Directiereglement Stichting ROC West-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directiereglement Stichting ROC West-Brabant"

Transcriptie

1 Directiereglement Stichting ROC West-Brabant Directieberaad Accordering Versie Raad van Bestuur Vaststelling Versie OR Ter info Versie RvT Ter kennisname Versie Versie (vastgesteld door de RvB d.d )

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Algemeen 3 Kwaliteitszorg, onderwijs en deelnemersbeleid 6 Financiën, formatie, planvorming en verantwoording 7 Huisvesting, inkoop en facilitair 8 Personeel & Organisatie 8 Marketing- en communicatiebeleid 9 Informatiserings- en automatiseringsbeleid 10 Medezeggenschap 10 Veiligheid, gezondheid en welzijn 10 Slotbepalingen 11 2

3 INLEIDING Artikel WEB bepaalt dat de Raad van Bestuur van een instelling een bestuursreglement vast stelt gebaseerd op de Governancecode Goed Bestuur in de BVE-sector. Binnen Stichting ROC West-Brabant is het Bestuursreglement Stichting ROC West-Brabant van kracht. Op grond van artikel lid 1 sub c van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en artikel 32b jo. 32b1 Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) kan de Raad van Bestuur van een instelling de aan haar bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en bevoegdheden op- of overdragen aan de dagelijkse leiding van een organisatorische eenheid. In het bestuursreglement ROC West-Brabant is opgenomen welke organisatorische eenheden de instelling kent en dat de verdeling van taken en bevoegdheden door de Raad van Bestuur aan een organisatorische eenheid in een afzonderlijk reglement zal worden vastgelegd. Daartoe dient dit directiereglement. In voorliggend reglement is opgenomen: de gemandateerde taken en bevoegdheden die zijn op- of overgedragen aan de Directeur, het Diensthoofd, de verhouding van de Directeur, het Diensthoofd tot de Raad van Bestuur, de samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze van de dagelijkse leiding van de desbetreffende eenheid. Voorliggend reglement is niet van toepassing op de OVO-scholen, op de OVO-scholen is het Reglement Bestuursmanager OVO van toepassing. Met de inwerkingtreding van dit Directiereglement komt het Fusiedocument 07 Directiereglement d.d. 6 oktober 2004 te vervallen. ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Manager MBO Beleidsadviesgroep (BAG) Bestuursreglement Centrale diensten Concerncontroller Deelnemer Diensthoofd De functionaris die de dagelijkse leiding heeft over een deel van een college. De Directeur van het college heeft de leiding over de Manager MBO. De formele functienaam van de Manager MBO is Afdelingsmanager of Unitdirecteur. Overlegorgaan binnen de Stichting ROC West- Brabant, bestaande uit afvaardigingen van Directeuren en stafdiensten. De BAG is ingericht per beleidsterrein en vormt het orgaan waar de wederzijdse afstemming plaatsvindt tussen Instituutsdirecteuren en stafdiensten en IT-Workz betreffende (meerjaren)beleidsplanning, jaarplan op het beleidsterrein en beleidsvoorbereiding en - ontwikkeling. De BAG heeft een adviesfunctie naar de Raad van Bestuur en het Directieteam. Het Bestuursreglement van de Stichting ROC West- Brabant, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur. Ondersteuningseenheden binnen de Stichting ROC West-Brabant, belast met advisering, beleidsontwikkeling, dienstverlening en/of controlling. De Concerncontroller adviseert de Raad van Bestuur over financiële mogelijkheden en risico s en heeft de dagelijkse leiding over de controllers werkzaam binnen de centrale dienst Audit & Control en de functionele leiding over de controllers werkzaam binnen de instituten en rechtspersonen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de leiding over de Concerncontroller. Daar waar gesproken wordt van deelnemer wordt tevens bedoeld student of leerling. De als zodanig benoemde functionaris die de dagelijkse leiding heeft over de medewerkers werkzaam binnen een dienst van de Stichting ROC 3

4 West-Brabant en de functionele leiding over collegae werkzaam binnen de gelijksoortige ondersteunende afdeling van instituten. Daar waar gesproken wordt over Diensthoofd, wordt mede bedoeld de Concerncontroller in diens functie als Diensthoofd. De Raad van Bestuur heeft de leiding over de Diensthoofden. Directeur Directieberaad (DBR) Directieteam (DT) Instituut Raad van Bestuur (RvB) Raad van Toezicht (RvT) Rechtspersoon Statuten De Stichting VMBO-school* VMBO-directeur De als zodanig benoemde functionaris die de dagelijkse leiding heeft van een instituut, dan wel rechtspersoon van de Stichting ROC West-Brabant. Ingeval alleen een Directeur van een instituut (Instituutsdirecteur) dan wel een rechtspersoon (BV- Directeur) wordt bedoeld, staat dit expliciet in het reglement vermeld. De Raad van Bestuur heeft de leiding over de Directeuren. Overlegorgaan binnen de Stichting ROC West- Brabant belast met beleidsadvisering bestaande uit de Raad van Bestuur, Concerncontroller, Adviseurs Raad van Bestuur, Informatiemanager, Diensthoofden, Bestuursmanagers en Directeuren. Overlegorgaan binnen de Stichting ROC West- Brabant, bestaande uit de Raad van Bestuur, Instituutsdirecteuren en de Bestuursmanager OVO, belast met beleidsadvisering (beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling) mede op basis van voorstellen vanuit de BAG s. Het Directieteam heeft als expliciet punt van aandacht binnen zijn adviestaak de optimale samenhang in en de integraliteit van beleidsthema s op zowel decentraal en centraal niveau. De MBO-colleges en de VMBO-entiteit waaruit de Stichting is opgebouwd. Het bevoegd gezag van de Stichting ROC West- Brabant, als zodanig beschreven in de Statuten en zoals bedoeld in artikel WEB, eerste lid. Het toezichthoudend bestuursorgaan van de Stichting ROC West-Brabant, als zodanig beschreven in de Statuten en zoals bedoeld in artikel WEB, eerste lid. De aan de Stichting ROC West-Brabant gelieerde rechtspersonen. De Statuten van de Stichting ROC West-Brabant. De Stichting ROC West-Brabant. School waar VMBO-onderwijs wordt verzorgd. De VMBO-scholen van de Stichting ROC West-Brabant maken onderdeel uit van de VMBO-entiteit (= instituut). *Naast VMBO scholen maakt ook de praktijkschool Breda onderdeel uit van de VMBOentiteit. Daar waar in dit reglement VMBO-school wordt vermeld, is tevens bedoeld praktijkschool Breda. De als zodanig benoemde functionaris die de dagelijkse leiding heeft van een VMBO-school. De Directeur van de VMBO-entiteit heeft de leiding over de VMBO-directeuren. De formele functienaam van de Directeur VMBO is Directeur (cao-vo) of Unitdirecteur (cao-bve). 4

5 Artikel 2 Statuten, Bestuursreglement en Directiereglement 1. In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgelegd. 2. In het Bestuursreglement zijn opgenomen (i) de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld, (ii) de wijze waarop de Raad van Bestuur zijn taken uitoefent en (iii) de organisatorische eenheden. 3. Het Directiereglement regelt de op-, dan wel overdracht van taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan zijn Directeuren, Diensthoofden verder te noemen de gemandateerde taken. Daarnaast is de Procuratieregeling van toepassing zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur. Artikel 3 Verhouding Raad van Bestuur en Directeur respectievelijk Raad van Bestuur en Diensthoofd 1. Een instituut of rechtspersoon staat onder leiding van een Directeur. Eén centrale dienst staat onder leiding van een Diensthoofd. 2. De Directeur van een MBO-college is voorzitter van het managementteam van het college. Het managementteam bestaat uit de Directeur en de Managers MBO. De Directeur van de VMBO-entiteit geeft leiding aan, en is voorzitter van het directieteam VMBO bestaande uit de Directeur VMBO-entiteit en VMBO-directeuren. Het benoemen, schorsen of ontslaan van de Instituutsdirecteur, Diensthoofd en Concerncontroller geschiedt door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt te allen tijde de arbeidsvoorwaarden vast. 3. Het benoemen, schorsen of ontslaan van de BV-Directeur geschiedt conform hetgeen is vastgelegd in de statuten van de rechtspersoon. 4. Het benoemen, schorsen of ontslaan van Managers MBO en VMBO-directeuren op voordracht van de Instituutsdirecteur geschiedt door de Raad van Bestuur. Het benoemen, schorsen of ontslaan van medewerkers van centrale diensten op voordracht van het Diensthoofd geschiedt door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt te allen tijde de arbeidsvoorwaarden vast. 5. De Directeur, het Diensthoofd is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur over de invulling van de gemandateerde taken en bevoegdheden zoals verder uitgewerkt in dit Directiereglement, alsmede over de wijze waarop die worden uitgeoefend. 6. Eerst nadat de Raad van Bestuur daarmee heeft ingestemd, kan de Instituutsdirecteur en het Diensthoofd bij afzonderlijk reglement de verdere uitwerking van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelen. De Directeur, het Diensthoofd dient zich te allen tijde te houden aan de Procuratieregeling, ook in geval sprake is van het door mandateren van bevoegdheden. 7. De Stichting ROC West-Brabant heeft een Klachtenregeling voor medewerkers en deelnemers en een Klokkenluidersregeling. De regelingen zijn toegankelijk via de Portal en website. Artikel 4 Taakstelling Directeur en Diensthoofd 1. Binnen alle organisatorische eenheden van de stichting ROC West-Brabant wordt gehandeld conform wet- en regelgeving. Waar nodig en wenselijk worden door de Raad van Bestuur aanvullende centrale beleidskaders vastgesteld. 2. De Directeur, het Diensthoofd is verantwoordelijk voor de naleving en correcte toepassing van wet- en regelgeving en centrale beleidskaders binnen het eigen instituut, de eigen rechtspersoon of dienst. 3. De rechtspersonen zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van, en de actualisering van de eigen bedrijfsregeling, mede als gevolg van veranderende wet- en regelgeving of aanvullende centrale beleidskaders. 4. De Instituutsdirecteur, het Diensthoofd is belast met: - De leiding en de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken binnen het instituut, de dienst zoals opgenomen in de functiebeschrijving - De door de Raad van Bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden, zoals opgenomen in dit Directiereglement. 6. De Directeur van een rechtspersoon is belast met: - De leiding en de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken binnen de rechtspersoon zoals opgenomen in de functiebeschrijving - De door de Raad van Bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden, zoals opgenomen in de statuten van de rechtspersoon en dit Directiereglement. Artikel 5 Overleg Raad van Bestuur, Directeuren en Diensthoofden 1. De Raad van Bestuur voert regelmatig overleg in het Directieberaad en Directieteam volgens een tevoren vastgesteld vergaderschema. 2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vergaderschema, de agendering, agendaverzorging en notulering van het Directieberaad en het Directieteam. 3. Voorzitter van het Directieberaad en Directieteam is de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens ontstentenis een lid van de Raad van Bestuur. 4. Ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk voert over zijn portefeuilles c.q. aandachtsgebieden regelmatig overleg met de Directeur en het Diensthoofd die een met de portefeuille c.q. aandachtsgebied overeenkomende taak heeft. 5

6 Artikel 6 Vertegenwoordiging, belangenbehartiging 1. De Directeur vertegenwoordigt het instituut dan wel rechtspersoon extern bij aangelegenheden die zijn instituut dan wel rechtspersoon betreffen. 2. Ingeval sprake is van een intern geschil is de Directeur bevoegd. Een intern geschil is een geschil met een medewerker, deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer. Terzake geschillen met een externe partij is de Raad van Bestuur bevoegd ingeval het een Instituut of VMBO-school betreft. 3. Indien sprake is van een extern geschil een rechtspersoon betreffende, dan is de Raad van Bestuur bevoegd indien hij ook bestuurder is van deze rechtspersoon. 4. Ingeval sprake is van een intern geschil met een medewerker van de centrale dienst, is de Raad van Bestuur bevoegd. 5. De Directeur behartigt de belangen van de instelling of rechtspersoon in zijn geheel daarbij rekening houdend met de centrale beleidskaders. 6. De Instituutsdirecteur laat contracten en overeenkomsten met externe partijen voorafgaand aan ondertekening, toetsen door juridische zaken, of een externe juridische partij aan te wijzen door de Raad van Bestuur. 7. De Raad van Bestuur is en blijft te allen tijde bevoegd de Stichting ROC West-Brabant te vertegenwoordigen. Artikel 7 Uitgaven, verplichtingen 1. De Directeur, het Diensthoofd en de VMBO-directeur is bevoegd uitgaven te doen binnen de ruimte van de Procuratieregeling die de Raad van Bestuur heeft vastgesteld. 2. De Directeur is bevoegd zijn eigen declaraties te tekenen volgens het vigerende reglement declaraties. Declaraties van Diensthoofden worden getekend door de Raad van Bestuur. 3. Indien de waarde van investeringen, uitgaven, contracten en samenwerkingsovereenkomsten niet is vast te stellen dan wel niet op geld waardeerbaar is, wordt uitgegaan van het risico. De Directeur, het Diensthoofd en de VMBO-directeur zijn in dat geval bevoegd uitgaven te doen indien het vastgestelde risicobedrag valt binnen de ruimte van de Procuratieregeling. 4. Bij mogelijke overschrijding van financieel budget wordt tijdig doch in ieder geval alvorens het aangaan van onomkeerbare financiële verplichtingen door de Directeur of het Diensthoofd formeel toestemming gevraagd aan de Raad van Bestuur. 5. Bij mogelijke overschrijding van formatieve inzet wordt tijdig doch in ieder geval alvorens het aangaan van onomkeerbare financiële verplichtingen door de Instituutsdirecteur of het Diensthoofd formeel toestemming gevraagd aan de Raad van Bestuur. 6. Voor financiële middelen uit de zogenaamde derde geldstroom (stage, vrijwillige ouderbijdrage, sponsoring, etc.) is de Instituutsdirecteur zelf procuratiehouder. Hij kan deze middelen binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders zelf aanwenden ten behoeve van het instituut. KWALITEITSZORG, ONDERWIJS EN DEELNEMERSBELEID Artikel 8 Kwaliteitszorg 1. Binnen de instituten van ROC West-Brabant wordt gehandeld conform het uitgangspunt van de Wet op het Onderwijs Toezicht (WOT juni 2002). De Stichting en de instituten bewaken en verbeteren de kwaliteit van hun eigen onderwijs en leggen daarover verantwoording af aan zowel de directe omgeving (waaronder de ouders) als aan de samenleving in het algemeen (waaronder de inspectie). 2. Voor de beoordeling van de kwaliteitsborging op instituutsniveau hanteert de Raad van Bestuur in beginsel dezelfde bronnen als de Onderwijsinspectie. 1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de centrale beleidskaders betreffende: Instelling brede onderzoeken onder stakeholders Zelfevaluatie. 3. De Instituutsdirecteur is belast met en verantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van de kwaliteitszorg van het onderwijs zoals dat verzorgd wordt door het instituut. 4. De Instituutsdirecteur is gemandateerd eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de examens binnen het instituut. 5. De Instituutsdirecteur verschaft de Raad van Bestuur alle informatie die nodig is, en werkt actief mee aan onderzoeken, om de borging van de kwaliteit te kunnen verantwoorden. 6. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor de implementatie van het zelfevaluatie-instrument van ROC West-Brabant en de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan. 7. De Instituutsdirecteur heeft een actieve informatieplicht naar de Raad van Bestuur bij kwaliteitsproblemen of wanneer hij, om kwaliteitsredenen, wil ingrijpen in vastgesteld beleid. Artikel 9 Onderwijs 1. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid alsmede voor de uitvoering van het onderwijs binnen het instituut. 2. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs bij de behoeften en gestelde eisen van afnemers. 3. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor (de samenhang binnen) het opleidingsportfolio van het eigen instituut. 4. De Raad van Bestuur stelt het opleidingsportfolio vast. Bij wijzigen van het portfolio is vooraf toestemming van de Raad van Bestuur vereist. 6

7 5. De Raad van Bestuur is bevoegd op grond van nader te duiden criteria, opleidingen aan een instituut te staken. Ook de Instituutsdirecteur kan hiertoe voorstellen doen aan de Raad van Bestuur. 6. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor tijdige, volledige, correcte en adequate informatievoorziening aan studenten, medewerkers en (externe) belanghebbenden. 7. De Instituutsdirecteur is voor de tot zijn instituut behorende opleidingen Educatie verantwoordelijk voor het sluiten van een overeenkomst met een gemeentebestuur inzake de door dat gemeentebestuur toe te kennen bedragen Educatie. Artikel 10 Deelnemersbeleid 1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de centrale beleidskaders betreffende deelnemersbeleid. De beleidskaders zijn vastgelegd in het deelnemersstatuut (MBO), het Leerlingenstatuut (VMBO) en diverse reglementen. 2. De Instituutsdirecteur draagt zorg voor de inschrijving van deelnemers in de onderwijs- en/of examenvoorzieningen van het instituut. Bij de controle hierop maakt hij gebruik van de handleiding "Beoordeling rechtmatige inschrijving". 3. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor de invoering van relevante deelnemersgegevens in het vigerende deelnemersregistratie en -volgsysteem. 4. De Instituutsdirecteur sluit met iedere potentiële deelnemer die zich wil inschrijven een onderwijsovereenkomst en voorafgaand aan de stage een praktijkovereenkomst (MBO). In het VMBO vindt inschrijving plaats op basis van een digitale dan wel schriftelijke aanmelding. 5. De Instituutsdirecteur kan besluiten tot schorsing, verwijdering en definitieve verwijdering van een deelnemer, hierbij is hij verantwoordelijk voor de correcte toepassing van wet- en regelgeving inclusief de contacten met externe instanties. 6. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor de registratie van en controle op de aanwezigheid van deelnemers. 7. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor de tijdige verstrekking van voor bekostiging relevante gegevens aan externe partijen, alsmede voor de volledigheid van de deelnemersdossiers. Met volledig is bedoeld dat alle voor de bekostiging relevante documenten in het dossier zijn opgenomen. FINANCIEN, FORMATIE, PLANVORMING EN VERANTWOORDING Artikel 11 Algemeen 1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de centrale beleidskaders betreffende: Jaarplan, begroting en formatieplan Jaarverslag en jaarrekening (geïntegreerd jaardocument) De tussentijdse managementrapportage. 2. De diensten Financiën, P&O en Audit en Control adviseren de Raad van Bestuur met betrekking tot de bovenstaande, centrale beleidskaders. 3. De Directeur, het Diensthoofd verschaft de Raad van Bestuur alle informatie die nodig is in verband met planvorming en het afleggen van verantwoording alsmede voor het voeren van het financieel beleid van de Stichting in het algemeen en ten behoeve van het concipiëren van de begroting, het formatieplan en de jaarrekening in het bijzonder. 4. De Raad van Bestuur voert twee keer per jaar halfjaargesprekken met de Directeur. Bij deze gesprekken staat onder andere de realisatie van het jaarplan in relatie tot de uitputting van de begroting en het formatieplan op de agenda. 5. De Directeur, het Diensthoofd is verantwoordelijk voor de financiën van de rechtspersoon, het instituut of de dienst. 6. De Directeur verleent proactief medewerking aan interne controles en controles uitgevoerd door de accountant. Krachtens de statuten wordt het contract met de accountant voor de stichting ROC West- Brabant en rechtspersonen afgesloten door de Raad van Toezicht. 7. De Directeur, het Diensthoofd legt verantwoording af over verkregen (geoormerkte) subsidies en/of projectgelden volgens de voor de betreffende subsidie geldende criteria. Artikel 12 Jaarplan, begroting en formatieplan 1. De Raad van Bestuur stelt de begroting van Stichting ROC West-Brabant vast, zulks per kalenderjaar. De formatieplanning vindt plaats op basis van het cursusjaar. 2. De Directeur, het Diensthoofd dient per kalenderjaar een jaarplan en begroting in bij de Raad van Bestuur. 3. Het jaarplan is geënt op de meerjaren-visie van de betreffende entiteit in relatie tot (nieuwe) externe ontwikkelingen, budgettaire mogelijkheden en de strategische agenda van Stichting ROC West- Brabant. 4. De begroting omvat tenminste de volgende onderdelen: de exploitatiebegroting en investeringsbegroting voor t+1, t+2 en t+3. De BV-directeur dient tevens een Liquiditeitsbegroting in. Een sluitende begroting per kalenderjaar is het uitgangspunt. 5. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed na vaststelling door de Raad van Bestuur. 6. De Instituutsdirecteur stelt voorafgaand aan een cursusjaar een conceptformatieplan op. De Directeur van de VMBO-entiteit houdt bij het opstellen van het formatieplan expliciet rekening met de organisatie onderdelen binnen de entiteit waarop de cao VO van toepassing is. 7. Het formatieplan van ROC West-Brabant bestaat uit de formatieplannen van de verschillende instituten, rechtspersonen en diensten. 7

8 8. De Raad van Bestuur stelt het formatieplan vast, waarna het formatieplan tezamen met de begroting gelden als centrale kaders voor de inzet van formatie. Artikel 13 Geïntegreerd jaardocument, jaarverslag en jaarrekening 1. De Stichting ROC West-Brabant stelt per kalenderjaar het geïntegreerd jaardocument van Stichting ROC West-Brabant op voor interne en externe stakeholders. Het geïntegreerd jaardocument bestaat onder andere uit de jaarrekening en het jaarverslag. 2. De Directeur levert per kalenderjaar informatie voor de jaarrekening aan bij de dienst Financiën. 3. De dienst Financiën stelt jaarlijks de jaarrekening op van Stichting ROC West-Brabant op. 4. Eenmaal per kalenderjaar rapporteert de Directeur, het Diensthoofd aan de Raad van Bestuur in de vorm van een jaarverslag over het bereikte resultaat en de realisatie van onderdelen uit het jaarplan. 5. De Raad van Bestuur stelt het jaarverslag van het instituut, de dienst en de rechtspersoon vast. 6. De jaarverslagen van instituten, diensten en rechtspersonen worden als bijlage toegevoegd aan het geïntegreerd jaardocument. 7. De jaarrekening en het jaarverslag van Stichting ROC West-Brabant worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht, na vaststelling door de Raad van Bestuur. Artikel 14 Tussentijdse managementrapportage 1. De Instituutsdirecteur legt periodiek verantwoording af met managementrapportages. 2. De managementrapportages kennen een uniforme opbouw en standaard format voor alle instituten, deze is vastgesteld door de Raad van Bestuur. 3. De dienst Financiën consolideert de managementrapportages tot een rapportage op ROC niveau. HUISVESTING, INKOOP EN FACILITAIR Artikel De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de centrale beleidskaders betreffende huisvesting ((meerjaren)huisvestingsplan en begroting), inkoop (inkoopplan) en facilitair. 2. De dienst H&F adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot de bovenstaande centrale beleidskaders en het facilitair beleid. 3. De Instituutsdirecteur, het Diensthoofd levert per kalenderjaar informatie aan de dienst H&F voor het huisvestingsplan en het inkoopplan. 4. De dienst H&F stelt het huisvestingsplan, de (meerjaren)huisvestingsbegroting en het inkoopplan op, waarna deze worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. 5. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor het opnemen van middelen in de instituutsbegroting ten behoeve van de verwerving van diensten en producten, zoals inventaris, energie, klein onderhoud en vuilafvoer. 6. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het facilitaire beleid. PERSONEEL & ORGANISATIE Artikel 16 Algemeen 1. Binnen de instituten en diensten van ROC West-Brabant is de cao Bve van toepassing met uitzondering van de VMBO-entiteit. Binnen de VMBO-entiteit is voor verschillende organisatieonderdelen de cao Bve van toepassing en enkele onderdelen vallen onder de werkingssfeer van de cao VO. De rechtspersonen maken gebruik van eigen bedrijfsregelingen en vallen niet onder de werkingssfeer van een cao. 2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de centrale beleidskaders op in ieder geval de volgende beleidsgebieden: - Inzetbaarheid: formatiebeleid, functiebouwwerk (bestaande uit beschrijvingen inclusief salarisschaal), taakbeleid primair proces, vakantieregeling en beleid voor specifieke doelgroepen - Professionaliteit: gesprekscyclus en professionaliseringsbeleid - Vitaliteit en verzuim: arbobeleid (zie artikel veiligheid, gezondheid en welzijn), verzuimbeleid en contract met arbodienst - Mobiliteit: mobiliteitsbeleid. 3. Bovenstaande centrale beleidskaders zijn niet van toepassing voor rechtspersonen. 4. De dienst P&O adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot de centrale beleidskaders Personeel in het algemeen en met betrekking tot bovenstaande beleidsterreinen in het bijzonder. 5. De Directeur, het Diensthoofd is belast met de uitvoering van het personeelsbeleid. 6. De Raad van Bestuur, de Directeur en het Diensthoofd zijn verantwoordelijk voor tijdige, volledige, correcte en adequate communicatie en informatievoorziening betreffende het personeelsbeleid naar medewerkers. Artikel 17 Benoemen en arbeidsvoorwaarden 1. Binnen de instituten en diensten van ROC West-Brabant is het functiebouwwerk van stichting ROC West-Brabant van toepassing met uitzondering van enkele organisatieonderdelen binnen de VMBOentiteit. Binnen de VMBO-entiteit is voor enkele organisatieonderdelen de cao VO van toepassing en wordt een eigen functiebouwwerk gehanteerd. 8

9 2. De rechtspersonen maken gebruik van eigen functies en zijn niet gehouden aan het functiebouwwerk van de stichting. 3. De Directeur benoemt en ontslaat personeel met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 4, de daarvoor gestelde wettelijke regels, de vigerende cao alsmede de vastgestelde begroting, formatieplan en centrale beleidskaders. 4. Met uitzondering van het personeel werkzaam binnen de rechtspersonen van stichting ROC West- Brabant geschiedt benoeming van personeel alsmede het toekennen van arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van het vastgestelde functiebouwwerk van stichting ROC West-Brabant. Afwijkingen in functie en/of salarisschaal kunnen alleen plaats vinden na formele toestemming van de Raad van Bestuur. 5. De Directeur, het Diensthoofd kan ten aanzien van de in het instituut of bij de rechtspersoon werkzame personen besluiten een specifieke incidentele beloning te verstrekken dan wel ordemaatregelen en/of disciplinaire maatregelen te treffen. Artikel 18 Functioneren en beoordelen 1. De Directeur, het Diensthoofd is verantwoordelijk voor zowel de inhoud (passend binnen de context van de doelstellingen van de stichting en het instituut) alsook de uitvoering van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 2. De Directeur, het Diensthoofd bewaakt de kwaliteit van het in het instituut, de dienst of bij de rechtspersoon werkzame personeel en is verantwoordelijk voor de inhoud van de personeelsdossiers van het personeel. Artikel 19 Inzetbaarheid 1. De regels inzake de inzetbaarheid van primair proces personeel zijn vastgelegd in het taakbeleid van Stichting ROC West-Brabant. Voor het ondersteunend personeel bestaat een vakantieregeling. De Instituutsdirecteur, het Diensthoofd is verantwoordelijk voor de correcte registratie van inzet en verlof op de jaartaak respectievelijk de vakantiekaart. Artikel 20 Personeelszorg 1. Zowel ten aanzien van beleidsvoorbereiding als uitvoering valt onder directe verantwoordelijkheid van de Directeur, het Diensthoofd: het werkklimaat en verzuimbegeleiding. 2. De Directeur, het Diensthoofd bewaakt de ontwikkelingen van het verzuim alsmede de tevredenheid, het welzijn van personeel. Zij dragen zorg voor het voeren van verzuimgesprekken en zijn verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). MARKETING- EN COMMUNICATIEBELEID Artikel 21 Algemeen 1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de centrale beleidskaders op in ieder geval de volgende gebieden: merkenbeleid, contacten met de pers en communicatie bij crisis. 2. De dienst M&C adviseert de Raad van Bestuur en Directeuren met betrekking tot de centrale beleidskaders Marketing & Communicatie en met betrekking tot bovenstaande situaties in het bijzonder. Artikel 22 Merkenportfolio en huisstijlen 1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het merkenbeleid en het totale merkenportfolio: de samenstelling en de positionering van scholen en colleges. Wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd na vaststelling door de Raad van Bestuur. 2. De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor de profilering van het eigen college(merk) alsmede het consequent toepassen van het merkenbeleid van ROC West-Brabant. Artikel 23 Contacten met de media 1. Binnen de rechtspersonen, instituten en diensten van ROC West-Brabant is het Persprotocol van stichting ROC West-Brabant van toepassing. 2. Mediacontacten verlopen uitsluitend door (of via) de Raad van Bestuur of de Directeur. 3. De Raad van Bestuur of diens woordvoerder treedt op als woordvoerder naar de media betreffende alle aangelegenheden met uitzondering van rechtspersoon, college of VMBO-entiteit specifieke aangelegenheden. 4. De Directeur is belast met en verantwoordelijk voor de woordvoering naar de media namens de betreffende entiteit. Artikel 24 Calamiteiten of crises 1. Binnen de instituten en diensten van ROC West-Brabant is het Crisiscommunicatieplan van stichting ROC West-Brabant van toepassing. 2. De rechtspersonen hebben een eigen beleid in geval van calamiteiten of crises dat is afgestemd op het ROC beleid. 3. In geval van een calamiteit of dreiging van een calamiteit wordt direct de voorzitter van de Raad van Bestuur geïnformeerd en wordt de afhandeling overgedragen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. 9

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement.

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement. Directiereglement Preambule Op grond van artikel 9.1.5. lid 2, artikel 9.1.6. en artikel 9.1.7. lid 2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs kan het College van Bestuur van een regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting ROC West-Brabant

Bestuursreglement Stichting ROC West-Brabant Bestuursreglement Stichting ROC West-Brabant Conform artikel 9.1.7 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Branchecode Goed bestuur in het mbo zoals bedoeld in artikel 2.5.4, eerste lid van de WEB.

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Bestuursreglement ROC Rivor

Bestuursreglement ROC Rivor Bestuursreglement ROC Rivor Inhoudsopgave Bestuursreglement Introductie Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Begripsbepalingen 2. Bestuursreglement 3. Bestuurlijke organisatie 4. Aansturing van de organisatie 5. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Directiereglement vastgesteld op 05 januari 2015

Directiereglement vastgesteld op 05 januari 2015 Directiereglement vastgesteld op 05 januari 2015 INHOUD Overwegingen 4 1 Algemene bepalingen 4 2 Functioneren en besluitvorming door Directieteam 5 3 Relatie Directieteam en Raad van Commissarissen 5

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Na statutenwijziging de dato 9 november 2009 verleden voor mr. A. Helmig notaris te Haarlem.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Managementreglement Stichting SiNTLucas

Managementreglement Stichting SiNTLucas Managementreglement Stichting SiNTLucas INLEIDING Het managementreglement geeft inhoud aan de concretisering en afstemming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur,

Nadere informatie

: Bestuursreglement. ROC Ter AA

: Bestuursreglement. ROC Ter AA Bestuursreglement ROC Ter AA April 2014 Bestemd voor : Raad van Toezicht en Management Betreft : Bestuursreglement Datum inwerkingtreding : 1 april 2014 Relatie tot eerdere mededelingen: voorgaande reglementen

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement MBO Utrecht

Bestuursreglement MBO Utrecht Bestuursreglement MBO Utrecht Colofon Uitgave : 24 april 2014 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 24 april 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op : 24 april 2014 Advies Ondernemingsraad

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S EDUCATIE

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S EDUCATIE REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING ROC WEST-BRABANT M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S en EDUCATIE (opleidingen vallend onder de WEB) REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting ROC West-Brabant

Bestuursreglement Stichting ROC West-Brabant Bestuursreglement Stichting ROC West-Brabant Conform artikel 9.1.7 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Branchecode Goed bestuur in de BVE-sector zoals bedoeld in artikel 2.5.4, eerste lid van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Graafschap College Doetinchem

Graafschap College Doetinchem Bestuursreglement Graafschap College Doetinchem 1 Inhoudsopgave 1 Bestuursreglement 3 2 Definities 3 3 Bestuurlijke organisatie 4 4 Besturing 4 5 Taken en bevoegdheden 5 6 Werkwijze, taakverdeling en besluitvorming

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie