Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening SafetyNet Electronic journals Editie 25 - November 2012 Nieuwe look voor uw 25e nieuwsbrief bedrijfshulpverlening. Welkom bij de vijfentwintigste editie van de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening. Een indrukwekkend moment. De eerste editie verscheen in 2005 in een tijd dat er nog maar weinig geschreven werd voor BHV-ers. Bedrijfshulpverleners spelen een zeer belangrijke rol binnen de bedrijven en dienen goed geïnformeerd te zijn. Voor onze vaste abonnees is het uiterlijk van deze honderdste editie behoorlijk anders dan de voorgaande editie. Een feestelijk moment om een stukje vernieuwing door te voeren. Wij wensen u veel leesplezier. Wij nodigen u van harte uit voor de komende editie een bijdrage aan te leveren. INHOUD BHV Pag 1 Arbeid Pag 3 Oefenen en opleiding Pag 4 Brandbestrijding Pag 5 Veiligheid Pag 6 Gevaarlijke -stoffen Pag 7 Gratis abonnement op de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening? bedrijfshulpverlening? Rode Kruis Eerste Hulp cursus voor BHV-ers. Kosten BHV basiscursus niet gestegen in 3 jaar. Het Rode Kruis heeft een EHBO cursus ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners. Dat maakte het Rode Kruis bekend op de eerste landelijke Dag van de BHV. Jaarlijks vinden ruim ongevallen op het werk plaats [1] mensen komen daardoor op de Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis terecht. De afgelopen 2 maanden inventariseerde de redactie van de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening het prijspeil van de basiscursus. Bij de vergelijking hebben we dezelfde maatstaven gehanteerd: 2 cursusdagen. Met de juiste kennis kan schade worden beperkt en zelfs levens worden gered. Door samen te werken met BHV-opleiders draagt het Rode Kruis nu ook bij aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de werkplek (of verbeteren van de hulpverlening op de werkplek). Het Rode Kruis heeft veel ervaring met het opleiden van EHBO ers in binnen- en buitenland. De organisatie zet zich in om het aantal Nederlanders met kennis van de EHBO te vergroten. Deze kennis heeft het Rode Kruis verwerkt in de lesmaterialen die BHVopleiders gaan gebruiken. De bedrijfshulpverleners die slagen voor deze EHBO-cursus krijgen een Europees goedgekeurd Rode Kruis certificaat. Het Rode Kruis heeft inmiddels met 15 gekwalificeerde opleiders een samenwerkingsovereenkomsten getekend. De Dag van de BHV is opgericht om de waardering te vergroten voor collegabedrijfshulpverleners. De slogan Ik doe het ook voor jou! moet hierbij helpen. Nog te vaak wordt het werk van de BHV ers, zoals ontruimingen, als lastig ervaren. Collega s van de hulpverleners beseffen niet dat ze er zijn voor hun eigen veiligheid. Snel en adequaat handelen en een goed geoefende BHV er kan erger letsel voorkomen. Onderstaand een paar voorbeelden van de inzenders: Van Buuren: Basiscursus BHV 2 dagen: 289,www.vanbuuren.nl JB Bedrijfshulpverlening: Basiscursus BHV 2 dagen: 295,www.jb-bedrijfshulpverlening.nl HHB Groep: Basiscursus BHV 2 dagen: 245,www.HHB-groep.nl Plusport: Basiscursus BHV 1 dag praktijk en 4 uur theorie (e-learning): 219,www.plusport.com Voorinschrijving ADR Komend voorjaar wordt de code voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen weer vernieuwd. U kunt nu al inschrijven voor de codeboeken U ontvangt de boeken dan zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar: Adverteren in de Nieuwsbrief bedrijfshulpverlening? Eerste hulp tips: download ps voor een aantal veel voorkomende mail naar ongelukken. Deze ps zijn door iedereen te gebruiken, maar met een Diploma Eerste Hulp bent u beter voorbereid. eerste_hulp_tips_internet.pdf 1

2 Aantal BHV-ers. Op basis van de risico scenario's en naar aanleiding van het aantal personen dat nodig is om alle maatregelen die beschreven zijn in het BHV-plan adequaat te kunnen uitvoeren, wordt het benodigde aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld. De restrisico's (RI&E) en de maatgevende factoren die voor de organisatie gelden, spelen hierbij een grote rol. Tevens wordt bij de bepaling van het aantal hulpverleners rekening gehouden met hun afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, verlof, etc. Steeds moet er worden gegarandeerd dat alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de BHV-organisatie adequaat en doelmatig worden vervuld. Zo kan het noodzakelijk zijn dat in een organisatie waar zich veel nietzelfredzame personen bevinden (zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten), alle werknemers worden opgeleid en aangesteld als bedrijfshulpverlener, omdat al deze werknemers nodig zijn voor een adequate uitvoering van de in het BHV-plan beschreven maatregelen. bron: wiki Wat te doen bij snijwonden. Spoel de snijwond schoon. Druk een bloedende snijwond dicht. Gebruik zo mogelijk handschoenen, steriel verband of anders een schone doek. Gebruik bij bloedende snijwonden pleisters (hechtstrips of zwaluwstaartjes) om de snijwondranden bij elkaar te brengen. Hierdoor wordt het bloeden minder. Dek de snijwond af met een steriel kompres/gaas. Ga bij snijwonden groter dan 1 centimeter en/of wanneer het bloeden niet stopt naar een huisarts of huisartsenpost. Op zoek naar Absorptiemiddelen? klik op de link: Atherosclerose (Aderverkalking). Atherosclerose (Adererkalking) is een gecompliceerd en langzaam voortschrijdende ziekte waarbij vetachtige stoffen in de wand van slagaders worden afgezet; de zogenaamde "fatty streak". In een later stadium wordt de plaque gevormd, die bestaat uit een kern van dode, vet-bevattende cellen en gladspierweefselcellen, bedekt met een kap bestaand uit gladspierweefselcellen en extracellulaire matrix-onderdelen. Het is mogelijk dat een plaque zo sterk aangroeit, dat dit kan leiden tot afsluiting van een bloedvat. Echter, de frequentste klinische complicaties ontstaan door scheuren van de plaque waardoor de inhoud ervan vrij kan komen, en elders een embolie veroorzaakt (bijvoorbeeld een hartinfarct of herseninfarct). Atherosclerose is een specifieke vorm van arteriosclerose. SPECIALISTEN IN HET BRZO De aderverkalking doet zich het vaakst voor op bepaalde voorkeursplaatsen in het vaatbed, waarbij de plaats het eventuele klinisch beeld bepaalt; de kransslagaders in het hart; risico op hartinfarct, slagaders naar de hersenen; risico op herseninfarct, slagaders naar de benen; eventueel etalagebenen, risico op acute ischemie van het been, slagaders naar de darmen; eventueel mesenterische ischemie, slagaders naar de nieren; eventueel renale arteriële stenose (onder andere). BRZO bedrijven laten zich begeleiden door VNCW Consultants Cursusagenda: Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen: 20 november Rotterdam (http://www.safetynet-nederland.nl/cursusgvst86) Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen: 14 december Arnhem (http://www.safetynet-nederland.nl/cursusgvst87/) 2

3 Beroepsziekten Beroepsziekten worden steeds beter erkend en gemeld, maar deze aandacht leidt niet tot een afname van de risico s op de werkvloer. In 2011 was er sprake van een lichte stijging tot ongeveer 300 meldingen per 100 duizend werkenden. In 2010 was dat nog 260. Dit blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2012 van het NCvB, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC. In 2011 zijn het vaakst psychische klachten (102 per 100 duizend) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (92) gerapporteerd. Daarna volgden gehooraandoeningen (59), huidaandoeningen (15), Werkstress geeft risico s voor zwangeren. Stress tijdens de zwangerschap vergroot de kans op zwangerschapshypertensie en een kind met een laag geboortegewicht. Dit blijkt uit een literatuurstudie die het NCvB op verzoek van het RIVM verrichtte. Aanleiding voor de literatuurstudie naar de effecten van werkstress op het beloop en de uitkomst van de zwangerschap vormde de recent verschenen communicatietoolkit Kinderwens, zwangerschap en werk. Onderzocht werd of er preventieadviezen konden worden toegevoegd. De onderzoeksvraag was of er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor een associatie tussen psychosociale werkbelasting en een hogere kans op zwangerschapscomplicaties. Verder is gekeken of dit bewijs eenduidig is en van voldoende sterkte om preventieve adviezen te kunnen toevoegen aan de genoemde communicatietoolkit. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er gezocht naar publicaties die tussen januari 1990 en april 2012 zijn verschenen en zijn terug te vinden in PubMed, waarbij de effecten van werkstress op het kind (vroeggeboorte, laag geboortegewicht en miskramen) of de moeder (zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie) werden onderzocht. Na in- en exclusie waren er 17 publicaties over effecten van werkstress op het kind en 6 publicaties over de effecten op de moeder. Bij de beoordeling van de studies werd rekening gehouden met de kwaliteit ervan aan de hand van van tevoren vastgestelde criteria. Er is sterk wetenschappelijk bewijs gevonden voor een relatie tussen werkstress en een hogere kans op zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie en tevens op het krijgen van een kind met een lager geboortegewicht. Daarbij bedroeg de gemiddelde gewichtsdaling ongeveer 150 gram. Een dergelijke gewichtsdaling is ook beschreven wanneer de moeder tijdens de zwangerschap alcohol gebruikt. Het bovenstaande was voor het RIVM reden om de bestaande toolkit binnen afzienbare tijd uit te breiden met preventieve adviezen over werkstress. Teus Brand / Bron: beroepsziekten.nl infectieziekten (15), luchtwegaandoeningen (5) en neurologische aandoeningen (4). De helft van de beroepsziektemeldingen komt voor bij werknemers van 51 jaar en ouder. Bij 36 procent van de werknemers is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6 procent van blijvende arbeidsongeschiktheid. Meer aandacht voor werkgerelateerde diagnostiek en bijbehorende preventie is en blijft van belang voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het aantal werkgebonden aandoeningen van spieren en gewrichten evenals de daarvoor verantwoordelijke risicofactoren in het werk (zwaar tillen, bukken, vaak verhaalde beweging, moeilijke werkhoudingen) zijn de afgelopen jaren niet afgenomen. Dat geldt voor de meer traditionele sectoren als de bouw, vervoer en opslag en industrie. Beroepsziekten zijn tot op heden nog onvoldoende vertaald in preventieve maatregelen door het bedrijf of de organisatie ter voorkoming van deze aandoeningen. Lawaai op de werkplek is nog steeds een hardnekkig probleem. Preventieve maatregelen lijken werkgevers slechts op kleine schaal toe te passen. Veel brancheorganisaties onderschatten de problemen van gehoorschade op de werkvloer, waarbij het gaat om een balans tussen de eisen die het werk aan het gehoor stelt vanwege bijvoorbeeld de veiligheid en de noodzaak het gehoor te beschermen. Het aantal meldingen van werkgerelateerde astma en van bovenste luchtwegaandoeningen is verdubbeld. Deze toename is toe te schrijven aan het actieve opsporingsprogramma binnen de bakkerssector. Een andere belangrijke bevinding is dat beroepsastma niet alleen door blootstelling aan allergenen kan ontstaan, maar ook na chronische of een eenmalig hoge blootstelling aan irriterende stoffen. Bij infectierisico s speelt werk doorgaans een belangrijke rol. Deze problemen kunnen alleen goed worden aangepakt door intensievere samenwerking tussen de publieke, veterinaire, curatieve en bedrijfsgeneeskundige gezondheidszorg. Over het verband tussen werk en chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten en kanker wordt steeds meer bekend. Het aantal gevallen van diabetes type 2, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, stijgt wereldwijd sterk. Naast een toename van overgewicht zijn er aanwijzingen dat werkfactoren zoals stress, ploegendienst en beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen tot een verhoogd risico op diabetes type 2 leiden. Reden om daarop te letten bij de preventie en behandeling van deze aandoening. Bij sommige ziekten is wel succes geboekt. Het aantal gediagnosticeerde nieuwe gevallen van CTE, een neurologische ziekte veelal veroorzaakt door organische oplosmiddelen, daalde sterk in de afgelopen jaren. Dit komt door de actieve signalering van deze beroepsziekten en de daaraan gekoppelde nationale wetgeving die heeft geleid tot vermindering van blootstelling aan organische oplosmiddelen in de verschil- Foto by Robaid 3

4 Flexwerken leidt tot extra bedrijfsrisico s. Werkgevers realiseren zich niet dat flexibel werken risico s met zich mee brengt voor zowel bedrijf als werknemers. Zo weten werknemers bijvoorbeeld niet meer waar de vluchtroutes zich bevinden en laten ze regelmatig dure laptops rondslingeren. Securitas waarschuwt werkgevers voor de risico s van flexibel werken. Flexibel werken en een flexibele werkomgeving zijn voor steeds meer werkgevers de norm. Werknemers hebben geen vaste werkplek of computer meer en werken vaker vanuit huis. Flexibel werken brengt wel risico s met zich mee. Hieronder staat vijf risico's op een rij. Onbekende vluchtroutes. Instrueer werknemers bij veranderingen in hun werkomgeving opnieuw waar op elke verdieping de blusapparatuur, nooduitgangen en blusapparatuur zich bevinden. Onvoldoende bhv-ers aanwezig. Elk bedrijf moet een minimaal aantal bhv-ers beschikbaar hebben. Werken veel werknemers thuis? Houdt dan met de planning rekening met het wettelijk verplicht gestelde aantal bhv-ers. Onveilige opbergmogelijkheden. Kluisjes die gemakkelijk open te breken zijn, krakkemikkige trolleys, etc. Veel opbergmogelijkheden voor laptops en ander kantoorartikelen zijn van onvoldoende kwaliteit. Maak het dieven niet gemakkelijk en investeer in degelijk materiaal. Ontbrekende kantoorartikelen. Om te voorkomen dat kantoorartikelen snel kwijt raken, kunnen werkgevers bijvoorbeeld zorg dragen voor een vaste opbergplek. Achtergelaten laptops. Vaak vergeten werknemers hun laptops netjes op te bergen waardoor ze voor het grijpen liggen. Laat werknemers daarom bij ontvangst van hun laptop een contract ondertekenen waarin de risico s en afspraken zijn opgenomen. Bron: Proef examens. BHV proefexamen brandbestrijding: BHV proefexamen eerste hulp BHV proefexamen ontruiming BHV proefexamen eerste hulp2 VCA-VOL1 proefexamen: VCA-VOL2 proefexamen: Hulpverleners in actie bij rampenoefening op Betuweroute Op Betuweroute bij Zevenaar heeft afgelopen weekend een grote rampenoefening plaatsgevonden. 70 hulpverleners kwamen in actie bij een ongeluk met een goederentrein met gevaarlijke stoffen. Deze praktijkdag was bedoeld als oefening voor de samenwerking tussen leidinggevenden van diverse disciplines. De oefendag was door de Veiligheidsregio Gelderland-Midden georganiseerd. Een goederentrein met gevaarlijke stoffen in meerdere wagons kwam in botsing met een onbekend object. Daarbij werd gespeeld dat er een lekkage van een giftige stof in één van de wagons was ontstaan. De machinist ging naar de wagon kijken en speelde daarbij dat hij onwel werd. Voor de oefening werd de Betuwelijn enige tijd afgezet. Bij de oefening werden in totaal 70 mensen ingezet van onder meer brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), politie, Keyrail en ProRail. Externe waarnemers bekeken de rampenoefening en op basis daarvan vond een evaluatie plaats. 4

5 Het VAS en Technische bulletins. Er zijn sprinkleronderwerpen die zich in de praktijk voordoen, en waarvoor in het kader van certificatie en inspectie een algemeen geldende afspraak moet worden gemaakt. Vroeger gebeurde dat in het kader van het VAS: de algemeen geldige afspraak werd opgenomen in een VAS-memorandum. Met het vervallen van het VAS verdwijnt ook de mogelijkheid van het maken van VAS-memoranda. Toch blijft behoefte bestaan aan het vastleggen van algemeen geldende afspraak voor certificatie en inspectie van sprinklerbeveiliging. Daarom is besloten om in voorkomend geval Technische Bulletins (TB s) op te stellen. Deze TB s gaan over een sprinklertechnisch onderwerp of een onderwerp dat met sprinklerbeveiliging te maken heeft. TB s worden opgesteld onder auspiciën van de Commissie van Deskundigen Blussystemen (CvD Blus). (bron: CCV) Bekende technische bulletins: Technisch Bulletin 61A: Hi-ex inside air systemen in PGS 15 objecten Technisch Bulletin 62: Collectieve bluswatervoorziening t.b.v. bedrijventerreinen met meerdere gebruikers Technisch Bulletin 64B: Schuimbijmengsystemen Opkomsttijden brandweer volgens de wet In het Besluit veiligheidsregio s in vastgelegd wat de opkomststijden zijn voor de brandweer. Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert bij het vaststellen van de opkomstijden van een basisbrandweereenheid de volgende tijdnormen: a. vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie; b. zes minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen; Uitgangspuntendocument voor uw sprinkler Klik hier: c. acht minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder a en b, of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie, en d. tien minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie. 2. Indien het bestuur van de veiligheidsregio voor bepaalde locaties opkomsttijden vaststelt die afwijken van de tijdnormen, motiveert het de keuze van de locatie en de mate van de afwijking. 3. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt geen opkomsttijd vast die hoger is dan achttien minuten. Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de basisbrandweereenheden. 5

6 GHS en de etikettering van chemische stoffen en mengsels Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een nieuwe wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Deze verordening is van toepassing sinds 20 januari Dit systeem brengt internationaal eenduidigheid betreffende de gevaren, aanduidingen en informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen. De belangrijkste aandachtspunten: Naargelang de gevaren wordt een stof of preparaat ingedeeld in één of meer gevarenklassen, op basis van fysische gevaren, gevaren voor de gezondheid en gevaren voor het milieu. Deze klassen worden verder onderverdeeld in één of meer categorieën, naargelang de grootte of de ernst van het gevaar; Een G.H.S.-etiket bevat volgende elementen: gevaarsymbolen, een signal-word ( Danger of Warning ), H-zinnen en P-zinnen (ter vervanging van de vroegere R- en S-zinnen). De symbolen zelf zijn aangepast. De vorm, kleur en inhoud zijn gewijzigd. De specifieke symbolen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in het ADR blijven echter bestaan. ADR en IMDG etiketten op een rol van 1000 stuks voor 32,50 per rol! Rechtszaak Chemie-Pack: 'Gasbrander werd regelmatig gebruikt door medewerkers' De vloeistofpomp op het binnenterrein van Chemie-Pack gaf in het verleden vaker problemen. Dat zegt de productiemanager (45) die woensdag als getuige gehoord wordt voor de rechtbank in Breda. Uit de rechtszaak blijkt dat er veel zaken niet op orde waren binnen het bedrijf. Volgens de productiemanager bestond bij lage temperaturen de kans dat een onderdeel van de pomp bevroor, waardoor de leiding verstopt raakte. Dit gebeurde zo'n vier tot vijf keer per jaar. Bij dergelijke storingen werd regelmatig een gasbrander gebruikt om apparaat te ontdooien. De gasbrander was eigenlijk bedoeld om pallets te 'sealen'. Het gebruik van open vuur op de binnenplaats bij Chemie-Pack was streng verboden. Het was volgens de manager algemeen bekend dat af en toe de gasbrander werd gebruikt bij een bevroren pomp. Het is de eerste keer dat de productiemanager zijn verhaal doet, uit loyaliteit zweeg hij tot dusver tegen de politie. Lees verder op pagina 10. Ook de neef van directeur Gerard Spiering werd verhoord. Hij werkte als chef vloeistoffen en commercieel medewerker bij het bedrijf. Volgens hem wist Spiering niets van het regelmatige gebruik van de brander. De neef was niet volledig op de hoogte van de milieu- en veiligheidsvoorschriften van het bedrijf: "Kon je in een boek in de kantine opzoeken." Het bedrijf groeide hard en er was gebrek aan opslagruimte. 6

7 Crisislinks Handboek Rampenbestrijding Deel A Handboek Rampenbestrijding Deel B Handboek Rampenbestrijding Deel C Handboek Rampenbestrijding Deel D Handboek Ordenings Methodiek Processen Minister van Veiligheid en Justitie lanceert aanvullend alarmmiddel NL-Alert. Op 8 november 2012 heeft Minister Opstelten samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de heer Akerboom, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de heer Aboutaleb en burgemeester van Lansingerland de heer van Vliet NL-Alert gelanceerd. NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. De hulpdiensten van de veiligheidsregio s kunnen NL-Alert vanaf vandaag inzetten als aanvullend alarmmiddel bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt op basis van cell broadcasting en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De hulpdiensten van de veiligheidsregio s kunnen NL-Alert vanaf vandaag inzetten als aanvullend alarmmiddel bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt op basis van cell broadcasting en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van de mobiele telefoons. Bijna alle telefoons zonder internet kunnen NL-Alert ontvangen, terwijl ruim de helft van de smartphones geschikt is. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen loopt de komende tijd snel op. In de toekomst is NL-Alert standaard ingesteld op mobiele telefoons. Om Nederlanders over het nieuwe aanvullende alarmmiddel te informeren is op 8 november een publiekscampagne gestart: NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Helft van geïnspecteerde chemische bedrijven heeft te weinig oog voor risico s. De Inspectie SZW controleerde afgelopen jaar bedrijven in de sector aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber. Ruim de helft van deze ondernemingen is niet goed genoeg op de hoogte van de risico s van het produceren, verhandelen en verwerken van gevaarlijke stoffen. Veel van de bezochte bedrijven nemen wel maatregelen om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Maar ze kunnen vaak niet onderbouwen dat deze maatregelen ook werken. Dat geldt vooral voor ondernemingen die chemische stoffen produceren waar hun werknemers langdurig aan blootstaan. Bij ruim vijfhonderd bedrijven waar zaken mis waren, heeft de Inspectie voorgeschreven welke maatregelen ze moesten uitvoeren. De inspecteurs hebben later gecontroleerd of dat ook was gebeurd. Meer dan 95 procent had de overtreding inderdaad opgeheven. De Inspectie heeft in vijftien gevallen een boete opgelegd of de werkzaamheden stilgelegd. Bij vijftig bedrijven waar de bescherming tegen gevaarlijke stoffen onvoldoende was, heeft de Inspectie diepgaandere controles uitgevoerd. Volgend jaar gebeurt dat bij 200 andere bedrijven. De strengere controles bij de bedrijven zullen de komende drie jaar aanhouden. De Inspectie wil daarmee zorgen dat personeel in deze sector gezonder kan werken. Te weinig preventieve maatregelen kunnen bij werknemers op termijn leiden tot chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenverlies, kanker en longaandoeningen. De Inspectie ontwikkelde een site waar bedrijven zelf via internet kunnen checken of ze aan de regels voldoen: gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/ Bent u op zoek naar ondersteuning bij de Identificatie van gevaren? Surf dan naar: 7

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV Editie 2014 Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV INHOUD 3 4 6 9 10 12 15 16 19 20 22 24 26 28 Voorwoord Bedrijfshulpverleners en Burgermoed Automatische piloot Herken de

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Ouderschapsverlof als alternatief

Ouderschapsverlof als alternatief JAARGANG > NUMMER > FEBRUARI Slim besparen op de auto 4 Ken de verschillen! 10 Korting pakken 16 Stuwmeren van vakantiedagen 28 Het is een gevoelig onderwerp: be In principe moet u werknemers met Het kost

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en HAllO?! over HAllo?! OVER crisiscommunicatie EN ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS crisiscommunicatie en Zelfredzaamheid van burgers COLOFON December 2012, TNO Deze publicatie is een combinatie van de resultaten

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie