Jaarverslag Juni 2015 Stichting De Leystroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom

2 Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Wettelijk kader Kernactiviteiten Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en Verzorging Werkgebied Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Kengetallen 2014 Bijlage 1 5. Jaarrekening 2014 Bijlage 2 6. Controleverklaring 2

3 1. Zorg voor elkaar in 2014 Geachte lezer, Voor u ligt het directieverslag verslag van stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom. Aan de hand van dit document stimuleert De Leystroom, op geleide van de Zorgbrede Governancecode, de dialoog met alle belanghebbenden van de organisatie. Naast de input van de Raad van Bestuur vindt u in dit verslag bijdragen van de cliëntenraad en ondernemingsraad. Tevens is het verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. Het afgelopen jaar is wederom een jaar geweest waarin zorginstellingen landelijk sterk de aandacht mochten krijgen. In het debat over de kwaliteit van verpleeghuizen stelt de staatssecretaris van VWS medio 2014, in een plan van aanpak om deze structureel verbeterd te krijgen, een zestal speerpunten vast: 1. de wensen van cliënt en verwanten moeten uitgangspunt zijn voor de verleende zorg; 2. het cliëntgerichte toezicht van IGZ moet worden versterkt; 3. de deskundigheid van het personeel en de ruimte voor zorgmedewerkers moet worden versterkt; 4. hogere eisen aan bestuur en meer mogelijkheden om bij falen in te grijpen; 5. openheid en transparantie van/over kwaliteit; 6. financiele randvoorwaarden. Eind 2014 is, na een bezoek van IGZ en de review vanuit de certificering voor het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het volgende beeld bij De Leystroom aan de orde. De zorgleefplannen zijn in de vorm van het ECD, na intensieve training en coaching gedurende het jaar, op orde en van een bovengemiddeld niveau. De instelling toetst en evalueert periodiek en expliciet in nauwe samenwerking met de Bopz-arts de mate waarin en de kwaliteit waarmee vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. De Leystroom is per saldo uitermate terughoudend in de toepassing. Het beleid rond medicatievoorziening is concreter naar de werkvloer toe geprotocolleerd. Er wordt expliciet gestuurd op registratie en analyse van fouten. In 2014 heeft wijziging plaatsgevonden van de toezichthoudende apotheek, met inbegrip van actieve participatie in het medicatiebeheer. De sectie activiteitenbegeleiding is gestart met het herinrichten van haar welzijnsfunctie. Van centraal georganiseerd naar op zorgzwaarte gedifferentieerd en zeven dagen per week. Met inbreng van adviesbureau Magnificat is voor EVV ers, teamcoördinatoren en het cliëntservicebureau training voor het werken binnen de driehoek van (her)indicatie, zorgbehoefte en afspraken in het zorgleefplan succesvol uitgevoerd. Kwaliteit, bezien door de ogen van de bewoner/cliënt, en professionele standaarden zijn vaste agendapunten van overleg bij MT en op de werkvloer. De bestuurlijke monitor kwaliteit en veiligheid is 3

4 ingevoerd om instellingsbreed de totale dienstverlening te monitoren en te borgen. Vanuit de interne toezichthouder is het accent verschoven van toezicht op bestuur naar toezicht op besturing. Er zijn middelen vrijgemaakt om zowel de ondernemingsraad als de clientenraad via externe professionals ambtelijk te ondersteunen. Dit leidt incrementeel tot de beoogde situatie dat deze medezeggenschapsorganen op inhoud meer de handen vrij hebben om de koers en het kompas van de zorgorganisatie positief te beïnvloeden. In het verstreken jaar is met Wonen Breburg constructief voortgang gepleegd op realisatie van een nieuw pand op een nieuwe locatie in de wijk Brabantpark. Verouderd vastgoed wordt mede beschouwd als probleem voor de kwaliteit in de ouderenzorg en nieuwbouw biedt De Leystroom zicht op een solide basis voor continuïteit en ontwikkelruimte. Meer exposure, gerichtere externe oriëntatie en meer contactmogelijkheid via de nieuwe locatie zal de huidige druk op het degressief verlopende aandeel van extramurale activiteiten gaan verlichten. Een nieuw pand betekent ook verbetering van de huidige, steeds minder goed passende, facilitaire infrastructuur. De werkvloer is niettemin content dat met de majeure operatie dit jaar ter vervanging van het zorgoproepsysteem het werkproces voor hen in termen van communicatietechnologie sterk is verbeterd. Ook de toets op brandveiligheid is, samen met het bevoegd gezag en de verhuurder van het pand, naar tevredenheid uitgevoerd en afgerond. Het jaar 2014 is ook de opmaat naar de implementatie van de stelselwijzigingen in de zorg. Naast de onvermijdbare intramurale capaciteitsuitname - omdat mensen langer thuis willen en moeten blijven wonen heeft de organisatie zich voorbereid op het feit dat per 1 januari 2015 de AWBZ er niet meer is. De nieuwe wettelijke kaders tonen zich dan via de figuur van Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De Leystroom ontwikkelt zich in deze context langzaam maar zeker van zorgzaam en behoudend, naar minstens even zorgzaam maar veel meer vraaggericht en methodisch werkend. Bij de besturingsfilosofie speelt de omvang van de organisatie een grote rol. De bijlagen van dit verslag zijn digitaal aangeleverd via DigiMV. Het integrale verslag en DigiMV zijn toegankelijk via Tevens wordt de verantwoording geplaatst op diverse publieke sites zoals Wij hopen u met dit document een goed en samenhangend beeld te geven over 2014 voor zowel de verrichte prestaties als de daarmee samenhangende kwaliteitsaspecten. De Raad van Bestuur dankt ook dit jaar elke betrokkene voor zijn of haar inzet. w.g. Raad van Bestuur, voorzitter R.C. Molenaar w.g. Raad van Toezicht, voorzitter Drs. A.G.J.M. den Boer, MCM w.g. Raad van Toezicht, secretaris /vicevoorzitter Drs. A.J.M. van Eil 4

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom Adres Brabantlaan 5 Postcode 4817 JW BREDA Plaats BREDA Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern De juridische structuur van Stg. De Leystroom is een stichtingsvorm met als volledige naam Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom. De stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. Van de stichting zijn notariële akten opgemaakt en onderliggende reglementen vastgesteld. Wettelijk kader Stg. De Leystroom heeft een erkenning op basis van de WTZi (Wet Toelating Zorg instellingen) Binnen Stg. De Leystroom is de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers geborgd in een Cliëntenraad (conform de WMCZ) en een ondernemingsraad (conform de WOR) die actief opereren. Zij overleggen met de voorzitter van de Raad van Bestuur volgens een van te voren vastgelegd vergaderrooster. Adviesaanvragen worden, conform het wettelijk regime, besproken en behandeld. Verderop in dit verslag worden rol en activiteiten van beide organen in 2014 nader toegelicht. 5

6 Bestuursvorm: Raad van Toezicht Raad van Bestuur organogram 6

7 2.3 Kernactiviteiten Kernactiviteiten en nadere typering Het zorgaanbod van De Leystroom beslaat intramurale, semimurale en extramurale zorg. Vanuit de AWBZ worden zowel intramuraal, semimuraal (dagverzorging) als extramuraal de VVT functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf aangeboden aan ouderen met een lichamelijke, psychogeriatrische of somatische aandoening/beperking. Stg. De Leystroom is in het bezit van een BOPZ erkenning. Naast de levering van traditionele extramurale zorg in de wijk, levert De Leystroom ook extramurale zorg op het naastgelegen klooster. Hier wordt binnen een intramurale setting de gewenste zorg geleverd. Deze 24-uurs zorg wordt derhalve voor een deel privaat gefinancierd. De Leystroom heeft zich in het verslagjaar, nadat ze vorig jaar het stokje van WIJ heeft overgenomen, zelfstandig als zorgkruispunt voor de wijken Brabantpark en Heusdenhout geprofileerd. Doel is nog steeds het stimuleren van sociale cohesie en vanuit preventief oogpunt en klantenbinding het tijdig in beeld krijgen van (toekomstige) kwetsbare ouderen in de naastgelegen wijken. Stg. De Leystroom biedt ook de semimurale zorg dagverzorging aan. Met de Wmo-transitie in het vooruitzicht werd deze vorm van zorg, met name de influx van ter zake geïndiceerde cliënten, in het verslagjaar allengs minder succesvol als jaren daarvoor. Desalniettemin blijft De Leystroom de semimurale voorziening aanbieden. Deze voorziening versterkt de zelfredzaamheid van cliënten, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en ontlast de mantelzorger. In het verslagjaar is Gezondheidscentrum Kapelhof in gebruik genomen. In deze AHOED zijn diverse (para)medici gehuisvest. Doordat partijen zich onder een dak bevinden, komt samenwerking en (optimalisering van) ketenzorg op een natuurlijke manier tot stand. Stg. De Leystroom huurt een van de ruimten van waaruit de extramurale zorg wordt gecoördineerd en geleverd. De prijsopslag Zorg Dichtbij Extramuraal categorie C is naar aanleiding van deze ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande intensivering van samenwerking door het zorgkantoor toegekend. 7

8 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Verpleging en Verzorging Cliënten Aantal cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 65 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 65 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 4 Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten ) 51 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Aantal plaatsen 78 Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Aantal dagen dagen dagdelen uren Personeel in loondienst Aantal personen Aantal fte Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar ,8 Kosten personeel niet in loondienst Bedrag in euro s Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro s Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Het werkgebied van Stg. De Leystroom beslaat Zorgkantoorregio 27 (West-Brabant). De Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en een deel van Breda Centrum vormen het werkgebied voor de extramurale zorg. 8

9 2.4 Samenwerkingsrelaties In de loop van de jaren heeft Stg. De Leystroom in het verzorgingsgebied een gedegen netwerk opgebouwd op het gebied van zorg- en dienstverlening aan ouderen. Voor Stg. De Leystroom zijn de onderstaande stakeholders in beeld: WonenBreburg: De Leystroom werkt samen met WonenBreburg aan de ontwikkeling van een nieuw te bouwen woonzorgcentrum aan het adres de Lage Kant te Breda; Zorgkantoor West-Brabant (CZ): Afspraken worden gemaakt over zorginkoop, productieverantwoording en toetsing van kwaliteit; ZorgLinck: Stg. De Leystroom opereerde in 2014 met twee vergelijkbare huizen uit de regio, te weten Raffy in Breda en Zuiderhout in Teteringen, voornamelijk op zoek naar kennisdeling en zo mogelijk (schaal)voordeel in de backoffice; Inspectie voor de Gezondheidszorg: In 2014 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden; Gemeente Breda: als participant in het GWI-project en als belanghebbende bij het project Lage Kant; Congregatie Alles voor allen: De Leystroom is zowel klant (extramurale & private zorg) als leverancier (keuken/facilitair & technische dienst) van de congregatie. Tevens elementair belanghebbende bij het project Lage Kant; Thebe Breda: leverancier van paramedische dienstverlening; NHTV hogeschool: eveneens belang bij project Lage Kant en tevens opleiding- en kennisinstituut (participatie in wijkonderzoek Hoe houd ik mijn wijk leefbaar? ) Avans Hogescholen: Vrijwilligers vanuit SPH Vitalis: BOL & BBL trajecten; Calibris (opleiding- en stagebeleid): Met Calibris is een samenwerkingsconvenant gesloten. Stg. De Leystroom is een erkend opleider; WIJ: in kader van het wijkrestaurant en het GWI project; Gemeentelijke diensten in het kader van handhaving wetgeving (brandweer, milieu); GGD: in 2014 heeft de GGD ondersteuning geboden aan De Leystroom; Huisartsen regio Breda: als medisch verantwoordelijke voor de intramurale verzorgingshuiscliënten en de extramurale AWBZ cliënten; Accountant Verstegen; MVO Nederland; Apotheker Motke Poels (o.m. in relatie tot het interne farmaceutische kwaliteitsproces); Zorgaanbieders West Brabant: samenwerkingsverband m.b.t. inhoudelijke zorgonderwerpen dementie en palliatieve zorg; Regionaal overleg Zorgaanbieders WOZ; StoZ: stedelijk overlegplatform zorgaanbieders Breda; Kerngroep GWI: gemeentelijk project (geschikt wonen voor iedereen); Arbodienst CZ. 9

10 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode zoals deze is vastgesteld vormt het uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur. Het vigerende Raad van Toezicht model dat in Stg. De Leystroom wordt gehanteerd impliceert dat er zowel een Raad van Bestuur als een Raad van Toezicht actief zijn. Verantwoordelijkheden van beide partijen en afbakening van taken zijn formeel statutair vastgelegd. Externe toezichthouders Belangrijke externe toezichthouders voor Stg. De Leystroom zijn de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor Gezondheidszorg, het Zorgkantoor West-Brabant en de Autoriteit Consument en Markt. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur per 1 januari 2014 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. R.C. Molenaar Raad van Bestuur Niet van toepassing Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. In dit reglement staan ook de afspraken tussen bestuurder en toezichthoudend orgaan beschreven. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Informatievoorziening In het reglement is vastgelegd hoe de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert. In de regel zal dit tijdens de vergaderingen zijn. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hen op de hoogte zal houden ten aanzien van: ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; ontwikkelingen op het gebied van besturing en het zorgaanbod; problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals zorgverzekeraar, overheid en samenwerkingspartners; calamiteiten, die gemeld zijn bij de inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; gerechtelijke procedures; kwesties waarvan wordt verwacht dat zij in de publiciteit komen. Ook rapporteert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over: 10

11 de risico s op de gebieden kwaliteit en veiligheid en de risico s voortvloeiend vanuit de strategie; zijn beoordeling van de interne beheerssystemen; de staat van compliance. Bezoldiging van bestuurders vindt plaats conform de beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ), die is opgesteld door de Nvtz en de NVBZ. 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2014 was op die datum op enkele plaatsen gewijzigd ten opzichte van 31 december In december 2014 heeft mevrouw J. Storm haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigd. Eerder was reeds voorzien in een vacature door het vertrek in 2013 van Zr. Jacintha door de benoeming van mevr. M. Van Rooijen. De Raad van Toezicht heeft besloten om vooralsnog de vacature die per december is ontstaan niet per direct in te vullen. Eerst zal de strategische koers van de Leystroom worden bepaald, zodat vervolgens bepaald kan worden of aanvulling van de Raad gewenst is en welk profiel dan best passend wordt. Ten aanzien van de zittende leden zijn er geen wijzigingen in hun hoofd- en nevenfuncties. De Raad van Toezicht bestaat uit op 31 december 2014 uit: Naam Bestuursfunctie Dhr. Drs. A.G.J.M. den Boer Voorzitter Dhr. Drs. A.J.M. van Eil secretaris / vice-voorzitter Mevr Drs. M. Frijters Lid Mevr. M. Van Rooijen Lid Vacature Lid Taken De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht van De Leystroom houdt daarbij ten minste toezicht op: de realisatie van de doelstellingen van de Leystroom; de strategie en de risico s die zijn verbonden aan de activiteiten; de opzet en werking van de interne risicobeheersing; de financiële verslaglegging; de naleving van wet- en regelgeving; het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren en het functioneren van en de samenwerking met de Raad van Bestuur. In 2015 zal herhaling van dit proces plaatsvinden. Bijeenkomsten De Raad van Toezicht komt gemiddeld tweemaandelijks bijeen voor zijn vergaderingen. De directeur/bestuurder neemt deel aan de beraadslagingen. 11

12 In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht 7 maal bijeen voor een reguliere vergadering, vrijwel altijd in volledige samenstelling. Daarnaast overleggen de voorzitter en secretaris tweemaandelijks met de directeur/bestuurder. Ook dit overleg vond 6 maal plaats in het verslagjaar. Zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad worden halfjaarlijks in de gelegenheid gesteld voor overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht. De te bespreken onderwerpen worden door hen geagendeerd. In 2014 vond twee maal overleg plaats met de clientenraad. De ondernemingsraad heeft niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te overleggen met de Raad van Toezicht. Hun reguliere overleg voeren CR en OR met de directeur/bestuurder. Buiten de reguliere besprekingen kwam de Raad van Toezicht enkele malen bijeen vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting en ten behoeve van een betere kwaliteitsborging. Belangrijkste besluiten Op 31 december 2013 heeft de Leystroom een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met de woningbouwcorporatie Wonen Breburg over de realisatie van een nieuwe huisvesting, die volgens planning in 2016 moet worden geopend. Gezien de gewijzigde wetgeving (de ingang van de Wet langdurige zorg per 2015) zal de Leystroom dan onderdak bieden aan verpleeghuisclienten. Ook in 2014 heeft de toekomstige huisvesting voortdurend op de agenda gestaan; nu met name positief en toekomstgericht. De voorbereiding van een omvangrijk nieuwbouwprojekt is complex en tijdrovend, maar in 2014 zijn gestaag stappen gezet op weg naar een nieuwe Leystroom, die gebouwd gaat worden aan de Lage Kant dus centraal in de wijk en die een langdurige bijdrage zal leveren aan de verpleging en verzorging van bewoners in onze omgeving. De afgelopen jaren is er nationaal veel aandacht voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In het jaarverslag over 2013 rapporteerden de Raad al over een kwaliteitscontrole door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft de Leystroom bezocht en zijn op- en aanmerkingen gerapporteerd. Hierna is krachtig gestuurd op het duurzaam verbeteren en borgen van de noodzakelijke verbeteringen. Na een tweede onaangekondigde inspectie is vastgesteld dat op een enkel punt de verbetering nog niet 100% was. Ook die elementen zijn inmiddels hersteld en de IGZ heeft in het voorjaar van 2015 gerapporteerd dat de kwaliteit bij de Leystroom voldoet volgens de strenge normen van de IGZ. De belangrijkste overige aandachtsgebieden Uitvoering begroting 2014 (productiecijfers) en voorbereiding begroting 2015; Beloning Raad van Bestuur; Toezicht op besturing; Decentralisatie AWBZ / WMO en de mogelijkheden en gevolgen voor De Leystroom; Risicomanagement. Naast zijn formele rol t.a.v. de taken zoals hierboven opgesomd blijft de Raad van Toezicht tevens klankbord voor de directeur/bestuurder. De Raad denkt met hem mee en adviseert hem aangaande onderwerpen en ontwikkelingen die volledig tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren. Risicomanagement: De Leystroom staat voor grote veranderingen vanwege de stelselwijziging en de verhuizing naar nieuwbouw die op dit moment wordt voorbereid. Daarom wordt geanticipeerd op risico s zodat de normale bedrijfsvoering ook in een turbulente omgeving kwalitatief hoogwaar- 12

13 dig kan worden voortgezet. Risicomanagement is de verzamelnaam voor de acties die hiervoor worden ingezet. Financiele risico s worden in beeld gebracht en in de vorm van reserves en voorzieningen wordt ervoor zorggedragen dat deze kunnen worden opgevangen. Per kwartaal wordt de uitvoering van de begroting gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Daarnaast wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting die het mogelijk maakt financieel te sturen op middellange termijn. Om de kwaliteit van de verpleging en verzorging te blijven waarborgen wordt per kwartaal een bestuurlijke monitor Kwaliteit en veiligheid opgesteld die aangeeft hoe de instelling voldoet aan alle kwalitatieve aspecten en antwoord geeft op de vraag welke acties worden ondernomen als er sprake is van achterstand. De Leystroom overlegt zowel structureel als incidenteel met stakeholders: personen, organisaties en instellingen waarmee samenwerking gewenst is, omdat zij direct of indirect baat hebben bij goede zorg maar ook omdat voor het bieden van die hoogwaardige zorg een goede samenwerking met stakeholders gewenst is. Intern zijn dat natuurlijk cliëntenraad en ondernemingsraad. In de wijk zijn dat bijvoorbeeld huisartsen en paramedici. Binnen de sector zijn dat de andere zorgaanbieders in het algemeen en de partners binnen Zorglinck in het bijzonder. In relatie tot de geplande nieuwbouw zijn dat Wonen Breburg en de gemeente Breda. Met de lokale overheid is de Leystroom voortdurend in overleg over de Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) omdat de Leystroom als Zorgkruispunt er aan bijdraagt dat Brabantpark een levensloopbestendige wijk blijft. Vanzelfsprekend is er overleg met het Zorgkantoor over de zorginkoop. 13

14 3.4 Bedrijfsvoering Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering blijft de planning & control cyclus die de verhouding Raad van Bestuur managementoverleg individuele managementleden reguleert. Deze planning & controlcyclus ziet er als volgt uit: Wat Wanneer Inhoud Meerjarenbeleidsplan Eenmaal per 3 jaar Richting en koers van beleid over een periode van 3-5 jaar, herijking jaarlijks door Raad van Bestuur i.s.m. management Kaderbrief September Kaders en prioriteiten vastgesteld door de Raad van Bestuur en richtinggevend voor de organisatie en managers t.b.v. opstellen werkplannen komend jaar Jaarplannen Oktober Opstellen van doelstellingen, resultaten en activiteiten op het niveau van de afdeling/tak Werkbegroting November Financiële kaders voor het komend jaar worden vastgesteld op basis van (te verwachten) zorgproductie. Mede a.d.h.v. van de werkplannen en beleidsprioriteiten worden budgetten verdeeld. Directiebeoordeling Januari De Raad van Bestuur evalueert het kwaliteitsmanagementsysteem en het eigen functioneren over het afgelopen jaar. Bestuurlijke monitor kwaliteit en veiligheid Ieder kwartaal Voortgangsrapportage met betrekking tot risico s en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid Jaarverantwoording 1 juni Formele verantwoording aan alle relevante relaties d.m.v. jaarrekening en jaardocument. Risico s ten aanzien van bedrijfsvoering Afhankelijkheid van partners In 2014 heeft De Leystroom samen met partner WonenBreburg verder vorm en inhoud gegeven aan de intentie om begin 2017 een nieuw pand aan de Lage Kant te realiseren. Deze voorgenomen verhuizing is onderdeel van een grotere verhuisbeweging waarbij zowel de gemeente Breda, de NHTV als de Congregatie Alles voor Allen actief en met relatief groot belang betrokken zijn. Risico s op dit gebied zijn de afhankelijkheid van partners, de samenwerking met WonenBreburg is van eminent belang. In 2014 is het voorlopige ontwerp vastgesteld en hebben partijen de intentie uitgesproken om het project concreet vorm te geven binnen kaders van onder andere financiele haalbaarheid. De gemeente Breda steunt de ontwikkelingen en het ligt in de lijn der verwachtingen dat in 2015 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Continuïteit van huisvesting is voor de komende jaren geborgd via aanvullende afspraken die zijn gemaakt met de Congregatie Alles voor Allen. Afhankelijkheid van de behandeldienst blijft tevens een aandachtspunt, alhoewel deze met de introductie van een goed SLA dit verslagjaar minder risico in zich draagt. De samenwerking tussen de BOPZ arts en de Specialist ouderengeneeskunde is geïntensiveerd en dit is ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigd. 14

15 Organisatie Ook in 2014 is aansturing van een intramurale afdeling in handen geweest van interim-teamcoördinatoren. De Leystroom is voornemens om in 2015 een vaste teamcoordinator aan te stellen. Daarnaast heeft een intensief inspectietraject gelopen en vraagt de ontwikkeling van mogelijke nieuwe huisvesting inzet vanuit primair staf, maar daarnaast ook de lijn. De kleine schaal van de organisatie maakt in deze dat alertheid voor continuïteit van reguliere processen, zeker in de staf, gewenst is. Demografische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen hebben in 2014 minder invloed uitgeoefend omdat met name politiek beleid leidend is geweest voor het klantenaanbod voor zowel intramurale als extramurale diensten. Desalniettemin blijft het voornaam om, mede op basis van demografische ontwikkelingen, een klantgericht aanbod te ontwikkelen waarmee De Leystroom zich kan onderscheiden van haar concurrenten in de directe omgeving. Adviesbureau Coresta heeft in 2014 ondersteuning geboden bij het verkrijgen van inzicht in demografische ontwikkelingen. De plannen voor de Lage Kant houden ook rekening met demografie, zo zijn twee echtparenkamers opgenomen die zich richten op echtparen waarvan 1 partner geconfronteerd wordt met dementie en een daarbij behorende BOPZ indicatie (inclusief benodigde opname in een verpleeghuis) ontvangt. Door het huren van een echtparenkamer kunnen beide partners samen blijven wonen, terwijl gedegen zorg nabij is. Een vergelijkbare faciliteit is momenteel niet aanwezig in de nabije omgeving. Politiek beleid de zorgmarkten De langdurige zorg is in het verslagjaar regelmatig ter discussie gesteld in landelijke politiek. Met de definitieve invoering van de wet Langdurige zorg en de diverse transities die hiermee gemoeid zijn kunnen zorginstellingen er niet omheen: de extramuralisering wordt versneld en toegankelijkheid van intramurale voorzieningen wordt sterk ingeperkt. Dit heeft zijn weerslag gehad op de productieafspraken die De Leystroom heeft kunnen maken, er is sprake van een versneld scenario van (beoogde) gefaseerde afbouw van de intramurale capaciteit. Sturen op de productieafspraak wordt nog belangrijker. Ook extramuraal moet geinvesteerd worden. De Leystroom loopt risico wanneer zij zichzelf niet sterker en prominenter weet te profileren. De samenwerking met de Kapelhof heeft tot een versterking van de keten geleid, nu is het zaak om deze versterking om te zetten in een toename van clientenaantallen. Risico s liggen op het gebied van capaciteiten/competenties met betrekking tot communicatie en profilering. Deze zijn in de organisatie nog onvoldoende ontwikkeld. Ondanks sterke samenwerking met eerstelijns partijen wordt onvoldoende het onderscheidend vermogen (klein team, goede kwaliteitsbeoordelingen) naar voren gebracht. De Leystroom heeft een aanbod gedaan om wijkverpleging vanuit Segment 1 te leveren, dit aanbod is niet geaccepteerd door de zorgverzekeraar. Door betere profilering neemt de kans toe dat dergelijke producten onderdeel van het aanbod worden. Op het gebied van Wmo ligt het in de lijn der verwachtingen dat ons semimurale aanbod (zij het in afgeslankte vorm) kan worden gehandhaafd. Ten aanzien van het in kaart brengen van cliëntenrisico s zijn de volgende instrumenten te duiden: MIC (Melding Incidenten Cliënten) en Klachtencommissie; Meting Verantwoorde Zorg (jaarlijks); MDO (Multi disciplinair overleg); Cliënttevredenheidsonderzoeken; 15

16 Overleg met de cliëntenraad (signaleringsrol); Farmaceutisch Kwaliteitssysteem en regulier overleg met de apotheker (maandelijks); Gelaagd en Gefaseerd Toezicht van de IGZ (inclusief rapportage); Toetsing Lloyds; Interne Audits; Onaangekondigde audits. Ten aanzien van medewerkers: Meldingen (registratie) Ongevallen en Beroepsziekten (MOB); Arbobeleid, Preventief Verzuim Overleg; Risico Inventarisatie en Evaluatie; Klachtencommissie medewerkers; Overleg met de ondernemingsraad; Medewerkerstevredenheidsonderzoek; Toetsing Lloyds; Arbeidsinspectie. 3.5 Cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Leystroom. Dit zijn dus zowel de bewoners van de Leystroom, als degenen die extramurale zorg ontvangen vanuit de Leystroom. De cliëntenraad overlegt daartoe met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, alsmede met individuele medewerkers van de Leystroom. Zij denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn. De cliëntenraad is bevoegd de Raad van Toezicht c.q. de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd mondeling of schriftelijk te adviseren. Binnen Stg. De Leystroom is één cliëntenraad actief. De cliëntenraad bestaat uit en wordt gekozen door cliënten en/of hun afgevaardigden. Er hebben 5 personen zitting in de cliëntenraad. Samenstelling cliëntenraad per 31 december 2014: Op 31 december 2014 bestaat de cliëntenraad uit de volgende personen: Naam Nancy van de Geer José Verheijde Arntz Zr. Agnes van der Meer Jan Jacobs Miriam Verwijmeren Aftredend: Functie Voorzitter Voormalig vertegenwoordiger van een bewoonster van de afdeling Margriet. Vice-voorzitter Voormalig vertegenwoordiger van een bewoonster van de afdeling Klaproos. Lid Contactpersoon van de zusters van de Congregatie Heilige Elisabeth. Lid Cliënt extramurale zorg. Medewerkster en contactpersoon van congregatie zusters Alles voor Allen. Zr. Agnes van der Meer. Zij is herkiesbaar. 16

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

AANGETEKEND Stichting De Gelderhorst t.a.v. XXXXXXX, bestuurder Willy Brandtlaan RK EDE Gld

AANGETEKEND Stichting De Gelderhorst t.a.v. XXXXXXX, bestuurder Willy Brandtlaan RK EDE Gld > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Stichting De Gelderhorst t.a.v. XXXXXXX, bestuurder Willy Brandtlaan 40 6716 RK EDE Gld Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april 2017 Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Ideaal Zorg te Delft op 7 december 2016 1 Inleiding Op 7 december 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Uzo Zorg B.V. te Rotterdam op 12 januari 2017

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017

Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus Utrecht, november 2017 Hertoetsrapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Smoel Kunstwerkplaats VOF in Leeuwarden op 2 augustus 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 2 augustus 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei Utrecht, november 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei Utrecht, november 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting KadeZorg in Breda op 31 mei 2017 Utrecht, november 2017 1 Inleiding Op 31 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn,

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn, Utrecht, 9 november 2014 Geachte heer Van Rijn, De discussie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg voeren we in Nederland jaar na jaar. De aangrijpende verhalen van bewoners en mantelzorgers maken steeds

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie