Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010"

Transcriptie

1 Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder afwezig Bos (J.P.), Cremers, De Haas (vz), De Mol, Oosterbaan, Van Os, Oueselati, Peeters Bakker, Van den Doel (decaan), Drees Bos (secretaris, verslag) Hendriksen, Mooi, Reinders evenals Schaapveld (raad) en voorts Riel (bestuur) Van Breda 1 Opening De decaan opent de vergadering om uur. 2 Vaststelling agenda De agenda wordt volgens concept vastgesteld, met dien verstande dat het agendapunt 7g Evaluatie kerncurriculair onderwijs verschoven wordt naar de meivergadering; de adviescommissie Onderwijs heeft de evaluatie nog niet kunnen uitvoeren. 3 Vaststelling verslagen overlegvergadering(en) 3.a Verslag extra overlegvergadering 24 februari 2010 Het verslag wordt een enkele kleine tekstuele wijziging vastgesteld. 3.b Verslag overlegvergadering 31 maart 2010 Tekstueel: p. 3 5.c (r ) dit negatief zal uitwerken voor de zichtbaarheid van mogelijkheden op MA-vlak vervangen door het makkelijker zal worden wat nu nog opleidingen zijn te laten verdwijnen Het verslag wordt met deze aanpassing vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: p De Haas constateert dat het overlegorgaan voor de ondersteunende diensten slechts een beperkte taakstelling heeft en geen rol speelt op meer beleidsmatig vlak. Dan ligt het in de rede de term van overlegorgaan te gebruiken en de term medezeggenschapsorgaan te vermijden. Dat is ook de intentie van het bestuur, maar op dit moment hanteert het faculteitsreglement nog deze laatste term. Op voorstel van De Haas zal het genomen besluit (# 36) al op de a.s. situatie preluderen. De raad stemt hiermee in. Het bestuur meldt bij de eerstvolgende generale wijziging van het faculteitsreglement dit ook op dit punt te willen aanpassen. p. 3 5.b Naar aanleiding van een vraag van Cremers meldt de vice-decaan dat de procedure voor de samenvoeging van de taalwetenschappelijke BAopleidingen op schema ligt. Het bestuur vertrouwt er nog steeds op dat het gevoegde programma kan gaan draaien per 1 september De herziene aanvraag voor een MA Museums, Collections and Cultural Politics wordt in mei door het College besproken; de verwachting is dat het daarna wordt ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). 3.c Besluitenlijst overlegvergadering 31 maart 2010 Met de onder 3.b genoemde terminologische wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 1

2 3.d Rapportage afwikkeling adviezen en besluiten overlegvergadering 31 maart 2010 De rapportage geeft geen aanleiding tot discussie. 4 Rapportage reorganisatie voormalige letterenfaculteit De Haas dankt het bestuur voor de overlegde rapportage. Hij constateert echter met zijn mederaadsleden dat zij behoefte hebben aan een evaluatie waarin de realisatie van de gestelde doelen centraal staat. Aan de hand van een dergelijke evaluatie zou duidelijk moeten worden of en in welke mate de operatie (al) succesvol is en welke stappen nu verder aan de orde zijn. De decaan reageert met de opmerking dat het om een complexe operatie gaat, met drie deelprocessen, (i) de reorganisatie van de letterenfaculteit (en van Kunsten), (ii) de herstructurering van de faculteit gericht op het vinden van een organisatiestructuur die goed aansluit bij de primaire processen en (iii) de fusie van vier faculteiten tot Geesteswetenschappen. Alle drie deze processen zijn nog lopend. Het is goed deze te onderscheiden met het oog op de duidelijkheid. De Haas vindt deze driedeling een zinvolle basis voor de geleding van de evaluatiediscussie. De Haas stelt voor dat de raad een aantal vragen voor het bestuur formuleert, geordend naar de drie deelprocessen, als basis voor de verdere discussie met het bestuur in een volgende vergadering; hij stelt voor de discussie voor de zomer te laten plaatsvinden. Dit lijkt de decaan een vruchtbaar idee. Cremers voegt hieraan toe dat voor hem de relatie tussen reorganisatie- en personeelsplannen Letteren belangrijk is. Naar zijn opvatting is het tweede document niet het logische uitvloeisel van het eerste; daarom wil hij meer inzicht krijgen in het proces van destijds. Ook stelt Cremers dat de toenmalige raad onder grote druk en in een kort tijdsbeslag zijn standpunt heeft moeten bepalen; in dat kader betreurt hij het dat toen (26 november 2008) leden van de facultaire gemeenschap in de raadsvergadering geen spreekrecht hebben gekregen om hun standpunten toe te lichten. De decaan antwoordt dat het bestuur zich bij de totstandkoming van reorganisatie- en personeelsplan zeer heeft ingespannen om de gehele facultaire gemeenschap van de voormalige letterenfaculteit bij het proces te betrekken: bijeenkomsten in verschillende fasen in het proces voor de verschillende delen van de faculteit, plaatsing van de cruciale documenten op de website (concepten en definitieve versies), enz. De wording van het personeelsplan zelf is een samenspel in het najaar van 2008 van faculteitsbestuur, instituten in oprichting en opleidingsvoorzitters geweest. In het beslag van enkele maanden heeft een zeer groot aantal gesprekken plaatsgevonden. Naar zijn aard (passende omgang met belangen van medewerkers) is dit echter ook de fase van het reorganisatieproces die het minst openbaar heeft kunnen zijn. De openbare discussie met de raad heeft zich in een korte periode afgespeeld, maar hij herkent geenszins het beeld als zou er niet de tijd zijn genomen om de discussie met de raad deugdelijk te voeren. Hij bestrijdt dat het personeelsplan niet goed zou aansluiten bij het reorganisatieplan Voorts wijst hij erop dat de documenten, als voorgeschreven door de universitaire reorganisatiecode, het Lokaal Overleg zijn gepasseerd. Raad en bestuur kunnen zich vinden in het door De Haas gedane voorstel voor een evaluatie van de uitwerking van de veranderingen in de huidige situatie. De raad zal vragen uiterlijk 12 mei a.s., zo mogelijk eerder, aan het bestuur voorleggen. Op 26 mei 2010 zal zo mogelijk dit onderwerp opnieuw aan de orde komen. 5 Onderwijs- en examenregelingen 2010 / 11 Het bestuur stelt voor de onderwijs- en examenregeling te splitsen in een facultair deel, dat voor alle opleidingen gelijk is, en een opleidingsdeel, dat die elementen bevat die specifiek zijn voor die opleiding. Dat maakt ook het werk voor de opleidingen beter overzienbaar. Ter tafel liggen nu de modelteksten voor BA en MA alsmede een procedurevoorstel. Voorts is er een advies van de commissie Onderwijs. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 2

3 Op een vraag van Oosterbaan over de achterliggende redenen voor het moeten behalen van minimaal een 4.0 voor een eerste tentamen om te mogen deelnemen aan de herkansing (BA, artikel 4.1.5) antwoordt de vice-decaan dat deze maatregel voortvloeit uit het toetsbeleid: dit beoogt studenten te stimuleren al meteen serieus te werken voor de eerste toets van een cursus. Op dit moment experimenteren de godsdienstwetenschappelijke en wijsgerige opleidingen hier al mee. Peeters vraagt aandacht voor het probleem dat hieruit voort zou kunnen komen voor ambitieuze studenten, die twee opleidingen naast elkaar proberen te doen. De vicedecaan antwoordt dat examencommissies zo nodig gebruik kunnen maken van de hardheidsclausule om een passende regeling te treffen. Ook Cremers vraagt aandacht voor de ambitieuze student; daarnaast onderkent hij de groep van calculerende studenten, die, begrijpelijk, studiebelangen afwegen tegen andere. Vanuit het perspectief van beide groepen vraagt hij om de keuze van de toepassing van het mechanisme dat in artikel besloten ligt, te laten aan de afzonderlijke opleidingen. De vice-decaan antwoordt dat een dergelijke wijziging haaks staat op het universitaire en facultaire toetsbeleid. Voorts ontstaat dan bij onderwijs dat door verschillende opleidingen wordt gedeeld een verschillende behandeling van studenten die eenzelfde vak volgen. Deze regeling gaat per 2010 / 11 gelden voor alle opleidingen. Op aandrang van Bos (J.P.) zegt het bestuur toe de regeling niet alleen bekend te maken middels de reguliere publicatie van de onderwijs- en examenregelingen, maar ook aan het begin van het jaar te zoeken naar andere kanalen om studenten op deze wijzigingen te attenderen. Op een vraag van Oueslati of deze regeling ook van toepassing is op werkstukken, is het antwoord dat dit formeel inderdaad het geval is. Als echter de begeleiding van werkstukken goed verloopt, bevat het traject voor de inlevering van het werkstuk allerlei momenten om dan al bij te sturen, wat een diepe onvoldoende als eindresultaat minder waarschijnlijk maakt. Van Os vraagt in het kader van deze bepaling of het dichter aan laten sluiten van de herkansing op de eerste toets hierbij een overweging is. Hij kan zich voorstellen dat de zaken anders liggen wanneer herkansingen pas na verloop van een aantal maanden plaats vinden. De vice-decaan bevestigt dat het aansturen op een herkansing kort na het eerste tentamen een rol speelt. In dat kader wil het bestuur de suggestie van de commissie Onderwijs overnemen om in de regeling vast te leggen wat de minimale termijn is tussen beschikbaar komen van de tentamenuitslag en het moment van de herkansing (minimaal vijf dagen). Deze maatregel kan ertoe leiden de nakijktermijn voor de docent korter wordt dan de onderwijs- en examenregeling mogelijk maakt; dat is echter nu al praktijk bij bijvoorbeeld de propedeuse vanwege het bindend studieadvies, zo constateert De Haas. De vice-decaan is tegenstander van herkansingen maanden na het oorspronkelijke tentamen. Dit verhoogt de inspanningen die uiteindelijk van studenten worden gevraagd en remt dus het streven naar studiesucces. Een ander belangrijk element in de modelregeling (BA) is artikel Oosterbaan constateert dat de commissie Onderwijs hier andere opvattingen heeft, vanwege extra werk voor docenten. De vice-decaan stelt dat de cohortbenadering het uitgangspunt voor deze regeling vormt: doel is studenten die de propedeuse bijna hebben afgesloten, de gelegenheid te geven nog maximaal twee onderdelen te herkansen, zodat zij met hun medestudenten en bloc overgaan naar het volgende jaar. De commissie Onderwijs stelt iets geheel anders voor. Verschillende raadsleden stellen dat de idee van de cohortbenadering impliceert voor elk curriculumjaar van het programma tot een dergelijke voorziening te komen. De vice-decaan antwoordt dat dit misschien wat veel van het goede is. Om van de mogelijkheid van artikel gebruik te kunnen maken zullen studenten zich moeten aanmelden. Cremers informeert naar de effecten van het behalen van een 3.8 voor een tentamen in eerste aanleg voor het afsluiten van de propedeuse: betekent dit dat de student dan automatisch kansloos wordt dat jaar het propedeutische examen te halen? Kunnen zij, als ze verder goed presteren, toch in aanmerking komen voor de regeling van artikel 4.1.7? Dat laatste is inderdaad het geval; luidt In afwijking van het in artikel 4,.1.4 en gestelde,. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 3

4 Met zes stemmen voor, één tegen en één onthouding aanvaardt de raad besluit 37 (vaststelling modeldocumenten en procedure voor de afwikkeling ervan). 6 Arbo- en milieuverslag 2009 en Jaarplan 2010 Bij de behandeling van dit agendapunt is er geen quorum bij de personeelsgeleding; hiermee kan besluit 39 niet in stemming gebracht worden; voor advies 38 (gehele raad) is dit wel mogelijk. Besluit 39 zal daarom voor 26 mei opnieuw geagendeerd worden met een beroep op artikel 6 van het reglement van orde van de raad. Een ernstig zorgpunt is het aantal beschikbare bedrijfshulpverleners (BHV-ers) uit de faculteit (één); het is beschamend vast te stellen dat de bedrijfshulpverlening van het WSD-complex draait op de BHV-ers van het UFB, het LAK en Archeologie. Verhoging van het aantal BHVers uit Geesteswetenschappen is dan ook een belangrijk actiepunt. Op een vraag van De Haas over nieuwbouw dan wel renovatie van het complex antwoordt de decaan dat dit is opgenomen in het universitaire vastgoedplan voor de jaren tot en met Over een planning is nog niets bekend. Van Os geeft in overweging het Lipsius te laten bekleden met zonnepanelen; de portefeuillehouder Bedrijfsvoering krijgt de vraag deze suggestie door te spelen aan Vastgoed. Met algemene stemmen wordt advies 38 aanvaard. 7 Mededelingen 7.a Agenda s van vergaderingen van het faculteitsbestuur 20 april (2010/16) Bos (J.P.) informeert naar de inhoud van 4.4. De decaan antwoordt dat de presentatie het voorgenomen nieuwe bekostigingsmodel van met Ministerie voor de universiteiten betreft. Centraal daarin staat voor de financiering van het onderwijs het aantal ingeschreven studenten, voor zo ver zij studeren binnen de nominale cursusduur. Dit levert enige spanning op met het universitaire en facultaire rendementsbeleid. De VSNU is verdeeldover de ministeriële plannen. Een ander punt in dezen is de regeling dat studenten slechts voor bekostiging in aanmerking komen voor één BA en één MA. Deze regeling ligt besloten in een recente wetswijziging en wordt voor Leiden al in 2010 geëffectueerd; andere universiteiten, UvA, VU en UU, kiezen voor een later moment. Dit creëert de nodige onrust, in het bijzonder vanwege de overgangssituaties voor al actieve studenten. Deze kunnen zich met vragen het best wenden tot de studentendecaan Buis. Op een vraag merkt de vicedecaan op dat hij voor niet bekostigde studenten een tarief van ,= op zich niet onredelijk acht; dit is een tarief dat kostendekkend is wanneer er in het geheel geen overheidsbekostiging is. 7.b Lijst met ingekomen stukken Bij de brieven bevinden er zich van de zusterfaculteiten die zich onthouden van een advies over de voordracht voor de leerstoel Zeegeschiedenis. Cremers vraagt of dit zorgwekkend is. De decaan meldt dat dit niet het geval is: waar faculteiten niet over relevante expertise beschikken, onthouden zij zich in de regel van een advies. Naar aanleiding van een vraag van Van Os antwoordt de decaan dat het regieorgaan op 9 april jl. een positief signaal over de plannen voor de BA International Studies heeft gegeven. Dit is direct doorgeleid naar de CDHO, maar kwam te laat om nog op 12 april besproken te kunnen worden. De CDHO zal er nu op 12 mei over spreken. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 4

5 7.c Lijst met verzonden stukken Geen aanleiding tot opmerkingen. 7.d Besluitenlijsten faculteitsbestuur 23 maart Van Os informeert naar het besluit over de evaluatieprocedure voor de leerstoel Boeken digitale mediastudies. De decaan meldt dat het bestuur een brede evaluatiecommissie heeft ingesteld. De criteria waaraan de commissie toetst vloeien voort uit de profielschets voor de leerstoel en betreffen zowel de leerstoel als de bezetter ervan. 7.e Duurzame Geesteswetenschappen Op 8 april heeft een Leidse delegatie (decanen Geesteswetenschappen en Archeologie, portefeuillehouder Bedrijfsvoering) gesproken met het regieorgaan. Het gesprek was positief van toon; inmiddels zijn ook vragen van het regieorgaan over de zgn. Staalgelden naar tevredenheid beantwoord. Nader bericht van het regieorgaan komt in juni, van het Ministerie in de zomer. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan landelijke voorstellen voor MA s op het gebied van Duits, Frans en Italiaans. Inzet is een samenwerking waarbij verschillende instellingen samen een coherente onderwijsprogramma voor elk van deze drie gebieden bieden. Hiernaast zijn er plannen in ontwikkeling ter facilitering van deelname van onderzoeksma-studenten aan de opleidingsprogramma s van de landelijke onderzoeksscholen. Het is de bedoeling dat er per student een individueel budget van 250,= per jaar is ter bekostiging hiervan. Het regieorgaan heeft een deel van de middelen voor deze beide doelen gereserveerd. 7.f Jaarrekening liet een positief resultaat zien; ook voor Letteren was dit het geval. Op een vraag van De Haas antwoordt de decaan dat dit resultaat mede komt door bijzondere toewijzingen van het Ministerie. Dit zijn op zich incidentele zaken; men moet zich goed bedenken dat de bezuinigingen bij Letteren zich pas geleidelijk realiseren als gevolg van de gefaseerde reductie van het aantal promovendi en de stapsgewijze afbouw van de onderzoeksmatching. Pas in 2011 zullen deze maatregelen meer effect hebben. Cremers vraagt naar de post Mutatie schuld vakantiedagen (p. 7.). Naar hij begreep speelde juist deze post een belangrijke rol in de noodzaak tot reorganisatie. De decaan antwoordt dat er drie factoren waren die de reorganisatie noodzakelijk maakten: (i) de tegenvallende bekostiging van de universiteit als gevolg van matige resultaten (in- en uitstroom), (ii) de overheveling van ,= van universiteiten naar NWO en (iii) de zwakke prestaties van de letterenfaculteit. Om hieraan verder het hoofd te bieden is een beter studie- en promotierendement noodzakelijk alsmede een vergroting van de instroom. Voor de toekomst is de decaan voorzichtig optimistisch; zo lijkt de MA-bekostiging te blijven bestaan. Cruciaal voor de toekomst is niet alleen een absolute, maar ook een relatieve verbetering van de prestaties. Wel komt er een algemene efficiencykorting op de OC&W-budgetten voor de universiteiten. 7.g Evaluatie kerncurriculair onderwijs Te behandelen op 26 mei 2010, vgl. agendapunt 2. 7.h Plan van aanpak Studiezalen UB Dit plan is de verantwoordelijkheid van de UB en niet van de faculteit. Het voorziet in een grootschalige verbouwing en herinrichting van de eerste verdieping van de UB. Dit zal ongetwijfeld overlast opleveren. De portefeuillehouder Bedrijfsvoering krijgt de vraag de aandacht van de UB te vragen voor de problematiek van het bezet houden van werkplekken door scholieren. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 5

6 8 Rondvraag en beantwoording rondvraag Van Os vraagt wanneer usis voor studenten toegankelijk wordt. De vice-decaan antwoordt dat de planning hiervoor nu uiteindelijk 3 mei is. Studenten ontvangen een mail hierover. Bakker meldt dat nu op korte termijn de sollicitatieprocedure voor het student-lid 2010 / 11 van het faculteitsbestuur start. 9 Sluiting De decaan sluit de vergadering om uur. F.A.J. de Haas, voorzitter L.J. Bos, secretaris. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 6

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie