Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang"

Transcriptie

1 Stedelijk reglement voor het toekennen van subsidies ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod van kinderopvang GELET OP de besluiten van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 inzake buitenschoolse kinderopvang en de aanvullingen daarop van 30 maart 1999 het lokale beleidsplan kinderopvang van 15 januari 2004 de noodzaak van een stedelijk reglement dat toelaat financiële, inhoudelijke en voorwaardenscheppende ondersteuning te verlenen aan de uitbouw en kwaliteitsverbetering van initiatieven kinderopvang de mogelijkheid om middelen in te zetten ter bevordering van de tewerkstelling, waartoe ook de kinderopvang behoort de mogelijkheid om jaarlijks kredieten voor het toekennen van deze subsidie ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van het stadsbestuur artikel 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige subsidies. HOOFDSTUK 1: algemene bepalingen ARTIKEL 1 1 Omschrijving Binnen de grenzen van de in de begroting voorziene en door de Bestendige Deputatie goedgekeurde kredieten en aansluitend bij het lokale beleidsplan kan het college van burgemeester en schepenen aan de volgende initiatieven subsidies toekennen op voorwaarde dat zij een attest van toezicht van Kind & Gezin kunnen voorleggen: opvanginitiatieven die een van de volgende verschijningsvormen hebben - vzw - publiekrechtelijke rechtspersoon of instelling organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (natuurlijke persoon of feitelijke vereniging) De stedelijke subsidies hebben betrekking op personeelsondersteuning, een tussenkomst in de werkingsmiddelen en een investeringssubsidie. Aan een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid kan enkel een tussenkomst in de werkingsmiddelen toegekend worden. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moeten de zetel en de opvangactiviteiten van het initiatief zich situeren op het grondgebied van de stad Genk en moet het initiatief actief lid zijn van het lokaal overleg kinderopvang. 2 Definities

2 Buitenschoolse kinderopvanginitiatieven zijn initiatieven die opvang organiseren vóór en na de school, op woensdagsnamiddag en op vakantiedagen. Buitenschoolse opvang kan worden georganiseerd door schoolgebonden initiatieven. Deze opvang is verbonden aan een school, vindt plaats in de schoolgebouwen en gebeurt voornamelijk voor de leerlingen van deze school. Buitenschoolse opvang kan ook worden georganiseerd door schooloverstijgende initiatieven. Deze initiatieven zijn buiten de scholen gevestigd en verzorgen de opvang voor meerdere scholen tegelijkertijd in een bepaald gebied. Dagopvanginitiatieven zijn initiatieven, die opvang organiseren voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Het Lokaal Overleg Kinderopvang biedt een kans om het beleid rond kinderopvang te optimaliseren. De voornaamste partners zijn alle kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, het jeugdwerk, het stadsbestuur en het OCMW-bestuur. Het Lokaal Overleg in Genk opteerde voor de oprichting van een officieel gemandateerde stuurgroep. Die kan op geldige wijze adviezen formuleren en beslissingen nemen in naam van het voltallige Lokaal Overleg. Concreet gaat het over de volgende bevoegdheden: opmaken en goedkeuren van het beleidsplan advies verlenen over de oprichting van initiatieven analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden en beperkingen rondom de Genkse kinderopvang informeren van de ouders over het opvangaanbod 3 Aanvangsdatum Dit reglement vervangt het reglement van 17 juni 1999 en van 23 mei 2002 en gaat voor de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven in vanaf 01/09/2005. Voor de dagopvanginitiatieven treedt het reglement in werking op 01/01/2005. HOOFDSTUK 2 : aard van de subsidie ARTIKEL 2: personeelsondersteuning 1 Het stadsbestuur kan aan buitenschoolse kinderopvanginitiatieven personeel ter beschikking stellen. Personeelsondersteuning wordt enkel toegekend indien er geen structurele personeelsbetoelaging is en voorzover het hiervoor beschikbare stedelijke gescocontingent toereikend is. De initiatieven zetten deze personeelsleden in conform de stedelijke functiebeschrijving. De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om de stedelijke personeelskosten terug te betalen aan het stadsbestuur.

3 2 Om de personeelsondersteuning te verkrijgen dient de initiatiefnemer bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag in te dienen via de daartoe bestemde standaardformulieren. 3 Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen draagt het opvanginitiatief zelf kandidaten voor. Die kandidaten dienen geselecteerd te zijn op basis van de pedagogische kwaliteit van het opvanginitiatief en de kwaliteitsnormen inzake begeleiding van Kind en Gezin. 4 Het stadsbestuur beschouwt de kinderopvanginitiatieven als de inhoudelijk/pedagogische werkgever. Het toezicht uitgeoefend door het personeel behoort tot de strikte verantwoordelijkheid van de initiatieven. Met het oog op de uitbouw van een kwaliteitsvolle opvang verbindt de initiatiefnemer zich ertoe om de personeelsleden op te volgen, te begeleiden en interne én externe bijscholing te laten volgen. 5 De personeelsondersteuning wordt toegekend voor een periode van 1 jaar, op voorwaarde dat de initiatiefnemer jaarlijks het door het stadsbestuur voorgestelde werkingsverslag tijdig en volledig invult. Na goedkeuring van dit werkingsverslag door het college van burgemeester en schepenen wordt deze personeelsondersteuning verlengd. 6 Het door de initiatiefnemers aantal regulier tewerkgestelde begeleid(st)ers is conform de regelgeving van de Vlaamse Regering en de richtlijnen van Kind en Gezin. ARTIKEL 3: werkingssubsidie Het stadsbestuur kent diverse vormen van werkingssubsidie toe aan initiatieven voor kinderopvang. 1 Het stadsbestuur kan aan buitenschoolse kinderopvanginitiatieven werkingssubsidies toekennen. Er zijn daarbij verschillende criteria: 1) Op basis van het gemiddelde aantal kinderen en het aanwezigheidscijfer a) Voor schoolgebonden initiatieven Basissubsidie: bedraagt 1.250,00 euro en wordt toegekend aan initiatieven die aan de volgende twee voorwaarden voldoen: - minimaal gemiddeld een bezetting van 5 betalende kinderen per dag realiseren. Als een opvanginitiatief deze bezetting niet haalt en de reden daarvoor voldoende kan motiveren kan het schepencollege na gunstig advies van het lokaal overleg hierop een afwijking toestaan. Er zal dan een subsidie uitgekeerd worden in overeenstemming met de effectieve bezetting. Minder dan 5 kinderen betekent concreet een vermindering van 250,00 euro per kind. Daar waar kinderopvang vanuit een samenwerkingsverband wordt aangeboden, dienen de partners samen aan te geven op welke wijze deze middelen worden aangewend.

4 - minstens 125 dagen per jaar voor- en naschools en woensdagnamiddag geopend zijn. De basissubsidie wordt met 20% verminderd indien er woensdagnamiddag geen opvang voorzien wordt. Bijkomende subsidie: vanaf een gemiddelde bezetting van 15 kinderen per dag wordt per bijkomende schijf van 5 kinderen een bijkomende subsidie van 250,00 euro toegekend met een maximum van 1.250,00 euro per initiatief. b) Voor schooloverstijgende initiatieven Basissubsidie: bedraagt 2.500,00 euro en wordt toegekend op basis van dezelfde criteria als bij punt a) met dien verstande dat de schooloverstijgende opvang ook geopend moet zijn op alle schoolvrije dagen (behalve zaterdagen, zondagen en feestdagen) en dit minstens van 7 uur s morgens tot 18 uur s avonds. Bijkomende subsidie: vanaf een gemiddelde bezetting van 15 kinderen per dag wordt per bijkomende schijf van 5 kinderen een bijkomende subsidie van 500,00 euro toegekend met een maximum van 2.500,00 euro per initiatief. 2) Op basis van de beleidsbeslissing van de stad om een deel van de loonkosten van het stedelijk personeel aan de initiatiefnemers terug te betalen. Er wordt een werkingssubsidie uitgekeerd op basis van een deel van de loonkosten, met name dat deel dat betrekking heeft op de maaltijdcheques, de vormingsuren en de omkaderingsuren. Dit deel wordt berekend door de stedelijke diensten. Om in aanmerking te komen voor bovenstaande werkingssubsidies dient het aantal tewerkgestelde begeleid(st)ers conform de regelgeving van de Vlaamse Regering en de richtlijnen van Kind & Gezin te zijn. 2 Het stadsbestuur kan aan dagopvanginitiatieven met minimaal een attest van toezicht van Kind & Gezin een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen op basis van het aantal erkende kindplaatsen (een maximale subsidie van 1.700,00 euro op jaarbasis): Van 4 tot 7 kindplaatsen Van 8 tot 16 kindplaatsen Van 17 tot 30 kindplaatsen Van 31 tot 60 kindplaatsen Van 61 tot 90 kindplaatsen Van 91 tot 120 kindplaatsen Vanaf 121 kindplaatsen : 350,00 euro : 700,00 euro :1.000,00 euro :1.200,00 euro :1.400,00 euro :1.550,00 euro :1.700,00 euro Deze subsidie zal gebruikt worden voor de volgende doeleinden: het volgen van (niet gesubsidieerde) vorming door pedagogische personeelsleden die rechtstreeks instaan voor de opvang en begeleiding van de kinderen; het kopen van duurzaam pedagogisch materiaal (o.a. creatief materiaal, gezelschapspelen, constructiespelen, bewegingsmaterialen om grove en fijne motoriek te stimuleren, prenten- en voorleesboekjes, ) 3 Om in aanmerking te komen dient de initiatiefnemer bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag in te dienen met het daartoe voorziene standaardformulier.

5 4 Toekenning en verantwoording van de werkingssubsidies 1) Voor de werkingssubsidie die wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal kinderen en het aanwezigheidscijfer Basissubsidie: wordt als prefinanciering voor het lopende schooljaar toegekend na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en na ondertekening van een overeenkomst tussen beide partijen. Bijkomende subsidie: wordt overgemaakt na goedkeuring van het werkingsverslag over het voorbije schooljaar. Werkingsverslag voor schoolgebonden initiatieven: het basisgedeelte en de bijkomende subsidie worden beide verantwoord in een werkingsverslag, dat de initiatiefnemer jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen overmaakt. Het werkingsverslag omvat volgende gegevens: - een overzicht van het aantal dagen en uren waarop het initiatief geopend was; - een overzicht van het aantal aanwezigheden; - een werkingsverslag, waarin wordt aangegeven welke inspanningen werden geleverd voor een kwaliteitsverbetering en diversiteitbeleid op het vlak van begeleiding, uitrusting en programmering enerzijds en op het vlak van ouderbetrokkenheid en kinderinspraak anderzijds. Werkingsverslag voor schooloverstijgende initiatieven: naast bovengenoemd werkingsverslag moeten deze initiatieven ook een overzicht bezorgen van: - de activiteiten, die op vrije dagen gedurende het afgelopen jaar werden ontwikkeld, waarbij uitdrukkelijk aandacht besteed moet worden aan de differentiatie naar tijdstip en leeftijdsgroep; - de inspanningen, die door de eventuele partners van het samenwerkingsverband werden geleverd. Het werkingsverslag is enerzijds een vorm van zelfevaluatie voor het initiatief en anderzijds een document dat dient als bron van informatie, opvolging en evaluatie voor het stadsbestuur. Het werkingsverslag zal mede het vormingsbeleid aangeboden door de stad bepalen en beleidsbeslissingen mogelijk maken. 2) Voor de werkingssubsidie die wordt berekend op basis van een deel van de loonkosten van het stedelijk personeel. Er wordt een werkingssubsidie uitgekeerd, die overeenkomt met het deel van de loonkosten, dat betrekking heeft op de maaltijdcheques, vormingsuren en omkaderingsuren. Deze subsidie wordt tweemaal per jaar door de stad berekend en uitgekeerd. 1.Maaltijdcheques: dit deel van de subsidie komt overeen met de onkosten voor de uitkering van maaltijdcheques

6 2.Vormingsuren: dit deel van de subsidie komt overeen met de onkosten van vormingsuren, die in aanmerking komen voor de functionele loopbaan en vormingsuren, die een positief advies krijgen van de vormingsambtenaar van de stad. 3.Omkaderingsuren: dit deel van de subsidie komt overeen met de onkosten van de omkaderingsuren. De jaarlijkse overeenkomst tussen de stad Genk en het opvanginitiatief geeft een overzicht van het aantal en een inhoudelijke omschrijving van de omkaderingsuren, die moeten worden gepresteerd. De uren moeten worden verantwoord in het werkingsverslag. 3) Voor werkingssubsidie aan dagopvanginitiatieven De subsidie wordt toegekend na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag kan jaarlijks gebeuren tot en met einde maart. De subsidie wordt uitgekeerd op het einde van het kalenderjaar na aflevering van een attest van toezicht vanuit Kind & Gezin en na het voorleggen van bewijzen en facturen van gevolgde vorming en/of aankopen van pedagogisch materiaal. ARTIKEL 4: investeringstoelage 1 Initiatiefnemers van kinderopvang die gesitueerd zijn in een van de vijf Genkse deelgebieden en die willen werken aan kwaliteitsverbetering, aan een verruiming van het aanbod of aan een verhoging van het aantal opvangplaatsen kunnen voor een investeringssubsidie van het stadsbestuur in aanmerking komen. Deze subsidie is eenmalig en eventueel in tijd gespreid. De stedelijke subsidiëring kan maximaal 75% van de voorziene bedragen. investeringskosten 1) Voor buitenschoolse opvang: schoolgebonden initiatieven De subsidiëring per initiatief bedraagt maximaal ,00 euro. Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie dient een initiatief, dat louter schoolgebonden opvang inricht een minimale gemiddelde bezettingscapaciteit van 15 kinderen te realiseren. 2) Voor buitenschoolse opvang: schooloverstijgende initiatieven Initiatieven die buitenschools voor- en naschoolse opvang en opvang gedurende de vakantieperiodes realiseren kunnen een subsidiëring van maximum ,00 euro per opvangcapaciteit van 20 kinderen bekomen, met een maximum van ,00 euro. Om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie dient een initiatief dat schooloverstijgende opvang inricht een minimale gemiddelde bezettingscapaciteit van 20 kinderen te realiseren. De stedelijke betoelaging onder 1) en 2) is cumuleerbaar met andere subsidies voorzover de andere subsidies eerst maximaal uitgeput worden. Indien de som van alle toelagen 100% van de totale investeringskost bedraagt, wordt deze stedelijke betoelaging beperkt tot dit plafond bereikt is.

7 3) Voor dagopvanginitiatieven Initiatieven die dagopvang realiseren kunnen een subsidiëring van maximum ,00 euro per opvangcapaciteit van 20 kinderen bekomen, met een maximum van ,00 euro. Voorwaarden: - nieuwe nog te realiseren initiatieven/projecten - voor zover geen andere overheidssubsidies voor infrastructuur bekomen kunnen worden - een attest van toezicht van Kind & Gezin voorleggen met een minimum van 20 erkende kindplaatsen. 2 De investeringen moeten aansluiten bij het lokale beleidsplan ter bevordering van de uitbouw van een behoeftedekkend aanbod in de stad Genk. Elke aanvraag is gericht op het realiseren van een kwaliteitsvolle opvang in de lijn van het kwaliteitsdenken omschreven in het kwaliteitscharter van Kind & Gezin voor de buitenschoolse schoolgebonden initiatieven en op een erkenning als buitenschoolse schooloverstijgend initiatief. Schooloverstijgende opvanginitiatieven dienen een samenwerking/overeenkomst aan te gaan met scholen in het omliggende gebied. Elke aanvraag zal door het stadsbestuur ter advisering voorgelegd worden aan het lokaal overleg. 3 Prioriteit wordt verleend aan globale investeringsdossiers, die zijn gericht op de uitbouw van nieuwe infrastructuur of totaalprojecten ter verbetering van bestaande infrastructuur. Een investeringsdossier dient over een gunstig advies te beschikken van het lokaal overleg. In aanmerking komende investeringen zijn: nieuwbouw renovatiewerken aanpassings- en verbeteringswerken met het oog op de verhoging van de opvangkwaliteit en de bevordering van de kindvriendelijkheid van de infrastructuur initiële inrichting en meubilair (geen aanvulling of vernieuwing van inrichting en meubilair) inrichting van buitenspeelruimte en aankoop van buitenspeeltuigen i.s.m. de eventueel bijbehorende school architectenkosten. Andere uitgaven dienen bij de aanvraag bijzonder gemotiveerd te worden. De uit te voeren werken dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake stedenbouw, veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en milieu. 4 De aanvraag voor het verkrijgen van de investeringssubsidie dient ten laatste in de maand juli van het lopende kalenderjaar gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dat formulier wordt ondertekend door één of meerdere partijen die instaan voor de financiering van het project en moet vergezeld zijn van:

8 een motivering van de aanvraag met onderbouwing van de bezettingsgraad/opvangcapaciteit van het initiatief een beschrijving/plan van de uit te voeren werken met een gedetailleerde kostenraming een begroting of financieel plan. Daaruit moet duidelijk blijken op welke manier de uitgaven zullen gefinancierd worden. Voor bestaande initiatieven moet ook de boekhouding van de laatste twee jaren worden ingediend. een aanduiding van de inplantingsplaats van het initiatief een eventuele bouwaanvraag. 5 De voor tussenkomst in aanmerking komende investeringen dienen uitgevoerd te zijn binnen 2 jaar na datum van de goedkeuring van de aanvraag. 6 De aanvragen worden ingeschreven in volgorde van ontvangst (tegen ontvangstbewijs). Ze worden vervolgens na advies van onder meer de Afdeling Sociale Zaken, de Afdeling Financiën (Dienst Regie en Toezicht) en de Technische Dienst voor beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 7 De in de aanvraag voorziene investeringswerken mogen pas starten nadat de aanvrager(s) door het stadsbestuur per aangetekend schrijven op de hoogte werd(en) gesteld van de principiële goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en nadat de overeenkomst betreffende de uitkering van de subsidie tussen het stadsbestuur en de in de aanvraag opgenomen partijen werd ondertekend. De overeenkomst wordt slechts afgesloten nadat aan alle vergunnings - en erkenningsvereisten is voldaan. 8 Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen en na het bewijs geleverd te hebben van de vergunning en de start van de werken, wordt een eerste schijf van 50% van de toegekende subsidies als prefinanciering gestort op het opgegeven rekeningnummer van de zichtrekening van de in de aanvraag opgenomen partijen. Het resterende gedeelte wordt uitgekeerd na de volgende controles: controle van de werken (volgens advies van de Technische Dienst) controle van de voorgelegde rechtsgeldige facturen, betreffende de uitgevoerde aanvaarde werken door de Dienst Regie en Toezicht. De facturen dienen voldoende gedetailleerd te zijn (in maximum twee fasen) met de vermelding van de respectievelijk in aanmerking komende partijen. Ze hebben betrekking op de gerealiseerde werken, uitgevoerd volgens het goedgekeurde subsidiedossier en volgens de regels van de kunst. 9 De aanvrager(s) is (zijn) ertoe gehouden om kopieën van de gedetailleerde facturen die betrekking hebben op de in de aanvraag opgenomen investeringen, binnen 1 jaar na ontvangst van de facturen over te maken aan het college van burgemeester en schepenen. Indien de aanvrager(s) nala(a)t(en) de voorziene termijnen te respecteren, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de uitkering van de subsidie uit te stellen of af te zien van de uitkering.

9 HOOFDSTUK 3: controlemaatregelen ARTIKEL 5 1 Door de aanvraag in te dienen, onderschrijft de aanvrager de bepalingen van dit reglement. 2 De aanvrager verklaart zich akkoord om zich in te schakelen in het lokale beleidsplan kinderopvang en in het kwaliteitsnormen van Kind & Gezin. 3 De bevoegde stedelijke diensten kunnen de aanvrager(s) verzoeken ontbrekende documenten toe te sturen en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten voor de studie van het dossier. Wanneer er niet binnen de maand een passend antwoord volgt op een schriftelijke vraag per aangetekend schrijven (met uitzondering van de vakantieperiodes), wordt geacht dat de aanvrager(s) afziet(n) van zijn/hun aanvraag tot subsidiëring. Met het oog op de studie van het dossier voor de goedkeuring van de aanvraag, ter controle van de investeringswerken in uitvoering en ter controle van de gedane investeringswerken kan door een daartoe aangeduid stedelijke ambtenaar of elke andere door het college van burgemeester en schepenen aangeduide persoon een inspectie ter plaatse uitgevoerd worden. 4 De aanvrager(s) dienen hun initiatieven open te stellen voor bezoeken van een gemachtigd ambtenaar van Kind & Gezin. 5 Voor de berekening van de bezetting van een buitenschools opvanginitiatief wordt uitgegaan van de feitelijke aanwezigheid van één kind gedurende minimum een half uur voor- of naschools of een halve dag op vrije dagen en vakantiedagen. ARTIKEL 6 1 De teruggave van de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, zal gevorderd worden van degene die een valse verklaring heeft afgelegd met het oog op het genieten van de subsidie. Eveneens zal de subsidie, verhoogd met de gerechtelijke intresten, teruggevorderd worden: wanneer ze niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd toegekend, of wanneer de controle ter plaatse verhinderd wordt, of indien de aanvrager(s) de in het contract tussen de aanvrager(s) en het stadsbestuur voorziene clausules niet nale(eft)(ven). Het college van burgemeester en schepenen ziet in bovengenoemde gevallen af van verdere uitkering van de tranches. 2 Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het pand waarvoor een investeringssubsidie werd verkregen gedurende de eerste vijf jaar na datum van de ontvangst van de subsidie kan het college van burgemeester en schepenen de terugvordering van de subsidie eisen.

10 HOOFDSTUK 4: slotbepalingen ARTIKEL 7 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, alsook met de toekenning van de subsidies. ARTIKEL 8 De stad is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade die het gevolg zijn van het toekennen van deze subsidies. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle activiteiten dient afgesloten te worden door de respectieve initiatieven voor kinderopvang.

Stedelijk subsidiereglement kinderopvang

Stedelijk subsidiereglement kinderopvang Stedelijk subsidiereglement kinderopvang HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. Omschrijving Binnen de grenzen van de in de begroting voorziene en door de Bestendige Deputatie goedgekeurde kredieten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN ZELFSTANDIGE KINDEROPVANGINITIATIEVEN OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de stad Leuven voorziet

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie REGLEMENT Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie 2015 2016 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21.05.2015 Om de ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen, werd er

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1

TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 TOELAGEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY S EN PEUTERS OP HET GRONDGEBIED VAN LEUVEN 1 INLEIDING Dit reglement heeft betrekking op de financiële ondersteuning die de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Stedelijk reglement betreffende investeringssubsidies voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 21 november

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK 1. De officiële benaming van de vereniging is: 2. De essentiële doelstelling van de vereniging is: 3. De

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Laatste herziening juli 2015 Contactpersonen FOS4U Aanvraag: rik@fos.be Opvolging Dossier: yannick@fos.be Woordje vooraf PROJECTEN DIE IN AANMERKING KOMEN - verbouwingen aan het lokaal, - aankoop van tenten

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

Deze bepaling geldt niet voor de betoelaging die de verenigingen ontvangen voor de stimulering van de kwaliteitszorg.

Deze bepaling geldt niet voor de betoelaging die de verenigingen ontvangen voor de stimulering van de kwaliteitszorg. Ons bekend om gevoegd te worden Bij het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2003 (punt 66 van de dagorde) De gemachtigde ambtenaar (art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet) - vastgesteld bij raadsbesluit d.d.

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE AAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01/01/2017 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES en OMSCHRIJVINGEN Aangesloten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR ARTIKEL 1: Doel Via dit reglement wil het stadsbestuur lokale jeugdverenigingen financieel ondersteunen in de uitbouw en instandhouding van hun infrastructuur, met

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie Reglement impulssubsidie innovatieve projecten in de sociale economie Goedgekeurd door de provincieraad op 24 november 2016 Artikel 1. Doelgroep Via het reglement Impulssubsidies innovatieve projecten

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Artikel 1: Doel Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de stadsbegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse sportverenigingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2015 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 24 november 2015 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie