subsidieverlening tot 1 juli Met dit besluit wordt ingestemd met de subsidieverlening van 1 juli tot en met 31 december Exploitatie-overeenkomst Bloemenbuurt T.b.v. het integrale wijkvernieuwingsgebied Bloemenbuurt-zuid is in het 'Samenwerkingsverband' bepaald dat partijen een exploitatie-overeenkomst zullen opstellen aan de hand waarvan zij de herontwikkeling van het plangebied inclusief de opstallen en de realisering van de openbare ruimte ter hand zullen nemen. Met dit dossier wordt ingestemd met de exploitatie-overeenkomst alsmede de herinrichting van de openbare ruimte in de Bloemenbuurt-zuid. 1

4 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Motie werkgroep Cataharinaplein/Smalle haven In een aangenomen motie is het college verzocht een werkgroep Catharinaplein/Smalle Haven op te richten en te faciliteren voor het beter laten functioneren van het Catharinaplein/Smalle Haven. Doelstelling is om samen met eigenaren, bewoners en ondernemers het tot stand brengen van een verbeterde kwaliteit en functionaliteit van het Catharinaplein alsmede het imago van Eindhoven als groene stad te versterken door een substantiële groenimpuls in het centrum te realiseren. Middels dit dossier is ingestemd met diverse specifieke aanpassingen op het Catharinaplein Spilcentrum 't Ven - Basisschool Theresia P Middels dit dossier wordt ingestemd met de realisatie van het Spilcentrum 't Ven, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten en de gebouwgebonden exploitatielasten van de ruimten voor kinderopvang en de peuterspeelzaal gedekt worden uit huuropbrengsten. De kapitaallasten van de verwervingskosten van de gronden worden gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs Aanvragen voor een voorziening in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter en overboeken grond Spilcentrum Grasrijk Meerhoven P Het dossier bevat 2 items: - het vervangen van boeiboorden en hemelwaterafvoer basisschool De Tweelingen; kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. - verwerving terrein t.b.v. de realisatie van het spilcentrum Grasrijk; de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs Ontwikkeling 'Light-S', van visie naar realisatie De visie 'Creating a Public Lightning Experience' is vertaald naar realistische planvorming in het masterplan 'Light-S'. De realisatie van het masterplan geeft antwoorden op de vraag hoe energieverbruik in de stedelijke verlichting kan worden beperkt en kosten blijvend kunnen worden verlaagd. Tevens geeft de implementatie een wezenlijke bijdrage in de innovatie van stedelijke verlichting. De kosten van de uitwerking van het masterplan worden gedekt uit de interegg subsidie NWE IVB project 069 C 'Better in Lighting In Sustainable Streets'(BLISS) Raadsvoorstel dekking bijdrage kosten sluizen Zuid-WiIllemsvaart Met de bijdrage aan de Provincie Noord Brabant voor de opwaardering van een drietal sluizen in de Zuid- Willemsvaart wordt een belangrijke voorwaarde geschept om de bereikbaarheid van Eindhoven over water te verbeteren en dit ook voor de toekomst te garanderen. De bijdrage van de gemeente Eindhoven aan de sluizen bedraagt 4,2 mln. Deze kosten worden gedekt uit een 3-tal bestemmingsreserves Programmaplan Slim Werken ( ) Het programmaplan 'SLIM WERKEN' levert een substantiële bijdrage aan de gemeentebrede bezuinigingstaakstelling. Denk hierbij aan efficiëntere processen, verbeterde dienstverlening en uitvoering business-cases. De begrotingswijziging behelst de uitvoering van het programmaplan SLIM WERKEN De benodigde kosten 2011 worden gedekt uit de Endinet-reserve. 2

5 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Inzet tijdelijk voordeel beëindiging schoolzwemmen t.b.v. frictiekosten Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Beëindiging schoolzwemmen', als onderdeel van het pakket van maatregelen ter inkleuring van de bezuinigingen, zoals verwoord in 'Samenwerkend aan morgen'. Door het schoolzwemmen vervroegd te beëindigen (per 1 augustus 2011) ontstaat tijdelijk een begrotingstechnisch voordeel dat middels dit dossier wordt ingezet voor personele frictiegelden, het opzetten van alternatieve zwembadprogrammering, het communicatietraject, de financiering van de extra kosten minimaregeling alsmede het tijdelijk tekort op leerlingenvervoer Herontwikkeling Urkhovenseweg 2-18 ('t Karregat) Middels dit dossier is ingestemd met het realiseren van een budgettair-neutrale renovatie en verhuur van 't Karregat teneinde een goed functionerend en exploiteerbaar gebouw te behouden, primair voor de wijk en haar wijkactiviteiten. De begrotingswijziging omvat de renovatie van het pand, de sanering van de restantboekwaarde van de basisschool alsmede de invulling van de bezuinigingsstelpost inzake 't Karregat Eindhovens Sleutel Programma (ESP); Landelijk Strijp, Eindhoven Airport en het bereikbaarheidsplan Middels dit dossier wordt ingestemd met het advies om het definitieve besluit voor gefaseerde ontwikkeling van Landelijk Strijp en het bereikbaarheidsplan pas eind juni 2013 te nemen. Tevens wordt akkoord gegaan met een voorbereidingskrediet tot eind Het voorbereidingskrediet wordt enerzijds gedekt uit het MIP, anderzijds uit de beschikbare subsidie van de Nota Ruimte. Zowel de ontvangst van de door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte subsidie en de inzet van deze subsidie als voorbereidingskrediet, zijn in deze begrotingswijziging verwerkt Meicirculaire Gemeentefonds De begrotingswijziging bevat de financiële effecten van de meicirculaire 2011 voor de begroting Voor 2011 worden budgetten toegekend voor voorbereidingskosten e-overheid, aanpak kindermishandeling, vrouwenopvang en jeugdwerkeloosheid. Er wordt een uitgavenstelpost gevormd voor WMO-algemeen. De storting in de reserve explosieven en het budget maatschappelijke stages worden gekort. De financiële effecten voor de begrotingsjaren zijn in de programmabegroting verwerkt / 2e tussentijdse rapportage / Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden. De begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 2 e turap De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in turap-2 gerapporteerde onderwerpen, namelijk: bestuurlijke aandachtspunten inzet van stelposten en actualisatie reserves personeel kapitaallasten. B. Kostenverdeling C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 2 e turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. 3

6 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Formaliseren bezuinigen Lumensgroep 2011 e.v Op 7 december 2010 heeft het college besloten in ,4 milj. bij de Lumensgroep te bezuinigen door het weerstandsvermogen tot 5% af te romen. De Lumens Groep heeft formeel bezwaar gemaakt en uiteindelijk zijn zij samen met de gemeente diverse uitgangspunten overeengekomen. De bezuiniging 2011 wordt gerealiseerd door de inzet van gemeentelijke middelen binnen de programmabegroting van de sector Mens en Maatschappij. Vanaf 2012 zijn de bezuinigingen in de primaire begroting verwerkt Begrotingswijziging ten behoeve van de mobiliteitsprojecten uit het MIP Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad van het Meerjaren InvesteringsProgramma 2011 vastgesteld. Hierin is besloten het fietsproject 'Sternet ring Son' en alle projecten die vallen in de categorie 'Investeringen kleine verkeersmaatregelen' te continueren. Tegelijkertijd met het vaststellen van het MIP 2011 is het dekkingsplan vastgesteld. Echter voor de meeste projecten is niet besloten de begroting te wijzigen. Middels dit dossier is ingestemd met de hiervoor benodigde begrotingswijziging Transferium (P+R) Trade Forum Het college is akkoord gegaan met het voorstel voor het realiseren van een transferium aan de zuidzijde van de Noord-Brabantlaan inclusief de daarbij behorende haltes voor de lijnbussen buiten het transferium. De investeringskosten worden gedekt uit subsidies, projectgelden alsmede uit bestemmingsreserves. B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) Jeugdcentrum Blixembosch n.v.t. n.v.t. 47 Ten behoeve van de aanpassing van VTA Blixems tot een geschikte jongerenruimte met een eigen ingang wordt in dit dossier ingestemd met een investeringskrediet. De begrotingswijziging omvat de kosten en dekking van kapitaallasten, projectmanagement en de structurele gebouwgebonden kosten Incidentele subsidies projecten Design en Veiligheid n.v.t. n.v.t. 49 Het college stemt in met de uitvoering van twee projecten 'Design en Veiligheid' uit de jaarschijf 2011 van het uitvoeringsprogramma Design Eindhoven 'Creating a Caring Society'. Het betreft de projecten 'Dochters op Stap' en 'Marathon Eindhoven' Projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven n.v.t. n.v.t. 51 Om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit met ingang van 2015 is ingestemd met het Projectplan Strategische Mobiliteitsagenda Eindhoven De kosten voor het opstellen van het projectplan worden grotendeels gedekt uit reeds in de begroting opgenomen middelen. Middels deze begrotingswijziging wordt een onttrekking uit de reserve parkeerfonds ter dekking van een gedeelte van de externe kosten geëffectueerd Herziening vaststelling subsidie 'Veiliger Internetten voor Kinderen' n.v.t. n.v.t. 53 De subsidie 'Veiliger Internetten voor Kinderen' is conform de subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 herzien, waarbij is vastgesteld de laatste termijnbetaling 2011 te dekken uit de Reserve Educatieve agenda Uitgangspunten en model aanbesteding hulp bij het huishouden n.v.t. n.v.t. 55 Middels dit dossier heeft het college ingestemd met de uitgangspunten voor de aanbesteding hulp bij het huishouden. De kosten van van aanbesteding zoals begeleiding en organisatie worden gedekt uit de uitgavenstelpost WMO. 4

7 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Verbouwing PopEi n.v.t. n.v.t. 57 Om de ruimtes van PopEi in het Klokgebouw zo optimaal mogelijk te gebruiken ( met name voor repetities van bands, jonge muzikanten en muziekstudenten) heeft het college ingestemd met een investeringskrediet voor de verbouwing van twee dansstudio's en de kantoorruimte. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten alsmede de structurele onderhoudskosten worden gedekt uit een verhoging van de huuropbrengsten Grondexploitatie Animali n.v.t. n.v.t. 59 Ten behoeve van het woningbouwproject Animali stelt het college middels dit dossier de grondexploitatie vast. De financiële consequenties van deze exploitatie zijn vertaald in deze begrotingswijziging Nieuw leven voor na-oorlogse scholen n.v.t. n.v.t. 61 Het college stemt in met de opdracht aan Stichting Mevrouw Meijer, die in beeld gaat brengen, dat het behoud van het schoolgebouw De Regenboog voordelen heeft voor de school en voor de buurt. De kosten van de opdracht worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen onderwijshuisvesting Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (De Startbaan) P n.v.t. n.v.t. 63 Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat spoedeisend krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met de uitbreiding met 3 groepen OLP en meubilair voor Salto-basisschool De Startbaan. De kosten van de spoedaanvraag worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs) Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers n.v.t. n.v.t. 65 Ten behoeve van een professionele, eenvoudige, toegankelijke en efficiënte dienstverlening aan ondernemers, stemt het college in met de overheveling van de fysieke en telefonische 1e lijnsdienstverlening voor vergunningen op het Ondernemersplein naar het Inwonersplein. Het sectorhoofd VTH krijgt de opdracht de dienstverlening op het gebied van vergunningen op het Ondernemersplein door te ontwikkelen met als doel de dienstverlening te versnellen en de doorlooptijd te verkorten Aanvragen voorzieningen in onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (De Klimboom) P n.v.t. n.v.t. 67 Aanvragen voor voorziening in de huisvesting, die het predicaat spoedeisend krijgen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs en Wet op Expertisecentra zorgen ervoor dat de voortgang van het onderwijs kan worden gewaarborgd en maken het mogelijk dat aansluiting wordt gevonden met de realisatie van andere voorzieningen. Deze aansluiting kan financiële voordelen hebben en de overlast voor leerlingen en onderwijzend personeel tot een minimum beperken. Om dit te bereiken is ingestemd met het aanbrengen van traplift voor Salto-basisschool De Klimboom. De kosten van de spoedaanvraag worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). 5

8 goedkeur. nummer goedkeur. nummer pagina concernno B&W B&W-dossier Raad raadsdossier nr Stadspas P n.v.t. n.v.t. 69 Middels dit dossier wordt het eigenaarschap van de Stadspas formeel overgedragen naar de sector Publiekszaken. Met de begrotingswijziging worden budgetten van de sector IB overgeheveld naar de sector PUZA Een veilige publieke taak voor de medewerkers van de gemeente Eindhoven n.v.t. n.v.t. 71 Agressie en geweld tegen medewerkers bij de uitvoering van een publieke taak nemen toe. Gemeenten zijn verplicht om over een aantal instrumenten te beschikken, zoals een agressieprotocol, een BHVbeleidsplan, een veilige werkplek c.q. werkomgeving. Een 'Veilige Publieke Taak' hangt nauw samen met ARBO en met BHV. Deze thema's zijn samengebundeld in dit dossier. De kosten (personeel, opleiding, overige wettelijke taken) 2011 worden gedekt uit de IZA-gelden. Vanaf 2012 worden deze kosten gedekt uit bestaande budgetten Beschikbaar stellen van budget t.b.v uitwerking WMO-visie en de ontwikkelingslijn 'de Kanteling-smal' n.v.t. n.v.t. 73 Eén van de aanleidingen voor een nieuwe WMO-visie ligt in de urgente bezuinigings- c.q. structurele beheersingsnoodzaak. De 'kanteling - smal' is erop gericht middels een maatwerk-aanpak andere ondersteuningsarrangementen te realiseren, het verbeteren van persoonlijke en sociale redzaamheid en participatie van mensen met beperkingen waarin op geaggregeerd niveau minder door de overheid wordt gefinancierd. Middels de begrotingswijziging worden hiervoor in 2011 middelen beschikbaar gesteld, welke worden gedekt uit de stelpost WMO Bekostiging projectmanagement Spilontwikkeling Blixembosch West (De Boschuil) n.v.t. n.v.t. 75 Ten aanzien van de realisatie van Spilcentrum Blixembosch West stemt het college in met het beschikbaarstellen van ten behoeve van projectmanagement c.q. apparaatskosten, deze ten laste te brengen van de exploitatie en bij wijze van voorfinanciering te dekken uit de beschikbare middelen onderwijshuisvesting Uniforme piketregeling regionale functionarissen bevolkingszorg n.v.t. n.v.t. 77 Middels dit dossier stemt het college in met de invoering van de uniforme piketregeling voor gemeentefunctionarissen die een functie vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau. De hiervoor benodigde kosten worden gedekt uit de stelpost intensiveringsmiddelen veiligheid. 6

9 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Bankers Telefoon Toelichtingbehorende bij de 136 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: GV Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d raadsvoorstel 11R4378 d.d Collegeprodukt: Programmaondereel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Organisatie en bedrijfsvoering CS Vastgoed 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering Het realiseren van NatLab 2.0 op Strijp S met de functies theater, film en nieuwe media. Het NatLab op Strijp S een culturele invulling geven door het ter beschikking te stellen aan diverse functies waaronder film, events, theater en nieuwe media. Hierbij gaat het om onderzoek en ontwikkeling, productie en presentatie. Dit biedt perspectief om solitaire culturele voorzieningen te bundelen en zo krachtiger te laten optreden. Tevens wordt hiermee de doelstelling om kunst en cultuur op Strijp S te versterken uitgevoerd. Investering afgerond 14 mln Dekking vanuit gemeente en andere subsidiënten 14 mln De totale dekking van de investering bestaat uit: 1. de structureel in de begroting opgenomen stelpost van wat equivalent staat voor een investeringsbedrag van 11,05 miljoen. 2. de bijdrage SRE 2 miljoen; 3. bijdrage perspectiefrijk Brabant ; 4. bijdrage uit de rijksregeling Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland De begrotingswijziging 2011 behelst: De ophoging van de kosten 2011 ad Ophoging van ontvangsten van externen subsidiënten ad De ophoging van de kosten voor externe adviezen ad De ophoging divers kosten ad De verlaging van de kostenstelpost kapitaallasten Plaza Futura ad

10 Besluit raad: 8

11 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: A. Verboom Telefoon Toelichtingbehorende bij de 184 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: ORVM Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d R Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Vastgoed Milieubeheer 2012 e.v Duurzame energie (Vanaf de begroting 2012 is een apart collegeproduct Duurzame Energie ingesteld. In 2011 valt deze taak nog onder CP 8506 Milieubeheer.) 8.5 Milieu 8.8 Duurzaamheid Financiering Warmte-Koude Opslaginstallatie Botenlaan Op 28 november 2008 is door de gemeente een intentie-overeenkomst getekend met het Christiaan Huygens College en woningbouwvereniging Trudo om te komen tot een gezamenlijke (duurzame) energievoorziening door middel van Warmte- Koude Opslag (WKO) voor de school en de sportvoorzieningen aan de Botenlaan en voor de geplande nieuwbouwwoningen aan de Sportlaan. In verband met uitstel van het besluit tot slopen van de bestaande woningen, is Trudo als partner vooralsnog afgehaakt. Inmiddels is een groot deel van de installatie gerealiseerd, waarbij de school het grootste deel van de financiering voor haar rekening heeft genomen. De gemeente heeft de bouw van de technische ruimte voor de installatie en het energiedak op de sporthal gefinancierd, hetgeen reeds meegenomen was in het Collegebesluit tot gunning van de bouw van de sporthal Botenlaan (10bst02220, 16 november 2010). Middels dit raadsvoorstel vragen we uw Raad in te stemmen met de overname van de investering in de duurzame energievoorziening ( warmte-koude installatie) van het Christiaan Huijgens. De exploitatie ziet er als volgt uit: 9

12 Kosten kapitaallasten elektriciteit technisch beheer en onderhoud huur technische ruimte managementfee storting voorziening groot onderhoud totaal Toelichting: Besluit raad: opbrengsten tarief Christiaan Huygens College managementfee CHC storting voorziening CHC tarief Sport en Bewegen onttrekking uit reserve WKO totaal De over te nemen investering in de installatie bedraagt (exclusief btw). Daarnaast is nog een investering noodzakelijk ad in het energiedak en een investering ad tbv de bouw van de technische ruimte. Met de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten is in bovenstaande exploitaite opzet rekening gehouden. Daarnaast wordt gevraagd in te stemmen met het instellen van de reserve WKO botenlaan tbv het opvangen van aanloopverliezen en tariefegalisatie welke bij de instelling van de reserve gevoed wordt voor uit uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid (voor project WKO Botenlaan) De begrotingswijziging 2011 behelst; Het ophogen van de kosten voor; Kapitaallasten Elektriciteit Onderhoud Diverse Voorziening Een overboeking ad uit de reserve Maatschappelijk nut in ontwikkeling naar de reserve Botenlaan Het ophogen van diverse opbrengsten ad Een onttrekking uit de reserve Botenlaan ad die hiervoor is bestemd. 10

13 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Chris Oomen Telefoon Toelichtingbehorende bij de 115 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: Projecten maatschappelijk nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Anterieure overeenkomst Volta Galvani, Woensel-West Op 21 januari 2003 is besloten dat er wordt toegekend aan Trudo voor de herontwikkeling van haar woningvoorraad. Van dit bedrag wordt bij dit dossier besloten om in te zetten voor de herontwikkeling van Volta Galvani binnen Woensel-West. Naast deze zet Trudo eigen middelen in voor het inrichten van de openbare ruimte conform de standaard kwaliteit van de gemeente Eindhoven. Deze zaken zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst die bij het dossier zit en aangegaan zal worden door de gemeente en Trudo De kosten zijn en de dekking is de reserve IWV. De begrotingswijziging behelst; De verhoging van de kosten herontwikkeling ad De onttrekking ad uit de reserve integrale wijkvernieuwing die hiervoor is bestemd. 11

14 12

15 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Andres van de Schoot Telefoon Toelichtingbehorende bij de 121 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Openbare orde & veiligheid Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Integrale veiligheid 5.2 Veiligheid en handhaving Actieplan relationeel geweld Als centrumgemeente ontvangt Eindhoven voor 2011 middelen Vrouwenopvang en relationeel geweld. De middelen zijn bestemd voor Eindhoven en de regiogemeenten in de Kempen (incl. Geldrop-Mierlo en Nuenen). Met de inzet van de middelen worden de doelstellingen uit het actieplan integrale Veiligheid 2010/2011 prioriteit Relationeel geweld gerealiseerd. Het verhogen van het percentage doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties en het reduceren van het percentage recidive huiselijk geweld behoren tot de doelstellingen. Eerder is ingestemd met subsidieverlening tot 1 juli Met dit besluit wordt ingestemd met de subsidieverlening van 1 juli t/m 31 december Wat mag het kosten (kosten/dekking): In 2011 (periode 1 juli tot en met 31 december 2011) worden de volgende subsidies verstrekt (aanvullend op de eerdere subsidies voor de periode 1 januari tot 1 juli 2011): - Neos tbv uitvoering front office steunpunt huiselijk geweld (SHG) Lumens tbv uitv. back office SHG en zorgcoörd. jeugdprostitutie NEOS voor product AWARE (alarmsysteem slachtoffers) NEOS tbv 3 extra 2 e fase woningen LEVgroep tbv casemanager huisverbod Geldrop-Mierlo en Nuenen Reclassering NL tbv begeleiding en toezicht uithuisgeplaatsten Humanitas tbv maatjesproject en gevaarlijke liefde Totaal

16 Toelichting raaadsbesluit: Dekking van deze kosten: Rijksmiddelen Vrouwenopvang: De begrotingswijzigiging behelst; De ophoging van de te verstrekken subsidies steunpunt huiselijk geweld ad Dekking wordt gevonden in de verlaging van de kostenstelpost Vrouwenopvang ad en een verlaging van de kostenpost subsidie Neos ad

17 gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: H. de Haas Telefoon Toelichtingbehorende bij de 130 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar Sector: Gebiedsontwikkeling Wijziging nummer: Datum collegebesluit: d.d Programmaondereel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Projecten maatschappelijk nut Exploitatie-overeenkomst Bloemenbuurt-Zuid In het integrale wijkvernieuwingsgebied Bloemenbuurt-zuid vindt op dit moment een herstructureringsopgave plaats waarbij sloop/nieuwbouw in 3 fases plaats vindt van circa 325 woningen, eigendom van Domein. De woningen worden gebouwd vanuit Collectief particulier Opdrachtgeverschap. Binnen de bestaande en bestuurlijk vastgestelde kaders (bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) is via samenspraak met bewoners (zeggenschapsoverdracht) de openbare ruimte ingericht. In de afgesloten Samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat partijen een exploitatie-overeenkomst zullen opstellen aan de hand waarvan zij de herontwikkeling van het plangebied inclusief de opstallen en de realisering van de openbare ruimte ter hand zullen nemen. De bijdrage van de gemeente in de herinrichting van de openbare ruimte bedraagt ,- (excl BTW). Deze bijdrage wordt gefinancierd uit de beschikbare middelen Integrale Wijkvernieuwing. De begrotingswijziging behelst; Een ophoging van de kosten voor de herontwikkeling met een bedrag ad Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve integrale wijkvernieuwing die hiervoor is bestemd. Besluit raad: 15

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Burap 2014 II blz. 1 1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage(s) informeren wij uw Staten over de afwijkingen in de lopende begrotingsuitvoering.

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie