Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,"

Transcriptie

1 Schoolgids Het Berkenhofcollege locatie Galderseweg Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van de locatie aan de Galderseweg. U leest deze schoolgids omdat u belangstelling heeft voor onze school of omdat uw zoon of dochter hier onderwijs volgt. Binnen het door het bestuur vastgestelde beleid wordt deze gids jaarlijks uitgewerkt om u de noodzakelijke informatie over onze school te geven. In deze gids kunt u ook lezen wat u van onze school mag verwachten. Wij hopen dat deze gids u kan helpen wegwijs te worden binnen onze school en kan bijdragen aan een goed schooljaar. september 2008 Schoolteam Berkenhofcollege locatie Galderseweg 1

2 Inhoudsopgave 1 Het Driespan 1.1 Inleiding De missie Over Het Driespan Het management van Het Driespan De scholen De inspectie Medezeggenschap De Oudercommissies De ouderbijdrage Informatieverstrekking aan niet samenwonende ouders Privacy Het internetstatuut De veiligheid/arbo Kwaliteitszorg De Driespan Academie Schorsing en verwijdering Fysiek ingrijpen Rookbeleid Sponsoring Verzekeringen Schade De klachtenregeling Het vervoer Verlofregeling en absenties Vakantierooster 20 2 REC 4 Meander 2.1 Inleiding Met de rugzak naar school Indicatiestelling van REC 4 Meander REC 4 Meander onderwijs en ambulante begeleiding Projecten REC 4 Meander Het Steunpunt Autisme West-Brabant 28 2

3 3 Het Berkenhofcollege 3.1 Algemene gegevens Beschrijving van de school Schoolsituatie Missie en visie Het onderwijsaanbod Schooljaar een terugblik Schooljaar Het Team Samenstelling team De Onderwijstijd De leerlingbegeleiding De psycholoog De orthodidactische begeleiding De orthopedagogische begeleiding Het pedagogisch klimaat De oudercontacten De ouderenquête Recht op inzage De kwaliteitszorg in het Berkenhofcollege 5. Regelingen en praktische zaken Vakantierooster Schooltijden Data oudergesprekken De schoolfotograaf Vervoer Overblijven Verlofregeling en absenties Schade, ongevallen en verzekering Het roken op school Diverse kosten Kosten vso-leerlingen Boekenborg Het huren van kluisjes Schoolbenodigdheden Kinderbijslagformulieren 57 3

4 1 Het Driespan 1.1 Inleiding De scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van het Regionaal Expertiscentrum cluster 4 (REC 4) in West-Brabant vallen onder het bestuur van de Stichting (voortgezet) speciaal onderwijs REC 4 West- Brabant/ Zeeland: Het Driespan. Samen vormen zij REC 4 Meander, Kamer West-Brabant. 1.2 De missie Het Driespan biedt gespecialiseerde onderwijszorg aan leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbeperking en ondersteunt de ouders van deze leerlingen bij de indicatiestelling en schoolkeuze. Deze missie van Het Driespan vormt het hart van de stichting. Zij geeft aan waar we samen voor staan en vormt de boodschap die we graag willen uitdragen aan alle partners in het onderwijs. Binnen Het Driespan geven we inhoud aan de missie door er kernwaarden aan te verbinden: samen, innovatief, onderscheidend en transparant. Ze vormen de eigenschappen van alle scholen. Eigenschappen die in de praktijk tot uiting komen in onze dagelijkse werkzaamheden. Om het voor medewerkers gemakkelijker te maken om de kernwaarden eigen maken, heeft de stichting zeven gouden regels opgesteld. De zeven gouden regels: Creëer een betrokken omgeving Stimuleer een open communicatie Ontwikkel jezelf en elkaar Werk organisatiebreed samen. Blijf gericht op resultaten en de weg daarnaar toe. Ga altijd uit van mogelijkheden en grijp je kansen. Zet de klant centraal 1.3 Over Het Driespan Binnen het Driespan werken we met hart en expertise. Dat is te zien en te voelen. We zijn er trots op onderwijs, begeleiding en ondersteuning te bieden aan onze leerlingen, hun ouders en begeleiders. De gespecialiseerde onderwijszorg wordt aangeboden in scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, maar ook in de vorm van ambulante begeleiding binnen reguliere scholen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Driespan zet in op voortdurende verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen die onder haar koepel staan werken aan professionalisering. En dat is nodig, want het onderwijs is continu in beweging. Het Driespan is een lerende organisatie en dat betekent dat ieder team en medewerker werkt aan zijn deskundigheid en competenties om alle leerlingen een zo goed mogelijke begeleiding te geven en eigentijds onderwijs tot stand te brengen. 4

5 Wij spelen in op ontwikkelingen door aandachtig stil te staan en te kijken naar de identiteit van onze scholen, naar waar wij samen voor staan. Op die manier weten we ook wat we van elkaar mogen verwachten. Als we een helder beeld hebben van onze eigen organisatie kunnen we vervolgens borgen waar we goed in zijn en verbeteringen aanbrengen waar dat nodig is. Met de expertise die ons onderwijsteam in huis heeft, spelen we een belangrijk rol in het tot stand brengen van Passend Onderwijs in de regio. 1.4 Het management van Het Driespan Het Driespan wordt aangestuurd door het College van Bestuur die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid in Stichting Het Driespan. College van Bestuur: Dhr. drs. R.S. Hofkes Voorzitter Raad van Toezicht: Dhr. mr. Th.A.G.M. van der Weijden Het onderwijs wordt gegeven op veertien onderwijslocaties die ingedeeld zijn in drie regio s. Iedere regio heeft een eigen integraal directeur die verantwoordelijk is voor de scholen van de desbetreffende regio. Regio SO/VSO Bergen op Zoom, Halsteren en Roosendaal Integraal directeur: Dhr. T. van Teeffelen Regio SO Breda en Rijsbergen Integraal directeur: Dhr N. Jonk Regio VSO Breda, Oosterhout Integraal directeur: Mevr. S. Vingerhoeds Tevens is er een integraal directeur voor het Regionaal Expertisecentrum en kwaliteitszorg. Onder voorzitterschap van het College van Bestuur vormen de integraal directeuren de centrale directie van Het Driespan. Regionaal Expertisecentrum en kwaliteitszorg: Integraal directeur: Mevr. Drs. C. Ligt Het adres van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Centrale Directie: Bestuursbureau Het Driespan Hof van den Houte 91-93, 4873 AZ Etten-leur Telefoon College van Bestuur: Telefoon Centrale Directie: fax: Op de schoollocaties zijn locatiemanagers (LM) verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de leerlingbegeleiding. Zij kunnen in hun werkzaamheden bijgestaan worden door intern begeleiders/ leerlingbegeleiders. 5

6 1.5 De scholen Het Driespan heeft zestien scholen in West-Brabant. Regio SO/VSO Bergen op Zoom en Roosendaal Integraal directeur: Dhr T. van Teeffelen De Fakkel Van Goghlaan 8, 4703 JB ROOSENDAAL telefoon: fax: locatiemanager: dhr. J. Broos De Koperakker-Bergen op Zoom: Guido Gezellelaan 18, 4624 GM BERGEN OP ZOOM Postbus 851, 4600 AW Bergen op Zoom telefoon: locatiemanager: mevr. A. Wigard locatiemanager: mevr. J. de Leede Het Koperakkercollege-Guido Gezellelaan: Guido Gezellelaan 20, 4624 GM Bergen op Zoom Postbus 851, 4600 AW Bergen op Zoom telefoon: locatiemanager: mevr. A. Kleinen Het Koperakkercollege-Reigerlaan: Reigerlaan 72, 4661 AE Halsteren Postbus 851, 4600 AW Bergen op Zoom telefoon: locatiemanager: dhr. H. Beesems Het Mozaïekcollege: Charitasstraat 8, 4702 ZM Roosendaal telefoon: fax: locatiemanager: mevr. E. van Loon 6

7 Regio SO Breda, Oosterhout en Rijsbergen, Integraal directeur: Dhr N. Jonk De Berkenhof-Kliniekschool: Galderseweg 87, 4836 AD BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. M. Roozen De Koperakker-Rijsbergen: Montenslaan 2a, 4891 SN RIJSBERGEN telefoon: fax: locatiemanager: mevr. I. van Dijk vacature Het Kristal: Raaimoeren 17, 4824 KA BREDA telefoon: fax: Locatiemanager: mevr. K. de Wild De Muldersteeg: Muldersteeg 6, 4901 ZG OOSTERHOUT telefoon: fax: locatiemanager: mevr. I. van Dijk De Singel: Adriaan van Bergenstraat 428, 4811 SZ BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. H. van Moerkerk Regio VSO Breda, Oosterhout Integraal directeur: mevr. S.Vingerhoeds Het Berkenhofcollege-Brederostraat: Brederostraat 35, 4819 HG BREDA telefoon: locatiemanager: dhr. I. van Riel 7

8 Het Berkenhofcollege-Jacob Catssingel: Jacob Catssingel 10, 4819 HC BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. H. Simonse Het Berkenhofcollege-Twikkelstraat: Twikkelstraat 61, 4834 LL BREDA telefoon: locatiemanager: mevr. A. Schoonderbeek De Berkenhof-PGO: Galderseweg 87, 4836 AD BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. F. Beesems School Lievenshove-Den Hey-Acker: Galderseweg 7, 4836 AB BREDA postbus 4737, 4803 ES BREDA telefoon: fax: locatiemanager: mevr. D. Verweij dhr. R. van Amstel School Lievenshove-Oosterhout: Bredaseweg 140, 4904 SC OOSTERHOUT telefoon: fax: locatiemanager: dhr. K. van der Linden Regionaal Expertisecentrum en Kwaliteitszorg Integraal directeur mevr. drs. C. Ligt Afdelingsmanager Dienst Ambulante begeleiding: mevr. Y. van Hoof Afdelingsmanager Aanmeldpunt REC Meander Kamer Brabant: mevr. N. Veraart Afdeling Aanmelding, Indicatiestelling en Plaatsing Hof van den Houte 61, 4873 AZ ETTEN LEUR telefoon fax

9 Dienst Ambulante Begeleiding Hof van den Houte 61, 4873 AZ ETTEN LEUR Telefoon Regionaal Coördinatiepunt Projecten Herstart en Op De Rails Hof van den Houte 61, 4873 AZ ETTEN LEUR telefoon fax Steunpunt Autisme West-Brabant Riethil 12, 4825 AP BREDA telefoon De inspectie De scholen van Stichting Het Driespan vallen onder de inspectie van de Regionale Expertise Centra (REC). Als er vragen zijn over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u die richten aan de Inspectie van het onderwijs. Inspectie van het onderwijs Postbus 51 Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) 1.7 Medezeggenschap In Het Driespan is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) die bovenschoolse zaken behandelt en hierover instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Op de locaties zijn Deelraden ingesteld. De Deelraad (DR) van een locatie heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij beleidszaken die betrekking hebben op de desbetreffende locatie. De Deelraad wordt gevormd door ouders en personeelsleden van de locatie. Namens het bestuur wordt het overleg met de DR gevoerd door de locatiemanager. De Deelraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De vergaderdata worden aan het begin van het jaar vastgesteld. Ouder(s) / verzorger(s) en personeelsleden kunnen zich aan het begin van het schooljaar verkiesbaar stellen. De zittingsperiode geldt (indien mogelijk) voor drie jaar. 9

10 1.8 De Oudercommissies Op verschillende locaties zijn oudercommissies ingesteld. De oudercommissie probeert de belangen van u en de kinderen goed onder de aandacht te brengen bij het management en het schoolteam. De oudercommissie heeft haar inbreng bij het organiseren van en assisteren bij vieringen, uitstapje, sportdag enz., maar ook door het verrichten van hand- en spandiensten. 1.9 De ouderbijdrage Niet alle kosten die de school maakt, worden gesubsidieerd: te denken valt aan de schoolreis, Sinterklaas, de vieringen, excursies of een traktatie. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van 30,- per schooljaar. Deze gelden worden besteed aan activiteiten voor de leerlingen. Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, wordt toch nadrukkelijk verzocht deze bijdrage te betalen om deze speciale activiteiten te kunnen regelen Informatieverstrekking aan niet samenwonende ouders In het geval dat de ouders van een leerling niet samenwonen is het soms onduidelijk hoe de communicatie van school en ouders het beste georganiseerd kan worden. Meestal gaat het kind bij één van de ouders wonen en heeft de andere ouder een omgangsregeling met het kind. We spreken dan over een verzorgende en een niet verzorgende ouder. De scholen van het Driespan hebben afspraken gemaakt betreffende het verstrekken van informatie aan beide ouders. Bij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders evenveel recht op schoolinformatie. Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere op de hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind. Mocht door omstandigheden dit niet gebeuren dan kan de niet verzorgende ouder alsnog de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van de zoon of dochter te geven. De school zal dan deze gegevens moeten verstrekken, maar er zal altijd een verzoek aan vooraf moeten gaan. Daarnaast zal de school de andere ouder hierover inlichten. Op basis van een schriftelijk verzoek kan de niet verzorgende ouder belangrijke informatie van de school zoals de schoolgids, de schoolkalender en uitnodigingen voor ouderavonden of leerlingbesprekingen per post of per ontvangen. Het feit dat de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatie verschaffing aan de andere ouder, mag voor de school geen reden zijn om de gevraagde informatie niet te verschaffen. 10

11 De school is verplicht om twee aparte gesprekken te organiseren als beide ouders over hun kind willen komen praten maar niet samen. In het geval een ouder niet het ouderlijk gezag heeft kan deze contact opnemen met de school om de belangrijkste zaken omtrent de ontwikkelingen van het kind op school te bespreken. Dit onder het voorbehoud dat het belang van het kind zich daar tegen verzet en de rechter anders besloten heeft. De andere ouder zal over dit verzoek geïnformeerd worden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de locatiemanager Privacy Ter waarborging van privacy van zowel personeelsleden, leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) is een privacyreglement opgesteld, dat op te vragen is bij de school Het internetstatuut Behalve de geweldige mogelijkheden van het internet kunnen er door het gebruik van internet ook vervelende situaties ontstaan. Vandaar dat we het gebruik van internet in de school aan regels gebonden hebben. Het internetstatuut van Het Driespan regelt de rechten en plichten met betrekking tot het internetgebruik van de leerlingen en de school. Rechten en plichten leerlingen en school De school zal de leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving voor internet en laten werken en goede voorlichting geven over veilig internet gebruik. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het goed gebruik van het schoolnetwerk. De leerling is verantwoordelijk voor het bezoeken van sites, het aangaan van services, het gebruik van externe systemen en de communicatie met personen op het internet. De leerling is uiteraard verantwoordelijk voor zijn/haar acties op het internet en voor de eigen inlog gegevens. De school behoudt zich het recht voor om opgeslagen gegevens en eventueel verkeer op het schoolnetwerk te controleren. Het recht op toegang tot het netwerk kan worden ingetrokken in het geval van misbruik van het netwerk. Regels gericht op Netiquette - geen racistische, seksueel intimiderende, discriminerende of anderszins beledigde uitingen - leerlingen nemen geen identiteit aan die misleidend is voor de personen tot wie zij zich richten - leerlingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Regels die te maken hebben met het gebruik - Het netwerk en internet worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden. Dit betekent dat downloaden van muziek of films e.d. niet is toegestaan. - Geen koop- en verkoop handelingen zijn toegestaan. - Wachtwoorden e.d. zijn strikt persoonlijk. 11

12 - Sites die obsceen zijn, tot haat opruien of anderszins aanstotende informatie geven zijn verboden - en dergelijke informatie wordt niet verzonden of ontvangen. - Er worden geen afspraken gemaakt voor ontmoetingen met personen die men via internet heeft leren kennen. - Chatten wordt niet toegestaan. - Leerlingen krijgen geen eigen school- adres. Het gebruik van een webmailadres is binnen school niet toegestaan. Het volledige Internetstatuut kan worden opgevraagd bij de locatie De veiligheid/arbo Binnen Het Driespan wordt veel aandacht besteed aan veiligheid van leerlingen en medewerkers. Zo is er onlangs op alle locaties een risico inventarisatie onderzoek verricht: Risico Inventarisatie & -Evaluatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is een plan van aanpak gemaakt wat inmiddels voor een groot deel is uitgevoerd. Op alle locaties zijn bedrijfshulpverleners (BHV) aanwezig die regelmatig bij- en nascholingscursussen volgen. Op de locaties worden ontruimingsoefeningen gehouden. In het geval van een letsel of een incident met een leerling worden de ouder(s) verzorger(s) per ommegaande op de hoogte gesteld. Incidenten waarbij een leerling of medewerker letstel heeft opgelopen of op had kunnen lopen worden geregistreerd. Vanaf het moment van aankomst waarop een leerling door de taxichauffeur of ouder(s)/verzorger(s) aan de medewerkers van de school wordt overgedragen tot het moment bij vertrek waarop de verantwoordelijkheid over de leerling weer wordt overgedragen, is iedere leerling onder toezicht van medewerkers van de school. Op alle scholen van Het Driespan maken lesprogramma s ter stimulering van de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Hierin wordt uitgebreid gewerkt aan het creëren van sociale veiligheid en een goede en respectvolle omgang met elkaar. Tijdens deze lessen wordt preventief gewerkt aan het voorkomen van pesten. In het geval er sprake is van pestgedrag wordt dat binnen deze lessen met de leerlingen besproken en begeleid. Als dit onvoldoende helpt wordt er een specifiek plan van aanpak opgesteld Kwaliteitszorg Het verbeteren en in stand houden van de eigen kwaliteit is een belangrijke opdracht van een school. De onderwijsinspectie controleert of de kwaliteit 12

13 voldoende is. De inspectie let daarbij op: Het wettelijk kader, Onderwijs en leren, Zorg voor kwaliteit en Opbrengsten. De kwaliteitszorg van Het Driespan richt zich op de diverse beleidsterreinen en de samenhang ertussen. Binnen Het Driespan worden aanwezige kwaliteiten zorgvuldig geborgd. Verbeteringen worden op een resultaatgerichte wijze aangepakt, in een cyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Dit wordt vormgegeven door het werken met een bedrijfsplan, schoolplannen, jaarplannen en managementcontracten. Het jaarplan van de school geeft sturing aan de ontwikkelingen die zij het komende jaar gaat uitvoeren. Het jaarplan wordt gevormd door het maken van een analyse van de verschillende bronnen waaruit informatie verkregen wordt over de verbeteringen die de school en/of de stichting in gang zal moeten gaan zetten of over de kwaliteiten die ze borgen. Het Driespan heeft kwaliteitskaarten ontworpen waarin aangegeven staat wat onze visie op goed onderwijs is. Op bovenschools niveau is hiermee vastgesteld aan welke criteria de scholen van Het Driespan moeten voldoen. Daarnaast zijn de kwaliteitskaarten aangevuld met locatiespecifieke indicatoren. Deze zijn voortgekomen uit het vastgestelde onderwijsprofiel van de desbetreffende locatie. Dit heeft als resultaat dat zowel op stichting- als op schoolniveau vastgesteld is wat wij verstaan onder goed onderwijs en waarop we sturen. De kwaliteit van het onderwijs op de scholen wordt getoetst door het uitvoeren van een interne audit (interne kwaliteitsmeting) aan de hand van de kwaliteitskaarten. Met de audit wordt de kwaliteit van het primaire proces getoetst en geëvalueerd. Daarnaast wordt met betrekking tot de kwaliteit van goed onderwijs via de audit verantwoording afgelegd op de punten: Doen wat je zegt De goede dingen doen. De goede dingen zeggen De resultaten van de audits worden weer verwerkt in het meerjarenplan en het jaarplan van de school De Driespan Academie Om meer opleidingskansen te creëren en in te springen op de opleidingsbehoefte van medewerkers, heeft de stichting een Driespan Academie opgericht. Dit opleidingsinstituut biedt onze medewerkers de gelegenheid nieuwe wegen in te slaan of verdieping aan te brengen in eigen kennis. Elk ontwikkeltraject is afgestemd op de competenties en talenten van de medewerker en de opdracht die hij heeft in Het Driespan. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van competentieprofielen die behoren bij ieders functie en sluit tegelijkertijd aan bij de strategische ontwikkeling van de organisatie. Alle activiteiten die binnen de Driespan Academie plaatsvinden, passen dus binnen de kaders van het strategisch beleid. 13

14 De Driespan Academie is opgezet in samenwerking met opleidingsinstituut Via Vinci in Breda van IMAGO. Dit nieuwe instituut bewaakt de kwaliteit van het hele professionaliseringstraject van Het Driespan. De komende vier jaar ontwikkelt Het Driespan opleidingen op maat voor al haar medewerkers Schorsing en verwijdering De REC 4 scholen worden bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen hetgeen zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige kinderen regelmatig een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering. Schorsing Een schorsing wordt uitgesproken door de onderwijskundig locatiemanager na overleg met de ouders van de betreffende leerling. Van een schorsing is sprake als een leerling als gevolg van een sanctiemaatregel de toegang tot de school ontzegd wordt gedurende een bepaalde tijd, waarbij een maximum geldt wat betreft de tijdsduur. Het besluit tot schorsing dient tevens schriftelijk en met redenen omkleed gestuurd te worden naar de ouders en tevens dient de inspecteur en de ambtenaar leerplicht van deze brief een afschrift te krijgen. Na afloop van de schorsing dient een gesprek plaats te vinden tussen locatiedirecteur, ouders en leerling. Dit is een voorwaarde alvorens de leerling de klas bezoekt. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat een schorsing een zwaar sanctiemiddel is. De maximumduur van een schorsing is vijf schooldagen. Tot schorsing door de locatiemanager wordt overgegaan in volgende gevallen: - Er is een direct bedreigende en/of intimiderende situatie ontstaat waardoor veiligheid in het geding komt. - Door structureel wangedrag van een leerling. - Bezit van verdovende middelen, wapens. Onder invloed van middelen, indien aantoonbaar. - Bij fysiek dan wel verbaal grensoverschrijdend gedrag. - Bij langdurig negatief gedrag, zonder zicht op verbetering. - Bij gedrag dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving Voor de officiële wettekst betreffende toelating en verwijdering verwijzen we u naar artikel 40 en 61 van de WEC-wet (www.inclusiefonderwijs.nl/wec.pdf). Verwijdering Een verwijdering kan alleen uitgesproken worden door het bevoegd gezag. Een verwijderingprocedure valt onder het bestuursrecht en derhalve kunnen ouders in beroep gaan. Tot verwijdering wordt overgegaan indien: - Een leerling bewust schoolpersoneel aanvalt. - Een leerling binnen een kalenderjaar (gerekend vanaf de eerste schorsing) drie schorsingen heeft gekregen. - Een leerling in verdovende middelen handelt binnen school. - Een leerling geen herindicatie krijgt. 14

15 Vanuit dit beleid is het zaak om per geval een oordeel te vellen en te komen tot een uitspraak. Elk geval staat namelijk op zichzelf. Bij het uiteindelijk bepalen van het oordeel dienen in ieder geval de volgende factoren aan bod te zijn gekomen: - Leeftijd en begaafdheid van de leerling. - De centrale problematiek van de leerling zoals die beschreven staat in het dossier. - De context van het gebeuren. - De mogelijke recidive Fysiek ingrijpen Het Driespan wordt bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen hetgeen zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige leerlingen soms een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Wij zijn van mening dat het niet acceptabel is dat wij kinderen lichamelijk en/of verbaal zo tegemoet treden dat zij daardoor gekwetst worden. Dit neemt echter niet weg dat het soms toch onvermijdelijk is om fysiek in te moeten grijpen als een leerling de confrontatie zoekt met anderen en/of gebouw en meubilair bedreigt dan wel beschadigt Rookbeleid Vanaf is de wet van kracht geworden dat er in openbare gebouwen een rookverbod geldt. In het verlengde van deze wetgeving geldt dat er een algeheel rookverbod is in de schoolgebouwen van Het Driespan. Tevens geldt de afspraak dat ook buiten in het bijzijn van de leerlingen niet gerookt wordt. Op VSO-locaties wordt op deze regel een uitzondering gemaakt voor leerlingen vanaf 16 jaar. Met een ondertekende toestemmingsverklaring van hun ouder(s)/ verzorger(s) mogen zij op een speciaal daarvoor aangewezen plek buiten het gebouw roken. Per locatie zijn daar specifieke afspraken over gemaakt Sponsoring Bij wijze van uitzondering maken de scholen van Het Driespan gebruik van sponsoring. Dat kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico s aan verbonden. Leerlingen zijn een kwetsbare groep. Ze zijn gemakkelijk te beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt en met goede afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in het sponsorbeleid. De drie belangrijkste afspraken zijn: 15

16 1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Het moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en of de continuïteit beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen 1.20 Verzekeringen Het Driespan heeft met betrekking tot haar aansprakelijkheid verzekeringen afgesloten. De Aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het onrechtmatig of nalatig handelen van de school en/of haar personeel en stagiaires. Ook de aansprakelijkheid van de bestuurder is verzekerd. De Schoolongevallenverzekering verzekert zowel leerlingen als personeel bij ongevallen op school. Verder is er een Doorlopende reisverzekering van toepassing bij een schoolreis, kamp, excursie of dienstreis Schade Voor schade die ontstaat door leerlingen zijn de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk. Leerlingen vanaf 16 jaar zijn volledig aansprakelijk te stellen. (Artikel 6:169, Burgerlijk Wetboek). Alle schade die door een leerling aan gebouwen (bijv.glasschade), meubilair (bijv. schade aan een bureautje) of andermans eigendom (bijv. auto/fiets) wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s)/verzorger(s) hersteld! Indien een leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de groepsleerkracht dit direct aan de ouder(s)/verzorger(s) melden. De rekening van het herstellen van de schade wordt vervolgens naar het adres van de betreffende ouder(s)/verzorger(s) gezonden. Indien u een W.A.P. verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) heeft, kunt u proberen het bedrag terug te vorderen. De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen/andermans eigendom toegebracht. Ze vergoedt dus géén materiële kosten De klachtenregeling Als er een klacht is, vindt Het Driespan het belangrijk dat de klager deze eerst bespreekt met degene tegen wie de klacht gericht is of met de leiding van de school. Op deze manier kan dan geprobeerd worden om tot een goede afwikkeling van de klacht te komen waarmee alle partijen tevreden zijn. Eventueel kan er voor gekozen worden om hierbij de interne contactpersoon (vertrouwenspersoon) of de externe vertrouwenspersoon in te schakelen. 16

17 In het geval van een klacht met betrekking tot een leerling zijn de ouder(s), verzorger(s) en/of voogd de gesprekspartners van de school Als goed onderling overleg echter niet tot stand komt of niet met het gewenste resultaat of als de klacht te ernstig is voor bemiddeling dan kan er bij één van de betrokken partijen de behoefte zijn om een klacht in te dienen. De interne klachtenregeling biedt in dat geval een handreiking aan de betrokkenen. De regeling verschaft duidelijkheid over regels en afspraken in geval van een klacht, voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten, geeft termijnen waarbinnen de onderwijslocatie of de afdeling moet reageren en geeft informatie over de procedure. De regeling geeft tevens aan hoe de interne klachtenprocedure aansluit op de externe klachtenprocedure. Als aan het eind van de interne klachtenprocedure geen bevredigend antwoord op de klacht is verkregen, dan staat de weg open naar behandeling van de klacht door de externe klachtencommissie. De adressen van deze landelijke commissie (LKC) treft u aan in de klachtenregeling. Interne contactpersoon Op iedere locatie is er tenminste één contactpersoon met wie de klacht besproken kan worden. De contactpersoon is een medewerker van de school en verwijst de klager indien nodig naar de externe vertrouwenspersoon. Externe vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht met de klager en gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. De externe vertrouwenspersoon is geen medewerker van Het Driespan. Landelijke klachtencommissie U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Ongewenste intimiteiten Op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht kent de inspectie vertrouwensinspecteurs die fungeren als aanspreekpunt bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, fysiek geweld en psychisch geweld. Wat seksueel misbruik betreft zijn scholen wettelijk verplicht contact op te nemen met de inspectie. Vertrouwensinspectie ongewenste intimiteiten Regionale Expertise Centra

18 Namen en adressen m.b.t. de Klachtenregeling Bevoegd gezag College van Bestuur Stichting (Voortgezet) Speciaal Onderwijs REC-4 West- Brabant/Zeeland Het Driespan : Dhr. R.S. Hofkes Bredaseweg 21, 4872 LA Etten Leur Integraal directeur VSO-scholen regio Breda Mevr. S. Vingerhoeds. Locatiemanager Dhr. F.W.M. Beesems Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Mevr. M.H. Boogaards Mad. Curieplein 5, 4834 XS BREDA Landelijke Klachtencommissie Postbus 162, 3440 AD Woerden tel: fax: website: NB De volledige klachtenregeling is op te vragen bij de school Het vervoer Het vervoer van en naar school (externe leerlingen) gebeurt op eigen gelegenheid of per kleine bus of taxi. Als het kind geplaatst wordt op een school van Het Driespan bepaalt de woongemeente op welke manier het vervoer dient te gebeuren. De gemeente betaalt het vervoer en is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van het inkomen kan de gemeente een beperkte eigen bijdrage vragen. Het vervoer van de leerlingen is een verantwoordelijkheid van de ouder(s)/ verzorger(s) en de gemeente. In goed samenspel tussen vervoerder en ouder(s)/verzorger(s) dient bewaakt te worden dat de leerling veilig en prettig van en naar de school kan reizen. Dit is vastgelegd in een zogenaamd vervoersreglement. De ouder(s)/verzorger(s) dienen een aanvraag voor vervoer van hun zoon/dochter in bij de gemeente in de woonplaats van de betreffende leerling. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met de ambtenaar leerlingenvervoer in de plaatselijke gemeente. De school kan de vervoerder adviseren over de gang van zaken tijdens het vervoer. 18

19 Het vervoer van het kind dient tijdig te geregeld te worden. Er zijn diverse afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de vervoersbedrijven. Ouder(s)/verzorger(s) van interne leerlingen, kunnen een beroep doen op de vervoerskostenregeling weekend/ vakantievervoer. Zij dienen zich in verbinding te stellen met de gemeente van inwoning, afd. Onderwijs. Ingeval van klachten over het vervoer kan dit altijd met de chauffeur of het vervoersbedrijf besproken worden. Mocht dit niet tot de oplossing leiden dan kunnen de ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de gemeente. In het geval er een weeralarm wordt afgekondigd volgt de school de besluitvorming van de ouder(s)/verzorger(s) of het taxibedrijf of een leerling eerder door hen wordt opgehaald of op de gewone vertrektijd Verlofregeling en absenties Verlof wegens bijzondere omstandigheden Ons bereiken regelmatig verzoeken voor verlof van leerlingen buiten de schoolvakanties wegens bijzondere omstandigheden. Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) zo'n verzoek indienen, is daar beslist een goede reden voor. Dit verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de onderwijskundig locatiemanager en die beoordeelt of dit verlof toegekend kan worden. De Leerplichtwet schrijft voor dat dit verlof alleen toegekend mag worden op grond van gewichtige omstandigheden. Dit begrip moet zeer beperkt worden uitgelegd (bijv. bezoek arts, huwelijksfeest aanverwanten, begrafenis, verhuizing). Er kunnen maximaal 10 dagen per jaar aangevraagd worden. Deze regeling is zeker niet bedoeld voor een dagje vrij of extra vakantie! Omdat steeds meer vrij gevraagd wordt buiten de schoolvakanties, willen we de ouder(s)/verzorger(s) vragen alleen indien strikt noodzakelijk een dergelijk verzoek in te dienen. Vakantieverlof De ouder(s)/verzorger(s) dienen zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In heel bijzondere gevallen mag de locatiemanager een leerling vrij geven om met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouder(s)/verzorger(s) die door hun beroep geen vakantie kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden met daarbij een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat er geen ander moment is om met vakantie te gaan. Er mag geen toestemming gegeven worden als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Ziekmeldingen Als een leerling ziek is kan het niet naar school. Wij verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) nadrukkelijk dit telefonisch aan school te melden voor de aanvang van de lessen bij het secretariaat of de groepsleerkracht. Wij moeten immers weten dat een kind afwezig is en waarom. Graag ook een telefoontje of een briefje wanneer een kind om een andere reden niet naar school kan komen of als het niet op tijd kan zijn, liefst ook vóór schooltijd! Ook de chauffeur dient gewaarschuwd te worden. 19

20 1.25 Vakantierooster Vakantierooster Zomervakantie 2008 : 7 juli t/m 15 augustus 2008 Herfstvakantie : 13 oktober t/m 17 oktober 2008 Kerstvakantie : 22 december 2008 t/m 2 januari 2009 Voorjaarsvakantie : 23 februari t/m 27 februari e paasdag : 13 april 2009 Meivakantie : 27 april t/m 8 mei 2009 Hemelvaart : 21 en 22 mei e Pinksterdag : 1 juni 2009 Zomervakantie 2009 : 27 juli t/m 04 september 2009 NB: Op de VSO-locaties De Berkenhof-PGO, Het Berkenhofcollege-Brederostraat, Het Berkenhofcollege-Jacob Catssingel, Het Berkenhofcollege Twikkelstraat, Het Mozaïekcollege, School Lievenshove-Oosterhout, Het Koperakkercollege- Guido Gezellelaan en Het Koperakkercollege-Reigerlaan duurt de zomervakantie 2008 tot en met 22 augustus en begint de zomervakantie 2009 op 20 juli Bijzondere dagen Op 21 november 2008 zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag. Op 10 april 2009 (Goede Vrijdag) zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag 20

SCHOOLGIDS 2011-2012. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

SCHOOLGIDS 2011-2012. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), SCHOOLGIDS 2011-2012 Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids van Het Warandecollege in Oosterhout. U leest deze schoolgids omdat u belangstelling heeft voor onze school of omdat

Nadere informatie

Schoolgids De Kornalijn 2010-2011

Schoolgids De Kornalijn 2010-2011 Schoolgids De Kornalijn 2010-2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids van De Kornalijn in Bergen op Zoom. U leest deze schoolgids omdat u belangstelling heeft voor onze

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Basisdocument Sponsoring.

Basisdocument Sponsoring. Basisdocument Sponsoring www.avs.nl Januari 2003 www.avs.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding, doel en reden van het basisdocument, p.1 2. Inhoud wetgeving en convenant, p.1 3. Rechten en plichten per doelgroep,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsformulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Meer Informatie Deze folder is een uitgave van de gemeente Woensdrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.jn.

Meer Informatie Deze folder is een uitgave van de gemeente Woensdrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.jn. Vraag het de gemeente Deze folder dient als toelichting op de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Woensdrecht. Deze verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Zoals uit de folder blijkt

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2 Blz. 2. Behandeling van de klacht 3 2.1. De contactpersoon 3 2.2. De vertrouwenspersoon 3 2.3. De klachtencommissie 3 2.4. De procedure

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5

Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang de 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inleiding Ondanks dat Kinderopvang De 5 open, eerlijk en oprecht handelt en communiceert kan het toch zijn dat er ontevredenheid bij

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO

Klachtenregeling PO/VO Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland DEFINITIEF BESLUIT 2 juni 2015 Auteurs: Hans Stolk Gijs Langeslag André Last 0 Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord-

Nadere informatie

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs. Let op! Als u dit formulier met pen invult, graag in blokletters invullen!! Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal)

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Medewerkers

Klachtenregeling voor Medewerkers Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008 Definitieve vaststelling door Raad van bestuur

Nadere informatie

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016 De Muldersteeg Informatiekalender 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de informatiekalender voor het schooljaar 2015-2016 In deze kalender vindt u veel informatie. Het betreft algemene en

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie