Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010"

Transcriptie

1 Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder afwezig Bos (J.P.), Cremers, De Haas (vz), De Mol, Oosterbaan, Van Os, Oueselati, Peeters Bakker, Van den Doel (decaan), Drees Bos (secretaris, verslag) Hendriksen, Mooi, Reinders evenals Schaapveld (raad) en voorts Riel (bestuur) Van Breda 1 Opening De decaan opent de vergadering om uur. 2 Vaststelling agenda De agenda wordt volgens concept vastgesteld, met dien verstande dat het agendapunt 7g Evaluatie kerncurriculair onderwijs verschoven wordt naar de meivergadering; de adviescommissie Onderwijs heeft de evaluatie nog niet kunnen uitvoeren. 3 Vaststelling verslagen overlegvergadering(en) 3.a Verslag extra overlegvergadering 24 februari 2010 Het verslag wordt een enkele kleine tekstuele wijziging vastgesteld. 3.b Verslag overlegvergadering 31 maart 2010 Tekstueel: p. 3 5.c (r ) dit negatief zal uitwerken voor de zichtbaarheid van mogelijkheden op MA-vlak vervangen door het makkelijker zal worden wat nu nog opleidingen zijn te laten verdwijnen Het verslag wordt met deze aanpassing vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: p De Haas constateert dat het overlegorgaan voor de ondersteunende diensten slechts een beperkte taakstelling heeft en geen rol speelt op meer beleidsmatig vlak. Dan ligt het in de rede de term van overlegorgaan te gebruiken en de term medezeggenschapsorgaan te vermijden. Dat is ook de intentie van het bestuur, maar op dit moment hanteert het faculteitsreglement nog deze laatste term. Op voorstel van De Haas zal het genomen besluit (# 36) al op de a.s. situatie preluderen. De raad stemt hiermee in. Het bestuur meldt bij de eerstvolgende generale wijziging van het faculteitsreglement dit ook op dit punt te willen aanpassen. p. 3 5.b Naar aanleiding van een vraag van Cremers meldt de vice-decaan dat de procedure voor de samenvoeging van de taalwetenschappelijke BAopleidingen op schema ligt. Het bestuur vertrouwt er nog steeds op dat het gevoegde programma kan gaan draaien per 1 september De herziene aanvraag voor een MA Museums, Collections and Cultural Politics wordt in mei door het College besproken; de verwachting is dat het daarna wordt ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). 3.c Besluitenlijst overlegvergadering 31 maart 2010 Met de onder 3.b genoemde terminologische wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 1

2 3.d Rapportage afwikkeling adviezen en besluiten overlegvergadering 31 maart 2010 De rapportage geeft geen aanleiding tot discussie. 4 Rapportage reorganisatie voormalige letterenfaculteit De Haas dankt het bestuur voor de overlegde rapportage. Hij constateert echter met zijn mederaadsleden dat zij behoefte hebben aan een evaluatie waarin de realisatie van de gestelde doelen centraal staat. Aan de hand van een dergelijke evaluatie zou duidelijk moeten worden of en in welke mate de operatie (al) succesvol is en welke stappen nu verder aan de orde zijn. De decaan reageert met de opmerking dat het om een complexe operatie gaat, met drie deelprocessen, (i) de reorganisatie van de letterenfaculteit (en van Kunsten), (ii) de herstructurering van de faculteit gericht op het vinden van een organisatiestructuur die goed aansluit bij de primaire processen en (iii) de fusie van vier faculteiten tot Geesteswetenschappen. Alle drie deze processen zijn nog lopend. Het is goed deze te onderscheiden met het oog op de duidelijkheid. De Haas vindt deze driedeling een zinvolle basis voor de geleding van de evaluatiediscussie. De Haas stelt voor dat de raad een aantal vragen voor het bestuur formuleert, geordend naar de drie deelprocessen, als basis voor de verdere discussie met het bestuur in een volgende vergadering; hij stelt voor de discussie voor de zomer te laten plaatsvinden. Dit lijkt de decaan een vruchtbaar idee. Cremers voegt hieraan toe dat voor hem de relatie tussen reorganisatie- en personeelsplannen Letteren belangrijk is. Naar zijn opvatting is het tweede document niet het logische uitvloeisel van het eerste; daarom wil hij meer inzicht krijgen in het proces van destijds. Ook stelt Cremers dat de toenmalige raad onder grote druk en in een kort tijdsbeslag zijn standpunt heeft moeten bepalen; in dat kader betreurt hij het dat toen (26 november 2008) leden van de facultaire gemeenschap in de raadsvergadering geen spreekrecht hebben gekregen om hun standpunten toe te lichten. De decaan antwoordt dat het bestuur zich bij de totstandkoming van reorganisatie- en personeelsplan zeer heeft ingespannen om de gehele facultaire gemeenschap van de voormalige letterenfaculteit bij het proces te betrekken: bijeenkomsten in verschillende fasen in het proces voor de verschillende delen van de faculteit, plaatsing van de cruciale documenten op de website (concepten en definitieve versies), enz. De wording van het personeelsplan zelf is een samenspel in het najaar van 2008 van faculteitsbestuur, instituten in oprichting en opleidingsvoorzitters geweest. In het beslag van enkele maanden heeft een zeer groot aantal gesprekken plaatsgevonden. Naar zijn aard (passende omgang met belangen van medewerkers) is dit echter ook de fase van het reorganisatieproces die het minst openbaar heeft kunnen zijn. De openbare discussie met de raad heeft zich in een korte periode afgespeeld, maar hij herkent geenszins het beeld als zou er niet de tijd zijn genomen om de discussie met de raad deugdelijk te voeren. Hij bestrijdt dat het personeelsplan niet goed zou aansluiten bij het reorganisatieplan Voorts wijst hij erop dat de documenten, als voorgeschreven door de universitaire reorganisatiecode, het Lokaal Overleg zijn gepasseerd. Raad en bestuur kunnen zich vinden in het door De Haas gedane voorstel voor een evaluatie van de uitwerking van de veranderingen in de huidige situatie. De raad zal vragen uiterlijk 12 mei a.s., zo mogelijk eerder, aan het bestuur voorleggen. Op 26 mei 2010 zal zo mogelijk dit onderwerp opnieuw aan de orde komen. 5 Onderwijs- en examenregelingen 2010 / 11 Het bestuur stelt voor de onderwijs- en examenregeling te splitsen in een facultair deel, dat voor alle opleidingen gelijk is, en een opleidingsdeel, dat die elementen bevat die specifiek zijn voor die opleiding. Dat maakt ook het werk voor de opleidingen beter overzienbaar. Ter tafel liggen nu de modelteksten voor BA en MA alsmede een procedurevoorstel. Voorts is er een advies van de commissie Onderwijs. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 2

3 Op een vraag van Oosterbaan over de achterliggende redenen voor het moeten behalen van minimaal een 4.0 voor een eerste tentamen om te mogen deelnemen aan de herkansing (BA, artikel 4.1.5) antwoordt de vice-decaan dat deze maatregel voortvloeit uit het toetsbeleid: dit beoogt studenten te stimuleren al meteen serieus te werken voor de eerste toets van een cursus. Op dit moment experimenteren de godsdienstwetenschappelijke en wijsgerige opleidingen hier al mee. Peeters vraagt aandacht voor het probleem dat hieruit voort zou kunnen komen voor ambitieuze studenten, die twee opleidingen naast elkaar proberen te doen. De vicedecaan antwoordt dat examencommissies zo nodig gebruik kunnen maken van de hardheidsclausule om een passende regeling te treffen. Ook Cremers vraagt aandacht voor de ambitieuze student; daarnaast onderkent hij de groep van calculerende studenten, die, begrijpelijk, studiebelangen afwegen tegen andere. Vanuit het perspectief van beide groepen vraagt hij om de keuze van de toepassing van het mechanisme dat in artikel besloten ligt, te laten aan de afzonderlijke opleidingen. De vice-decaan antwoordt dat een dergelijke wijziging haaks staat op het universitaire en facultaire toetsbeleid. Voorts ontstaat dan bij onderwijs dat door verschillende opleidingen wordt gedeeld een verschillende behandeling van studenten die eenzelfde vak volgen. Deze regeling gaat per 2010 / 11 gelden voor alle opleidingen. Op aandrang van Bos (J.P.) zegt het bestuur toe de regeling niet alleen bekend te maken middels de reguliere publicatie van de onderwijs- en examenregelingen, maar ook aan het begin van het jaar te zoeken naar andere kanalen om studenten op deze wijzigingen te attenderen. Op een vraag van Oueslati of deze regeling ook van toepassing is op werkstukken, is het antwoord dat dit formeel inderdaad het geval is. Als echter de begeleiding van werkstukken goed verloopt, bevat het traject voor de inlevering van het werkstuk allerlei momenten om dan al bij te sturen, wat een diepe onvoldoende als eindresultaat minder waarschijnlijk maakt. Van Os vraagt in het kader van deze bepaling of het dichter aan laten sluiten van de herkansing op de eerste toets hierbij een overweging is. Hij kan zich voorstellen dat de zaken anders liggen wanneer herkansingen pas na verloop van een aantal maanden plaats vinden. De vice-decaan bevestigt dat het aansturen op een herkansing kort na het eerste tentamen een rol speelt. In dat kader wil het bestuur de suggestie van de commissie Onderwijs overnemen om in de regeling vast te leggen wat de minimale termijn is tussen beschikbaar komen van de tentamenuitslag en het moment van de herkansing (minimaal vijf dagen). Deze maatregel kan ertoe leiden de nakijktermijn voor de docent korter wordt dan de onderwijs- en examenregeling mogelijk maakt; dat is echter nu al praktijk bij bijvoorbeeld de propedeuse vanwege het bindend studieadvies, zo constateert De Haas. De vice-decaan is tegenstander van herkansingen maanden na het oorspronkelijke tentamen. Dit verhoogt de inspanningen die uiteindelijk van studenten worden gevraagd en remt dus het streven naar studiesucces. Een ander belangrijk element in de modelregeling (BA) is artikel Oosterbaan constateert dat de commissie Onderwijs hier andere opvattingen heeft, vanwege extra werk voor docenten. De vice-decaan stelt dat de cohortbenadering het uitgangspunt voor deze regeling vormt: doel is studenten die de propedeuse bijna hebben afgesloten, de gelegenheid te geven nog maximaal twee onderdelen te herkansen, zodat zij met hun medestudenten en bloc overgaan naar het volgende jaar. De commissie Onderwijs stelt iets geheel anders voor. Verschillende raadsleden stellen dat de idee van de cohortbenadering impliceert voor elk curriculumjaar van het programma tot een dergelijke voorziening te komen. De vice-decaan antwoordt dat dit misschien wat veel van het goede is. Om van de mogelijkheid van artikel gebruik te kunnen maken zullen studenten zich moeten aanmelden. Cremers informeert naar de effecten van het behalen van een 3.8 voor een tentamen in eerste aanleg voor het afsluiten van de propedeuse: betekent dit dat de student dan automatisch kansloos wordt dat jaar het propedeutische examen te halen? Kunnen zij, als ze verder goed presteren, toch in aanmerking komen voor de regeling van artikel 4.1.7? Dat laatste is inderdaad het geval; luidt In afwijking van het in artikel 4,.1.4 en gestelde,. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 3

4 Met zes stemmen voor, één tegen en één onthouding aanvaardt de raad besluit 37 (vaststelling modeldocumenten en procedure voor de afwikkeling ervan). 6 Arbo- en milieuverslag 2009 en Jaarplan 2010 Bij de behandeling van dit agendapunt is er geen quorum bij de personeelsgeleding; hiermee kan besluit 39 niet in stemming gebracht worden; voor advies 38 (gehele raad) is dit wel mogelijk. Besluit 39 zal daarom voor 26 mei opnieuw geagendeerd worden met een beroep op artikel 6 van het reglement van orde van de raad. Een ernstig zorgpunt is het aantal beschikbare bedrijfshulpverleners (BHV-ers) uit de faculteit (één); het is beschamend vast te stellen dat de bedrijfshulpverlening van het WSD-complex draait op de BHV-ers van het UFB, het LAK en Archeologie. Verhoging van het aantal BHVers uit Geesteswetenschappen is dan ook een belangrijk actiepunt. Op een vraag van De Haas over nieuwbouw dan wel renovatie van het complex antwoordt de decaan dat dit is opgenomen in het universitaire vastgoedplan voor de jaren tot en met Over een planning is nog niets bekend. Van Os geeft in overweging het Lipsius te laten bekleden met zonnepanelen; de portefeuillehouder Bedrijfsvoering krijgt de vraag deze suggestie door te spelen aan Vastgoed. Met algemene stemmen wordt advies 38 aanvaard. 7 Mededelingen 7.a Agenda s van vergaderingen van het faculteitsbestuur 20 april (2010/16) Bos (J.P.) informeert naar de inhoud van 4.4. De decaan antwoordt dat de presentatie het voorgenomen nieuwe bekostigingsmodel van met Ministerie voor de universiteiten betreft. Centraal daarin staat voor de financiering van het onderwijs het aantal ingeschreven studenten, voor zo ver zij studeren binnen de nominale cursusduur. Dit levert enige spanning op met het universitaire en facultaire rendementsbeleid. De VSNU is verdeeldover de ministeriële plannen. Een ander punt in dezen is de regeling dat studenten slechts voor bekostiging in aanmerking komen voor één BA en één MA. Deze regeling ligt besloten in een recente wetswijziging en wordt voor Leiden al in 2010 geëffectueerd; andere universiteiten, UvA, VU en UU, kiezen voor een later moment. Dit creëert de nodige onrust, in het bijzonder vanwege de overgangssituaties voor al actieve studenten. Deze kunnen zich met vragen het best wenden tot de studentendecaan Buis. Op een vraag merkt de vicedecaan op dat hij voor niet bekostigde studenten een tarief van ,= op zich niet onredelijk acht; dit is een tarief dat kostendekkend is wanneer er in het geheel geen overheidsbekostiging is. 7.b Lijst met ingekomen stukken Bij de brieven bevinden er zich van de zusterfaculteiten die zich onthouden van een advies over de voordracht voor de leerstoel Zeegeschiedenis. Cremers vraagt of dit zorgwekkend is. De decaan meldt dat dit niet het geval is: waar faculteiten niet over relevante expertise beschikken, onthouden zij zich in de regel van een advies. Naar aanleiding van een vraag van Van Os antwoordt de decaan dat het regieorgaan op 9 april jl. een positief signaal over de plannen voor de BA International Studies heeft gegeven. Dit is direct doorgeleid naar de CDHO, maar kwam te laat om nog op 12 april besproken te kunnen worden. De CDHO zal er nu op 12 mei over spreken. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 4

5 7.c Lijst met verzonden stukken Geen aanleiding tot opmerkingen. 7.d Besluitenlijsten faculteitsbestuur 23 maart Van Os informeert naar het besluit over de evaluatieprocedure voor de leerstoel Boeken digitale mediastudies. De decaan meldt dat het bestuur een brede evaluatiecommissie heeft ingesteld. De criteria waaraan de commissie toetst vloeien voort uit de profielschets voor de leerstoel en betreffen zowel de leerstoel als de bezetter ervan. 7.e Duurzame Geesteswetenschappen Op 8 april heeft een Leidse delegatie (decanen Geesteswetenschappen en Archeologie, portefeuillehouder Bedrijfsvoering) gesproken met het regieorgaan. Het gesprek was positief van toon; inmiddels zijn ook vragen van het regieorgaan over de zgn. Staalgelden naar tevredenheid beantwoord. Nader bericht van het regieorgaan komt in juni, van het Ministerie in de zomer. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan landelijke voorstellen voor MA s op het gebied van Duits, Frans en Italiaans. Inzet is een samenwerking waarbij verschillende instellingen samen een coherente onderwijsprogramma voor elk van deze drie gebieden bieden. Hiernaast zijn er plannen in ontwikkeling ter facilitering van deelname van onderzoeksma-studenten aan de opleidingsprogramma s van de landelijke onderzoeksscholen. Het is de bedoeling dat er per student een individueel budget van 250,= per jaar is ter bekostiging hiervan. Het regieorgaan heeft een deel van de middelen voor deze beide doelen gereserveerd. 7.f Jaarrekening liet een positief resultaat zien; ook voor Letteren was dit het geval. Op een vraag van De Haas antwoordt de decaan dat dit resultaat mede komt door bijzondere toewijzingen van het Ministerie. Dit zijn op zich incidentele zaken; men moet zich goed bedenken dat de bezuinigingen bij Letteren zich pas geleidelijk realiseren als gevolg van de gefaseerde reductie van het aantal promovendi en de stapsgewijze afbouw van de onderzoeksmatching. Pas in 2011 zullen deze maatregelen meer effect hebben. Cremers vraagt naar de post Mutatie schuld vakantiedagen (p. 7.). Naar hij begreep speelde juist deze post een belangrijke rol in de noodzaak tot reorganisatie. De decaan antwoordt dat er drie factoren waren die de reorganisatie noodzakelijk maakten: (i) de tegenvallende bekostiging van de universiteit als gevolg van matige resultaten (in- en uitstroom), (ii) de overheveling van ,= van universiteiten naar NWO en (iii) de zwakke prestaties van de letterenfaculteit. Om hieraan verder het hoofd te bieden is een beter studie- en promotierendement noodzakelijk alsmede een vergroting van de instroom. Voor de toekomst is de decaan voorzichtig optimistisch; zo lijkt de MA-bekostiging te blijven bestaan. Cruciaal voor de toekomst is niet alleen een absolute, maar ook een relatieve verbetering van de prestaties. Wel komt er een algemene efficiencykorting op de OC&W-budgetten voor de universiteiten. 7.g Evaluatie kerncurriculair onderwijs Te behandelen op 26 mei 2010, vgl. agendapunt 2. 7.h Plan van aanpak Studiezalen UB Dit plan is de verantwoordelijkheid van de UB en niet van de faculteit. Het voorziet in een grootschalige verbouwing en herinrichting van de eerste verdieping van de UB. Dit zal ongetwijfeld overlast opleveren. De portefeuillehouder Bedrijfsvoering krijgt de vraag de aandacht van de UB te vragen voor de problematiek van het bezet houden van werkplekken door scholieren. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 5

6 8 Rondvraag en beantwoording rondvraag Van Os vraagt wanneer usis voor studenten toegankelijk wordt. De vice-decaan antwoordt dat de planning hiervoor nu uiteindelijk 3 mei is. Studenten ontvangen een mail hierover. Bakker meldt dat nu op korte termijn de sollicitatieprocedure voor het student-lid 2010 / 11 van het faculteitsbestuur start. 9 Sluiting De decaan sluit de vergadering om uur. F.A.J. de Haas, voorzitter L.J. Bos, secretaris. Overlegvergadering 28 april 2010 / verslag 6

Vertrouwelijk deel Ook dit deel van het verslag wordt met een kleine wijziging van de formulering vastgesteld.

Vertrouwelijk deel Ook dit deel van het verslag wordt met een kleine wijziging van de formulering vastgesteld. Verslag van de 14 de de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 16 december 09 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder

Nadere informatie

Verslag van de tiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 augustus 2009

Verslag van de tiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 augustus 2009 Verslag van de tiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 augustus 09 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht

Nadere informatie

De raad stelt de agenda volgens concept vast met dien verstande dat agendapunten 4 en 5 worden behandeld na punt 8.

De raad stelt de agenda volgens concept vast met dien verstande dat agendapunten 4 en 5 worden behandeld na punt 8. Verslag van de 21 ste de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 30 juni 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder

Nadere informatie

1 Opening De vice-decaan opent de vergadering om 15.10 uur.

1 Opening De vice-decaan opent de vergadering om 15.10 uur. Verslag van de 27 ste de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 30 maart 2011 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht Verder

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

1 Opening De decaan opent de vergadering om 15.00 uur. Hij verwelkomt Gomez Aguiar als nieuw lid van de raad.

1 Opening De decaan opent de vergadering om 15.00 uur. Hij verwelkomt Gomez Aguiar als nieuw lid van de raad. Verslag van de 25 ste de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 januari 2011 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau / OSZ) Afwezig met bericht

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijsvoorbereidingsproces

Onderwijsvoorbereidingsproces sproces 2015-2016 Processen: = Voorbereiding en vaststelling onderwijsprogramma s/toetsplannen UIT = Uitvoering: studiegids, roostering etc. = Onderwijs- en examenregeling LR = Leids Register voor academisch

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Samenstelling van de raad Artikel 3. Zittingstermijn van de raad Artikel

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Format OER en

Format OER en Format OER en 2014-15 Om de diverse reacties en opmerkingen op de nota van wijzigingen beter te kunnen stroomlijnen is er een format opgesteld. De OR, FSR, OC s en examencommissies zouden wij graag willen

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen Pagina 1 van 11 Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Grondslag 2 Artikel 2. Begrippen 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

Afwezig: M. Hijdra, H.L. Murre-van den Berg, M.J. Pot, D. de Roest, A.C.M. Tijsseling, O. de Vroomen

Afwezig: M. Hijdra, H.L. Murre-van den Berg, M.J. Pot, D. de Roest, A.C.M. Tijsseling, O. de Vroomen Verslag overlegvergadering van de faculteitsraad Geesteswetenschappen met het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen op 13 november 13 - openbaar gedeelte Aanwezig: E.P. den Boer, L.P.P. Delpeut, S.J.J.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD TER TOELICHTING: REGLEMENTAIR KADER... 3 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Vormen van de faculteitsraad...3 Artikel 2.

Nadere informatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie Secretariaat faculteitsraad Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) GW/BES/AW/012/0067 Aan de leden van de faculteitsraad Voornemen tot reorganisatie Hierbij informeer ik u over het voornemen tot reorganisatie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 5 9 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen:

besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren de volgende regeling vast te stellen: Procedureregeling instelling leerstoelen en Het college van bestuur, gehoord de decanen, besluit voor de procedure voor de instelling van leerstoelen en de benoeming van gewoon en bijzonder hoogleraren

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 367ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 16 december 2010 Aanwezige raadsleden: Mw. Dr.T.E. Aalberts Mw. F.F. Bodrij Mw. dr. W.A. Gebhardt Mw. L.

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:...

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:... UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:... appellant tegen de beslissing van de examencommissie Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Faculteitsraad TNW aan de Universiteit Twente

Huishoudelijk Reglement van de Faculteitsraad TNW aan de Universiteit Twente Huishoudelijk Reglement van de Faculteitsraad TNW aan de Universiteit Twente De Faculteitsraad, gelet op de bepalingen in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), en artikel 10

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Verslag van de 357ste vergadering van de faculteitsraad d.d. 18 juni 2009 Aanwezige raadsleden: Dhr. dr. B.A. Barendregt Mw. D. Dekkers Mw. Dr. W.A. Gebhardt Mw. T.L.

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Definitief verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur 8 maart 2017 OPENBARE GEDEELTE 5

Definitief verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur 8 maart 2017 OPENBARE GEDEELTE 5 Pagina 1 van 7 Definitief verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur 8 maart 2017 OPENBARE GEDEELTE 5 10 FR FB Bureau Amesz, van den Boomgaard, van Duijnen, Fossen, van der Gun, Kuppen, van

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Verslag vergadering faculteitsraad 8 april 2015 OPENBARE gedeelte

Verslag vergadering faculteitsraad 8 april 2015 OPENBARE gedeelte Verslag vergadering faculteitsraad 8 april 2015 OPENBARE gedeelte FR: V.R. Boers, H. Deelstra, L. van Laar, G.V. van Loe, K.J. Marijt, A.D. Meeder, G.T. O'Neill, N.A.N.M. van Os, M.J. Pot, J.J.M. Sleutels,

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

Beck deelt mee dat de raad in de voorvergadering heeft besloten Sleutels aan te wijzen als voorzitter en haarzelf als vice-voorzitter.

Beck deelt mee dat de raad in de voorvergadering heeft besloten Sleutels aan te wijzen als voorzitter en haarzelf als vice-voorzitter. Verslag van de 33 e overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 26 oktober 2011 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Afwezig (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

U I T S P R A A K 12 0 9 6

U I T S P R A A K 12 0 9 6 U I T S P R A A K 12 0 9 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

Definitief verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen 31 mei 2017 OPENBARE GEDEELTE 5

Definitief verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen 31 mei 2017 OPENBARE GEDEELTE 5 Pagina 1 van 7 Definitief verslag vergadering Faculteitsraad en Faculteitsbestuur Faculteit der Geesteswetenschappen 31 mei 2017 OPENBARE GEDEELTE 5 10 FR FB Bureau Amesz, van Duijnen, Fossen, van der

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden:

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op woensdag 9 december 2015 in zaal G, MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag (opening 17.30 uur) Voorzitter: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van mevrouw XXX te Den Haag, appellante tegen het bestuur van de Faculteit der Sociale

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht BELEIDSREGELS AANGAANDE TOELATING TOT ONDERWIJS BOVENOP NOMINALE STUDIELAST Deze beleidsregels zijn vastgesteld door de Opleidingsdirecteur op 11 mei 2009 ter uitvoering en implementatie van art. 25 OER-bachelor

Nadere informatie

Artikel 2 De Voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen van de Commissie op.

Artikel 2 De Voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen van de Commissie op. Bestuursreglement van de Technische commissie bodembeweging als bedoeld in artikel 121 juncto 109 van de Mijnbouwwet. Vergaderingen Plaats en tijd Artikel 1 De Voorzitter belegt na overleg met de secretaris

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement P10. Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld.

Huishoudelijk Reglement P10. Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld. Huishoudelijk Reglement P10 1. Begrippen en definities Statuut: De regels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de P10 en die door de gezamenlijke leden zijn vastgesteld. Huishoudelijk reglement:

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 21 maart 2013 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie