Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010"

Transcriptie

1 Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder afwezig Bos (J.P.), Cremers, De Haas (vz), De Mol, Oosterbaan, Van Os, Oueselati, Peeters Bakker, Van den Doel (decaan), Drees Bos (secretaris, verslag) Hendriksen, Mooi, Reinders evenals Schaapveld (raad) en voorts Riel (bestuur) Van Breda 1 Opening De decaan opent de vergadering om uur. 2 Vaststelling agenda De agenda wordt volgens concept vastgesteld, met dien verstande dat het agendapunt 7g Evaluatie kerncurriculair onderwijs verschoven wordt naar de meivergadering; de adviescommissie Onderwijs heeft de evaluatie nog niet kunnen uitvoeren. 3 Vaststelling verslagen overlegvergadering(en) 3.a Verslag extra overlegvergadering 24 februari 2010 Het verslag wordt een enkele kleine tekstuele wijziging vastgesteld. 3.b Verslag overlegvergadering 31 maart 2010 Tekstueel: p. 3 5.c (r ) dit negatief zal uitwerken voor de zichtbaarheid van mogelijkheden op MA-vlak vervangen door het makkelijker zal worden wat nu nog opleidingen zijn te laten verdwijnen Het verslag wordt met deze aanpassing vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: p De Haas constateert dat het overlegorgaan voor de ondersteunende diensten slechts een beperkte taakstelling heeft en geen rol speelt op meer beleidsmatig vlak. Dan ligt het in de rede de term van overlegorgaan te gebruiken en de term medezeggenschapsorgaan te vermijden. Dat is ook de intentie van het bestuur, maar op dit moment hanteert het faculteitsreglement nog deze laatste term. Op voorstel van De Haas zal het genomen besluit (# 36) al op de a.s. situatie preluderen. De raad stemt hiermee in. Het bestuur meldt bij de eerstvolgende generale wijziging van het faculteitsreglement dit ook op dit punt te willen aanpassen. p. 3 5.b Naar aanleiding van een vraag van Cremers meldt de vice-decaan dat de procedure voor de samenvoeging van de taalwetenschappelijke BAopleidingen op schema ligt. Het bestuur vertrouwt er nog steeds op dat het gevoegde programma kan gaan draaien per 1 september De herziene aanvraag voor een MA Museums, Collections and Cultural Politics wordt in mei door het College besproken; de verwachting is dat het daarna wordt ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). 3.c Besluitenlijst overlegvergadering 31 maart 2010 Met de onder 3.b genoemde terminologische wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 1

2 3.d Rapportage afwikkeling adviezen en besluiten overlegvergadering 31 maart 2010 De rapportage geeft geen aanleiding tot discussie. 4 Rapportage reorganisatie voormalige letterenfaculteit De Haas dankt het bestuur voor de overlegde rapportage. Hij constateert echter met zijn mederaadsleden dat zij behoefte hebben aan een evaluatie waarin de realisatie van de gestelde doelen centraal staat. Aan de hand van een dergelijke evaluatie zou duidelijk moeten worden of en in welke mate de operatie (al) succesvol is en welke stappen nu verder aan de orde zijn. De decaan reageert met de opmerking dat het om een complexe operatie gaat, met drie deelprocessen, (i) de reorganisatie van de letterenfaculteit (en van Kunsten), (ii) de herstructurering van de faculteit gericht op het vinden van een organisatiestructuur die goed aansluit bij de primaire processen en (iii) de fusie van vier faculteiten tot Geesteswetenschappen. Alle drie deze processen zijn nog lopend. Het is goed deze te onderscheiden met het oog op de duidelijkheid. De Haas vindt deze driedeling een zinvolle basis voor de geleding van de evaluatiediscussie. De Haas stelt voor dat de raad een aantal vragen voor het bestuur formuleert, geordend naar de drie deelprocessen, als basis voor de verdere discussie met het bestuur in een volgende vergadering; hij stelt voor de discussie voor de zomer te laten plaatsvinden. Dit lijkt de decaan een vruchtbaar idee. Cremers voegt hieraan toe dat voor hem de relatie tussen reorganisatie- en personeelsplannen Letteren belangrijk is. Naar zijn opvatting is het tweede document niet het logische uitvloeisel van het eerste; daarom wil hij meer inzicht krijgen in het proces van destijds. Ook stelt Cremers dat de toenmalige raad onder grote druk en in een kort tijdsbeslag zijn standpunt heeft moeten bepalen; in dat kader betreurt hij het dat toen (26 november 2008) leden van de facultaire gemeenschap in de raadsvergadering geen spreekrecht hebben gekregen om hun standpunten toe te lichten. De decaan antwoordt dat het bestuur zich bij de totstandkoming van reorganisatie- en personeelsplan zeer heeft ingespannen om de gehele facultaire gemeenschap van de voormalige letterenfaculteit bij het proces te betrekken: bijeenkomsten in verschillende fasen in het proces voor de verschillende delen van de faculteit, plaatsing van de cruciale documenten op de website (concepten en definitieve versies), enz. De wording van het personeelsplan zelf is een samenspel in het najaar van 2008 van faculteitsbestuur, instituten in oprichting en opleidingsvoorzitters geweest. In het beslag van enkele maanden heeft een zeer groot aantal gesprekken plaatsgevonden. Naar zijn aard (passende omgang met belangen van medewerkers) is dit echter ook de fase van het reorganisatieproces die het minst openbaar heeft kunnen zijn. De openbare discussie met de raad heeft zich in een korte periode afgespeeld, maar hij herkent geenszins het beeld als zou er niet de tijd zijn genomen om de discussie met de raad deugdelijk te voeren. Hij bestrijdt dat het personeelsplan niet goed zou aansluiten bij het reorganisatieplan Voorts wijst hij erop dat de documenten, als voorgeschreven door de universitaire reorganisatiecode, het Lokaal Overleg zijn gepasseerd. Raad en bestuur kunnen zich vinden in het door De Haas gedane voorstel voor een evaluatie van de uitwerking van de veranderingen in de huidige situatie. De raad zal vragen uiterlijk 12 mei a.s., zo mogelijk eerder, aan het bestuur voorleggen. Op 26 mei 2010 zal zo mogelijk dit onderwerp opnieuw aan de orde komen. 5 Onderwijs- en examenregelingen 2010 / 11 Het bestuur stelt voor de onderwijs- en examenregeling te splitsen in een facultair deel, dat voor alle opleidingen gelijk is, en een opleidingsdeel, dat die elementen bevat die specifiek zijn voor die opleiding. Dat maakt ook het werk voor de opleidingen beter overzienbaar. Ter tafel liggen nu de modelteksten voor BA en MA alsmede een procedurevoorstel. Voorts is er een advies van de commissie Onderwijs. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 2

3 Op een vraag van Oosterbaan over de achterliggende redenen voor het moeten behalen van minimaal een 4.0 voor een eerste tentamen om te mogen deelnemen aan de herkansing (BA, artikel 4.1.5) antwoordt de vice-decaan dat deze maatregel voortvloeit uit het toetsbeleid: dit beoogt studenten te stimuleren al meteen serieus te werken voor de eerste toets van een cursus. Op dit moment experimenteren de godsdienstwetenschappelijke en wijsgerige opleidingen hier al mee. Peeters vraagt aandacht voor het probleem dat hieruit voort zou kunnen komen voor ambitieuze studenten, die twee opleidingen naast elkaar proberen te doen. De vicedecaan antwoordt dat examencommissies zo nodig gebruik kunnen maken van de hardheidsclausule om een passende regeling te treffen. Ook Cremers vraagt aandacht voor de ambitieuze student; daarnaast onderkent hij de groep van calculerende studenten, die, begrijpelijk, studiebelangen afwegen tegen andere. Vanuit het perspectief van beide groepen vraagt hij om de keuze van de toepassing van het mechanisme dat in artikel besloten ligt, te laten aan de afzonderlijke opleidingen. De vice-decaan antwoordt dat een dergelijke wijziging haaks staat op het universitaire en facultaire toetsbeleid. Voorts ontstaat dan bij onderwijs dat door verschillende opleidingen wordt gedeeld een verschillende behandeling van studenten die eenzelfde vak volgen. Deze regeling gaat per 2010 / 11 gelden voor alle opleidingen. Op aandrang van Bos (J.P.) zegt het bestuur toe de regeling niet alleen bekend te maken middels de reguliere publicatie van de onderwijs- en examenregelingen, maar ook aan het begin van het jaar te zoeken naar andere kanalen om studenten op deze wijzigingen te attenderen. Op een vraag van Oueslati of deze regeling ook van toepassing is op werkstukken, is het antwoord dat dit formeel inderdaad het geval is. Als echter de begeleiding van werkstukken goed verloopt, bevat het traject voor de inlevering van het werkstuk allerlei momenten om dan al bij te sturen, wat een diepe onvoldoende als eindresultaat minder waarschijnlijk maakt. Van Os vraagt in het kader van deze bepaling of het dichter aan laten sluiten van de herkansing op de eerste toets hierbij een overweging is. Hij kan zich voorstellen dat de zaken anders liggen wanneer herkansingen pas na verloop van een aantal maanden plaats vinden. De vice-decaan bevestigt dat het aansturen op een herkansing kort na het eerste tentamen een rol speelt. In dat kader wil het bestuur de suggestie van de commissie Onderwijs overnemen om in de regeling vast te leggen wat de minimale termijn is tussen beschikbaar komen van de tentamenuitslag en het moment van de herkansing (minimaal vijf dagen). Deze maatregel kan ertoe leiden de nakijktermijn voor de docent korter wordt dan de onderwijs- en examenregeling mogelijk maakt; dat is echter nu al praktijk bij bijvoorbeeld de propedeuse vanwege het bindend studieadvies, zo constateert De Haas. De vice-decaan is tegenstander van herkansingen maanden na het oorspronkelijke tentamen. Dit verhoogt de inspanningen die uiteindelijk van studenten worden gevraagd en remt dus het streven naar studiesucces. Een ander belangrijk element in de modelregeling (BA) is artikel Oosterbaan constateert dat de commissie Onderwijs hier andere opvattingen heeft, vanwege extra werk voor docenten. De vice-decaan stelt dat de cohortbenadering het uitgangspunt voor deze regeling vormt: doel is studenten die de propedeuse bijna hebben afgesloten, de gelegenheid te geven nog maximaal twee onderdelen te herkansen, zodat zij met hun medestudenten en bloc overgaan naar het volgende jaar. De commissie Onderwijs stelt iets geheel anders voor. Verschillende raadsleden stellen dat de idee van de cohortbenadering impliceert voor elk curriculumjaar van het programma tot een dergelijke voorziening te komen. De vice-decaan antwoordt dat dit misschien wat veel van het goede is. Om van de mogelijkheid van artikel gebruik te kunnen maken zullen studenten zich moeten aanmelden. Cremers informeert naar de effecten van het behalen van een 3.8 voor een tentamen in eerste aanleg voor het afsluiten van de propedeuse: betekent dit dat de student dan automatisch kansloos wordt dat jaar het propedeutische examen te halen? Kunnen zij, als ze verder goed presteren, toch in aanmerking komen voor de regeling van artikel 4.1.7? Dat laatste is inderdaad het geval; luidt In afwijking van het in artikel 4,.1.4 en gestelde,. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 3

4 Met zes stemmen voor, één tegen en één onthouding aanvaardt de raad besluit 37 (vaststelling modeldocumenten en procedure voor de afwikkeling ervan). 6 Arbo- en milieuverslag 2009 en Jaarplan 2010 Bij de behandeling van dit agendapunt is er geen quorum bij de personeelsgeleding; hiermee kan besluit 39 niet in stemming gebracht worden; voor advies 38 (gehele raad) is dit wel mogelijk. Besluit 39 zal daarom voor 26 mei opnieuw geagendeerd worden met een beroep op artikel 6 van het reglement van orde van de raad. Een ernstig zorgpunt is het aantal beschikbare bedrijfshulpverleners (BHV-ers) uit de faculteit (één); het is beschamend vast te stellen dat de bedrijfshulpverlening van het WSD-complex draait op de BHV-ers van het UFB, het LAK en Archeologie. Verhoging van het aantal BHVers uit Geesteswetenschappen is dan ook een belangrijk actiepunt. Op een vraag van De Haas over nieuwbouw dan wel renovatie van het complex antwoordt de decaan dat dit is opgenomen in het universitaire vastgoedplan voor de jaren tot en met Over een planning is nog niets bekend. Van Os geeft in overweging het Lipsius te laten bekleden met zonnepanelen; de portefeuillehouder Bedrijfsvoering krijgt de vraag deze suggestie door te spelen aan Vastgoed. Met algemene stemmen wordt advies 38 aanvaard. 7 Mededelingen 7.a Agenda s van vergaderingen van het faculteitsbestuur 20 april (2010/16) Bos (J.P.) informeert naar de inhoud van 4.4. De decaan antwoordt dat de presentatie het voorgenomen nieuwe bekostigingsmodel van met Ministerie voor de universiteiten betreft. Centraal daarin staat voor de financiering van het onderwijs het aantal ingeschreven studenten, voor zo ver zij studeren binnen de nominale cursusduur. Dit levert enige spanning op met het universitaire en facultaire rendementsbeleid. De VSNU is verdeeldover de ministeriële plannen. Een ander punt in dezen is de regeling dat studenten slechts voor bekostiging in aanmerking komen voor één BA en één MA. Deze regeling ligt besloten in een recente wetswijziging en wordt voor Leiden al in 2010 geëffectueerd; andere universiteiten, UvA, VU en UU, kiezen voor een later moment. Dit creëert de nodige onrust, in het bijzonder vanwege de overgangssituaties voor al actieve studenten. Deze kunnen zich met vragen het best wenden tot de studentendecaan Buis. Op een vraag merkt de vicedecaan op dat hij voor niet bekostigde studenten een tarief van ,= op zich niet onredelijk acht; dit is een tarief dat kostendekkend is wanneer er in het geheel geen overheidsbekostiging is. 7.b Lijst met ingekomen stukken Bij de brieven bevinden er zich van de zusterfaculteiten die zich onthouden van een advies over de voordracht voor de leerstoel Zeegeschiedenis. Cremers vraagt of dit zorgwekkend is. De decaan meldt dat dit niet het geval is: waar faculteiten niet over relevante expertise beschikken, onthouden zij zich in de regel van een advies. Naar aanleiding van een vraag van Van Os antwoordt de decaan dat het regieorgaan op 9 april jl. een positief signaal over de plannen voor de BA International Studies heeft gegeven. Dit is direct doorgeleid naar de CDHO, maar kwam te laat om nog op 12 april besproken te kunnen worden. De CDHO zal er nu op 12 mei over spreken. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 4

5 7.c Lijst met verzonden stukken Geen aanleiding tot opmerkingen. 7.d Besluitenlijsten faculteitsbestuur 23 maart Van Os informeert naar het besluit over de evaluatieprocedure voor de leerstoel Boeken digitale mediastudies. De decaan meldt dat het bestuur een brede evaluatiecommissie heeft ingesteld. De criteria waaraan de commissie toetst vloeien voort uit de profielschets voor de leerstoel en betreffen zowel de leerstoel als de bezetter ervan. 7.e Duurzame Geesteswetenschappen Op 8 april heeft een Leidse delegatie (decanen Geesteswetenschappen en Archeologie, portefeuillehouder Bedrijfsvoering) gesproken met het regieorgaan. Het gesprek was positief van toon; inmiddels zijn ook vragen van het regieorgaan over de zgn. Staalgelden naar tevredenheid beantwoord. Nader bericht van het regieorgaan komt in juni, van het Ministerie in de zomer. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan landelijke voorstellen voor MA s op het gebied van Duits, Frans en Italiaans. Inzet is een samenwerking waarbij verschillende instellingen samen een coherente onderwijsprogramma voor elk van deze drie gebieden bieden. Hiernaast zijn er plannen in ontwikkeling ter facilitering van deelname van onderzoeksma-studenten aan de opleidingsprogramma s van de landelijke onderzoeksscholen. Het is de bedoeling dat er per student een individueel budget van 250,= per jaar is ter bekostiging hiervan. Het regieorgaan heeft een deel van de middelen voor deze beide doelen gereserveerd. 7.f Jaarrekening liet een positief resultaat zien; ook voor Letteren was dit het geval. Op een vraag van De Haas antwoordt de decaan dat dit resultaat mede komt door bijzondere toewijzingen van het Ministerie. Dit zijn op zich incidentele zaken; men moet zich goed bedenken dat de bezuinigingen bij Letteren zich pas geleidelijk realiseren als gevolg van de gefaseerde reductie van het aantal promovendi en de stapsgewijze afbouw van de onderzoeksmatching. Pas in 2011 zullen deze maatregelen meer effect hebben. Cremers vraagt naar de post Mutatie schuld vakantiedagen (p. 7.). Naar hij begreep speelde juist deze post een belangrijke rol in de noodzaak tot reorganisatie. De decaan antwoordt dat er drie factoren waren die de reorganisatie noodzakelijk maakten: (i) de tegenvallende bekostiging van de universiteit als gevolg van matige resultaten (in- en uitstroom), (ii) de overheveling van ,= van universiteiten naar NWO en (iii) de zwakke prestaties van de letterenfaculteit. Om hieraan verder het hoofd te bieden is een beter studie- en promotierendement noodzakelijk alsmede een vergroting van de instroom. Voor de toekomst is de decaan voorzichtig optimistisch; zo lijkt de MA-bekostiging te blijven bestaan. Cruciaal voor de toekomst is niet alleen een absolute, maar ook een relatieve verbetering van de prestaties. Wel komt er een algemene efficiencykorting op de OC&W-budgetten voor de universiteiten. 7.g Evaluatie kerncurriculair onderwijs Te behandelen op 26 mei 2010, vgl. agendapunt 2. 7.h Plan van aanpak Studiezalen UB Dit plan is de verantwoordelijkheid van de UB en niet van de faculteit. Het voorziet in een grootschalige verbouwing en herinrichting van de eerste verdieping van de UB. Dit zal ongetwijfeld overlast opleveren. De portefeuillehouder Bedrijfsvoering krijgt de vraag de aandacht van de UB te vragen voor de problematiek van het bezet houden van werkplekken door scholieren. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 5

6 8 Rondvraag en beantwoording rondvraag Van Os vraagt wanneer usis voor studenten toegankelijk wordt. De vice-decaan antwoordt dat de planning hiervoor nu uiteindelijk 3 mei is. Studenten ontvangen een mail hierover. Bakker meldt dat nu op korte termijn de sollicitatieprocedure voor het student-lid 2010 / 11 van het faculteitsbestuur start. 9 Sluiting De decaan sluit de vergadering om uur. F.A.J. de Haas, voorzitter L.J. Bos, secretaris. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 6

De raad stelt de agenda volgens concept vast met dien verstande dat agendapunten 4 en 5 worden behandeld na punt 8.

De raad stelt de agenda volgens concept vast met dien verstande dat agendapunten 4 en 5 worden behandeld na punt 8. Verslag van de 21 ste de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 30 juni 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder

Nadere informatie

Verslag van de tiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 augustus 2009

Verslag van de tiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 augustus 2009 Verslag van de tiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 augustus 09 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht

Nadere informatie

1 Opening De vice-decaan opent de vergadering om 15.10 uur.

1 Opening De vice-decaan opent de vergadering om 15.10 uur. Verslag van de 27 ste de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 30 maart 2011 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder

Nadere informatie

Vertrouwelijk deel Ook dit deel van het verslag wordt met een kleine wijziging van de formulering vastgesteld.

Vertrouwelijk deel Ook dit deel van het verslag wordt met een kleine wijziging van de formulering vastgesteld. Verslag van de 14 de de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 16 december 09 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder

Nadere informatie

1 Opening De decaan opent de vergadering om 15.00 uur. Hij verwelkomt Gomez Aguiar als nieuw lid van de raad.

1 Opening De decaan opent de vergadering om 15.00 uur. Hij verwelkomt Gomez Aguiar als nieuw lid van de raad. Verslag van de 25 ste de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 januari 2011 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau / OSZ) Afwezig met bericht

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijsvoorbereidingsproces

Onderwijsvoorbereidingsproces sproces 2015-2016 Processen: = Voorbereiding en vaststelling onderwijsprogramma s/toetsplannen UIT = Uitvoering: studiegids, roostering etc. = Onderwijs- en examenregeling LR = Leids Register voor academisch

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Format OER en

Format OER en Format OER en 2014-15 Om de diverse reacties en opmerkingen op de nota van wijzigingen beter te kunnen stroomlijnen is er een format opgesteld. De OR, FSR, OC s en examencommissies zouden wij graag willen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen:

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen: Procedureregeling instelling leerstoelen en Het college van bestuur, gehoord de decanen, besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren

Nadere informatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie Secretariaat faculteitsraad Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) GW/BES/AW/012/0067 Aan de leden van de faculteitsraad Voornemen tot reorganisatie Hierbij informeer ik u over het voornemen tot reorganisatie

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Afwezig: M. Hijdra, H.L. Murre-van den Berg, M.J. Pot, D. de Roest, A.C.M. Tijsseling, O. de Vroomen

Afwezig: M. Hijdra, H.L. Murre-van den Berg, M.J. Pot, D. de Roest, A.C.M. Tijsseling, O. de Vroomen Verslag overlegvergadering van de faculteitsraad Geesteswetenschappen met het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen op 13 november 13 - openbaar gedeelte Aanwezig: E.P. den Boer, L.P.P. Delpeut, S.J.J.

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Faculteitsraad TNW aan de Universiteit Twente

Huishoudelijk Reglement van de Faculteitsraad TNW aan de Universiteit Twente Huishoudelijk Reglement van de Faculteitsraad TNW aan de Universiteit Twente De Faculteitsraad, gelet op de bepalingen in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), en artikel 10

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 357ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 18 juni 2009 Aanwezige raadsleden: Dhr. dr. B.A. Barendregt Mw. D. Dekkers Mw. Dr. W.A. Gebhardt Mw. T.L.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 367ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 16 december 2010 Aanwezige raadsleden: Mw. Dr.T.E. Aalberts Mw. F.F. Bodrij Mw. dr. W.A. Gebhardt Mw. L.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Beck deelt mee dat de raad in de voorvergadering heeft besloten Sleutels aan te wijzen als voorzitter en haarzelf als vice-voorzitter.

Beck deelt mee dat de raad in de voorvergadering heeft besloten Sleutels aan te wijzen als voorzitter en haarzelf als vice-voorzitter. Verslag van de 33 e overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 oktober 2011 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Afwezig (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum,

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Verslag vergadering faculteitsraad 8 april 2015 OPENBARE gedeelte

Verslag vergadering faculteitsraad 8 april 2015 OPENBARE gedeelte Verslag vergadering faculteitsraad 8 april 2015 OPENBARE gedeelte FR: V.R. Boers, H. Deelstra, L. van Laar, G.V. van Loe, K.J. Marijt, A.D. Meeder, G.T. O'Neill, N.A.N.M. van Os, M.J. Pot, J.J.M. Sleutels,

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:...

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:... UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:... appellant tegen de beslissing van de examencommissie Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2013 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

U I T S P R A A K 12 0 9 6

U I T S P R A A K 12 0 9 6 U I T S P R A A K 12 0 9 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/085

BB/U Lbr. 10/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201001854 Lbr. 10/085 bijlage(n)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de mevrouw M.C. Stam, leden van

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 21 maart 2013 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van

Nadere informatie

Modelregeling voor opleidingscommissies

Modelregeling voor opleidingscommissies Modelregeling voor opleidingscommissies [xxx] ter nadere invulling door het faculteitsbestuur Artikel 1 Instellen van de opleidingscommissie 1. Het faculteitsbestuur stelt een opleidingscommissie in voor

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie.

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie. PROCEDURE BENOEMING HOOGLERAAR VAN BUITEN 1 De decaan stelt een bac in. De bac bestaat uit de decaan, de dep.vz, een hoogleraar, twee externe wetenschappers uit een andere faculteit of zuster faculteit

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden:

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op woensdag 9 december 2015 in zaal G, MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag (opening 17.30 uur) Voorzitter: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

De Commissie neemt kennis van medezeggenschapsgeschillen zoals omschreven in de artikelen 9.30 lid 6, 9.30a lid 4 en 9.40 leden 1 en 4 WHW.

De Commissie neemt kennis van medezeggenschapsgeschillen zoals omschreven in de artikelen 9.30 lid 6, 9.30a lid 4 en 9.40 leden 1 en 4 WHW. Landelijke commissie voor geschillen inzake universitaire medezeggenschapsaangelegenheden Jaarverslag 2009 Inleiding De Commissie is ingesteld door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

BB/U Lbr. 16/082

BB/U Lbr. 16/082 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Uitnodiging Buitengewone ALV BB/U201601453 Lbr. 16/082 2 november 2016 Samenvatting Hierbij nodigen wij u uit voor de Buitengewone algemene ledenvergadering

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A.

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A. Verslag van de bijeenkomst van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op woensdag 1 juli 2015 in het Stadhuis van de gemeente Delft (opening 19.39 uur). Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht BELEIDSREGELS AANGAANDE TOELATING TOT ONDERWIJS BOVENOP NOMINALE STUDIELAST Deze beleidsregels zijn vastgesteld door de Opleidingsdirecteur op 11 mei 2009 ter uitvoering en implementatie van art. 25 OER-bachelor

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De personeelsvertegenwoordiging toegelaten tot het Overlegorgaan Personele Aangelegenheden Katholieke Universiteit Nijmegen; Het College van Bestuur Katholieke

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie