: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord"

Transcriptie

1 Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding Het bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord legt u de concept-beleidsbegroting 2004 voor en verzoekt om een gemeentelijke reactie. De reactie van de gemeente zoals deze in dit voorstel is verwoord, hebben wij op 24 september 2003 aan het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst verwoord. In de hulpverleningsdienst participeren regionale brandweer en geneeskundige hulpverleningsdienst bij ongevallen en rampen. In de begroting vindt u een nog enigszins zelfstandige presentatie van brandweer en GHOR in één begroting. Achterliggende gedachte is dat op deze wijze gemakkelijk de overgang van voorgaande begrotingen naar die van 2004 gevolgd kan worden. In de toekomst is het Dagelijks Bestuur voornemens u een meer integrale begroting te presenteren. Concept-beleidsbegroting 2004 In de concept-begroting 2004 zijn de cijfers gebaseerd op: - de indexering van de begroting de verwerking van ontwikkelingen, die in de eerste helft van 2003 bekend zijn geworden; - de doorontwikkeling van de regionale brandweer. Inwonerbijdrage De begroting voor 2004 sluit op een bijdrage van 5,34 per inwoner. Deze bijdrage is onderverdeeld in een bijdrage voor de regionale brandweer 3,72 en een bijdrage voor de GHOR van 1,62 per inwoner. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op het inwoneraantal 1 januari 2003, conform de opgave van het Centraal Bureau Statistiek. In bijlage 1 wordt u inzicht gegeven in de opbouw van de bijdrage. In de begroting 2004 is een kostenuitzetting van 1,00 verwerkt voor de versterking van processen bij de regionale brandweer. Deze versterkingsprocessen zijn: - Uitvoering geven aan de bestuurlijke opdracht versterking beleid en regierol regionale brandweer; - Het implementeren en onderhouden van GRIP (Gecoördineerde Regionale Inzet Procedures); - Inrichting en in stand houden van regionale specialistische teams (bijv. duikteam, gaspakkenteam); - Het borgen van de kwaliteit van het operationeel optreden van de officieren door een versterkte oefeninspanning (zowel virtueel als realistisch oefenen); 1/9

2 - Het invoeren en onderhouden van een geactualiseerd materieelspreidingsplan; - Beleidsmatig en uitvoeringstechnisch ondersteunen van de gemeentelijke brandweren bij de preparatieve planvorming; brandweren bij de toepassing van de leidraad oefenen; brandweren bij het opleiden en geoefend houden van brandweerchauffeurs door het opleiden en beschikbaar houden van instructeurs en het maken van oefenprogramma s; - Beleidsmatig en uitvoeringstechnisch ondersteunen van de gemeenten bij de voorbereiding op de rampenbestrijding; - Het ondersteunen van de vormgeving en de uitvoering van de gecoördineerde en geharmoniseerde gemeentelijke processen rampenbestrijding door het inrichten van regionale ondersteuningsteams; brandweren op bedrijfsvoeringsaspecten; - Het ondersteunen van de gemeenten door het ontwikkelen en onderhouden, in nauwe samenwerking met de lokale belanghebbenden, van een regiobreed vrijwilligersbeleid; - Herzien personeelsmanagement en salarisadministratie (mede in relatie tot het aangaan van contracten met instructeurs voor opleiden en oefenen); - Huisvesting Hulpverleningsdienst onderdeel brandweer; In het begeleidend schrijven wordt u nog attent gemaakt op twee bijzondere punten: - Op de eerste plaats zal, ingaande de begroting 2004, de bijdrage GMC niet meer via de begroting van de regionale brandweer worden geïnd, maar rechtstreeks door het GMC bij de gemeenten in rekening worden gebracht. De begroting van de hulpverleningsdienst is dan ook verminderd met de inwonerbijdrage aan het GMC én met de taakstellingen die, brandweer en GGD, zijn opgedragen in het kader van te behalen efficiencyvoordelen bij het realiseren van het GMC. - Op de tweede plaats is het in verband met de invoering van C2000 nodig dat nieuwe randapparatuur, portofoons en aanverwante apparatuur, wordt aangeschaft. De regionale brandweer koopt deze apparatuur in en verhuurt deze aan de gemeenten. De gemeenten hebben eerder aangegeven hoeveel apparaten zij nodig hebben. Gebaseerd op de, in 2001 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemelde, aanschafprijzen van de nieuwe apparatuur is gecalculeerd welke huurinkomsten hierbij horen. Dit geeft per gemeente een ander beeld qua kostenuitzetting. Voor onze gemeente zijn deze gelden in de meerjarenbegroting vanaf 2005 opgenomen en geven daarom vooralsnog geen reden tot bijzondere aandacht. Bijzondere aandacht en eventueel incidentele dekking van de kosten voor C2000 zou slechts kunnen voorkomen indien C2000 voor 2005 operationeel en ingevoerd zou worden. 2/9

3 Risico s Doorontwikkeling regionaal bureau In de begroting 2004 zijn de effecten van de taakstellingen in verband met het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord verwerkt. Hierin zit een risico met betrekking tot de salariskosten van totaal circa ,- indien de toegewezen 3 fte voor de functies van huismeester, ICT en hoofd bedrijfsbureau niet of niet geheel ingevuld worden door personeel van de regionale brandweer. Ontwikkelingen op het gebied van verbindingen en alarmering (C2000) In 2004 dient C2000 landelijk te zijn geïmplementeerd. In 2000 is in de regio Noordoost Noord-Brabant een Plan van Aanpak opgesteld. In plaats van monodisciplinair geschiedt uitwerking van het project, wat de alarmcentrale betreft, nu multidisciplinair binnen de kaders van het project GMC. Uitgaande van hetgeen nu bekend is wordt verwacht dat het C2000 systeem in het 2 e kwartaal van 2004 overgedragen wordt aan de veiligheidsregio Brabant- Noord zodat het in het 4 e kwartaal operationeel in gebruik kan worden genomen. Mogelijk risico is uitstel van het tijdstip van ingebruikname. Zolang de implementatie niet heeft plaatsgevonden zullen het oude en het nieuwe netwerk naast elkaar bestaan, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Wat de mobiele randapparatuur betreft is elke dienst eigenaar van de door hen aangeschafte randapparatuur en dus verantwoordelijk voor het functioneel beheer, het technisch beheer en het gebruik daarvan. Er is rekening gehouden met het feit dat de kapitaallasten en de structurele onderhoudskosten voor de verbindingsmiddelen evenals de abonnementen voor de infrastructuur aanzienlijk hoger zijn dan hetgeen men momenteel daarvoor betaald. Met name de doorbelasting van de kosten door de ITO met betrekking tot het gebruik van het netwerk is een onzekere factor omdat deze afhankelijk zijn gesteld van de mate van gebruik van dat netwerk door de diverse partijen (hetgeen door de organisatie bijna niet te beïnvloeden is). Vervolgens wordt voor het implementatietraject een aanzienlijke personele capaciteit voorzien in verband met het testen van het netwerk en de apparatuur (bouwen van teststraat). Ook dient rekening gehouden te worden met extra kosten voor verzending, verzekering en beveiliging en met kosten voor een opslag- en uitgifte ruimte. Hiervoor genoemde incidentele kosten zullen onttrokken worden aan de bestemmingsreserve, hiervoor is voorlopig ,- geraamd. In bijlage 2 treft u daartoe een overzicht aan van de reserves en transitorische posten rampenbestrijding. De reserves zijn bestemd of dienen ter ondersteuning van de normale bedrijfsvoering, ze zijn daarom ook beperkt van omvang. De transitorische posten rampenbestrijding zijn ontvangen bestemmingsgelden, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die niet structureel van aard zijn en waarvoor verplichtingen gelden. Daarnaast worden in de risicoparagraaf de volgende onderwerpen genoemd: - Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord; - Versterkingsgelden Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); - Invoeringsplan /Versterkingsgelden rampenbestrijding 2000; - BTW-compensatiefonds; 3/9

4 - ABP-USZO premies instructeurs. Meerjarenbegroting De ervaringen in Volendam en Enschede hebben aangetoond dat brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding forse investeringen vragen. De regio Brabant-Noord heeft daar, door omstandigheden, de afgelopen jaren onvoldoende op in kunnen zetten. Dit is ook zichtbaar in de inwonerbijdrage aan de regionale brandweer van de afgelopen jaren. Jaar Inwonersbijdrage ,41 2,68 2,68 2,68 2,75 + 0,72 voor GMC = 3,47 In de concept-beleidsbegroting 2004 is een meerjarenbegroting opgenomen. Uit de meerjarenraming blijkt dat de inwonerbijdrage de komende jaren nog verder gaat stijgen. Deze stijging is niet buitenproportioneel. Ter vergelijking is onderstaand een overzicht van de inwonerbijdragen van verschillende regionale brandweren in Zuid-Nederland, met uitzondering van Zeeland, opgenomen. Bijdragen 2004 in Zuid-Nederland Westelijk Noord- Brabant Breda Midden- Brabant Zuid-Oost Noord- Brabant Noord- en Midden Limburg Zuid-Limburg 5,55 3,87 3,66 5,35 11,45 4,39 Voorstel Wij stellen u voor om in te stemmen met de concept-beleidsbegroting 2004 van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en daartoe vast te stellen het bijgaande conceptbesluit. Een en ander betekent dat accoord wordt gegaan met de kostenverhoging van 1,-, waarbij op voorhand wordt ingestemd met een bedrag van 0,50 en voor de overige 0,50 nadat 4/9

5 een en ander in het algemeen bestuur van de hulpverleningsregio en het college van B & W aan de orde is geweest. Het college van Heusden, de secretaris, mr J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: TER INZAGE: Conceptbesluit Bijlage 1: Opbouw inwonerbijdrage Bijlage 2: Overzicht opbouw bedragen per inwoner Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant- Noord Ontwerpbegroting 2004 van het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC) De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. Steller: drs. D. Mets 5/9

6 CONCEPTBESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 30 september 2003; gezien het voorstel van het college van 9 september 2003,doc.nr. B ; b e s l u i t : In te stemmen met de concept-beleidsbegroting 2004 van de Hulpverleningsdienst Brabant- Noord. Een en ander betekent dat accoord wordt gegaan met de kostenverhoging van 1,-, waarbij op voorhand wordt ingestemd met een bedrag van 0,50 en voor de overige 0,50 nadat een en ander in het algemeen bestuur van de hulpverleningsregio en het college van B & W aan de orde is geweest. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 september 2003; De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems 6/9

7 Bijlage 1: Opbouw inwonerbijdrage Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: Bijdrage 2003 Regionale Brandweer Bijdrage 2003 GHOR Totaal 2003 (beiden conform de primaire begroting): 3,47 per inwoner 2,12 per inwoner 5,59 per inwoner Ontwikkelingen 2004 GHOR: + stijging i.v.m. loon-prijsontwikkeling(ghor) 0,03 per inwoner -/- daling i.v.m. taakstelling 2 GMC (GHOR) 0,07 per inwoner -/- daling i.v.m. aframen ICT CPA 0,08 per inwoner -/- daling i.v.m. GMC-bijdrage(GHOR) 0,38 per inwoner Regionale brandweer: -/- daling i.v.m. GMC-bijdrage(brandweer) 0,72 per inwoner + stijging i.v.m. loon-en prijsontw.(brandweer) 0,37 per inwoner + stijging i.v.m. uitvoering vastgesteld beleid ,01 per inwoner * -/- daling i.v.m. taakstelling 1&2 GMC (brandweer) 0,54 per inwoner + stijging i.v.m. doorontwikkeling regionale brandweer anders dan taakstelling GMC (brandweer) 0,02 per inwoner ** + stijging in verband met versterkingsopdracht crisisbeheersing en rampenbestrijding 1,00 per inwoner *** + stijging overig nieuw beleid 0,11 per inwoner **** Subtotaal bijdrage ,34 per inwoner In het brandweerdeel van deze bijdrage zit circa 0,27 per inwoner aan compensabele BTW. Verder bevatten de geraamde investeringen 0,76 per inwoner aan BTW, met name door de diverse investeringen voor C2000. Tot op heden is niet bekend of deze BTW compensabel is, zie voor verdere toelichting de risicoparagraaf. Geen rekening is hier gehouden met eventuele, door gemeenten te compenseren, BTW die geheven wordt over de GHOR bijdrage. Hieronder wordt kort samengevat waaruit de diverse bedragen, aangegeven met een asterisk (*) bestaan: * Bestaand beleid: lagere inkomsten leslokalen i.v.m. stopzetten BHV-opleidingen. ** Doorontwikkeling regionaal bureau: Geen effect op de bijdrage per inwoner hebben de volgende posten: - Vervallen tijdelijke fte s C2000 en de daarbij behorende onttrekking uit de bestemmingsreserve verbindingen. - Aanstelling coördinator Pro-actie/preventie, functie is gerealiseerd door een verschuiving van middelen van de post planvorming naar de post salariskosten. - Opleidingen; daling van de kosten en een evenredige daling van opbrengsten. - Oefenen; stijging lasten bekostigd uit voorziening rampenbestrijding oefenen. Wel effect op de bijdrage per inwoner heeft de volgende post: - Stijging bijdrage NVBR ( 0,02 per inwoner). 7/9

8 *** Kwaliteitsverbetering hulpverleningsdienst (monodisciplinaire brandweerkolom), Onderstaand zijn een aantal belangrijke beleidsitems weergegeven die eind 2003, begin 2004 bestuurlijk worden geagendeerd opdat versterking van de brandweerkolom kan worden gerealiseerd: - Uitvoering geven aan de bestuurlijke opdracht versterking beleid en regierol regionale brandweer; - Het implementeren en onderhouden van GRIP (Gecoördineerde Regionale Inzet Procedures); - Inrichting en in stand houden van regionale specialistische teams (bijv. duikteam, gaspakkenteam); - Het borgen van de kwaliteit van het operationeel optreden van de officieren door een versterkte oefeninspanning (zowel virtueel als realistisch oefenen); - Invoeren en onderhouden van een geactualiseerd materieelspreidingsplan; brandweren bij de preparatieve planvorming; brandweren bij de toepassing van de leidraad oefenen; brandweren bij het opleiden en geoefend houden van brandweerchauffeurs door het opleiden en beschikbaar houden van instructeurs en het maken van oefenprogramma s; - Beleidsmatig en uitvoeringstechnisch ondersteunen van de gemeenten bij de voorbereiding op de rampenbestrijding; - Het ondersteunen van de vormgeving en de uitvoering van de gecoördineerde en geharmoniseerde gemeentelijke processen rampenbestrijding door het inrichten van regionale ondersteuningsteams; brandweren op bedrijfsvoeringsaspecten; - Het ondersteunen van de gemeenten door het ontwikkelen en onderhouden, in nauwe samenwerking met de lokale belanghebbenden, van een regiobreed vrijwilligersbeleid; - Herzien personeelsmanagement en salarisadministratie (mede in relatie tot het aangaan van contracten met instructeurs voor opleiden en oefenen); - Huisvesting Hulpverleningsdienst onderdeel brandweer; Vooralsnog worden de kosten die gepaard gaan met bovenstaande versterkingsprocessen geraamd op 1,00. **** Nieuw beleid: functieherwaardering en opleiding centralisten ( 0,105 per inwoner) en de aanschaf van een warmtebeeldcamera ( 0,005 per inwoner) geeft een kostenuitzetting van 0,11. 8/9

9 Bijlage 2: overzicht reserves, voorzieningen en transitorische posten rampenbestrijding OVERZICHT OPBOUW BEDRAGEN PER INWONER Hulpverl.dienst GMC GGD GGD GGD Totaal generaal (voorh.reg.brandw.) Den Bosch Midd.Brab. Totaal Bedrag per inwoner ,47-16,91 14,72 GHOR-bijdrage van GGD naar Hulpverleningsdienst 2,12 2,12-1,73- GMC-bijdrage van Hulpverleningsdienst naar GMC 1,10-1,100 stijging i.v.m. loon- en prijsontwikkeling 0,40 0,72 0,67 diverse stijgingen i.v.m. nieuw beleid e.d. 1,14 0,35 0,51 diverse dalingen i.v.m. (bezuinigings)taakstellingen e.d. 0,69-0,14-0,05- diverse stijgingen bij GMC (niet nader verklaard) 0,715 nadere bijstelling begroting GGD i.v.m. reacties 0,24-0,24-5,34 1,82 15,48 13,88 Door gemeente Heusden te betalen bijdrage: Bijdrage gemeente Heusden 2003: Bijdrage gemeente Heusden 2004: stijging: /9

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie Colofon Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden De heer mr. P.M.B. Schrijvers (voorzitter) De heer ir. N. op de Laak De heer drs. R.G.L. Peeters RA Raadsleden Mevrouw A.P.H. Waajen-Crins Mevrouw

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie