SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB Besproken met de MR Aangeboden aan cvb Jan Reitsma

2 Inhoud 1. Inleiding Onderwijs: Goed onderwijs voor elke leerling is passend onderwijs voor elke leerling Verzameling gegevens en analyse Kerndoelendekkend aanbod Leeropbrengsten Stimuleren van de veelzijdige ontwikkeling Optimale afstemming en overdracht naar het VO De leerlingenzorg is optimaal ontwikkeld Schoolondersteuningsprofiel ICT beleid Beschrijving van de leerling populatie Keuze van veranderingsthema's voor de periode Organisatie: Sterke positie in Verzameling gegevens en analyse Gestructureerd werken aan kwaliteitszorg Ouderparticipatie Kwaliteitszorg op basis van kengetallen Jaarcontract en managementrapportage Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Profiel en Imago: De prestatie gepresenteerd Verzameling gegevens en analyse Profilering van de Schans PR en Imagobeleid Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Personeel: Van kapitaal belang Verzameling gegevens en analyse Ontwikkeling van Integraal Personeelsbeleid Organisatiecultuur binnen de Schans Sturen op personele kengetallen Formatiebeleid Afvloeiing ARBO beleid Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Huisvesting: schoolgebouwen met uitstraling Verzameling gegevens en analyse Stand van zaken onderhoud RI & E Huisvesting in relatie tot het leerlingenaantal

3 6.2 Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Financiën: Sturen met geld Verzameling gegevens en analyse Begroting, realisatie en verantwoording Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Meerjarenplanning van alle strategische thema's voor De Schans Bijlage 1: Besprekingscyclus De Schans

4 1. Inleiding In het schoolplan van is uitgebreid ingegaan op de missie en visie van Stichting De Kleine Prins, zoals die vanuit het college van bestuur en het MT in samenspraak met de organisatie is ontwikkeld alsook op het kwaliteitsbeleid zoals dat vanaf 2012 wordt vormgegeven. Deze onderdelen zijn richtinggevend samen met een set van strategische doelen op de zes hoofddomeinen(onderwijs, organisatie, profiel en imago, personeel, huisvesting en financiën. In schooljaar heeft er binnen De Schans een ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van Opbrengst Gericht Werken(OGW). De school is bezig met het veranderen van het onderwijskundig beleid zodat er doelgericht gewerkt wordt aan het realiseren van de optimale ontwikkeling van de leerlingen. De opbrengsten van de leerresultaten worden meer en meer geanalyseerd en besproken om zodoende een beter aanbod voor de leerlingen te realiseren. De inspectie concludeert n.a.v. het inspectiebezoek in februari 2014 dat de school in ontwikkeling is en dat er op deelaspecten positieve resultaten zichtbaar zijn. Het schoolplan is "een dynamisch plan dat jaarlijks bijgesteld en aangevuld wordt. Het strategisch beleid van De Kleine Prins is beschreven in het Strategisch Beleidsplan De Kleine Prins. Het is richtinggevend voor de scholen en het schooloverstijgende bestuursbeleid. Het plan geeft aan waar we staan (de missie), waar we goed in zijn (de waarden), waar we over vier jaar willen staan (de visie), hoe we de visie willen realiseren (de strategie) en hoe we het plannen (jaarplannen). In het strategisch beleidsplan ligt een sterke focus op opbrengsten op zes hoofddomeinen. In het voorjaar van 2013 heeft binnen De Schans een uitgebreide evaluatie en analyse plaatsgevonden ten aanzien van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan. In algemene zin kan worden gesteld dat de gewenste opbrengsten onvoldoende vertaald waren in het schoolplan van De Schans. Ook heeft het geleid tot een andere focus ten aanzien van schoolverbeteringstrajecten die in de aankomende jaren nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs op de Schans verder te verbeteren en te borgen. Er is voor gekozen om niet het gehele schoolplan te herschrijven. Het schoolplan is een aanpassing op het vorige schoolplan waarin een beeld wordt geschetst van de resultaten van de analyse alsook een beeld van de gewenste verbeteringen ten aanzien van de hoofddomeinen uit het strategisch beleidsplan. Om de omvang van dit schoolplan te beperken, wordt op sommige plaatsen verwezen naar beleidsdocumenten en protocollen die op school en/of het bestuursbureau beschikbaar zijn. Het schoolplan is gebaseerd op twee pijlers: Algemeen geldende hoofdlijnen van beleid De geldende hoofduitgangspunten voor alle scholen en de ambulante dienst van De Kleine Prins, met betrekking tot: de missie en visie; de strategische keuzes waaronder de eigen positionering in relatie met interneen externe ontwikkelingen; het personeelsbeleid; het financieel- en materieel beleid waaronder beleid m.b.t. sponsoring en ICT; het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 3

5 Er worden specifieke notities voor de verschillende beleidsterreinen periodiek op- en bijgesteld en door het bestuur aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voorgelegd conform de WMS 1. Schoolspecifieke vormgeving van vooral het onderwijskundig beleid, de kwaliteitszorg, de zorgverbreding en de daarbij horende beleidsvoornemens op termijn. Binnen de afzonderlijke scholen van De Kleine Prins wordt binnen de algemene kaders in toenemende mate vorm gegeven aan de eigen beleidsruimte van de scholen en de ambulante dienstverlening(ad). Te denken valt aan informatie die verzameld wordt via leerlinggegevens, observaties, toetsen, in-, door- en uitstroomgegevens, gesprekken met ouders, vragenlijsten, functioneringsgesprekken, inspectieverslagen en dergelijke. Deze informatie is de bron voor de kwaliteitszorg. Er worden specifieke notities voor de verschillende beleidsterreinen periodiek op- en bijgesteld en door de directie aan de Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd conform de WMS. Dit schoolplan is tot stand gekomen op basis van de eigen beleidskeuzes die de directie en het team van De Schans in samenwerking met de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad op basis van een uitgebreide analyse hebben gemaakt gelet op de wettelijke regelgeving en de algemene bestuurlijke beleidskaders. Overal waar het beleid niet echt schoolspecifiek is, wordt het beleid voorgelegd aan de GMR. Binnen dit schoolplan wordt achtereenvolgens ingegaan op de 6 hoofddomeinen: Onderwijs: Goed onderwijs voor elke leerling is passend onderwijs voor elke leerling Organisatie: Sterke positie in 2018 Profiel en Imago: De prestatie gepresenteerd Personeel: Van kapitaal belang Huisvesting: Schoolgebouw met uitstraling Financiën: Sturen met geld Hiermee is een document ontstaan dat: de huidige- en de gewenste situatie beschrijft: richting geeft aan de activiteiten ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs; gemaakte afspraken voor alle betrokkenen vastlegt; de school in staat stelt om gericht het behalen van gewenste resultaten te evalueren; de school in staat stelt om zich te verantwoorden. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen om in dit schoolplan enkel te spreken over "ouders". Hieronder wordt echter in alle gevallen ook "verzorgers" bedoeld. 1 De reglementen voor de GMR en de MR zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). 4

6 Hopende hiermee een leesbaar document aan te bieden, dat voldoet aan de wettelijke plicht tot horizontale (stakeholders) en verticale (inspectie) verantwoordingsplicht. Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur nadat instemming is verkregen van de MR van de school voor de schoolspecifieke onderdelen en van de GMR voor de bovenschoolse beleidsterreinen. Klaaske de Ruiter, directeur Buitenschool De Schans 5

7 2. Onderwijs: Goed onderwijs voor elke leerling is passend onderwijs voor elke leerling De missie en de kernwaarden die in het schoolplan zijn geformuleerd, dienen op de eerste plaats tot uiting te komen in het onderwijsbeleid. Alle andere beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de klas. Dit betekent dat De Schans garant staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zich richt op optimale ontwikkeling van leerlingen. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen; de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van iedere leerling wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. De ontmoeting staat centraal met nadrukkelijk waardering en aandacht voor verschillen tussen leerlingen en voor verscheidenheid in de samenleving Verzameling gegevens en analyse Kerndoelendekkend aanbod Binnen De Schans worden voor de cognitieve vakken moderne methodes gebruikt die voldoen aan de kerndoelen speciaal onderwijs. Dit wordt ook geconcludeerd door de inspectie in haar rapport van febr.2014, waarop alle indicatoren een voldoende wordt aangegeven. De methodes die op dit moment gebruikt worden staan in het onderstaande schema. vakgebied methodes vakgebied Methodes/materialen Sociaal-emotionele ontwikkeling: Rekenen/wiskunde: Wereldverkenning: Leefstijl Taal: Taalactief Stenvert: oefenboekjes taal Stenvert: woordenschat Pluspunt Reken zeker Nieuwsrekenen Alles telt Maatwerk Bekadidakt: rekenmaatjes, rekenmeesters Stenvert: klok kijken Remelka Rekenrijk Activiteitenmap rekenen-wiskunde Ambrasoft (online) Aardrijkskunde: Land in zicht Geschiedenis: Speurtocht Natuur/techniek: In vogelvlucht Nieuws uit de natuur (online) Verkeer: Klaar over Op voeten en fietsen En verder: TV- weekjournaal (online) Kleuterplein Spelling: Lezen: Taaljournaal Woordbouw Spelling in de lift Zelfstandig spellen Stenvert: oefenboekjes Aanvankelijk lezen: Veilig stap voor stap Technisch lezen: De leeslijn Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip Lees je wijzer Tekstverwerken Stenvert Kleutermethode: Relaties & seksualiteit: Lentekriebels Engels: Groof me (online) Schrijven: Handschrift Pennenstreken Schrijven leer je zo XL 6

8 Voor het vakgebied burgerschap wordt op dit moment binnen De Schans geen gerichte methode gebruikt. Het leerstofaanbod op gebied van burgerschap, wat moet voldoen aan de wettelijke kaders, wordt in cursusjaar in een notitie beschreven. Voor de (kleine) ZML populatie op de Schans zijn de leerlijnen ZML geïmplementeerd. Punt van aandacht blijft de overgang van de kleutergroep naar de Bottelroos(gr 3). In het cursusjaar is er kritisch gekeken naar de effectieve leertijd van de kleuters. Zo is er ook gekeken naar het dagelijkse rustmoment van de kleuters. Er is toen, in overleg met de coördinator medische zorg en ouders voor gekozen om de leerlingen van groep 2 vanaf de voorjaarsvakantie in principe niet meer standaard tussen de middag te laten rusten, zodat hierdoor meer effectieve leertijd ontstaat. De leerkracht biedt in de vrijgekomen tijd een lesaanbod aan dat puur gericht is op de overgang naar groep 3. Daarnaast met ingang van cursusjaar de leerlingen uit de kleutergroep 6 x extra op een woensdag naar school. Dit alles om meer lestijd voor de kleuters te creëren Leeropbrengsten De leeropbrengsten van de leerlingen van de Schans worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Zowel tussentijds als aan het eind van de het schooljaar worden de Citotoetsen afgenomen voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Daarnaast worden door het hele jaar door de methode gebonden toetsen afgenomen. De resultaten zijn voor de individuele leerlingen verwerkt in het LVS. Daarnaast worden er 2x per jaar analyses gemaakt van de methode gebonden toetsen aan de hand van een vastgesteld format. Verder wordt er gewerkt met groepsoverzichten, groepsplannen en handelingsplannen. Verwachte uitstroomperspectieven Het grootste percentage leerlingen van De Schans stroomt naar verwachting uit op PRO(ong. 40%; intensief arrangement) of VMBO-BBL/KBL niveau (iets meer dan 40%; basisarrangement). Verder wordt op dit moment van ongeveer 15% van de leerlingen verwacht dat ze uit zullen komen op VMBO-TL, Havo of VWO niveau (verdiept arrangement). Ongeveer 10%-15% gaat naar voortgezet ZML-onderwijs (intensief arrangement). Ook worden er leerlingen tussentijds door verwezen naar zowel het regulier onderwijs(po) als het ZML-onderwijs(SO). In 2014 zijn de leerlingen uitgestroomd naar de volgende soorten onderwijs; 5 uitstroom Voortgezet Onderwijs

9 Resultaten overeenkomend met de uitstroomperspectieven Het streven is dat leerlingen op alle vier de kernvakken leerrendementen behalen die passen bij hun uitstroomperspectief. Om verschillende redenen lukt dit niet altijd. In de Vuurdoorn (groep 1 en 2) wordt nog niet gesproken over leerrendementen. De leerlingen in deze groep maken de Citotoeten voor kleuters. Aangezien er geen leerrendement te berekenen is met deze toetsen, worden de gegevens van de Vuurdoorn niet meegenomen in onderstaande tabel. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd, waarbij wordt gekeken of de behaalde scores passen bij het uitstroomperspectief. Aan de hand van de vaardigheidsscores wordt gekeken of de leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen. Uit de Cito-toetsen blijkt vaak dat ze lager scoren dan de landelijke norm, dit lijkt te passen bij de ontwikkelingsachterstand waarmee de meeste leerlingen van de Vuurdoorn instromen. Toch is het beleid om leerlingen, in het schooljaar nadat ze zes jaar zijn geworden, door te laten stromen naar groep 3(Bottelroos). In literatuur komt namelijk naar voren dat een verlengd kleuterjaar minder oplevert dan gewenst en dat er indien nodig beter een extra midden- of bovenbouwjaar kan worden geboden. Vanaf de Bottelroos (groep 3) is het mogelijk om een leerrendement te berekenen op basis van de gemaakte Citotoetsen. De meeste leerlingen in deze groep scoren lager dan hun uitstroomperspectief. De meeste leerlingen van De Schans hebben, als gevolg van hun medische problematiek, meer tijd nodig om informatie te verwerken en nieuwe vaardigheden eigen te maken dan leerlingen in het regulier onderwijs. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk tempo, maar de afgelopen jaren is gebleken dat niet voorkomen kan worden dat dit tempo lager ligt dan in het regulier onderwijs. In de vorige cursusjaren werd hetzelfde beeld geconstateerd, waarbij de meeste leerlingen in groep 4 en 5 een inhaalslag maken en uiteindelijk toch uitstromen op het verwachte uitstroomniveau. Bij de ML/NL groep van Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht en op de Openluchtschool in Breda, waarvan de doelgroep vergelijkbaar is met De Schans, is eenzelfde trend te zien. De toetsresultaten zijn per vak vergeleken met de verwachte uitstroomperspectieven. Het streven is dat leerlingen op alle vier de kernvakken leerrendementen behalen die passen bij hun uitstroomperspectief. Het streven is dat 80% van de resultaten overeenkomt met het verwachte uitstroomperspectief. In de Bottelroos is de Citotoets voor begrijpend lezen bij acht leerlingen niet afgenomen in verband met het niet behalen van het technisch leesniveau. In de Bottelroos zijn de Citotoetsen bij één leerling niet afgenomen, omdat hij in deze periode de overstap naar het regulier onderwijs heeft gemaakt. Bij de overige klassen wisselt het aantal leerlingen dat een Citotoets heeft gemaakt soms. Wanneer het aantal lager ligt dan heeft een leerling als gevolg van medische redenen een Cito-toets niet kunnen maken. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd de Citotoetsen wel af te nemen. 8

10 Leeropbrengsten per klas en per vak, juni 2014 Klas Vak Aantal ll waarbij % leerlingen met Citotoets is resultaten op of afgenomen boven hun uitstroomperspectief Bottelroos (gr. 3) AVI-lezen 13 77% Begrijpend lezen 4 15% Rekenen 13 23% Spelling 14 14% Wilde Appel (gr. 4) AVI-Lezen 12 83% Begrijpend lezen 12 75% Rekenen 12 58% Spelling 12 58% Populier (gr. 5/6/7) AVI-Lezen 16 94% Begrijpend lezen 15 73% Rekenen 16 81% Spelling 16 81% Esdoorn (gr. 6/7/8) AVI-Lezen 14 93% Begrijpend lezen 13 92% Rekenen 13 92% Spelling 14 93% Hazelaar (gr. 7/8) AVI-Lezen % Begrijpend lezen 9 77% Rekenen 9 50% Spelling % Opmerkingen bij bovenstaand schema: Het beleid is hoog in te zetten bij het vaststellen van het uitstroomperspectief. Op advies van de inspecteur (februari 2014) wordt, bij twijfel tussen twee uitstroomperspectieven, altijd het hoogste gekozen. Bij sommige leerlingen blijkt dat er te hoog is ingezet. Indien een leerling twee opeenvolgende Cito-toetsperiodes lager scoort dan verwacht en extra begeleiding niet zorgt voor betere resultaten, wordt op grond van analyses een beslissing genomen over het bijstellen van het uitstroomperspectief door de CvB(Commissie van Begeleiding). Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Hetzelfde geldt voor leerlingen die gedurende twee periodes hoger scoren dan verwacht, hun uitstroomperspectief kan naar boven worden bijgesteld. Op schoolniveau blijkt dat vooral op het gebied van spelling en rekenen nog niet altijd aan de norm van minimaal 80% wordt voldaan. Uit analyse van de methode gebonden toetsen en Citotoetsen blijkt dat een grote groep wel voldoende resultaten haalt voor de methode gebonden toetsen, maar niet voor de Citotoetsen. Hierdoor zijn de Citoscores vaak lager dan werd verwacht op basis van de methode gebonden toetsen. Als gevolg van ziektebeelden als epilepsie, NAH(niet aangeboren hersenletsel), diabetes en vermoeidheidsklachten kost het veel moeite om geleerde vaardigheden toe te passen als opdrachten op een net andere manier worden aangeboden, zoals in Citotoetsen gebeurt. Daarnaast doen Citotoetsen een groot beroep op vaardigheden die te maken hebben met het lezen, filteren en interpreteren van informatie. Dit zijn juist de zaken waar leerlingen met bovengenoemde ziektebeelden vaak op uitvallen. 9

11 Er wordt op schoolniveau steeds geanalyseerd hoe het onderwijs kan verbeteren en we ons als school kunnen blijven ontwikkelen. In juli 2014 zijn twaalf leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Al deze leerlingen zijn geplaatst op het niveau van het uitstroomperspectief dat in hun OPP is genoemd Stimuleren van de veelzijdige ontwikkeling Binnen de Schans zijn voor alle leerlingen een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geformuleerd. Deze worden jaarlijks bijgesteld. Hierbij is de Commissie van Begeleiding nadrukkelijk betrokken. Hierin heeft de orthopedagoog, maatschappelijk werker, de schoolarts en de directeur zitting. De resultaten van de leerling en de algemene ontwikkeling van de leerling worden cyclisch naar de ouders gecommuniceerd. Binnen het strategisch beleid geldt dat zich minimaal 80 % van de populatie conform het vastgestelde uitstroomperspectief moet ontwikkelen. Het ontwikkelingsperspectief wordt binnen zes weken na plaatsing geschreven en besproken binnen CVB en met ouders. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn enkele instrumenten in de markt gekomen. Binnen de Schans heeft er een verkenning van deze instrumenten plaatsgevonden en is de keuze gevallen op SCOL(sociaal competentie observatielijst). Tijdens een studiedag in april 2014 zijn de leerkrachten bekwaam gemaakt om met dit instrument te kunnen werken. In cursusjaar wordt er een gestart gemaakt en zal het 2x per jaar ingevuld worden. Een andere belangrijke voorspeller van hoge opbrengsten is het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen van de leerkrachten. Op 27 februari 2014 heeft de inspectie een bezoek aan De Schans gebracht in het kader van de vierjaarlijkse bezoeken. Opbrengst Gericht Werken was het centrale thema. De inspectie ziet dat het opbrenggericht werken in gang is gezet doordat de school de optimale cognitieve opbrengsten probeert te realiseren. De inspectie ziet verder dat de school goed onderbouwde ontwikkelingsperspectieven vaststelt en dat zij periodiek evalueert. Op deze manier verantwoordt de school de opbrengsten voldoende. Het didactisch en het pedagogisch handelen van de leerkrachten is echter nog niet aantoonbaar consequent gericht op ambitieuze doelen. Om een goed beeld te blijven houden t.a.v. het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten blijft de directie regelmatig klassenbezoeken plannen. Er wordt geobserveerd a.d.h.v. een observatieformulier. Dit wordt in een nagesprek besproken soms in combinatie met het Tool for Talent gesprek. Het team reageert positief op de klassenbezoeken. Aandacht vanuit het management is nodig om de medewerkers te stimuleren en te enthousiasmeren op grond van wat zij goed doen. Het geeft de directie ook inzicht in hoe de populatie eruit ziet en wat deze nodig heeft. De analyse van het didactisch handelen heeft het volgende beeld opgeleverd: In alle groepen heerst een goede sfeer. Er is veel oog voor de individuele leerling. Het pedagogisch klimaat is goed te noemen. De groepen stralen rust uit. Over het algemeen worden de lessen goed voorbereid. Ondersteuning door klassenassistenten/ stagiaires wordt op een voldoende manier ingezet. Het is duidelijk wat er van hen gevraagd wordt. Tijdens verschillende observaties is gebleken dat er gedifferentieerde werkvormen worden gehanteerd. Soms laat de voorbereiding te wensen over omdat er spullen bij elkaar gezocht moeten worden. Dat veroorzaakt een onnodige onrustige sfeer en minder effectieve leertijd. De groepsmappen zijn niet eenduidig en niet in alle gevallen up-to-date. Daarom is er voor gekozen om het klassenmanagement dit cursusjaar op de agenda te zetten zodat er zoveel mogelijk eenduidigheid is. Tijdens de bouwvergaderingen zullen er afspraken gemaakt worden t.a.v. het klassenmanagement. Er is in cursusjaar een start gemaakt met convergent differentiëren. Dat betekent dat er voor gekozen is om de leerlingen van een leerjaar (t/m groep 5/6)zoveel mogelijk in één instructiegroep te houden waarbij er uit wordt gegaan van drie arrangementen( het 10

12 basisarragement, verdiepte of intensieve arrangement). De leerkracht legt de leerstof uit waarbij de leerlingen uit het basisarrangement en het verdiepte arrangement zelfstandig aan het werk kunnen en de leerlingen van het intensieve arrangement daarna nog extra instructie krijgen. Wat deze arrangementen verder inhouden wordt nader uitgelegd in hoofdstuk 2.2. Tijdens de observatie in februari 2014 was zichtbaar een stap gemaakt om met deze nieuwe manier van lesgeven om te gaan. Bij dit alles worden de lessen m.b.v. effectieve instructie vormgegeven. Het interactief gedifferentieerd directe instructiemodel(igdi) wordt meer en meer ingezet waarbij wel opgemerkt moet worden dat dit nog verdere aanscherping nodig heeft. Zo worden er wel vragen aan leerlingen gesteld maar het doel en wat ze geleerd hebben tijdens de les nog niet altijd besproken. De leerlingen worden daardoor onvoldoende actief betrokken bij hun eigen leerproces. Dit werd in het nagesprek ook als aandachtspunt door de inspecteur genoemd. De inspecteur heeft verder geconstateerd dat het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten niet aantoonbaar consequent gericht is op het realiseren van ambitieuze ontwikkelingsperspectieven. De inspecteur constateert verder dat leerkrachten nog niet voldoende de instructie aanpassen aan de behoefte van de individuele leerlingen binnen eenzelfde niveaugroep. De belemmerende en bevorderende factoren worden niet systematisch ingezet ten behoeve van het optimaliseren van de ontwikkelingsperspectieven. Verder laat de zelfstandigheid van de leerlingen vaak te wensen over. Leerlingen stellen zich afhankelijk op waar ze regelmatig in bevestigd worden. Er is geen eenduidige aanpak op schoolniveau om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Er is door de directie een notitie geschreven over klassenmanagement. In cursusjaar zal dit een speerpunt zijn en zullen er afspraken gemaakt worden op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. In het schooljaar 2014 worden de bovenbouwleerlingen betrokken bij het schooladvies gesprek. Op deze manier willen we de mening van de leerling serieus nemen. Leerlingen meer betrekken bij het onderwijs zal steeds een grotere plek krijgen op De Schans. Onderdeel van de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen is de sociaal emotionele ontwikkeling. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen is er in het voorjaar van 2014 gekozen voor het leerlingvolgsysteem SCOL. Binnen de school wordt waar nodig weerbaarheidtraining gegeven. Ook kunnen leerlingen in aanmerking komen voor begeleiding door de orthopedagoog. Zij gaat in op de hulpvraag en betrekt ouders daar nadrukkelijk bij. Verder wordt er schoolbreed gewerkt met de methode Leefstijl. Regelmatig worden de onderwerpen van Leefstijl gezamenlijk gestart en afgesloten Optimale afstemming en overdracht naar het VO De Schans heeft goede contacten met het VO en met andere scholen waar leerlingen (tussentijds) naar uitstromen. In het voorlaatste jaar worden de ouders al volop bij de schoolverlatersprocedure betrokken. Het jaar na overplaatsing wordt door middel van nazorgmomenten getoetst of de verwijzing conform de verwachting was. Het criterium dat minimaal 80 % conform de uitstroomverwachting wordt geplaatst, is in 2014 ruimschoots gehaald: alle uitgestroomde leerlingen zijn uitgestroomd naar het niveau dat in hun OPP staat beschreven De leerlingenzorg is optimaal ontwikkeld Binnen De Schans is de leerlingenzorg de laatste jaren aangescherpt. Gerichte evaluaties van de ontwikkelings- en uitstroomperspectieven zijn in de bespreekcyclus opgenomen. Deze bespreekcyclus is duidelijk herkenbaar opgenomen in de jaarplanner. 11

13 Verder heeft de directie tweewekelijkse gesprekken met de coördinator medische zorg over de voortgang en de ontwikkelingen binnen het zorgteam. Ook de komende jaren zal dit op deze manier gevolgd worden Schoolondersteuningsprofiel Er is voor gekozen om één ondersteuningsprofiel voor de scholen van De Kleine Prins te schrijven. De gevolgen van passend onderwijs voor De Schans zijn nog moeilijk in te schatten. De verwachting is dat het leerlingenaantal iets zal dalen. Dat is echter meer gebaseerd op de algemene verwachting dat door passend onderwijs de zorgbreedte in het regulier primair onderwijs zal toenemen. Voor een grote groep leerlingen zal echter aangepast LZK onderwijs noodzakelijk blijven in het aanbod ICT beleid In het voorjaar van 2012 zijn er door een werkgroep bestaande uit medewerkers en ouders uit verschillende geledingen van de organisatie aanbevelingen gedaan voor het ICT-beleid van De Kleine Prins. Dit heeft geresulteerd in een herpositionering van de ICT-afdeling van De Kleine Prins. Er is een duidelijke scheiding tussen techniek & ICT en onderwijs & ICT. Vanuit 3 hoofdthema s wordt het ICT beleid vorm gegeven. 1. ICT moet een NUTS voorziening zijn. het moet het gewoon doen. De verantwoordelijkheid ligt bij afd. techniek & ICT. 2. Een medewerker van De Kleine Prins moet in de 21 e eeuw meer kunnen dan alleen zijn vakkennis overbrengen. Dit betekent voor De Schans dat er een rol weggelegd is voor de afdeling Onderwijs & ICT op gebied van aanbieden van trainingen, digitale lesmethodes, digitale werkvormen, techniek, social media. De verantwoordelijkheid ligt bij onderwijs & ICT. 3. ICT dient meer en/of anders onder de aandacht van de medewerkers van De Kleine Prins gebracht worden. Dit betekent dat alle mogelijkheden die ICT biedt om het onderwijs te ondersteunen bekend moeten worden op de werkvloer. De afd. Onderwijs & ICT heeft hierin een leidende rol. Het beleid rond het gebuik van digitale middelen is in 2014 beschreven en geïmplementeerd waarbij de focus op de didactische inzet ligt. In het najaar van 2014 heeft er een gesprek plaats gevonden met Ruben Bloemen( hoofd ICT De Kleine Prins). In het cursusjaar worden 2 leerkrachten extra gefaciliteerd om het ICT-onderwijs op een hoger plan te krijgen. Zeker met de leerlingenpopulatie van De Schans zal het belangrijk zijn om meer lesstof in de Cloud aan te gaan bieden. Op die manier kunnen leerlingen bij langdurige afwezigheid thuis schoolwerk maken. De werkgroep gaat inventariseren waar binnen De Schans behoefte aan is en wat er al binnen de scholen van de De Kleine Prins aanwezig is zodat we van elkaars ervaringen/materiaal gebruik kunnen maken. In het najaar 2014 worden er extra laptops aangeschaft. Een aantal zullen ingezet worden bij leerlingen bij wie schrijven motorische een te groot probleem is. Door de inzet van extra laptoppen kan er meer ingespeeld gaan worden op individuele onderwijsbehoeftes van de leerling. Er zal meer en meer gewerkt gaan worden met digitale programma s zodat ieder en op zijn/haar eigen niveau digitaal aan het werk kan. Een ondersteunende/ adviserende rol van de afdeling onderwijs & ICT is een voorwaarde om dit tot een succes te maken Beschrijving van de leerling populatie De Schans is een school voor langdurige zieke kinderen, met verbrede toelating voor kinderen met een LG- en LG/MG-indicatie. Kinderen die op De Schans worden toegelaten zijn niet volledig rolstoelafhankelijk en kunnen in een groep functioneren. 12

14 De Schans is gespecialiseerd in onderwijs bieden aan kinderen met een chronische ziekte. Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de leerling, wordt bij plaatsing op De Schans een voorlopig Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) voor de leerling opgesteld. In dit OPP wordt getracht om zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de leerling in kaart te brengen aan de hand van gegevens over de medische, motorische, cognitieve, didactische ontwikkeling. Ook worden de spraaktaalontwikkeling, zelfredzaamheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling beschreven. Op basis van deze gegevens worden de onderwijsleerbehoeften en het uitstroomperspectief bepaald. Ongeacht het niveau wordt er uitgegaan van de protectieve factoren van de leerlingen zodat we zoveel mogelijk uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen. Uitstroomperspectief Het uitstroomperspectief (ZML, Praktijkonderwijs, VMBO-BBL/Kader, VMBO TL, HAVO, VWO) van kinderen op de Schans wordt binnen zes weken na de plaatsing bepaald en besproken met ouders. Bij de bepaling zijn van het grootste belang: 1. Didactische gegevens 2. Intelligentiegegevens Daarnaast wordt gekeken naar het geheel van beschermende en risicofactoren, bestaande uit: - Medische ontwikkeling - Fysieke ontwikkeling - Spraaktaal ontwikkeling - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Werkhouding/taakaanpak Op basis van het OPP wordt een leerling per vakgebied geplaatst in een arrangement. Op deze manier wordt getracht het onderwijsniveau aan te passen aan de mogelijkheden van de leerling. Op De Schans wordt gewerkt met driearrangementen: 1. Verdiept arrangement; Leerrendement 85%-100% 2. Basis arrangement: Leerrendement 50%-85% 3. Intensief arrangement: Leerrendement <50% Wanneer een leerling uitvalt op één vak wordt door extra aanbod binnen en/of buiten de groep getracht ook op dat vak het beoogde uitstroomprofiel te behalen. De meeste kinderen (ongeveer 50%)volgen het basisarrangement. Dit betekent dat verwacht wordt dat zij uit zullen stromen op VMBO-BBL/KBL niveau. Verdiept arrangement: Uitstroomperspectief: VMBO TL, HAVO, VWO(totaal Het leerrendement is groter dan 85%, verwacht wordt dat de leerling aan het eind van groep 8 een niveau bereikt dat gemiddeld is voor leerlingen in midden groep 7 (VMBO-TL) t/m groter dan groep 8 niveau (VWO). De leerling heeft een gemiddeld IQ (minimaal 90-95), waarbij rekening wordt gehouden met de foutenmarge van de WISC-III. In principe is de leerling in staat om de reguliere Cito-toetsen voldoende te maken. Vanwege de complexiteit van de problematiek waar de leerlingen mee te maken hebben wordt hiervan afgeweken. 2 De verwachting is dat deze kinderen na de middelbare school uitstromen naar MBO (niveau 4), HBO of universiteit. 2 De Cito-toetsen voor speciale leerlingen worden in principe afgenomen omdat er geen verschil is in de normering en omdat de meeste leerlingen van de Schans meer behoefte hebben aan eenduidigheid wat in de toetsen voor speciale leerlingen geboden wordt. 13

15 Wat betekent dit concreet voor de dagelijkse praktijk op school? De leerlingen van het verdiepte arrangement kunnen meer op abstractieniveau denken waarbij de leerlingen wel begeleiding nodig hebben om tot de abstractie te kunnen komen. De leerlingen kunnen hoofd-en bijzaken in het algemeen redelijk goed scheiden en zien samenhang tussen verschillende situaties. Leerlingen hebben instructie nodig waarbij er uitdaging en afwisseling wordt geboden. Er wordt verdiepende leerstof aangeboden. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen waarbij eigen verantwoordelijkheid wordt geëist op gebied van hun prestaties en huiswerk. Leerlingen kunnen een planning maken voor de lange termijn maar vinden het lastig om zich aan de planning te houden. Basisarrangement: Uitstroomperspectief: VMBO-BBL//BL Het verwachte leerrendement ligt tussen ongeveer 50%-85%. Verwacht wordt dat de leerling aan het eind van groep een niveau bereikt dat gemiddeld is in groep 6 t/m begin groep 7 van het regulier basisonderwijs. Bij twijfel zullen de toelatingseisen van de middelbare school en andere factoren de doorslag geven. De leerling heeft een IQ van ongeveer 70 tot ongeveer 95, waarbij rekening wordt gehouden met de foutenmarge van de WISC-III. De Cito-toetsen voor speciale leerlingen worden afgenomen. De verwachting is dat deze leerlingen na de middelbare school uitstromen naar het MBO, niveau 2-3. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk op school? De leerlingen van het basisarrangement hebben enkelvoudige opdrachten nodig waarbij de leerstappen klein zijn. Korte uitleg waarbij de lesstof stap voor stap wordt uitgelegd. Denkstappen moeten verbonden worden aan concrete ervaringen en bij voorkeur aan een echte context. Leerlingen worden uitgedaagd om opdrachten waar ze in eerste instantie zelfstandig nog niet aan toe zijn onder begeleiding uit te voeren om daarna zelfstandig uit te voeren(zone van de naaste ontwikkeling). Er wordt veel voorspelbaarheid en structuur geboden waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om zelf initiatieven te nemen. Begeleiding en controle van huiswerk in de hogere groepen is noodzakelijk. Intensieve arrangement: Uitstroomperspectief: Praktijkonderwijs of VSO-ZML Het leerrendement ligt tussen 0% en 50%. Van kinderen met een leerrendement tussen 0% en 20% geldt dat zij waarschijnlijk uit zullen stromen naar het ZML-onderwijs. Verwacht wordt dat zij in groep 8 een niveau bereiken dat overeen komt met het niveau dat gemiddeld is in groep 3 en 4 van het regulier onderwijs. Er wordt gewerkt met de ZML-leerlijnen van de CED(Centraal educatieve diensten). Indien het kind groep 3 niveau of hoger haalt dan worden de Cito-toetsen voor speciale leerlingen afgenomen. De leerlingen met een leerrendement tussen 20% en 50% zullen hoogstwaarschijnlijk uitstromen naar het praktijkonderwijs. Verwacht wordt dat de leerling aan het eind van groep 8 een niveau bereikt dat overeen komt met een niveau dat gemiddeld is in groep 4 en 5 van het regulier onderwijs. Het IQ is ligt tussen ongeveer 50 en 75, waarbij rekening wordt gehouden met de foutenmarge van de WISC-III. Kinderen in deze leerroute zijn sociaal-emotioneel kwetsbaar, dit blijkt uit de ZML-leerlijnen of uit het onderdeel sociaal emotioneel functioneren van het OPP. De Schans is niet ingericht op kinderen met een IQ <50. Kinderen moeten in een klassensituatie kunnen functioneren. Een EMB(ernstig meervoudig beperkten)-leerstroom wordt niet aangeboden. 14

16 De verwachting is dat kinderen die deze leerlijn volgen na de middelbare school uitstromen naar dagbestedingprogramma s of (onbetaald) licht arbeidsmatig werk, waarbij toezicht wordt geboden. De kinderen die uitstromen naar het praktijkonderwijs zullen mogelijk in staat zijn om betaald werk uit te voeren. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk op school? De leerlingen van het intensieve arrangement hebben veel herhaling nodig waarbij de leerstappen heel erg klein zijn. Voordoen, samendoen en daarna met nabijheid zelfstandig laten doen. Leert door praktische inprenting en niet door inzicht. De leerling heeft veel tijd nodig voor het opnemen van informatie. Het denken is op concreet niveau, wat betekent dat er veel ondersteunend en concreet materiaal aangeboden wordt. Heeft moeite om het geleerde toe te passen in andere situaties. De leerlingen hebben baat bij visuele ondersteuning ( dagprogramma, zelfstandig werken e.d.) en krijgen meer denk-tijd. De instructie en opdrachten zijn kort waarbij er veel afwisseling wordt geboden. Er wordt nabijheid geboden waarbij de intentie is om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren(handen op de rug). Samenstelling van de groepen en uitgangspunten voor het pedagogisch- en didactisch handelen in relatie tot het kwaliteitsbeleid van de Schans: De groepen binnen de Schans worden zo homogeen mogelijk samengesteld. In het cursusjaar zijn er 2 bovenbouwgroepen geformeerd. Er is gekeken naar het uitstroomniveau van de leerlingen en op grond daarvan zijn de groepen samengesteld. Door de schaalgrootte van de school ontkomen we er niet aan dat in sommigen groepen verschillende leeftijden voorkomen. Alle leerlingen hebben er baat bij als de leerkrachten instrumenten hebben om aan deze verschillen in de groep toe te komen. Binnen De Schans wordt momenteel hard gewerkt om de leerstof meer sturend te plannen en te organiseren. De Schans zit midden in een omslag naar meer opbrengstgericht EN meer handelingsgericht werken. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd ten aanzien van het handelings-gericht Werken 3 : - De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. - Het kind staat in wisselwerking met zijn omgeving. Afstemming van de omgeving op de behoeften van het kind is benodigd. - Leerkrachten realiseren passend onderwijs. De leerkrachten worden ondersteund in hun behoeften om dit te realiseren. - Positieve aspecten van het kind en zijn omgeving zijn van groot belang om een succesvol handelingsplan met ambitieuze doelen op te stellen. - Samenwerking met alle partijen rondom de leerling is nodig om een effectieve aanpak te realiseren. - Er wordt doelgericht gewerkt waarbij doelen op de korte en lange termijn geformuleerd worden. Deze doelen worden geformuleerd op de gebieden leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren en worden in een cyclus geëvalueerd. - De werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant. Om de focus van de school en haar medewerkers meer opbrengstgericht te laten worden zijn de volgende instrumenten nodig: - werken met groepsplannen voor de vakgebieden rekenen/wiskunde, technisch- en begrijpend/studerend lezen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling welke twee keer per jaar op basis van de leerresultaten worden opgesteld en planmatig worden geëvalueerd 3 Pameijer, N., Beukering, van, T., Lange, de, S. (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Leuven: Uitgeverij Acco. 15

17 door de leerkracht in afstemming met de Commissie van Begeleiding via groepsbesprekingen. In het cursusjaar zijn voor de 4 vakgebieden rekenen/wiskunde, technisch- en begrijpend/studerend lezen, spelling de 3 arrangementen beschreven(basis-verdiept- en intensieve arrangement). Voor rekenen zijn de arrangementen ook al verbonden met de leerdoelen en de lesstof. Hierdoor is er een gestandaardiseerd groepsplan voor rekenen ontstaan, waarmee in september 2014 voor het eerst mee gewerkt wordt. De overige vakgebieden wordt dit eind december 2014 afgerond zodat er vanaf febr ook voor die vakgebieden gewerkt kan worden met gestandaardiseerde groepsplannen. - De groepsplannen worden op basis van een Plan-Do-Check-Act cyclus ingevoerd en jaarlijks gevolgd. - Leerkrachten krijgen via gerichte groepsbezoeken en via vormen van collegiale consultatie gerichte feedback op hun pedagogisch- en didactisch handelen. De afspraken worden gekoppeld aan het bekwaamheidsdossier van de medewerkers. - Deze manier van werken vraagt van de directie dat zij sterk onderwijskundig leiderschap laat zien. Schematisch worden de rollen die daarbij van belang zijn als volgt in kaart gebracht: - Goed onderwijs impliceert dat leerkrachten gebruik maken van een handelingsgerichte focus en een opbrengstgerichte focus bij het opzetten van hun groepsplan 4 - Invoering van deze manier van werken moet het eerste doel worden om het kwaliteitsbeleid van de Schans planmatiger en daarmee worden opbrengsten meer voorspelbaar 4 Uit: Handelingsgericht werken versus opbrengstgericht werken (2012) Erna Broekman en Sandra Koot 16

18 2.3. Keuze van veranderingsthema's voor de periode Kijkend naar bovenstaande analyse zijn de volgende thema's het meest aannemelijk om te kiezen voor de aankomende jaren om de kwaliteit van het onderwijs zo veel mogelijk te verbeteren en te borgen. * Ontwikkelen van kerndoelen dekkend aanbod door middel van goed uitgewerkte gestandaardiseerde groepsplannen, gekoppeld aan de lesstof en groepsbesprekingen. Hierin moet goede aandacht zijn voor de doorlopende leerlijnen tussen de kleutergroepen en de onderbouwgroepen. Meegenomen wordt een analyse van de leergebied overstijgende leerdoelen (leren leren). Rekenen is zodanig af dat de lesstof van het eerste half jaar met de verschillende arrangementen is verbonden. * Het klassenmanagement wordt op een voor de school uniforme manier vormgegeven en georganiseerd. Hierdoor wordt het pedagogisch klimaat meer voorspelbaar. Afspraken hieromtrent worden, passend bij de leeftijd van de leerlingen, ingevoerd. * De manier waarop de instructie vorm krijgt blijft een aandachtspunt waarbij er gekeken wordt op welke manier de leerlingen beter betrokken kunnen worden bij hun eigen leerproces en hoe er binnen een niveaugroep beter gedifferentieerd kan worden. *Voor het vak schrijven zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden t.a.v. het methode gebruik, laptop-gebruik e.d. een werkgroep gaat zich hier over buigen en schrijft hier een notitie over wat voorgelegd wordt aan het team. * Er wordt gestart met het leerling volgsysteem SCOL voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling als aanvulling op het al bestaande LVS. * Er wordt een analyse gemaakt t.a.v. het thema burgerschap. Er zal bekeken worden wat er gedaan wordt op het gebied van dit thema en hoe er tot een dekkend aanbod gekomen gaat worden. Dit zal beschreven worden in een notitie. * Er wordt geleidelijk aan een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen ingevoerd. * De vorm van het huidige leerlingenrapport wordt bekeken en zo nodig aangepast. De verbinding tussen OPP en rapport zal bekeken worden en het doel van het rapport zal nader bepaald worden. * ICT: De herpositionering van de afdeling ICT is beschreven eind 2013 en in de GMR vastgesteld. De vertaling hiervan zal in de komende jaren zichtbaar moeten worden binnen De Schans. Achter in dit schoolplan is een meerjarenplanning van de thema's opgenomen 16

19 3. Organisatie: Sterke positie in 2016 De Schans wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als een Kennis- en Expertise Centrum voor leerlingen die langdurig ziek zijn en leerlingen met een lichamelijke beperking waarbij de leerling niet rolstoelafhankelijk is Verzameling gegevens en analyse Gestructureerd werken aan kwaliteitszorg Opbrengst Gericht Werken is een speerpunt in het onderwijs. De inspectie heeft in februari 2014 een bezoek aan De Schans gebracht in het kader van de vierjaarlijkse bezoeken. Uit het inspectieverslag van febr komt naar voren dat de inspectie van oordeel is dat het opbrengstgericht werken op De Schans in gang is gezet. De school is volgens de inspectie bezig met het veranderen van het onderwijskundig beleid. Verder stelt de inspectie vast dat het proces bij alle kwaliteitsdomeinen in ontwikkeling is en dat er op deelaspecten positieve resultaten zichtbaar zijn. Tweemaal per jaar worden de cognitieve vorderingen getoetst m.b.v. het CITO toets instrumentarium. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen. Ook worden er methode gebonden toetsen afgenomen voor alle basisvakken. Binnen het team is de afspraak gemaakt dat de leerkracht deze toetsen analyseren en op basis hiervan de planning en/of het handelen bijstelt. Twee keer per jaar worden de foutenanalyses a.d.h.v. een vast format beschreven en indien wenselijk besproken met de orthopedagoog. Hiervoor is in de jaarplanner tijd ingeruimd waar de leerkracht gebruik van kan maken. De resultaten worden individueel en op groepsniveau in beeld gebracht en gevolgd. Er wordt bekeken of de ontwikkeling conform het ontwikkelingsperspectief van de leerling verloopt. Zowel de commissie van begeleiding als ook de ouders hebben hier een vaste plaats in gekregen. Er bestaat een uitgebreide besprekingscyclus(bijlage 1).Hierin staan alle besprekingen/acties verwoord in de PDCA-cyclus In het voorjaar van 2013 is er een start gemaakt met klassenbezoeken door de directie waarna een feedbackgesprek plaats vindt. De directie stelt zich ten doel hiermee in de aankomende jaren door te gaan en de kijkwijzers daarbij af te stemmen op de veranderingsthema's die gekozen zijn. In het voorjaar van 2013 zijn alle evaluatiegegevens op zes hoofddomeinen samengebracht in een kwaliteitsprofiel, wat heeft geleid tot een nieuwe focus op de gewenste ontwikkelrichting van de school. De Schans heeft een begin gemaakt met het beschrijven van het kwaliteitszorgbeleid. In cursusjaar wordt dit afgerond en vastgesteld. 17

20 Invoering van tevredenheidonderzoeken onder ouders en medewerkers In het kader van de cyclische kwaliteitszorg is in het schooljaar 2013/2014 op de scholen van Stichting De Kleine Prins middels het instrument ZEK (Zelfevaluatie kader) onderzoek uitgevoerd naar de ouder- en personeelstevredenheid. Op de gehanteerde 4-puntsschaal is de norm vastgesteld op 3,0 ( 7 ½ ). Oudertevredenheid 2014 respons 34% gemiddelde totaal 3,3 Standaarden bereikbaarheid 3,3 veiligheid 3,3 inrichting gebouw 3,0 voorzieningen 3,1 omgang leerlingen-teamleden 3,6 sfeer in de groep 3,4 Betrokkenheid leerlingen 3,2 het lesgeven 3,4 handelingsplan/opp 3,1 begeleiding 3,5 medische zorg 3,5 schoolklimaat 3,5 contact met de school 3,3 resultaten 3,2 vervolgtraject - Ontwikkelagenda: 1. Informatie t.a.v. het OPP. 2. Betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. 3. Meer duidelijkheid t.a.v. de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. In schooljaar is er een onderzoek Kwaliteit onderwijs uitgevoerd. Kwaliteit onderwijs 2013 respons 34% gemiddelde totaal 3,4 Standaarden pedagogisch klimaat 3,4 leerstofaanbod 3,3 onderwijstijd 3,4 effectieve instructie 3,3 feedback 3,3 opbrengstgericht werken 3,7 planmatig werken 3,4 ondersteuning gedrag 3,3 afstemming 3,5 betrokkenheid 3,2 Punten opgenomen in de ontwikkelagenda: 1. Gebruik van genormeerde instrumenten om resultaten op gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. 2. Inventarisatie maken van de activiteiten die plaats vinden in het kader van de sociale cohesie en burgerschap. 3. Schoolbreed en consequent voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de onderwijstijd. 18

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante

Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante 1 Schoolplan 2012-2015 Basisschool De Tovertuin Sittard Stichting Kindante INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Karakter,

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie