Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang"

Transcriptie

1 Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang GELET OP de besluiten van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 inzake buitenschoolse kinderopvang en de aanvullingen daarop van 30 maart 1999 het lokale beleidsplan kinderopvang van 15 januari 2004 de noodzaak van een stedelijk reglement dat toelaat financiële, inhoudelijke en voorwaardenscheppende ondersteuning te verlenen aan de uitbouw en kwaliteitsverbetering van initiatieven kinderopvang de mogelijkheid om middelen in te zetten ter bevordering van de tewerkstelling, waartoe ook de kinderopvang behoort de mogelijkheid om jaarlijks kredieten voor het toekennen van deze subsidie ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van het stadsbestuur artikel 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige subsidies. HOOFDSTUK 1: algemene bepalingen ARTIKEL 1 1 Omschrijving Binnen de grenzen van de in de begroting voorziene en door de Bestendige Deputatie goedgekeurde kredieten en aansluitend bij het lokale beleidsplan kan het college van burgemeester en schepenen aan de volgende initiatieven subsidies toekennen op voorwaarde dat zij een attest van toezicht van Kind & Gezin kunnen voorleggen: opvanginitiatieven die een van de volgende verschijningsvormen hebben - vzw - publiekrechtelijke rechtspersoon of instelling organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (natuurlijke persoon of feitelijke vereniging) De stedelijke subsidies hebben betrekking op personeelsondersteuning, een tussenkomst in de werkingsmiddelen en een investeringssubsidie. Aan een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid kan enkel een tussenkomst in de werkingsmiddelen toegekend worden. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moeten de zetel en de opvangactiviteiten van het initiatief zich situeren op het grondgebied van de stad Genk en moet het initiatief actief lid zijn van het lokaal overleg kinderopvang. 2 Definities

2 Buitenschoolse kinderopvanginitiatieven zijn initiatieven die opvang organiseren vóór en na de school, op woensdagsnamiddag en op vakantiedagen. Buitenschoolse opvang kan worden georganiseerd door schoolgebonden initiatieven. Deze opvang is verbonden aan een school, vindt plaats in de schoolgebouwen en gebeurt voornamelijk voor de leerlingen van deze school. Buitenschoolse opvang kan ook worden georganiseerd door schooloverstijgende initiatieven. Deze initiatieven zijn buiten de scholen gevestigd en verzorgen de opvang voor meerdere scholen tegelijkertijd in een bepaald gebied. Dagopvanginitiatieven zijn initiatieven, die opvang organiseren voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Het Lokaal Overleg Kinderopvang biedt een kans om het beleid rond kinderopvang te optimaliseren. De voornaamste partners zijn alle kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, het jeugdwerk, het stadsbestuur en het OCMW-bestuur. Het Lokaal Overleg in Genk opteerde voor de oprichting van een officieel gemandateerde stuurgroep. Die kan op geldige wijze adviezen formuleren en beslissingen nemen in naam van het voltallige Lokaal Overleg. Concreet gaat het over de volgende bevoegdheden: opmaken en goedkeuren van het beleidsplan advies verlenen over de oprichting van initiatieven analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden en beperkingen rondom de Genkse kinderopvang informeren van de ouders over het opvangaanbod 3 Aanvangsdatum Dit reglement vervangt het reglement van 17 juni 1999 en van 23 mei 2002 en gaat voor de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in vanaf 01/09/2005. Voor de dagopvanginitiatieven treedt het reglement in werking op 01/01/2005. HOOFDSTUK 2 : aard van de subsidie ARTIKEL 2: personeelsondersteuning 1 Het stadsbestuur kan aan buitenschoolse kinderopvanginitiatieven personeel ter beschikking stellen. Personeelsondersteuning wordt enkel toegekend indien er geen structurele personeelsbetoelaging is en voorzover het hiervoor beschikbare stedelijke gescocontingent toereikend is. De initiatieven zetten deze personeelsleden in conform de stedelijke functiebeschrijving. De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om de stedelijke personeelskosten terug te betalen aan het stadsbestuur.

3 2 Om de personeelsondersteuning te verkrijgen dient de initiatiefnemer bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag in te dienen via de daartoe bestemde standaardformulieren. 3 Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen draagt het opvanginitiatief zelf kandidaten voor. Die kandidaten dienen geselecteerd te zijn op basis van de pedagogische kwaliteit van het opvanginitiatief en de kwaliteitsnormen inzake begeleiding van Kind en Gezin. 4 Het stadsbestuur beschouwt de kinderopvanginitiatieven als de inhoudelijk/pedagogische werkgever. Het toezicht uitgeoefend door het personeel behoort tot de strikte verantwoordelijkheid van de initiatieven. Met het oog op de uitbouw van een kwaliteitsvolle opvang verbindt de initiatiefnemer zich ertoe om de personeelsleden op te volgen, te begeleiden en interne én externe bijscholing te laten volgen. 5 De personeelsondersteuning wordt toegekend voor een periode van 1 jaar, op voorwaarde dat de initiatiefnemer jaarlijks het door het stadsbestuur voorgestelde werkingsverslag tijdig en volledig invult. Na goedkeuring van dit werkingsverslag door het college van burgemeester en schepenen wordt deze personeelsondersteuning verlengd. 6 Het door de initiatiefnemers aantal regulier tewerkgestelde begeleid(st)ers is conform de regelgeving van de Vlaamse Regering en de richtlijnen van Kind en Gezin. ARTIKEL 3: werkingssubsidie Het stadsbestuur kent diverse vormen van werkingssubsidie toe aan initiatieven voor kinderopvang. 1 Het stadsbestuur kan aan buitenschoolse kinderopvanginitiatieven werkingssubsidies toekennen. Er zijn daarbij verschillende criteria: 1) Op basis van het gemiddelde aantal kinderen en het aanwezigheidscijfer a) Voor schoolgebonden initiatieven Basissubsidie: bedraagt 1.250,00 euro en wordt toegekend aan initiatieven die aan de volgende twee voorwaarden voldoen: - minimaal gemiddeld een bezetting van 5 betalende kinderen per dag realiseren. Als een opvanginitiatief deze bezetting niet haalt en de reden daarvoor voldoende kan motiveren kan het schepencollege na gunstig advies van het lokaal overleg hierop een afwijking toestaan. Er zal dan een subsidie uitgekeerd worden in overeenstemming met de effectieve bezetting. Minder dan 5 kinderen betekent concreet een vermindering van 250,00 euro per kind. Daar waar kinderopvang vanuit een samenwerkingsverband wordt aangeboden, dienen de partners samen aan te geven op welke wijze deze middelen worden aangewend.

4 - minstens 125 dagen per jaar voor- en naschools en woensdagnamiddag geopend zijn. De basissubsidie wordt met 20% verminderd indien er woensdagnamiddag geen opvang voorzien wordt. Bijkomende subsidie: vanaf een gemiddelde bezetting van 15 kinderen per dag wordt per bijkomende schijf van 5 kinderen een bijkomende subsidie van 250,00 euro toegekend met een maximum van 1.250,00 euro per initiatief. b) Voor schooloverstijgende initiatieven Basissubsidie: bedraagt 2.500,00 euro en wordt toegekend op basis van dezelfde criteria als bij punt a) met dien verstande dat de schooloverstijgende opvang ook geopend moet zijn op alle schoolvrije dagen (behalve zaterdagen, zondagen en feestdagen) en dit minstens van 7 uur s morgens tot 18 uur s avonds. Bijkomende subsidie: vanaf een gemiddelde bezetting van 15 kinderen per dag wordt per bijkomende schijf van 5 kinderen een bijkomende subsidie van 500,00 euro toegekend met een maximum van 2.500,00 euro per initiatief. 2) Op basis van de beleidsbeslissing van de stad om een deel van de loonkosten van het stedelijk personeel aan de initiatiefnemers terug te betalen. Er wordt een werkingssubsidie uitgekeerd op basis van een deel van de loonkosten, met name dat deel dat betrekking heeft op de maaltijdcheques, de vormingsuren en de omkaderingsuren. Dit deel wordt berekend door de stedelijke diensten. Om in aanmerking te komen voor bovenstaande werkingssubsidies dient het aantal tewerkgestelde begeleid(st)ers conform de regelgeving van de Vlaamse Regering en de richtlijnen van Kind & Gezin te zijn. 2 Het stadsbestuur kan aan dagopvanginitiatieven met minimaal een attest van toezicht van Kind & Gezin een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen op basis van het aantal erkende kindplaatsen (een maximale subsidie van 1.700,00 euro op jaarbasis): Van 4 tot 7 kindplaatsen Van 8 tot 16 kindplaatsen Van 17 tot 30 kindplaatsen Van 31 tot 60 kindplaatsen Van 61 tot 90 kindplaatsen Van 91 tot 120 kindplaatsen Vanaf 121 kindplaatsen : 350,00 euro : 700,00 euro :1.000,00 euro :1.200,00 euro :1.400,00 euro :1.550,00 euro :1.700,00 euro Deze subsidie zal gebruikt worden voor de volgende doeleinden: het volgen van (niet gesubsidieerde) vorming door pedagogische personeelsleden die rechtstreeks instaan voor de opvang en begeleiding van de kinderen; het kopen van duurzaam pedagogisch materiaal (o.a. creatief materiaal, gezelschapspelen, constructiespelen, bewegingsmaterialen om grove en fijne motoriek te stimuleren, prenten- en voorleesboekjes, ) 3 Om in aanmerking te komen dient de initiatiefnemer bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag in te dienen met het daartoe voorziene standaardformulier.

5 4 Toekenning en verantwoording van de werkingssubsidies 1) Voor de werkingssubsidie die wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal kinderen en het aanwezigheidscijfer Basissubsidie: wordt als prefinanciering voor het lopende schooljaar toegekend na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en na ondertekening van een overeenkomst tussen beide partijen. Bijkomende subsidie: wordt overgemaakt na goedkeuring van het werkingsverslag over het voorbije schooljaar. Werkingsverslag voor schoolgebonden initiatieven: het basisgedeelte en de bijkomende subsidie worden beide verantwoord in een werkingsverslag, dat de initiatiefnemer jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen overmaakt. Het werkingsverslag omvat volgende gegevens: - een overzicht van het aantal dagen en uren waarop het initiatief geopend was; - een overzicht van het aantal aanwezigheden; - een werkingsverslag, waarin wordt aangegeven welke inspanningen werden geleverd voor een kwaliteitsverbetering en diversiteitbeleid op het vlak van begeleiding, uitrusting en programmering enerzijds en op het vlak van ouderbetrokkenheid en kinderinspraak anderzijds. Werkingsverslag voor schooloverstijgende initiatieven: naast bovengenoemd werkingsverslag moeten deze initiatieven ook een overzicht bezorgen van: - de activiteiten, die op vrije dagen gedurende het afgelopen jaar werden ontwikkeld, waarbij uitdrukkelijk aandacht besteed moet worden aan de differentiatie naar tijdstip en leeftijdsgroep; - de inspanningen, die door de eventuele partners van het samenwerkingsverband werden geleverd. Het werkingsverslag is enerzijds een vorm van zelfevaluatie voor het initiatief en anderzijds een document dat dient als bron van informatie, opvolging en evaluatie voor het stadsbestuur. Het werkingsverslag zal mede het vormingsbeleid aangeboden door de stad bepalen en beleidsbeslissingen mogelijk maken. 2) Voor de werkingssubsidie die wordt berekend op basis van een deel van de loonkosten van het stedelijk personeel. Er wordt een werkingssubsidie uitgekeerd, die overeenkomt met het deel van de loonkosten, dat betrekking heeft op de maaltijdcheques, vormingsuren en omkaderingsuren. Deze subsidie wordt tweemaal per jaar door de stad berekend en uitgekeerd. 1.Maaltijdcheques: dit deel van de subsidie komt overeen met de onkosten voor de uitkering van maaltijdcheques

6 2.Vormingsuren: dit deel van de subsidie komt overeen met de onkosten van vormingsuren, die in aanmerking komen voor de functionele loopbaan en vormingsuren, die een positief advies krijgen van de vormingsambtenaar van de stad. 3.Omkaderingsuren: dit deel van de subsidie komt overeen met de onkosten van de omkaderingsuren. De jaarlijkse overeenkomst tussen de stad Genk en het opvanginitiatief geeft een overzicht van het aantal en een inhoudelijke omschrijving van de omkaderingsuren, die moeten worden gepresteerd. De uren moeten worden verantwoord in het werkingsverslag. 3) Voor werkingssubsidie aan dagopvanginitiatieven De subsidie wordt toegekend na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag kan jaarlijks gebeuren tot en met einde maart. De subsidie wordt uitgekeerd op het einde van het kalenderjaar na aflevering van een attest van toezicht vanuit Kind & Gezin en na het voorleggen van bewijzen en facturen van gevolgde vorming en/of aankopen van pedagogisch materiaal. ARTIKEL 4: investeringstoelage 1 Initiatiefnemers van kinderopvang die gesitueerd zijn in een van de vijf Genkse deelgebieden en die willen werken aan kwaliteitsverbetering, aan een verruiming van het aanbod of aan een verhoging van het aantal opvangplaatsen kunnen voor een investeringssubsidie van het stadsbestuur in aanmerking komen. Deze subsidie is eenmalig en eventueel in tijd gespreid. De stedelijke subsidiëring kan maximaal 75% van de voorziene bedragen. investeringskosten 1) Voor buitenschoolse opvang: schoolgebonden initiatieven De subsidiëring per initiatief bedraagt maximaal ,00 euro. Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie dient een initiatief, dat louter schoolgebonden opvang inricht een minimale gemiddelde bezettingscapaciteit van 15 kinderen te realiseren. 2) Voor buitenschoolse opvang: schooloverstijgende initiatieven Initiatieven die buitenschools voor- en naschoolse opvang en opvang gedurende de vakantieperiodes realiseren kunnen een subsidiëring van maximum ,00 euro per opvangcapaciteit van 20 kinderen bekomen, met een maximum van ,00 euro. Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie dient een initiatief dat schooloverstijgende opvang inricht een minimale gemiddelde bezettingscapaciteit van 20 kinderen te realiseren. De stedelijke betoelaging onder 1) en 2) is cumuleerbaar met andere subsidies voorzover de andere subsidies eerst maximaal uitgeput worden. Indien de som van alle toelagen 100% van de totale investeringskost bedraagt, wordt deze stedelijke betoelaging beperkt tot dit plafond bereikt is.

7 3) Voor dagopvanginitiatieven Initiatieven die dagopvang realiseren kunnen een subsidiëring van maximum ,00 euro per opvangcapaciteit van 20 kinderen bekomen, met een maximum van ,00 euro. Voorwaarden: - nieuwe nog te realiseren initiatieven/projecten - voor zover geen andere overheidssubsidies voor infrastructuur bekomen kunnen worden - een attest van toezicht van Kind & Gezin voorleggen met een minimum van 20 erkende kindplaatsen. 2 De investeringen moeten aansluiten bij het lokale beleidsplan ter bevordering van de uitbouw van een behoeftedekkend aanbod in de stad Genk. Elke aanvraag is gericht op het realiseren van een kwaliteitsvolle opvang in de lijn van het kwaliteitsdenken omschreven in het kwaliteitscharter van Kind & Gezin voor de buitenschoolse schoolgebonden initiatieven en op een erkenning als buitenschoolse schooloverstijgend initiatief. Schooloverstijgende opvanginitiatieven dienen een samenwerking/overeenkomst aan te gaan met scholen in het omliggende gebied. Elke aanvraag zal door het stadsbestuur ter advisering voorgelegd worden aan het lokaal overleg. 3 Prioriteit wordt verleend aan globale investeringsdossiers, die zijn gericht op de uitbouw van nieuwe infrastructuur of totaalprojecten ter verbetering van bestaande infrastructuur. Een investeringsdossier dient over een gunstig advies te beschikken van het lokaal overleg. In aanmerking komende investeringen zijn: nieuwbouw renovatiewerken aanpassings- en verbeteringswerken met het oog op de verhoging van de opvangkwaliteit en de bevordering van de kindvriendelijkheid van de infrastructuur initiële inrichting en meubilair (geen aanvulling of vernieuwing van inrichting en meubilair) inrichting van buitenspeelruimte en aankoop van buitenspeeltuigen i.s.m. de eventueel bijbehorende school architectenkosten. Andere uitgaven dienen bij de aanvraag bijzonder gemotiveerd te worden. De uit te voeren werken dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake stedenbouw, veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en milieu. 4 De aanvraag voor het verkrijgen van de investeringssubsidie dient ten laatste in de maand juli van het lopende kalenderjaar gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dat formulier wordt ondertekend door één of meerdere partijen die instaan voor de financiering van het project en moet vergezeld zijn van:

8 een motivering van de aanvraag met onderbouwing van de bezettingsgraad/opvangcapaciteit van het initiatief een beschrijving/plan van de uit te voeren werken met een gedetailleerde kostenraming een begroting of financieel plan. Daaruit moet duidelijk blijken op welke manier de uitgaven zullen gefinancierd worden. Voor bestaande initiatieven moet ook de boekhouding van de laatste twee jaren worden ingediend. een aanduiding van de inplantingsplaats van het initiatief een eventuele bouwaanvraag. 5 De voor tussenkomst in aanmerking komende investeringen dienen uitgevoerd te zijn binnen 2 jaar na datum van de goedkeuring van de aanvraag. 6 De aanvragen worden ingeschreven in volgorde van ontvangst (tegen ontvangstbewijs). Ze worden vervolgens na advies van onder meer de Afdeling Sociale Zaken, de Afdeling Financiën (Dienst Regie en Toezicht) en de Technische Dienst voor beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 7 De in de aanvraag voorziene investeringswerken mogen pas starten nadat de aanvrager(s) door het stadsbestuur per aangetekend schrijven op de hoogte werd(en) gesteld van de principiële goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en nadat de overeenkomst betreffende de uitkering van de subsidie tussen het stadsbestuur en de in de aanvraag opgenomen partijen werd ondertekend. De overeenkomst wordt slechts afgesloten nadat aan alle vergunnings - en erkenningsvereisten is voldaan. 8 Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en na het bewijs geleverd te hebben van de vergunning en de start van de werken, wordt een eerste schijf van 50% van de toegekende subsidies als prefinanciering gestort op het opgegeven rekeningnummer van de zichtrekening van de in de aanvraag opgenomen partijen. Het resterende gedeelte wordt uitgekeerd na de volgende controles: controle van de werken (volgens advies van de Technische Dienst) controle van de voorgelegde rechtsgeldige facturen, betreffende de uitgevoerde aanvaarde werken door de Dienst Regie en Toezicht. De facturen dienen voldoende gedetailleerd te zijn (in maximum twee fasen) met de vermelding van de respectievelijk in aanmerking komende partijen. Ze hebben betrekking op de gerealiseerde werken, uitgevoerd volgens het goedgekeurde subsidiedossier en volgens de regels van de kunst. 9 De aanvrager(s) is (zijn) ertoe gehouden om kopieën van de gedetailleerde facturen die betrekking hebben op de in de aanvraag opgenomen investeringen, binnen 1 jaar na ontvangst van de facturen over te maken aan het college van burgemeester en schepenen. Indien de aanvrager(s) nala(a)t(en) de voorziene termijnen te respecteren, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de uitkering van de subsidie uit te stellen of af te zien van de uitkering.

9 HOOFDSTUK 3: controlemaatregelen ARTIKEL 5 1 Door de aanvraag in te dienen, onderschrijft de aanvrager de bepalingen van dit reglement. 2 De aanvrager verklaart zich akkoord om zich in te schakelen in het lokale beleidsplan kinderopvang en in het kwaliteitsnormen van Kind & Gezin. 3 De bevoegde stedelijke diensten kunnen de aanvrager(s) verzoeken ontbrekende documenten toe te sturen en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten voor de studie van het dossier. Wanneer er niet binnen de maand een passend antwoord volgt op een schriftelijke vraag per aangetekend schrijven (met uitzondering van de vakantieperiodes), wordt geacht dat de aanvrager(s) afziet(n) van zijn/hun aanvraag tot subsidiëring. Met het oog op de studie van het dossier voor de goedkeuring van de aanvraag, ter controle van de investeringswerken in uitvoering en ter controle van de gedane investeringswerken kan door een daartoe aangeduid stedelijke ambtenaar of elke andere door het college van burgemeester en schepenen aangeduide persoon een inspectie ter plaatse uitgevoerd worden. 4 De aanvrager(s) dienen hun initiatieven open te stellen voor bezoeken van een gemachtigd ambtenaar van Kind & Gezin. 5 Voor de berekening van de bezetting van een buitenschools opvanginitiatief wordt uitgegaan van de feitelijke aanwezigheid van één kind gedurende minimum een half uur voor- of naschools of een halve dag op vrije dagen en vakantiedagen. ARTIKEL 6 1 De teruggave van de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, zal gevorderd worden van degene die een valse verklaring heeft afgelegd met het oog op het genieten van de subsidie. Eveneens zal de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, teruggevorderd worden: wanneer ze niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd toegekend, of wanneer de controle ter plaatse verhinderd wordt, of indien de aanvrager(s) de in het contract tussen de aanvrager(s) en het stadsbestuur voorziene clausules niet nale(eft)(ven). Het college van burgemeester en schepenen ziet in bovengenoemde gevallen af van verdere uitkering van de tranches. 2 Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het pand waarvoor een investeringssubsidie werd verkregen gedurende de eerste vijf jaar na datum van de ontvangst van de subsidie kan het college van burgemeester en schepenen de terugvordering van de subsidie eisen.

10 HOOFDSTUK 4: slotbepalingen ARTIKEL 7 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, alsook met de toekenning van de subsidies. ARTIKEL 8 De stad is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade die het gevolg zijn van het toekennen van deze subsidies. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle activiteiten dient afgesloten te worden door de respectieve initiatieven voor kinderopvang.

Stedelijk subsidiereglement kinderopvang

Stedelijk subsidiereglement kinderopvang Stedelijk subsidiereglement kinderopvang HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. Omschrijving Binnen de grenzen van de in de begroting voorziene en door de Bestendige Deputatie goedgekeurde kredieten

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de stad Leuven voorziet

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie REGLEMENT Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie 2015 2016 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21.05.2015 Om de ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen, werd er

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK 1. De officiële benaming van de vereniging is: 2. De essentiële doelstelling van de vereniging is: 3. De

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Artikel 1: Doel Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de stadsbegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2015 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 24 november 2015 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: kredieten De gemeente Brecht voorziet in de begroting een jaarlijks budget ontwikkelingssamenwerking. De voorgestelde

Nadere informatie

Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v

Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v reglement 20-08-2008 14:14 Pagina 1 reglement Het reglement betreffende het toekennen Het reglement betreffende het toekennen van renovatiesubsidies ter bevordering vanv het behoud en herstel van v het

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden

VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden VZVB Jeugdfonds 2015 seizoen 2014 2015 opstart seizoen 2015 2016 Algemene voorwaarden Algemeen Subsidiereglement 1 VZVB Jeugdfonds 2015 ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1 - Krediet: Voor zover er een

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Jeugddienst Laakdal Kerkstraat 21

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Laatste herziening juli 2015 Contactpersonen FOS4U Aanvraag: rik@fos.be Opvolging Dossier: yannick@fos.be Woordje vooraf PROJECTEN DIE IN AANMERKING KOMEN - verbouwingen aan het lokaal, - aankoop van tenten

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie