2 Benaming (voluit) : International Police Association Provincie Antwerpen. (verkort) : I.P.A. Provincie Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Benaming (voluit) : International Police Association Provincie Antwerpen. (verkort) : I.P.A. Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,, Sttiichttiingen en Organiismen In te vullen door de griffie Aantal Bladzijden O Tarief Oprichting O Tarief Wijziging O Gratis bekendmaking Blz(n) In hoofdletters invullen en bij de eerste neerlegging ter griffie voegen Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik A Identificatie Niet invullen bij oprichting 1 Ondernemingsnummer :.. 2 Benaming (voluit) : International Police Association Provincie Antwerpen (verkort) : I.P.A. Provincie Antwerpen Evt. letterwoord : 3 Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk Andere : 4 Zetel : Lange Nieuwstraat Nr : 16 Bus : 3 Postcode : 2000 Gemeente : Antwerpen Land : België Bij voorkeur het adres van de hoofdvestiging in België opgeven Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven Straat : Nr : Bus : Postcode : Gemeente : De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4 vermelde adres. Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen. Benaming : Dienst : Naam : Taal : Nederlands Straat : Nr : Bus : Ond. Nr. :.. Postcode : Gemeente : Enkele tips - De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering. - Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch Staatsblad voorbehouden zones. - Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.

2 Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Griffie Ondernemingsnr :.. Benaming : (voluit) : International Police Association Provincie Antwerpen (verkort) : I.P.A. Provincie Antwerpen Rechtsvorm : V.Z.W. Zetel : Lange Nieuwstraat 16bus3 te 2000 Antwerpen. Onderwerp akte : STICHTING Oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk. Door ondergetekenden, stichtende leden van de huidige v.z.w.: 1) VAN ROYEN, Kamiel, Blancefloerlaan 165 bus 35, 2050 Antwerpen, op rust, Belg; 2) KEUNEN, Sylvain, Cameliastraat 32/34, 2600 Berchem, op rust, Belg; 3) EMPSTEN, Jozef, Limburgstraat 54, 2020 Antwerpen, op rust, Belg; 4) DEFEU, Aimé, Vlasput 13, 2150 Borsbeek, op rust, Belg; 5) International Police Association, Koninklijke Belgische Sectie (I.P.A.), V.Z.W., zetel: Lange Nieuwstraat 16 bus 2 te 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer: , werd besloten een vereniging zonder winstoogmerk te vormen, conform de wet van 27 juni Zij hebben de statuten als volgt vastgelegd: TITEL I - JURIDISCHE VORM, TERMIJN, BOEKJAAR, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Artikel 1 - De vereniging zonder winstoogmerk krijgt de naam: "International Police Association, Provincie Antwerpen V.Z.W." afgekort "I.P.A. Provincie Antwerpen V.Z.W." en heeft als leuze "Servo per Amikeco" (Esperanto) wat betekent "Dienen door Vriendschap". De International Police Assocation Provincie Antwerpen, vereniging zonder winstoogmerk, in deze akte verder aangeduid als "de vereniging", maakt deel uit van "International Police Association, Koninklijke Belgische Sectie, V.Z.W." Artikel 2 - De vereniging heeft als maatschappelijke zetel: Lange Nieuwstraat 16 bus 3, 2000 Antwerpen. Gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel van de vereniging kan worden verplaatst bij beslissing van de Provinciale Algemene Vergadering, rekening houdend met de aanwezigheids- en stemmingsquorums die vereist zijn voor de wijzigingen der statuten. Artikel 3 - De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Het boekjaar loopt samen met het burgerlijk kalenderjaar. TITEL II - DOEL Artikel 4 - Met uitsluiting van elk winstoogmerk, als provinciale afdeling van de Belgische sectie en de internationale organisatie, de doelstellingen van deze organisaties in onze provincie aan te moedigen en in de praktijk om te zetten, vooral door: - Smeden, onderhouden en aanhalen van vriendschapsbanden tussen de leden van de eigen en andere afdelingen van de Belgische sectie en van de andere buitenlandse secties. - Organiseren van sociale, culturele, sportieve, recreatieve, natie-gebonden en andere actviteiten in het belang van de leden. - Gelijkaardige activiteiten, ingericht of georganiseerd door de andere I.P.A. afdelingen steunen of hulp verlenen aan derden. - Bijstand verlenen aan en het onderhouden van goede relaties tussen politie en derden. De vereniging kan roerende en onroerende goederen bezitten, beheren en verwerven en daartoe alle technische en financiële middelen aanwenden. De raad van bestuur van de vereniging kan de aard en de omvang van het doel van de vereniging uitbreiden of beperken, doch enkel in het belang van de vereniging. De vereniging kan haar activiteiten ontplooien op elk niveau, zowel lokaal, nationaal als internationaal. De Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

3 vereniging houdt zich aan de filosofie en werkt in functie van het beleid van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. vermits deze laatste het verplicht aanspreekpunt is in nationale en internationale relaties. TITEL III - LEDEN Artikel 5 - De vereniging heeft twee soorten leden: effectieve leden en toegetreden leden. De effectieve leden zijn titularis van het geheel der maatschappelijke rechten, zij beschikken over stemrecht bij de Provinciale Algemene Vergadering van I.P.A.-Antwerpen V.Z.W. Alle andere leden zijn toegetreden leden. De vereniging moet minstens drie effectieve leden hebben. De vereniging oefent haar taken uit onder de auspiciën van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. Nieuwe leden worden aanvaard op provinciaal en nationaal niveau. Ieder lid is steeds lid van een provinciale, de nationale en de internationale V.Z.W. Artikel 6 - De hoedanigheid van effectief lid kan enkel toegekend worden aan een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in het reglement van inwendige orde van de I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. Van ambtswege maakt I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. als stichtend lid eveneens deel uit van de provinciale vzw. Het bestuur van de vereniging beslist over de aanvaarding van een schriftelijke kandidatuur bij eenvoudige meerderheid der stemmen. Een afwijzing als lid moet gemotiveerd worden. Er is geen beroep mogelijk. TITEL IV - AANSLUITING, ONTSLAG, SCHORSING, UITSLUITING Artikel 7 - Kunnen toegetreden lid worden, iedereen die op welk vlak ook een politioneel ambt bekleed, zoals voorzien in het reglement van inwendige orde van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. Alle aansluitingen gebeuren schriftelijk bij het bestuur van de vereniging. Na behandeling worden de aanvragen doorgestuurd naar het nationaal bestuur dat een definitieve beslissing neemt. Artikel 8 - Ieder lid is vrij zich uit de vereniging terug te trekken. Ontslag wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur. Het ontslagnemend lid blijft schuldenaar van de vervallen bijdragen. Artikel 9 - Wordt aanzien als ontslagnemend, ieder lid dat niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet of de bijdrage niet tijdig betaalde. Artikel 10 - Het bestuur van de vereniging kan bij I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. voorstellen een lid te schorsen wanneer het lid aan zijn verplichtingen ernstig te kort komt of opzetteijk de doelen van de vereniging verhindert. Elke schorsing is slechts geldig tot de volgende nationale algemene vergadering, waar een definitieve uitspraak valt. Het betrokken lid moet worden uitgenodigd om gehoord te worden. Artikel 11 - Het bestuur van de vereniging kan bij I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. voorstellen een lid uit te sluiten wanneer het lid aan zijn verplichtingen ernstig te kort komt, door houding of gedrag zich onwaardig toont of opzettelijk de doelen van de vereniging verhindert of schaadt. De uitsluiting wordt beslist door de Nationale Algemene Vergadering met een 2/3 meerderheid der stemmen. Het betrokken lid moet vooraf uitgenodigd worden om gehoord te worden door de Raad van Bestuur van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. De beslissing moet gemotiveerd zijn en is definitief. Er is geen beroep mogelijk. Artikel 12 - Elk lid van de vereniging dat zijn lidmaatschap verliest, kan geen rechten doen gelden op enige activa van de vereniging, TITEL V - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN Artkel 13 - Effectieve leden bezitten het geheel van de gewaarborgde rechten, bepaald door de Wet van 27 juni 1921 inzake de vereniging zonder winstoogmerk. Toegetreden leden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan alle actviteiten georganiseerd door gelijk welke I.P.A afdeling, hebben het recht om deel te nemen aan de Provinciale Algemene Vergaderingen met stemrecht en ook het recht om gehoord te worden door de Provinciale Raad van Bestuur na voorafgaande afspraak. Artikel 14 - Alle leden, uitgezonderd de erkende "bestendige ereleden", betalen een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag bepaald wordt door de nationale algemene vergadering. Het lidgeld kan nooit hoger zijn dan 300. TITEL VI - I.P.A. PROVINCIE ANTWERPEN V.Z.W. - STRUCTUUR, REPRESENTATIEWIJZE, MACHTIGINGEN, DUUR DER MANDATEN. Artikel 15 - De organisatiestructuur van de vereniging bestaat uit: a) een Provinciale Algemene Vergadering; b) een Provinciale Raad van Bestuur. De Provinciale Algemene Vergadering is het belangrijkste orgaan van de vereniging.

4 De Provinciale Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten zijn toegekend en beraadslaagt over: 1) wijziging der statuten, overeenkomstig met de statuten en het reglement van inwendige orde van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W.; 2) aanstelling, afzetting en ontlasting van rekeningtoezichters en bestuurders; 3) goedkeuring van begroting en rekeningen; 4) schorsing of voorstel tot uitsluiting van leden; 5) ontbinding van de vereniging; 6) hervorming van de vereniging in een vereniging met sociaal doel; Artikel 16 - De Provinciale Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging en wordt bijeengeroepen door de Provinciale Raad van Bestuur, telkens wanneer het voorwerp of het belang van de vereniging dit vraagt. De Provinciale Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer minstens 1/5 der toegetreden leden dit per aangetekende zending vraagt. De Provinciale Algemene Vergadering moet elk jaar plaats vinden ten laatste zes maanden na datum van afsluiting van het boekjaar, voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en voor het vastleggen van de begroting van het volgende boekjaar. De effectieve leden worden uitgenodigd per gewone briefwisseling of per mail, minstens 15 dagen voor de vastgestelde datum der Provinciale Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt door de voorzitter van de Provinciale Raad van Bestuur of de secretaris en een raadslid getekend en vermeldt de datum, uur, de plaats en de dagorde van de vergadering, vastgelegd door de Raad van Bestuur. De toegetreden leden worden uitgenodigd via een bericht in het provinciaal tijdschrift. Elk effectief lid mag een volmacht krijgen van een ander effectief lid, echter mag het lid slechts titularis zijn van één volmacht. Elk regionaal bestuur heeft één vertegenwoordiger. Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen die anders voorzien zijn door de wet of de statuten. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger bepalend. Artikel 17 - De vereniging houdt op de zetel der vereniging een register bij der beslissingen van de Provinciale Algemene Vergaderingen. Deze akten onder de vorm van processen-verbaal worden door de voorzitter of de secretaris en een bestuurder getekend. Het register der beslissingen van de Provinciale Algemene Vergadering kan, na afspraak, door alle leden worden geraadpleegd op de zetel der vereniging. Artikel 18/1 - De Raad van Bestuur definieert de werkwijze die te volgen is in het kader van de sociale doelstelling. Alle machtigingen die niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Artikel 18/2 - In de vereniging is er een Provinciale Raad van Bestuur welke enkel effectieve leden omvat. De samenstelling en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement van inwendige orde van de I.P.A Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. De Provinciale Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die alle drie zitting hebben in de Nationale Algemene Vergadering. Elk mandaat in de Provinciale Raad van Bestuur geldt voor drie jaar, eventueel hernieuwbaar. De Provinciale Raad van Bestuur wordt voorgezeten door zijn voorzitter, bij afwezigheid wordt deze vervangen door een bestuurder. De Provinciale Raad van Bestuur kan bijzondere opdrachten toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders en zelfs aan derden, al dan niet lid van de vereniging. Artikel 18/3 -De vergadering van de Provinciale Raad van Bestuur komt minimum 4 keer per jaar bijeen, na oproeping door de voorzitter of de secretaris of op vraag van een bestuurder, per brief of mail, acht dagen voor de vergadering met vermelding van de dagorde. Artikel 18/4 - De beslissingen van de Provinciale Raad van Bestuur zijn enkel geldig als er minimum de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als dit quorum niet is bereikt, mag een nieuwe raad op een latere datum bijeengeroepen worden met dezelfde dagorde en deze raad zal dan een geldige beslissing nemen als minimum drie bestuurders aanwezig zijn. Artikel 18/5 - Elke bestuurder beschikt over één stem; - elke bestuurder mag vertegenwoordigd zijn bij een vergadering van de Provinciale Raad van Bestuur, door één van zijn collega's, mits een schriftelijke volmacht. Slechts één volmacht per bestuurder wordt toegestaan. - de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige- en vertegenwoordigde leden; - onthoudingen, ongeldige of blanco stemmen worden niet in aanmerking genomen; - bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger doorslaggevend;

5 - de Raad van Bestuur mag enkel beslissingen nemen over de punten die vermeld zijn op de dagorde. Artikel 18/6 - Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt er een proces-verbaal opgemaakt. - Het proces-verbaal der beslissingen van de Raad van Bestuur wordt door de voorzitter en/of de secretaris en een bestuurslid getekend en ingeschreven in het daarvoor bestemde register. - Uittreksels die moeten neergelegd worden en alle andere aktes, worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter of de secretaris en een bestuurder. Artikel 19 - De bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor de uitvoering en de duur van hun mandaat. De bestuurders vertegenwoordigen de vereniging enkel in het kader van de uitvoering van hun mandaat. Artikel 20 - Elk jaar legt de Provinciale Raad van Bestuur een begroting voor het volgende boekjaar voor aan de Provinciale Algemene Vergadering. De Provinciale Raad van Bestuur legt ook de rekeningen van het voorbije boekjaar voor ter goedkeuring. Artikel 21 - De voorzitter leidt de Provinciale Algemene Vergadering en bepaalt de dagorde. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een bestuurder. Artikel 22 - De voorzitter of zijn vervanger vertegenwoordigt de I.P.A. Provincie Antwerpen V.Z.W. op elk hoger niveau. TITEL VII - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Artikel 23 - Het reglement van inwendige orde van I.P.A. Koninklijke Belgische sectie V.Z.W. is strikt van toepassing in de vereniging, inzonderheid titel 6 en 7 handelend over de provinciale en regionale raden. Specifiek kan een punt in verband met de organisatie op provinciaal vlak aan het reglement van inwendige orde van de provinciale afdeling Antwerpen toegevoegd of gewijzigd worden. Deze rubriek zal door de Provinciale Raad van Bestuur moeten voorgelegd worden aan de Provinciale Algemene Vergadering, die beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen. TITEL VIII - BESTEMMING VAN HET VERMOGEN BIJ ONTBINDING Artikel 24 - In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zullen de activa der vereniging overgemaakt worden aan een Belgische I.P.A.-vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft, eventueel I.P.A. Koninklijke Belgische sectie V.Z.W. TITEL IX - ALGEMENE MAATREGELEN. Artikel 25 - Alle functies in de vereniging zijn onbezoldigd. Artikel 26 - De vereniging wordt in feiten en rechten, als eisende of verwerende partij vertegenwoordigd door de Provinciale Raad van Bestuur, die aan één of meerdere van zijn effectieve leden volmacht kan geven, eventueel aan derden, in functie van artikel 18/2 van deze statuten. Deze personen vertegenwoordigen de I.P.A. Provincie Antwerpen - V.Z.W. alleen in het kader van de uitvoering van hun mandaat. De functie van I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie V.Z.W. in de Provinciale Raad van Bestuur is beperkt tot de rol van raadslid met slechts raadgevende stem. Artikel 27 - Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is door deze statuten zal geregeld zijn volgens de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en door de Wet van 16 januari 2003 houdende oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, vernieuwing van het handelsregister, oprichting van ondernemingsloketten en houdende verschillende bepalingen. De vereniging erkent de statuten van de nationale afdeling. OVERGANGSMAATREGELEN Artikel 28 - Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Bij uitzondering zal het eerste boekjaar op.. beginnen en eindigen op 31 december. Art De rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar zal voorgelegd worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering van I.P.A. Provincie Antwerpen V.Z.W. die zal plaats vinden tenminste 15 dagen voor de Algemene Vergadering van I.P.A. Koninklijke Belgische sectie V.Z.W. Art De Algemene Vergadering van vandaag heeft als bestuurders benoemd: de verschijnende oprichters die dit mandaat aanvaarden.

6 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg RAAD VAN BESTUUR MOD 2.2 De bestuurders hebben benoemd, in hoedanigheid van: Voorzitter: Kamiel Van Royen Ondervoorzitter: Jozef Empsten Penningmeester: Aimé De Feu Secretaris: Sylvain Keunen Adviseur: I.P.A. Koninklijke Belgische sectie vzw En na gehele lezing hebben de stichtende leden getekend. Opgemaakt te Antwerpen op. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

7 Federale Overheidsdienst Justitie Vermeldingen voor de griffie Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van Ondernemingsnummer : Op Zegel van de rechtbank Visum van de griffier Luik C Bijkomende gegevens in te vullen bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 1 Datum oprichtingsakte : 2 Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) : 3 Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor) (*) Voor alle natuurlijke personen het Rijksregisternummer, Bis-registernummer voor niet-verblijfhouders of ondernemingsnummer voor rechtspersonen (**) Voor de OFP, de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid Van Royen, Kamiel voorzitter Keunen, Sylvain secretaris Empsten, Jozef ondervoorzitter De Feu, Aimé penningmeester 4 Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**) Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 5 Boekjaar (einddatum : DD / MM) : 31/12 Ondergetekende, Kamiel Van Royen handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf volledig en naar waarheid is opgemaakt. Gedaan te Antwerpen, op (Handtekening)

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : DUIKCLUB GUY SERVILLE VZW

2 Benaming (voluit) : DUIKCLUB GUY SERVILLE VZW Federale Overheidsdienst Justitie In hoofdletters invullen en bij de eerste neerlegging ter griffie voegen Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch

Nadere informatie

Identificatie. 2 Benaming (voluit) : Tennisclub De Wehzel

Identificatie. 2 Benaming (voluit) : Tennisclub De Wehzel Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting MOD 2.2 In

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad In te vullen door de griffie Federale Overheidsdienst Justitie Verenigingen en Stichtingen Aantal Bladzijden O Tarief Oprichting O Tarief Wijziging O Gratis bekendmaking Blz(n) In hoofdletters invullen

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

na neerlegging van de akte ter griffie

na neerlegging van de akte ter griffie , \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad na neerlegging van de akte ter griffie bekend te maken kopie Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Ondernemingsnr: 0 l :)A, 93~. g1-1 Benaming (voluit):

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Sectorale Pensioenstelsels voor de ondernemingen van het Garagebedrijf, het Koetswerk en de Metaalhandel vzw

2 Benaming (voluit) : Sectorale Pensioenstelsels voor de ondernemingen van het Garagebedrijf, het Koetswerk en de Metaalhandel vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

COÖRDINATIE STATUTEN

COÖRDINATIE STATUTEN SUPPORTERSFEDERATIE CLUB BRUGGE K.V. vzw Olympialaan 72 8200 Sint-Andries Brugge Ondernemingsnummer: 0474.964.854 COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 1 december 2017, geldig samengeroepen

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : InFocus fotogroep Turnhout

2 Benaming (voluit) : InFocus fotogroep Turnhout Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12301539* Neergelegd 09-03-2012 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Koninklijke

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *14301324* Neergelegd 04-02-2014 Griffie Bijlagen bij het - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016 STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD AANPASSING 5 maart 2016 Benaming : Vlaamse vereniging van goochelaars Mageia Rechtsvorm : VZW Maatschappelijke zetel : Voorheen gevestigd : Groot Kapellen

Nadere informatie

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L.

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. STATUTEN NAAM - ZETEL - DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is

Nadere informatie

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 EEN EIGEN DAK VZW Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I - Benaming en zetel Art. 1. De benaming

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Centrum voor Jeugdtoerisme VZW Bergstraat 16 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer 0409153027 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam Centrum voor Jeugdtoerisme.

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

GECOöRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN PER 7 DECEMBER 2011

GECOöRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN PER 7 DECEMBER 2011 Titel I Naam Maatschappelijke zetel FEDERATIE VAN HET BELGISCHE VLEES Afgekort: FEBEV VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Arduinkaai 37/1 1000 BRUSSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0409.742.252 B.T.W. BE 0409.742.252

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie DOSSIER 2012 VOOR CLUBS PROVINCIALE REKENINGNUMMERS Antwerpen: 393-0282004-17 IBAN BE61 3930-2820-0417 BIC BBRUBEBB Limburg: 393-0282005-18 IBAN BE50 3930-2820-0518 BIC BBRUBEBB Oost-Vlaanderen: 393-0282002-15

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

Statuten van de. Koninklijke Antwerpse Korfbal Club VZW. zoals aanvaard op de. Bijzondere Algemene Vergadering. van 22 oktober 2004

Statuten van de. Koninklijke Antwerpse Korfbal Club VZW. zoals aanvaard op de. Bijzondere Algemene Vergadering. van 22 oktober 2004 Statuten van de Koninklijke Antwerpse Korfbal Club VZW zoals aanvaard op de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 oktober 2004 Gecoördineerde tekst Koninklijke Antwerpse Korfbal Club vzw - Statuten per

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: Art. 2: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad a ~ Federale Overheidsdienst Justitie Aantal Bladzijden 0 Tarief Oprichting 0 Tarief Wijziging 0 Gratis bekendmaking MOD 2.2 Blz(n) Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in

Nadere informatie