Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02"

Transcriptie

1 Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober 2009 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober 2009 Opdrachtgever Contactpersoon BRO Boxtel Postbus AA BOXTEL Mevrouw E. Kramer Behandeld door De heer ing. E.N.H. Heijnen Mevrouw ing. L.H.J. Gelissen Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV St. Annalaan KC MAASTRICHT Postbus AL MAASTRICHT Telefoon Fax Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Locatiegegevens 4 3 Wet en regelgeving Transport van gevaarlijke stoffen Externe veiligheid buisleidingen Externe veiligheid hoogspanningskabels Externe veiligheid risicovolle bedrijven 6 4 Risicoanalyse Transport van gevaarlijke stoffen Externe veiligheid buisleidingen Hoogspanningskabels Risicovolle bedrijven 9 5 Aandachtspunten verantwoordingsplicht Personen aantallen in plangebied (ad. a, artikel 13) Het groepsrisico (ad. b, artikel 13) en mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico (ad. c t/m g, artikel 13) Mogelijkheden ter bestrijding en beperking van een ramp of een zwaar ongeval en mogelijkheden om te vluchten (ad. h en i, artikel 13) Toepassing maatregelen op voorgenomen ontwikkeling 14 6 Conclusie 16 Bijlagen Bijlage I Bijlage II Locatie plangebied Tekeningen plangebied Bladzijde 2

4 1 Inleiding In opdracht van BRO Tegelen heeft Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd naar het plangebied Woonzorgcentrum Vita te Gilze-Rijen. Woningstichting Leyakkers is voornemens om in samenwerking met Vita Zorg & Welzijn het bestaande woonzorgcentrum Vita aan de Regentenstraat in Rijen te herontwikkelen. De bestaande bouw wordt gesloopt en herontwikkeld. Het nieuwe pand neemt een groter ruimtebeslag in waardoor sprake is van uitbreiding van het zorgcentrum. De ontwikkeling bestaat uit een appartementencomplex met 90 woningen, 6 groepswoningen, twee zotels (een zorghotelkamer ten behoeve van kortdurende crisisopvang), zorginfrastructuur, een parkeerkelder en diverse woonzorg gerelateerde voorzieningen. Binnen het pand zullen zowel zelfredzame als verminderd/beperkt zelfredzame personen aanwezig zijn. Doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre externe veiligheid een belemmering kan vormen voor de ontwikkeling van het plan en eventueel randvoorwaarden stelt aan het ontwerp. Bladzijde 3

5 2 Locatiegegevens Het plangebied wordt begrensd door de straten Raadhuisplein, Regentenstraat, Schepenstraat en Pastoor Gillisstraat te Gilze-Rijen. In bijlage I is de locatie van het plangebied weergegeven. In bijlage II zijn tevens enkele tekeningen van het plangebied van Architecten Werkgroep d.d weergegeven. Het plangebied ligt in de nabijheid van de spoorlijn Breda-Tilburg. Verder is in de omgeving van het plangebied een hogedrukgasleiding gelegen. Er is navraag gedaan bij de Gasunie over de aanwezige hogedrukgasleidingen in de nabijheid van het plangebied. Tevens is onderzoek gedaan naar de eventuele aanwezigheid van overige buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen, waaronder transportleidingen van brandbare vloeistoffen (Ministerie van Defensie). Verder is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige risicovolle bedrijven (risicokaart Brabant en gemeente Gilze-Rijen) en hoogspanningskabels (netkaart hoogspanningslijnen RIVM). Bladzijde 4

6 3 Wet en regelgeving 3.1 Transport van gevaarlijke stoffen Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is een circulaire voor de risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd ( Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen ) op 4 augustus Deze vervangt de vastgestelde risiconormering ( nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS), Ministerie V&W, Tweede Kamer, 24611, nr. 2, 15 februari 1996). Voor de risico s als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of waterweg wordt in navolging van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen gewerkt aan een besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van vervoer van gevaarlijke stoffen. De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor vervoer met gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Voor nieuwe situaties is voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) de grenswaarde voor het PR gesteld op een niveau van 10-6 /jr. Voor beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld bedrijven) is dit een richtwaarde. Het groepsrisico (GR) geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschouwde transportroute. Het aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een fncurve. Voor het groepsrisico wordt uitgegaan van een oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is per km-route of tracé bepaald op 10-2 /N 2, dat wil zeggen een frequentie van 10-4 /jr voor 10 of meer slachtoffers, 10-6 /jr voor 100 of meer slachtoffers etc. en geldt vanaf het punt met 10 slachtoffers. In alle gevallen moet een verslechtering van het GR worden gemotiveerd door het bevoegd gezag. Als maatstaf voor het invloedsgebied GR kan de contour worden genomen. Met betrekking tot veiligheidsaspecten van transport over het water wordt momenteel beleid geformuleerd in het kader van het Basisnet water. Hieruit blijkt dat bij zelfs een zeer extreme groei van het transport er nagenoeg nergens een contour op de oever terecht komt en er ook geen overschrijdingen van de oriëntatiewaarde voor het GR optreden. Wel is er een extra veiligheidsambitie gesteld. Voor het meest voorkomende transport (brandbare vloeistoffen LF1/LF2) wordt hiermee rekening gehouden door plasbrandaandachtsgebieden vast te stellen. Bladzijde 5

7 3.2 Externe veiligheid buisleidingen VROM heeft veiligheidsafstanden vastgelegd die aangehouden moeten worden tussen een buisleiding en bijvoorbeeld woningen, scholen en ziekenhuizen. Deze afstanden staan in twee circulaires van VROM: Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen van 26 november 1984 (Kenmerk DG- MH/B nr ) en Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3 categorie van 24 april 1991 (Kenmerk DGM/SR/ ). Momenteel wordt een AMvB buisleidingen ontwikkeld. Zodra deze in werking treedt wordt de bestaande circulaire ingetrokken. De nieuwe AMvB wordt in 2009 verwacht. Door het Ministerie van VROM, Directie risicobeleid is aangegeven dat het gewenst is te anticiperen op de nieuwe afstanden, hoewel deze afstanden nog niet in wet- of regelgeving zijn vastgelegd. Risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen K1, K2 en K3 van augustus 2008 maakt de nieuwe afstanden voor transportleidingen al kenbaar. Ook het advies van de Gasunie is gebaseerd op het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2009 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. 3.3 Externe veiligheid hoogspanningskabels In het Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen van de Staatsecretaris van VROM is aangegeven dat bij vrijstelling van bestaande bestemmingsplannen zo veel als redelijkerwijs mogelijk vermeden dient te worden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0.4 µt (de magneetveldzone). Binnen deze 0,4 microteslazone wordt geadviseerd geen nieuwe gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, kinderopvangplaatsen) te realiseren. 3.4 Externe veiligheid risicovolle bedrijven Bij de beoordeling van de risico s voor de externe veiligheid hanteert de overheid twee risicogrootheden: - het plaatsgebonden risico (PR): dit is de overlijdenskans voor een individu in de omgeving van de installatie als gevolg van een ongeval met die installatie; - het groepsrisico(gr): dit is de cumulatieve kansverwachting voor slachtofferaantallen in de omgeving van een installatie als gevolg van mogelijke ongevallen met die installatie. Anders dan bij het plaatsgebonden risico betreft de norm voor het groepsrisico een oriënterende waarde waarvan bevoegd gezag gemotiveerd kan afwijken. Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag het groepsrisico te verantwoorden. Het gebied waarbinnen de verantwoordingsplicht van toepassing is, is voor categoriale inrichtingen wettelijk vastgelegd in het REVI. Het REVI vormt dan ook de wettelijke basis voor de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Daarnaast is door VROM de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico opgesteld; deze handreiking betreft een hulpmiddel voor het lokale bevoegde gezag bij het verantwoorden van het groepsrisico. Bladzijde 6

8 Met behulp van deze grootheden worden zowel de kansen op ongevallen als de gevolgen van deze ongevallen beoordeeld. Als uitgangspunt geldt daarbij dat het overlijdensrisico ten gevolge van ongevallen met gevaarlijke stoffen voor mensen in de omgeving veel kleiner is dan het natuurlijk overlijdensrisico van mensen. Daarnaast is het uitgangspunt dat ongevallen met veel slachtoffers alleen acceptabel worden geacht bij een voldoende kleine kansverwachting. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zijn grenswaarden gesteld voor (geprojecteerde) kwetsbare objecten en richtwaarden voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten ten aanzien van de plaatsgebonden risicocontouren. Samengevat zijn de te hanteren termijnen waarbinnen aan de grenswaarde moet worden voldaan voor kwetsbare objecten: - Nieuwe situaties: PR = Direct bij de vaststelling van de desbetreffende beschikking op grond van de Wm, Wro of Woningwet; bij tussentijdse wijzigingen: PR ligt tussen de 10-5 en 10-6 en mag als gevolg van de wijziging niet verslechteren. - Bestaande situaties: binnen 3 jaar na datum van in werking treden van het besluit PR = 10-5 ; per 1 januari 2010: PR = Voor beperkt kwetsbare objecten is de richtwaarde (het bevoegd gezag kan hier gemotiveerd van afwijken) waaraan moet worden voldaan: - Nieuwe situaties: PR = Direct bij de vaststelling van de desbetreffende beschikking op grond van de Wm, Wro of Woningwet. - Bestaande situaties: geen normen en geen saneringstermijnen. Voor het GR wordt als oriëntatiewaarde een toetsingsgrafiek voor de overschrijdingsfrequentie voor dodelijke slachtoffers gehanteerd die loopt van 10-5 /jaar bij 10 dodelijke slachtoffers, 10-7 /jaar bij 100 dodelijke slachtoffers naar 10-9 /jaar bij 1000 dodelijke slachtoffers. Bladzijde 7

9 4 Risicoanalyse De analyse voor externe veiligheid is gericht op volgende onderdelen : - transport gevaarlijke stoffen; - transportleidingen; - hoogspanningskabels; - risicovolle bedrijven. 4.1 Transport van gevaarlijke stoffen In onderstaande tabel is de afstand van het plangebied tot de transportwegen in de buurt opgenomen. Route/tracé Spoorlijn Breda-Tilburg A58 Afstand tot plangebied > 280 m > m In de Beleidsvisie Externe Veiligheid van de gemeente Gilze-Rijen d.d. 1 maart 2009 is voor een viertal zones binnen het invloedsgebied van deze transportwegen vastgelegd op welke wijze invulling gegeven dient te worden aan de verantwoordingsplicht groepsrisico. Het plangebied valt binnen zone IV (200 m tot einde invloedsgebied). Binnen zone IV worden in principe geen beperkingen opgelegd aan het ruimtegebruik. Wel dient voor te realiseren gebouwen voor grote groepen minder/beperkt zelfredzame personen een zorgvuldige afweging gemaakt te worden over de te treffen maatregelen om de effecten van een toxische gaswolk te reduceren. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. 4.2 Externe veiligheid buisleidingen Op basis van de risicokaart Brabant is geconstateerd dat in de omgeving van het plangebied een hogedrukgasleiding is gelegen. Hieromtrent is tevens navraag gedaan bij de Gasunie. In onderstaande tabel is de relevante informatie van de in het gebied aanwezige hogedrukgasleidingen weergegeven. Leidingcode Diameter Ontwerpdruk 1% letaliteit (invloedsgebied) Minimale afstand tot plangebied Z KR 6" 40 bar 70 m. 85 m. Z KR 12" 40 bar 180 m. 265 m. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het plangebied buiten het invloedsgebied van de aanwezige hogedrukgasleidingen is gelegen. De leidingen leveren derhalve geen beperkingen op voor de realisatie van het plangebied. Op basis van de risicokaart en navraag bij de gemeente is verder geconcludeerd dat er geen DPOleidingen of overige buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in de omgeving van het plangebied. Bladzijde 8

10 4.3 Hoogspanningskabels De dichtstbijzijnde hoogspanningskabel ligt op meer dan 5 km van het plangebied. Deze leveren derhalve geen belemmering voor de realisatie van het plan. 4.4 Risicovolle bedrijven Uit een inventarisatie van de gemeente Gilze-Rijen (op basis van de risicokaart Brabant) is gebleken dat in of nabij het plangebied risicovolle bedrijven zijn gelegen welke mogelijk relevant zijn voor de externe veiligheid. In de onderstaande tabel is de afstand tot deze bedrijven weergegeven. Bedrijf Sportcomplex Margriethal (chloorbleekloogtank) Gasdrukstation > 8 bar, Rembrandtlaan LPG tankstation: Avia selfservice station, Heistraat Vliegveld Gilze-Rijen Afstand tot plangebied > 500 m > 150 m > 260 m > 950 m tot grens inrichting Sportcomplex Margriethal De gemeente Gilze-Rijen heeft aangegeven dat de 1%-letaliteitsgrens (het invloedsgebied) van deze inrichting 90 meter bedraagt. Het plangebied ligt dus buiten het invloedsgebied van de inrichting. Het sportcomplex levert derhalve geen beperkingen voor de ontwikkeling van het plan. Gasdrukstation aan de Rembrandtlaan De gemeente heeft aangegeven dat het gasdrukstation onder de werkingssfeer van het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' (Activiteitenbesluit) valt en dus niet onder het BEVI. Bij de gemeente is echter nog niet bekend onder welke categorie uit het Activiteitenbesluit het betreffende gasdrukstation valt en met welke afstand tot kwetsbare objecten buiten de inrichting derhalve rekening gehouden dient te worden. De maximale afstand waarmee volgens het Activiteitenbesluit rekening gehouden dient te worden bedraagt 45 m. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gasdrukstation in ieder geval geen beperkingen oplevert voor de realisatie van het plan. LPG Tankstation aan de Heistraat Conform het Revi bedraagt het invloedsgebied groepsrisico van een LPG tankstation 150 m vanaf het vulpunt. Het plangebied ligt derhalve (ruim) buiten het invloedsgebied en derhalve levert deze inrichting geen beperkingen voor de realisatie van het plan. Vliegveld Gilze-Rijen Conform de risicokaart Brabant valt de militaire vliegbasis Gilze-Rijen niet onder het BEVI. Dit wordt tevens onderschreven in de Structuurvisie van het Buitengebied van de gemeente Gilze Rijen d.d. 24 december Wel dient conform de risicokaart rekening gehouden te worden met veiligheidszones uit de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Deze zones overschrijden aan de noordzijde (waar Rijen gesitueerd is) niet de inrichtingsgrens. Het vliegveld levert derhalve geen beperkingen voor de realisatie van het plan. Bladzijde 9

11 Tevens dient rekening gehouden te worden met de aanvliegroutes van het vliegverkeer. Hiertoe zijn in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Gilze-Rijen luchtvaartverkeerszones aangewezen. Binnen deze zones gelden beperkingen aan de hoogte van eventuele bebouwing. De luchtvaartverkeerszones zoals aangegeven op het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied d.d reiken niet tot de kern Rijen. Derhalve levert dit geen beperkingen voor de realisatie van het plan. Bladzijde 10

12 5 Aandachtspunten verantwoordingsplicht Conform de beleidsvisie van de gemeente Gilze-Rijen dient voor de realisatie van het woonzorgcomplex invulling gegeven te worden aan de verantwoordingsplicht groepsrisico. In dit hoofdstuk komt de verantwoording van het groepsrisico aan bod. Hierbij is de volgorde gehanteerd ingevolge artikel 13 eerste lid BEVI. 5.1 Personen aantallen in plangebied (ad. a, artikel 13) In tabel 5.1 en 5.2 zijn de aanwezige personen binnen het plangebied in de huidige situatie en toekomstige situatie weergegeven. Het aantal aanwezige personen is bepaald op basis van tabel 16.2 van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico d.d. november 2007 van VROM. Voor het verpleeghuis (in de huidige situatie) is aangenomen dat in de nachtperiode het aanwezigheidpercentage 0,5 maal de dagperiode is. Dit in verband met de aanwezige bezoekers in de dagperiode. Voor de te realiseren groepswoningen, dagopvang en kinderopvang is aangenomen dat op vier cliënten/kinderen één persoon ten behoeve van begeleiding aanwezig is. Derhalve wordt uitgegaan van 1,25 personen per plaats. Hierbij wordt aangesloten op het uitgangspunt dat het Bouwbesluit stelt bij kinderdagopvang (1 leidster per 4 kinderen). Voor de seniorenappartementen en de serviceflat wordt uitgegaan van 2 personen per woning, in plaats van 2,4 personen zoals beschreven in tabel 16.2 van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. In dit type woningen zullen immers geen gezinnen verblijven. Voor de overige functies wordt uitgegaan van 1 persoon per 30 m 2 bruto vloeroppervlak, overeenkomend met een winkelfunctie of kantoorfunctie conform tabel 16.2 van de genoemde handreiking. Tabel 5.1 Aanwezige personen huidige situatie Object Oppervlak Aantal woningen/ plaatsen Personen per eenheid Aanwezige personen dag Aanwezige personen nacht Seniorenappartementen - 24 w. 2 per woning Galerijwoningen - 24 w. 2,4 per woning Verpleeghuis Vita ± m 2-1 per 30 m 2 b.v.o Totaal Bladzijde 11

13 Tabel 5.2 Aanwezige personen toekomstige situatie Object Oppervlak Aantal woningen/ Personen per Aanwezige Aanwezige plaatsen eenheid personen dag personen nacht Seniorenappartementen - 24 w. 2 per woning Serviceflat - 90 w. 2 per woning Groepswonen - 36 pl. 1,25 per plaats Dagopvang pl. 1,25 per plaats Grand café en bruin café ± 430 m 2-1 per 30 m 2 b.v.o. Keuken Vita ± 125 m 2-1 per 30 m 2 b.v.o. Winkel Vita ± 55 m 2-1 per 30 m 2 b.v.o Kinderdagopvang - 36 plaatsen 1,25 per plaats Verhuurbare zorgruimte ± 1700 m 2-1 per 30 m 2 b.v.o Totaal Uit bovenstaande tabellen kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling (naar verwachting) zal resulteren in een stijging van het aantal aanwezige personen binnen het plangebied. 5.2 Het groepsrisico (ad. b, artikel 13) en mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico (ad. c t/m g, artikel 13) Het plangebied ligt op een afstand van circa 280 m van de spoorlijn Breda-Tilburg en m van de A58. Het plan ligt derhalve bij beide risicobronnen in zone IV zoals gedefinieerd in de beleidsvisie van de gemeente Gilze-Rijen. Conform de Beleidsvisie Externe Veiligheid van de gemeente is het bepalende scenario in deze zone de blootstelling aan toxische gassen bij optimale weersomstandigheden, welke procentueel weinig voorkomt. Dit scenario zal derhalve slechts in beperkte mate bijdragen aan de hoogte van het groepsrisico. Vanwege de afstand tot de risicobron, het bepalend scenario op deze afstand en de reeds hoge personendichtheden binnen de gemeente zal het groepsrisico nauwelijks stijging ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling. Bladzijde 12

14 Conform de beleidsvisie zijn de mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico binnen zone IV geen item, vanwege het gegeven dat: - de toename van de personendichtheid geen significant effect heeft op het groepsrisico; - de kans op overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stoffen in deze gebieden bijzonder klein is. 5.3 Mogelijkheden ter bestrijding en beperking van een ramp of een zwaar ongeval en mogelijkheden om te vluchten (ad. h en i, artikel 13) Onderstaand wordt aangegeven op welke wijze de omvang van een ramp of zwaar ongeval wordt voorkomen. Hierbij wordt de volgorde aangehouden: A. Bereikbaarheid en bestrijding en beperking van een ramp. B. Maatregelen aan/bij bron, overdracht en ontvanger. A. Bestrijding en beperking van een ramp: Wat betreft bestrijding en beperking van een ramp dient conform het BEVI advies ingewonnen te worden bij de Regionale Brandweer. De gemeente Gilze Rijen geeft in haar beleidsvisie aan dat het vraagstuk bestrijdbaarheid niet speelt binnen zone IV (200 m vanaf risicobron tot einde invloedsgebied, circa 5 km). De bestrijding vindt namelijk plaats bij de bron, welke op ruime afstand van plangebieden binnen deze zone ligt. Voor eventuele effectreducerende maatregelen (beperking van een ramp) wordt door de gemeente conform hun beleidsvisie advies gevraagd aan de brandweer. B. Maatregelen aan bron, overdracht en ontvanger: Maatregelen aan de bron en overdracht vallen buiten de scope van dit plan. Ten aanzien van maatregelen bij de ontvanger zijn de volgende opties mogelijk: Bouwkundige maatregelen 1. Beglazing aan gebouwen zodanig uitvoeren zodat scherfwerking wordt voorkomen. 2. Beperken van het glasoppervlak. 3. Situering (nood)uitgangen uit gebouwen van de risicobron af gericht. 4. Binnen een gebouw kwetsbare groepen zo ver mogelijk van de risicobron situeren. 5. Wijziging indeling (hoge) gebouwen voor het verkorten van de ontruimingstijd: ruimten waar (minder zelfredzame) personen gedurende langere tijd verblijven zo dicht mogelijk bij nooduitgangen of op de begane grond situeren. 6. Bouwkundige maatregelen ten behoeve van het binnendringen van toxische gassen. De volgende voorgestelde maatregelen zullen de waarschuwingstijd verkorten en daarmee de tijd om op een veilige plek te komen vergroot wordt. Het betreffen installatietechnische maatregelen. Bladzijde 13

15 Installatietechnische maatregelen 7. Gebouwen waarbij een BHV-organisatie aanwezig is uitvoeren met een centraal omroepsysteem om de aanwezige personen tijdig te waarschuwen om zich binnen het gebouw te begeven of te blijven dan wel te vluchten. De BHV-organisatie begeleidt de uitvoering bij de oproep. 8. Centrale mogelijkheid voor het afgrendelen van het luchtcirculatiesysteem Toepassing maatregelen op voorgenomen ontwikkeling Onderstaand is aangegeven op welke wijze de bovenstaande maatregelen vertaald kunnen worden in de voorgenomen ontwikkeling. Bouwkundige maatregelen 1. Beglazing aan gebouwen zodanig uitvoeren zodat scherfwerking wordt beperkt. Deze maatregel heeft effect in geval het maatgevend scenario een BLEVE betreft. Aangezien in deze situatie de blootstelling aan toxisch gas als bepalend scenario wordt beschouwd, heeft deze maatregel in deze situatie geen invloed. 2. Beperken van het glasoppervlak. Zie item Situering uitgangen uit gebouwen van de risicobron afgericht. Hoewel bij het betreffende scenario schuilen de voorkeur geniet boven vluchten, is de situering van uitgangen uit gebouwen van de risicobron afgericht desondanks wenselijk. In het huidige ontwerp zijn diverse in/uitgangen gesitueerd op de begane grond. Aan de noordzijde van het terrein zijn momenteel 4 uitgangen gesitueerd. Dit betekent dat er te allen tijde voldoende uitgangen afzijdig van de risicobron aanwezig zijn. Er dient een duidelijke instructie te worden opgesteld/gegeven aan de BHV ers met betrekking tot hoe om te gaan in het geval van een calamiteit (onder andere wanneer men dient te schuilen of te vluchten). 4. Binnen een gebouw kwetsbare groepen zo ver mogelijk van de risicobron situeren. Het bepalende scenario is de blootstelling aan toxisch gas. De beste zelfredzaamheid wordt hierbij behaald door te schuilen binnen bouwwerken. Gezien er daarom (in principe) geen sprake is van een ontruiming van het pand in geval van een calamiteit, is dit item niet relevant. 5. Wijziging indeling (hoge) gebouwen voor het verkorten van de ontruimingstijd: ruimten waar (minder zelfredzame) personen gedurende langere tijd verblijven zo dicht mogelijk bij nooduitgangen of op de begane grond situeren. Zie item Bouwkundige maatregelen ten behoeve van het binnendringen van toxische gassen. Om het binnendringen van toxische gassen zoveel mogelijk te beperken is het van belang een zo luchtdicht mogelijk gebouw te creëren. De huidige strenge eisen aan energiezuinigheid en thermische isolatie resulteren bij nieuwbouw in steeds betere isolatie en luchtdichtheid van de gebouwen. Bladzijde 14

16 Het onderhavige gebouw wordt uitgevoerd met mechanische ventilatie (m.a.w. geregelde ventilatie), waardoor de luchtdichtheid van het gebouw optimaal kan worden gerealiseerd. Zie ook item 9 ten aanzien van aanvullende eisen betreffende de luchtcirculatie-installatie. Installatietechnische maatregelen 7. Gebouwen waarbij een BHV-organisatie aanwezig is uitvoeren met een centraal omroepsysteem om de aanwezige personen tijdig te waarschuwen om zich naar binnen het gebouw te begeven, daar te blijven of te vluchten. De BHV-organisatie begeleidt de uitvoering bij de oproep. Vanwege de in het gebouw aanwezige functies (wonen met zorg, gezondheidszorg, kinderopvang, etc.) is vanuit het Gebruiksbesluit een alarm/ontruimingsinstallatie vereist. In geval van een calamiteit wordt binnen de gemeente Gilze-Rijen als onderdeel van de algemene rampenbestrijding het Waarschuw- en Alarmeringsysteem (WAS) in werking gesteld. Er dient een duidelijke instructie te worden opgesteld/gegeven aan de BHV ers met betrekking tot hoe om te gaan in het geval van een calamiteit (onder andere wanneer men dient te schuilen of te vluchten). 8. Centrale mogelijkheid voor het afgrendelen van het luchtcirculatiesysteem. Conform de beleidsvisie van de gemeente Gilze-Rijen dienen nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtcirculatie-installatie (mechanische ventilatie) voorzien te zijn van mogelijkheden om dit systeem met één druk op de knop uit te schakelen. Hiermee kan voorkomen worden dat toxische gassen het gebouw ingezogen worden. In het huidige ontwerp is uitgegaan van een centrale mogelijkheid voor de afgrendeling van de luchtcirculatie, waarmee dus wordt aangesloten op de beleidsvisie van de gemeente. Er dient een duidelijk instructie te worden opgesteld voor de verantwoordelijke persoon. Bladzijde 15

17

18 Bijlage I Locatie plangebied Externe Veiligheid E. Heijnen

19

20 Bijlage II Tekeningen plangebied Externe Veiligheid E. Heijnen

21

22

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011 Referentie 20112051-01 Referentie 20112051-01 Rapporttitel Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02 Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum Referentie 20091936-02 Referentie 20091936-02 Rapporttitel Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum

Nadere informatie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 juli 2012 Referentie Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17 juli 2012 Referentie 20121117-02 Referentie 20121117-02 Rapporttitel Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2012 Referentie

BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2012 Referentie BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 29 maart 2012 Referentie 20120273-04 Referentie 20120273-04 Rapporttitel BP Vijverdalseweg te Maastricht Quickscan externe veiligheid

Nadere informatie

Realisatie appartementenblokken Joannes Riviusstraat te Elsloo Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie

Realisatie appartementenblokken Joannes Riviusstraat te Elsloo Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie Realisatie appartementenblokken Joannes Riviusstraat te Elsloo Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011 Referentie 20111925-03 Referentie 20111925-03 Rapporttitel Realisatie appartementenblokken

Nadere informatie

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Referentie 20121095-01 Rapporttitel Plattelandmuseum Roosendaalseweg

Nadere informatie

Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid. Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02

Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid. Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02 Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid Datum 7 december 2011 Referentie 20110246-02 Referentie 20110246-02 Rapporttitel Nettorama te Sittard Quickscan externe veiligheid Datum 7 december 2011

Nadere informatie

Bijlagen Bij bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg. Bijlage 3: Externe Veiligheid

Bijlagen Bij bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg. Bijlage 3: Externe Veiligheid Bijlagen Bij bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg Bijlage 3: Externe Veiligheid Grontmij Nederland B.V. NL.IMRO.1903.BPLkom1003-OW01 Bestemmingsplan Heiligerweg te Margraten Externe veiligheid Datum

Nadere informatie

Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13

Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13 Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13 Referentie 20112645-13 Rapporttitel Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid Bestemmingsplan Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 28 juni 2010 Referentie

Quickscan Externe Veiligheid Bestemmingsplan Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 28 juni 2010 Referentie Quickscan Externe Veiligheid Bestemmingsplan Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 28 juni 2010 Referentie 20100908-04 Referentie 20100908-04 Rapporttitel Quickscan Externe Veiligheid Bestemmingsplan Hoge

Nadere informatie

Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg te Maastricht Externe veiligheid. Datum 20 september 2012 Referentie 20121724-02

Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg te Maastricht Externe veiligheid. Datum 20 september 2012 Referentie 20121724-02 Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg te Maastricht Externe veiligheid Datum 20 september 2012 Referentie 20121724-02 Referentie 20121724-02 Rapporttitel Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg te Maastricht

Nadere informatie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 augustus 2012 Referentie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein. Datum 17 augustus 2012 Referentie Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum 17 augustus 2012 Referentie 20121117-14 Referentie 20121117-14 Rapporttitel Externe veiligheid Bestemmingsplan Koningin Julianaplein Datum

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht te Weesp Quickscan externe veiligheid. Datum 11 juli 2011 Referentie Uw referentie AM11002

Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht te Weesp Quickscan externe veiligheid. Datum 11 juli 2011 Referentie Uw referentie AM11002 Wonen, winkelen, parkeren, Achtergracht te Weesp Quickscan externe veiligheid Datum 11 juli 2011 Referentie 20101377-07 Uw referentie AM11002 Referentie 20101377-07 Rapporttitel Wonen, winkelen, parkeren,

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid De Bloemenheuf te Maastricht. Datum 30 maart 2011 Referentie 20110353-03

Quickscan externe veiligheid De Bloemenheuf te Maastricht. Datum 30 maart 2011 Referentie 20110353-03 Quickscan externe veiligheid De Bloemenheuf te Maastricht Datum 30 maart 2011 Referentie 20110353-03 Referentie 20110353-03 Rapporttitel Quickscan externe veiligheid De Bloemenheuf te Maastricht Datum

Nadere informatie

Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2013 Referentie

Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid. Datum 29 maart 2013 Referentie Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid Datum 29 maart 2013 Referentie 20122367-06 Referentie 20122367-06 Rapporttitel Uitbreiding Hansen Dranken te Linne Quickscan externe veiligheid

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Meerssenhoven te Maastricht. Datum 30 juni 2011 Referentie 20110426-03

Quickscan externe veiligheid Meerssenhoven te Maastricht. Datum 30 juni 2011 Referentie 20110426-03 Quickscan externe veiligheid Meerssenhoven te Maastricht Datum 30 juni 2011 Referentie 20110426-03 Referentie 20110426-03 Rapporttitel Quickscan externe veiligheid Meerssenhoven te Maastricht Datum 30

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: SAB Contactpersoon: De heer C. Deterink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 info@wmma.nl www.adviesburowindmill.com

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen 1. Inleiding Externe veiligheid Connect Business is voornemens de locatie Oude Baan 6 (voormalige locatie

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Beoordeling externe veiligheid plangebied. De Wolder te Maastricht

Beoordeling externe veiligheid plangebied. De Wolder te Maastricht Beoordeling externe veiligheid plangebied De Wolder te Maastricht Beoordeling Externe veiligheid plangebied Castermans I & II te Wolder, Maastricht CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 1323

Nadere informatie

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers CSO Adviesbureau Contactpersonen Dhr. E, Schurink drs. A.M.M. (Wiet) Baggen Quick Scan externe

Nadere informatie

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer S. de Graaff Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/529357 Aantal

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

Tonnaer. De heer G. Veugen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax.

Tonnaer. De heer G. Veugen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax. Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: De heer G. Veugen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan 'Kloosterweg' te Meerssen. Datum 19 februari 2009 Referentie 20082191-02

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan 'Kloosterweg' te Meerssen. Datum 19 februari 2009 Referentie 20082191-02 Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan 'Kloosterweg' te Meerssen Datum 19 februari 29 Referentie 282191-2 Referentie 282191-2 Rapporttitel Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan 'Kloosterweg'

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 september P. Coenen-Stalman

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 september P. Coenen-Stalman Notitie 20120783-07 Brandweerkazerne Beek Verantwoording groepsrisico Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 september 2012 20120783-07 P. Coenen-Stalman 1 Inleiding In opdracht van BRO Tegelen

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving

Nadere informatie

1. Inleiding. Notitie

1. Inleiding. Notitie Notitie Project Naturalis, Leiden Betreft Quickscan inventarisatie risicobronnen externe veiligheid Ons kenmerk B.2013.0282.00.N001 Versie 001 Datum 20 oktober 2014 Verwerkt door RKC DWE BRA Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Quickscan externe veiligheid Realisatie gemeentehuis Leudal aan de Walk te Heythuyzen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon:

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Aspect externe veiligheid Concept In opdracht van: Buro voor Bouwkunst Heerde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 mei 2010 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C.

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : 8116008C Aantal

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen Notitie Aan : BVR Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ir. S. Valk en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc, ing. E.M. Reurslag en J.J.H.

Nadere informatie

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie: Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Opdrachtgever : bbn adviseurs t.a.v. ir. N.J. Bruschke Datum : 21 april 2008 Auteur : ing. A.J.H.

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 18 februari 2009 Kenmerk N003-4615698RTG-srb-V01-NL Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn 1 Inleiding In opdracht van BAM Woningbouw heeft Tauw

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Rapportnummer HB 3285-1-RA-004 d.d. 3 juni 2016 Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid opdrachtgever J a n s s e n

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 02 mei 2011 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Datum 18 maart 2010 Distributie Projectnummer Externe Veiligheid Klein Engelenburg te Brummen

Datum 18 maart 2010 Distributie Projectnummer Externe Veiligheid Klein Engelenburg te Brummen Memo Ter attentie van Rotij Grondvast BV Datum 18 maart 2010 Distributie Projectnummer 09.1988 Onderwerp Externe Veiligheid Klein Engelenburg te Brummen In het kader van de bestemmingsplanwijziging voor

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140241/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015 21520204.R01 Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Ruimtelijke ontwikkelingen Zijweg Dungen 5 te Schijndel Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140927/D01/RK Datum: 11 augustus

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam bestemmingsplan De Hoven, De

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK 19 februari 2014 077565769:A - Definitief D01071.000056.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Bedrijvenpark Lingewaard

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Bedrijvenpark Lingewaard Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Bedrijvenpark Lingewaard ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het voormalige bloemenveilingterrein aan de Veilingweg 16 te Bemmel Rapportnummer FA

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

Onderdeel van onderbouwing van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan

Onderdeel van onderbouwing van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan Datum: 22 april 2010 Rapportnummer: 4037-RT01, revisie: 2 adres telefoon internet kvk btw 053 431 30 00 www.nabr.nl 08085776 NL816028151B01 Risico-inventarisatie Externe Veiligheid nieuwbouw woning Bekenhorst

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

memo Vivare Projecten BV ing. Edwin G.M. Bonekamp SAB Arnhem, Jeffrey Luttikhuizen Bergerhof, Renkum paragraaf externe veiligheid

memo Vivare Projecten BV ing. Edwin G.M. Bonekamp SAB Arnhem, Jeffrey Luttikhuizen Bergerhof, Renkum paragraaf externe veiligheid B.V. memo aan: van: Vivare Projecten BV ing. Edwin G.M. Bonekamp datum: 18 november 2008 cc: betreft: SAB Arnhem, Jeffrey Luttikhuizen 80769 Bergerhof, Renkum paragraaf externe veiligheid Situatie Vivare

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 7 december 2015

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 7 december 2015 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Mevrouw C. Verberne Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie