Jaarverslag Juni 2015 Stichting De Leystroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom

2 Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Wettelijk kader Kernactiviteiten Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en Verzorging Werkgebied Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Kengetallen 2014 Bijlage 1 5. Jaarrekening 2014 Bijlage 2 6. Controleverklaring 2

3 1. Zorg voor elkaar in 2014 Geachte lezer, Voor u ligt het directieverslag verslag van stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom. Aan de hand van dit document stimuleert De Leystroom, op geleide van de Zorgbrede Governancecode, de dialoog met alle belanghebbenden van de organisatie. Naast de input van de Raad van Bestuur vindt u in dit verslag bijdragen van de cliëntenraad en ondernemingsraad. Tevens is het verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. Het afgelopen jaar is wederom een jaar geweest waarin zorginstellingen landelijk sterk de aandacht mochten krijgen. In het debat over de kwaliteit van verpleeghuizen stelt de staatssecretaris van VWS medio 2014, in een plan van aanpak om deze structureel verbeterd te krijgen, een zestal speerpunten vast: 1. de wensen van cliënt en verwanten moeten uitgangspunt zijn voor de verleende zorg; 2. het cliëntgerichte toezicht van IGZ moet worden versterkt; 3. de deskundigheid van het personeel en de ruimte voor zorgmedewerkers moet worden versterkt; 4. hogere eisen aan bestuur en meer mogelijkheden om bij falen in te grijpen; 5. openheid en transparantie van/over kwaliteit; 6. financiele randvoorwaarden. Eind 2014 is, na een bezoek van IGZ en de review vanuit de certificering voor het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het volgende beeld bij De Leystroom aan de orde. De zorgleefplannen zijn in de vorm van het ECD, na intensieve training en coaching gedurende het jaar, op orde en van een bovengemiddeld niveau. De instelling toetst en evalueert periodiek en expliciet in nauwe samenwerking met de Bopz-arts de mate waarin en de kwaliteit waarmee vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De Leystroom is per saldo uitermate terughoudend in de toepassing. Het beleid rond medicatievoorziening is concreter naar de werkvloer toe geprotocolleerd. Er wordt expliciet gestuurd op registratie en analyse van fouten. In 2014 heeft wijziging plaatsgevonden van de toezichthoudende apotheek, met inbegrip van actieve participatie in het medicatiebeheer. De sectie activiteitenbegeleiding is gestart met het herinrichten van haar welzijnsfunctie. Van centraal georganiseerd naar op zorgzwaarte gedifferentieerd en zeven dagen per week. Met inbreng van adviesbureau Magnificat is voor EVV ers, teamcoördinatoren en het cliëntservicebureau training voor het werken binnen de driehoek van (her)indicatie, zorgbehoefte en afspraken in het zorgleefplan succesvol uitgevoerd. Kwaliteit, bezien door de ogen van de bewoner/cliënt, en professionele standaarden zijn vaste agendapunten van overleg bij MT en op de werkvloer. De bestuurlijke monitor kwaliteit en veiligheid is 3

4 ingevoerd om instellingsbreed de totale dienstverlening te monitoren en te borgen. Vanuit de interne toezichthouder is het accent verschoven van toezicht op bestuur naar toezicht op besturing. Er zijn middelen vrijgemaakt om zowel de ondernemingsraad als de clientenraad via externe professionals ambtelijk te ondersteunen. Dit leidt incrementeel tot de beoogde situatie dat deze medezeggenschapsorganen op inhoud meer de handen vrij hebben om de koers en het kompas van de zorgorganisatie positief te beïnvloeden. In het verstreken jaar is met Wonen Breburg constructief voortgang gepleegd op realisatie van een nieuw pand op een nieuwe locatie in de wijk Brabantpark. Verouderd vastgoed wordt mede beschouwd als probleem voor de kwaliteit in de ouderenzorg en nieuwbouw biedt De Leystroom zicht op een solide basis voor continuïteit en ontwikkelruimte. Meer exposure, gerichtere externe oriëntatie en meer contactmogelijkheid via de nieuwe locatie zal de huidige druk op het degressief verlopende aandeel van extramurale activiteiten gaan verlichten. Een nieuw pand betekent ook verbetering van de huidige, steeds minder goed passende, facilitaire infrastructuur. De werkvloer is niettemin content dat met de majeure operatie dit jaar ter vervanging van het zorgoproepsysteem het werkproces voor hen in termen van communicatietechnologie sterk is verbeterd. Ook de toets op brandveiligheid is, samen met het bevoegd gezag en de verhuurder van het pand, naar tevredenheid uitgevoerd en afgerond. Het jaar 2014 is ook de opmaat naar de implementatie van de stelselwijzigingen in de zorg. Naast de onvermijdbare intramurale capaciteitsuitname - omdat mensen langer thuis willen en moeten blijven wonen heeft de organisatie zich voorbereid op het feit dat per 1 januari 2015 de AWBZ er niet meer is. De nieuwe wettelijke kaders tonen zich dan via de figuur van Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De Leystroom ontwikkelt zich in deze context langzaam maar zeker van zorgzaam en behoudend, naar minstens even zorgzaam maar veel meer vraaggericht en methodisch werkend. Bij de besturingsfilosofie speelt de omvang van de organisatie een grote rol. De bijlagen van dit verslag zijn digitaal aangeleverd via DigiMV. Het integrale verslag en DigiMV zijn toegankelijk via Tevens wordt de verantwoording geplaatst op diverse publieke sites zoals Wij hopen u met dit document een goed en samenhangend beeld te geven over 2014 voor zowel de verrichte prestaties als de daarmee samenhangende kwaliteitsaspecten. De Raad van Bestuur dankt ook dit jaar elke betrokkene voor zijn of haar inzet. w.g. Raad van Bestuur, voorzitter R.C. Molenaar w.g. Raad van Toezicht, voorzitter Drs. A.G.J.M. den Boer, MCM w.g. Raad van Toezicht, secretaris /vicevoorzitter Drs. A.J.M. van Eil 4

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom Adres Brabantlaan 5 Postcode 4817 JW BREDA Plaats BREDA Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern De juridische structuur van Stg. De Leystroom is een stichtingsvorm met als volledige naam Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom. De stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. Van de stichting zijn notariële akten opgemaakt en onderliggende reglementen vastgesteld. Wettelijk kader Stg. De Leystroom heeft een erkenning op basis van de WTZi (Wet Toelating Zorg instellingen) Binnen Stg. De Leystroom is de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers geborgd in een Cliëntenraad (conform de WMCZ) en een ondernemingsraad (conform de WOR) die actief opereren. Zij overleggen met de voorzitter van de Raad van Bestuur volgens een van te voren vastgelegd vergaderrooster. Adviesaanvragen worden, conform het wettelijk regime, besproken en behandeld. Verderop in dit verslag worden rol en activiteiten van beide organen in 2014 nader toegelicht. 5

6 Bestuursvorm: Raad van Toezicht Raad van Bestuur organogram 6

7 2.3 Kernactiviteiten Kernactiviteiten en nadere typering Het zorgaanbod van De Leystroom beslaat intramurale, semimurale en extramurale zorg. Vanuit de AWBZ worden zowel intramuraal, semimuraal (dagverzorging) als extramuraal de VVT functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf aangeboden aan ouderen met een lichamelijke, psychogeriatrische of somatische aandoening/beperking. Stg. De Leystroom is in het bezit van een BOPZ erkenning. Naast de levering van traditionele extramurale zorg in de wijk, levert De Leystroom ook extramurale zorg op het naastgelegen klooster. Hier wordt binnen een intramurale setting de gewenste zorg geleverd. Deze 24-uurs zorg wordt derhalve voor een deel privaat gefinancierd. De Leystroom heeft zich in het verslagjaar, nadat ze vorig jaar het stokje van WIJ heeft overgenomen, zelfstandig als zorgkruispunt voor de wijken Brabantpark en Heusdenhout geprofileerd. Doel is nog steeds het stimuleren van sociale cohesie en vanuit preventief oogpunt en klantenbinding het tijdig in beeld krijgen van (toekomstige) kwetsbare ouderen in de naastgelegen wijken. Stg. De Leystroom biedt ook de semimurale zorg dagverzorging aan. Met de Wmo-transitie in het vooruitzicht werd deze vorm van zorg, met name de influx van ter zake geïndiceerde cliënten, in het verslagjaar allengs minder succesvol als jaren daarvoor. Desalniettemin blijft De Leystroom de semimurale voorziening aanbieden. Deze voorziening versterkt de zelfredzaamheid van cliënten, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en ontlast de mantelzorger. In het verslagjaar is Gezondheidscentrum Kapelhof in gebruik genomen. In deze AHOED zijn diverse (para)medici gehuisvest. Doordat partijen zich onder een dak bevinden, komt samenwerking en (optimalisering van) ketenzorg op een natuurlijke manier tot stand. Stg. De Leystroom huurt een van de ruimten van waaruit de extramurale zorg wordt gecoördineerd en geleverd. De prijsopslag Zorg Dichtbij Extramuraal categorie C is naar aanleiding van deze ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande intensivering van samenwerking door het zorgkantoor toegekend. 7

8 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en Verzorging Cliënten Aantal cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 65 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 65 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 4 Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten ) 51 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Aantal plaatsen 78 Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Aantal dagen dagen dagdelen uren Personeel in loondienst Aantal personen Aantal fte Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar ,8 Kosten personeel niet in loondienst Bedrag in euro s Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Het werkgebied van Stg. De Leystroom beslaat Zorgkantoorregio 27 (West-Brabant). De Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en een deel van Breda Centrum vormen het werkgebied voor de extramurale zorg. 8

9 2.4 Samenwerkingsrelaties In de loop van de jaren heeft Stg. De Leystroom in het verzorgingsgebied een gedegen netwerk opgebouwd op het gebied van zorg- en dienstverlening aan ouderen. Voor Stg. De Leystroom zijn de onderstaande stakeholders in beeld: WonenBreburg: De Leystroom werkt samen met WonenBreburg aan de ontwikkeling van een nieuw te bouwen woonzorgcentrum aan het adres de Lage Kant te Breda; Zorgkantoor West-Brabant (CZ): Afspraken worden gemaakt over zorginkoop, productieverantwoording en toetsing van kwaliteit; ZorgLinck: Stg. De Leystroom opereerde in 2014 met twee vergelijkbare huizen uit de regio, te weten Raffy in Breda en Zuiderhout in Teteringen, voornamelijk op zoek naar kennisdeling en zo mogelijk (schaal)voordeel in de backoffice; Inspectie voor de Gezondheidszorg: In 2014 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden; Gemeente Breda: als participant in het GWI-project en als belanghebbende bij het project Lage Kant; Congregatie Alles voor allen: De Leystroom is zowel klant (extramurale & private zorg) als leverancier (keuken/facilitair & technische dienst) van de congregatie. Tevens elementair belanghebbende bij het project Lage Kant; Thebe Breda: leverancier van paramedische dienstverlening; NHTV hogeschool: eveneens belang bij project Lage Kant en tevens opleiding- en kennisinstituut (participatie in wijkonderzoek Hoe houd ik mijn wijk leefbaar? ) Avans Hogescholen: Vrijwilligers vanuit SPH Vitalis: BOL & BBL trajecten; Calibris (opleiding- en stagebeleid): Met Calibris is een samenwerkingsconvenant gesloten. Stg. De Leystroom is een erkend opleider; WIJ: in kader van het wijkrestaurant en het GWI project; Gemeentelijke diensten in het kader van handhaving wetgeving (brandweer, milieu); GGD: in 2014 heeft de GGD ondersteuning geboden aan De Leystroom; Huisartsen regio Breda: als medisch verantwoordelijke voor de intramurale verzorgingshuiscliënten en de extramurale AWBZ cliënten; Accountant Verstegen; MVO Nederland; Apotheker Motke Poels (o.m. in relatie tot het interne farmaceutische kwaliteitsproces); Zorgaanbieders West Brabant: samenwerkingsverband m.b.t. inhoudelijke zorgonderwerpen dementie en palliatieve zorg; Regionaal overleg Zorgaanbieders WOZ; StoZ: stedelijk overlegplatform zorgaanbieders Breda; Kerngroep GWI: gemeentelijk project (geschikt wonen voor iedereen); Arbodienst CZ. 9

10 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode zoals deze is vastgesteld vormt het uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur. Het vigerende Raad van Toezicht model dat in Stg. De Leystroom wordt gehanteerd impliceert dat er zowel een Raad van Bestuur als een Raad van Toezicht actief zijn. Verantwoordelijkheden van beide partijen en afbakening van taken zijn formeel statutair vastgelegd. Externe toezichthouders Belangrijke externe toezichthouders voor Stg. De Leystroom zijn de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor Gezondheidszorg, het Zorgkantoor West-Brabant en de Autoriteit Consument en Markt. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur per 1 januari 2014 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. R.C. Molenaar Raad van Bestuur Niet van toepassing Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. In dit reglement staan ook de afspraken tussen bestuurder en toezichthoudend orgaan beschreven. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Informatievoorziening In het reglement is vastgelegd hoe de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert. In de regel zal dit tijdens de vergaderingen zijn. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hen op de hoogte zal houden ten aanzien van: ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; ontwikkelingen op het gebied van besturing en het zorgaanbod; problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals zorgverzekeraar, overheid en samenwerkingspartners; calamiteiten, die gemeld zijn bij de inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; gerechtelijke procedures; kwesties waarvan wordt verwacht dat zij in de publiciteit komen. Ook rapporteert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over: 10

11 de risico s op de gebieden kwaliteit en veiligheid en de risico s voortvloeiend vanuit de strategie; zijn beoordeling van de interne beheerssystemen; de staat van compliance. Bezoldiging van bestuurders vindt plaats conform de beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ), die is opgesteld door de Nvtz en de NVBZ. 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2014 was op die datum op enkele plaatsen gewijzigd ten opzichte van 31 december In december 2014 heeft mevrouw J. Storm haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigd. Eerder was reeds voorzien in een vacature door het vertrek in 2013 van Zr. Jacintha door de benoeming van mevr. M. Van Rooijen. De Raad van Toezicht heeft besloten om vooralsnog de vacature die per december is ontstaan niet per direct in te vullen. Eerst zal de strategische koers van de Leystroom worden bepaald, zodat vervolgens bepaald kan worden of aanvulling van de Raad gewenst is en welk profiel dan best passend wordt. Ten aanzien van de zittende leden zijn er geen wijzigingen in hun hoofd- en nevenfuncties. De Raad van Toezicht bestaat uit op 31 december 2014 uit: Naam Bestuursfunctie Dhr. Drs. A.G.J.M. den Boer Voorzitter Dhr. Drs. A.J.M. van Eil secretaris / vice-voorzitter Mevr Drs. M. Frijters Lid Mevr. M. Van Rooijen Lid Vacature Lid Taken De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht van De Leystroom houdt daarbij ten minste toezicht op: de realisatie van de doelstellingen van de Leystroom; de strategie en de risico s die zijn verbonden aan de activiteiten; de opzet en werking van de interne risicobeheersing; de financiële verslaglegging; de naleving van wet- en regelgeving; het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren en het functioneren van en de samenwerking met de Raad van Bestuur. In 2015 zal herhaling van dit proces plaatsvinden. Bijeenkomsten De Raad van Toezicht komt gemiddeld tweemaandelijks bijeen voor zijn vergaderingen. De directeur/bestuurder neemt deel aan de beraadslagingen. 11

12 In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht 7 maal bijeen voor een reguliere vergadering, vrijwel altijd in volledige samenstelling. Daarnaast overleggen de voorzitter en secretaris tweemaandelijks met de directeur/bestuurder. Ook dit overleg vond 6 maal plaats in het verslagjaar. Zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad worden halfjaarlijks in de gelegenheid gesteld voor overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht. De te bespreken onderwerpen worden door hen geagendeerd. In 2014 vond twee maal overleg plaats met de clientenraad. De ondernemingsraad heeft niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te overleggen met de Raad van Toezicht. Hun reguliere overleg voeren CR en OR met de directeur/bestuurder. Buiten de reguliere besprekingen kwam de Raad van Toezicht enkele malen bijeen vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting en ten behoeve van een betere kwaliteitsborging. Belangrijkste besluiten Op 31 december 2013 heeft de Leystroom een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met de woningbouwcorporatie Wonen Breburg over de realisatie van een nieuwe huisvesting, die volgens planning in 2016 moet worden geopend. Gezien de gewijzigde wetgeving (de ingang van de Wet langdurige zorg per 2015) zal de Leystroom dan onderdak bieden aan verpleeghuisclienten. Ook in 2014 heeft de toekomstige huisvesting voortdurend op de agenda gestaan; nu met name positief en toekomstgericht. De voorbereiding van een omvangrijk nieuwbouwprojekt is complex en tijdrovend, maar in 2014 zijn gestaag stappen gezet op weg naar een nieuwe Leystroom, die gebouwd gaat worden aan de Lage Kant dus centraal in de wijk en die een langdurige bijdrage zal leveren aan de verpleging en verzorging van bewoners in onze omgeving. De afgelopen jaren is er nationaal veel aandacht voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In het jaarverslag over 2013 rapporteerden de Raad al over een kwaliteitscontrole door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft de Leystroom bezocht en zijn op- en aanmerkingen gerapporteerd. Hierna is krachtig gestuurd op het duurzaam verbeteren en borgen van de noodzakelijke verbeteringen. Na een tweede onaangekondigde inspectie is vastgesteld dat op een enkel punt de verbetering nog niet 100% was. Ook die elementen zijn inmiddels hersteld en de IGZ heeft in het voorjaar van 2015 gerapporteerd dat de kwaliteit bij de Leystroom voldoet volgens de strenge normen van de IGZ. De belangrijkste overige aandachtsgebieden Uitvoering begroting 2014 (productiecijfers) en voorbereiding begroting 2015; Beloning Raad van Bestuur; Toezicht op besturing; Decentralisatie AWBZ / WMO en de mogelijkheden en gevolgen voor De Leystroom; Risicomanagement. Naast zijn formele rol t.a.v. de taken zoals hierboven opgesomd blijft de Raad van Toezicht tevens klankbord voor de directeur/bestuurder. De Raad denkt met hem mee en adviseert hem aangaande onderwerpen en ontwikkelingen die volledig tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren. Risicomanagement: De Leystroom staat voor grote veranderingen vanwege de stelselwijziging en de verhuizing naar nieuwbouw die op dit moment wordt voorbereid. Daarom wordt geanticipeerd op risico s zodat de normale bedrijfsvoering ook in een turbulente omgeving kwalitatief hoogwaar- 12

13 dig kan worden voortgezet. Risicomanagement is de verzamelnaam voor de acties die hiervoor worden ingezet. Financiele risico s worden in beeld gebracht en in de vorm van reserves en voorzieningen wordt ervoor zorggedragen dat deze kunnen worden opgevangen. Per kwartaal wordt de uitvoering van de begroting gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Daarnaast wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting die het mogelijk maakt financieel te sturen op middellange termijn. Om de kwaliteit van de verpleging en verzorging te blijven waarborgen wordt per kwartaal een bestuurlijke monitor Kwaliteit en veiligheid opgesteld die aangeeft hoe de instelling voldoet aan alle kwalitatieve aspecten en antwoord geeft op de vraag welke acties worden ondernomen als er sprake is van achterstand. De Leystroom overlegt zowel structureel als incidenteel met stakeholders: personen, organisaties en instellingen waarmee samenwerking gewenst is, omdat zij direct of indirect baat hebben bij goede zorg maar ook omdat voor het bieden van die hoogwaardige zorg een goede samenwerking met stakeholders gewenst is. Intern zijn dat natuurlijk cliëntenraad en ondernemingsraad. In de wijk zijn dat bijvoorbeeld huisartsen en paramedici. Binnen de sector zijn dat de andere zorgaanbieders in het algemeen en de partners binnen Zorglinck in het bijzonder. In relatie tot de geplande nieuwbouw zijn dat Wonen Breburg en de gemeente Breda. Met de lokale overheid is de Leystroom voortdurend in overleg over de Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) omdat de Leystroom als Zorgkruispunt er aan bijdraagt dat Brabantpark een levensloopbestendige wijk blijft. Vanzelfsprekend is er overleg met het Zorgkantoor over de zorginkoop. 13

14 3.4 Bedrijfsvoering Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering blijft de planning & control cyclus die de verhouding Raad van Bestuur managementoverleg individuele managementleden reguleert. Deze planning & controlcyclus ziet er als volgt uit: Wat Wanneer Inhoud Meerjarenbeleidsplan Eenmaal per 3 jaar Richting en koers van beleid over een periode van 3-5 jaar, herijking jaarlijks door Raad van Bestuur i.s.m. management Kaderbrief September Kaders en prioriteiten vastgesteld door de Raad van Bestuur en richtinggevend voor de organisatie en managers t.b.v. opstellen werkplannen komend jaar Jaarplannen Oktober Opstellen van doelstellingen, resultaten en activiteiten op het niveau van de afdeling/tak Werkbegroting November Financiële kaders voor het komend jaar worden vastgesteld op basis van (te verwachten) zorgproductie. Mede a.d.h.v. van de werkplannen en beleidsprioriteiten worden budgetten verdeeld. Directiebeoordeling Januari De Raad van Bestuur evalueert het kwaliteitsmanagementsysteem en het eigen functioneren over het afgelopen jaar. Bestuurlijke monitor kwaliteit en veiligheid Ieder kwartaal Voortgangsrapportage met betrekking tot risico s en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid Jaarverantwoording 1 juni Formele verantwoording aan alle relevante relaties d.m.v. jaarrekening en jaardocument. Risico s ten aanzien van bedrijfsvoering Afhankelijkheid van partners In 2014 heeft De Leystroom samen met partner WonenBreburg verder vorm en inhoud gegeven aan de intentie om begin 2017 een nieuw pand aan de Lage Kant te realiseren. Deze voorgenomen verhuizing is onderdeel van een grotere verhuisbeweging waarbij zowel de gemeente Breda, de NHTV als de Congregatie Alles voor Allen actief en met relatief groot belang betrokken zijn. Risico s op dit gebied zijn de afhankelijkheid van partners, de samenwerking met WonenBreburg is van eminent belang. In 2014 is het voorlopige ontwerp vastgesteld en hebben partijen de intentie uitgesproken om het project concreet vorm te geven binnen kaders van onder andere financiele haalbaarheid. De gemeente Breda steunt de ontwikkelingen en het ligt in de lijn der verwachtingen dat in 2015 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Continuïteit van huisvesting is voor de komende jaren geborgd via aanvullende afspraken die zijn gemaakt met de Congregatie Alles voor Allen. Afhankelijkheid van de behandeldienst blijft tevens een aandachtspunt, alhoewel deze met de introductie van een goed SLA dit verslagjaar minder risico in zich draagt. De samenwerking tussen de BOPZ arts en de Specialist ouderengeneeskunde is geïntensiveerd en dit is ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigd. 14

15 Organisatie Ook in 2014 is aansturing van een intramurale afdeling in handen geweest van interim-teamcoördinatoren. De Leystroom is voornemens om in 2015 een vaste teamcoordinator aan te stellen. Daarnaast heeft een intensief inspectietraject gelopen en vraagt de ontwikkeling van mogelijke nieuwe huisvesting inzet vanuit primair staf, maar daarnaast ook de lijn. De kleine schaal van de organisatie maakt in deze dat alertheid voor continuïteit van reguliere processen, zeker in de staf, gewenst is. Demografische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen hebben in 2014 minder invloed uitgeoefend omdat met name politiek beleid leidend is geweest voor het klantenaanbod voor zowel intramurale als extramurale diensten. Desalniettemin blijft het voornaam om, mede op basis van demografische ontwikkelingen, een klantgericht aanbod te ontwikkelen waarmee De Leystroom zich kan onderscheiden van haar concurrenten in de directe omgeving. Adviesbureau Coresta heeft in 2014 ondersteuning geboden bij het verkrijgen van inzicht in demografische ontwikkelingen. De plannen voor de Lage Kant houden ook rekening met demografie, zo zijn twee echtparenkamers opgenomen die zich richten op echtparen waarvan 1 partner geconfronteerd wordt met dementie en een daarbij behorende BOPZ indicatie (inclusief benodigde opname in een verpleeghuis) ontvangt. Door het huren van een echtparenkamer kunnen beide partners samen blijven wonen, terwijl gedegen zorg nabij is. Een vergelijkbare faciliteit is momenteel niet aanwezig in de nabije omgeving. Politiek beleid de zorgmarkten De langdurige zorg is in het verslagjaar regelmatig ter discussie gesteld in landelijke politiek. Met de definitieve invoering van de wet Langdurige zorg en de diverse transities die hiermee gemoeid zijn kunnen zorginstellingen er niet omheen: de extramuralisering wordt versneld en toegankelijkheid van intramurale voorzieningen wordt sterk ingeperkt. Dit heeft zijn weerslag gehad op de productieafspraken die De Leystroom heeft kunnen maken, er is sprake van een versneld scenario van (beoogde) gefaseerde afbouw van de intramurale capaciteit. Sturen op de productieafspraak wordt nog belangrijker. Ook extramuraal moet geinvesteerd worden. De Leystroom loopt risico wanneer zij zichzelf niet sterker en prominenter weet te profileren. De samenwerking met de Kapelhof heeft tot een versterking van de keten geleid, nu is het zaak om deze versterking om te zetten in een toename van clientenaantallen. Risico s liggen op het gebied van capaciteiten/competenties met betrekking tot communicatie en profilering. Deze zijn in de organisatie nog onvoldoende ontwikkeld. Ondanks sterke samenwerking met eerstelijns partijen wordt onvoldoende het onderscheidend vermogen (klein team, goede kwaliteitsbeoordelingen) naar voren gebracht. De Leystroom heeft een aanbod gedaan om wijkverpleging vanuit Segment 1 te leveren, dit aanbod is niet geaccepteerd door de zorgverzekeraar. Door betere profilering neemt de kans toe dat dergelijke producten onderdeel van het aanbod worden. Op het gebied van Wmo ligt het in de lijn der verwachtingen dat ons semimurale aanbod (zij het in afgeslankte vorm) kan worden gehandhaafd. Ten aanzien van het in kaart brengen van cliëntenrisico s zijn de volgende instrumenten te duiden: MIC (Melding Incidenten Cliënten) en Klachtencommissie; Meting Verantwoorde Zorg (jaarlijks); MDO (Multi disciplinair overleg); Cliënttevredenheidsonderzoeken; 15

16 Overleg met de cliëntenraad (signaleringsrol); Farmaceutisch Kwaliteitssysteem en regulier overleg met de apotheker (maandelijks); Gelaagd en Gefaseerd Toezicht van de IGZ (inclusief rapportage); Toetsing Lloyds; Interne Audits; Onaangekondigde audits. Ten aanzien van medewerkers: Meldingen (registratie) Ongevallen en Beroepsziekten (MOB); Arbobeleid, Preventief Verzuim Overleg; Risico Inventarisatie en Evaluatie; Klachtencommissie medewerkers; Overleg met de ondernemingsraad; Medewerkerstevredenheidsonderzoek; Toetsing Lloyds; Arbeidsinspectie. 3.5 Cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Leystroom. Dit zijn dus zowel de bewoners van de Leystroom, als degenen die extramurale zorg ontvangen vanuit de Leystroom. De cliëntenraad overlegt daartoe met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, alsmede met individuele medewerkers van de Leystroom. Zij denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn. De cliëntenraad is bevoegd de Raad van Toezicht c.q. de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd mondeling of schriftelijk te adviseren. Binnen Stg. De Leystroom is één cliëntenraad actief. De cliëntenraad bestaat uit en wordt gekozen door cliënten en/of hun afgevaardigden. Er hebben 5 personen zitting in de cliëntenraad. Samenstelling cliëntenraad per 31 december 2014: Op 31 december 2014 bestaat de cliëntenraad uit de volgende personen: Naam Nancy van de Geer José Verheijde Arntz Zr. Agnes van der Meer Jan Jacobs Miriam Verwijmeren Aftredend: Functie Voorzitter Voormalig vertegenwoordiger van een bewoonster van de afdeling Margriet. Vice-voorzitter Voormalig vertegenwoordiger van een bewoonster van de afdeling Klaproos. Lid Contactpersoon van de zusters van de Congregatie Heilige Elisabeth. Lid Cliënt extramurale zorg. Medewerkster en contactpersoon van congregatie zusters Alles voor Allen. Zr. Agnes van der Meer. Zij is herkiesbaar. 16

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz, Postbus 296, 3700 AG Zeist, www.antroz.nl Voorwoord Stichting Antroz heeft in 2013 een intensieve beleidsperiode doorgemaakt.

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie