BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE SPORTCLUB LOCHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE SPORTCLUB LOCHEM"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE SPORTCLUB LOCHEM LOCHEM, JUNI 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 3 2. Organigram 4 3. Aanleiding en opdracht 5 4. Samenstelling technische commissie 7 5. Reglement technische commissie 8 6. Technisch beleidsplan jeugd 9 7. Taken technische commissie Scouting Taken / eisen technische kader Taken coördinator opleidingen Taken / eisen organisatorisch jeugdcoördinator Hardheidsclausule. 15 Bijlagen 16 2

3 1. VOORWOORD Voor u ligt het nieuwe beleidsplan en het reglement van de Technische Commissie (verder genoemd: T.C.). In dit document trachten we richting te geven aan het technisch beleid van onze club. Technisch beleid ( plan ) dat er wel is, maar waar weinigen van weten. Zo zijn er duidelijke richtlijnen voor wat betreft taken, verantwoordelijkheden en selectiebeleid, die tot op de dag van vandaag gevolgd worden maar waar toch telkens vragen over ontstaan. De T.C. is in het leven geroepen om op technisch gebied op korte termijn een aantal knelpunten op te lossen en op langere termijn het technische beleid, de coördinatie en de communicatie hierover binnen de vereniging te verbeteren en te optimaliseren. Wij hopen met het reglement en het beleidsplan verenigingsbreed een kwalitatief goed technisch beleid te kunnen voeren. Tijdens de uitwerking van dit plan hebben wij ons laten leiden door de visie van de KNVB. In de praktische uitwerking zal deze lijn in de club zichtbaar worden. Een aantal ontwikkelpunten die op korte termijn aandacht krijgen zijn: A. De interne opleiding van (jeugd)trainers B. De overgang van E naar D en van de A naar de senioren C. Samen trainen van leeftijdsgroepen Voetbalschool, F en E pupillen op zelfde dagen / tijden en 1x per week d.m.v. circuittraining. Dit beleidsplan zal geplaatst worden op de website. N.a.v. opmerkingen, suggesties, enz. zal deze regelmatig geactualiseerd worden. Reacties kunt u mailen naar: Namens de T.C. Erik Kruisselbrink Voorzitter 3

4 2. ORGANIGRAM: VOETBALVERENIGING SPORTCLUB LOCHEM Technische Coördinatie SI Organisatorische Coördinatie 4

5 3. AANLEIDING EN OPDRACHT In juni is op uitnodiging van het bestuur een bijeenkomst geweest voor trainers, belangstellenden, coördinatoren, vrijwilligers enz. Na een uitgebreide discussie zijn daar een aantal belangrijke constateringen gedaan: - Het lukt Sportclub Lochem niet om een technisch beleid neer te zetten dat ook in de uitvoering (in trainingen van jeugdteams, wedstrijden, selectie) consistent is. we willen en weten het wel, kennis genoeg, maar het lukt niet dit uit te voeren - We missen een structuur op voetbaltechnisch gebied. Tijdens deze bijeenkomst is aan een groep mensen, voortkomend uit de aanwezigen, gevraagd om als een voorbereidingscommissie na te denken over een voetbaltechnische visie en voetbaltechnisch beleid en het bestuur hierin te adviseren. 3.1 De Knelpunten 1. De wijze van trainen en de kwaliteit ervan moet omhoog Iedere trainer doet zijn best om de jeugd vaardigheden aan te leren en zich te ontwikkelen als voetballer. De wijze waarop en de kwaliteit ervan verschilt sterk per team. Wij vinden dat ontoelaatbaar. Waar een jeugdlid ook traint, hij heeft recht op een goede training, passend bij zijn niveau. Trainers moeten voorzien worden van een haalbaar plan, gebaseerd op oefenstof voor het te trainen leeftijdsniveau, binnen een overzichtelijk tijdskader (6 weken). Hierin worden zij periodiek begeleid. De technische commissie stelt hiervoor een plan op. 2. Er is nauwelijks ondersteuning voor (startende) trainers Er zijn de laatste jaren een aantal trainers gestart met minimale begeleiding op technisch gebied. Zij zijn als het ware in het diepe gegooid en hebben daarin hun eigen pad gekozen. De technische commissie ziet graag een structurele ondersteuning en zal hiervoor voorstellen lanceren. 3. Er is geen rode lijn qua speelwijze Wil je eenduidig trainen, dan moet je ook eenduidig spelen. De training wordt veelal afgestemd op wat in de wedstrijd fout gaat. Spelers moeten leren wat hun taken zijn wanneer ze in een team spelen. In een 11-tal zijn die taken omvangrijker dan in een 7-tal. 5

6 De technische commissie doet voorstellen naar het bestuur en de trainers om hierin verbetering aan te brengen. 4. Talent wordt onvoldoende gezien Hoewel we een duidelijk selectiebeleid hanteren dreigen we af en toe spelers die lager spelen te weinig te zien. Daar willen we verandering in brengen door een scoutingapparaat in het leven te roepen met een aantal oud voetballers, die regelmatig alle kinderen zien. 5. De oudere jeugd c.q. jongere senior is te weinig betrokken bij de jeugd Enkele jeugdspelers bemoeien zich met de jongere jeugd, terwijl juist deze jongens voor de juiste drive kunnen zorgen bij deze jonge spelertjes. Dat moet beter kunnen en de technische commissie wil zich hier graag voor inzetten. 6. De coaching op zaterdag kan beter Op zaterdag wordt er vaak maar wat geroepen langs het veld. Goedbedoeld, maar verwarrend. Geen enkele jeugdspeler zal dat prettig vinden en zal uiteindelijk het plezier verliezen. Wij willen hier graag richting aan geven en een plan voor maken. 6

7 4. SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE Leden : Voorzitter Lid T.C. junioren A en B Lid T.C. junioren C Lid T.C. pupillen D Lid T.C. pupillen E Lid T.C. pupillen F, VS en SI Lid T.C. en coördinator scouting : Erik Kruisselbrink : William Krabbenborg : Andre Boonk : Vacature (Erik neemt waar, samen met Bram) : Bas van Harselaar : Pieter Franssen : Jurri van Loenen De T.C. heeft een nauwe samenwerking met bestuursleden jeugd en met: Wedstrijdsecretaris junioren Wedstrijdsecretaris pupillen Coördinator keepers : Dick Lammertink : Piet Kortsmit : Kevin Swarthoff Organisatorische coördinatoren: A, B en C jeugd : Fred Fokken D jeugd E jeugd F jeugd Voetbalschool/Sport in : Bram van Enckevort : Karin Schoonbeek : Pieter Franssen : Cindy ten Elshof Leden Scouting: Jurri van Loenen (tevens TC) Guido van Oostrum Peter van Huizen Ronald Valkeman Kevin Swarthoff (keepers) Edwin Vos Mark Mol Hans Scholten Jos Steggink Freddy Fokken Vacature Vacature 7

8 5. REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE DOELSTELLING T.C. De T.C. is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het technisch beleid voor zowel junioren als pupillen en op termijn de senioren. SAMENSTELLING T.C. De commissie bestaat uit 5 tot 8 leden. Wenselijk is dat alle geledingen van de jeugdafdeling vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van de T.C. krijgt een benoeming voor tenminste 3 jaar. Na deze periode is de taak vacant. De voorzitter van de T.C. is tevens de afgevaardigde van het hoofdbestuur. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN T.C. De T.C. heeft een grote mate van handelingsvrijheid. De leden van de T.C. worden voor het merendeel van de te nemen besluiten door het bestuur gemandateerd, mits de taken vallen onder haar verantwoordelijkheid. De voorzitter van de T.C. houdt het bestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte. VERGADERINGEN T.C. Zes keer per jaar wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd. Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter of een der leden dit wenselijk achten. TAAKVERDELING T.C. In principe vertegenwoordigt de voorzitter de T.C. richting de diverse geledingen binnen de vereniging. Binnen T.C. dient een goede taakverdeling op schrift gesteld te worden (zie verderop in dit beleidsplan). 8

9 6. TECHNISCH BELEIDSPLAN JEUGD 6.1 ALGEMENE DOELSTELLING T.C. JEUGD. Het jeugdbeleid is in zijn algemeenheid toegespitst op het opleiden, begeleiden en bezorgen van spelplezier aan alle jeugdspelers. De T.C. streeft er naar alle standaardteams van de diverse leeftijdsklassen op hoofdklasse niveau te laten voetballen in een of systeem. Binnen dit systeem is het mogelijk accenten te leggen al naar gelang de aanwezige kwaliteiten en omstandigheden. Bij de recreatieve jeugdteams ligt de nadruk meer op ontwikkeling, sportieve ontspanning en plezier dan op prestaties. Hierbij is het beter leren voetballen wel een doel, maar spelenderwijs ontspannen en toch beter worden krijgt hier meer de aandacht. 6.2 BESCHRIJVING EN EISEN PRESTATIEVE JEUGDTEAMLEN. Onder prestatieve jeugdteams wordt in principe verstaan: A1, B1, C1, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2 en F3. De indeling van de prestatieve jeugd zal van jaar tot jaar worden bekeken en is afhankelijk van het spelersaanbod. Mocht een afdeling zo groeien dat er meerdere teams ontstaan, dan groeit ook het aantal selectieteams. Onder recreatieve jeugdteams wordt verstaan: alle overige jeugdteams. Alle kaderleden conformeren zich aan het gestelde in het beleidsplan. De teamlen uit de A, B, C en D- jeugd bestaan uit minimaal 13 fitte spelers. De overige teams ( E en F - jeugd) bestaan uit minimaal 8 pupillen. De voetbalschool uit 5 spelers. De prestatieve jeugdteamlen maken bij een krappe selectie eerst gebruik van spelers uit een lager team binnen de leeftijdscategorie. Indien jeugdspelers worden opgeroepen voor een qua leeftijd hoger team zijn dit in eerste instantie de zogenaamde laatstejaars. Opgeroepen spelers zijn verplicht hieraan gehoor te geven. Binnen de jeugdafdeling zijn 5 organisatorische coördinatoren aangesteld en verdeeld over de junioren, de pupillen en de voetbalschool. 9

10 Besluiten over tussentijdse (tijdens het lopende seizoen) mutaties worden genomen door de T.C. nadat alle belanghebbenden zijn gehoord. Junioren en pupillen van alle teams hebben recht op een evenredig gedeelte aan speeltijd en staan nooit 2 wedstrijden achtereen wissel, onafhankelijk van hun kwaliteiten. Bij bijzondere omstandigheden, echter alleen bij de B en de A jeugd, kan hiervan worden afgeweken i.o.m. de TC. Bij de pupillen, t/m de F jeugd, zijn de spelers (mits er geen vaste keeper is) bij toerbeurt keeper en aanvoerder. Bij selectie-indeling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. - jeugdleden behoren zoveel mogelijk op hun eigen niveau of hoger te spelen - in de laagste groepen wordt niet door geselecteerd. Kwalitatief betere spelers trainen na de winterstop met enige regelmaat met hogere, prestatieve teams mee (e.e.a. in overleg met trainers, ouders en TC). Bij ploegen met 9 spelers kan dit lastig te organiseren zijn en dient dit vooraf goed overlegd te worden. Elk jeugdteam heeft minimaal 2 begeleiders, waarvan een de functie van trainer en/of coach bekleedt. De taken van een jeugdleider staan in het leidershandboek, dat jaarlijks wordt uitgereikt aan nieuwe leiders. Bij de niet selectieteams E en F is het mogelijk dat er een trainer is die alleen de trainingen verzorgt en waar leiders de coaching tijdens de wedstrijden verzorgen. 10

11 7. TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE. 7.1 ALGEMENE TAKEN T.C. De T.C. acht zich in overleg met direct betrokkenen in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor een goede en adequate teamindeling, streeft naar een goed toegeruste trainingsaccommodatie, en organiseert periodieke gesprekken en vergaderingen met diverse betrokkenen ter bevordering van de informatie-uitwisseling en coördinatie. Tevens bewaakt de T.C. het gestelde in het beleidsplan. Voorts stelt de TC gemotiveerde leden in staat relevante opleidingen te volgen. 7.2 SPECIFIEKE TAKEN EN AANDACHTSPUNTEN T.C. Bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het technische beleid heeft de T.C. een organiserende, coördinerende, initiërende en controlerende taak. Tot het takenpakket behoort: Bindende advisering bij het aanstellen en ontslaan van trainers en overige kaderleden. Begeleiding doorstroming jeugdspelers naar de senioren. Periodiek en incidenteel overleg met trainers, inclusief de keeperstrainer. Periodiek overleg met T.C., 6 x per jaar Bezoeken van bijeenkomsten of vergaderingen die betrekking hebben op het technische beleid in het algemeen. Bijwonen regulier lijnoverleg trainers. Deze vindt 1x per 6 weken plaats, volgens een vooraf opgestelde planning. Regelmatig bezoeken trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams van de verantwoordelijke leeftijdscategorie. Evaluatie / voortgangsgesprekken met trainers van de jeugdlijn. Verantwoordelijk voor goede en adequate teamindeling, in samenspraak met de hoofdtrainer van de lijn en de scouts. Jaarlijkse evaluatie en bijstelling beleidsplan. De T.C. stimuleert leden om opleidingen en cursussen te gaan volgen. De vereniging stelt hiervoor geld, materiaal en ruimte beschikbaar. Het opleidingsplan is een verantwoordelijkheid voor het bestuur. 11

12 8. SCOUTING. Doelstelling van het scoutingapparaat is het in beeld brengen van de voetbalkwaliteiten (in de meest ruime zin van het woord) van de jeugd. Het scoutingapparaat bestaat uit minimaal één coördinator en overige leden die onderling de taken verdelen. Het scoutingapparaat is in het leven geroepen voor de gehele jeugd. De leden van het scoutingapparaat bezoeken zoveel mogelijk wedstrijden. Twee keer per seizoen, in januari en in april, overleggen zij een gemotiveerde schriftelijke rapportage welke gebruikt zal gaan worden voor de teamindeling van het komende seizoen. Er worden geen selectiewedstrijden meer gespeeld. Belanghebbend kader (trainers oud/nieuw, leiders, TC-lid en de organisatorisch coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep) wordt bij de besluitvorming betrokken. Indien de meningen verdeeld zijn zal de T.C. na een gedegen belangenafweging een besluit nemen. Het scoutingapparaat werkt onafhankelijk van trainers, leiders en organisatorische coördinatoren. Coördinator scouting legt verantwoording af bij de T.C. Coördinator scouting is verantwoordelijk voor een goede schriftelijke vastlegging van gegevens en het vastleggen van de richtlijnen en werkwijze van het scoutingsteam. Scoutingsapparaat maakt gebruik van het spelersvolgsysteem Talento. Criteria voor een scout bij Sp. Lochem: o Voetbal technische kennis o Zelfstandig oordelend en adviserend o Onafhankelijk De scout bezoekt minimaal 2 trainingen en 2 wedstrijden van een team. Twee keer per jaar wordt tussentijds van lijn (ABCDEF) gewisseld. 12

13 9. TAKEN / EISEN TECHNISCH KADER Het technische kader (trainer / coach, leider of grensrechter) voert de door de vereniging aangereikte richtlijnen uit en draagt bij aan de verbetering van de ontwikkelingen van zowel individu als team. Trainer / coach is opgeleid en gekwalificeerd volgens KNVB eisen voor de toegewezen team(s). A1, B1, C1 beschikt minimaal over TC III of is hiervoor in opleiding. D1 t/m F1 beschikt over minimaal de opleiding pupillentrainer. Trainer / coach en leider(s) zijn altijd eindverantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden. Iedere betaalde trainer ondertekent een contract waarin opgenomen dat hij/zij zich conformeert aan het gestelde in dit beleidsplan. 10. COÖRDINATOR OPLEIDINGEN TC buigt zich hier nog over. Nader uit te werken. 13

14 11. TAKEN / EISEN ORGANISATORISCH COÖRDINATOR. 1. ALGEMEEN. Binnen de jeugdafdeling zijn 5 coördinatoren actief, verdeeld over de categorieën die op p. 7 van dit document worden genoemd. 1. SPECIFIEKE TAKEN COÖRDINATOR. Periodiek overleg met leiders. Periodiek overleg vindt iedere 3 maanden plaats volgens vooraf opgestelde jaarplanning. De OC zit dit overleg voor. Heeft regelmatig contact met trainers en leiders. Hij/zij signaleert eventuele problemen, draagt ideeën aan en zorgt voor oplossingen. Aanspreekpunt voor trainers en leiders op organisatorisch gebied. Aanspreekpunt voor trainingsmaterialen voor trainers en/of leiders. Wegwijs maken nieuwe leiders en trainers. Draagt zorg voor voldoende en bekwame leiders en grensrechters bij elk team binnen eigen categorie. Draagt zorg, i.o.m. TC, voor voldoende en capabele trainers recreatieve teams. 1x per jaar vindt er overleg plaats met elke individuele leider met het oog op het nieuwe seizoen. Samenstellen oefenprogramma i.s.m. wedstrijdsecretarissen. Streeft naar een goed toegeruste trainingsaccommodatie. 12. HARDHEIDSCLAUSULE. Bij alle technische besluiten genomen door bestuur en/of T.C. dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of T.C. behoudt zich het recht voor af te wijken van het gestelde in dit beleidsplan. 14

15 12. BIJLAGEN 1. Aandachtspunten contract hoofdtrainer senioren 2. Aandachtspunten contract 2 e trainer senioren 3. Aandachtspunten contract A trainer 4. Aandachtspunten contract B, C, en D trainers 5. Aandachtspunten contract E en F trainers 6. Aandachtspunten contract medische begeleiding 7. Werkkalender TC 15

16 BIJLAGE 1 Aandachtpunten contract 1 e trainer Sportclub Lochem, d.d. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: : Mobiel: Doelstellingen van Sportclub Lochem Continuïteit van de vereniging waarborgen. Goed onderling overleg. Dit kan o.a. door inbreng tijdens het leiders overleg op de laatste trainingsavond. Van de trainers van de prestatieve teams (1 e, 2 e, A1 en 3 e ) wordt goed onderling overleg verwacht, het is één vereniging en geen team op zichzelf. Duidelijkheid naar de spelers; voor aanvang van de competitie moet duidelijk zijn wie waarin speelt. Het uitgangspunt voor een selectie team is 15 spelers. Bij het terug zetten van een speler gaat de trainer samen met de leider naar de speler toe. Herkenbaar voetbal, uitgangspunt is het jeugdplan van Sportclub Lochem. Bij interne schorsingen wordt de straf bepaald in samenspraak met de T.C. en het bestuur. Bij blessures de spelers eerst verwijzen naar de verzorger. Stimuleren van andere clubactiviteiten. Geen actieve rol in het halen van spelers van buitenaf. Spelers niet stimuleren om mee te gaan naar een andere vereniging. Het bestuur verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten de vereniging en richting tegenstanders, publiek en overige leden. Bij alle technische besluiten genomen door het bestuur en/of T.C. dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of T.C. behoudt zichzelf het recht voor af te wijken van gestelde punten. VERGOEDING VOOR SEIZOEN WORDT VASTGESTELD OP Namens Sportclub Lochem De voorzitter Trainer 1 e team. 16

17 BIJLAGE 2 Aandachtpunten contract 2 e trainer Sportclub Lochem, d.d. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: : Mobiel: Doelstellingen van Sportclub Lochem: Continuïteit van de vereniging waarborgen Goed onderling overleg. Dit kan o.a. door inbreng tijdens het leiders overleg op de laatste trainingsavond van de week. Van de trainers van de prestatieve teams (1 e, 2 e en A1) wordt goed onderling overleg verwacht, het is één vereniging en geen team op zichzelf. Duidelijkheid naar de spelers; voor aanvang van de competitie moet duidelijk zijn wie waarin speelt. Het uitgangspunt voor een selectie team is 15 spelers. Bij het terug zetten van een speler gaat de trainer samen met de leider naar de speler toe. Herkenbaar voetbal, uitgangspunt is het jeugdplan van Sportclub Lochem. Bij interne schorsingen wordt de straf bepaald in samenspraak met de T.C. en het bestuur. Bij blessures de spelers eerst verwijzen naar de verzorger. Stimuleren van andere clubactiviteiten. Geen actieve rol in het halen van spelers van buitenaf. Spelers niet stimuleren om mee te gaan naar een andere vereniging. Het bestuur verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten de vereniging en richting tegenstanders, publiek en overige leden. Bij alle technische besluiten genomen door het bestuur en/of T.C. dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of T.C. behoudt zichzelf het recht voor af te wijken van gestelde punten. VERGOEDING VOOR SEIZOEN WORDT VASTGESTELD OP Namens Sportclub Lochem De voorzitter Trainer 2 e team. 17

18 BIJLAGE 3 Aandachtspunten contract jeugdtrainer Sportclub Lochem A1, d.d. Naam: Adres: Woonplaats: Tel.: Mobiel: Doelstellingen van Sportclub Lochem: Continuïteit van de vereniging waarborgen. Goed onderling overleg. Dit kan o.a. door de trainers te verplichten de vergaderingen te bezoeken. Van de trainers van de prestatieve teams (1 e, 2 e en A1 ) wordt goed onderling overleg verwacht, het is één vereniging en geen team op zichzelf. Duidelijkheid naar de spelers en ouders; voor aanvang van de competitie moet duidelijk zijn wie waarin speelt. Het uitgangspunt voor een selectie team is 14 spelers. Bij het terug zetten van een speler gaat de trainer samen met de coördinator naar de speler en zijn ouders/verzorgers toe. Herkenbaar voetbal; uitgangspunt is het jeugdplan van Sportclub Lochem. Alle spelers evenveel speeltijd geven. Coördinator moet vooraf op de hoogte worden gebracht van o.a. spelerswisseling, interne schorsing, etc. Strafbepaling in samenspraak met het bestuur. Bij blessures de spelers eerst verwijzen naar de verzorger. Stimuleren van andere clubactiviteiten. Geen actieve rol in het halen van spelers van buitenaf. Spelers niet stimuleren om mee te gaan naar een andere vereniging. Het bestuur verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten de vereniging en richting tegenstanders, publiek en overige leden. Bij alle technische besluiten genomen door het bestuur en/of T.C. dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of T.C. behoudt zichzelf het recht voor af te wijken van gestelde punten. VERGOEDING VOOR SEIZOEN WORDT VASTGESTELD OP Namens Sportclub Lochem Trainer A1. De voorzitter 18

19 BIJLAGE 4 Aandachtspunten contract trainers E en F jeugd Sportclub Lochem Team: d.d. Naam: Adres: Woonplaats: Tel.: Mobiel Doelstellingen van Sportclub Lochem: Continuïteit van de vereniging waarborgen. Goed onderling overleg. Dit kan o.a. door de trainers te verplichten de vergaderingen te bezoeken. Duidelijkheid naar de spelers en ouders; voor aanvang van de competitie moet duidelijk zijn wie waarin speelt. Het uitgangspunt voor een E of F team is 9 spelers. Bij het terug zetten van een speler gaat de trainer samen met de coördinator naar de speler en zijn ouders/verzorgers toe. Herkenbaar voetbal; uitgangspunt is het jeugdplan van Sportclub Lochem. Alle spelers even veel speeltijd geven. Coördinator moet vooraf op de hoogte worden gebracht van o.a. spelerswisseling, interne schorsing, etc. Strafbepaling in samenspraak met het bestuur. Bij blessures de spelers eerst verwijzen naar de verzorger. Stimuleren van andere clubactiviteiten. Geen actieve rol in het halen van spelers van buitenaf. Spelers niet stimuleren om mee te gaan naar een andere vereniging. Het bestuur verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten de vereniging en richting tegenstanders, publiek en overige leden. Bij alle technische besluiten genomen door het bestuur en/of T.C. dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of T.C. behoudt zichzelf het recht voor af te wijken van gestelde punten. VERGOEDING VOOR SEIZOEN WORDT VASTGESTELD OP Namens Sportclub Lochem Trainer Sportclub Lochem De voorzitter Team: 19

20 BIJLAGE 5 Aandachtspunten contract jeugdtrainers B t/m D Sportclub Lochem Team: d.d. Naam: Adres: Woonplaats: Tel.: Mobiel: Doelstellingen van Sportclub Lochem: Continuïteit van de vereniging waarborgen. Goed onderling overleg. Dit kan o.a. door de trainers te verplichten de vergaderingen te bezoeken. Van de trainers van de prestatieve teams wordt goed onderling overleg verwacht, het is één vereniging en geen team op zichzelf. Duidelijkheid naar de spelers en ouders; voor aanvang van de competitie moet duidelijk zijn wie waarin speelt. et uitgangspunt voor een selectie team is 14 spelers. Bij het terugzetten van een speler gaat de trainer samen met de coördinator naar de speler en zijn ouders/verzorgers toe. Herkenbaar voetbal; uitgangspunt is het jeugdplan van Sportclub Lochem. Alle spelers even veel speeltijd geven. Coördinator moet vooraf op de hoogte worden gebracht van o.a. spelerswisseling, interne schorsing, etc. Strafbepaling in samenspraak met het bestuur. Bij blessures de spelers eerst verwijzen naar de verzorger. Stimuleren van andere clubactiviteiten. Geen actieve rol in het halen van spelers van buitenaf. Spelers niet stimuleren om mee te gaan naar een andere vereniging. Het bestuur verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten de vereniging en richting tegenstanders, publiek en overige leden. Bij alle technische besluiten genomen door het bestuur en/of T.C. dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of T.C. behoudt zichzelf het recht voor af te wijken van gestelde punten. VERGOEDING VOOR SEIZOEN WORDT VASTGESTELD OP Namens Sportclub Lochem Trainer Sportclub Lochem De voorzitter Team: 20

21 BIJLAGE 6 VOETBALVERENIGING SPORTCLUB LOCHEM Aandachtspunten contract medische begeleiding Sportclub Lochem Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Tel: Mobiel: Overeenkomst en takenpakket voor medische begeleiding Sportclub Lochem. Continuïteit van de vereniging waarborgen Goed onderling overleg. Discretie staat hoog in het vaandel. Van de verzorger/ster en trainers / leiders wordt goed onderling overleg verwacht. Duidelijk naar de speler en trainer toe zijn. Bij twijfel doorsturen naar huisarts of fysiotherapie (niet zelf experimenteren). Minstens een halfuur voor aanvang van de trainingen aanwezig zijn. Bij alle uit - en thuiswedstrijden vroegtijdig aanwezig zijn. Bestellingen van materialen verzorgingsmiddelen in overleg met bestuur. De aanwezige verzorgingskoffers voorzien van voldoende materialen. De aanwezige EHBO koffers op het complex regelmatig aanvullen. De verzorgingsruimte zelf schoonhouden (hygiëne staat voorop). Stimuleren van clubactiviteiten. Geen actieve rol in het halen van spelers van buitenaf. Spelers niet stimuleren om over te gaan naar een andere vereniging. In geval van seksuele intimiteit direct melden bij het bestuur of de vertrouwenscommissie Het bestuur verwacht een positieve en representatieve opstelling binnen en buiten de vereniging en richting tegenstanders, publiek en overige leden. Bij alle technische besluiten genomen door het bestuur en/of T.C. dient de redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden. Het bestuur en/of T.C. behoudt zichzelf het recht voor af te wijken van gestelde punten. VERGOEDING VOOR SEIZOEN WORDT VASTGESTELD OP Namens Sportclub Lochem Verzorger/ster De voorzitter 21

22 BIJLAGE 7 KALENDER TECHNISCHE COMMISSIE SP. LOCHEM augustus 1e week 2e week JEUGD Dinsdag TC vanaf 20:00 uur Za. Aftrap nieuwe seizoen Opmerkingen 3e week 1 e lijnoverleg trainers Eerste periode (6 weken) 4e week september 1e week 2e week Dinsdag TC vanaf 20:30 uur 3e week 4e week oktober 1e week Lijnoverleg trainers Nieuwe periode (6 weken) 2e week Dinsdag TC vanaf 20:00 uur 3e week 4e week november 1e week Scouts en trainers overleg 1 e bevindingen delen, nieuwe lijnindeling 2e week 3e week Lijnoverleg trainers Nieuwe periode (6 weken) 4e week december 1e week 2e week Dinsdag TC vanaf uur 3e week 4e week januari 1e week Lijnoverleg trainers 2e week 3e week Scouts en trainers overleg Evaluatie 1 e helft, nieuwe lijnindeling 4e week februari 1e week 2e week Dinsdag TC vanaf 20:00 uur 3e week Lijnoverleg trainers Nieuwe periode (6 weken) 4e week maart 1e week 2e week 3e week 4e week Scouts en trainers overleg Indeling nieuwe seizoen april 1e week Lijnoverleg trainers Nieuwe periode (6 weken) 2e week Dinsdag TC vanaf 20:00 uur 3e week 22

23 4e week Za uur verg. pres. teams mei 1e week Afronden indeling nieuwe jeugdteams 2e week Teamindeling afronden Publiceren website 3e week 4e week juni 1e week 2e week Dinsdag TC vanaf 20:00 uur 3e week 4e week juli 1e week Infoboek maken + trainingstijden 2e week 3e week 4e week Zes keer per jaar is er op de tweede dinsdag van de maand een TC vergadering, aanvang uur. 23

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE SPORTCLUB LOCHEM

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE SPORTCLUB LOCHEM BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE SPORTCLUB LOCHEM 2016-2017 LOCHEM, JUNI 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 3 2. Organigram 4 3. Aanleiding en opdracht 5 4. Samenstelling technische commissie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE TVC 28

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE TVC 28 BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE TVC 28 TUBBERGEN NOVEMBER 2008 7651 LD Tubbergen Tel. 0546-622479 - 1 INHOUDSOPGAVE Paginanummer 1. Voorwoord 3 2. Organigram 4 3. Samenstelling Technische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE R.K.S.V. Boerdonk Boerdonk, Augustus 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Paginanummer 3 2. Beschrijving R.K.S.V. Boerdonk 4 3. Samenstelling Technische Commissie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan

S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan 26-06-2012 Inleiding Een beleidsplan is binnen een organisatie het handboek waaraan ieder die zich binnen deze organisatie beweegt dient te houden. Dit klinkt

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK TECHNISCH BELEIDSPLAN & AFSPRAKEN M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK, 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Pagina 3 2. Organogram Pagina 4 3. Samenstelling technische commissie Pagina 5 4. Taakomschrijving

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid.

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid. DOELSTELLING EN TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE Doelstelling TC: 1 Het voetbaltechnische gedeelte en tactisch/technische peil van de diverse elftallen te vergroten 2 Een betere aansluiting van de diverse elftallen

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK TECHNISCH BELEIDSPLAN & AFSPRAKEN M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK, 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Pagina 3 2. Organogram Pagina 4 3. Samenstelling technische commissie Pagina 5 4. Samenstelling

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur Henri Wolf, versie 1.0, 21-03-2015 Agenda 1. Introductie 2. Seizoen 2015-2016 voor F-pupillen 3. Voetballen in de

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen 2015 2020 Document versie: final 1.0 Auteurs: Hendrik Hoogenkamp, Roel Offringa Datum: 2015-10-12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Kwaliteitsdomein lokaal niveau regionaal niveau nationaal niveau internationaal niveau 1. Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016 TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30 augustus 2013 - augustus 2016 23-7-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen van s.v. LONGA 30. 3 2. Organisatiestructuur. 4 2.1 Organogram 4 2.2 Bestuur 5 2.3 Hoofd voetbalzaken

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2015-2019

Jeugdbeleidsplan 2015-2019 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 Hindri Hummel Matthys Baarsma Anne Groothoff JEUGDBELEIDSPLAN 2015 2019 Volleybalclub HARDEGARIJP 1 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE... 3 3 VISIE... 3 4 DOELSTELLINGEN... 3 5 DOELGROEP...

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch 1. Doel. Door middel van een jeugdbeleid zorg dragen dat er op organisatorisch en technisch gebied een gestructureerde lijn van werken bij de jeugdafdeling

Nadere informatie

Informatie avond trainers

Informatie avond trainers Informatie avond trainers Thema: opleidingen Trainers Sv Enter 6 maart 2012 sv Enter Opleidingen Trainers maart 2012 1 Agenda 6 maart 2012 Achtergrond en doel Uitleg beleid opleidingen trainers sv Enter

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Volendam Voetbal Academie

Volendam Voetbal Academie Welkom spelers, ouders, bestuur RKAV Volendam en FC Volendam, trainers en coördinatoren. 14 08 2014 RKAV Volendam en de FC Volendam gaan Voetbalkennis bundelen Doelstellingen : De ACADEMIE gaat structureel

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

HANDBOEK TECHNISCHE RICHTLIJNEN

HANDBOEK TECHNISCHE RICHTLIJNEN HANDBOEK TECHNISCHE RICHTLIJNEN NSV 2016 INHOUDSOPGAAF 1. Voorwoord voorzitter NSV 2. Opdracht aan Technische Commissie 3. Jeugd 4. Selectie NSV 5. Recreatieve elftallen senioren 6. Bijlage 1: Jeugdpaspoort

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA 2014 revisie 0 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : DOOR DE GRONDLEGGER VAN HET JEUGDPLAN HOOFDSTUK 01: DOELSTELLING JEUGDBELEID HOOFDSTUK 02: ORGANISATIE JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie