SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB Besproken met de MR Aangeboden aan cvb Jan Reitsma

2 Inhoud 1. Inleiding Onderwijs: Goed onderwijs voor elke leerling is passend onderwijs voor elke leerling Verzameling gegevens en analyse Kerndoelendekkend aanbod Leeropbrengsten Stimuleren van de veelzijdige ontwikkeling Optimale afstemming en overdracht naar het VO De leerlingenzorg is optimaal ontwikkeld Schoolondersteuningsprofiel ICT beleid Beschrijving van de leerling populatie Keuze van veranderingsthema's voor de periode Organisatie: Sterke positie in Verzameling gegevens en analyse Gestructureerd werken aan kwaliteitszorg Ouderparticipatie Kwaliteitszorg op basis van kengetallen Jaarcontract en managementrapportage Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Profiel en Imago: De prestatie gepresenteerd Verzameling gegevens en analyse Profilering van de Schans PR en Imagobeleid Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Personeel: Van kapitaal belang Verzameling gegevens en analyse Ontwikkeling van Integraal Personeelsbeleid Organisatiecultuur binnen de Schans Sturen op personele kengetallen Formatiebeleid Afvloeiing ARBO beleid Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Huisvesting: schoolgebouwen met uitstraling Verzameling gegevens en analyse Stand van zaken onderhoud RI & E Huisvesting in relatie tot het leerlingenaantal

3 6.2 Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Financiën: Sturen met geld Verzameling gegevens en analyse Begroting, realisatie en verantwoording Keuze van de veranderingsthema's voor de periode Meerjarenplanning van alle strategische thema's voor De Schans Bijlage 1: Besprekingscyclus De Schans

4 1. Inleiding In het schoolplan van is uitgebreid ingegaan op de missie en visie van Stichting De Kleine Prins, zoals die vanuit het college van bestuur en het MT in samenspraak met de organisatie is ontwikkeld alsook op het kwaliteitsbeleid zoals dat vanaf 2012 wordt vormgegeven. Deze onderdelen zijn richtinggevend samen met een set van strategische doelen op de zes hoofddomeinen(onderwijs, organisatie, profiel en imago, personeel, huisvesting en financiën. In schooljaar heeft er binnen De Schans een ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van Opbrengst Gericht Werken(OGW). De school is bezig met het veranderen van het onderwijskundig beleid zodat er doelgericht gewerkt wordt aan het realiseren van de optimale ontwikkeling van de leerlingen. De opbrengsten van de leerresultaten worden meer en meer geanalyseerd en besproken om zodoende een beter aanbod voor de leerlingen te realiseren. De inspectie concludeert n.a.v. het inspectiebezoek in februari 2014 dat de school in ontwikkeling is en dat er op deelaspecten positieve resultaten zichtbaar zijn. Het schoolplan is "een dynamisch plan dat jaarlijks bijgesteld en aangevuld wordt. Het strategisch beleid van De Kleine Prins is beschreven in het Strategisch Beleidsplan De Kleine Prins. Het is richtinggevend voor de scholen en het schooloverstijgende bestuursbeleid. Het plan geeft aan waar we staan (de missie), waar we goed in zijn (de waarden), waar we over vier jaar willen staan (de visie), hoe we de visie willen realiseren (de strategie) en hoe we het plannen (jaarplannen). In het strategisch beleidsplan ligt een sterke focus op opbrengsten op zes hoofddomeinen. In het voorjaar van 2013 heeft binnen De Schans een uitgebreide evaluatie en analyse plaatsgevonden ten aanzien van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan. In algemene zin kan worden gesteld dat de gewenste opbrengsten onvoldoende vertaald waren in het schoolplan van De Schans. Ook heeft het geleid tot een andere focus ten aanzien van schoolverbeteringstrajecten die in de aankomende jaren nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs op de Schans verder te verbeteren en te borgen. Er is voor gekozen om niet het gehele schoolplan te herschrijven. Het schoolplan is een aanpassing op het vorige schoolplan waarin een beeld wordt geschetst van de resultaten van de analyse alsook een beeld van de gewenste verbeteringen ten aanzien van de hoofddomeinen uit het strategisch beleidsplan. Om de omvang van dit schoolplan te beperken, wordt op sommige plaatsen verwezen naar beleidsdocumenten en protocollen die op school en/of het bestuursbureau beschikbaar zijn. Het schoolplan is gebaseerd op twee pijlers: Algemeen geldende hoofdlijnen van beleid De geldende hoofduitgangspunten voor alle scholen en de ambulante dienst van De Kleine Prins, met betrekking tot: de missie en visie; de strategische keuzes waaronder de eigen positionering in relatie met interneen externe ontwikkelingen; het personeelsbeleid; het financieel- en materieel beleid waaronder beleid m.b.t. sponsoring en ICT; het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 3

5 Er worden specifieke notities voor de verschillende beleidsterreinen periodiek op- en bijgesteld en door het bestuur aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voorgelegd conform de WMS 1. Schoolspecifieke vormgeving van vooral het onderwijskundig beleid, de kwaliteitszorg, de zorgverbreding en de daarbij horende beleidsvoornemens op termijn. Binnen de afzonderlijke scholen van De Kleine Prins wordt binnen de algemene kaders in toenemende mate vorm gegeven aan de eigen beleidsruimte van de scholen en de ambulante dienstverlening(ad). Te denken valt aan informatie die verzameld wordt via leerlinggegevens, observaties, toetsen, in-, door- en uitstroomgegevens, gesprekken met ouders, vragenlijsten, functioneringsgesprekken, inspectieverslagen en dergelijke. Deze informatie is de bron voor de kwaliteitszorg. Er worden specifieke notities voor de verschillende beleidsterreinen periodiek op- en bijgesteld en door de directie aan de Medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd conform de WMS. Dit schoolplan is tot stand gekomen op basis van de eigen beleidskeuzes die de directie en het team van De Schans in samenwerking met de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad op basis van een uitgebreide analyse hebben gemaakt gelet op de wettelijke regelgeving en de algemene bestuurlijke beleidskaders. Overal waar het beleid niet echt schoolspecifiek is, wordt het beleid voorgelegd aan de GMR. Binnen dit schoolplan wordt achtereenvolgens ingegaan op de 6 hoofddomeinen: Onderwijs: Goed onderwijs voor elke leerling is passend onderwijs voor elke leerling Organisatie: Sterke positie in 2018 Profiel en Imago: De prestatie gepresenteerd Personeel: Van kapitaal belang Huisvesting: Schoolgebouw met uitstraling Financiën: Sturen met geld Hiermee is een document ontstaan dat: de huidige- en de gewenste situatie beschrijft: richting geeft aan de activiteiten ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs; gemaakte afspraken voor alle betrokkenen vastlegt; de school in staat stelt om gericht het behalen van gewenste resultaten te evalueren; de school in staat stelt om zich te verantwoorden. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen om in dit schoolplan enkel te spreken over "ouders". Hieronder wordt echter in alle gevallen ook "verzorgers" bedoeld. 1 De reglementen voor de GMR en de MR zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). 4

6 Hopende hiermee een leesbaar document aan te bieden, dat voldoet aan de wettelijke plicht tot horizontale (stakeholders) en verticale (inspectie) verantwoordingsplicht. Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur nadat instemming is verkregen van de MR van de school voor de schoolspecifieke onderdelen en van de GMR voor de bovenschoolse beleidsterreinen. Klaaske de Ruiter, directeur Buitenschool De Schans 5

7 2. Onderwijs: Goed onderwijs voor elke leerling is passend onderwijs voor elke leerling De missie en de kernwaarden die in het schoolplan zijn geformuleerd, dienen op de eerste plaats tot uiting te komen in het onderwijsbeleid. Alle andere beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de klas. Dit betekent dat De Schans garant staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zich richt op optimale ontwikkeling van leerlingen. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen; de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van iedere leerling wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. De ontmoeting staat centraal met nadrukkelijk waardering en aandacht voor verschillen tussen leerlingen en voor verscheidenheid in de samenleving Verzameling gegevens en analyse Kerndoelendekkend aanbod Binnen De Schans worden voor de cognitieve vakken moderne methodes gebruikt die voldoen aan de kerndoelen speciaal onderwijs. Dit wordt ook geconcludeerd door de inspectie in haar rapport van febr.2014, waarop alle indicatoren een voldoende wordt aangegeven. De methodes die op dit moment gebruikt worden staan in het onderstaande schema. vakgebied methodes vakgebied Methodes/materialen Sociaal-emotionele ontwikkeling: Rekenen/wiskunde: Wereldverkenning: Leefstijl Taal: Taalactief Stenvert: oefenboekjes taal Stenvert: woordenschat Pluspunt Reken zeker Nieuwsrekenen Alles telt Maatwerk Bekadidakt: rekenmaatjes, rekenmeesters Stenvert: klok kijken Remelka Rekenrijk Activiteitenmap rekenen-wiskunde Ambrasoft (online) Aardrijkskunde: Land in zicht Geschiedenis: Speurtocht Natuur/techniek: In vogelvlucht Nieuws uit de natuur (online) Verkeer: Klaar over Op voeten en fietsen En verder: TV- weekjournaal (online) Kleuterplein Spelling: Lezen: Taaljournaal Woordbouw Spelling in de lift Zelfstandig spellen Stenvert: oefenboekjes Aanvankelijk lezen: Veilig stap voor stap Technisch lezen: De leeslijn Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip Lees je wijzer Tekstverwerken Stenvert Kleutermethode: Relaties & seksualiteit: Lentekriebels Engels: Groof me (online) Schrijven: Handschrift Pennenstreken Schrijven leer je zo XL 6

8 Voor het vakgebied burgerschap wordt op dit moment binnen De Schans geen gerichte methode gebruikt. Het leerstofaanbod op gebied van burgerschap, wat moet voldoen aan de wettelijke kaders, wordt in cursusjaar in een notitie beschreven. Voor de (kleine) ZML populatie op de Schans zijn de leerlijnen ZML geïmplementeerd. Punt van aandacht blijft de overgang van de kleutergroep naar de Bottelroos(gr 3). In het cursusjaar is er kritisch gekeken naar de effectieve leertijd van de kleuters. Zo is er ook gekeken naar het dagelijkse rustmoment van de kleuters. Er is toen, in overleg met de coördinator medische zorg en ouders voor gekozen om de leerlingen van groep 2 vanaf de voorjaarsvakantie in principe niet meer standaard tussen de middag te laten rusten, zodat hierdoor meer effectieve leertijd ontstaat. De leerkracht biedt in de vrijgekomen tijd een lesaanbod aan dat puur gericht is op de overgang naar groep 3. Daarnaast met ingang van cursusjaar de leerlingen uit de kleutergroep 6 x extra op een woensdag naar school. Dit alles om meer lestijd voor de kleuters te creëren Leeropbrengsten De leeropbrengsten van de leerlingen van de Schans worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Zowel tussentijds als aan het eind van de het schooljaar worden de Citotoetsen afgenomen voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Daarnaast worden door het hele jaar door de methode gebonden toetsen afgenomen. De resultaten zijn voor de individuele leerlingen verwerkt in het LVS. Daarnaast worden er 2x per jaar analyses gemaakt van de methode gebonden toetsen aan de hand van een vastgesteld format. Verder wordt er gewerkt met groepsoverzichten, groepsplannen en handelingsplannen. Verwachte uitstroomperspectieven Het grootste percentage leerlingen van De Schans stroomt naar verwachting uit op PRO(ong. 40%; intensief arrangement) of VMBO-BBL/KBL niveau (iets meer dan 40%; basisarrangement). Verder wordt op dit moment van ongeveer 15% van de leerlingen verwacht dat ze uit zullen komen op VMBO-TL, Havo of VWO niveau (verdiept arrangement). Ongeveer 10%-15% gaat naar voortgezet ZML-onderwijs (intensief arrangement). Ook worden er leerlingen tussentijds door verwezen naar zowel het regulier onderwijs(po) als het ZML-onderwijs(SO). In 2014 zijn de leerlingen uitgestroomd naar de volgende soorten onderwijs; 5 uitstroom Voortgezet Onderwijs

9 Resultaten overeenkomend met de uitstroomperspectieven Het streven is dat leerlingen op alle vier de kernvakken leerrendementen behalen die passen bij hun uitstroomperspectief. Om verschillende redenen lukt dit niet altijd. In de Vuurdoorn (groep 1 en 2) wordt nog niet gesproken over leerrendementen. De leerlingen in deze groep maken de Citotoeten voor kleuters. Aangezien er geen leerrendement te berekenen is met deze toetsen, worden de gegevens van de Vuurdoorn niet meegenomen in onderstaande tabel. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd, waarbij wordt gekeken of de behaalde scores passen bij het uitstroomperspectief. Aan de hand van de vaardigheidsscores wordt gekeken of de leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen. Uit de Cito-toetsen blijkt vaak dat ze lager scoren dan de landelijke norm, dit lijkt te passen bij de ontwikkelingsachterstand waarmee de meeste leerlingen van de Vuurdoorn instromen. Toch is het beleid om leerlingen, in het schooljaar nadat ze zes jaar zijn geworden, door te laten stromen naar groep 3(Bottelroos). In literatuur komt namelijk naar voren dat een verlengd kleuterjaar minder oplevert dan gewenst en dat er indien nodig beter een extra midden- of bovenbouwjaar kan worden geboden. Vanaf de Bottelroos (groep 3) is het mogelijk om een leerrendement te berekenen op basis van de gemaakte Citotoetsen. De meeste leerlingen in deze groep scoren lager dan hun uitstroomperspectief. De meeste leerlingen van De Schans hebben, als gevolg van hun medische problematiek, meer tijd nodig om informatie te verwerken en nieuwe vaardigheden eigen te maken dan leerlingen in het regulier onderwijs. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk tempo, maar de afgelopen jaren is gebleken dat niet voorkomen kan worden dat dit tempo lager ligt dan in het regulier onderwijs. In de vorige cursusjaren werd hetzelfde beeld geconstateerd, waarbij de meeste leerlingen in groep 4 en 5 een inhaalslag maken en uiteindelijk toch uitstromen op het verwachte uitstroomniveau. Bij de ML/NL groep van Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht en op de Openluchtschool in Breda, waarvan de doelgroep vergelijkbaar is met De Schans, is eenzelfde trend te zien. De toetsresultaten zijn per vak vergeleken met de verwachte uitstroomperspectieven. Het streven is dat leerlingen op alle vier de kernvakken leerrendementen behalen die passen bij hun uitstroomperspectief. Het streven is dat 80% van de resultaten overeenkomt met het verwachte uitstroomperspectief. In de Bottelroos is de Citotoets voor begrijpend lezen bij acht leerlingen niet afgenomen in verband met het niet behalen van het technisch leesniveau. In de Bottelroos zijn de Citotoetsen bij één leerling niet afgenomen, omdat hij in deze periode de overstap naar het regulier onderwijs heeft gemaakt. Bij de overige klassen wisselt het aantal leerlingen dat een Citotoets heeft gemaakt soms. Wanneer het aantal lager ligt dan heeft een leerling als gevolg van medische redenen een Cito-toets niet kunnen maken. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd de Citotoetsen wel af te nemen. 8

10 Leeropbrengsten per klas en per vak, juni 2014 Klas Vak Aantal ll waarbij % leerlingen met Citotoets is resultaten op of afgenomen boven hun uitstroomperspectief Bottelroos (gr. 3) AVI-lezen 13 77% Begrijpend lezen 4 15% Rekenen 13 23% Spelling 14 14% Wilde Appel (gr. 4) AVI-Lezen 12 83% Begrijpend lezen 12 75% Rekenen 12 58% Spelling 12 58% Populier (gr. 5/6/7) AVI-Lezen 16 94% Begrijpend lezen 15 73% Rekenen 16 81% Spelling 16 81% Esdoorn (gr. 6/7/8) AVI-Lezen 14 93% Begrijpend lezen 13 92% Rekenen 13 92% Spelling 14 93% Hazelaar (gr. 7/8) AVI-Lezen % Begrijpend lezen 9 77% Rekenen 9 50% Spelling % Opmerkingen bij bovenstaand schema: Het beleid is hoog in te zetten bij het vaststellen van het uitstroomperspectief. Op advies van de inspecteur (februari 2014) wordt, bij twijfel tussen twee uitstroomperspectieven, altijd het hoogste gekozen. Bij sommige leerlingen blijkt dat er te hoog is ingezet. Indien een leerling twee opeenvolgende Cito-toetsperiodes lager scoort dan verwacht en extra begeleiding niet zorgt voor betere resultaten, wordt op grond van analyses een beslissing genomen over het bijstellen van het uitstroomperspectief door de CvB(Commissie van Begeleiding). Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Hetzelfde geldt voor leerlingen die gedurende twee periodes hoger scoren dan verwacht, hun uitstroomperspectief kan naar boven worden bijgesteld. Op schoolniveau blijkt dat vooral op het gebied van spelling en rekenen nog niet altijd aan de norm van minimaal 80% wordt voldaan. Uit analyse van de methode gebonden toetsen en Citotoetsen blijkt dat een grote groep wel voldoende resultaten haalt voor de methode gebonden toetsen, maar niet voor de Citotoetsen. Hierdoor zijn de Citoscores vaak lager dan werd verwacht op basis van de methode gebonden toetsen. Als gevolg van ziektebeelden als epilepsie, NAH(niet aangeboren hersenletsel), diabetes en vermoeidheidsklachten kost het veel moeite om geleerde vaardigheden toe te passen als opdrachten op een net andere manier worden aangeboden, zoals in Citotoetsen gebeurt. Daarnaast doen Citotoetsen een groot beroep op vaardigheden die te maken hebben met het lezen, filteren en interpreteren van informatie. Dit zijn juist de zaken waar leerlingen met bovengenoemde ziektebeelden vaak op uitvallen. 9

11 Er wordt op schoolniveau steeds geanalyseerd hoe het onderwijs kan verbeteren en we ons als school kunnen blijven ontwikkelen. In juli 2014 zijn twaalf leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Al deze leerlingen zijn geplaatst op het niveau van het uitstroomperspectief dat in hun OPP is genoemd Stimuleren van de veelzijdige ontwikkeling Binnen de Schans zijn voor alle leerlingen een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geformuleerd. Deze worden jaarlijks bijgesteld. Hierbij is de Commissie van Begeleiding nadrukkelijk betrokken. Hierin heeft de orthopedagoog, maatschappelijk werker, de schoolarts en de directeur zitting. De resultaten van de leerling en de algemene ontwikkeling van de leerling worden cyclisch naar de ouders gecommuniceerd. Binnen het strategisch beleid geldt dat zich minimaal 80 % van de populatie conform het vastgestelde uitstroomperspectief moet ontwikkelen. Het ontwikkelingsperspectief wordt binnen zes weken na plaatsing geschreven en besproken binnen CVB en met ouders. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn enkele instrumenten in de markt gekomen. Binnen de Schans heeft er een verkenning van deze instrumenten plaatsgevonden en is de keuze gevallen op SCOL(sociaal competentie observatielijst). Tijdens een studiedag in april 2014 zijn de leerkrachten bekwaam gemaakt om met dit instrument te kunnen werken. In cursusjaar wordt er een gestart gemaakt en zal het 2x per jaar ingevuld worden. Een andere belangrijke voorspeller van hoge opbrengsten is het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen van de leerkrachten. Op 27 februari 2014 heeft de inspectie een bezoek aan De Schans gebracht in het kader van de vierjaarlijkse bezoeken. Opbrengst Gericht Werken was het centrale thema. De inspectie ziet dat het opbrenggericht werken in gang is gezet doordat de school de optimale cognitieve opbrengsten probeert te realiseren. De inspectie ziet verder dat de school goed onderbouwde ontwikkelingsperspectieven vaststelt en dat zij periodiek evalueert. Op deze manier verantwoordt de school de opbrengsten voldoende. Het didactisch en het pedagogisch handelen van de leerkrachten is echter nog niet aantoonbaar consequent gericht op ambitieuze doelen. Om een goed beeld te blijven houden t.a.v. het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten blijft de directie regelmatig klassenbezoeken plannen. Er wordt geobserveerd a.d.h.v. een observatieformulier. Dit wordt in een nagesprek besproken soms in combinatie met het Tool for Talent gesprek. Het team reageert positief op de klassenbezoeken. Aandacht vanuit het management is nodig om de medewerkers te stimuleren en te enthousiasmeren op grond van wat zij goed doen. Het geeft de directie ook inzicht in hoe de populatie eruit ziet en wat deze nodig heeft. De analyse van het didactisch handelen heeft het volgende beeld opgeleverd: In alle groepen heerst een goede sfeer. Er is veel oog voor de individuele leerling. Het pedagogisch klimaat is goed te noemen. De groepen stralen rust uit. Over het algemeen worden de lessen goed voorbereid. Ondersteuning door klassenassistenten/ stagiaires wordt op een voldoende manier ingezet. Het is duidelijk wat er van hen gevraagd wordt. Tijdens verschillende observaties is gebleken dat er gedifferentieerde werkvormen worden gehanteerd. Soms laat de voorbereiding te wensen over omdat er spullen bij elkaar gezocht moeten worden. Dat veroorzaakt een onnodige onrustige sfeer en minder effectieve leertijd. De groepsmappen zijn niet eenduidig en niet in alle gevallen up-to-date. Daarom is er voor gekozen om het klassenmanagement dit cursusjaar op de agenda te zetten zodat er zoveel mogelijk eenduidigheid is. Tijdens de bouwvergaderingen zullen er afspraken gemaakt worden t.a.v. het klassenmanagement. Er is in cursusjaar een start gemaakt met convergent differentiëren. Dat betekent dat er voor gekozen is om de leerlingen van een leerjaar (t/m groep 5/6)zoveel mogelijk in één instructiegroep te houden waarbij er uit wordt gegaan van drie arrangementen( het 10

12 basisarragement, verdiepte of intensieve arrangement). De leerkracht legt de leerstof uit waarbij de leerlingen uit het basisarrangement en het verdiepte arrangement zelfstandig aan het werk kunnen en de leerlingen van het intensieve arrangement daarna nog extra instructie krijgen. Wat deze arrangementen verder inhouden wordt nader uitgelegd in hoofdstuk 2.2. Tijdens de observatie in februari 2014 was zichtbaar een stap gemaakt om met deze nieuwe manier van lesgeven om te gaan. Bij dit alles worden de lessen m.b.v. effectieve instructie vormgegeven. Het interactief gedifferentieerd directe instructiemodel(igdi) wordt meer en meer ingezet waarbij wel opgemerkt moet worden dat dit nog verdere aanscherping nodig heeft. Zo worden er wel vragen aan leerlingen gesteld maar het doel en wat ze geleerd hebben tijdens de les nog niet altijd besproken. De leerlingen worden daardoor onvoldoende actief betrokken bij hun eigen leerproces. Dit werd in het nagesprek ook als aandachtspunt door de inspecteur genoemd. De inspecteur heeft verder geconstateerd dat het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten niet aantoonbaar consequent gericht is op het realiseren van ambitieuze ontwikkelingsperspectieven. De inspecteur constateert verder dat leerkrachten nog niet voldoende de instructie aanpassen aan de behoefte van de individuele leerlingen binnen eenzelfde niveaugroep. De belemmerende en bevorderende factoren worden niet systematisch ingezet ten behoeve van het optimaliseren van de ontwikkelingsperspectieven. Verder laat de zelfstandigheid van de leerlingen vaak te wensen over. Leerlingen stellen zich afhankelijk op waar ze regelmatig in bevestigd worden. Er is geen eenduidige aanpak op schoolniveau om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Er is door de directie een notitie geschreven over klassenmanagement. In cursusjaar zal dit een speerpunt zijn en zullen er afspraken gemaakt worden op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. In het schooljaar 2014 worden de bovenbouwleerlingen betrokken bij het schooladvies gesprek. Op deze manier willen we de mening van de leerling serieus nemen. Leerlingen meer betrekken bij het onderwijs zal steeds een grotere plek krijgen op De Schans. Onderdeel van de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen is de sociaal emotionele ontwikkeling. Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen is er in het voorjaar van 2014 gekozen voor het leerlingvolgsysteem SCOL. Binnen de school wordt waar nodig weerbaarheidtraining gegeven. Ook kunnen leerlingen in aanmerking komen voor begeleiding door de orthopedagoog. Zij gaat in op de hulpvraag en betrekt ouders daar nadrukkelijk bij. Verder wordt er schoolbreed gewerkt met de methode Leefstijl. Regelmatig worden de onderwerpen van Leefstijl gezamenlijk gestart en afgesloten Optimale afstemming en overdracht naar het VO De Schans heeft goede contacten met het VO en met andere scholen waar leerlingen (tussentijds) naar uitstromen. In het voorlaatste jaar worden de ouders al volop bij de schoolverlatersprocedure betrokken. Het jaar na overplaatsing wordt door middel van nazorgmomenten getoetst of de verwijzing conform de verwachting was. Het criterium dat minimaal 80 % conform de uitstroomverwachting wordt geplaatst, is in 2014 ruimschoots gehaald: alle uitgestroomde leerlingen zijn uitgestroomd naar het niveau dat in hun OPP staat beschreven De leerlingenzorg is optimaal ontwikkeld Binnen De Schans is de leerlingenzorg de laatste jaren aangescherpt. Gerichte evaluaties van de ontwikkelings- en uitstroomperspectieven zijn in de bespreekcyclus opgenomen. Deze bespreekcyclus is duidelijk herkenbaar opgenomen in de jaarplanner. 11

13 Verder heeft de directie tweewekelijkse gesprekken met de coördinator medische zorg over de voortgang en de ontwikkelingen binnen het zorgteam. Ook de komende jaren zal dit op deze manier gevolgd worden Schoolondersteuningsprofiel Er is voor gekozen om één ondersteuningsprofiel voor de scholen van De Kleine Prins te schrijven. De gevolgen van passend onderwijs voor De Schans zijn nog moeilijk in te schatten. De verwachting is dat het leerlingenaantal iets zal dalen. Dat is echter meer gebaseerd op de algemene verwachting dat door passend onderwijs de zorgbreedte in het regulier primair onderwijs zal toenemen. Voor een grote groep leerlingen zal echter aangepast LZK onderwijs noodzakelijk blijven in het aanbod ICT beleid In het voorjaar van 2012 zijn er door een werkgroep bestaande uit medewerkers en ouders uit verschillende geledingen van de organisatie aanbevelingen gedaan voor het ICT-beleid van De Kleine Prins. Dit heeft geresulteerd in een herpositionering van de ICT-afdeling van De Kleine Prins. Er is een duidelijke scheiding tussen techniek & ICT en onderwijs & ICT. Vanuit 3 hoofdthema s wordt het ICT beleid vorm gegeven. 1. ICT moet een NUTS voorziening zijn. het moet het gewoon doen. De verantwoordelijkheid ligt bij afd. techniek & ICT. 2. Een medewerker van De Kleine Prins moet in de 21 e eeuw meer kunnen dan alleen zijn vakkennis overbrengen. Dit betekent voor De Schans dat er een rol weggelegd is voor de afdeling Onderwijs & ICT op gebied van aanbieden van trainingen, digitale lesmethodes, digitale werkvormen, techniek, social media. De verantwoordelijkheid ligt bij onderwijs & ICT. 3. ICT dient meer en/of anders onder de aandacht van de medewerkers van De Kleine Prins gebracht worden. Dit betekent dat alle mogelijkheden die ICT biedt om het onderwijs te ondersteunen bekend moeten worden op de werkvloer. De afd. Onderwijs & ICT heeft hierin een leidende rol. Het beleid rond het gebuik van digitale middelen is in 2014 beschreven en geïmplementeerd waarbij de focus op de didactische inzet ligt. In het najaar van 2014 heeft er een gesprek plaats gevonden met Ruben Bloemen( hoofd ICT De Kleine Prins). In het cursusjaar worden 2 leerkrachten extra gefaciliteerd om het ICT-onderwijs op een hoger plan te krijgen. Zeker met de leerlingenpopulatie van De Schans zal het belangrijk zijn om meer lesstof in de Cloud aan te gaan bieden. Op die manier kunnen leerlingen bij langdurige afwezigheid thuis schoolwerk maken. De werkgroep gaat inventariseren waar binnen De Schans behoefte aan is en wat er al binnen de scholen van de De Kleine Prins aanwezig is zodat we van elkaars ervaringen/materiaal gebruik kunnen maken. In het najaar 2014 worden er extra laptops aangeschaft. Een aantal zullen ingezet worden bij leerlingen bij wie schrijven motorische een te groot probleem is. Door de inzet van extra laptoppen kan er meer ingespeeld gaan worden op individuele onderwijsbehoeftes van de leerling. Er zal meer en meer gewerkt gaan worden met digitale programma s zodat ieder en op zijn/haar eigen niveau digitaal aan het werk kan. Een ondersteunende/ adviserende rol van de afdeling onderwijs & ICT is een voorwaarde om dit tot een succes te maken Beschrijving van de leerling populatie De Schans is een school voor langdurige zieke kinderen, met verbrede toelating voor kinderen met een LG- en LG/MG-indicatie. Kinderen die op De Schans worden toegelaten zijn niet volledig rolstoelafhankelijk en kunnen in een groep functioneren. 12

14 De Schans is gespecialiseerd in onderwijs bieden aan kinderen met een chronische ziekte. Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de leerling, wordt bij plaatsing op De Schans een voorlopig Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) voor de leerling opgesteld. In dit OPP wordt getracht om zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de leerling in kaart te brengen aan de hand van gegevens over de medische, motorische, cognitieve, didactische ontwikkeling. Ook worden de spraaktaalontwikkeling, zelfredzaamheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling beschreven. Op basis van deze gegevens worden de onderwijsleerbehoeften en het uitstroomperspectief bepaald. Ongeacht het niveau wordt er uitgegaan van de protectieve factoren van de leerlingen zodat we zoveel mogelijk uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen. Uitstroomperspectief Het uitstroomperspectief (ZML, Praktijkonderwijs, VMBO-BBL/Kader, VMBO TL, HAVO, VWO) van kinderen op de Schans wordt binnen zes weken na de plaatsing bepaald en besproken met ouders. Bij de bepaling zijn van het grootste belang: 1. Didactische gegevens 2. Intelligentiegegevens Daarnaast wordt gekeken naar het geheel van beschermende en risicofactoren, bestaande uit: - Medische ontwikkeling - Fysieke ontwikkeling - Spraaktaal ontwikkeling - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Werkhouding/taakaanpak Op basis van het OPP wordt een leerling per vakgebied geplaatst in een arrangement. Op deze manier wordt getracht het onderwijsniveau aan te passen aan de mogelijkheden van de leerling. Op De Schans wordt gewerkt met driearrangementen: 1. Verdiept arrangement; Leerrendement 85%-100% 2. Basis arrangement: Leerrendement 50%-85% 3. Intensief arrangement: Leerrendement <50% Wanneer een leerling uitvalt op één vak wordt door extra aanbod binnen en/of buiten de groep getracht ook op dat vak het beoogde uitstroomprofiel te behalen. De meeste kinderen (ongeveer 50%)volgen het basisarrangement. Dit betekent dat verwacht wordt dat zij uit zullen stromen op VMBO-BBL/KBL niveau. Verdiept arrangement: Uitstroomperspectief: VMBO TL, HAVO, VWO(totaal Het leerrendement is groter dan 85%, verwacht wordt dat de leerling aan het eind van groep 8 een niveau bereikt dat gemiddeld is voor leerlingen in midden groep 7 (VMBO-TL) t/m groter dan groep 8 niveau (VWO). De leerling heeft een gemiddeld IQ (minimaal 90-95), waarbij rekening wordt gehouden met de foutenmarge van de WISC-III. In principe is de leerling in staat om de reguliere Cito-toetsen voldoende te maken. Vanwege de complexiteit van de problematiek waar de leerlingen mee te maken hebben wordt hiervan afgeweken. 2 De verwachting is dat deze kinderen na de middelbare school uitstromen naar MBO (niveau 4), HBO of universiteit. 2 De Cito-toetsen voor speciale leerlingen worden in principe afgenomen omdat er geen verschil is in de normering en omdat de meeste leerlingen van de Schans meer behoefte hebben aan eenduidigheid wat in de toetsen voor speciale leerlingen geboden wordt. 13

15 Wat betekent dit concreet voor de dagelijkse praktijk op school? De leerlingen van het verdiepte arrangement kunnen meer op abstractieniveau denken waarbij de leerlingen wel begeleiding nodig hebben om tot de abstractie te kunnen komen. De leerlingen kunnen hoofd-en bijzaken in het algemeen redelijk goed scheiden en zien samenhang tussen verschillende situaties. Leerlingen hebben instructie nodig waarbij er uitdaging en afwisseling wordt geboden. Er wordt verdiepende leerstof aangeboden. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen waarbij eigen verantwoordelijkheid wordt geëist op gebied van hun prestaties en huiswerk. Leerlingen kunnen een planning maken voor de lange termijn maar vinden het lastig om zich aan de planning te houden. Basisarrangement: Uitstroomperspectief: VMBO-BBL//BL Het verwachte leerrendement ligt tussen ongeveer 50%-85%. Verwacht wordt dat de leerling aan het eind van groep een niveau bereikt dat gemiddeld is in groep 6 t/m begin groep 7 van het regulier basisonderwijs. Bij twijfel zullen de toelatingseisen van de middelbare school en andere factoren de doorslag geven. De leerling heeft een IQ van ongeveer 70 tot ongeveer 95, waarbij rekening wordt gehouden met de foutenmarge van de WISC-III. De Cito-toetsen voor speciale leerlingen worden afgenomen. De verwachting is dat deze leerlingen na de middelbare school uitstromen naar het MBO, niveau 2-3. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk op school? De leerlingen van het basisarrangement hebben enkelvoudige opdrachten nodig waarbij de leerstappen klein zijn. Korte uitleg waarbij de lesstof stap voor stap wordt uitgelegd. Denkstappen moeten verbonden worden aan concrete ervaringen en bij voorkeur aan een echte context. Leerlingen worden uitgedaagd om opdrachten waar ze in eerste instantie zelfstandig nog niet aan toe zijn onder begeleiding uit te voeren om daarna zelfstandig uit te voeren(zone van de naaste ontwikkeling). Er wordt veel voorspelbaarheid en structuur geboden waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om zelf initiatieven te nemen. Begeleiding en controle van huiswerk in de hogere groepen is noodzakelijk. Intensieve arrangement: Uitstroomperspectief: Praktijkonderwijs of VSO-ZML Het leerrendement ligt tussen 0% en 50%. Van kinderen met een leerrendement tussen 0% en 20% geldt dat zij waarschijnlijk uit zullen stromen naar het ZML-onderwijs. Verwacht wordt dat zij in groep 8 een niveau bereiken dat overeen komt met het niveau dat gemiddeld is in groep 3 en 4 van het regulier onderwijs. Er wordt gewerkt met de ZML-leerlijnen van de CED(Centraal educatieve diensten). Indien het kind groep 3 niveau of hoger haalt dan worden de Cito-toetsen voor speciale leerlingen afgenomen. De leerlingen met een leerrendement tussen 20% en 50% zullen hoogstwaarschijnlijk uitstromen naar het praktijkonderwijs. Verwacht wordt dat de leerling aan het eind van groep 8 een niveau bereikt dat overeen komt met een niveau dat gemiddeld is in groep 4 en 5 van het regulier onderwijs. Het IQ is ligt tussen ongeveer 50 en 75, waarbij rekening wordt gehouden met de foutenmarge van de WISC-III. Kinderen in deze leerroute zijn sociaal-emotioneel kwetsbaar, dit blijkt uit de ZML-leerlijnen of uit het onderdeel sociaal emotioneel functioneren van het OPP. De Schans is niet ingericht op kinderen met een IQ <50. Kinderen moeten in een klassensituatie kunnen functioneren. Een EMB(ernstig meervoudig beperkten)-leerstroom wordt niet aangeboden. 14

16 De verwachting is dat kinderen die deze leerlijn volgen na de middelbare school uitstromen naar dagbestedingprogramma s of (onbetaald) licht arbeidsmatig werk, waarbij toezicht wordt geboden. De kinderen die uitstromen naar het praktijkonderwijs zullen mogelijk in staat zijn om betaald werk uit te voeren. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk op school? De leerlingen van het intensieve arrangement hebben veel herhaling nodig waarbij de leerstappen heel erg klein zijn. Voordoen, samendoen en daarna met nabijheid zelfstandig laten doen. Leert door praktische inprenting en niet door inzicht. De leerling heeft veel tijd nodig voor het opnemen van informatie. Het denken is op concreet niveau, wat betekent dat er veel ondersteunend en concreet materiaal aangeboden wordt. Heeft moeite om het geleerde toe te passen in andere situaties. De leerlingen hebben baat bij visuele ondersteuning ( dagprogramma, zelfstandig werken e.d.) en krijgen meer denk-tijd. De instructie en opdrachten zijn kort waarbij er veel afwisseling wordt geboden. Er wordt nabijheid geboden waarbij de intentie is om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren(handen op de rug). Samenstelling van de groepen en uitgangspunten voor het pedagogisch- en didactisch handelen in relatie tot het kwaliteitsbeleid van de Schans: De groepen binnen de Schans worden zo homogeen mogelijk samengesteld. In het cursusjaar zijn er 2 bovenbouwgroepen geformeerd. Er is gekeken naar het uitstroomniveau van de leerlingen en op grond daarvan zijn de groepen samengesteld. Door de schaalgrootte van de school ontkomen we er niet aan dat in sommigen groepen verschillende leeftijden voorkomen. Alle leerlingen hebben er baat bij als de leerkrachten instrumenten hebben om aan deze verschillen in de groep toe te komen. Binnen De Schans wordt momenteel hard gewerkt om de leerstof meer sturend te plannen en te organiseren. De Schans zit midden in een omslag naar meer opbrengstgericht EN meer handelingsgericht werken. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd ten aanzien van het handelings-gericht Werken 3 : - De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. - Het kind staat in wisselwerking met zijn omgeving. Afstemming van de omgeving op de behoeften van het kind is benodigd. - Leerkrachten realiseren passend onderwijs. De leerkrachten worden ondersteund in hun behoeften om dit te realiseren. - Positieve aspecten van het kind en zijn omgeving zijn van groot belang om een succesvol handelingsplan met ambitieuze doelen op te stellen. - Samenwerking met alle partijen rondom de leerling is nodig om een effectieve aanpak te realiseren. - Er wordt doelgericht gewerkt waarbij doelen op de korte en lange termijn geformuleerd worden. Deze doelen worden geformuleerd op de gebieden leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren en worden in een cyclus geëvalueerd. - De werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant. Om de focus van de school en haar medewerkers meer opbrengstgericht te laten worden zijn de volgende instrumenten nodig: - werken met groepsplannen voor de vakgebieden rekenen/wiskunde, technisch- en begrijpend/studerend lezen, spelling en sociaal emotionele ontwikkeling welke twee keer per jaar op basis van de leerresultaten worden opgesteld en planmatig worden geëvalueerd 3 Pameijer, N., Beukering, van, T., Lange, de, S. (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Leuven: Uitgeverij Acco. 15

17 door de leerkracht in afstemming met de Commissie van Begeleiding via groepsbesprekingen. In het cursusjaar zijn voor de 4 vakgebieden rekenen/wiskunde, technisch- en begrijpend/studerend lezen, spelling de 3 arrangementen beschreven(basis-verdiept- en intensieve arrangement). Voor rekenen zijn de arrangementen ook al verbonden met de leerdoelen en de lesstof. Hierdoor is er een gestandaardiseerd groepsplan voor rekenen ontstaan, waarmee in september 2014 voor het eerst mee gewerkt wordt. De overige vakgebieden wordt dit eind december 2014 afgerond zodat er vanaf febr ook voor die vakgebieden gewerkt kan worden met gestandaardiseerde groepsplannen. - De groepsplannen worden op basis van een Plan-Do-Check-Act cyclus ingevoerd en jaarlijks gevolgd. - Leerkrachten krijgen via gerichte groepsbezoeken en via vormen van collegiale consultatie gerichte feedback op hun pedagogisch- en didactisch handelen. De afspraken worden gekoppeld aan het bekwaamheidsdossier van de medewerkers. - Deze manier van werken vraagt van de directie dat zij sterk onderwijskundig leiderschap laat zien. Schematisch worden de rollen die daarbij van belang zijn als volgt in kaart gebracht: - Goed onderwijs impliceert dat leerkrachten gebruik maken van een handelingsgerichte focus en een opbrengstgerichte focus bij het opzetten van hun groepsplan 4 - Invoering van deze manier van werken moet het eerste doel worden om het kwaliteitsbeleid van de Schans planmatiger en daarmee worden opbrengsten meer voorspelbaar 4 Uit: Handelingsgericht werken versus opbrengstgericht werken (2012) Erna Broekman en Sandra Koot 16

18 2.3. Keuze van veranderingsthema's voor de periode Kijkend naar bovenstaande analyse zijn de volgende thema's het meest aannemelijk om te kiezen voor de aankomende jaren om de kwaliteit van het onderwijs zo veel mogelijk te verbeteren en te borgen. * Ontwikkelen van kerndoelen dekkend aanbod door middel van goed uitgewerkte gestandaardiseerde groepsplannen, gekoppeld aan de lesstof en groepsbesprekingen. Hierin moet goede aandacht zijn voor de doorlopende leerlijnen tussen de kleutergroepen en de onderbouwgroepen. Meegenomen wordt een analyse van de leergebied overstijgende leerdoelen (leren leren). Rekenen is zodanig af dat de lesstof van het eerste half jaar met de verschillende arrangementen is verbonden. * Het klassenmanagement wordt op een voor de school uniforme manier vormgegeven en georganiseerd. Hierdoor wordt het pedagogisch klimaat meer voorspelbaar. Afspraken hieromtrent worden, passend bij de leeftijd van de leerlingen, ingevoerd. * De manier waarop de instructie vorm krijgt blijft een aandachtspunt waarbij er gekeken wordt op welke manier de leerlingen beter betrokken kunnen worden bij hun eigen leerproces en hoe er binnen een niveaugroep beter gedifferentieerd kan worden. *Voor het vak schrijven zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden t.a.v. het methode gebruik, laptop-gebruik e.d. een werkgroep gaat zich hier over buigen en schrijft hier een notitie over wat voorgelegd wordt aan het team. * Er wordt gestart met het leerling volgsysteem SCOL voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling als aanvulling op het al bestaande LVS. * Er wordt een analyse gemaakt t.a.v. het thema burgerschap. Er zal bekeken worden wat er gedaan wordt op het gebied van dit thema en hoe er tot een dekkend aanbod gekomen gaat worden. Dit zal beschreven worden in een notitie. * Er wordt geleidelijk aan een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen ingevoerd. * De vorm van het huidige leerlingenrapport wordt bekeken en zo nodig aangepast. De verbinding tussen OPP en rapport zal bekeken worden en het doel van het rapport zal nader bepaald worden. * ICT: De herpositionering van de afdeling ICT is beschreven eind 2013 en in de GMR vastgesteld. De vertaling hiervan zal in de komende jaren zichtbaar moeten worden binnen De Schans. Achter in dit schoolplan is een meerjarenplanning van de thema's opgenomen 16

19 3. Organisatie: Sterke positie in 2016 De Schans wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als een Kennis- en Expertise Centrum voor leerlingen die langdurig ziek zijn en leerlingen met een lichamelijke beperking waarbij de leerling niet rolstoelafhankelijk is Verzameling gegevens en analyse Gestructureerd werken aan kwaliteitszorg Opbrengst Gericht Werken is een speerpunt in het onderwijs. De inspectie heeft in februari 2014 een bezoek aan De Schans gebracht in het kader van de vierjaarlijkse bezoeken. Uit het inspectieverslag van febr komt naar voren dat de inspectie van oordeel is dat het opbrengstgericht werken op De Schans in gang is gezet. De school is volgens de inspectie bezig met het veranderen van het onderwijskundig beleid. Verder stelt de inspectie vast dat het proces bij alle kwaliteitsdomeinen in ontwikkeling is en dat er op deelaspecten positieve resultaten zichtbaar zijn. Tweemaal per jaar worden de cognitieve vorderingen getoetst m.b.v. het CITO toets instrumentarium. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen. Ook worden er methode gebonden toetsen afgenomen voor alle basisvakken. Binnen het team is de afspraak gemaakt dat de leerkracht deze toetsen analyseren en op basis hiervan de planning en/of het handelen bijstelt. Twee keer per jaar worden de foutenanalyses a.d.h.v. een vast format beschreven en indien wenselijk besproken met de orthopedagoog. Hiervoor is in de jaarplanner tijd ingeruimd waar de leerkracht gebruik van kan maken. De resultaten worden individueel en op groepsniveau in beeld gebracht en gevolgd. Er wordt bekeken of de ontwikkeling conform het ontwikkelingsperspectief van de leerling verloopt. Zowel de commissie van begeleiding als ook de ouders hebben hier een vaste plaats in gekregen. Er bestaat een uitgebreide besprekingscyclus(bijlage 1).Hierin staan alle besprekingen/acties verwoord in de PDCA-cyclus In het voorjaar van 2013 is er een start gemaakt met klassenbezoeken door de directie waarna een feedbackgesprek plaats vindt. De directie stelt zich ten doel hiermee in de aankomende jaren door te gaan en de kijkwijzers daarbij af te stemmen op de veranderingsthema's die gekozen zijn. In het voorjaar van 2013 zijn alle evaluatiegegevens op zes hoofddomeinen samengebracht in een kwaliteitsprofiel, wat heeft geleid tot een nieuwe focus op de gewenste ontwikkelrichting van de school. De Schans heeft een begin gemaakt met het beschrijven van het kwaliteitszorgbeleid. In cursusjaar wordt dit afgerond en vastgesteld. 17

20 Invoering van tevredenheidonderzoeken onder ouders en medewerkers In het kader van de cyclische kwaliteitszorg is in het schooljaar 2013/2014 op de scholen van Stichting De Kleine Prins middels het instrument ZEK (Zelfevaluatie kader) onderzoek uitgevoerd naar de ouder- en personeelstevredenheid. Op de gehanteerde 4-puntsschaal is de norm vastgesteld op 3,0 ( 7 ½ ). Oudertevredenheid 2014 respons 34% gemiddelde totaal 3,3 Standaarden bereikbaarheid 3,3 veiligheid 3,3 inrichting gebouw 3,0 voorzieningen 3,1 omgang leerlingen-teamleden 3,6 sfeer in de groep 3,4 Betrokkenheid leerlingen 3,2 het lesgeven 3,4 handelingsplan/opp 3,1 begeleiding 3,5 medische zorg 3,5 schoolklimaat 3,5 contact met de school 3,3 resultaten 3,2 vervolgtraject - Ontwikkelagenda: 1. Informatie t.a.v. het OPP. 2. Betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. 3. Meer duidelijkheid t.a.v. de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. In schooljaar is er een onderzoek Kwaliteit onderwijs uitgevoerd. Kwaliteit onderwijs 2013 respons 34% gemiddelde totaal 3,4 Standaarden pedagogisch klimaat 3,4 leerstofaanbod 3,3 onderwijstijd 3,4 effectieve instructie 3,3 feedback 3,3 opbrengstgericht werken 3,7 planmatig werken 3,4 ondersteuning gedrag 3,3 afstemming 3,5 betrokkenheid 3,2 Punten opgenomen in de ontwikkelagenda: 1. Gebruik van genormeerde instrumenten om resultaten op gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. 2. Inventarisatie maken van de activiteiten die plaats vinden in het kader van de sociale cohesie en burgerschap. 3. Schoolbreed en consequent voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de onderwijstijd. 18

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Veste RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Veste Plaats : Tholen BRIN nummer : 00NY C1 Onderzoeksnummer : 269466 Datum onderzoek : 11 februari 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij St. Vincentiusschool Plaats : Volendam BRIN-nummer : 02RQ Onderzoeksnummer : 127415 Datum schoolbezoek : 25 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. de Trimaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS de Trimaran Plaats : Kampen BRIN nummer : 02WY C1 Onderzoeksnummer : 193449 Datum onderzoek : 21 maart 2013 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO School : Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao Plaats : CURAÇAO - NEDERLANDSE ANTILLEN BRIN-nummer : 28PX Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Bergen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Bergen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Bergen Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 21NA C1 Onderzoeksnummer : 259784 Datum onderzoek : 31 maart 2014 Datum vaststelling : 19 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Waddinxveen BRIN-nummer : 09WM Onderzoeksnummer : 126140 Datum schoolbezoek : 26 april 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN School : obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN-nummer : 23DF Onderzoeksnummer : 112607 Datum schoolbezoek : 26 en 27 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS OVER DE SLINGE School : OBS Over de Slinge Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18QZ Onderzoeksnummer : 116770 Datum schoolbezoek : 22 juni

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Dr. Ariënsschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Dr. Ariënsschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Dr. Ariënsschool Plaats : Enschede BRIN-nummer : 15MK Onderzoeksnummer : 124173 Datum schoolbezoek : 7 en 8 november 2011 Rapport vastgesteld te zwolle op

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 05QP Onderzoeksnummer : 125626 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL Plaats : Bloemendaal BRIN-nummer : 04VA Onderzoeksnummer : 118754 Conceptrapport verzonden op : 14 april 2010 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 07MI C1 Onderzoeksnummer : 274055 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Dukdalf Plaats : Leiden BRIN nummer : 15UO C1 Onderzoeksnummer : 274623 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Kleine Wereld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Kleine Wereld RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Kleine Wereld Plaats : Almere BRIN nummer : 29XC C1 Onderzoeksnummer : 195234 Datum onderzoek : 25 maart 2013 en 30 oktober 2012 Datum vaststelling : 23 mei

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Jan Nieuwenhuizenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Jan Nieuwenhuizenschool Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20ZJ C1 Onderzoeksnummer : 150873 Datum onderzoek : 22 februari 2013 Datum

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie