Notitie inkomensondersteuning 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie inkomensondersteuning 2015"

Transcriptie

1 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Participatie schoolgaande kinderen Laptopregeling Jeugd Sport Fonds Langdurigheidstoeslag Regeling chronisch zieken en gehandicapten Individuele bijzondere bijstand Gemeente Extra Pakket (maatwerkvoorziening/ collectieve zorgverzekering) De financiën van het minimabeleid 2015 en verder...10 Herijking Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

3 Inleiding In februari 2014 is een herijking van het minimabeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn wijzigingen doorgevoerd die in verband met allerlei ontwikkelingen nodig waren. Te denken valt aan de aandacht voor kinderen en de extra middelen voor armoedebestrijding, maar ook de roep om vereenvoudiging van de verschillende regelingen. In de herijking is ook de doorkijk gemaakt naar de ontwikkelingen in het sociaal domein die vanaf 2015 gaan gelden. Parallel aan de voorbereidingen op ontwikkelingen in het sociaal domein is in het najaar het coalitieakkoord Coalitie met de samenleving uitgewerkt tot een college uitvoeringsprogramma, waarin ook een financiële begroting is opgenomen voor de jaren Inhoudelijk betekent dit dat er voor de gemeentelijke financiën een opgave ligt om ca. 3 miljoen euro te bezuinigen. Op het terrein van de inkomensondersteuning en de minimaregelingen is dit vertaald tot een bedrag van ,- in Deze notitie levert inzicht in de minimaregelingen die op dit moment in het kader van de herijking als uitgangspunt gelden. Bovendien worden de ontwikkelingen rond het sociaal domein geschetst en zorgt dit voor de toelichting op de keuzes die worden gemaakt om dit te realiseren. Leeswijzer Het gaat er om dat helder wordt gemaakt op welke wijze het minimabeleid wordt voortgezet, welke veranderingen en zijn en hoe de bezuiniging wordt bereikt. Kort gezegd is de notitie dan ook opgebouwd uit het overzicht van de uitgangspunten van het (herijkte) beleid van Dit is aangevuld met de veranderingen door landelijke ontwikkeling of voorstellen voor de bezuinigingen. Afrondend wordt ook de ontwikkeling van de financiën toegelicht. Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

4 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder In februari 2014 is een prima basis gelegd voor de inkomensondersteuning en minimaregelingen. Uitgangspunten zijn: - Financiële ondersteuning bieden aan inwoners die het echt nodig hebben; - Alle inwoners van de gemeente Meppel moeten kunnen meedoen; - Werken moet lonen (en armoede val moet worden voorkomen). In dit hoofdstuk beschrijven we grofweg de inhoud van de regelingen zoals die is bepaald bij de herijking. Uitgangspunt is om de vastgestelde koers van de herijking voort te zetten. Dit vraagt om inzet van meer middelen. Om dit duurzaam betaalbaar te houden worden enkele maatregelen voorgesteld. Vanuit dit kader lichten we een ontwikkeling of voorgestelde verandering toe. Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Er is een Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. De regeling kent een vergoeding van 150,- per jaar voor volwassenen en 100,- voor kinderen van 0-18 jaar. Inwoners komen voor deze regeling in aanmerking wanneer hun inkomen gedurende drie maanden minder bedraagt dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Voor de bijdrage uit het Fonds hoeft men de uitgaven niet vooraf te verantwoorden. Controle kan steekproefsgewijs achteraf plaatsvinden. De verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Meppel 2015 is grotendeels gelijk. Op twee punten wordt een verandering voorgesteld. In eerste instantie is de frequentie van uitbetaling teruggebracht naar een jaarlijkse betaling ineens. Bij de herijking is uitgegaan van een kwartaal-betaling. Naar aanleiding van opmerkingen van klanten en ten behoeve van de uitvoerbaarheid is dit in de voorgestelde verordening weer teruggebracht naar één uitbetaling per jaar. Een andere maatregel die wordt voorgesteld is het verlengen van de referteperiode voor het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA). In de bijgevoegde verordening FDMA, die moet worden vastgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Participatiewet, wordt deze termijn verlengd naar een jaar. Dat betekent dat, net als bij andere voorzieningen in het sociaal domein een appèl wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners/ ouders. Vanuit dit oogpunt is het uitlegbaar dat in de eerste periode wanneer men aangewezen is op een laag inkomen of bijstandsuitkering nog geen beroep kan worden gedaan op de deze regeling. Bovendien hebben we in de afweging meegenomen dat het in die periode in voorkomende gevallen minder noodzakelijk is. Inwoners die aangewezen zijn op de bijstand hebben vaak nog eigen middelen en kunnen een langere periode overbruggen. Het leidt niet tot grote problemen bij het uitblijven van deze financiële ondersteuning voor het doel om maatschappelijk te kunnen participeren. Expliciet benoemen we dat de regelingen voor de schoolgaande kinderen binnen de bijzondere bijstand plaatsvindt en dus na drie maanden toegankelijk blijft. Het verlengen van de referteperiode voor het FDMA van drie maand naar één jaar levert een voordeel van 7.000,-. De uitgaven voor 2015 zijn geraamd op ,-. Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

5 Participatie schoolgaande kinderen In het kader van de participatie van (schoolgaande) kinderen is benoemd dat schoolgaande jeugd ook mee moet kunnen doen. Voor leerlingen op het basisonderwijs is er een aanvullende bijdrage van 200,- en leerlingen op het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) ontvangen 250,-. Deze bijdrage is voor buitenschoolse en schoolse activiteiten. De uitvoering van deze regeling wordt ondergebracht in de bijzondere bijstand, hierdoor kunnen ook ouders met een inkomen tussen % van de bijstandsnorm een aanvraag doen. Bij de aanvraag moeten vooraf bewijsstukken worden overlegd zoals een bewijs lidmaatschap of betalingsbewijs alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan. Ten aanzien van deze regeling vinden geen veranderingen plaats. De uitgaven voor deze regeling, als onderdeel van de bijzondere bijstand is geraamd op ,-. Laptopregeling Ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen per kind (tot 18 jaar) dat voortgezet onderwijs volgt een laptop krijgen. Deze wordt in natura verstrekt voor een bedrag van 725,-. Dit is inclusief de kosten voor installatie van software, onderhoudscontract en draagtas. Tevens wordt er een internetvergoeding verstrekt van 150,-. Ouders van kinderen die voortgezet onderwijs volgen via Stad en Esch krijgen de verschuldigde ouderbijdrage vergoed omdat Stad en Esch via school een laptop verstrekt. Voor de dekking van deze laptopregeling is (éénmalig) Aboutalebgeld. Besloten is om het resterende deel (voor 2014 en ,-) op te nemen in de algemene reserve en de besteding te financieren met dit geoormerkte budget. De laptopregeling (Aboutalebgelden) is vaak onderwerp van gesprek geweest. De Cliëntenraad Sociaal Beleid vraagt vaak aandacht voor actieve communicatie over de verschillende voorzieningen, zo ook de laptopregeling. Dit heeft er toe geleid dat door een grotere vraag het budget in 2014 is overschreden. De uitgaven zijn ruim verdubbeld. Als we hiervoor alle geoormerkte middelen in de algemene reserve benutten, zijn alle Aboutalebgelden besteed. Dit was ook de opdracht van de gemeenteraad. Hiermee komt deze regeling te vervallen. Niettemin is het waardevol gebleken om deze voorziening voort te zetten voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. Daarom wordt voorgesteld om wederom een laptopregeling in te stellen, maar dan onder nieuwe voorwaarden met een lagere bijdrage. Het uitgangspunt is dat gekozen wordt voor de adequaatste en goedkoopste oplossing. Met een bedrag van 400,- kan een kwalitatief goede laptop worden aangeschaft. Voor kinderen die een laptop moeten aanschaffen via de school wordt de verschuldigde ouderbijdrage vergoed. Ouders met een laag besteedbaar inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm en een vermogen dat lager is dan 1,5 keer de bijstandsnorm kunnen volgens de toets voor de bijzondere bijstand een laptop of vergoeding voor de ouderbijdrage krijgen. Deze regeling nemen we op in de beleidsregels voor de bijzondere bijstand. Op grond van leerling-aantallen in het voortgezet onderwijs ramen wij een uitgave in 2015 van ,- (30 leerlingen á 400,-). Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

6 Jeugd Sport Fonds Sinds enkele jaren werkt de gemeente Meppel met het Jeugd Sport Fonds. Door een subsidiebijdrage aan het Jeugd Sport Fonds Drenthe worden kinderen, indien zij door lokale intermediairs worden aangemeld, geholpen bij hun sport. Het Jeugd Sport Fonds heeft tot doel om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen te laten deelnemen aan sport. Het Fonds bemiddelt in de contacten met de sportvereniging zodat jeugdleden mee kunnen doen met sport (er vindt geen inkomenstoets plaats). De uitvoering vindt geheel buiten de gemeente om plaats. Omdat er een prognose is gepresenteerd waarin te zien is dat er een groter beroep zal worden gedaan op dit sportfonds is bij de herijking in februari besloten de subsidie te verhogen naar ,-. Bij de herijking is niet alleen gekozen voor het Jeugd Sport Fonds, maar zijn in het licht van het kindpakket ook een verhoging van de bijdragen voor de FDMA en de schoolgaande kinderen doorgevoerd. Nu er een jaar is gewerkt met het herijkte minimabeleid merken we in de praktijk dat de verschillende voorzieningen dubbel worden gebruikt. De bijdragen voor de participatie schoolgaande kinderen is expliciet bedoeld voor meedoen aan maatschappelijke activiteiten, waaronder sport. Tevens zijn de faciliteiten van het jeugdsportfonds beschikbaar. Op dit moment staan we voor keuzes en daarbij hoort dat we inzetten op een duurzaam betaalbaar minimabeleid. De beschikbare middelen willen we effectief besteden. Vanuit dit oogpunt en de beleidslijn van vereenvoudiging en ontstapeling van regelingen stellen we voor om de subsidie aan het Jeugd Sport Fonds te beëindigen. Dit besluit leidt tot een (structureel) financieel voordeel van ,-. Langdurigheidstoeslag Inwoners die gedurende een periode van 3 aaneengesloten jaren zijn aangewezen op een inkomen van 105% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. Deze is bedoeld voor de vervangingskosten van duurzame gebruiksgoederen. De bedragen variëren van 536,- voor echtparen tot 376,- voor een alleenstaande. Een alleenstaande ouder ontvangt 482,-. De langdurigheidstoeslag wordt in 2015 vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Dit maakt onderdeel uit van de invoering van de Participatiewet. Het verlenen van de toeslag is geen gebonden bevoegdheid meer (categoriale regeling), maar het college kan inwoners de individuele inkomenstoeslag toekennen als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze regels worden opgenomen in de gelijknamige verordening. In beleidsregels geeft het college aan welke groepen niet in aanmerking komen of in welke gevallen inwoners uitzicht hebben op een inkomensverbetering. Vergelijkbaar als met de langdurigheidstoeslag is ook deze inkomenstoeslag bedoeld voor de bijdrage in de vervangingskosten van duurzame gebruiksgoederen. Financieel is de wijziging neutraal. Het in de begroting opgenomen bedrag voor de uitvoering van de Langdurigheidstoeslag is in principe beschikbaar voor de individuele inkomenstoeslag. Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

7 In grote lijn handhaven we de uitgangspunten van de langdurigheidstoeslag, namelijk een referteperiode van 3 jaar en een inkomensniveau van 105% van de geldende bijstandsnorm. Hiermee behouden we ook de opbouw in inkomensgrenzen voor de glijdende schaal. De verandering die we voorstellen om het minimabeleid duurzaam betaal te houden is de hoogte van de individuele inkomenstoeslag ongeacht het type huishouden. In de huidige regeling langdurigheidstoeslag zijn verschillende bijdragen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en echtparen en samenwonenden. Met de voorliggende verordening stelt het college voor om één bedrag van 400,- per huishouden te hanteren. Op deze wijze wordt tegemoetgekomen aan het terugkerend appèl dat alleenstaanden meer ondersteuning zouden moeten krijgen. Bovendien redeneren we vanuit de doelstelling van de inkomenstoeslag; deze is namelijk ook bedoeld voor de vervangingskosten van duurzame gebruiksgoederen zoals bijvoorbeeld een koelkast of een wasmachine. In de afwegingen wordt veronderstelt dat de kosten voor deze gebruiksgoederen niet verschillen per huishouden. Door deze maatregel wordt op de uitvoering van de individuele inkomenstoeslag 8.000,- per jaar bespaard. Regeling chronisch zieken en gehandicapten Naast de landelijke regeling van de Wtcg (Wet tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatieregeling Eigen Risico) heeft de gemeente Meppel een eigen lokale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze categoriale regeling is toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en die aangewezen zijn op ondersteuning via de Wmo of de AWBZ. Zij ontvangen maximaal een bijdrage van 200,- per huishouden. Met de landelijke afschaffing van de Wtcg en de CER is ook de grondslag verdwenen voor de lokale regeling. De uitgaven voor deze regeling ( ,-) komen vanaf 2015 te vervallen. De ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten maakt onderdeel uit van de maatwerkvoorziening. Individuele bijzondere bijstand In individuele situaties wordt bepaald of er een bijdrage kan en moet worden geleverd vanuit de gemeente op grond van de individuele bijzondere bijstand. Het kan hierbij gaan om verschillende kosten soorten. Bepalend is dat er sprake is van kosten die uit bijzondere, individuele omstandigheden voortkomen en in concrete gevallen als noodzakelijk moeten worden aangemerkt. Uitgangspunt is namelijk dat uit de bijstandsnorm de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan moeten worden voldaan. Hierbij kan worden gedacht aan woonlasten, levensonderhoud, verzekeringen en sociaal verkeer. Dat betekent dat de kosten die iedereen heeft, niet voor bijzondere bijstandverlening in aanmerking komen. Jaarlijks stelt het college beleidsregels vast voor de uitvoering van de bijzondere bijstand. Jaarlijks worden de beleidsregels voor de bijzondere bijstand tegen het licht gehouden om ontwikkelingen, indexering en jurisprudentie te verwerken. Op grond van het voorliggend voorstel zullen in elk geval de uitvoering van de participatie schoolgaande kinderen en de nieuwe laptopregeling worden verwerkt in de beleidsregels. De toelichting is bovenstaand reeds beschreven. Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

8 Een derde ontwikkeling betreft de inwerkingtreding van de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten zoals we die in Meppel hebben onder gebracht in de collectieve zorgverzekering. In de volgende paragraaf wordt deze nader toegelicht, maar wij verwachten, mede op grond van jurisprudentie een ontwikkeling dat er minder beroep zal worden gedaan om de vergoeding van de medische kosten. Juist met de maatwerkvoorziening bieden we een passende zorgverzekering, zodat inwoners zich naast de basisverzekering aanvullend kunnen verzekeren voor bepaalde medische kosten en tandheelkundige hulp. Om die reden verlagen we het budget van de bijzondere bijstand met ,-, wat ook bijdraagt in de bezuinigingsopgave. Gemeente Extra Pakket (maatwerkvoorziening/ collectieve zorgverzekering) De gemeente Meppel heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met Zilveren Kruis/ Achmea. Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen via de gemeente worden aangemeld voor deze zorgpolis, waarbij de aanvullende verzekering en tandartsverzekering een verplichting is. De verzekeringnemer/inwoner is dan tegen een gereduceerd tarief goed verzekerd tegen ziektekosten. In de collectieve zorgverzekering (Gemeente Extra Pakket) zijn extra vergoedingen opgenomen die deelnemers rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen deelnemen. Inwoners kunnen kiezen uit een pakket (basisverzekering, aanvullende verzekering *** en tandartsverzekering met **). Bij de herijking is in de notitie Herijking minimabeleid uitvoerig ingegaan op de Wtcg en de CER die per 1 januari zijn vervallen. De gemeenten zullen moeten komen met een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. Met deze verandering is de categoriale bijdrage van het rijk en ook de lokale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten komen te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgt de gemeente financiële middelen om de doelgroep een voorziening te bieden. In oktober 2014 heeft het college een besluit genomen over de maatwerkvoorziening en uw raad hierover geïnformeerd. In de memo (Ingekomen stukken gemeenteraad 6 november 2014) is het volgende vermeld. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) zijn in de zomer van 2014 ingetrokken. Uw raad heeft op 8 november 2013 een besluit genomen om de tegemoetkoming te regelen via de collectieve zorgverzekering en deze waar mogelijk uit te breiden. Met dit memo informeren wij u over ons besluit om het aanbod ter compensatie van meerkosten en participatie voor mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, onder te brengen in de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering en niet op te nemen als voorziening in de Wmo. In het beleidsplan en verordening Wmo, maken wij de afweging op de mogelijke meerkosten te regelen via de collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand. Daarmee komen wij tegemoet aan de motie en de gemeentelijke collectieve zorgverzekering uit te breiden met meer keuzemogelijkheden (3 stuks) en toegang op basis van draagkracht en maatwerk uit te werken. Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

9 Het motief om het via de bijzondere bijstand uitwerken is tweeledig: 1. Het aanbod aan collectieve zorgverzekeringen komt beschikbaar voor mensen met een laag besteedbaar inkomen en is geen algemene voorziening. 2. In verband met het beperkte beschikbare budget in 2015 is het belangrijk om gericht de regeling te laten gelden voor mensen die hoge meerkosten hebben. Voorgesteld wordt om meer maatwerk te leveren bij de collectieve zorgverzekering zodat er betere ingespeeld kan worden op de individuele situatie. De uitwerking van het bovenstaande is gerealiseerd. Vooralsnog is gekozen voor het uitgangspunt om de inkomensgrens voor deze voorziening wederom te bepalen op 120% en drie verschillende pakketten aan te bieden, te weten het huidige pakket voor inwoners met een hoge zorgvraag. Een pakket voor inwoners met een gemiddelde tot relatief hoge zorgvraag en een pakket voor inwoners met een lagere zorgvraag. Daarnaast draagt de gemeente bij in de kosten middels een bijdrage van 8,50 per maand. De keuze voor 120% is tweeledig. Ten eerste was dit ook het inkomensniveau voor onze collectieve zorgverzekering, maar door de maximering tot 110% waren we genoodzaakt dit bij te stellen. Nu het weer vrij gelaten is kiezen we voor het oude niveau, want hierdoor is het voor een grotere groep beschikbaar en dat is tevens de (inkomens)groep die anders nog een beroep zou doen op de bijzondere bijstand. Met deze voorziening komen we ook tegemoet aan de jurisprudentie die zegt dat de bijzondere bijstand niet bedoeld is voor medische kosten. We gaan er vanuit dat alle inwoners vanaf 18 jaar een zorgverzekering hebben. Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd bij hun ouders. Mensen met een laag inkomen hebben recht op een zorgtoeslag. De zorgtoeslag is bedoeld als een tegemoetkoming in de premie. Naast de basisverzekering kunnen inwoners zich aanvullend verzekeren voor bepaalde medische kosten en tandheelkundige hulp. De aanvullende verzekeringen zijn pas een voorliggende voorziening als daar ook daadwerkelijk gebruik van kan worden gemaakt. Verwacht wordt dat inwoners naar gelang hun persoonlijke en financiële situatie zich aanvullend verzekeren om te voorkomen dat men met kosten wordt geconfronteerd die voor eigen rekening komen. Verzekerden die hun verantwoordelijkheid nemen betalen een hogere premie. Zij die zich niet of beperkt aanvullend verzekeren nemen bewust een risico. Dit risico mag niet afgewenteld worden op de gemeenschap. Los van uitzonderingen is dit de geldende lijn voor zorgverzekering, medische kosten en bijzondere bijstand. In 2015 monitoren we het gebruik van de collectieve zorgverzekering en de mate waarin een beroep wordt gedaan op de medische kosten via de bijzondere bijstand. De uitvoering in dit jaar moet aantonen welke middelen we exact kunnen ramen. Bij de bestuursrapportage per 1 juli verwachten we een eerste indicatie te kunnen geven. Het totaalbedrag van ,- is hiervoor aangemerkt en dit sluit ook aan op het uitgangspunt dat de rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld ook ingezet worden voor het betreffende doel. Voor de komende jaren biedt dit ruimte en mogelijkheden om de uitvoering van de maatwerkvoorziening te kunnen optimaliseren. De Cliëntenraad Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

10 Sociaal Beleid heeft in haar brief/ advies van 9 december al benoemd de ontwikkelingen te volgen, zodat de middelen ook terecht komen waar het echt nodig is. De financiën van het minimabeleid 2015 en verder Herijking De herijking van het minimabeleid vroeg om meer inzet van middelen. In totaal is voor de uitvoering in 2014 éénmalig bijna ,- extra beschikbaar gesteld. Dit bestond hoofdzakelijk uit: ,- voor de stijging van de doelgroep, de verhoging van het FDMA en de regeling voor participatie schoolgaande kinderen; ,- voor de (structurele) bijdrage voor de Voedselbank Zuidwest Drenthe; ,- (plus van programma Sport) voor de subsidie Jeugd Sport Fonds. Totaal was er over 2014 dus ,- plus ,- is ,- beschikbaar. Expliciet is in het voorstel en het debat ook aangehaald dat er vanaf 2015 veranderingen volgen die van invloed zijn op de voorzieningen en regelingen die we in Meppel kennen. Met de veranderingen vanaf 1 januari 2015 en de daarbij gemaakte keuzes is het financiële plaatje ook enorm gewijzigd, zowel bij de inkomsten als de uitgaven. Voor de uitvoering van het minimabeleid is in de Programmabegroting 2015 een budget opgenomen van Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de primitieve begroting 2014 ( ,-), omdat hierin nu ook de bijdrage voor de maatwerkvoorziening is verwerkt ( ). Omdat de landelijke Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft, is ook de besteding van het budget voor de lokale regeling komen te vervallen ( ,-). Ook is in de begroting 2015 het oorspronkelijke budget voor de collectieve zorgverzekering (Gemeente Extra Pakket) van ,- blijven staan. Het totaalbudget van ruim een ton is aangewend om de structurele verhoging van de herijking en de toenemende vraag te dekken. Het financieel overzicht is diffuus want primitieve begrotingen, een éénmalige verwerking in 2014 en de monitoring van uitgaven over het afgelopen jaar zijn allemaal van invloed op de uitgavenraming. Voor de financiering van het minimabeleid zoals wij dit nu voorstellen ramen we de volgende uitgaven: Fonds Deelname Maatschapellijke Activiteiten: ,- Verordening Individuele inkomenstoeslag: ,- Bijzondere bijstand: ,- (incl ,- schoolgaande kinderen en ,- laptopregeling) Maatwerkvoorziening: ,- Subsidie Voedselbank: ,- In dit totaalbedrag van ,- zijn de bezuiningsvoorstellen verwerkt. Namelijk een voordeel van respectievelijk 7.000,- en 8.000,- door de aanpassingen in de referteperiode FDMA en één vaste bijdrage voor de individuele inkomenstoeslag. In verband met de maatwerkvoorziening chronisch zieken zijn de uitgaven in de bijzondere bijstand voor medisch kosten met ,- verlaagd. Tenslotte is de subsidie voor het JeugdSportFonds Drenthe ( ,-) niet opgenomen in de uitgavenraming. Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010. Uitleg

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010. Uitleg Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2010 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Voorwaarden Artikel 3 Hoogte van de toeslag Artikel 4 Onvoorziene gevallen Artikel

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Notitie (aanvullende) inkomensondersteuning RSDHW 2015

Notitie (aanvullende) inkomensondersteuning RSDHW 2015 Notitie (aanvullende) inkomensondersteuning RSDHW 2015 Inhoudsopgave Pag. 1 1. Het principe van loslaten kostensoorten in de individuele bijzondere bijstand Pag. 2 2. Verordening voor het vaststellen van

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018

Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 Naar een integrale aanpak Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding: de transities in het sociaal domein... 3 1.2

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Westerveld 2016 Gelet op het door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld op 21 oktober 2014 vastgestelde beleidsplan Participatiewet

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING

INKOMENSONDERSTEUNING INKOMENSONDERSTEUNING 2015-2018 Ondersteuning op maat Auteur: Serge Deceuninck Afdeling: Team Maatschappelijke Ontwikkeling & Participatie Versienummer: 1.0 Datum: 2 oktober 2014 Corsanummer: T14.14785

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen Notitie Minimabeleid Bevelandse gemeenten van een doolhof aan regelingen naar een nieuw, duidelijk en gezamenlijk beleid Versie 4 maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van de huidige

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Ondersteuning minima in 2015

Ondersteuning minima in 2015 Ondersteuning minima in 2015 Bijzondere bijstand en gemeentelijk Minimabeleid vanaf 1 januari 2015 Datum : 20 januari 2015 Focus : Veranderingen als gevolg van de Maatregelen WWB 2015 en de Participatiewet

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Toelichting. Conceptversie toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 18 september 2014 Pagina 1

Toelichting. Conceptversie toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 18 september 2014 Pagina 1 Toelichting Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

*14-4036055* 14-4036055

*14-4036055* 14-4036055 *14-4036055* 14-4036055 ESO.00013329WDstrt raadsbesluit Bijlage van gemeenteblad 2014, no. 93. De raad van de gemeente Horst aan de Maas; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 14808

GEMEENTEBLAD. Nr. 14808 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 14808 20 februari 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 De Raad van de Gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering van 11

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 januari 2012 Gehoord de commissie Cultuur, sociale zaken, Welzijn en Onderwijs (CSWO) d.d. 23 januari

Nadere informatie

Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015

Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ridderkerk. Nr. 82239 29 december 2014 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 De raad van de gemeente Ridderkerk gelezen het voorstel

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014

Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 CLIENTENRAAD WERK & INKOMEN Het bestuur van de Samenwerking A2 gemeenten De Hofnar 2 5554 DA Valkenswaard Onderwerp: advies concept Heroverweging Minimabeleid Valkenswaard, 1 december 2014 Geacht College,

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN De raad van de gemeente Velsen; gelet op artikel 8, eerste lid, sub b van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER; (nr. 7); gelezen het voorstel van het college van 7 april 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Notitie. datum: dinsdag 20 december 2011. Katja Vermeiren. herijking minimabeleid

Notitie. datum: dinsdag 20 december 2011. Katja Vermeiren. herijking minimabeleid Notitie datum: dinsdag 20 december 2011 van: onderwerp Katja Vermeiren herijking minimabeleid Aanleiding Het minimabeleid wordt als een van de speerpunten in het coalitieakkoord 2010-2014 genoemd Hierbij

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Nijverdal, 13 januari 2015

Nijverdal, 13 januari 2015 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 januari 2015 Nr. 14INT05433 De raad van de gemeente Hellendoorn; overwegende, dat het gewenst geacht wordt om financiële bijdrageregelingen vast te stellen om

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Utrecht en de Participatiewet

Utrecht en de Participatiewet Utrecht en de Participatiewet Hier komt tekst Uitkering en armoederegelingen Hier komt ook tekst In deze workshop Uitkering en Kostendelersnorm Uitkering en alleenstaande ouders Uitkering en daklozen Armoederegelingen

Nadere informatie

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d.. Gelet op

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie