Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant."

Transcriptie

1 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet alleen voor u van belang, maar ook voor uw zoon of dochter. Voor het leesgemak wordt de leerling in deze schoolgids aangeduid met hij. Als u in deze gids iets leest wat volgens u niet klopt, geef dat dan aan ons door, zodat we de informatie kunnen verbeteren. Wij wensen uw zoon of dochter een succesvol schooljaar toe! Namens directie en personeel, P.G.M. Luyten Vestigingsdirecteur Prinsentuin van Cooth Postbus LG Breda Tuinzigtlaan XN Breda T: (076) E: I: Schoolgids Prinsentuin van Cooth

2 INHOUD 1 Prinsentuin van Cooth A Algemeen B Prinsentuin van Cooth Breda C Soorten onderwijs D Busvervoer E Identificatieplicht F Inspectie 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Prinsentuin van Cooth voor? B Kenmerken van Prinsentuin van Cooth in Breda C Vervolgonderwijs 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS A Toelatingsbeleid B Passend onderwijs C Leerwegondersteunend onderwijs D Onderbouw E Bovenbouw F Examens en PTA s G Werkplekkenstructuur H Leerwegtraject I Stage J Maatschappelijke stage K Buitenschoolse activiteiten 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK A Lessentabel B Uitleg lessentabel C Lestijden D Lesrooster en lesuitval E Verlof en ziekmelding F Vakanties en vrije dagen G Sport en bewegen H Schoolregels voor leerlingen I Portal ROC West Brabant 5 BEGELEIDING A Persoonlijke begeleiding B Groepsbegeleiding C Studiebegeleiding D Keuzebegeleiding E Structuur van de leerlingbegeleiding F Leerlingenbespreking G Zorg Advies Team (ZAT) H Sociale vaardigheidstraining I Remedial teaching J Vertrouwenspersoon K Schoolarts L Schoolmaatschappelijk werk M Regionaal samenwerkingverband en RVC N Dyslexie O Richtlijn aanpak schoolverzuim P ziekteverzuimbeleid Q Rebound voor als het even niet (meer) gaat Schoolgids Prinsentuin van Cooth

3 6 BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS A Betrokken vanuit de school B Betrokken bij leerlingen C Leerlingenstatuut D Eerste aanspreekpunt E Ouderavonden F Gescheiden ouders G Ouderportaal H Rapportage I Ondernemingsraad J Ouder- en leerlingenraad K Ouderraad en activiteitencommissie L Contactboekje 7 CIJFERS, SLAGEN OF DOUBLEREN? A Doorstromen B Cijfers C Het cijfer 1 D Overgangsregeling E Schoolprestaties 8 HUISVESTING A Fietsenstalling B Garderobe C Aula D Administratie E Kluisje 9 GELDZAKEN A Ouderbijdrage B Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen C Betaling D Schoolboeken E Tegemoetkoming schoolkosten F Verzekering 10 VEILIGHEID 11 KLACHTEN Schoolgids Prinsentuin van Cooth

4 1 PRINSENTUIN VAN COOTH A Algemeen Prinsentuin van Cooth valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur. Het postadres luidt: ROC West-Brabant Postbus AR Etten-Leur T: Prinsentuin van Cooth verzorgt het vmbo-onderwijs in Breda in de sector Landbouw, Zorg & Welzijn en Technologie. De algemeen directeur van Prinsentuin van Cooth is de heer A.C.J. Flink. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook Prinsentuin in Andel, Prinsentuin in Oudenbosch, Steenspil in Halsteren, Pomona in Bergen op Zoom, Scala in Teteringen, Effent in Oosterhout, Praktijkschool Breda en De Rotonde in Breda.. De heer Flink is bereikbaar op het adres: Centraal Kantoor Frankenthalerstraat KA Breda Postbus HZ Breda T: (076) E: B Prinsentuin van Cooth in Breda Adresgegevens Postadres: Postbus 9251, 4801 LG Breda Bezoekadres: Tuinzigtlaan 10, Breda Telefoon: (076) E: I: Ligging van de school De school is gelegen aan de Tuinzigtlaan 10 en is vanuit de regio goed bereikbaar per openbaar vervoer (zie 1D) Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Dhr. P.G.M. Luyten Afdelingsmanager onderbouw: dhr. C. Wessels Afdelingsmanager bovenbouw: dhr. P. C. van Vessem Schoolgids Prinsentuin van Cooth

5 Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. Deze algemene coördinatoren zijn: Coördinator onderbouw Mevr. C. Havermans Coördinator bovenbouw Dhr. E. v.d. Beemt Decaan: Dhr. E. Abrahams Zorgcoördinator: Mevr. M.J.A.E. van der Loo Examensecretaris: dhr. E van den Beemt De mentor is de contactpersoon voor leerling en ouders/ verzorgers van iedere groep. Bij de start van het schooljaar ontvangt iedere leerling de naam van de mentor. Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op school onder de pauzetijden. C Soorten onderwijs Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg in de verschillende sectoren voor circa 850 leerlingen. Er zijn 80 docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 15 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam.. D Busvervoer Prinsentuin van Cooth in Breda heeft een regionale functie. Onze leerlingen komen onder andere uit Breda (44%), Prinsenbeek (12%), Zundert/Wernhout/Rijsbergen (19%), Oosterhout, Teteringen, Etten- Leur, Dorst, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Ulicoten, Terheijden, Made, Hoge en Lage Zwaluwe, Zevenbergen en Klundert. De school is vanuit de regio goed bereikbaar per openbaar vervoer. De buitendienst vanuit alle omringende dorpen doet de halte Ettensebaan aan. De stadsdienst van Breda kent een halte in de onmiddellijke nabijheid van de school (Haagweg, Dr. Struyckenplein, Heuvelplein, Acaciastraat of Ettensebaan) op de lijnen 1, 4, 5 en 7. E Identificatieplicht Bij wet is geregeld dat iedereen vanaf 14 jaar zich altijd moeten kunnen identificeren met een daarvoor aangewezen identificatiebewijs (ID-kaart). Op de werkvloer (tijdens de stage in leerjaar 3 en 4) geldt dagelijks een identificatieplicht, dus ook voor stagiaires. Ook moeten stagiaires een kopie van het legitimatiebewijs achterlaten op het stagebedrijf. Zie voor meer informatie: F Inspectie Het toezicht op het onderwijs wordt uitgevoerd door de inspectie van onderwijs. De inspectie is bereikbaar via beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van de rijksoverheid staan de meest gestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen aan rijksoverheid op nummer 1400 (lokaal tarief). Schoolgids Prinsentuin van Cooth

6 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Prinsentuin van Cooth voor? De opdracht die Prinsentuin van Cooth zichzelf geeft, luidt: Het voorbereiden van jongeren voor een volwaardig, zelfverzekerd en evenwichtig lidmaatschap van de maatschappij in de zin van zelfredzaamheid, succes, plezier en respect voor mens en natuur, door het creëren van een krachtige startpositie op de arbeidsmarkt dan wel een goede uitgangspositie voor vervolgonderwijs middels een goede mix van Vakmanschap & Mentaliteit. Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin van Cooth kiest daarbij nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin kinderen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden van de veelzijdige samenleving, en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan zijn belangrijk voor persoonsvorming. Prinsentuin van Cooth wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en aan hun toekomstige succes in werk en leven. Daartoe biedt Prinsentuin van Cooth onder meer: een intensieve persoonlijke begeleiding; professionele studie- en beroepskeuzebegeleiding door de mentoren en gespecialiseerde functionarissen; ondersteuning van leerlingen met specifieke problemen door gespecialiseerde medewerkers, zowel intern als - indien nodig - extern; veel aandacht voor de 'sociaal-emotionele vorming'; deze heeft een vaste plaats in het lesprogramma; bevordering van zelfstandig leren in het onderwijs en de huiswerk- en leerlingbegeleiding. In hoofdstuk 5 van deze schoolgids is bovenstaande uitgewerkt. Recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, vraagt een zekere flexibiliteit in het onderwijsprogramma. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de school met onderwijstijd omgaat. B Kenmerken van Prinsentuin van Cooth in Breda Onze school is een veilige school, waar duidelijke regels en afspraken gelden. Er is een leerlingenstatuut en een klachtenprocedure. Wij willen ervoor zorgen dat onze school een plaats is waar iedereen zich thuis voelt en waar het veilig is. De ouders hebben er recht op om te weten dat hun zoon/dochter ook echt op school is en dat er toezicht wordt gehouden. Op onze school is weinig lesuitval. Mocht een les niet kunnen doorgaan - door ziekte of om andere redenen - dan valt een andere docent in. In leerjaar 2, 3 en 4 kan het lesrooster eventueel in elkaar geschoven worden. Ook tussenuren zijn op onze school een zeldzaamheid: de leerling heeft een aansluitend rooster. Als de leerling op school is, blijft hij op het schoolterrein tot het einde van de lesdag. Wij verwachten van elke leerling dat hij zijn best doet. Op school bereiden we de leerlingen voor op een plaats in de maatschappij. De eisen zijn hoog, de samenleving vraagt om goed opgeleide en mondige burgers. In de schooltijd doet de leerling een heleboel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. De leerling krijgt onze hulp bij het zoeken naar de juiste vervolgopleiding voor het juiste beroep na onze school. C Vervolgonderwijs De school streeft naar zo breed mogelijke uitstroommogelijkheden voor iedere leerling. Vanuit leerjaar 4 moet iedere leerling naar de mbo-opleiding kunnen waar zijn voorkeur ligt en waarvoor hij de capaciteiten bezit. Het examenpakket wordt afgestemd op de wensen van iedere leerling voor het vervolgonderwijs. Vanuit onze school kan een leerling uiteraard doorstromen naar alle mboopleidingen van ROC West-Brabant. Tevens is het mogelijk om na het behalen van het diploma in de theoretische leerweg door te stromen naar het havo. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

7 Mocht een leerling al eerder over willen stappen naar een andere beroepssector, dan adviseren wij dat te doen na leerjaar 2. In leerjaar 3 begint namelijk het examenprogramma al, zodat een overstap na leerjaar 3 niet mogelijk is zonder een schooljaar tijdverlies. Een startkwalificatie voor iedereen De overheid streeft naar het behalen van een zogenaamde startkwalificatie voor iedere leerling. Hiermee wordt bedoeld een diploma havo of VWO of een mbo-diploma op tenminste niveau 2. Dat betekent dat een vmbo-diploma geen startkwalificatie is en dat iedere leerling die het vmbo verlaat, door moet stromen naar havo of een mbo-opleiding moet volgen. Dat kan een voltijdopleiding zijn volgens de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een deeltijdopleiding volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Schoolgids Prinsentuin van Cooth

8 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. Als school streven wij ernaar om dit ideaal te verwezenlijken. A Toelatingsbeleid Of een nieuwe leerling toegelaten kan worden, is afhankelijk van de leerwegen die de school aanbiedt. De school beschikt ook over een zogenaamde leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)- licentie. Hieronder is aangegeven welke leerwegen op Prinsentuin van Cooth worden aangeboden: TL = theoretische leerweg GL = gemengde leerweg KBL = kaderberoepsgerichte leerweg BBL = basisberoepsgerichte leerweg 37 In alle gevallen is voor toelating een positief advies nodig van de toeleverende school. Het advies, vaak gesteund door de uitslag van een eindtoets (bijvoorbeeld de Cito-toets), is de richtlijn voor plaatsing. Indien nodig, wordt daarnaast ook overleg gevoerd met de ouders. B Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen de middelen die zij ontvangen voor extra ondersteuning effectiever inzetten, waardoor zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit organiseren op de eigen school. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar: een andere reguliere school in de regio; het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen met het doel voor alle leerlingen de best passende onderwijsplaats te realiseren. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband Breda. Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning (de zorg ) aan leerlingen. Dit bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook worden geplaatst op een andere school, een bovenschoolse voorziening of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Er is door het samenwerkingsverband ook een bovenschoolse voorziening ingericht, waar een leerling tijdelijk geplaatst kan worden: dat is de rebound. Deze rebound is te beschouwen als een verlengstuk van iedere aangesloten school. Een school kan een leerling voor een periode van maximaal dertien weken een aangepast programma laten volgen in een van de reboundlocaties. Per 1 augustus 2014 vervalt het rugzakje als vorm van ondersteuning. Die ondersteuning zelf vervalt niet. In schooljaar blijft de ambulante begeleiding van leerlingen zoals die ook dit jaar was. Ook in de toekomst blijft dat zo, alleen in een aangepaste vorm. Die vorm wordt met de leerling en diens ouders besproken door de mentor/leerlingbegeleider. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: Er is ook een algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: C Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO kan aangeboden worden in alle leerwegen. Op onze school zijn normen vastgelegd voor plaatsing in een bepaalde leerweg. De ondergrens voor toelating tot een school met een LWOOlicentie is gelijkgesteld aan de criteria die de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) hanteert als ondergrens bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

9 D Onderbouw (klas 1 en 2) De eerste twee leerjaren zitten de leerlingen in de onderbouw. plaatsing in klas 1 vindt plaats op basis van het advies van de basisschool, de Cito-score of andere eindtoets, een psychologische test of andere deskundigheidsverklaringen, schoolvorderingen en de wens van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Tijdens de eerste twee jaren in de onderbouw worden de leerlingen voorbereid op één van de leerwegen die de school in de bovenbouw aanbiedt. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan over plaats naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Er is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aandacht voor verschillen tussen leerlingen en meer samenhang tussen de vakken in leergebieden in plaats van afzonderlijke vakken. Dat zijn ook de hoofdpunten van de wet Onderbouw voortgezet onderwijs. Op onze school zijn de volgende leergebieden ingevoerd: mens en maatschappij; kunst en cultuur; mens en omgeving; mens en techniek; sport en bewegen. Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). De onderbouw is belangrijk omdat de school een mening vormt over de leerling, zodat aan het einde van leerjaar twee een goed onderbouwd advies gegeven kan worden voor de te volgen leerweg en sector in leerjaar drie en vier. Daarnaast vindt er loopbaanbegeleiding plaats, waarbij de leerling leert te leren, te reflecteren en zich oriënteert op de beroepskeuze. 7 E Bovenbouw (klas 3 en 4) De bovenbouw staat in het teken van het kiezen van een passend vakkenpakket, het behalen van het diploma en het kiezen van een goede vervolgopleiding. Vakrichtingen In leerjaar 3 bevat het beroepsgerichte programma elementen uit de vakrichtingen die onze school kent. De vakrichtingen die worden aangeboden zijn: Landbouw-breed Zorg en Welzijn-breed Technologie (niet in de basisberoepsgerichte leerweg) Aan het einde van leerjaar 3 kiest iedere leerling een vakkenpakket gericht op het vervolgonderwijs na leerjaar 4. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. De decaan geeft uitgebreid voorlichting hierover aan zowel leerlingen (tijdens de lessen) als aan de ouders (tijdens een algemene informatieavond), zodat aan het einde van het schooljaar samen met ouders, leerling en school een examenpakket op maat gekozen kan worden. Leerwegen Wij bieden de volgende leerwegen aan: De mavo of theoretische leerweg (TL) Op de mavo hebben de leerlingen in leerjaar 4, zes of zeven theorievakken. Het niveau van de theorievakken is het hoogste binnen het vmbo. Doorstroom naar vierjarig middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en havo is mogelijk. De gemiddelde groepsgrootte 25 leerlingen. De gemengde leerweg (GL) In deze leerweg hebben de leerlingen in de eindexamenklas vijf theorievakken en één praktijkvak in hun pakket. Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden zijn dezelfde als in de theoretische leerweg. De leerlingen stromen door naar mbo niveau 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25- leerlingen. De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 3 of 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25- leerlingen. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

10 De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in hun pakket. Het verschil zit in het niveau van de vakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 15- leerlingen. Innovatieve Techniek Als je als schooladvies de gemengde of theoretische leerweg hebt en je gevoel voor techniek hebt, kun je kiezen voor deze bijzondere opleiding, die al in het eerste jaar begint. Bij Innovatieve Techniek leer je hoe je technische producten of installaties ontwerpt, daarvoor tekeningen maakt op de computer en hoe je producten of installaties kunt bouwen, repareren of verbeteren F Examens en PTA s In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Een aantal vakken keert niet meer terug in leerjaar 4 en wordt dus al in leerjaar 3 afgesloten. Uiterlijk 1 oktober staan de examenregeling en de Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA s) op de website Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA s. Hierin is per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de afdelingsmanager van de bovenbouw. G Werkplekkenstructuur (WPS) Het beroepsgerichte programma wordt aangeboden in Werkplekkenstructuur (WPS). Maar wat is WPS? WPS is praktijk in een vaklokaal. Het lijkt op een bedrijfje, waar leerlingen zelfstandig werken en leren op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals bijvoorbeeld een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken een keer uitvoeren. Leerlingen werken en leren in hun eigen tempo aan een zogenaamd moduul. Ze kiezen elke week welke modulen ze gaan uitvoeren. In zo'n moduul zijn de theorie en de praktijk helemaal op elkaar afgestemd. Zo hebben de leerlingen ook meer eigen verantwoordelijkheid tijdens de lessen. De leerling leert ook het eigen werk te beoordelen. Bij WPS is er meer aandacht voor de zogenaamde werk- en beroepshouding van de leerlingen. Door dit alles is het voor de docent mogelijk, leerlingen meer individueel of in groepjes te begeleiden als een coach. Met WPS kunnen we de leerling een goede basis bieden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo. H Leerwerktraject Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen die in de basisberoepsgerichte leerweg zitten en moeite hebben om het lesprogramma te volgen. Ze leren gemakkelijker in de praktijk dan via lessen op school. Het leerwerktraject is een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. De school bepaalt in overleg met de ouders of een leerling in aanmerking komen voor dit traject. De leerling doet examen en ontvangt het diploma basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject. Met dit diploma kan hij verder leren op het mbo op niveau 2. I Stage Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar stage. De derdejaars leerlingen gaan 2 keer een week op stage. De leerlingen van klas 4 hebben een zogenaamde lintstage. Gedurende 19 weken zullen de leerlingen 1 dag per week op stage gaan. J Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Onze onderbouw leerlingen gaan nog wel op maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is bedoeld om leerlingen te leren belangeloos iets te doen voor de maatschappij. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Jongeren kunnen zo tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

11 K Buitenschoolse activiteiten Bij aanvang van het schooljaar ontvangt iedere leerling een jaarplanning met daarop de belangrijkste data van dat schooljaar. De activiteiten die in het jaarprogramma zijn opgenomen hebben meestal betrekking op het onderwijs zoals: kennismakingsdagen voor alle leerlingen aan het begin van het schooljaar, excursies en sportdagen. Ook worden er projecten opgenomen in de lessen die een eigen doelstelling hebben. De projecten en buitenschoolse activiteiten maken onderdeel uit van het lesprogramma en zijn dus verplicht. Datzelfde geldt ook indien op een dergelijke activiteitendag de schooltijden langer zijn dan het normale lesrooster. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

12 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK A Lessentabel Vak 1B 1K 1GT 1i 2B 2K 2GT 2i 3BG 3BZ 3KG 3KZ 3Ki 3GG 3GZ 3T 3i 4BG 4BZ 4KG 4KZ 4GG 4GZ 4T 4i Nederlands Engels Duits Economie Wiskunde Mens en Techniek (nask-techniek) Natuur/scheikunde Mens en Omgeving (biologieverzorging) Mens en natuur Biologie Mens en Maatschappij Maatschappijleer Maatschappijleer 2 CKV Kunst & cultuur Sport en beweging Mentoruur Toepassing ICT RTS (rek/taal/stud. Vh.) projecten sector oriëntatie beroepsgerichte vakken stage /27* 28* 24/25* = keuze bio of nask 2 = keuze bio of nask + ec. Of du 3 = keuze 3 van de vier bio, nask, ec, du Schoolgids Prinsentuin van Cooth

13 B Uitleg lessentabel Onze school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Naast de ingeroosterde lesuren krijgen de leerlingen nog de mogelijkheid tot het volgen van de huiswerkklas. De leerlingen volgen, in klas 1 t/m klas 3, per week gemiddeld 32 lesuren. Door de lessentabel te vermenigvuldigen met 38 effectieve lesweken x 50/60 minuten kom je op 1014 klokuren. Tel hierbij de andere onderwijsactiviteiten op, dan komen de leerlingen ruim aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. In klas 4 volgen de leerlingen per week tenminste 26 lesuren. Door deze lesuren te vermenigvuldigen met 32 effectieve lesweken x 50/60 minuten kom je op 693 klokuren. In klas 4 lopen de leerlingen stage. Zij doen dat ofwel wekelijks één dag, ofwel een of twee stages van een week. Ook deze uren tellen, via een omrekenfactor, mee in de onderwijstijd. De basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg 128 uur stage en de gemengde leerweg 80 uur stage. In totaal komen de leerlingen van klas 4 ruim aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Diverse activiteiten in het kader van maatschappelijke stage, LOB (Loopbaan Oriëntering en Begeleiding), kunst en cultuur, inhaaluren en extra sport vallen buiten de reguliere lessen maar zijn wel verplicht en opgenomen in het curriculum. In het rooster zijn RTS-uren opgenomen. In deze uren wordt extra aandacht besteed maatwerk zoals rekenen, taal en studievaardigheden. Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. De verplichte onderwijstijd bedraagt: klokuren in leerjaar 1 en 2; klokuren in leerjaar 3; 700 klokuren in het examenjaar;. Onderwijs is meer dan alleen het volgen van lessen. Andere leeractiviteiten die ook onder onderwijstijd vallen zijn: Beroepsvoorbereidende stage: Klas 3, gedurende twee weken; Maatschappelijke stage; Onderbouwleerlingen, 1 dag; Mentoruren: Naast een vast mentoruur staat er een mentorbegeleidingsuur per klas geregistreerd; Vaste proefwerkuren, inhaaltoetsen: Donderdagmiddag, lesuur 7 en 8; Ondersteuningsactiviteiten: Binnen de diverse digitale content zijn er feedback modules opgenomen; Meerdaagse excursies: Parijs klas 4, uitwisseling met collegaschool in Coulogne, Internationalisering; Schoolreizen: Klas 3 Metropolis, fort Breendonk; CKV-opdrachten: Klas 1 en 2 CKV-dagen, Klas 3 CKV-activiteiten; Stages: Klas 4, BB en KB 128 uur; Buitenschoolse activiteiten: Het organiseren van schoolfeesten, eindejaarsactiviteiten of deelname aan open dagen of leerlingenraad. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

14 C Lestijden De leerlingen volgen, in klas 1 t/m klas 3, per week 32 lesuren. Dit zijn de lestijden op onze school: Onderbouw Bovenbouw Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Pauze uur Pauze uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Pauze uur Pauze uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Pauze uur lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Na het vierde of vijfde lesuur is er een lunchpauze van 30 minuten in de aula. Leerlingen die s ochtends voor zeven uur van huis moeten vertrekken om tijdig op school te zijn, kunnen een pasje aanvragen, waarmee ze toestemming krijgen wat later te komen. Deze regeling geldt met name voor leerlingen in de leerjaren 1 en 2.De lessen in de onderbouw worden in principe tot en met het 7 e lesuur worden ingeroosterd. Voor de leerlingen van de bovenbouw kan het zijn dat de lessen tot en met het 9 e lesuur ingezet worden. Deze klassen starten op deze dag later met het onderwijsprogramma. D Lesrooster en lesuitval Het lesrooster is met zorg samengesteld. Alle lessen voor het eerste tot en met het derde leerjaar zijn aansluitend, er zijn dus geen 'tussenuren'. Voor het vierde leerjaar proberen we het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Als er een docent afwezig is door ziekte of studie, worden de lessen vervangen. Op het mededelingenbord, portal, ouderportaal is kan de leerling elke ochtend zien welke wijzigingen er zijn in het rooster. Het zal zelden voorkomen dat lessen uitvallen, omdat de docenten een vergadering hebben. Gewoonlijk vinden die vergaderingen buiten de lestijden plaats. Het betreft hier voornamelijk nascholing, activiteiten van leerlingen waarbij meer medewerkers aanwezig zijn, rapport- en leerlingenbesprekingen, personeelsvergaderingen en excursies. Calamiteiten zijn echter niet te voorzien. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. E Verlof en ziekmelding Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen en uur 's ochtends. Ziek melden kan alleen door een van de ouders of verzorgers gebeuren. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de onderbouw of bovenbouwcoördinator en krijgt een notitie in het contactboekje waarin staat wanneer die leerling ziek naar huis is gegaan. Als de leerling de school weer gaat bezoeken dan neemt hij een melding van herstel ondertekend door de ouders/verzorgers weer mee naar school. Ook als een leerling van huis uit ziek gemeld wordt, verwachten wij een melding van herstel terug op school. Formuliertjes hiervoor zijn op te vragen bij de administratie van de school. Alle afwezigheid van een leerling wordt genoteerd. Bij onwettige afwezigheid wordt contact met thuis opgenomen. Ook kan de afdeling Leerplicht van de woongemeente worden ingeschakeld. Hetzelfde gebeurt ook indien een leerling te vaak te laat in de les komt. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

15 F Vakanties en vrije dagen De leerplichtwet maakt het niet mogelijk om buiten deze vastgestelde perioden verlof te krijgen voor een vakantie, ook niet voor bijvoorbeeld een lang weekend. Buitengewoon verlof, in verband met bijzondere familieomstandigheden, is in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Verzoeken daartoe moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de onder- of bovenbouwcoördinator. Vakantierooster schooljaar Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2014 Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 16 t/m 20 februari e Paasdag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsvakantie 14 en 15 mei e Pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2015 Voor de leerlingen mogen scholen twaalf roostervrije dagen inplannen: maximaal zes rondom de zomervakantie en maximaal negen verspreid door het jaar. In het bovenstaande rooster is al gekozen voor vrijdag 15 mei (dag na Hemelvaart). Er zijn dus nog elf roostervrije dagen over. Deze worden op Prinsentuin van Cooth ingepland en verwerkt in de jaarkalender die de leerlingen in het begin van het schooljaar krijgen. G Sport en bewegen Tijdens de lessen in de gymzaal zijn de leerlingen verplicht om gymschoenen geen zwarte zolen te dragen. Horloges en andere sieraden (ook piercings) mogen niet gedragen worden tijdens de gymles, omdat de leerling zichzelf of anderen daarmee schade kan toebrengen. Voorafgaand aan de gymles moeten sieraden e.d. goed opgeborgen worden in het garderobekastje. Niet meenemen naar de gymzaal dus! De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van waardevolle spullen. Als een leerling geblesseerd is, moet hij altijd zijn gymkleding meebrengen. In overleg met de docent wordt bepaald of sommige gedeelten van de les toch gevolgd kunnen worden. Ook kan een leerling ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld materiaal klaarzetten of tellen. Als een leerling niet kan deelnemen aan de gymles moet dit altijd door de ouders aangegeven worden door middel van een briefje of een medische verklaring van een arts. Als een leerling voor een langere periode niet kan deelnemen aan de les, krijgt hij een vervangende opdracht, bijv. het maken van een werkstuk. Deze opdracht telt mee in de beoordeling van die rapportperiode, zodat elke leerling in iedere periode een cijfer op het rapport heeft. Lichamelijke opvoeding is immers een vak dat meetelt voor het behalen van het vmbo-diploma! H Schoolregels voor leerlingen Geen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft. De belangrijkste afspraken en regels worden in onderstaand overzicht genoemd en vormen een aanvulling op het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut en de klachtenregeling vind je op onze website: Omgang met elkaar Ik neem een ander zoals die is, dus ik geef geen bijnamen en ik scheld niet. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld. Ik neem geen wapens of drugs mee naar school. Als iemand mij hindert zeg ik duidelijk: Stop ermee. Als dat niet helpt, vraag ik een docent om hulp. Ik speel niet voor eigen rechter. Ik help anderen om zich aan deze regels te houden. In en rond de school Ik eet, drink of snoep alleen tijdens pauzes in de aula of buiten. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

16 Ik houd de school en het schoolplein schoon. Ik gooi geen troep op de grond, maar in de juiste, daarvoor bestemde afvalbakken. Als ik wat vuil maak, ruim ik het op. Ik verlaat het schoolterrein alleen als ik toestemming heb van een personeelslid. Wachten bij de poort geeft gevaar voor anderen, dus wacht ik op het schoolplein of in de aula. Ik spreek niet met anderen aan de poort af. Ik mag op school absoluut niet roken. Ik maak geen beeld- en/of geluidopname zonder nadrukkelijke toestemming van de directie. Ik zorg dat ik altijd mijn contactboekje bij de hand heb. Ik houd me aan het eenrichtingsverkeer op de trappen. Ik loop niet over de parkeerplaats. Computerplein Ik mag buiten de lessen werken aan het computerplein, maar alleen met een rode toestemmingskaart; die kan ik halen bij de directie of de coördinatoren. Op het computerplein werk ik in stilte. Ik laat mijn werkplek netjes achter (ook mijn stoel). Ik houd me aan de gedragsregels van het ROCWB en van onze school. Aularegels Ik doe mijn jas in mijn kluisje; ik neem hem niet mee in de aula. Tijdens de pauze ben ik in de aula of op het schoolplein; niet bij de kluisjes of in de gangen. Tijdens de grote pauze meld ik mij als lid van de corveeploeg uiterlijk 5 minuten voor het einde van de pauze op de afgesproken plaats. Er is een aparte tafel voor de corveeploeg, zodat meteen na afloop van de pauze met het opruimen begonnen kan worden. Ik gebruik alleen de toiletten in de lange gangen achter de aula. Tijdens de les Ik zorg dat ik met mijn gedrag de les niet verstoor. Mijn telefoon en/of geluidsdragers zijn tijdens de les uit en opgeborgen. Mijn pet is af en mijn jas ligt in mijn kluisje. Een hoofddoekje of keppeltje mag als mijn geloof dat voorschrijft en als dit geen gevaar in de les oplevert. Als ik te laat ben, ga ik eerst langs de administratie om het in mijn contactboekje te laten noteren. Ik zorg ervoor dat ik de juiste schoolspullen (boeken, kleding etc.) voor de betreffende les bij me heb. Ik zorg er zelf voor dat ik gemist werk inhaal. In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, accepteer ik de beslissing van de schoolleiding. Deze regels ondertekent de leerling bij aanvang van het schooljaar en hij bewaart ze in zijn agenda. I Portal ROC West-Brabant Iedere leerling die ingeschreven is op een van de instituten van het ROC West-Brabant en dus ook alle leerlingen van Prinsentuin van Cooth, heeft een account op het netwerk van het ROC West- Brabant. Deze zogenaamde portal of portaal is zowel op school als thuis te bereiken via het adres: https://portal.rocwb.nl. Op de portal is het nieuws van Prinsentuin van Cooth te vinden, beleidsdocumenten, procedures en Regelingen. Leerlingen kunnen hier opdrachten die zij thuis hebben gemaakt, opslaan op hun eigen werkgebied en daar dan vervolgens op school weer aan verder werken. En vice versa natuurlijk! Schoolgids Prinsentuin van Cooth

17 5 BEGELEIDING De school heeft het afgelopen jaar een schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan opgesteld. Deze documenten staan op onze website: Ten behoeve van het volgen van leerlingen in hun schoolloopbaan wordt een beperkt aantal gegevens over het onderwijskundig functioneren van de leerling en de begeleidingsactiviteiten van de school bijgehouden in een dossier. De gegevens gaan van jaar tot jaar mee met de leerling en worden op aanvraag bij schoolwisseling overgedragen aan de volgende school. Studeren, dat moet de leerling zelf doen, maar de school helpt daarbij op allerlei manieren. Op onze school vindt begeleiding plaats bij studie, bij studieproblemen, bij beroepskeuze en ook bij persoonlijke problemen. Als het nodig is, worden specialisten ingeschakeld. In de samenhangende, integrale aanpak van begeleiding wordt elke leerling als een uniek persoon gezien. A Persoonlijke begeleiding Leerlingbegeleiding richt zich in de eerste plaats op het welzijn van de individuele leerling. Leerlingen die goed in hun vel zitten gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale Breda in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Ook het contact tussen school en thuis verloopt meestal via de mentor. Met deze persoonlijke begeleiding willen we: optimale omstandigheden creëren om zich te kunnen ontwikkelen; helpen bij problemen; sociale vaardigheden ontwikkelen; aandacht besteden aan gedrag en normen en waarden. Het kan zijn dat de mentor contact opneemt met de ouders als de school vindt dat er voor een leerling speciale hulp nodig is. Deze hulp kan geboden worden op school door extra steunlessen voor een bepaald vak of een training op sociaal emotioneel vlak die door eigen docenten gegeven worden of door deskundigen van buiten de school, bijv. de schoolarts, een maatschappelijk werker of een psycholoog. B Groepsbegeleiding De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in de groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen aan groepsvorming. Ook op andere momenten zoals tijdens de sinterklaas of kerstviering, wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een belangrijke rol. We bevorderen de groepsbinding en de onderlinge samenwerking om: een optimaal werk- en leerklimaat te bevorderen; ervoor te zorgen dat leerlingen inzicht in groepsprocessen krijgen; adequaat te leren handelen; te leren samenwerken; respect te hebben voor elkaar. C Studiebegeleiding Tijdens keuzewerktijd-uren leren de leerlingen hoe ze de studie aan moeten pakken. Voor leerlingen met leerproblemen of een achterstand bij een specifiek vak, is er ondersteuning van de docent en de mogelijkheid gebruik te maken van hulpmiddelen en remedial teaching (RT). De studiebegeleiding is gericht op: het realiseren van een optimale leermotivatie; het ontwikkelen van effectieve studiegewoonten en studievaardigheden; het inspelen op de verschillen tussen leerlingen (zo nodig wordt lesmateriaal aangepast); het oplossen of verkleinen (tot een aanvaardbaar niveau) van specifieke leerproblemen. D Keuzebegeleiding De decaan is op onze school de persoon die de lessen loopbaanoriëntatie organiseert en de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt. In klas 3 begeleidt hij de leerlingen bij het samenstellen van het vakkenpakket. In overleg met ouders en de leerling komt er een verantwoord Schoolgids Prinsentuin van Cooth

18 vakkenpakket tot stand dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. De doelen van de keuzebegeleiding zijn: leerlingen helpen om eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen; leerlingen leren keuzes te maken uit opleidingen en beroepen; leerlingen begeleiden met het oog op vervolgsituaties; toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen. E Structuur van de begeleiding De leerlingbegeleiding op Prinsentuin van Cooth kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Als dat niet het geval is, wordt zo nodig de tweedelijns begeleiding ingeschakeld. De tweedelijns begeleiding gebeurt door specialisten. Dat zijn deskundigen in dienst van Prinsentuin van Cooth zoals een decaan, een remedial teacher of een orthopedagoog. Deze specialisten werken daarbij nauw samen met de jeugdarts en het schoolgericht maatschappelijk werk via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In laatste instantie wordt de derdelijns begeleiding verzorgd door externe deskundigen en hulpverleningsinstanties. F Leerlingbespreking De leerlingbespreking is de kern van de begeleiding. Elke week bespreekt de afdelingsmanager de klas met het mentorenteam van het betreffende leerjaar. De vakdocenten worden geïnformeerd over belangrijke zaken. Bij bijzonderheden neemt de mentor contact op met de ouders. G Zorg- en Advies Team (ZAT) De leerlingbegeleiding op Prinsentuin van Cooth kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Als dat niet het geval is, wordt het Zorg- en Advies Team (ZAT) ingeschakeld. Het ZAT is een multidisciplinair overleg waarin de brug geslagen wordt tussen de schoolinterne (tweedelijns begeleiding) en de schoolexterne (= derdelijns) begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en school. Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een advies. Formeel blijft de schoolleiding eindverantwoordelijk; ook voor de besluitvorming in het ZAT. Uitgangspunt in praktijk is dat de schoolleiding de adviezen van het ZAT zal volgen. Het functioneren van het ZAT en de effectiviteit van het ZAT zal aan het einde van elk schooljaar schriftelijk worden geëvalueerd. Als uit de leerlingbespreking blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, dan wordt het dossier van de leerling verder besproken in ons Zorgteam onder leiding van de zorgcoördinator. Als blijkt dat er meer nodig is dan didactische hulp alleen, dan vindt er een doormelding plaats aan het ZAT. In dat team hebben naast de verantwoordelijke afdelingsmanager ook zitting onze zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk werkende (van CJG), een ambtenaar Leerplicht, een jeugdarts en op afroep de wijkagent van politie. Wij gaan er van uit dat ouders er geen bezwaar tegen hebben tegen een bespreking in het ZAT. Indien dat wel het geval is, kunnen de ouders dat aangeven bij de mentor. Het ZAT kan een leerling leiden naar een extra zorgtraject (sociale vaardigheidstraining, reboundtraject, time-outvoorziening, geïndiceerde jeugdzorg). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. H Sociale vaardigheidstraining Een dergelijke cursus is bedoeld voor leerlingen die op het gebied van sociale vaardigheden nog wat ondersteuning kunnen gebruiken. We richten ons, onder andere, op de volgende vaardigheden: Nee zeggen; Voor je mening opkomen; Een praatje beginnen; Het uiten van emoties. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

19 De leerlingen leren ook hoe ze moeten omgaan met pestgedrag van anderen en hoe ze pestgedrag kunnen stoppen. Deelname aan deze cursus is op vrijwillige basis. De cursus bestaat uit tien lessen en vindt plaats onder lestijd. Leerlingen die de cursus reeds hebben gevolgd waren zeer enthousiast. Ze gaven aan zich na de cursus sterker te voelen en vonden het erg leuk om aan de cursus deel te nemen. Aanmelding voor deze SOVA- training gebeurt door de mentor bij het zorgteam. I Remedial teaching Remedial teaching kan worden gegeven als er leerachterstanden en/of leerproblemen zijn geconstateerd. Deze kan individueel of in kleine groepjes van leerlingen met dezelfde problemen plaatsvinden. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de RT uit het basisonderwijs wordt doorgetrokken. In eerste instantie zal het zorgteam de verschillende docenten voorzien van informatie om het geconstateerde leerprobleem tijdens de lessen aan te pakken. Dit verhoogt de effectiviteit. J Vertrouwenspersoon De leerling maakt deel uit van onze school waarin leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en directieleden met elkaar leven en werken. In ons leerlingenstatuut zijn gedragsregels vastgelegd om leven en werken zo aangenaam mogelijk te maken. Er zijn regels over verzuim, roken, discriminatie, geweld, agressie en intimidatie. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld kan de leerling bij de vertrouwenspersonen van onze school terecht: mevr. A. Hilhorst, mevr. M. Kavelaars en dhr. T van Helden. Mocht er een wijziging plaatsvinden dan is de naam en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon/-personen te vinden in de vitrine van de school. I Schoolarts In klas twee worden leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts. De arts let daarbij niet alleen op lichamelijk gezondheid, maar ook op het sociaal- en emotioneel functioneren. L Schoolmaatschappelijk werk Alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Breda beschikken sinds 1 januari 2001 over medewerking van schoolmaatschappelijk werk. Een aantal klokuren per week is een medewerker van I.M.W. op de school aanwezig om leerlingen of de school te ondersteunen. Wat houdt deze dienstverlening in? Een leerling in de leeftijd van uw kind loopt in zijn dagelijkse leven tegen een groot aantal zaken aan, waarin hij of zij zijn weg moet zien te vinden. Hij moet leren omgaan met zaken als bijvoorbeeld het verlies van dierbaren, verhuizing naar een andere leefomgeving, de relatie tussen volwassenen en het vinden van een eigen plaats tussen leeftijdgenoten. Deze groei naar zelfstandigheid gaat niet altijd vanzelf en leidt bij een aantal leerlingen tot verminderde aandacht voor het onderwijs en daardoor tot verminderende schoolprestaties. Het is denkbaar dat een leerling persoonlijke zaken niet wil bespreken met medewerkers van de school, maar wel met een meer onafhankelijk persoon. En daarvoor is de schoolmaatschappelijk werkende! Op het moment dat de school constateert dat een leerling op welke manier dan ook verminderd functioneert, dan kan via het zorgadviesteam doorverwijzing plaatsvinden naar de schoolmaatschappelijk werkende. Deze voert een eerste (vertrouwelijk) gesprek met de leerling en afhankelijk van dit gesprek, volgt een verdere afspraak. Dit kan oplopen tot maximaal vijf gesprekken. In dat gesprek/die gesprekken zal de schoolmaatschappelijk werkende trachten te analyseren wat het probleem is en de leerling adviseren hoe daar mee om te gaan. Dit kan dus ook leiden tot een aanmelding bij een meer intensieve vorm van Jeugdhulpverlening. Dat laatste gebeurt overigens altijd na contact daarover met de ouders. Zoals hierboven al is aangegeven is de medewerker van I.M.W. een onafhankelijk persoon tussen leerling en de school in. Het eerste gesprek is altijd vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ouders en/of de school niet worden geïnformeerd over de inhoud als de leerling dat niet wil. Met de leerling wordt in dat gesprek afgesproken of de ouders en/of de school worden geïnformeerd en wie dat doet. N Dyslexie In toenemende mate krijgen wij leerlingen op school waarbij een vorm van dyslexie is geconstateerd. Omdat voor deze leerlingen speciale maatregelen genomen kunnen worden, leggen wij u die hieronder uit. Ook voor andere vormen van leerproblemen of geconstateerde sociaal-emotionele problematiek hebben wij een daarop toegespitste aanpak. Omdat het daarbij om veel kleinere aantallen gaat, wordt daar in deze schoolgids niet nader op ingegaan. De direct betrokken ouders Schoolgids Prinsentuin van Cooth

20 krijgen die informatie van de mentor. Voor een dyslectische leerling kan de school een belangrijke rol spelen door begrip te tonen voor de handicap en door duidelijkheid te geven over wat er aan de hand is. Een leerling met dyslexie wordt pas als zodanig erkend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Er moet een rapport zijn van een erkend psycholoog/orthopedagoog waarin wordt vastgesteld dat er sprake is van dyslexie; Er moet een handelingstraject uitgestippeld of afgelegd zijn. De officiële regel uit de examenregeling voor het voortgezet onderwijs is dat voor leerlingen met dyslexie geldt dat ze bij de toetsing verlengde tijd hebben en de opgaven in een vergroot lettertype kunnen krijgen (Examenbesluit voor vwo/havo/vmbo, artikel 55 punt 2). Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiesticker in hun contactboekje. Hiermee kunnen ze de docenten laten zien dat zij recht hebben op faciliteiten voor dyslectische leerlingen. Die faciliteiten worden hen dan ook geboden. Deze faciliteiten gelden overigens niet voor leerlingen bij wie dyscalculie is geconstateerd. Hiervoor maakt de wetgever nog geen uitzondering. H Rebound voor als het even niet (meer) gaat Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland werken samen in zogenaamde regionale samenwerkingsverbanden. Een dergelijk samenwerkingsverband is bedoeld om met elkaar afspraken te maken over de ondersteuning van leerlingen die de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van een school te boven gaan. Om voortijdig schoolverlaten vanwege problematisch gedrag te voorkomen heeft de minister van onderwijs elk samenwerkingsverband in Nederland de opdracht gegeven een reboundvoorziening in te richten. De reboundvoorziening is een onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur. Na overleg met de ouders kan de schoolleiding besluiten een leerling tijdelijk op de Rebound te Breda. Het doel hiervan is om een gedragsverbetering tot stand te brengen. Een verblijf in de Rebound duurt maximaal dertien weken. Tijdens het verblijf in de reboundvoorziening volgt de leerling een traject-opmaat, gericht op: motivatie- en gedragsverandering; herstel van de verhouding met docenten en medeleerlingen; verbetering van de leerattitude; voortzetting van het reguliere leerstofprogramma. Het verblijf in de Rebound is onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur, dat wil zeggen dat voor de leerling de normale schoolregels en -afspraken gelden. Het verblijf in de Rebound is er op gericht om na maximaal dertien weken weer terug te keren in de eigen klas. Schoolgids Prinsentuin van Cooth

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie