Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant."

Transcriptie

1 POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet alleen voor u van belang, maar ook voor uw zoon of dochter. Voor het leesgemak wordt de leerling in deze schoolgids aangeduid met hij. Als u in deze gids iets leest wat volgens u niet klopt, geef dat dan aan ons door, zodat we de informatie kunnen verbeteren. Wij wensen uw zoon of dochter een succesvol schooljaar toe! Namens directie en personeel, Mevr. A.van Loenen Vestigingsdirecteur Dhr. F.Maas Afdelingsmanager Pomona Pomonalaan ES Bergen op Zoom Telefoon: adres : website: 1

2 INHOUD 1 POMONA A Algemeen B Pomona in Bergen op Zoom C Soorten onderwijs D Busvervoer E Identificatieplicht F Inspectie 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Pomona voor? B Kenmerken van Pomona in Bergen op Zoom C Vervolgonderwijs 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS A Toelatingsbeleid B Passend onderwijs C Leerwegondersteunend onderwijs D Onderbouw E Bovenbouw F Examens en PTA G Werkplekkenstructuur H Leerwegtraject I Stage J Maatschappelijke stage K Buitenschoolse activiteiten 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK A Lessentabel B Uitleg lessentabel C Lestijden D Lesrooster en lesuitval E Verlof en ziekmelding F Vakanties en vrije dagen G Sport en bewegen H Schoolregels voor leerlingen 5 BEGELEIDING A Persoonlijke begeleiding B Groepsbegeleiding C Studiebegeleiding D Keuzebegeleiding E CVB (Commissie van Begeleiding) F Leerlingenbespreking G Rebound voor als het even niet (meer) gaat H Schoolarts 2

3 6 BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS A Betrokken vanuit de school B Betrokken bij leerlingen C Leerlingenstatuut D Schoolkrant E Eerste aanspreekpunt F Ouderavonden G Gescheiden ouders H Ouderportaal I Rapportage J Ondernemingsraad K Ouder- en leerlingenraad 7 CIJFERS, SLAGEN OF DOUBLEREN? A Doorstromen B Cijfers C Overgangsregeling D Schoolprestaties 8 HUISVESTING A Fietsenstalling B Garderobe C Aula D Administratie E Kluisje 9 GELDZAKEN A Ouderbijdrage B Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen C Betaling D Schoolboeken E Tegemoetkoming schoolkosten F Verzekering 10 VEILIGHEID 11 KLACHTEN 3

4 1 POMONA A Algemeen Pomona valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur. Het postadres luidt: ROC West-Brabant Postbus AR Etten-Leur T: Pomona verzorgt het vmbo-onderwijs in Bergen op Zoom in de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn. De algemeen directeur van Pomona is de heer A.C.J. Flink. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook Prinsentuin van Cooth in Breda, Prinsentuin in Andel, Prinsentuin in Oudenbosch, Steenspil in Halsteren, Scala in Teteringen, Effent in Oosterhout, Praktijkschool Breda en De Rotonde in Breda De heer Flink is bereikbaar op het adres: Centraal Kantoor Frankenthalerstraat KA Breda Postbus HZ Breda T: (076) E: B POMONA BERGEN OP ZOOM Adresgegevens Pomonalaan ES Bergen op Zoom Telefoon: adres: website: Ligging van de school Pomonalaan ES Bergen op Zoom Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Mevr. A.van Loenen adres: telefoon: Afdelingsmanager Dhr. F.Maas adres: telefoon: Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. Deze algemene coördinatoren zijn: Onderbouwcoördinator: Dhr. D.Zuijkerbuijk adres: telefoon:

5 Bovenbouwcoördinator: Mevr. C.Dielens adres: telefoon: Decaan: Dhr. W.Kuppens adres: telefoon: Zorgcoördinator: Mevr. M.Aarts adres: telefoon: Examensecretaris: Dhr. W.Kuppens adres: telefoon: De mentor is de contactpersoon voor leerling en ouders/ verzorgers van iedere groep. Bij de start van het schooljaar ontvangt iedere leerling de naam van de mentor. Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op school onder de pauzetijden. C Soorten onderwijs Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg voor circa 135 leerlingen. Er zijn 20 docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 5 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam. D Busvervoer Pomona in Bergen op Zoom heeft een regionale functie. Onze leerlingen komen uit de regio West-Brabant. Naast de school bevindt zich aan de Burgemeester Wittelaan een bushalte. Vanaf station Bergen op Zoom is Pomona middels buslijn 23 te bereiken. Voor de leerlingen die uit de richting Tholen komen, is de school het beste bereikbaar middels lijn 107 (halte Halsterseweg). Voor meer reisinformatie kunt u de volgende website raadplegen: E Identificatieplicht Bij wet is geregeld dat iedereen vanaf 14 jaar zich altijd moeten kunnen identificeren met een daarvoor aangewezen identificatiebewijs (ID-kaart). Op de werkvloer (tijdens de stage in leerjaar 3 en 4) geldt dagelijks een identificatieplicht, dus ook voor stagiaires. Ook moeten stagiaires een kopie van het legitimatiebewijs achterlaten op het stagebedrijf. Zie voor meer informatie: F Inspectie Het toezicht op het onderwijs wordt uitgevoerd door de inspectie van onderwijs. De inspectie is bereikbaar via beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van de rijksoverheid staan de meest gestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen aan rijksoverheid op nummer 1400 (lokaal tarief). 5

6 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Pomona voor? We zorgen voor opbrengstgericht onderwijs. We zorgen voor een hoge leeractiviteit door het gebruik van verschillende werkvormen. Individuele behoeften staan centraal door maatwerk en (verdere) ontwikkeling van aanleg en interesses. We willen met alle betrokken partijen samen leren. De mentor vormt hierin de spil. We hebben een excellent onderwijsaanbod op vmbo niveau inclusief lwoo. We hebben aandacht voor elke individuele leerling en er is kennis en expertise aanwezig op het gebied van leerlingen met een extra (zorg) behoefte.. De merkpijlers Structuur (basiswaarde) Het werken met leerlingen uit onze specifieke doelgroep kent als succesvoorwaarde: houvast in regels, duidelijkheid in werkwijze en voorspelbaarheid in planning en organisatie. Onze aanpak en ons onderwijs zijn daarvan in alle aspecten doordrongen. Onze organisatie blinkt dan ook uit door duidelijke structuren en strak georganiseerde processen. We houden continu, consequent en consistent vast aan helderheid in koers en werkwijze. Betrokkenheid (eigenwaarde) Wij geloven dat het leren en begeleiden van onze leerlingen alleen effectief is als we ons met hen verbinden en in elk van hen verdiepen. Uiteraard kennen en begrijpen we hun specifieke behoeften en beperkingen, maar vooral richten wij ons op hun mogelijkheden. We streven daarbij naar haalbare onderwijsdoelen. De leerling, zijn ouders en verwijzers bewijzen we dat zij kunnen vertrouwen op onze expliciete betrokkenheid bij en kennis van de leerling. Onze medewerkers opereren steeds vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Expertise (aspiratiewaarde) Behalve structuur en betrokkenheid vraagt het werken met onze doelgroep vooral om specifieke deskundigheid. Pomona is hiervoor in de regionale onderwijsinfrastructuur het expertisecentrum en is daarmee van grote betekenis voor de direct betrokkenen en de regionale ketenpartners. Wij beschikken over - gewaardeerde - specifieke kennis van de doelgroep, een scala aan specialismen en brede ervaring. Zo nodig zetten wij experts in zoals remedial teachers, psychologen, schoolhulpverleners, schoolartsen, transfercoaches en maatschappelijk medewerksters. Wij werken er voortdurend aan onze toegevoegde waarde op een hoog niveau te onderhouden en dragen dit uit op een professionele en zelfbewuste manier. Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Pomona kiest daarbij nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin kinderen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden van de veelzijdige samenleving, en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan zijn belangrijk voor persoonsvorming. Pomona wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en aan hun toekomstige succes in werk en leven. Daartoe biedt Pomona onder meer: een intensieve persoonlijke begeleiding; professionele studie- en beroepskeuzebegeleiding door de mentoren en gespecialiseerde functionarissen; ondersteuning van leerlingen met specifieke problemen door gespecialiseerde medewerkers, zowel intern als - indien nodig - extern; veel aandacht voor de 'sociaal-emotionele vorming'; deze heeft een vaste plaats in het lesprogramma; bevordering van zelfstandig leren in het onderwijs en de huiswerk- en leerlingbegeleiding. In hoofdstuk 5 van deze schoolgids is bovenstaande uitgewerkt. 6

7 Recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, vraagt een zekere flexibiliteit in het onderwijsprogramma. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de school met onderwijstijd omgaat. B Kenmerken van Pomona in Bergen op Zoom Onze school is een veilige school, waar duidelijk regels en afspraken gelden. Wij willen ervoor zorgen dat onze school een plaats is waar iedereen zich thuis voelt en waar het veilig is. Op onze school streven wij naar zo min mogelijk lesuitval. Mocht een les niet kunnen doorgaan door ziekte of om andere redenen dan valt een andere docent in. Als de leerling op school is, blijft hij op het schoolterrein tot het einde van de lesdag. Op school bereiden we de leerlingen voor op een plaats in de maatschappij. De eisen zijn hoog, de samenleving vraagt om goed opgeleide en mondige burgers. Tijdens zijn schoolperiode doet de leerling een heleboel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. De leerling krijgt onze hulp bij het zoeken naar de juiste vervolgopleiding na onze school. Wij verwachten van elke leerling dat hij zijn best doet. Op school bereiden we de leerlingen voor op een plaats in de maatschappij. De eisen zijn hoog, de samenleving vraagt om goed opgeleide en mondige burgers. In de schooltijd doet de leerling een heleboel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. De leerling krijgt onze hulp bij het zoeken naar de juiste vervolgopleiding voor het juiste beroep na onze school. C Vervolgonderwijs De school streeft naar zo breed mogelijke uitstroommogelijkheden voor iedere leerling. Vanuit leerjaar 4 moet iedere leerling naar de mbo-opleiding kunnen waar zijn voorkeur ligt en waarvoor hij de capaciteiten bezit. Het examenpakket wordt afgestemd op de wensen van iedere leerling voor het vervolgonderwijs. Vanuit onze school kan een leerling uiteraard doorstromen naar alle mboopleidingen van ROC West-Brabant. Mocht een leerling al eerder over willen stappen naar een andere beroepssector, dan adviseren wij dat te doen na leerjaar 2. In leerjaar 3 begint namelijk het examenprogramma al, zodat een overstap na leerjaar 3 niet mogelijk is zonder een schooljaar tijdverlies. Een startkwalificatie voor iedereen De overheid streeft naar het behalen van een zogenaamde startkwalificatie voor iedere leerling. Hiermee wordt bedoeld een diploma havo of VWO of een mbo-diploma op tenminste niveau 2. Dat betekent dat een vmbo-diploma geen startkwalificatie is en dat iedere leerling die het vmbo verlaat, door moet stromen naar havo of een mbo-opleiding moet volgen. Dat kan een voltijdopleiding zijn volgens de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een deeltijdopleiding volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 7

8 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. Als school streven wij ernaar om dit ideaal te verwezenlijken. A Toelatingsbeleid Of een nieuwe leerling toegelaten kan worden, is afhankelijk van de leerwegen die de school aanbiedt. De school beschikt ook over een zogenaamde leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)- licentie. Hieronder is aangegeven welke leerwegen op Pomona worden aangeboden: TL = theoretische leerweg GL = gemengde leerweg KBL = kaderberoepsgerichte leerweg BBL = basisberoepsgerichte leerweg In alle gevallen is voor toelating een positief advies nodig van de toeleverende school. Het advies, vaak gesteund door de uitslag van een eindtoets (bijvoorbeeld de Cito-toets), is de richtlijn voor plaatsing. Indien nodig, wordt daarnaast ook overleg gevoerd met de ouders. B Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Wat verandert er? Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op: de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas; een andere reguliere school in de regio; het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingsverband Brabantse Wal Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen heeft de naam Brabantse Wal. In het ondersteuningsplan staan drie vormen van ondersteuning beschreven: Basisondersteuning: bedoeld voor alle leerlingen; Breedteondersteuning: de leerling of groepen leerlingen krijgen op school ondersteuning in samenwerking met deskundigen zoals een psycholoog, schoolmaatschappelijk werkende of een collega uit het speciaal onderwijs; Diepteondersteuning: deze ondersteuning wordt gegeven op een gespecialiseerde school. Daarvoor dient de leerling te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. Diepteondersteuning Binnen het samenwerkingsverband Brabantse Wal kennen wij scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Transferium. Voortgezet speciaal onderwijs Er zijn 4 vormen van voortgezet speciaal onderwijs: Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom is bedoeld voor leerlingen met een meer complexe gedragsstoornis; De Kameleon in Bergen op Zoom is er voor moeilijk lerende leerlingen met een laag IQ; De Mytylschool in Roosendaal is er voor langdurig zieke leerlingen of kinderen met een lichamelijke handicap; Auris in Goes richt zich op doven of slechthorenden. 8

9 Het Transferium bestaat uit 3 locaties: Het Kwadrant, Aventurijn en Pomona. Kwadrant Dit is de school voor praktijkonderwijs. Deze is er voor leerlingen die vanwege lage capaciteiten en grote leerachterstanden niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen. Deze leerlingen worden praktisch opgeleid en gaan na hun opleiding werken. Aventurijn Op het Transferium locatie Aventurijn College worden leerlingen tijdelijk geplaatst die al wat langere tijd niet naar school zijn geweest of voor wie een plaatsing op het Aventurijn College, Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt onderzocht. Pomona Als een leerling vanwege leerproblemen, gedrags- of sociaal-emotionele problemen (nog) niet in staat is in het voortgezet onderwijs zelfstandig mee te kunnen, kan deze geplaatst worden op de Pomona. Leerlingen volgen daar een vmbo-opleiding in kleinere klassen en krijgen intensieve ondersteuning. Op de Pomona is ook een aparte afdeling waar leerlingen uit het voortgezet onderwijs tijdelijk begeleid kunnen worden, omdat het op school en/of thuis even niet goed gaat. C Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO kan aangeboden worden in alle leerwegen. Op onze school zijn normen vastgelegd voor plaatsing in een bepaalde leerweg. De ondergrens voor toelating tot een school met een LWOOlicentie is gelijkgesteld aan de criteria die de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) hanteert als ondergrens bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. D Onderbouw (klas 1 en 2) De eerste twee leerjaren zitten de leerlingen in de onderbouw. Plaatsing in klas 1 vindt plaats op basis van het advies van de basisschool, de Cito-score of andere eindtoets, een psychologische test of andere deskundigheidsverklaringen, schoolvorderingen en de wens van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Tijdens de eerste twee jaren in de onderbouw worden de leerlingen voorbereid op één van de leerwegen die de school in de bovenbouw aanbiedt. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan overplaatsing naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Er is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aandacht voor verschillen tussen leerlingen en meer samenhang tussen de vakken in leergebieden in plaats van afzonderlijke vakken. Dat zijn ook de hoofdpunten van de wet Onderbouw voortgezet onderwijs. Op onze school zijn de volgende leergebieden ingevoerd: mens en maatschappij; mens en cultuur; mens en omgeving; mens en techniek; sport en bewegen. Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). De onderbouw is belangrijk omdat de school een mening vormt over de leerling, zodat aan het einde van leerjaar twee een goed onderbouwd advies gegeven kan worden voor de te volgen leerweg en sector in leerjaar drie en vier. Daarnaast vindt er loopbaanbegeleiding plaats, waarbij de leerling leert te leren en zich oriënteert op de beroepskeuze. E Bovenbouw (klas 3 en 4) De bovenbouw staat in het teken van het kiezen van een passend vakkenpakket, het behalen van het diploma en het kiezen van een goede vervolgopleiding. Vakrichtingen Aan het einde van leerjaar 2 kiest iedere leerling een vakkenpakket gericht op het vervolgonderwijs na leerjaar 4. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. De decaan geeft uitgebreid voorlichting hierover aan zowel leerlingen (tijdens de lessen) als aan de ouders (tijdens een algemene informatieavond), zodat aan het einde van het schooljaar samen met ouders, leerling en school een examenpakket op maat gekozen kan worden. In leerjaar 3 bevat het beroepsgerichte programma elementen uit de vakrichtingen die onze school kent. 9

10 De vakrichtingen die worden aangeboden zijn: Handel en Administratie Techniek Breed Verzorging Leerwegen Wij bieden de volgende leerwegen aan: De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 3 of 4. De gemiddelde groepsgrootte is 12 leerlingen. De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in hun pakket. Het verschil zit in het niveau van de vakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 12 leerlingen. F Examens en PTA In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Een aantal vakken keert niet meer terug in leerjaar 4 en wordt dus al in leerjaar 3 afgesloten. Uiterlijk 1 oktober staan de examenregeling en de Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA s) op Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA s. Hierin is per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de bovenbouwcoördinator. Op een aantal scholen van toepassing: Werkplekkenstructuur (WPS) Het beroepsgerichte programma wordt aangeboden in Werkplekkenstructuur (WPS). Maar wat is WPS? WPS is praktijk in een vaklokaal. Het lijkt op een bedrijfje, waar leerlingen zelfstandig werken en leren op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals bijvoorbeeld een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken een keer uitvoeren. Leerlingen werken en leren in hun eigen tempo aan een zogenaamd moduul. Ze kiezen elke week welke modulen ze gaan uitvoeren. In zo'n moduul zijn de theorie en de praktijk helemaal op elkaar afgestemd. Zo hebben de leerlingen ook meer eigen verantwoordelijkheid tijdens de lessen. De leerling leert ook het eigen werk te beoordelen. Bij WPS is er meer aandacht voor de zogenaamde werk- en beroepshouding van de leerlingen. Door dit alles is het voor de docent mogelijk, leerlingen meer individueel of in groepjes te begeleiden als een coach. Met WPS kunnen we de leerling een goede basis bieden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo. I Stage Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar een dag in de week stage. J Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Onze school heeft nog wel een maatschappelijke functie en geeft hier de volgende invulling aan: Ouderen uitnodigen binnen de school Wandelvierdaagse gehandicapten Zwem vierdaagse gehandicapten 10

11 Scholen uitnodigen binnen onze school K Buitenschoolse activiteiten De activiteiten die in het jaarprogramma zijn opgenomen hebben meestal betrekking op het onderwijs, zoals: Excursies Culturele activiteiten Diverse feesten Kerstviering Sportdagen Ook worden er projecten verzorgd. Deze projecten maken deel uit van het lesprogramma. Enkele voorbeelden van projecten zijn: Juniorprijs 11

12 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. De verplichte onderwijstijd bedraagt: klokuren in leerjaar 1 en 2; klokuren in leerjaar 3; 700 klokuren in het examenjaar; Onderwijs is meer dan alleen het volgen van lessen. Andere leeractiviteiten die ook onder onderwijstijd vallen zijn: beroepsvoorbereidende stage; mentoruren; vaste proefwerkuren, inhaaltoetsen; ondersteuning activiteiten (bijv. leer- en studiebegeleiding met de helpdesk of op school); meerdaagse excursies, schoolreizen, kampen; CKV-opdrachten; werkweken; stages; buitenschoolse activiteiten (bijv. het organiseren van schoolfeesten, eindejaar activiteiten of deelname aan open dagen of leerlingenraad). A Lessentabel 1bbl 1kbl 2bbl 2kbl 3tbr 3ha 3v 4a 4tbr 4v 3/4lwt Nederlands Engels Wiskunde Taal/rekenvaardigheid Duits 2 Biologie 3 3 Economie Natuurkunde 3 3 Mens & Maatschappij Mens & Omgeving Mens & Techniek Lichamelijke opvoeding Beeldende vorming Muziek & Drama 2 2 Informatiekunde Leefstijl Maatschappijleer Stage Beroepsgericht PSO 2 2 1e kwartier 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 totaal 33,5 33,5 33,5 33,5 33,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 B Uitleg lessentabel Onze school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Onderbouw: 39 weken X 33,5 lesuren 1088 klokuren Leerjaar 3 39 weken X 26,2 lesuren 850 klokuren 37 weken X 8 stage-uren: 296 klokuren Totaal: 1146 klokuren Leerjaar 4: 30 weken X 26,2 lesuren 655 klokuren 26 weken X 8 stage-uren 208 klokuren Totaal: 863 klokuren 12

13 C Lestijden De leerlingen volgen, in klas 1 en 2 per week 32 lesuren. De leerlingen in klas 3 en 4 volgen 24 lesuren per week. Deze leerlingen lopen 1 dag per week stage. We starten de dag met een 1 e kwartier, daarna beginnen de lessen. Dit zijn de lestijden op onze school: 1 e kwartier uur Lesuur uur Lesuur uur pauze Lesuur uur Lesuur uur Lunchpauze Lesuur uur Lesuur uur Pauze Lesuur uur Lesuur uur D Lesrooster en lesuitval Het lesrooster is met zorg samengesteld. Alle lessen voor het eerste tot en met het derde leerjaar zijn aansluitend, er zijn dus geen 'tussenuren'. Voor het vierde leerjaar proberen we het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Als er een docent afwezig is door ziekte of studie, worden de lessen vervangen. Op het mededelingenbord / website / portal/ ouderportaal / kan de leerling elke ochtend zien welke wijzigingen er zijn in het rooster. Het zal zelden voorkomen dat lessen uitvallen, omdat de docenten een vergadering hebben. Gewoonlijk vinden die vergaderingen buiten de lestijden plaats. Het betreft hier voornamelijk nascholing, activiteiten van leerlingen waarbij meer medewerkers aanwezig zijn, rapport- en leerlingenbesprekingen, personeelsvergaderingen en excursies. Calamiteiten zijn echter niet te voorzien. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. E Verlof en ziekmelding Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen uur en uur. Ziek melden kan alleen door één van de ouders of verzorgers gebeuren. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de mentor. Deze noteert dit op de leerlingenkaart. Voordat de leerlingen naar huis gaat, wordt er contact opgenomen. Zodra de leerling thuis is, moeten ouders/ verzorgers dit doorgeven aan de school. F Vakanties en vrije dagen De leerplichtwet maakt het niet mogelijk om buiten deze vastgestelde perioden verlof te krijgen voor een vakantie, ook niet voor bijvoorbeeld een lang weekend. Buitengewoon verlof, in verband met bijzondere familieomstandigheden, is in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Verzoeken daartoe moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de afdelingsleider. Vakantierooster schooljaar Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2014 Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 16 t/m 20 februari e Paasdag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsvakantie 14 en 15 mei e Pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus

14 G Sport en bewegen Tijdens de lessen in de gymzaal zijn de leerlingen verplicht om gymschoenen zonder zwarte zolen te dragen. Horloges en andere sieraden (ook piercings) mogen niet gedragen worden tijdens de gymles, omdat de leerling zichzelf of anderen daarmee schade kan toebrengen. Voorafgaand aan de gymles moeten sieraden e.d. goed opgeborgen worden in het garderobekastje. Niet meenemen naar de gymzaal dus! De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van waardevolle spullen. Als een leerling geblesseerd is, moet hij altijd zijn gymkleding meebrengen. In overleg met de docent wordt bepaald of sommige gedeelten van de les toch gevolgd kunnen worden. Ook kan een leerling ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld materiaal klaarzetten of tellen. Als een leerling niet kan deelnemen aan de gymles moet dit altijd door de ouders aangegeven worden door middel van een briefje of een medische verklaring van een arts. Als een leerling voor een langere periode niet kan deelnemen aan de les, krijgt hij een vervangende opdracht, bijv. het maken van een werkstuk. Deze opdracht telt mee in de beoordeling van die rapportperiode, zodat elke leerling in iedere periode een cijfer op het rapport heeft. Lichamelijke opvoeding is immers een vak dat meetelt voor het behalen van het vmbo-diploma! H Schoolregels voor leerlingen Geen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft. De belangrijkste afspraken en regels worden in onderstaand overzicht genoemd en vormen een aanvulling op het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut vind je op onze website: Wij zijn trots op onze school en daarom: 1.. Hebben wij respect voor elkaar er elkaars spullen 2. Bergen we alle jassen, petten e.d. op in de kluisjes of garderobe. 3. Zijn we op tijd in de les. 4. hebben we alles bij ons wat nodig is Eten en/of drinken we alleen in de aula en op het schoolplein en roken we niet. 6. Gooien we alle rommel in de afvalbakken 7. Rennen, gillen en stoeien we niet in en buiten schooltijd leveren we apparaten als GSM, MP3 e.d. in en zetten die uit. 14

15 5 BEGELEIDING Ten behoeve van het volgen van leerlingen in hun schoolloopbaan wordt een beperkt aantal gegevens over het onderwijskundig functioneren van de leerling en de begeleidingsactiviteiten van de school bijgehouden in een dossier. De gegevens gaan van jaar tot jaar mee met de leerling en worden op aanvraag bij schoolwisseling overgedragen aan de volgende school. Studeren, dat moet de leerling zelf doen, maar de school helpt daarbij op allerlei manieren. Op onze school vindt begeleiding plaats bij studie, bij studieproblemen, bij beroepskeuze en ook bij persoonlijke problemen. Als het nodig is, worden specialisten ingeschakeld. In de samenhangende, integrale aanpak van begeleiding wordt elke leerling als een uniek persoon gezien. Ondersteuningsstructuur Expertise van het ondersteuningsteam A. Naam en functies of taken leden ondersteuningsteam 1. Manager: F. Maas 2. Zorgcoördinator: M. Aarts 3. Taalcoördinator: D.Zuijkerbuijk 4. Rekencoördinator: J.van der Heijden. 5. Remedial teacher: C. Zwagemakers 6. Motorisch remedial teacher: J. Beekers 7. Psycholoog: A. Proost 8. School Maatschappelijk Werkende: P. Rijsdijk 9. schoolhulpverlening: P. Rijsdijk 10. Schoolarts (GGD): W. Klasen 11. PDO-er: H. Bokhorst B. Expertise 1. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid als lid van het MT. 2. Zij coördineert alle zorglijnen en zorgbesprekingen binnen en buiten de school. Ze is op de hoogte van de uitgezette leerlijnen. Ze is contactpersoon voor REC scholen en zij heeft overleg met andere zorgcoördinatoren binnen het SWV. 3. Zij heeft expertise op het gebied van ondersteunende taalprogramma s en testen. Zij heeft een coördinerende en adviserende rol met betrekking tot het vak taal naar aanleiding van de afgenomen Citoscores. 4. Hij heeft expertise op het gebied van ondersteunende rekenprogramma s en testen. Zij heeft een coördinerende en adviserende rol met betrekking tot het vak rekenen naar aanleiding van de afgenomen Citoscores. 5. Opstellen dan wel uitvoeren van ondersteuningsprogramma s n.a.v. de afgenomen Citoscores, dyslexie / dyscalculie verklaringen en ervaringen vanuit de klas. 6. Hij begeleidt leerlingen met een motorisch ontwikkelingsachterstand. 7. Uitvoeren van capaciteitenonderzoek en onderzoeken op sociaal-emotioneel gebied, klassenobservaties e.d. Het opstellen dan wel uitvoeren van ondersteuningsprogramma s t.b.v. leerlingen en/of docenten. 8. Maakt anamnese van alle aangemelde leerlingen. Inventariseert problemen van leerlingen en / of gezinssysteem. Wanneer nodig kan zij zelf met het probleem aan de slag of bij de zwaardere gevallen begeleidt zij ouders / leerling naar de externe hulpverlening. Zij onderhoudt de contacten met externen. Zij heeft een adviserende rol richting mentoren. 9. Het voeren van gesprekken met leerlingen om ze beter te kunnen helpen in de schoolse situaties. Vaak een opvoedkundige grondslag. Zij is voor leerlingen een vertrouwenspersoon binnen de school. 10. Bij aanmelding doet hij medisch onderzoek en geeft adviezen bij medische hulpvragen tijdens de schoolloopbaan van de leerling. 11. Hij maakt aan de hand van standaard Cito-testen niveaubepaling mogelijk. Leerachterstanden worden gemeten. Hij neemt tevens de PMTK en de NPV-J af. Daarmee worden de aandachtgebieden van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling in beeld gebracht. 15

16 C. Hoe is deze zichtbaar binnen de school? 1. Lid van het MT en voorzitter van de commissie van begeleiding. 2. Lid van de commissie van begeleiding. Zij heeft vaste zorgtaakuren en heeft om de 6 weken overleg met zorgcoördinatoren binnen het samenwerkingsverband. 3. Lid van de vakgroep taal en geeft uren taal en rekenvaardigheid. 4. Lid van de vakgroep rekenen / wiskunde en geeft uren taal en rekenvaardigheid. 5. Lid van de vakgroep taal, ze sluit aan bij overleg met de CVB, en heeft een vast RT rooster. 6. Vast uur op het rooster voor MRT in de gymzaal. Evalueert in de CVB. 7. Lid van de commissie van begeleiding. 8. Lid van de commissie van begeleiding. 9. Lid van de toelatingscommissie. Tussentijds inzetbaar voor vragen en adviezen. 10. Lid van de commissie van begeleiding. Dagdeel uit geroosterd voor afnemen van onderzoeken. A Persoonlijke begeleiding Leerlingbegeleiding richt zich in de eerste plaats op het welzijn van de individuele leerling. Leerlingen die goed in hun vel zitten gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale plaats in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Ook het contact tussen school en thuis verloopt meestal via de mentor. Met deze persoonlijke begeleiding willen we: optimale omstandigheden creëren om zich te kunnen ontwikkelen; helpen bij problemen; sociale vaardigheden ontwikkelen; aandacht besteden aan gedrag en normen en waarden. Het kan zijn dat de mentor contact opneemt met de ouders als de school vindt dat er voor een leerling speciale hulp nodig is. Deze hulp kan geboden worden op school door extra steunlessen voor een bepaald vak of een training op sociaal emotioneel vlak die door eigen docenten gegeven worden of door deskundigen van buiten de school, bijv. de schoolarts, een maatschappelijk werker of een psycholoog. B Groepsbegeleiding De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in de groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen aan groepsvorming. Ook op andere momenten zoals tijdens de sinterklaas of kerstviering, wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een belangrijke rol. We bevorderen de groepsbinding en de onderlinge samenwerking om: een optimaal werk- en leerklimaat te bevorderen; ervoor te zorgen dat leerlingen inzicht in groepsprocessen krijgen; adequaat te leren handelen; te leren samenwerken; respect te hebben voor elkaar. C Studiebegeleiding Tijdens mentoruren leren de leerlingen hoe ze de studie aan moeten pakken. Voor leerlingen met leerproblemen of een achterstand bij een specifiek vak, is er ondersteuning van de docent en de mogelijkheid gebruik te maken van hulpmiddelen en remedial teaching (RT). De studiebegeleiding is gericht op: het realiseren van een optimale leermotivatie; het ontwikkelen van effectieve studiegewoonten en studievaardigheden; het inspelen op de verschillen tussen leerlingen (zo nodig wordt lesmateriaal aangepast); het oplossen of verkleinen (tot een aanvaardbaar niveau) van specifieke leerproblemen. 16

17 D Keuzebegeleiding De decaan is op onze school de persoon die de lessen loopbaanoriëntatie organiseert en de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt. In klas 3 begeleidt hij de leerlingen bij het samenstellen van het vakkenpakket. In overleg met ouders en de leerling komt er een verantwoord vakkenpakket tot stand dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. De doelen van de keuzebegeleiding zijn: leerlingen helpen om eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen; leerlingen leren keuzes te maken uit opleidingen en beroepen; leerlingen begeleiden met het oog op vervolgsituaties; toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen. Commissie van begeleiding (CvB) E Commissie van Begeleiding (CvB) De leerlingbegeleiding op Pomona vmbo kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Als dat niet het geval is, wordt het CvB. ingeschakeld. Het CvB is een multidisciplinair overleg waarin de brug geslagen wordt tussen de schoolinterne (tweedelijns begeleiding) en de schoolexterne (= derdelijns) begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en school. Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een advies. Formeel blijft de schoolleiding eindverantwoordelijk; ook voor de besluitvorming in het CvB. Uitgangspunt in praktijk is dat de schoolleiding de adviezen van het CvB zal volgen. Het functioneren van het CvB en de effectiviteit van het CvB zal aan het einde van elk schooljaar schriftelijk worden geëvalueerd. F Leerlingbespreking De leerlingbespreking is de kern van de begeleiding. Er zijn verschillende vormen van leerlingbespreking, namelijk de groepsbespreking, de rapportbespreking en het CvB overleg. G Rebound voor als het even niet (meer) gaat Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland werken samen in zogenaamde regionale samenwerkingsverbanden. Een dergelijk samenwerkingsverband is bedoeld om met elkaar afspraken te maken over de ondersteuning van leerlingen die de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van een school te boven gaan. Om voortijdig schoolverlaten vanwege problematisch gedrag te voorkomen heeft de minister van onderwijs elk samenwerkingsverband in Nederland de opdracht gegeven een reboundvoorziening in te richten. De reboundvoorziening is een onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur. Na overleg met de ouders kan de schoolleiding besluiten een leerling tijdelijk op de Rebound te plaatsen. Het doel hiervan is om een gedragsverbetering tot stand te brengen. Een verblijf in de Rebound duurt maximaal dertien weken. Tijdens het verblijf in de reboundvoorziening volgt de leerling een traject-opmaat, gericht op: motivatie- en gedragsverandering; herstel van de verhouding met docenten en medeleerlingen; verbetering van de leerattitude; voortzetting van het reguliere leerstofprogramma. Het verblijf in de Rebound is onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur, dat wil zeggen dat voor de leerling de normale schoolregels en -afspraken gelden. Het verblijf in de Rebound is er op gericht om na maximaal dertien weken weer terug te keren in de eigen klas. H Schoolarts In klas twee worden leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts. De arts let daarbij niet alleen op lichamelijk gezondheid, maar ook op het sociaal- en emotioneel functioneren. 17

18 6 BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS A Betrokkenen vanuit de school Betrokkenen vanuit de school zijn: het bevoegd gezag; de ondernemingsraad; de directie; de coördinatoren; de docenten; het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Op andere plaatsen in deze schoolgids wordt hier uitgebreid op ingegaan. B Betrokken bij leerlingen Leerlingen staan op onze school centraal. Al het werk dat wordt verricht, heeft betrekking op hun opleiding en toekomst. Het doel is: leerlingen begeleiden op weg naar zelfstandigheid. De leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Verzuim en te laat: Daar staan ook eisen tegenover: als leerling verbind je je om de aangeboden leerstof te verwerken en aanwezig te zijn. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt ernstig opgevat en gerapporteerd aan zowel de ouders als de afdeling Leerplicht van de woonplaats van de leerling. Bij 3x en 6x te laat op school volgen er acties en sanctioneren door school. Tevens volgt er bij 6x te laat een waarschuwingsbrief aan de leerling en zijn ouders. Bij 9x of meer te laat meldt de school dit aan de LPA via DUO. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij verder aanhoudend te laat komen, weer melden aan LPA via DUO. Ook bij verzuim vanaf 8 lesuren wordt dit direct gemeld bij de LPA via DUO o.v.v. vermoeden of reden van verzuim. Geoorloofd verzuim is ziekte, verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging of een huwelijk of een begrafenis van naaste familie. Zie voor meer informatie: C Leerlingenstatuut Voorbereid worden op de toekomst, betekent ook besef van en respect voor rechten en plichten. Het leerlingenstatuut voor het vmbo beschrijft deze rechten en plichten. Pomona brengt hierin tot uitdrukking hoe het aankijkt tegen en om wil gaan met rechten en plichten op school. Een aantal exemplaren van het statuut ligt op school ter inzage, maar is ook te vinden op onze website De inhoud ervan wordt besproken tijdens de mentoruren. De praktische uitwerking van het leerlingenstatuut zijn onze schoolregels. D Schoolkrant Niet van toepassing. E Eerste aanspreekpunt De mentor van de leerling is degene die de begeleiding van de leerling coördineert en dus ook het eerst aangewezen aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor klachten. Als leerling en mentor er samen niet uitkomen, dan kan de leerling aankloppen bij de afdelingsleider of in extreme gevallen bij de directie. 18

19 F Ouderavonden Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. Ouders worden drie maal per jaar uitgenodigd voor een individuele ouderavond. Op deze avond worden de resultaten en/of het gedrag van uw zoon/dochter met de mentor besproken. Ook worden er algemene ouderavonden georganiseerd, waarop een voor alle ouders belangrijk onderwerp wordt besproken: leerjaar 1: de stap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs; leerjaar 2: de bepaling van de leerweg in de bovenbouw; leerjaar 3: de keuze voor een vakkenpakket in klas 4; leerjaar 4: de examenregeling en de te volgen procedure bij aanmelding voor het vervolgonderwijs. G Gescheiden ouders Volgens de wet hebben beide ouders recht op dezelfde informatie van alle mensen die beroepshalve contact met hun minderjarige kind hebben. Dat recht blijft ook na een echtscheiding bestaan, ook wanneer één ouder niet meer belast is met het ouderlijk gezag of wanneer de ouder geen omgang meer heeft met het kind. Eén ouder heeft het ouderlijk gezag De ouder die met het ouderlijk gezag belast is, heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind betreffen (art. 1:377b BW). Dit betreft ook de voortgang op school. Indien de met het ouderlijk gezag belaste ouder de andere ouder niet informeert, heeft de school een zelfstandige informatieplicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, zelf bij de school om informatie vraagt (art. 1:377c BW). De school kan zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de met het ouderlijk gezag belaste ouder, maar hoeft ook niet uit eigener beweging informatie over het kind te verschaffen. Er zijn uitzonderingen op de informatieplicht van de school. Deze uitzonderingen zijn: Een rechterlijke beschikking waarin is bepaald dat het recht op informatie aan de ouders is beperkt; Beroepsgeheim, indien de informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt; Als de informatieverstrekking niet in belang is van het kind. Behalve de uitzonderingen is de school dan ook verplicht de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is het van belang dat beide ouders hun adresgegevens doorgeven aan de school, zodat de school ervoor kan zorgdragen dat beide ouders dezelfde informatie ontvangen. Informatieverstrekking vindt met name plaats door het verstrekken van een inlogcode voor de ouderportal. Op deze ouderportal is alle relevante informatie over het kind terug te vinden. H Ouderportaal Ouders/verzorgers kunnen via het ouderportaal veel informatie vinden over hun kind, zoals cijfers. Ook het overzicht van de schoolkosten staat er vermeld en op het ouderportaal kunnen ouders de ouderbijdrage ook betalen via Ideal (zie ook hoofdstuk 9 van deze schoolgids). Het ouderportaal vindt u op de homepage van onze website. I Rapportage Drie keer per jaar worden de behaalde resultaten aan de ouders gerapporteerd. De rapportcijfers worden door de docenten bepaald aan de hand van de in de afgelopen periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij iedere periode begint de leerling met een schone lei. Bij het laatste rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de drie periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar 6. 19

20 J Ondernemingsraad Het ROC West-Brabant heeft sinds 1 maart 2011 de medezeggenschap voor het personeel (conform de Wet op ondernemingsraden WOR) georganiseerd in een ondernemingsraad (OR). De OR heeft op de verschillende instituten een gedeelte van de medezeggenschap gedelegeerd aan onderdeelcommissies. De scholen van de vmbo-entiteit hebben gezamenlijk een onderdeelcommissie die een aantal zaken van medezeggenschap bespreekt met de algemeen directeur van de vmboentiteit. Medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad geeft de werknemers formeel invloed op het beleid en de gang van zaken in het ROC West-Brabant. Anderzijds krijgt de Raad van Bestuur van het ROC West-Brabant via de ondernemingsraad belangrijke informatie vanaf de werkvloer. De OR bestaat uit dertien leden totaal, waarvan drie uit het primair proces vmbo, zes uit het primair proces mbo en vier uit het ondersteunend personeel. Contactgegevens: Ondernemingsraad ROC West-Brabant Trivium LP Etten-leur K Ouder- en leerlingenraad De medezeggenschap van leerlingen en ouders is geregeld binnen een structuur van leerlingenraden en ouderraden: iedere vestiging heeft een eigen leerlingenraad en een ouderraad. Hierin worden vestiging specifieke zaken besproken tussen ouders of leerlingen en vestigingsdirectie. Vanuit de ouderraad is één vertegenwoordiger aanwezig in de Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant. Vanuit de leerlingenraad is er één vertegenwoordiger aanwezig in de Studentenraad van het ROC West-Brabant. 20

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie