Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,"

Transcriptie

1 Schoolgids Het Berkenhofcollege locatie Galderseweg Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van de locatie aan de Galderseweg. U leest deze schoolgids omdat u belangstelling heeft voor onze school of omdat uw zoon of dochter hier onderwijs volgt. Binnen het door het bestuur vastgestelde beleid wordt deze gids jaarlijks uitgewerkt om u de noodzakelijke informatie over onze school te geven. In deze gids kunt u ook lezen wat u van onze school mag verwachten. Wij hopen dat deze gids u kan helpen wegwijs te worden binnen onze school en kan bijdragen aan een goed schooljaar. september 2008 Schoolteam Berkenhofcollege locatie Galderseweg 1

2 Inhoudsopgave 1 Het Driespan 1.1 Inleiding De missie Over Het Driespan Het management van Het Driespan De scholen De inspectie Medezeggenschap De Oudercommissies De ouderbijdrage Informatieverstrekking aan niet samenwonende ouders Privacy Het internetstatuut De veiligheid/arbo Kwaliteitszorg De Driespan Academie Schorsing en verwijdering Fysiek ingrijpen Rookbeleid Sponsoring Verzekeringen Schade De klachtenregeling Het vervoer Verlofregeling en absenties Vakantierooster 20 2 REC 4 Meander 2.1 Inleiding Met de rugzak naar school Indicatiestelling van REC 4 Meander REC 4 Meander onderwijs en ambulante begeleiding Projecten REC 4 Meander Het Steunpunt Autisme West-Brabant 28 2

3 3 Het Berkenhofcollege 3.1 Algemene gegevens Beschrijving van de school Schoolsituatie Missie en visie Het onderwijsaanbod Schooljaar een terugblik Schooljaar Het Team Samenstelling team De Onderwijstijd De leerlingbegeleiding De psycholoog De orthodidactische begeleiding De orthopedagogische begeleiding Het pedagogisch klimaat De oudercontacten De ouderenquête Recht op inzage De kwaliteitszorg in het Berkenhofcollege 5. Regelingen en praktische zaken Vakantierooster Schooltijden Data oudergesprekken De schoolfotograaf Vervoer Overblijven Verlofregeling en absenties Schade, ongevallen en verzekering Het roken op school Diverse kosten Kosten vso-leerlingen Boekenborg Het huren van kluisjes Schoolbenodigdheden Kinderbijslagformulieren 57 3

4 1 Het Driespan 1.1 Inleiding De scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van het Regionaal Expertiscentrum cluster 4 (REC 4) in West-Brabant vallen onder het bestuur van de Stichting (voortgezet) speciaal onderwijs REC 4 West- Brabant/ Zeeland: Het Driespan. Samen vormen zij REC 4 Meander, Kamer West-Brabant. 1.2 De missie Het Driespan biedt gespecialiseerde onderwijszorg aan leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbeperking en ondersteunt de ouders van deze leerlingen bij de indicatiestelling en schoolkeuze. Deze missie van Het Driespan vormt het hart van de stichting. Zij geeft aan waar we samen voor staan en vormt de boodschap die we graag willen uitdragen aan alle partners in het onderwijs. Binnen Het Driespan geven we inhoud aan de missie door er kernwaarden aan te verbinden: samen, innovatief, onderscheidend en transparant. Ze vormen de eigenschappen van alle scholen. Eigenschappen die in de praktijk tot uiting komen in onze dagelijkse werkzaamheden. Om het voor medewerkers gemakkelijker te maken om de kernwaarden eigen maken, heeft de stichting zeven gouden regels opgesteld. De zeven gouden regels: Creëer een betrokken omgeving Stimuleer een open communicatie Ontwikkel jezelf en elkaar Werk organisatiebreed samen. Blijf gericht op resultaten en de weg daarnaar toe. Ga altijd uit van mogelijkheden en grijp je kansen. Zet de klant centraal 1.3 Over Het Driespan Binnen het Driespan werken we met hart en expertise. Dat is te zien en te voelen. We zijn er trots op onderwijs, begeleiding en ondersteuning te bieden aan onze leerlingen, hun ouders en begeleiders. De gespecialiseerde onderwijszorg wordt aangeboden in scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, maar ook in de vorm van ambulante begeleiding binnen reguliere scholen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het Driespan zet in op voortdurende verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen die onder haar koepel staan werken aan professionalisering. En dat is nodig, want het onderwijs is continu in beweging. Het Driespan is een lerende organisatie en dat betekent dat ieder team en medewerker werkt aan zijn deskundigheid en competenties om alle leerlingen een zo goed mogelijke begeleiding te geven en eigentijds onderwijs tot stand te brengen. 4

5 Wij spelen in op ontwikkelingen door aandachtig stil te staan en te kijken naar de identiteit van onze scholen, naar waar wij samen voor staan. Op die manier weten we ook wat we van elkaar mogen verwachten. Als we een helder beeld hebben van onze eigen organisatie kunnen we vervolgens borgen waar we goed in zijn en verbeteringen aanbrengen waar dat nodig is. Met de expertise die ons onderwijsteam in huis heeft, spelen we een belangrijk rol in het tot stand brengen van Passend Onderwijs in de regio. 1.4 Het management van Het Driespan Het Driespan wordt aangestuurd door het College van Bestuur die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid in Stichting Het Driespan. College van Bestuur: Dhr. drs. R.S. Hofkes Voorzitter Raad van Toezicht: Dhr. mr. Th.A.G.M. van der Weijden Het onderwijs wordt gegeven op veertien onderwijslocaties die ingedeeld zijn in drie regio s. Iedere regio heeft een eigen integraal directeur die verantwoordelijk is voor de scholen van de desbetreffende regio. Regio SO/VSO Bergen op Zoom, Halsteren en Roosendaal Integraal directeur: Dhr. T. van Teeffelen Regio SO Breda en Rijsbergen Integraal directeur: Dhr N. Jonk Regio VSO Breda, Oosterhout Integraal directeur: Mevr. S. Vingerhoeds Tevens is er een integraal directeur voor het Regionaal Expertisecentrum en kwaliteitszorg. Onder voorzitterschap van het College van Bestuur vormen de integraal directeuren de centrale directie van Het Driespan. Regionaal Expertisecentrum en kwaliteitszorg: Integraal directeur: Mevr. Drs. C. Ligt Het adres van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Centrale Directie: Bestuursbureau Het Driespan Hof van den Houte 91-93, 4873 AZ Etten-leur Telefoon College van Bestuur: Telefoon Centrale Directie: fax: Op de schoollocaties zijn locatiemanagers (LM) verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de leerlingbegeleiding. Zij kunnen in hun werkzaamheden bijgestaan worden door intern begeleiders/ leerlingbegeleiders. 5

6 1.5 De scholen Het Driespan heeft zestien scholen in West-Brabant. Regio SO/VSO Bergen op Zoom en Roosendaal Integraal directeur: Dhr T. van Teeffelen De Fakkel Van Goghlaan 8, 4703 JB ROOSENDAAL telefoon: fax: locatiemanager: dhr. J. Broos De Koperakker-Bergen op Zoom: Guido Gezellelaan 18, 4624 GM BERGEN OP ZOOM Postbus 851, 4600 AW Bergen op Zoom telefoon: locatiemanager: mevr. A. Wigard locatiemanager: mevr. J. de Leede Het Koperakkercollege-Guido Gezellelaan: Guido Gezellelaan 20, 4624 GM Bergen op Zoom Postbus 851, 4600 AW Bergen op Zoom telefoon: locatiemanager: mevr. A. Kleinen Het Koperakkercollege-Reigerlaan: Reigerlaan 72, 4661 AE Halsteren Postbus 851, 4600 AW Bergen op Zoom telefoon: locatiemanager: dhr. H. Beesems Het Mozaïekcollege: Charitasstraat 8, 4702 ZM Roosendaal telefoon: fax: locatiemanager: mevr. E. van Loon 6

7 Regio SO Breda, Oosterhout en Rijsbergen, Integraal directeur: Dhr N. Jonk De Berkenhof-Kliniekschool: Galderseweg 87, 4836 AD BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. M. Roozen De Koperakker-Rijsbergen: Montenslaan 2a, 4891 SN RIJSBERGEN telefoon: fax: locatiemanager: mevr. I. van Dijk vacature Het Kristal: Raaimoeren 17, 4824 KA BREDA telefoon: fax: Locatiemanager: mevr. K. de Wild De Muldersteeg: Muldersteeg 6, 4901 ZG OOSTERHOUT telefoon: fax: locatiemanager: mevr. I. van Dijk De Singel: Adriaan van Bergenstraat 428, 4811 SZ BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. H. van Moerkerk Regio VSO Breda, Oosterhout Integraal directeur: mevr. S.Vingerhoeds Het Berkenhofcollege-Brederostraat: Brederostraat 35, 4819 HG BREDA telefoon: locatiemanager: dhr. I. van Riel 7

8 Het Berkenhofcollege-Jacob Catssingel: Jacob Catssingel 10, 4819 HC BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. H. Simonse Het Berkenhofcollege-Twikkelstraat: Twikkelstraat 61, 4834 LL BREDA telefoon: locatiemanager: mevr. A. Schoonderbeek De Berkenhof-PGO: Galderseweg 87, 4836 AD BREDA telefoon: fax: locatiemanager: dhr. F. Beesems School Lievenshove-Den Hey-Acker: Galderseweg 7, 4836 AB BREDA postbus 4737, 4803 ES BREDA telefoon: fax: locatiemanager: mevr. D. Verweij dhr. R. van Amstel School Lievenshove-Oosterhout: Bredaseweg 140, 4904 SC OOSTERHOUT telefoon: fax: locatiemanager: dhr. K. van der Linden Regionaal Expertisecentrum en Kwaliteitszorg Integraal directeur mevr. drs. C. Ligt Afdelingsmanager Dienst Ambulante begeleiding: mevr. Y. van Hoof Afdelingsmanager Aanmeldpunt REC Meander Kamer Brabant: mevr. N. Veraart Afdeling Aanmelding, Indicatiestelling en Plaatsing Hof van den Houte 61, 4873 AZ ETTEN LEUR telefoon fax

9 Dienst Ambulante Begeleiding Hof van den Houte 61, 4873 AZ ETTEN LEUR Telefoon Regionaal Coördinatiepunt Projecten Herstart en Op De Rails Hof van den Houte 61, 4873 AZ ETTEN LEUR telefoon fax Steunpunt Autisme West-Brabant Riethil 12, 4825 AP BREDA telefoon De inspectie De scholen van Stichting Het Driespan vallen onder de inspectie van de Regionale Expertise Centra (REC). Als er vragen zijn over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u die richten aan de Inspectie van het onderwijs. Inspectie van het onderwijs Postbus 51 Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) 1.7 Medezeggenschap In Het Driespan is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) die bovenschoolse zaken behandelt en hierover instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Op de locaties zijn Deelraden ingesteld. De Deelraad (DR) van een locatie heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij beleidszaken die betrekking hebben op de desbetreffende locatie. De Deelraad wordt gevormd door ouders en personeelsleden van de locatie. Namens het bestuur wordt het overleg met de DR gevoerd door de locatiemanager. De Deelraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De vergaderdata worden aan het begin van het jaar vastgesteld. Ouder(s) / verzorger(s) en personeelsleden kunnen zich aan het begin van het schooljaar verkiesbaar stellen. De zittingsperiode geldt (indien mogelijk) voor drie jaar. 9

10 1.8 De Oudercommissies Op verschillende locaties zijn oudercommissies ingesteld. De oudercommissie probeert de belangen van u en de kinderen goed onder de aandacht te brengen bij het management en het schoolteam. De oudercommissie heeft haar inbreng bij het organiseren van en assisteren bij vieringen, uitstapje, sportdag enz., maar ook door het verrichten van hand- en spandiensten. 1.9 De ouderbijdrage Niet alle kosten die de school maakt, worden gesubsidieerd: te denken valt aan de schoolreis, Sinterklaas, de vieringen, excursies of een traktatie. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van 30,- per schooljaar. Deze gelden worden besteed aan activiteiten voor de leerlingen. Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, wordt toch nadrukkelijk verzocht deze bijdrage te betalen om deze speciale activiteiten te kunnen regelen Informatieverstrekking aan niet samenwonende ouders In het geval dat de ouders van een leerling niet samenwonen is het soms onduidelijk hoe de communicatie van school en ouders het beste georganiseerd kan worden. Meestal gaat het kind bij één van de ouders wonen en heeft de andere ouder een omgangsregeling met het kind. We spreken dan over een verzorgende en een niet verzorgende ouder. De scholen van het Driespan hebben afspraken gemaakt betreffende het verstrekken van informatie aan beide ouders. Bij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders evenveel recht op schoolinformatie. Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere op de hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind. Mocht door omstandigheden dit niet gebeuren dan kan de niet verzorgende ouder alsnog de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van de zoon of dochter te geven. De school zal dan deze gegevens moeten verstrekken, maar er zal altijd een verzoek aan vooraf moeten gaan. Daarnaast zal de school de andere ouder hierover inlichten. Op basis van een schriftelijk verzoek kan de niet verzorgende ouder belangrijke informatie van de school zoals de schoolgids, de schoolkalender en uitnodigingen voor ouderavonden of leerlingbesprekingen per post of per ontvangen. Het feit dat de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatie verschaffing aan de andere ouder, mag voor de school geen reden zijn om de gevraagde informatie niet te verschaffen. 10

11 De school is verplicht om twee aparte gesprekken te organiseren als beide ouders over hun kind willen komen praten maar niet samen. In het geval een ouder niet het ouderlijk gezag heeft kan deze contact opnemen met de school om de belangrijkste zaken omtrent de ontwikkelingen van het kind op school te bespreken. Dit onder het voorbehoud dat het belang van het kind zich daar tegen verzet en de rechter anders besloten heeft. De andere ouder zal over dit verzoek geïnformeerd worden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de locatiemanager Privacy Ter waarborging van privacy van zowel personeelsleden, leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) is een privacyreglement opgesteld, dat op te vragen is bij de school Het internetstatuut Behalve de geweldige mogelijkheden van het internet kunnen er door het gebruik van internet ook vervelende situaties ontstaan. Vandaar dat we het gebruik van internet in de school aan regels gebonden hebben. Het internetstatuut van Het Driespan regelt de rechten en plichten met betrekking tot het internetgebruik van de leerlingen en de school. Rechten en plichten leerlingen en school De school zal de leerlingen in een zo veilig mogelijke omgeving voor internet en laten werken en goede voorlichting geven over veilig internet gebruik. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het goed gebruik van het schoolnetwerk. De leerling is verantwoordelijk voor het bezoeken van sites, het aangaan van services, het gebruik van externe systemen en de communicatie met personen op het internet. De leerling is uiteraard verantwoordelijk voor zijn/haar acties op het internet en voor de eigen inlog gegevens. De school behoudt zich het recht voor om opgeslagen gegevens en eventueel verkeer op het schoolnetwerk te controleren. Het recht op toegang tot het netwerk kan worden ingetrokken in het geval van misbruik van het netwerk. Regels gericht op Netiquette - geen racistische, seksueel intimiderende, discriminerende of anderszins beledigde uitingen - leerlingen nemen geen identiteit aan die misleidend is voor de personen tot wie zij zich richten - leerlingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Regels die te maken hebben met het gebruik - Het netwerk en internet worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden. Dit betekent dat downloaden van muziek of films e.d. niet is toegestaan. - Geen koop- en verkoop handelingen zijn toegestaan. - Wachtwoorden e.d. zijn strikt persoonlijk. 11

12 - Sites die obsceen zijn, tot haat opruien of anderszins aanstotende informatie geven zijn verboden - en dergelijke informatie wordt niet verzonden of ontvangen. - Er worden geen afspraken gemaakt voor ontmoetingen met personen die men via internet heeft leren kennen. - Chatten wordt niet toegestaan. - Leerlingen krijgen geen eigen school- adres. Het gebruik van een webmailadres is binnen school niet toegestaan. Het volledige Internetstatuut kan worden opgevraagd bij de locatie De veiligheid/arbo Binnen Het Driespan wordt veel aandacht besteed aan veiligheid van leerlingen en medewerkers. Zo is er onlangs op alle locaties een risico inventarisatie onderzoek verricht: Risico Inventarisatie & -Evaluatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is een plan van aanpak gemaakt wat inmiddels voor een groot deel is uitgevoerd. Op alle locaties zijn bedrijfshulpverleners (BHV) aanwezig die regelmatig bij- en nascholingscursussen volgen. Op de locaties worden ontruimingsoefeningen gehouden. In het geval van een letsel of een incident met een leerling worden de ouder(s) verzorger(s) per ommegaande op de hoogte gesteld. Incidenten waarbij een leerling of medewerker letstel heeft opgelopen of op had kunnen lopen worden geregistreerd. Vanaf het moment van aankomst waarop een leerling door de taxichauffeur of ouder(s)/verzorger(s) aan de medewerkers van de school wordt overgedragen tot het moment bij vertrek waarop de verantwoordelijkheid over de leerling weer wordt overgedragen, is iedere leerling onder toezicht van medewerkers van de school. Op alle scholen van Het Driespan maken lesprogramma s ter stimulering van de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Hierin wordt uitgebreid gewerkt aan het creëren van sociale veiligheid en een goede en respectvolle omgang met elkaar. Tijdens deze lessen wordt preventief gewerkt aan het voorkomen van pesten. In het geval er sprake is van pestgedrag wordt dat binnen deze lessen met de leerlingen besproken en begeleid. Als dit onvoldoende helpt wordt er een specifiek plan van aanpak opgesteld Kwaliteitszorg Het verbeteren en in stand houden van de eigen kwaliteit is een belangrijke opdracht van een school. De onderwijsinspectie controleert of de kwaliteit 12

13 voldoende is. De inspectie let daarbij op: Het wettelijk kader, Onderwijs en leren, Zorg voor kwaliteit en Opbrengsten. De kwaliteitszorg van Het Driespan richt zich op de diverse beleidsterreinen en de samenhang ertussen. Binnen Het Driespan worden aanwezige kwaliteiten zorgvuldig geborgd. Verbeteringen worden op een resultaatgerichte wijze aangepakt, in een cyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Dit wordt vormgegeven door het werken met een bedrijfsplan, schoolplannen, jaarplannen en managementcontracten. Het jaarplan van de school geeft sturing aan de ontwikkelingen die zij het komende jaar gaat uitvoeren. Het jaarplan wordt gevormd door het maken van een analyse van de verschillende bronnen waaruit informatie verkregen wordt over de verbeteringen die de school en/of de stichting in gang zal moeten gaan zetten of over de kwaliteiten die ze borgen. Het Driespan heeft kwaliteitskaarten ontworpen waarin aangegeven staat wat onze visie op goed onderwijs is. Op bovenschools niveau is hiermee vastgesteld aan welke criteria de scholen van Het Driespan moeten voldoen. Daarnaast zijn de kwaliteitskaarten aangevuld met locatiespecifieke indicatoren. Deze zijn voortgekomen uit het vastgestelde onderwijsprofiel van de desbetreffende locatie. Dit heeft als resultaat dat zowel op stichting- als op schoolniveau vastgesteld is wat wij verstaan onder goed onderwijs en waarop we sturen. De kwaliteit van het onderwijs op de scholen wordt getoetst door het uitvoeren van een interne audit (interne kwaliteitsmeting) aan de hand van de kwaliteitskaarten. Met de audit wordt de kwaliteit van het primaire proces getoetst en geëvalueerd. Daarnaast wordt met betrekking tot de kwaliteit van goed onderwijs via de audit verantwoording afgelegd op de punten: Doen wat je zegt De goede dingen doen. De goede dingen zeggen De resultaten van de audits worden weer verwerkt in het meerjarenplan en het jaarplan van de school De Driespan Academie Om meer opleidingskansen te creëren en in te springen op de opleidingsbehoefte van medewerkers, heeft de stichting een Driespan Academie opgericht. Dit opleidingsinstituut biedt onze medewerkers de gelegenheid nieuwe wegen in te slaan of verdieping aan te brengen in eigen kennis. Elk ontwikkeltraject is afgestemd op de competenties en talenten van de medewerker en de opdracht die hij heeft in Het Driespan. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van competentieprofielen die behoren bij ieders functie en sluit tegelijkertijd aan bij de strategische ontwikkeling van de organisatie. Alle activiteiten die binnen de Driespan Academie plaatsvinden, passen dus binnen de kaders van het strategisch beleid. 13

14 De Driespan Academie is opgezet in samenwerking met opleidingsinstituut Via Vinci in Breda van IMAGO. Dit nieuwe instituut bewaakt de kwaliteit van het hele professionaliseringstraject van Het Driespan. De komende vier jaar ontwikkelt Het Driespan opleidingen op maat voor al haar medewerkers Schorsing en verwijdering De REC 4 scholen worden bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen hetgeen zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige kinderen regelmatig een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering. Schorsing Een schorsing wordt uitgesproken door de onderwijskundig locatiemanager na overleg met de ouders van de betreffende leerling. Van een schorsing is sprake als een leerling als gevolg van een sanctiemaatregel de toegang tot de school ontzegd wordt gedurende een bepaalde tijd, waarbij een maximum geldt wat betreft de tijdsduur. Het besluit tot schorsing dient tevens schriftelijk en met redenen omkleed gestuurd te worden naar de ouders en tevens dient de inspecteur en de ambtenaar leerplicht van deze brief een afschrift te krijgen. Na afloop van de schorsing dient een gesprek plaats te vinden tussen locatiedirecteur, ouders en leerling. Dit is een voorwaarde alvorens de leerling de klas bezoekt. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat een schorsing een zwaar sanctiemiddel is. De maximumduur van een schorsing is vijf schooldagen. Tot schorsing door de locatiemanager wordt overgegaan in volgende gevallen: - Er is een direct bedreigende en/of intimiderende situatie ontstaat waardoor veiligheid in het geding komt. - Door structureel wangedrag van een leerling. - Bezit van verdovende middelen, wapens. Onder invloed van middelen, indien aantoonbaar. - Bij fysiek dan wel verbaal grensoverschrijdend gedrag. - Bij langdurig negatief gedrag, zonder zicht op verbetering. - Bij gedrag dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving Voor de officiële wettekst betreffende toelating en verwijdering verwijzen we u naar artikel 40 en 61 van de WEC-wet (www.inclusiefonderwijs.nl/wec.pdf). Verwijdering Een verwijdering kan alleen uitgesproken worden door het bevoegd gezag. Een verwijderingprocedure valt onder het bestuursrecht en derhalve kunnen ouders in beroep gaan. Tot verwijdering wordt overgegaan indien: - Een leerling bewust schoolpersoneel aanvalt. - Een leerling binnen een kalenderjaar (gerekend vanaf de eerste schorsing) drie schorsingen heeft gekregen. - Een leerling in verdovende middelen handelt binnen school. - Een leerling geen herindicatie krijgt. 14

15 Vanuit dit beleid is het zaak om per geval een oordeel te vellen en te komen tot een uitspraak. Elk geval staat namelijk op zichzelf. Bij het uiteindelijk bepalen van het oordeel dienen in ieder geval de volgende factoren aan bod te zijn gekomen: - Leeftijd en begaafdheid van de leerling. - De centrale problematiek van de leerling zoals die beschreven staat in het dossier. - De context van het gebeuren. - De mogelijke recidive Fysiek ingrijpen Het Driespan wordt bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen hetgeen zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige leerlingen soms een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Wij zijn van mening dat het niet acceptabel is dat wij kinderen lichamelijk en/of verbaal zo tegemoet treden dat zij daardoor gekwetst worden. Dit neemt echter niet weg dat het soms toch onvermijdelijk is om fysiek in te moeten grijpen als een leerling de confrontatie zoekt met anderen en/of gebouw en meubilair bedreigt dan wel beschadigt Rookbeleid Vanaf is de wet van kracht geworden dat er in openbare gebouwen een rookverbod geldt. In het verlengde van deze wetgeving geldt dat er een algeheel rookverbod is in de schoolgebouwen van Het Driespan. Tevens geldt de afspraak dat ook buiten in het bijzijn van de leerlingen niet gerookt wordt. Op VSO-locaties wordt op deze regel een uitzondering gemaakt voor leerlingen vanaf 16 jaar. Met een ondertekende toestemmingsverklaring van hun ouder(s)/ verzorger(s) mogen zij op een speciaal daarvoor aangewezen plek buiten het gebouw roken. Per locatie zijn daar specifieke afspraken over gemaakt Sponsoring Bij wijze van uitzondering maken de scholen van Het Driespan gebruik van sponsoring. Dat kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico s aan verbonden. Leerlingen zijn een kwetsbare groep. Ze zijn gemakkelijk te beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt en met goede afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in het sponsorbeleid. De drie belangrijkste afspraken zijn: 15

16 1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Het moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en of de continuïteit beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen 1.20 Verzekeringen Het Driespan heeft met betrekking tot haar aansprakelijkheid verzekeringen afgesloten. De Aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het onrechtmatig of nalatig handelen van de school en/of haar personeel en stagiaires. Ook de aansprakelijkheid van de bestuurder is verzekerd. De Schoolongevallenverzekering verzekert zowel leerlingen als personeel bij ongevallen op school. Verder is er een Doorlopende reisverzekering van toepassing bij een schoolreis, kamp, excursie of dienstreis Schade Voor schade die ontstaat door leerlingen zijn de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk. Leerlingen vanaf 16 jaar zijn volledig aansprakelijk te stellen. (Artikel 6:169, Burgerlijk Wetboek). Alle schade die door een leerling aan gebouwen (bijv.glasschade), meubilair (bijv. schade aan een bureautje) of andermans eigendom (bijv. auto/fiets) wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s)/verzorger(s) hersteld! Indien een leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de groepsleerkracht dit direct aan de ouder(s)/verzorger(s) melden. De rekening van het herstellen van de schade wordt vervolgens naar het adres van de betreffende ouder(s)/verzorger(s) gezonden. Indien u een W.A.P. verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) heeft, kunt u proberen het bedrag terug te vorderen. De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen/andermans eigendom toegebracht. Ze vergoedt dus géén materiële kosten De klachtenregeling Als er een klacht is, vindt Het Driespan het belangrijk dat de klager deze eerst bespreekt met degene tegen wie de klacht gericht is of met de leiding van de school. Op deze manier kan dan geprobeerd worden om tot een goede afwikkeling van de klacht te komen waarmee alle partijen tevreden zijn. Eventueel kan er voor gekozen worden om hierbij de interne contactpersoon (vertrouwenspersoon) of de externe vertrouwenspersoon in te schakelen. 16

17 In het geval van een klacht met betrekking tot een leerling zijn de ouder(s), verzorger(s) en/of voogd de gesprekspartners van de school Als goed onderling overleg echter niet tot stand komt of niet met het gewenste resultaat of als de klacht te ernstig is voor bemiddeling dan kan er bij één van de betrokken partijen de behoefte zijn om een klacht in te dienen. De interne klachtenregeling biedt in dat geval een handreiking aan de betrokkenen. De regeling verschaft duidelijkheid over regels en afspraken in geval van een klacht, voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten, geeft termijnen waarbinnen de onderwijslocatie of de afdeling moet reageren en geeft informatie over de procedure. De regeling geeft tevens aan hoe de interne klachtenprocedure aansluit op de externe klachtenprocedure. Als aan het eind van de interne klachtenprocedure geen bevredigend antwoord op de klacht is verkregen, dan staat de weg open naar behandeling van de klacht door de externe klachtencommissie. De adressen van deze landelijke commissie (LKC) treft u aan in de klachtenregeling. Interne contactpersoon Op iedere locatie is er tenminste één contactpersoon met wie de klacht besproken kan worden. De contactpersoon is een medewerker van de school en verwijst de klager indien nodig naar de externe vertrouwenspersoon. Externe vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht met de klager en gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. De externe vertrouwenspersoon is geen medewerker van Het Driespan. Landelijke klachtencommissie U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Ongewenste intimiteiten Op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht kent de inspectie vertrouwensinspecteurs die fungeren als aanspreekpunt bij klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, fysiek geweld en psychisch geweld. Wat seksueel misbruik betreft zijn scholen wettelijk verplicht contact op te nemen met de inspectie. Vertrouwensinspectie ongewenste intimiteiten Regionale Expertise Centra

18 Namen en adressen m.b.t. de Klachtenregeling Bevoegd gezag College van Bestuur Stichting (Voortgezet) Speciaal Onderwijs REC-4 West- Brabant/Zeeland Het Driespan : Dhr. R.S. Hofkes Bredaseweg 21, 4872 LA Etten Leur Integraal directeur VSO-scholen regio Breda Mevr. S. Vingerhoeds. Locatiemanager Dhr. F.W.M. Beesems Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Mevr. M.H. Boogaards Mad. Curieplein 5, 4834 XS BREDA Landelijke Klachtencommissie Postbus 162, 3440 AD Woerden tel: fax: website: NB De volledige klachtenregeling is op te vragen bij de school Het vervoer Het vervoer van en naar school (externe leerlingen) gebeurt op eigen gelegenheid of per kleine bus of taxi. Als het kind geplaatst wordt op een school van Het Driespan bepaalt de woongemeente op welke manier het vervoer dient te gebeuren. De gemeente betaalt het vervoer en is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van het inkomen kan de gemeente een beperkte eigen bijdrage vragen. Het vervoer van de leerlingen is een verantwoordelijkheid van de ouder(s)/ verzorger(s) en de gemeente. In goed samenspel tussen vervoerder en ouder(s)/verzorger(s) dient bewaakt te worden dat de leerling veilig en prettig van en naar de school kan reizen. Dit is vastgelegd in een zogenaamd vervoersreglement. De ouder(s)/verzorger(s) dienen een aanvraag voor vervoer van hun zoon/dochter in bij de gemeente in de woonplaats van de betreffende leerling. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met de ambtenaar leerlingenvervoer in de plaatselijke gemeente. De school kan de vervoerder adviseren over de gang van zaken tijdens het vervoer. 18

19 Het vervoer van het kind dient tijdig te geregeld te worden. Er zijn diverse afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de vervoersbedrijven. Ouder(s)/verzorger(s) van interne leerlingen, kunnen een beroep doen op de vervoerskostenregeling weekend/ vakantievervoer. Zij dienen zich in verbinding te stellen met de gemeente van inwoning, afd. Onderwijs. Ingeval van klachten over het vervoer kan dit altijd met de chauffeur of het vervoersbedrijf besproken worden. Mocht dit niet tot de oplossing leiden dan kunnen de ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de gemeente. In het geval er een weeralarm wordt afgekondigd volgt de school de besluitvorming van de ouder(s)/verzorger(s) of het taxibedrijf of een leerling eerder door hen wordt opgehaald of op de gewone vertrektijd Verlofregeling en absenties Verlof wegens bijzondere omstandigheden Ons bereiken regelmatig verzoeken voor verlof van leerlingen buiten de schoolvakanties wegens bijzondere omstandigheden. Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) zo'n verzoek indienen, is daar beslist een goede reden voor. Dit verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de onderwijskundig locatiemanager en die beoordeelt of dit verlof toegekend kan worden. De Leerplichtwet schrijft voor dat dit verlof alleen toegekend mag worden op grond van gewichtige omstandigheden. Dit begrip moet zeer beperkt worden uitgelegd (bijv. bezoek arts, huwelijksfeest aanverwanten, begrafenis, verhuizing). Er kunnen maximaal 10 dagen per jaar aangevraagd worden. Deze regeling is zeker niet bedoeld voor een dagje vrij of extra vakantie! Omdat steeds meer vrij gevraagd wordt buiten de schoolvakanties, willen we de ouder(s)/verzorger(s) vragen alleen indien strikt noodzakelijk een dergelijk verzoek in te dienen. Vakantieverlof De ouder(s)/verzorger(s) dienen zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In heel bijzondere gevallen mag de locatiemanager een leerling vrij geven om met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouder(s)/verzorger(s) die door hun beroep geen vakantie kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden met daarbij een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat er geen ander moment is om met vakantie te gaan. Er mag geen toestemming gegeven worden als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Ziekmeldingen Als een leerling ziek is kan het niet naar school. Wij verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) nadrukkelijk dit telefonisch aan school te melden voor de aanvang van de lessen bij het secretariaat of de groepsleerkracht. Wij moeten immers weten dat een kind afwezig is en waarom. Graag ook een telefoontje of een briefje wanneer een kind om een andere reden niet naar school kan komen of als het niet op tijd kan zijn, liefst ook vóór schooltijd! Ook de chauffeur dient gewaarschuwd te worden. 19

20 1.25 Vakantierooster Vakantierooster Zomervakantie 2008 : 7 juli t/m 15 augustus 2008 Herfstvakantie : 13 oktober t/m 17 oktober 2008 Kerstvakantie : 22 december 2008 t/m 2 januari 2009 Voorjaarsvakantie : 23 februari t/m 27 februari e paasdag : 13 april 2009 Meivakantie : 27 april t/m 8 mei 2009 Hemelvaart : 21 en 22 mei e Pinksterdag : 1 juni 2009 Zomervakantie 2009 : 27 juli t/m 04 september 2009 NB: Op de VSO-locaties De Berkenhof-PGO, Het Berkenhofcollege-Brederostraat, Het Berkenhofcollege-Jacob Catssingel, Het Berkenhofcollege Twikkelstraat, Het Mozaïekcollege, School Lievenshove-Oosterhout, Het Koperakkercollege- Guido Gezellelaan en Het Koperakkercollege-Reigerlaan duurt de zomervakantie 2008 tot en met 22 augustus en begint de zomervakantie 2009 op 20 juli Bijzondere dagen Op 21 november 2008 zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag. Op 10 april 2009 (Goede Vrijdag) zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag 20

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz.

Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Woord vooraf Voor u ligt de Schoolgids 2012-2013 van onderwijs-zorgklas De Regenboog. De Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw. Deze schoolgids wordt

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie