Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1

2

3

4 Jaardocument Surplus 2011 Maatschappelijk verslag 22 mei 2012 Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

5 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Centrale Cliëntenraad Surplus (CCS) Centrale Ondernemingsraad (COR) Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Wonen Zorg Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Toegankelijkheid Veiligheid Geleverde productie Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Kwaliteit van het personeel Beschikbaarheid van personeel Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid...46 Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

6 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Surplus biedt welzijn, zorg, wonen, comfort en kinderopvang. Onze organisatie is actief in 18 gemeenten in West- en Midden-Brabant, voor bijna één miljoen mensen. Surplus is er voor mensen. In iedere fase van hun leven. Dichtbij, persoonlijk, actief. Een compleet aanbod onder één paraplu. Dat is de plus van Surplus. In dit maatschappelijk verslag als onderdeel van het jaardocument 2011 doen we verslag over de activiteiten van Surplus in het jaar Surplus is een overkoepelende stichting waartoe op 31 december 2011 de volgende dochterstichtingen behoren: Surplus Zorg, Surplus Welzijn, Causa Nostrae Laetitiae, Vredenbergh wonen en welzijn (Surplus Comfort), Surplus Holding bv. De Surplus Holding bv bezit 100% van Surplus Kinderopvang bv, en participeert in Nuevo bv, Nuevo Thuiszorg bv, Nuevo West-Brabant bv en Nuevo Vastgoed bv. Surplus heeft een zusterstichting met de naam Veron, een toegelaten instelling voor woningbouw. In januari 2011 had Surplus Holding bv een 100% belang in zowel de Zorgverlener als in Zorgburo Stip. De activiteiten van deze bv s zijn in het eerste kwartaal overgeheveld naar Surplus Zorg. Per 1 april 2011 zijn Surplus Zorg en de Markenlanden gefuseerd tot Surplus Zorg, waardoor alle zorgactiviteiten in 2011 zijn ondergebracht in één dochterstichting van Surplus. In 2011 zijn ondersteunende en informatiesystemen geïntegreerd waardoor de vergelijkbaarheid optimaal is. Bij die integratie worden tevens de zorgactiviteiten en systemen van Surplus Comfort betrokken. Om die reden wordt er niet meer apart verslag uitgebracht over de verschillende zorgonderdelen. Daar waar nog verschillende informatiesystemen en/of activiteiten worden gehanteerd, wordt dit expliciet benoemd. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor een bestuurlijk samenwerking met Stichting HOOM. HOOM staat voor hulp en ondersteuning op maat en is vooral actief bij het ondersteunen van mantelzorgers en het bieden en organiseren van vrijwilligerszorg, te weten vrijwillige thuishulp, buddyzorg en vrijwillige palliatieve terminale zorg. Per 1 januari 2012 zal HOOM een dochterstichting vormen van Surplus. Tenslotte is vermeldenswaardig dat Surplus sinds 1 januari 2010 op een personele unie vormt met woonstichting Etten-Leur op niveau van de Raad van Bestuur. Dit is bestuurlijk vastgelegd, echter niet statutair. De moederstichting ondersteunt en houdt toezicht op het bestuur van haar dochterstichtingen en bepaalt het beleid en de strategie van het concern. De dochterstichtingen zijn aparte rechtspersonen met, binnen het kader van Surplus, eigen doelstellingen en activiteiten. Het doel van Surplus is om enerzijds de positie van de dochters te versterken en anderzijds om innovatieve samenwerking en ketenzorg te stimuleren en te initiëren. In dit maatschappelijk verslag wordt verslag gedaan van de activiteiten van Surplus in Waar ontwikkelingen doorlopen naar of effect hebben in 2012 wordt dit, voor zover bekend op het moment van verslaglegging, gemeld. Waar mogelijk wordt geconsolideerd verslag gedaan van de activiteiten van Surplus, maar waar specifieke eisen gelden in het kader van de regeling voor verslaggeving van zorginstellingen worden punten die betrekking hebben op Surplus Zorg en Surplus Comfort in dit verslag opgenomen. Surplus heeft zich bij het opstellen van het jaardocument laten leiden door Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi, waarbij gebruik is gemaakt van de indeling van het voorbeeld Jaardocument 2011 zoals dit door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de sector is beschikbaar gesteld. Hiermee worden alle hoofdonderwerpen uit Bijlage 2 behandeld. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor Surplus hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. Het maatschappelijk verslag is tot stand gekomen door middel van input vanuit de divisies en ondersteunende diensten van Surplus en met gebruikmaking van de jaarverslagen van de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad Surplus, de Centrale Ondernemingsraad en de Klachtencommissie van Surplus. Cijfermatige informatie is afkomstig van verschillende ondersteunende informatie systemen. Het verslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur van Surplus in haar vergadering van 22 mei 2012 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Surplus in haar vergadering van 22 mei Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens In onderstaande tabel zijn de algemene identificatiegegevens van Surplus opgenomen. Naam verslagleggende rechtspersoon Surplus Adres Postbus 18 Postcode 4760 AA Plaats Zevenbergen Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Stichting Surplus Zorg: Vredenbergh: Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur In de organogrammen van Surplus op de volgende pagina s staat de juridische structuur van Surplus uitgewerkt. Op de eerste pagina staat de juridische structuur waarin alleen is uitgegaan van de Surplus onderdelen waar bestuurlijke zeggenschap geldt. In de daaropvolgende pagina staat de juridische structuur inclusief deelnemingen opgenomen. Daarbij willen we het volgende opmerken: 1. Stichting Surplus is de stichting waarover in dit jaardocument geconsolideerd verslag wordt gedaan. Surplus kent een aantal dochterstichtingen. De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze bestond op 31 december 2011 uit vier personen. Op de activiteiten van Surplus wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. 2. Dochterstichting Surplus Zorg biedt verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en extramurale zorg- en dienstverlening (thuiszorg); zowel verpleging en verzorging als hulp bij het huishouden. Surplus Zorg is in april 2011 ontstaan uit een fusie tussen dochterstichtingen Surplus Zorg, de Markenlanden. De activiteiten van de Zorgverlener bv en Stip bv zijn eveneens in het eerste kwartaal van 2011 overgeheveld naar Surplus Zorg. 3. Surplus Welzijn biedt sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, opbouwwerk, ouderenwerk en bevordert participatie en leefbaarheid. 4. De aan elkaar gelieerde stichtingen Causa Nostrae Laetitiae en Vredenbergh wonen en welzijn bieden zorg in serviceresidentie Vredenbergh en de bijbehorende serviceappartementen. Deze twee stichtingen vormen samen de divisie Surplus Comfort. 5. Stichting Surplus is de enige aandeelhouder van de Surplus Holding bv. Er bestaat een volledige personele unie tussen de Raad van Bestuur van de Stichting Surplus en de Raad van Bestuur van Surplus Holding bv. Het toezicht op de Surplus Holding bv wordt uitgeoefend door een Raad van Commissarissen, die uit dezelfde personen bestaat als de Raad van Toezicht van de Stichting Surplus. 6. Surplus Holding bv heeft eind % van de aandelen van de Zorgverlener bv en in januari % van de aandelen van Zorgburo Stip bv verworven. De activiteiten van beide bv s zijn overgeheveld naar Surplus Zorg. De lege bv s zijn eind 2011 opgeheven. 7. Surplus Holding bv had in % van de aandelen van Zorgcentra Surplus bv. De activiteiten in deze bv zijn overgedragen aan een huisartsenpraktijk in Terheijden. De bv is eind 2011 opgeheven. 8. Surplus Holding bv heeft 100% van de aandelen van Surplus Kinderopvang bv. Surplus Holding bv voert daarmee tevens het bestuur over deze organisatie. 9. In 2008 is de Stichting Surplus Kinderopvang opgericht, ten behoeve van de activiteiten voor tussenschoolse activiteiten en voor peuterspeelzaalwerk. 10. Surplus Holding heeft 50% kapitaalsbelang in Nuevo Thuiszorg bv, en 40% kapitaalsbelang in Nuevo bv, Nuevo West-Brabant bv en Nuevo Vastgoed bv. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

8 11. Surplus heeft een zusterstichting Veron, een toegelaten instelling voor woningbouw. Er is sprake van een volledige personele unie tussen de Raden van Bestuur en een gedeeltelijke personele unie tussen de Raden van Toezicht van Stichting Surplus en Stichting Veron. Stichting Veron heeft geen personeel in dienst en maakt gebruik van het werkapparaat van Surplus Zorg. Om deze reden zijn de resultaten van Veron meegeconsolideerd in Surplus. 12. Stichting Veron is enige aandeelhouder van Stichting Veron Plus BV. Deze BV heeft vooralsnog geen (bouw)activiteiten ontplooid Organisatiestructuur Op basis van haar strategische koers en het organisatie- en besturingsmodel heeft Surplus in 2008 de hoofdstructuur voor de organisatie bepaald. Om de uitgangspunten uit de strategische koers zoals weergegeven in 4.1 vorm te geven en om de lokale verankering te borgen, heeft Surplus gekozen voor een divisiestructuur. Surplus kent de divisies zorg, welzijn, kinderopvang en comfort. De divisies hebben de opdracht om gezamenlijk een totaalaanbod binnen de regio s op te zetten en dus waar nodig verbindingen te leggen met het oog op de ketenvorming. Dit is expliciet onderdeel van de managementopdracht van elke divisie. Schematisch ziet de organisatiestructuur er als volgt uit: Raad van Bestuur Concernstaf Medezeggenschapsorganen: COR CCS Surplus Welzijn Surplus Zorg Surplus Kinderopvang Surplus Comfort Ondersteunende diensten Surplus Holding BV Regio s Surplus Welzijn Rayons Surplus Zorg F&C ICT P&O Bouw V&F Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

9 Juridische structuur Surplus; zeggenschapsverhoudingen 31 december 2011 Stichting Surplus Surplus Zorg Surplus Welzijn Stichting Causa Nostrae Laetitiae Vredenbergh wonen en welzijn Surplus Holding BV Surplus Kinderopvang BV Juridische structuur Surplus, inclusief deelnemingen 31 december 2011 Stichting Surplus Kinderopvang Stichting Surplus Surplus Zorg Surplus Welzijn Stichting Causa Nostrae Laetitiae Vredenbergh wonen en welzijn Surplus Holding BV 40% participatie Nuevo BV 50% participatie Nuevo West- Brabant BV 40% participatie Nuevo Thuiszorg BV 40% participatie Nuevo Vastgoed BV Surplus Kinderopvang BV Stichting Surplus Kinderopvang Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

10 2. 3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Surplus richt zich op 55-plussers met (combinaties van) producten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. De onderdelen welzijn en zorg bieden daarnaast ook producten aan voor volwassenen. De sectoren welzijn en kinderopvang richten zich bovendien op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Surplus Zorg Surplus Zorg heeft een toelating in het kader van de AWBZ voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. De grondslag voor verblijf is somatische en/of psychogeriatrische zorg. De intramurale capaciteit in 2011 bedroeg 366 plaatsen voor verblijf met behandeling en 328 plaatsen voor verblijf zonder behandeling. In het kader van verblijf met behandeling biedt Surplus Zorg reactivering, somatische en psychogeriatrische zorg met als specialismen: palliatieve terminale zorg, CVA-ketenzorg, gerontopsychiatrie, Korsakovpatiënten). In onderstaande tabel is per locatie de toegelaten intramurale capaciteit opgenomen. Op 31 december stonden 60 personen op de wachtlijst voor zorg met verblijf. Intramurale capaciteit Surplus Zorg op 31 december 2011 Locatie Plaats Verblijf met Verblijf zonder Totaal behandeling behandeling Rayon Midden Sancta Maria Zevenbergen Huize Zevenbergen Zevenbergen De Westhoek Zevenbergen Rayon West St. Martinus Zevenbergschen Hoek De Ganshoek Lage Zwaluwe Antonius Abt Terheijden Rayon Oost Mauritshof Klundert Fendertshof Fijnaart Breda De Werve Breda Totaal Voor zorg aan huis richt Surplus Zorg zich op de doelgroepen chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychiatrische aandoening (in samenwerking met de GGZ). Ten behoeve van de functie begeleiding wordt zowel dagbehandeling psychogeriatrie en somatiek als dagverzorging aangeboden. Surplus kent voor zorg thuis geen wachtlijsten. Serviceresidentie Vredenbergh Stichting Causa Nostrae Laetitiae, uitvoerende stichting van de AWBZ-activiteiten binnen Serviceresidentie Vredenbergh, heeft een toelating in het kader van de AWBZ voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, zorg met verblijf en zorg met behandeling. De grondslag voor zowel zorg met verblijf als zorg met behandeling is somatische en/of psychogeriatrische zorg. De toegelaten intramurale capaciteit bedraagt in totaal 48 plaatsen. Tot 1 december 2010 waren dit 48 plaatsen zorg met verblijf, na 1 december plaatsen zorg met verblijf en 20 plaatsen zorg met behandeling (10 psychogeriatrie 10 somatiek). Op 31 december had Vredenbergh een wachtlijst van 12 personen. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

11 Surplus Welzijn Surplus welzijn heeft in het kader van de subsidieafspraken van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) met zeven gemeenten productieafspraken gemaakt en doelen geformuleerd. Surplus Kinderopvang In tegenstelling tot de andere onderdelen van Surplus is er bij de sector kinderopvang geen sprake van toelatingen of subsidieafspraken. De sector kinderopvang kent momenteel 12 locaties in 8 kernen. De meeste locaties hebben zowel een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. In 2011 is het nieuwe tweetalig kinderdagverblijf Unikids geopend bij de Universiteit van Tilburg, zowel voor medewerkers en studenten van de universiteit als voor buurtbewoners. In Bosschenhoofd is kindercentrum Eigenwijze gestart in de ruimte van de peuterspeelzaal en in de nieuwe school. Begin 2012 opent een nieuw kindercentrum in Klundert met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, bij een nieuwe basisschool en in hetzelfde gebouw als waarin zorgcentrum Mauritshof van Surplus Zorg is ondergebracht. Daarnaast biedt Surplus Kinderopvang gastouderopvang en met een aantal scholen zijn afspraken gemaakt ten behoeve van de tussenschoolse opvang. Surplus Kinderopvang biedt ook peuterspeelzaalwerk in twee gemeenten, in totaal op 11 locaties Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens verpleging en verzorging In onderstaande tabel staan de kerngegevens van Surplus ten aanzien van productie en capaciteit, personeel en bedrijfsopbrengsten. Kerngegevens verpleging, verzorging en thuiszorg (2011) Cliënten op 31 december 2011 Surplus Zorg en Surplus Comfort Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP met dagbesteding Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding Aantal cliënten op basis van een volledig pakket thuis (VPT) Aantal extramurale cliënten inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding Capaciteit en productie in 2011 Surplus Zorg en Surplus Comfort Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg op 31 december 2011 Aantal dagen met zorg en verblijf en dagbesteding Aantal dagen met zorg en verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis Aantal dagdelen dagbesteding Aantal uren extramurale productie Personeel in loondienst op 31 december 2011 Surplus totaal Aantal personen Aantal FTE Aantal Aantal Aantal Bedrijfsopbrengsten Surplus totaal Bedrag ( ) Totaal bedrijfsopbrengsten in Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, excl. subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

12 2.3.3 Werkgebieden Surplus en haar dochters bieden AWBZ-zorg in de zorgkantoorregio s West- en Midden-Brabant. Daarnaast biedt Surplus ook zorg in het kader van de basis ziektekostenverzekering (oa paramedische zorg). In het kader van de Wmo boden Surplus en haar dochters in 2011 ook hulp bij het huishouden in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Moerdijk, Oosterhout, Steenbergen en Woensdrecht in West- Brabant en de gemeenten Goirle, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg in Midden-Brabant. 2.4 Samenwerkingsrelaties Surplus heeft de afgelopen jaren steeds gezocht naar partners die ons aanvullen en versterken, om zo de juiste ketens te vormen. Na jaren van groei heeft Surplus nu de in de strategische koers benoemde en gewenste schaalgrootte bereikt. In 2011 hebben we een beperkt aantal gesprekken gevoerd met nieuwe samenwerkingspartners. Samenwerking Woonstichting Etten-Leur (WEL) Met Woonstichting Etten-Leur (WEL) werkt Surplus intensief samen onder de noemer WenS om beter tegemoet te komen aan de vragen van onze klanten. Het gaat dan niet alleen om combinaties van wonen, welzijn en zorg of wonen in combinatie met welzijn en kinderopvang, maar vooral ook om een actieve rol te spelen in projecten die erop gericht zijn de samenhang in de buurt en de participatie van mensen te verbeteren. Bijvoorbeeld door nieuwe concepten op het gebied van wonen, welzijn en zorg of wonen in combinatie met welzijn en kinderopvang. Surplus en WEL werken samen rondom een aantal brede schoolprojecten, kinderopvanglocaties, Pluspunten, de realisatie van het centrum voor welzijn en zorg in Etten-Leur en ondersteuning van huurders via schuldhulpverlening en buurtbemiddeling. Sinds 2010 vormen Surplus en WEL een personele unie op niveau van de Raad van Bestuur. Organisatorisch blijven Surplus en WEL aparte organisaties met gescheiden toezicht. Vanuit de eenheid van beleid en bestuur wordt nu al gehandeld vanuit één visie en vanuit gedeelde principes. Eind 2011 is zoals voorgenomen bij aanvang, de samenwerking tussen Surplus en WEL geëvalueerd. In deze evaluatie is door de Raad van Bestuur geconcludeerd dat de inhoudelijke samenwerking tussen Surplus en WEL zeker een meerwaarde voor de klant heeft en in de toekomst zal hebben. De Raad van Commissarissen van WEL en de Raad van Toezicht van Surplus delen deze mening. De samenwerkingsvorm, een personele unie op uitsluitend bestuursniveau, draagt echter onvoldoende bij aan het vergroten en versnellen van de meerwaarde voor de klant. Verder maken de ontwikkelingen in de woningmarkt en de wereld van de zorg en de regelgeving het vrijwel onmogelijk om de samenwerking op de huidige wijze nog lang in stand te houden. Met name de nieuwe Woningwet werpt hiertoe belemmeringen op. De grote waarde van de samenwerking en de behoefte aan continuering daarvan, in een andere vorm, wordt in beide organisaties gedeeld. Inmiddels is besloten om de personele unie met ingang van 31 maart 2012 op te heffen. In 2012 zal aan de hand van een onderzoek naar alternatieve samenwerkingsvormen een keuze gemaakt worden voor de vorm waarin de samenwerking WenS verder wordt voortgezet. De inhoudelijke samenwerking op het gebied van vastgoedstrategie, ontwikkeling en beheer en het samenwerken in wijken op het gebied van wonen, zorg en welzijn wordt onverminderd voortgezet. Zorgburo Stip en de Zorgverlener In 2010 is definitief besloten om thuiszorgorganisatie Stip over te nemen. In eerste instantie heeft de Surplus Holding bv een meerderheidsbelang in zorgbureau Stip genomen. Daarnaast is in de loop van 2010 besloten om ook de resterende aandelen over te nemen en dit is in januari 2011 ook daadwerkelijk gebeurd. In 2011 zijn de activiteiten van Stip in Surplus Zorg worden geïntegreerd. Surplus had via Surplus Holding reeds een belang met prioriteitsaandeel in de Zorgverlener. In 2010 is besloten alle aandelen te verwerven en deze overdracht heeft eind december 2010 plaatsgevonden. Ook voor de Zorgverlener geldt dat de activiteiten in 2011 in Surplus Zorg zijn geïntegreerd. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

13 Ziekenhuizen Surplus werkt samen met drie ziekenhuizen in de regio. Het is een speerpunt van Surplus om de relatie met ziekenhuizen te verstevigen, in het belang van cliënten. We werken samen in ketens rond CVA, palliatieve zorg, orthopedie en dementie. HOOM In 2011 is de mogelijke samenwerking met HOOM onderzocht. HOOM staat voor hulp en ondersteuning op maat. In ongeveer twintig West-Brabantse gemeenten ondersteunt HOOM mensen en gezinnen die voor een familielid zorgen. Dit is kennis en ervaring die in het pakket van Surplus ontbreekt, maar wel steeds belangrijker wordt. Cliënten worden immers gestimuleerd en waar nodig geholpen bij het zoeken naar zorg of ondersteuning dichtbij huis, buiten het professionele circuit. In eerste instantie is een intentieverklaring opgesteld, goedgekeurd en ondertekend. Later in het jaar, na een grondige financiële analyse, is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met de definitieve aansluiting van HOOM bij Surplus. HOOM wordt per 1 januari 2012 een dochterstichting van Surplus, en blijft onder de naam HOOM haar dienstverlening voortzetten. Samenwerking Traverse Surplus en Traverse hebben in 2011 het voornemen uitgesproken om de goede samenwerking om te zetten in een bestuurlijke fusie per 1 januari 2012, waardoor Traverse een dochterstichting van Surplus zou worden. De beide Raden van Toezicht hebben dit voornemen ook goedgekeurd. Echter naar aanleiding van de onzekere situatie bij Surplus Welzijn, heeft Traverse besloten de samenwerking weliswaar voort te zetten, maar de bestuurlijk aansluiting bij Surplus op te schorten. Medio 2012 wordt de besluitvorming hierover opnieuw aan de orde gesteld. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Surplus Welzijn is één van de partners in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Zundert. Ook Surplus Kinderopvang werkt samen met het CJG in Etten-Leur en Zundert. De Interne Coördinator Peuterzorg die vanuit MEE voor de voorschoolse organisaties in deze gemeenten inzetbaar is, maakt onderdeel uit van het team CJG Etten-Leur/Zundert. Surplus Kinderopvang Surplus Kinderopvang is lid van KIK (kwaliteit in kinderopvang), een vereniging van kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang. Lid van KIK zijn twaalf maatschappelijk bewuste kinderopvangorganisaties die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer kinderen en werknemers. Surplus Kinderopvang is actief betrokken bij de realisatie van multifunctionele accommodaties, ook wel bekend als brede scholen. De samenwerking met de scholen, de kinderopvang, de aanbieders van activiteiten en de zorgstructuur zorgen dat aan kinderen optimale ontwikkelingskansen worden geboden. Een uitdagend en bij de beleving van kinderen passend aanbod aan naschoolse activiteiten, de doorgaande lijn van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar school en het ontwikkelen van een afgestemd pedagogisch klimaat, horen daar bij. In 2011 zijn we de samenwerking Brede School ontwikkeling gestart in Etten-Leur voor Het Hooghuis, De Spoorzone en de Hasselbraam en in Achtmaal. Divisie Comfort In 2011 zijn diverse projecten opgepakt die tot doel hebben om aan te sluiten bij de veranderende wensen van een deel van de ouderen. Deze projecten, waaronder de ontwikkeling van gemaks- en comfortdiensten, worden opgepakt binnen de divisie Surplus Comfort. Deze divisie richt zich op het hogere segment: senioren die behoefte hebben aan luxe woonvormen en comfortdiensten. Ten behoeve hiervan heeft Surplus een intentieverklaring voor de samenwerking met serviceresidentie de Duynsberg. Surplus levert inmiddels de zorg aan de bewoners van dit complex. Verder is besloten akkoord te gaan met de oprichting van de Surplus Comfort bv. Overigens is in 2012 besloten de voorgenomen oprichting van de bv niet te effectueren vanwege onvoldoende voortgang in de samenwerking. Tenslotte heeft Surplus in samenwerking met de Stichting Ru van Rossemhuis een contourennota opgesteld om te komen tot een werk- en leefgemeenschap voor oudere kunstenaars in Tilburg. Dit is de nadere uitwerking van de eerder afgesloten intentieovereenkomst met TBV Wonen en Stichting Ru van Rossemhuis. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

14 Stichting Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg (SBWOCZ) De kwaliteit van leven van (oudere) mensen die afhankelijk zijn van chronische zorg is onvoldoende gewaarborgd en suboptimaal. De Academische Werkplaats Chronische Zorg beoogt deze situatie te verbeteren door de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Hiertoe is de Stichting Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg (SBWOCZ) opgericht, waarin Surplus en andere aanbieders van woon- en zorgdiensten voor ouderen en een zorgverzekeraar vertegenwoordigd zijn. Deze stichting maakt ook de bijzondere leerstoel 'Chronische Zorg' mogelijk, die sinds september 2009 door Bert Vrijhoef wordt ingevuld bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg. Surplus is daarnaast concreet betrokken bij een promotieonderzoek dat wordt uitgevoerd door een medewerker van Surplus en begeleid vanuit Tranzo. Over het onderzoek is in 2011 verslag gedaan op het EurOMA congres (congres van de European Operations Management Association) en via de bijbehorende publicatie: Schipper, E.C.C., Meijboom, B.R., Luijkx, K.G. & Schols, J.M.G.A. (2011). Front/back office considerations in improving patient orientation: empirical findings on the operational access to longterm care. Proceedings of 18th EurOMA conference. Cambridge, UK. Overleg met externe stakeholders Vanuit verschillende managementniveaus vindt structureel en ad hoc overleg plaats met externe stakeholders als zorgkantoor/zorgverzekeraar, gemeenten, cliëntenorganisaties en collegaaanbieders van zorg, wonen, welzijn en kinderopvang. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

15 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur We erkennen de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die Surplus als organisatie voor zorg, wonen, welzijn en kinderopvang heeft. Om die reden wordt gewerkt volgens de principes van de zorgbrede governance code. Dit betekent onder andere dat gekozen is voor het Raad van Toezichtmodel als bestuursmodel voor Surplus. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de wijze waarop in 2011 het toezicht op het bestuur is uitgeoefend. Klokkenluidersregeling In 2011 heeft Surplus een klokkenluidersregeling opgesteld en na advies van de COR en de CCS vastgesteld. Ten behoeve van de uitvoering van de regeling zijn twee vertrouwenspersonen benoemd. De regeling is op 1 juli van kracht geworden en is inmiddels via intranet beschikbaar voor medewerkers. In 2011 zijn geen meldingen gedaan. 3.2 Raad van Bestuur Sinds 2007 kent Surplus een tweehoofdige Raad van Bestuur. In 2009 is het reglement van de Raad van Bestuur herzien. Bij de herziening is rekening gehouden met de uitgangspunten van de health care governance code en is tevens ingespeeld op de te vormen personele unie met de Raad van Bestuur van Woonstichting Etten-Leur (WEL). Als gevolg van de personele unie, is de heer van Dongen op 1 januari 2010 benoemd tot (onbezoldigd) bestuurder van Surplus. Tegelijkertijd zijn de bestuurders van Surplus benoemd tot (onbezoldigd) bestuurders van WEL. Inmiddels is besloten om de personele unie met ingang van 31 maart 2012 te beëindigen, zoals vermeld in 2.4. Daardoor maakt de heer van Dongen op het moment van vaststelling van dit verslag geen deel meer uit van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Awad, heeft in 2010 te kennen gegeven in het najaar van 2011 afscheid te willen nemen van Surplus. Vooruitlopend hierop is de heer Maranus per 1 juli 2010 benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Surplus en WEL. De Raad van Bestuur heeft in 2011 gewerkt aan het bestuursplan. Als gevolg van het ontstaan van de personele unie met WEL en het voorgenomen afscheid van de heer Awad is de samenstelling van de Raad van Bestuur veranderd. In het bestuursplan wordt beschreven hoe de Raad van Bestuur Surplus en WEL de komende jaren willen besturen en hoe de continuïteit van de besturing van de organisaties wordt gegarandeerd ondanks de wijzigingen binnen de Raad van Bestuur. In het bestuursplan is tevens een taakverdeling voor de leden van de Raad van Bestuur opgenomen na het vertrek van de heer Awad. Deze is door de Raad van Toezicht, na advies door de remuneratiecommissie, goedgekeurd en vastgesteld. Naast de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur is ook de notitie besturingsprincipes in 2011 vastgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten voor de besturing van Surplus vastgelegd en wordt tevens de vormgeving van de ondersteunende structuur bepaald. Eind 2010 heeft de remuneratiecommissie advies uitgebracht ten aanzien van de positie en beloning van de leden van de Raad van Toezicht. Dit advies is overgenomen door de Raad van Toezicht. In het voorstel waren tevens de afspraken opgenomen die betrekking hadden op de afwikkeling van het het dienstverband van de heer Awad. Deze afspraken zijn in 2011 geëffectueerd. Tevens worden eventuele nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur gemeld in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst hierbij of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling. Dit was in 2011 niet aan de orde. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

16 Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2011 Naam De heer drs. B.I. Awad, MBA-H Geb. datum Eerste benoeming Nevenfuncties Bestuurslid Stichting Het Voormalige Gasthuis (Fonds voor gezondheidszorg) te Breda Bestuurslid Stichting Acuut (Fonds voor sociale doeleinden) Bestuurslid Stichting Leerstoel Chronische Zorg aan de Universiteit van Tilburg Commissaris bij de Kerckhaert Groep Lid van de Klankbordgroep van de Universiteit van Tilburg Lid Raad van Advies van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda Voorzitter Stichting Samen voor Bergen op Zoom Initiatiefnemer / fondsenwerver en persoonlijk begeleider jaarlijkse Lourdesreis. De heer drs. E.A.A. van Mansum Geb. datum Eerste benoeming De heer drs. A.L. Maranus MBA-H Geb. datum Eerste benoeming De heer drs. K.M.A. van Dongen Geb. datum Eerste benoeming (WEL) Lid bestuur Stichting Steunfonds Breda Lid Raad van Toezicht van Het PON, kennis in uitvoering, Tilburg Lid Werkveldadviesraad Avans Hogeschool, Breda Lid Raad van Advies Maatschappelijk Betrokken Ondernemers Breda Lid Kerkenraad Protestantse kerk, Oudenbosch Lid Raad van Advies Avans+, Breda Lid Raad van Toezicht KSE (Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur) te Etten-Leur Lid bestuurdersplatform het Woonnetwerk Lid bestuur Stichting De Boshoeve (Stichting ten behoeve van opvang voor mantelzorgers) Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank West-Brabant Noord Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

17 Taakverdeling Raad van Bestuur Taak Primair verantwoordelijke Tweede verantwoordelijke Algemene strategie WenS Raad van Bestuur gezamenlijk nvt Algemene strategie Surplus Anton van Mansum Algemene strategie WEL Karo van Dongen Concernstaf (WEL) Karo van Dongen Anton van Mansum Concernstaf (Surplus) Anton van Mansum Karo van Dongen FEZ, P&O en ICT Surplus Anton van Mansum Karo van Dongen C&B, P&O WEL Karo van Dongen Anton van Mansum Bedrijfsvoering Surplus Zorg Anthonie Maranus Anton van Mansum Surplus Zorg regio s 1 1 en 2 2 (incl Anthonie Maranus Anton van Mansum dienst behandeling en begeleiding) Surplus Zorg regio s 3 3 en 4 4 Anton van Mansum Anthonie Maranus Medisch/paramedisch Monique Maas 5 Surplus Comfort Karo van Dongen Anthonie Maranus Surplus Welzijn Anton van Mansum Karo van Dongen Surplus Kinderopvang Anton van Mansum Anthonie Maranus WEL en Veron Karo van Dongen Anthonie Maranus Vastgoed en projectontwikkeling Karo van Dongen Anthonie Maranus 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) De Raad van Toezicht is het interne toezichthoudend orgaan dat vanuit de samenleving toezicht uitoefent op de stichting Surplus. De raad kent zeven prestatievelden. Het toezicht houden, het werkgeverschap van het bestuur, het adviseren en klankbord zijn voor het bestuur, het regelen van de besturing en het uitoefenen van statutair gegeven bevoegdheden, die door uitvoering van de eigen werkzaamheden gerealiseerd worden. Over deze zes velden legt de raad verantwoording (het zevende veld) af in het jaarverslag van Surplus. Ontwikkelingen op de agenda In 2011 stond de in 2010 gestarte samenwerking met Woonstichting Etten-Leur (WEL) en zusterstichting Veron regelmatig op de agenda van de Raad van Toezicht. Vanwege hun gedeelde visie en taakopvatting en omdat betrokken partijen het maatschappelijk ondernemen ten behoeve van de klanten nog beter op elkaar af willen stemmen, hebben WEL en Surplus zich structureel aan elkaar verbonden middels een personele unie op niveau van de Raad van Bestuur. Met Veron heeft Surplus al langer een personele unie op bestuursniveau. Ook de toezichthoudende organen van WEL, Veron en Surplus vinden elkaar in gezamenlijke themabijeenkomsten waarbij met name gekeken wordt naar de projecten die binnen de samenwerking onder de noemer WenS worden opgepakt. In het kader van de WenS samenwerking hebben WEL en Surplus in maart 2011 een symposium georganiseerd, waarbij ook leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren. Binnen de Raad van Toezicht is meerdere malen stil gestaan bij de ontwikkelingen binnen de verschillende divisies van Surplus, en dan met name bij de divisie Welzijn. Surplus Welzijn heeft te maken met forse bezuinigingen bij de gemeente, met name de gemeente Breda. Dit noopte al in 2011 tot een reorganisatie, en ook in 2012 zullen ingrepen in de organisatie noodzakelijk zijn. Ook Surplus Comfort heeft te maken met krapte, mede veroorzaakt doordat een groot aantal appartementen na oplevering van de nieuwbouw nog niet is verhuurd. In overleg met de verhuurder wordt zowel gekeken Zorg regio 1: gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout Zorg regio 2: gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert Zorg regio 3: gemeente Breda Zorg regio 4: gemeenten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg Ten behoeve van de medische eindverantwoordelijkheid binnen Surplus participeert M. Maas, specialist ouderengeneeskunde in de Raad van Bestuur, indien onderwerpen deze verantwoordelijkheid raken. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

18 naar een aanpassing van de huurprijs als naar de benodigde maatregelen om de verhuur te stimuleren. Binnen de divisie Zorg spelen met name de aangekondigde wijzigingen in financiering, zoals de transitie van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo en de aangekondigde scheiding tussen wonen en zorg. Natuurlijk hebben evenals voorgaande jaren de financiële ontwikkelingen binnen Surplus de nodige aandacht gevraagd. Dit gebeurde door maandelijkse toezending van de concernrapportage, die tevens periodiek werd besproken in de Raad van Toezicht. Het jaar 2011 wordt met een fors tekort afgesloten. Dit is reden te meer geweest om een strakke begrotingsdiscipline voor 2012 te hanteren. Ook onze accountant constateert naar aanleiding van de interim controle in haar managementletter dat de financiële positie van Surplus voor 2011 onder druk staat, maar dat er tegelijkertijd aantoonbaar meer aandacht is voor interne beheersing en zij constateren verbeteringen bij de financiële afdelingen. De Raad van Toezicht zal ook in 2012 deze ontwikkelingen weer aandachtig en kritisch volgen, waarbij een specifieke rol is weggelegd voor de auditcommissie. In dit kader is ook planning van de Planning & Control cyclus en de kaderbrief voor 2012 aan de orde geweest. Ook de verschillende bouwactiviteiten van Surplus heeft de Raad van Toezicht met belangstelling gevolgd. Met name de voortgang van bouwactiviteiten van het woonzorgcomplex in Zevenbergen is binnen de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht Surplus gevolgd. Inmiddels is het verpleeghuis/ verzorgingshuis in Zevenbergen gesloopt en is gestart met de nieuwbouw van het woonzorgcentrum. Aangezien de bouwactiviteiten nog tot ca 2013 zullen duren, zal dit project de komende jaren nog aandacht blijven vragen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft vernomen dat een belangrijke samenwerkingspartner van Surplus voor vastgoedprojecten, WSG, in financiële problemen is gekomen. WSG is eigenaar van een aantal panden waarin Surplus zorg verleent en was tevens beoogd samenwerkingspartner bij een aantal projecten die nog in ontwikkeling zijn. Per project is gekeken hoe deze geborgd kunnen worden, voor Surplus geldt vooral dat ontwikkelingen hierbij nauw gevolgd worden. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de aanbestedingen voor hulp bij het huishouden in Breda en Tilburg, de enige twee gemeenten waarin Surplus Zorg met onderaannemer Nuevo op heeft ingeschreven in In beide gemeenten is een gunning verworven. Advies De Raad van Toezicht heeft ook dit jaar op basis van de expertise en de professie van zijn leden als klankbord gefunctioneerd en diverse adviezen aan de Raad van Bestuur verstrekt, waaronder financieel-technische, personeelstechnische, juridische en organisatorische. Dit vond plaats in de vergaderingen met de raad, in individuele contacten op initiatief van de Raad van Bestuur of een der leden van de Raad van Toezicht, in het tussentijds overleg van de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en in het overleg tussen de auditcommissie en de Raad van Bestuur. Tweemaal per jaar worden, naast de reguliere bijeenkomsten van de Raad van Toezicht, themabijeenkomsten belegd in samenwerking met de Raad van Toezicht van Surplus en WEL. Hiermee krijgt de adviesfunctie van de Raad van Toezicht een extra gezicht. In deze themabijeenkomsten krijgt het bestuur de gelegenheid om de strategische ontwikkelingen in de regio voor te leggen aan de Raad van Toezicht en daarmee de gekozen koers te toetsen en vast te leggen. In 2011 is de tweede bijeenkomst vervallen. In de eerste bijeenkomst zijn een aantal samenwerkingsprojecten gepresenteerd. Tevens is uitgebreid gesproken over het bestuursplan WenS. In dit bestuursplan wordt beschreven hoe de Raad van Bestuur Surplus en WEL wil besturen en hoe de continuïteit van de besturing van de organisaties wordt gegarandeerd ondanks de wijzigingen die binnen de Raad van Bestuur hebben plaatsgevonden als gevolg van het terugtreden van de voorzitter Raad van Bestuur en de personele unie op bestuursniveau tussen Surplus en WEL. Toezicht en goedkeuringsbevoegdheden De Raad van Toezicht heeft in 2011 de jaarrekeningen 2010 van de alle dochterstichtingen, de geconsolideerde jaarrekening en het jaardocument van Surplus goedgekeurd. Tijdens de bespreking van de jaarrekening in de Raad van Toezicht was de accountant aanwezig om zijn bevindingen zoals beschreven in de managementletter toe te lichten. Daarnaast zijn eind 2011 de begrotingen voor 2012 vastgesteld en goedgekeurd, met uitzondering van de begroting voor Surplus Welzijn. Omdat de subsidiebeschikking van de gemeente Breda pas medio december beschikbaar was, kan de Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

19 definitieve begroting pas begin 2012 worden vastgesteld. Helder is al wel dat er sprake zal zijn van forse bezuinigingen vanuit de gemeenten, en dan met name de gemeente Breda op welzijnsactiviteiten. In het afgelopen jaar is een fraudezaak aan het licht gekomen die tot financiële schade voor Surplus heeft geleid. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte gehouden, evenals van de maatregelen die door de Raad van Bestuur zijn genomen, zoals het instellen van een forensisch onderzoek, het opvolgen van de aanbevelingen uit dit onderzoek en aanscherpen van interne procedures om herhaling te voorkomen. De Raad van Toezicht heeft in 2011 aan de volgende zaken haar toestemming of goedkeuring verleend: Honoreringsreglement Raad van Toezicht 2011; Oprichting Surplus Comfort bv; Intentieverklaring samenwerking met de Duynsberg; Intentieverklaring samenwerking met HOOM; Jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2010; Jaarrekeningen van alle dochterstichtingen van Surplus en bv s binnen de Surplus Holding bv, de geconsolideerde jaarrekening Surplus en het jaardocument Surplus over 2010; Aankoop terrein Neerhofstraat van Veron ten behoeve van toegangsweg, parkeerplaats en warmte- en koude-opslag; Aankoop perceel grond ten behoeve van ontwikkeling van een kindercentrum in een nieuwbouwwijk in Etten-Leur; Voorgenomen bestuurlijke samenwerking met HOOM; Voorgenomen bestuurlijke samenwerking met Traverse; Opheffing lege bv s Surplus Holding; Herbenoeming mevrouw de Jong en de heer Augusteijn als lid van de Raad van Toezicht; Begrotingen van alle dochterstichtingen van Surplus (met uitzondering van de begroting van Surplus Welzijn) en bv s binnen de Surplus Holding bv en de begroting Surplus Eigen werkzaamheden De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in artikel 13 van de statuten van Surplus omschreven. Dit is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht dat op 22 december 2009 is vastgesteld. In zowel de statuten als in het reglement is rekening gehouden met de eisen vanuit de governance code en de transparantie-eisen zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit WTZi. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn bepalingen opgenomen over hoe om te gaan met incidenteel mogelijk optredende belangenverstrengeling. In 2011 is geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur betrokken waren. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur. De raad organiseerde evenals voorgaande jaren zijn werkzaamheden door middel van een agendaplanning voor de bijeenkomsten. De agendapunten worden tevens bepaald aan de hand van het in 2011 opgestelde informatieprotocol. De Raad van Toezicht heeft in 2011 zes keer vergaderd, waarvan één keer tijdens een themabijeenkomst. Bij alle bijeenkomsten was de Raad van Bestuur aanwezig. In 2011 heeft de Raad van Toezicht een nieuw honoreringsreglement voor de Raad van Toezicht opgesteld, gebaseerd op het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ), ter vervanging van het uit 2007 daterende reglement. Na advies van de remuneratiecommissie is het reglement vastgesteld en geïmplementeerd. Volgens het rooster van aftreden waren de heer Augusteijn en mevrouw de Jong eind 2011 aftredend en herbenoembaar. Beiden zijn voor een periode van vier jaar herbenoemd, de heer Augusteijn nadat hiervoor de Centrale Cliëntenraad Surplus een positief advies had verstrekt. Aan de Centrale Cliëntenraad van Surplus was advies gevraagd, aangezien de heer Augusteijn benoemd is op voordracht van de cliëntenraden. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

20 Eind 2011 heeft de heer Boer, voorzitter Raad van Toezicht besloten niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Per 1 januari heeft hij afscheid genomen van de Raad van Toezicht van Surplus. Zijn taken worden waargenomen door de heer Sturm, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Vooralsnog heeft de Raad van Toezicht besloten geen nieuw lid te werven, maar in de loop van 2012 te bepalen of uitbreiding noodzakelijk dan wel gewenst is. Vooruitlopend hierop is wel een wervingsprocedure opgesteld en het profiel Raad van Toezicht geactualiseerd. In het profiel wordt oa aangegeven welke kennis en expertise in de Raad van Toezicht geborgd moet zijn. Beide documenten worden begin 2012 vastgesteld. Op basis van eerdere afspraken is de heer Gielen vanuit de Raad van Toezicht van Veron per 1 januari 2012 benoemd als lid van de Raad van Toezicht Surplus, waarmee het aantal leden wederom 7 bedraagt. De auditcommissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit de heer Sturm (voorzitter), de heer Boer en de heer Topouzis, is in 2011 drie maal bijeen geweest. Op de agenda stonden o.a. de jaarrekeningen van Surplus, de rapportage bijzonder onderzoek, het cliëntserviceplan van accountantskantoor PWC, de voorgenomen samenwerkingen (met name de financiële onderzoeken) met Traverse en HOOM, de ontwikkelingen binnen Surplus Welzijn en de begrotingen voor Bij twee van de drie bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van de accountant aanwezig om het clientserviceplan toe te lichten en naar aanleiding van de rapportage bijzonder onderzoek. In alle gevallen heeft de auditcommissie de stukken bestudeerd en een afgewogen advies aan de Raad van Toezicht uitgebracht. Deze adviezen zijn onverkort overgenomen door de Raad van Toezicht. Met het oog op de wijzigende samenstelling van de Raad van Toezicht, zijn in december de heren Reinen en Gielen benoemd tot lid van de auditcommissie met ingang van 1 januari De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit de heer Boer (voorzitter), de heer Sturm en de heer de Wijs is in 2011 tweemaal bijeen gekomen. Op de agenda stonden het honoreringsreglement Raad van Toezicht en de taakverdeling Raad van Bestuur. Tevens is er in de remuneratiecommissie gesproken over de uitvoering van de afwikkeling van het dienstverband van de voorzitter Raad van Bestuur. In 2012 bestaat de remuneratiecommissie uit de heren Sturm en de Wijs. Vanwege de statutaire binding tussen Surplus en Veron, zijn de volgende leden van de Raad van Toezicht van Surplus tevens lid van de Raad van Toezicht van Veron: De heren Boer (voorzitter Raad van Toezicht Veron) en Topouzis en mevrouw de Jong. Vanaf 1 januari 2012 is ook de heer Reinen lid van de Raad van Toezicht van Veron en is de heer Gielen, lid van de Raad van Toezicht van Veron toegetreden tot de Raad van Toezicht van Surplus. Jaardocument Surplus Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

welzijn Een verhaal over meerwaarde de plus van surplus welzijn I zorg I kinderopvang I comfort

welzijn Een verhaal over meerwaarde de plus van surplus welzijn I zorg I kinderopvang I comfort welzijn de plus van surplus Een verhaal over meerwaarde onze focus Dichtbij Kleinschalig or de klanten 2 ganiseren Surplus focust zich op twee ketens Surplus is een regionale stichting voor welzijn, zorg,

Nadere informatie

Jaardocument Surplus 2008. Maatschappelijk verslag

Jaardocument Surplus 2008. Maatschappelijk verslag Jaardocument Surplus 2008 Maatschappelijk verslag December 2009 Jaardocument Surplus 2008 1 van 30 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad Surplus 1.0

Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad Surplus 1.0 Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad Surplus 1.0 De Vrijwilligersraad hanteert een Huishoudelijk Reglement met betrekking tot haar interne werkwijze. Hierin legt zij de afspraken vast voor de besluitvorming

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Groenhuysen heeft een drietal erkenningen, te weten Verzorging, Verpleging en Thuiszorg.

Groenhuysen heeft een drietal erkenningen, te weten Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. Profiel Commissaris Stichting Groenhuysen 1 De situatie Dit document is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties, die van belang zijn voor de functie

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017 Profiel lid van de Raad van Toezicht Catharina Stichting d.d. 7 juli 2017 Profiel Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie met haar wortels in westelijk Voorne-Putten. De wortels

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie