K S U J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K S U 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G"

Transcriptie

1 KSU2013 J A A R V E R S L A G

2 Colofon Het jaarverslag 2013 is een uitgave van de KSU en verschijnt in een oplage van 250 exemplaren. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda KSU en KSU-scholen Revon Drukkerij BV, Leerdam meer dan een basis Katholieke Scholenstichting Utrecht Postbus GA UTRECHT Telefoon:

3 Voorwoord College van Bestuur 1 Een zesje is niet meer goed genoeg Excellentie staat hoog op de agenda bij de politiek. Onderwijs en wetenschap in Nederland zijn van hoog niveau, maar de ambitie van de politiek reikt verder: Nederland moet tot de top vijf van de wereld gaan horen. Het onderwijs moet niet alleen het beste uit alle leerlingen halen, maar ook alles uit de beste leerlingen. Er zijn kinderen in het basisonderwijs die ontzettend ondernemend zijn en zelfs apps ontwikkelen. De regering wil meer excellente jongeren van dit type. Een mager zesje volstaat niet meer. Uitblinken is niet een kwestie van mogen, het móet weer. Trots op een sticker Ik weet niet echt meer of ik op de basisschool altijd het beste uit mezelf wilde halen. Wel herinner ik me dat ik vol trots thuis kwam als ik een sticker had gekregen voor een goed gemaakt werkje of als ik in mijn rekenschriftje een hele pagina met groene pen had mogen schrijven. Beloningen en het niet willen achterblijven bij mijn klasgenootjes zorgden ervoor dat ik wilde presteren. In vervolgopleidingen probeerde ik vooral uit te blinken in vakken die ik leuk vond. Elk kind presteert beter als hij meer gestimuleerd wordt Een klas is een bonte verzameling kinderen. De een wil dokter worden, de ander profvoetballer en weer een ander droomt van een carrière in de showbizz. Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. Aan het onderwijs de taak daar op in te spelen. Je bereikt immers het meest als je aansluit bij de belevingswereld, de passie en de ontwikkeling van leerlingen. Excellentie belonen is prachtig. Maar excellentie is breder dan alleen goed zijn in lezen en rekenen. Kijk naar onze scholen: de St. Paulusschool heeft van het ministerie van Onderwijs het predicaat Excellente School gekregen, De Spits is schaakkampioen in de regio Utrecht, St. Dominicus heeft het hoogste gemiddelde ooit gescoord op de Cito-toets, De Zeven Gaven heeft flinke stappen gezet op het gebied van spelling en technisch lezen en de kinderen van de Ludgerschool mochten tijdens de Koningsspelen op het Domplein hun danskunsten aan het koningspaar laten zien. Het beste uit alle leerlingen blijven halen Laten we excellentie vooral breed blijven zien. We weten immers niet wat de toekomst brengt; volgens Amerikaans onderzoek zal 65% van de huidige basisschoolleerlingen straks een baan krijgen die nu nog niet bestaat. Het onderwijs kan kinderen daarop niet voorbereiden. We kunnen ze wél leren om zelf antwoorden te vinden op de nieuwe vragen van de toekomst. Vooruit kijken We kijken samen positief terug op het afgelopen jaar. Alle medewerkers hebben dagelijks hun bijdrage geleverd aan de leerresultaten van duizenden Utrechtse kinderen. Het hoofddoel van het Strategisch Beleidsplan Een nóg beter resultaat voor alle kinderen krijgt in 2015 een vervolg onder de naam De leerling blinkt uit. Ieder jaar proberen we de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Immers, er is altijd ruimte om te verbeteren en te vernieuwen. Innoveren en ontwikkelen kost geld. Zoals ook dit jaar weer uit de cijfers blijkt, is de KSU nog steeds een financieel gezonde stichting met voldoende middelen om in beweging te blijven. Namens het College van Bestuur, Jan van der Klis, voorzitter

4 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Ontwikkelingen in Organisatiestructuur Raad van Toezicht College van Bestuur Centraal Management Vier clusters van scholen KSU en Stichting Beheerfonds KSU 6 4. Bestuur en medezeggenschap College van Bestuur Raad van Toezicht Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 8 5. Bericht van de Raad van Toezicht 8 6. Strategisch Beleidsplan SBP SBP Onderwijs en kwaliteit Inspectie van het Onderwijs Accenten in het jaarplan onderwijs Identiteit Kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg Personeel Accenten uit het jaarplan Verzuimbeleid Verzuimgegevens Vervangingsbeleid Arbo Personeel in cijfers Communicatie Strategisch beleidsplan Communicatiemiddelen Bindingsacties Accommodatie en facilitaire zaken Onze gebouwen Verbouwing en vernieuwing Onderhoud Duurzaamheid Technische Dienst Financieel beleid Bekostigingsgrondslag Formatieplaatseenheden Financiële positie op de balansdatum Resultaat verslagjaar KSU enkelvoudig Investeringen, financiering en treasurybeleid Het Beheerfonds Vooruitzichten Meerjaren perspectief en continuïteit Woord van dank Accountantsverklaring Financiële bijlagen 44

5 1. Inleiding Met 675 medewerkers verzorgde de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) in 2013 het onderwijs aan kinderen verdeeld over 24 katholieke scholen in de stad Utrecht. In dit jaarverslag kijken we terug op de ontwikkelingen op onze scholen, binnen ons bestuur en personeelsbestand en in onze nieuwen verbouwprojecten. Daarbij laten wij ook onze medewerkers zelf aan het woord. Tegelijk bieden we zicht op onze plannen en verwachtingen voor 2014 en de jaren daarna. In ons jaarverslag leggen we een koppeling tussen inhoud en cijfers. Zo wordt de jaarrekening 2013 gepresenteerd. Deze is opgesteld door het bureau OSG en gecontroleerd door accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. We voegen de jaarrekeningen samen (consolidatie) van de Katholieke Scholenstichting Utrecht en van de Stichting Beheerfonds KSU. Het jaarverslag heeft vooral betrekking op de Katholieke Scholenstichting Utrecht. 2. Ontwikkelingen in 2013 In dit jaarverslag gaan we uitgebreid in op de ontwikkelingen in Enkele daarvan lichten we er hier vast uit. Voortgang uitvoering Strategisch Beleid Het strategische beleidsplan van de KSU kent 34 resultaatgebieden binnen vier domeinen. De eerste drie domeinen zijn: Personeel & Organisatie, Onderwijs en Kwaliteit. Het vierde domein betreft een cluster van resultaatgebieden die betrekking hebben op externe relaties en strategische partnerschappen en een groeidoelstelling. Ieder resultaatgebied kent een einddoel. Het strategisch beleidsplan is in 2013 afgerond. Dit wordt, met een vooruitblik op het nieuwe strategisch beleidsplan, uitgebreid besproken in hoofdstuk 6. Onderwijs en kwaliteit Dankzij de in 2010 gestarte pilot met Leonardo onderwijs beschikt de KSU over een groeiende kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde en cognitief getalenteerde leerlingen. De KSU heeft de ambitie hiermee bestuursbreed door te gaan. Met ondersteuning van Novilo, is een ontwikkeltraject gestart met als doel dat in juni 2015 elke KSU-school voor deze doelgroep een gedifferentieerd onderwijsaanbod heeft ontwikkeld en beschreven. Binnen de portefeuille kwaliteit heeft het afgelopen jaar voornamelijk de nadruk gelegen op de implementatie en borging van het kwaliteitszorgsysteem Integraal en het borgen van kwaliteitszorg in zijn algemeenheid. De implementatie van Integraal omvatte onder andere studiedagen en teamscholingsbijeenkomsten op de scholen. Zo leren school: St. Jan de Doper wijk: Hoograven aantal leerlingen: 172 aantal medewerkers: 20 Aan het woord: Bert Brouwer, schoolleider Ik ben trots op onze leerlingen, die twee bijzondere activiteiten hebben gedaan op het gebied van burgerschap. Als eerste hebben we samen de zoon van een leerkracht gesponsord, die voor Kika meedeed aan de marathon van New York. De kinderen hebben plastic flessen verzameld en daarmee een bedrag van bijna 400,- bijeengebracht. Daarnaast hebben onze kinderen ervoor gezorgd dat de bewoners van de wijk op een positieve manier kennis konden maken met onze school. In de week voor de zomervakantie zijn alle kinderen in tweetallen (één onderbouwleerling en één bovenbouwleerling) met zelfgemaakte, versierde kartonnen handschoenen naar de markt in de buurt gegaan. Daar gingen zij willekeurige voorbijgangers en kooplieden een hand geven en een fijne vakantie wensen. De reacties op de markt waren hartverwarmend. De marktbezoekers waren blij verrast door deze vrolijke actie van onze kinderen. Nu nog zijn de gevolgen ervan merkbaar in de wijk. 3

6 4 schoolleiders en hun teams te werken met Integraal, data analyseren en waarderen en de verschillende onderdelen van kwaliteitszorg met elkaar in verband te brengen. Personeel Voor de portefeuille P&O is het nieuwe vervangingsbeleid en de samenwerking met ASA de belangrijkste ontwikkeling geweest in Het doel is de vervangingen binnen de KSU beter te organiseren. Uitgangspunten hierbij zijn; een dekkend vervangingssysteem, kwalitatief goede invallers, minder administratieve last en minder rechtspositionele en financiële risico s voor de KSU. Communicatie In september 2013 is een nieuwe staffunctionaris PR & Communicatie aangesteld, waarna een periode volgde van overdracht en inwerken. De website van de KSU en de websites van de scholen zijn in 2013 onderzocht op functionaliteit, gebruikersgemak en vormgeving. Daaruit kwam naar voren dat de websites aangepast en gemoderniseerd moeten worden, zodat ze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. In 2014 zal hiermee een start worden gemaakt. Accommodatie In 2013 zijn vier nieuwe gebouwen opgeleverd; de Ariëns, Het Schateiland, St. Dominicus/Cereol en Op De Groene Alm. Financieel beleid Gedurende het verslagjaar is veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding op het overstappen op een ander verdeelmodel voor de formatiebudgetten: van een model in formatieplaatsen naar een model in geld. Het model is gebouwd en in augustus 2013 zijn we gestart met schaduwdraaien. Een belangrijke gebeurtenis op financieel terrein was de bekendmaking in november 2013 van de extra budgetten die de minister heeft toegekend aan het primair onderwijs voor Het perspectief op het te verwachten resultaat over 2013 veranderde opeens aanzienlijk en ook de wijze waarop de KSU bezig was met de plannen voor 2014 (en verder) moest worden herzien. 3. Organisatiestructuur 3.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toe te zien op de wijze van werken van het College van Bestuur. Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch adviseur van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Voorzitter: Vice-voorzitter: Lid: Lid: Lid: Lid: mevrouw P.M.L. Ykema de heer J.A.E. Vogel mevrouw W.R.C. Sterk mevrouw P. Corsten de heer G.M. Dijkstra de heer J.H.A.H.M. Sterk 3.2 College van Bestuur Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de KSU en van de Stichting Beheerfonds KSU en geeft leiding aan de organisatie. De samenstelling van het College van Bestuur is in 2013 onveranderd en zag er als volgt uit: Voorzitter: Lid: de heer J. van der Klis de heer C.M.M. Laenen 3.3 Centraal Management Het Centraal Management wordt gevormd door de clusterdirecteuren en de manager bedrijfsvoering. Iedere clusterdirecteur heeft naast zijn of haar managementtaak ook een KSU-brede portefeuille, zoals Personeel, Onderwijs en Accommodatie en facilitaire

7 zaken. Als portefeuillehouder bereidt hij/zij beleid voor en is verantwoordelijk voor de implementatie ervan. De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en formatie. Hij/zij houdt zich bezig met planning en control en de bedrijfsvoering van het bestuursbureau. De samenstelling van het bestuursbureau zag er in 2013 als volgt uit: Manager bedrijfsvoering, portefeuillehouder Financiën en formatiezaken, mevrouw L. Westhoff Clusterdirecteur A, portefeuillehouder Personeel, de heer M. Domela Nieuwenhuis Nijegaard Clusterdirecteur B, portefeuillehouder Onderwijs, mevrouw J. Dekker Clusterdirecteur C, portefeuillehouder Accommodatie en facilitaire zaken, de heer J. van Zoelen Clusterdirecteur D, mevrouw J. van Maanen 3.4 Vier clusters van scholen De Katholieke Scholenstichting Utrecht is de koepel boven 24 basisscholen, die verdeeld over vier clusters worden aangestuurd. Cluster A: St. Jan de Doperschool Gertrudisschool De Ariënsschool De Zevengaven de Spits Het Schateiland Cluster B: De Pijlstaart De Kameleon Brinnummer: 15WG 15WG 15DK 15PD 15MP 15RL 16DH 16UO Villa Nova De Carrousel Ludgerschool St. Maartenschool SBO De Binnentuin Cluster C: St. Dominicusschool Johannesschool St. Paulusschool Marcusschool Mattheusschool 16UO 09VY 16AF 06UJ 06UJ 06OY 08KK 14ZJ 06GN 06GN Cluster D: De Achtbaan 27CL Hof ter Weide 28AW Op De Groene Alm 30JR De JazzSingel 28AW-01 De Notenboom 17ZL Montessorischool 13RS Onder De Bogen (in voorbereiding) Elk cluster heeft een clusterdirecteur met een integrale verantwoordelijkheid. Elke school heeft één of twee schoolleiders. Zij hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken op de school. Hun primaire taak is de zorg voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs en de personeelsontwikkeling. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen schoolleider en clusterdirecteur staat beschreven in het schema Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB). Dit is het managementstatuut van de KSU. school: Het Schateiland wijk: Kanaleneiland aantal leerlingen: 253 aantal medewerkers: 43 Aan het woord: Margot Heepke, leerkracht Dit jaar is een lieve collega van ons overleden, Jamila Choukri. Ze was zeer geliefd bij kinderen, collega s en ouders. Er was verdriet en ongeloof maar aan de andere kant verbondenheid en respect. Als collega s stonden we sterk en hadden we steun aan elkaar. Wij hebben alle ouders de ruimte gegeven om hun verdriet in combinatie met hun geloof te kunnen uiten. Wij hebben veel complimenten gekregen van ouders over hoe wij met het verlies van Jamila zijn omgegaan en ook hoe we onze ouders gerespecteerd hebben in hun geloof. Dit was een prachtige samenwerking tussen leerkrachten en ouders maar ook tussen verschillende culturen. Wat ik graag zou willen is dat we qua leerlingen aantal blijven groeien. We krijgen er na de meivakantie een instroomgroep bij. Dat is prachtig nieuws. We zijn een team van hardwerkende collega s die echt gaan voor onze kinderen en onze school. Het zou mooi zijn als die lijn door blijft gaan. Het Schateiland 5

8 6 In 2013 voerde OSG (Onderwijs Service Groep) de administratieve werkzaamheden van de organisatie uit. OSG is verantwoordelijk voor de financiële, de personeels-, en salarisadministratie. 3.5 KSU en Stichting Beheerfonds KSU De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag van de KSU is een stichtingsvorm met bestuursnummer De KSU is op 10 maart 1971 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer Op 28 december 1989 is de Stichting Beheerfonds KSU opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer De bedoeling van de Stichting Beheerfonds KSU is het bevorderen van de doelstelling van de KSU. Het Beheerfonds bereikt dit doel onder meer door het zelfstandig beheren en beleggen van vermogen en het verwerven van roerende en onroerende goederen conform het treasurybeleid van de KSU. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Beheerfonds KSU hebben dezelfde samenstelling als die van de KSU. Schematische weergave organisatiestructuur per 1 augustus 2013: Het Schateiland schoolleider met portefeuilles P&O, onderwijs en accomodatie- en facilitaire zaken 7 scholen 8 locaties SBO Sint Maarten schoolleider SBO De Binnentuin schoolleider 5 scholen 8 locaties duoschoolleiders Dominicus schoolleider Händelstraat Everard meijsterlaan 8 scholen 10 locaties De JazzSingel schoolleider Onder De Bogen Haarrijn

9 4. Bestuur en medezeggenschap De KSU werkt volgens de code Goed Bestuur van de PO-raad. 4.1 College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) vergadert wekelijks gedurende het schooljaar. Afhankelijk van de onderwerpen die op de agenda staan schuiven clusterdirecteuren, manager bedrijfsvoering en/ of stafmedewerkers aan bij (een deel van) deze bestuursvergaderingen. De genomen besluiten worden vastgelegd in de besluitenlijst. Hieronder is een selectie opgenomen van de besluiten per portefeuille. Besluiten betreffende de portefeuille Onderwijs Aansluiting bij Samenwerkingsverband Utrecht PO Beleid cognitief getalenteerde kinderen en hoogbegaafde kinderen Partnerschap met de Marnix Academie Participatie aan pilot Vensters PO Beleid vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO) Herformulering van de visie op identiteit Besluiten betreffende de portefeuille Kwaliteit Aanschaf kwaliteitszorgsysteem Integraal Het Integrale Veiligheidsbeleidsplan en het protocol medisch handelen Reorganisatie administratieve organisatie Besluiten betreffende de portefeuille Personeel en Organisatie Aanpassing beleid gesprekkencyclus, nieuwe formulieren functioneren en beoordelen Vaststellen van het ziekteverzuimbeleidsplan KSU en het ziekte- en re-integratieprotocol Benoeming vierde clusterdirecteur Benoeming staffunctionaris PR & Communicatie Benoeming schoolleider SBO St. Maarten Vervangingsbeleid en samenwerking met ASA Besluiten betreffende de portefeuille Communicatie Het Kaapjournaal verspreiden onder alle medewerkers Facebook ten behoeve van interne communicatie Strategisch Beleidsplan Locatie van de SBP conferentie De leerling blinkt uit op 7 november 2014 Besluiten betreffende de portefeuille Accommodatie en facilitaire zaken Handboek huisvesting Architectkeuze nieuwbouw Leidsche Rijn Centrum Onder De Bogen Bouw van nieuwe school De JazzSingel Besluiten betreffende de portefeuille Financiën en Formatie Handboek financiën De meerjarenbegroting Bestuursformatieplan Jaarrekening 2012 Begroting 2014 Besluiten betreffende de Bedrijfsvoering Verhuizing KSU-kantoor naar 2e verdieping Inkoopbeleidsplan vastgesteld Aanbesteding reprodiensten school: Hof ter Weide wijk: Leidsche Rijn aantal leerlingen: 397 aantal medewerkers: 34 Aan het woord: Taniya Haar, leerkracht groep 8 en bovenbouw coördinator Met het team hebben we ons onderwijsconcept kritisch bekeken en zijn we een ander pad ingeslagen. We blijven nu dichter bij onze visie door opbrengstgericht en in jaargroepen te werken. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Hier zijn we met elkaar zeer trots op! Ook zijn wij gestart met IPC, het International Primary Curriculum. Hierin komen alle wereld oriënterende vakken samen en werken de kinderen naar aanleiding van leerdoelen en thema s. Ik zie onze kinderen hier echt groeien. Wat zijn ze ondernemend! Dit jaar is onze wijk gestart met de Vreedzame Wijk. Er is een Kinderraad opgezet waarbij kinderen uit de groepen 7 van alle scholen samen kijken naar problemen in de wijk. Zo denken ze mee over de verkeersveiligheid bij de supermarkt. Dat levert leuke innovatieve ideeën op, die de kinderen tijdens de nieuwjaarsborrel van Leidsche Rijn zelfs met de burgemeester hebben mogen delen! 7

10 8 Aanbesteding meubilair Aanbesteding telecom Beleidsplan ICT Uittreding uit het Vervangingsfonds en Risicofonds Onderzoek inbesteding administratieve diensten Besluiten betreffende het Strategisch Beleidsplan Evaluatie/eindrapportage Strategisch Beleidsplan Proces rondom totstandkoming nieuw Strategisch Beleidsplan , vaststellen plan van aanpak, vorming van de Stuurgroep 4.2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2013 zes keer in vergadering bijeen met het CvB. Het betrof vijf reguliere vergaderingen en één themabijeenkomst. In de reguliere vergaderingen bespreekt de RvT op hoofdlijnen het beleid zoals dat door het CvB is vastgesteld. Een aantal besluiten van het CvB is onderworpen aan goedkeuring door de RvT, zoals de vaststelling van de begroting 2014 en van de jaarrekening Tijdens de themabijeenkomst in maart 2013 vond er een ontmoeting plaats met wethouder Onderwijs Jeroen Kreijkamp. Hij bezocht de Raden van Toezicht van alle grote schoolbesturen, niet alleen om kennis te maken met de leden maar ook om zich goed te laten informeren over het reilen en zeilen van de onderwijsorganisaties in de stad. Het tweede deel van de themabijeenkomst was gewijd aan het nieuwe Strategisch Beleidsplan. De leden van de RvT werd gevraagd mee te denken over externe ontwikkelingen die relevant zijn voor de KSU. Daarbij stonden drie vragen centraal: Wat zijn belangwekkende trends? Hoe verlopen die trends? En wat vinden we daarvan? 4.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestond in 2013 uit tien leden: zes personeelsleden en vier ouders. Er zijn een nieuwe secretaris (per 1 maart 2013) en een nieuwe voorzitter (per 1 augustus 2013) gekozen. De GMR heeft in 2013 vijf keer vergaderd met het College van Bestuur. De GMR heeft daarbij haar goedkeuring gegeven aan: Een aanpassing van het beleid Functioneren & Beoordelen, het beleidsplan Ziekteverzuim KSU, het protocol Ziekte en Re-integratie; Het beleid Hoogbegaafdheid KSU; Het Integraal Veiligheidsplan en protocol Medisch handelen, BFP en het concept gezamenlijk Zorgplan SWV-en wsns ; de aangepaste Meerjarenbegroting ; De keuze voor het eigen risicodragerschap en daarmee de stap uit het Vervangingsfonds. Er is een pilot gestart voor samenwerking met uitzendbureau ASA, die in december geëvalueerd is; De (gewijzigde) (G)MR reglementen en het statuut voor de periode tot 1 augustus Bericht van de Raad van Toezicht 2013 is het jaar waarin de KSU het Strategisch Beleidsplan heeft afgerond en geëvalueerd. Het verheugt de Raad van Toezicht (RvT) dat zoveel gestelde doelen zijn gerealiseerd. De KSU heeft zich verder ontwikkeld tot een krachtige en financieel gezonde organisatie waarin ruimte is voor vernieuwing op het gebied van onderwijs, personeelsontwikkeling en huisvesting. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe Strategisch Beleidsplan De RvT heeft in een vroegtijdig stadium hieraan een bijdrage kunnen leveren. In een workshop met het College van Bestuur (CvB) hebben we gesproken over te verwachte ontwikkelingen en op welke wijze de KSU hierop zou kunnen inspelen. Ook heeft de RvT deelgenomen aan de conferentie waar het CvB samen met directeuren en vertegenwoordigers van de KSU-scholen de gekozen hoofdthema s voor het strategisch beleid verder hebben uitgewerkt. Wij zien uit naar het plan voor dat de ingestelde werkgroepen en het CvB hebben voorbereid en dat we in de eerste helft van 2014 hopen te kunnen goedkeuren. In de vergaderingen van de RvT hebben we met het CvB gesproken over de ontwikkelingen in de samenwerking met de Kathedrale Koorschool, de oprichting van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de voortgang van nieuw- en verbouwactiviteiten en de ontwikkelingen rondom de prestaties van het administratiekantoor, dat voor de KSU personele, management- en financiële informatie verwerkt. In onze vergaderingen hebben de

11 clusterdirecteuren ons over de ontwikkelingen in hun portefeuille geïnformeerd. Het is ons een genoegen dat we als RvT in toenemende mate niet alleen toezichthouder zijn op de (financiële) cijfers, maar ook sparringpartner op complexe vraagstukken waar het CvB zich voor gesteld ziet. Zo kunnen we de expertise die in onze RvT aanwezig is inzetten voor de KSU. Voor twee leden was 2013 het laatste jaar als lid van de Raad van Toezicht. Mirjam Sterk en Hans Sterk zijn per 1 januari 2014 gestopt. We zijn voor de zomervakantie van 2013 gestart met de werving van een nieuw lid. Op basis van voordrachten vanuit de RvT, het CvB en de GMR is gesproken met twee kandidaten. De Raad van Toezicht zal vanaf 2014, voor een eerste termijn van drie jaar, worden versterkt met de heer Ardin Mourik. Verslag auditcommissie 2013 In 2013 heeft de auditcommissie de volgende onderwerpen op de agenda gehad: Jaarverslag en jaarrekening Meerjarenbegroting Begroting 2014 Keuze accountant Treasury beleid Tussentijdse financiële rapportages Jaarverslag, jaarrekening, meerjarenbegroting, begroting De auditcommissie heeft de RvT positief geadviseerd over het jaarverslag, de jaarrekening, de meerjarenbegroting en de begroting. Over de jaarrekening en het jaarverslag heeft bespreking met de accountant en het CvB nader inzicht gegeven in de aard en omvang van bijzondere posten en zijn tendensen toegelicht. De auditcommissie heeft bijgedragen aan de doorontwikkeling van een meer beleidsrijke begroting. De RvT heeft de jaarrekening, het jaarverslag, de meerjarenbegroting en de begroting 2014 goedgekeurd. Keuze accountant De auditcommissie heeft de RvT geadviseerd voor de periode de opdracht voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen van de KSU en het Beheersfonds KSU (zijnde de geconsolideerde jaarrekening van de KSU), alsmede de controle van de bekostigingsgegevens, opnieuw te verstrekken aan accountantsbureau PWC. De auditcommissie baseert zich hiervoor op basis van ontvangen offertes van en gesprekken met drie accountantsbureaus en advies van het CvB en de manager bedrijfsvoering. De RvT heeft het advies van de auditcommissie overgenomen. Treasurybeleid Ten aanzien van het treasurybeleid is de auditcommissie in het najaar van 2013 geïnformeerd over het vrijvallen van een beleggingsrekening per 19 maart De auditcommissie heeft geadviseerd om bij drie banken een voorstel tot herbelegging te vragen. Tussentijdse financiële rapportages Samen met het CvB en de manager bedrijfsvoering heeft de auditcommissie met succes gewerkt aan de gewenste verbetering van de tussentijdse financiële rapportages. Het resultaat is een betere presentatie van en toelichting op de tussentijdse financiële gegevens. In 2014 gaan zij hiermee door, met als doel een betere aansluiting op de jaarcijfers te realiseren en tussentijds de financiële gegevens op een meer eenduidige wijze te presenteren. school: Villa Nova wijk: Utrecht-West (Nieuw-Engeland) aantal leerlingen: 199 aantal medewerkers: 19 Aan het woord: Roel Scholman, leerkracht en I-Coach Onze school blinkt uit in het begaafdheidtraject. Aandacht voor begaafde leerlingen heeft een structurele plek in ons onderwijs gekregen. We hebben twee aparte leerlijnen voor rekenen, taal en spelling uitgewerkt en een goed protocol ontwikkeld voor de signalering en de ontwikkeling van de vaardigheden van het team. Zo kunnen wij ook onze begaafde leerlingen op hun eigen niveau bedienen. Dat voelt goed. Je goed voelen kan ook in de prachtige schooltuin die bij onze school is gerealiseerd. Ouders en leerkrachten werken samen in de tuincommissie. Zij hebben de schooltuin ontworpen, aangelegd en zorgen voor het onderhoud. Er staan prachtige bloemen, struiken en bomen, er worden allerlei soorten groente en kruiden verbouwd, je vindt er bijen- en bodemdierenhotels en een vlindertuintje. En: we koken regelmatig - buiten en binnen - met onze eigen verse producten! 9

12 10 Op basis van de (financiële) resultaten, de getoonde kwalitatieve ontwikkeling van de scholen, het te verwachten nieuwe strategisch beleidsplan, en vooral het door het College van Bestuur ontwikkelde en uitgevoerde beleid, heeft de Raad van Toezicht vertrouwen in een gezonde toekomst voor de KSU. Raad van Toezicht, Petri Ykema-Weinen (voorzitter, remuneratiecommissie) Sjef Vogel (vice voorzitter, commissie kwaliteit onderwijs) Paula Corsten (commissie onderwijs en kwaliteit) George Dijkstra (auditcommissie) Hans Sterk (auditcommissie) Mirjam Sterk (remuneratiecommissie) 6. Strategisch beleidsplan 6.1 SBP In 2013 werd het SBP afgerond. Een nog beter resultaat voor alle kinderen. Dat was de titel van dit SBP voor deze periode. Een periode waarin we samen onder dat motto veel tot stand hebben gebracht. Op verschillende domeinen, door de scholen en door het bestuursbureau, door de KSU alleen en in samenwerking met externe partners, door werkgroepen en door teams op scholen, op strategisch, tactisch en operationeel niveau, vaak erg zichtbaar en dichtbij, maar soms ook minder zichtbaar en veraf. Alles bij elkaar kijken we terug op een periode waarin we hard gewerkt hebben aan tal van ontwikkelingen en verbeteringen die elk op zich en in samenhang geleid hebben tot een nog beter resultaat voor alle kinderen. Totstandkoming van het plan De totstandkoming van het SBP is een intensief proces geweest, waar de hele organisatie nauw bij betrokken werd. Vanaf het begin heeft de basis mee kunnen en mogen denken over de ingrediënten en dat heeft iedereen met veel enthousiasme gedaan. Terugkijkend was het zeer krachtig en ook vooruitstrevend om op deze wijze de organisatie te betrekken bij het formuleren van de na te streven doelen. Hierdoor voelden medewerkers zich betrokken en aangesloten. Het SBP was er niet alleen vóór hen, maar was ook ván hen. Er kleefde echter ook een nadeel aan. Het formuleren van een gemeenschappelijk, hoger (strategisch) doel, waartoe de geformuleerde subdoelen (tactische en operationele doelen) moesten bijdragen, bleef door dit proces achterwege. Een kader of richting waarbinnen de benoemde ontwikkelingen en activiteiten moesten plaatsvinden ontbrak hierdoor. Dat laat echter onverlet dat verreweg de meeste van de benoemde subdoelen wel gerealiseerd zijn en dat dit een gewenste en goede bijdrage levert aan het onderwijs dat de KSU biedt. Van deze ervaring hebben we geleerd en de aanvliegroute voor het nieuwe SBP is dan ook een andere. De uitdaging daarbij is: hoe behouden we betrokkenheid van de medewerkers en hoe creëren we focus? Realisatie in cijfers Het strategisch beleidsplan van de KSU had 33 resultaatgebieden binnen vier domeinen. Per eind 2013 kunnen we constateren dat we de einddoelen van 26 resultaatgebieden gehaald hebben, dus 85%. Van vijf resultaatgebieden zijn de einddoelen (net) niet behaald. Dat zijn: De groeidoelstelling van een gemiddelde jaarlijkse groei van 3% over de totale KSU (deze is net iets lager); Een vastgesteld beloningsbeleid voor prestatiebeloning; Een grotere betrokkenheid die zou blijken uit een medewerkers tevredenheidsonderzoek; Het streven dat 80% van de medewerkers op de hoogte is van relevante informatie uit het Kaapjournaal; De formulering en (gedeeltelijke) invoering van een levensfasebewust beleid.

13 Twee resultaatgebieden zijn door de tijd en nieuwe wetgeving achterhaald (deelresultaten van Passend Onderwijs). Wij zijn tevreden met dit resultaat. De realisatie per resultaatgebied is gepresenteerd in een uitgebreide eindrapportage die door het CvB is vastgesteld en besproken is met de RvT en de GMR. 6.2 SBP In het najaar van 2012 is de KSU begonnen met de planvorming voor het strategisch beleidsplan voor de periode De organisatie wordt hierbij begeleid door Van Beekveld & Terpstra. Een groot deel van de tijd en energie in 2013 is besteed aan de zogeheten externe en interne verkenningen en het maken van een analyse. Zo is met verschillende betrokkenen (RvT, clusterdirecteuren, schoolleiders) de omgeving van de KSU (sterktes en zwaktes) in kaart gebracht door middel van het stellen van de vraag: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving van de KSU en hoe duiden we die?. Ook is gekeken naar de interne ontwikkelingen van de KSU (sterktes en zwaktes). Op basis van beide verkenningen en analyses is een SWOT gemaakt waaruit vijf thema s zijn voortgekomen en een centrale slogan, die luidt: De leerling blinkt uit. De vijf thema s zijn vervolgens op de miniconferentie van 30 oktober op hoofdlijnen uitgewerkt en becommentarieerd. Voor deze conferentie was veel enthousiasme en waren meer dan 80 personen uitgenodigd. Schoolleiders met elk één secondant uit de school, CvB, clusterdirecteuren, staf, GMR en RvT waren allen vertegenwoordigd. Na de miniconferentie zijn per thema werkgroepen geformeerd. Deze werken de opbrengsten van de miniconferentie nader uit en brengen hierover in het voorjaar van 2014 advies uit aan het CvB. Voor de zomer van 2014 zal dan het concept SBP opgeleverd worden, waarna het formele besluitvormingstraject start. Op 7 november 2014 wordt op de grote conferentie voor alle medewerkers het SBP gepresenteerd. Begin 2015 kunnen de scholen op basis van het SBP hun schoolplannen gaan opstellen. Die plannen gaan per augustus 2015 in. Al met al een spannend, enerverend en energiegevend proces! school: Carrousel wijk: Zuilen aantal leerlingen: 96 aantal medewerkers: 19 Aan het woord: Roël Joles, gymleerkracht Als een van de kleinste scholen van de KSU heeft de Carrousel afgelopen schooljaar met het schoolvoetbaltoernooi een mooie prestatie behaald! De jongens van groep 5 en 6 zijn kampioen geworden in Utrecht Noord-West en mochten deelnemen aan de stedelijke finale van de stad! Wij zijn trots op onze kinderen: wat een enthousiasme, wat een sportiviteit. Dat smaakt naar meer! In 2014 gaan wij voor een gezond klimaat op school. Letterlijk: we willen ouders en kinderen informeren over gezonde voeding en ze stimuleren dit in hun dagelijks leven toe te passen. En we blijven natuurlijk actief met verschillende sportactiviteiten en toernooien! 11

14 12 7. Onderwijs en kwaliteit 7.1 Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs ziet er op toe dat alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. Bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Dit kader is in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld ontwikkeld. Er staat in hoe de Inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de Inspectie kunnen verwachten. Het toezicht van de Inspectie is risicogericht: ieder jaar bekijkt de inspectie met behulp van een risicoanalyse of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van deze risicoanalyse vindt er jaarlijks een gesprek plaats tussen de Inspecteur van het Onderwijs en het College van Bestuur. De volgende ontwikkelingen zijn in 2013 besproken: Het implementatieproces van het kwaliteitszorgsysteem Integraal, wat planmatig en betekenisvol verloopt, en wat leidend is voor de evaluatie van het onderwijsleerproces op alle KSU scholen; De vertraging van de bouw van woningen in Leidsche Rijn. Hierdoor loopt het starten van nieuwe scholen vertraging op (Leidsche Rijn centrum en Haarrijn) en groeien net-gestarte scholen niet zo hard als de aanvankelijke prognoses lieten zien; De aangepaste wetgeving met betrekking tot het toezicht op nieuwe scholen; De bestaande samenwerking met de Kathedrale Koorschool en de start van het Brede School college, een vorm van leertijduitbreiding in de wijk Overvecht van de drie KSU scholen en de SOZKO; Ontwikkelingen ten aanzien van gedifferentieerd toezicht. De Inspecteur heeft met alle clusterdirecteuren gesproken over de scholen van het betreffende cluster naar aanleiding van de risicoanalyse die vooraf is gemaakt. De nieuw gestarte scholen Op De Groene Alm en De JazzSingel krijgen in 2014 hun eerste kwaliteitsonderzoek met als doel ook het toekennen van het basisarrangement aan deze scholen. Alle andere KSU scholen hebben wederom een basisarrangement verkregen. Tien scholen hebben goed gescoord op de Cito-eindtoets van 2013, zeven scoorden voldoende en drie onvoldoende. Al met al een prachtig resultaat, onze ambitie is om dit duurzaam zo te houden. 7.2 Accenten in het jaarplan onderwijs De ambities van het bestuursakkoord en de daarmee samenhangende ontwikkelingen zijn leidend geweest voor de projecten in het jaarplan onderwijs. Er is aan de volgende thema s planmatig gewerkt: Scholen werken opbrengstgericht Het vastgestelde beleid (eind 2012) werd in 2013 geïmplementeerd in de scholen. Dit betekent dat leerkrachten doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van de kinderen. De implementatie van het kwaliteitszorgsysteem Integraal heeft hieraan een grote impuls gegeven. Integraal is namelijk gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem ParnasSys van de scholen. Hierdoor hebben scholen de beschikking over en inzicht in de leeropbrengsten van hun school, en wordt het mogelijk om de evaluatie van het onderwijsleerproces betekenisvol vorm te geven. Daarnaast nam vanuit elk cluster een school deel aan het ambitietraject van School aan Zet. School aan Zet is een initiatief van het ministerie van Onderwijs om scholen met raad en daad bij te staan bij het realiseren van hun ambities in het kader van het bestuursakkoord tussen de PO-raad en het ministerie van OCW. Dit heeft een tweeledig effect, enerzijds verbetert de desbetreffende school zich in het opbrengstgericht werken en anderzijds leidt dit tot kennisdeling in het cluster. En dat komt alle scholen ten goede. Gericht onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen Al in 2010 startte de KSU met de pilot met Leonardo onderwijs. Hierdoor heeft onze organisatie groeiende kennis en ervaring vergaard op het gebied van onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen. Onze ambitie is hiermee bestuursbreed door te gaan. Wij streven ernaar dat alle KSU-scholen deze doelgroep goed kunnen bedienen met een (hoog) basisniveau van onderwijs. In het voorjaar van 2013 heeft Novilo (adviesbureau op het gebied van onderwijs aan cognitief getalenteerde en hoogbegaafde kinderen) op ons verzoek een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken: wat kunnen onze scholen meer- en hoogbegaafde leerlingen bieden? Op basis hiervan hebben wij besloten dat per 1 augustus 2015 alle KSU-scholen zich minimaal in fase 3 moeten bevinden (conform het vastgestelde beleid cognitief getalenteerde leerlingen, terug te vinden op Intranet KSU). Om dit te bereiken wordt een

15 substantieel deel van de prestatieboxgelden ingezet en is, samen met de zogenaamde plusscholen (St. Paulus, St. Dominicus, De Achtbaan, De Spits en SBO De Binnentuin) een gemeenschappelijk kader ontwikkeld. Deze plusscholen brengen in kaart hoe zij vanaf diezelfde datum het extra hoge niveau 5A kunnen gaan realiseren, en hoe zij daarin gefaciliteerd willen worden. Inmiddels is de pilot Leonardo geëvalueerd. Besloten is om het fulltime onderwijs aan hoogbegaafden te continueren. Binnen De Spits blijven twee groepen (40 kinderen), waarbij het tekort in de bekostiging wordt opgevangen door de ouders en de KSU (50/50). Voor SBO De Binnentuin voorzien wij een speciaal SBO-arrangement voor hoogbegaafde kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Hierover zijn we in gesprek met het Samenwerkingsverband en de collega SBO-scholen. Gemeentelijke subsidieregelingen De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren verschillende nieuwe beleidsregels geformuleerd op het gebied van leertijduitbreiding, de Brede school en cultuureducatie. De tendens in al deze regelingen is dat de verantwoordelijkheid bij het onderwijs wordt gelegd, de gemeente subsidies beschikbaar stelt en van de schoolbesturen planvorming en coördinatie gevraagd wordt. Dit vraagt regelmatig overleg in de vorm van deelname aan stuur- en werkgroepen in het Utrechtse. Zo werkt de KSU nauw samen met de andere grote besturen en Spelenderwijs (die de voorschoolse educatie verzorgt) rond het thema educatie aan het jonge kind. Vanuit de portefeuille onderwijs kijkt onze organisatie kritisch naar alle regelingen en worden keuzes gemaakt die aansluiten bij de ontwikkelingen die in gang gezet zijn binnen de KSU. Daarbij wordt centrale regie gevoerd, om de scholen zoveel mogelijk te ontlasten en ruimte te bieden voor hun eigen inhoudelijk ontwikkelproces op deze thema s. Vroegtijdig vreemde talenonderwijs Sinds 2012 is een aantal KSU-scholen bezig met de invoering van het Early Bird traject; een methodiek waarmee vroegtijdig en planmatig Engels wordt aangeboden aan groep 1 tot en met 8. Dit traject wordt afgesloten met een certificering door Early Bird, de organisatie dit het concept heeft bedacht en de scholen begeleidt bij de implementatie. In het schooljaar 2013 is binnen de KSU de beleidsnotitie Vroegtijdig vreemde talenonderwijs vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe scholen binnen de KSU vroeg vreemde talen onderwijs kunnen invoeren en welke middelen zij daarvoor kunnen krijgen. Het certificeringstraject duurt twee jaar. In het eerste jaar wordt aan de hand van een kijkwijzer een visitatie afgenomen op de school om te beoordelen of de invoering naar wens verloopt. In het tweede jaar wordt de school, als deze voldoet aan alle normen, gecertificeerd. Vijf KSU-scholen nemen hieraan op dit moment deel. Op De Groene Alm en de St Paulusschool zijn voorloper, zij hebben de eerste positieve visitatie gehad. Bij de St. Dominicus, Carrousel en de Montessori zal de eerste visitatie in 2014 plaatsvinden. Vanuit de prestatieboxgelden worden in de pilotfase de licentiekosten en een deel van de begeleidingskosten vergoed. school: De Achtbaan wijk: Leidsche Rijn, Langerak aantal leerlingen: 459 aantal medewerkers: 32 Aan het woord: Margreet Dankerlui, lid oudercommissie Als lid van de oudercommissie denk ik mee over én kijk ik uit naar meer extra s vanuit school. De Achtbaan is erin geslaagd een aantal succesvolle plus-activiteiten op te zetten. Zoals de doe-middagen, waarbij leerlingen zelf een creatieve activiteit mogen kiezen en het Achtbaan Festival als afsluiting van het schooljaar. Tijdens het festival sloegen docenten, ouders en kinderen de handen ineen: kinderen lieten hun talenten op het podium zien, docenten dansten en zongen erop los en ouders bakten poffertjes en popcorn. Dit smaakt naar meer! Ook op leergebied biedt De Achtbaan extra s. Er worden speciale lessen/workshops aangeboden, die ouders verzorgen. Zo geven zij hun kennis door aan de kinderen. Ook worden thema-avonden georganiseerd, waarbij wij als ouders samen met teamleden allerlei workshops kunnen volgen. Dit vergroot de betrokkenheid. Zo kan De Achtbaan zich nog meer onderscheiden. 13

16 14 Invoering passend onderwijs De KSU heeft de nodige aandacht besteed aan de invoering van de wet passend onderwijs. Om te beginnen moest het bestuur nadenken over de vraag of we als KSU wilden inzetten op één ongedeeld SWV PO (Stichting Samenwerkingsverband) of dat we in een zogeheten kamer wilden blijven binnen een groter SWV. Dat wil zeggen dat het huidige SWV min of meer als organisatie zou blijven voortbestaan en er slechts een gemeenschappelijke koepel van een groter SWV boven geplaatst zou worden. Ook moesten beslissingen genomen worden over de juridische vorm van het nieuwe SWV, de organisatie van de zeggenschap daarbinnen en de verdeling van de middelen. Per 1 augustus 2013 was het nieuwe SWV een feit. Gekozen is voor een aparte stichting SWV PO, met een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De KSU heeft zitting in beide organen. De stichting wordt geleid door directeur Erik Brandsema, die per 1 september 2013 is aangetreden. Inmiddels heeft het nieuwe SWV al veel zaken gerealiseerd. Er is een standaard basisondersteuningsprofiel uitgewerkt, een ondersteuningsplan ontwikkeld en een begroting en een meerjarenbegroting opgesteld. De scholen ontvangen vanuit het SWV een basisbijdrage van 90,- per leerling om hun basisondersteuning te kunnen realiseren. De overige middelen zijn voor de arrangementen en de financiering van het SO en SBO. Het accent in najaar 2013 en voorjaar 2014 ligt op het borgen van de basisondersteuning in alle KSU-scholen. Hiervoor zullen de scholen zelf hun schoolondersteuningsprofielen formuleren, die het bestuur vervolgens zal vaststellen. Deelname Vensters PO In het najaar van 2013 zijn de Vensters PO gelanceerd. Deze Vensters bieden scholen en schoolbesturen een podium om zich te presenteren. Dit stelt bijvoorbeeld ouders van aspirant-leerlingen in staat een afgewogen schoolkeuze maken. De KSU heeft samen met twee andere grote PO besturen deelgenomen aan de pilot, die in het voorjaar van 2013 is gestart. Tien pilotscholen van de gezamenlijke schoolbesturen hebben het systeem getest en de presentatie van de gegevens beoordeeld. Op bestuurlijk niveau heeft de KSU deelgenomen aan de gezamenlijke bijeenkomsten waar de centrale indicatoren zijn ontwikkeld. 7.3 Identiteit Al vele jaren is de KSU-Canon het uitgangspunt voor ons identiteitsonderwijs. Gebleken is dat niet alle scholen hiermee even goed uit de voeten kunnen. Zo zijn de eisen vanuit de Canon voor sommige scholen te hoog of lenen de omstandigheden op hun school zich er niet voor. Tegelijkertijd weten we dat teamleden en schoolleiders enthousiast worden als het gesprek in het team over identiteit op gang komt. Om dit te ondersteunen heeft de Resonansgroep Identiteit samen met de identiteitsbegeleiders van de KSU-scholen een document ontwikkeld dat de scholen uitnodigt na te denken over en richting te geven aan hun schoolidentiteit. De vragen in het document hebben de scholen op weg geholpen om een eigen invulling te geven aan de KSU-Canon: Wat willen wij dat leerlingen leren vanuit de identiteit van de school? Hier kan het bijvoorbeeld gaan over kennis van de verhalen die bij de christelijke feestdagen horen, maar ook over goed leren omgaan met kinderen die een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan jijzelf. Wat willen wij dat leerlingen ervaren vanuit de identiteit van de school? Gedacht kan worden aan de ervaring dat iedereen welkom is op school, dat je met plezier naar school gaat en dat het fijn is om samen te zingen of samen een gebedshuis te bezoeken. Wat doen leerkrachten om dit te realiseren? Wat doen zij richting leerlingen, richting ouders en wat doen zij samen? Hierbij valt te denken aan het tonen van belangstelling voor elke leerling, maar ook aan het vertellen over je eigen inspiratie, als voorbeeld van een mogelijke richting die je in je leven kunt opgaan. Wat is er in de school concreet zichtbaar en aanwezig op het gebied van de godsdienstige/ levensbeschouwelijke identiteit? De scholen beantwoorden deze vragen en koppelen daaraan een jaarlijks SMART-actieplan (SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met prioriteiten en actiepunten. Naar verwachting zal dit de beweging opleveren die de KSU voor ogen heeft: een geleefde katholieke identiteit van de scholen binnen de stichting. 7.4 Kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg Wat is kwaliteit en wat verstaan we daaronder? Kwaliteit heeft vooral te maken met cyclisch (planmatig) en gestandaardiseerd werken in het gehele proces. Kwaliteitsmanagement is daar onderdeel van. Voor

17 de KSU betekent dit: Sturen op het behouden en verbeteren van kwaliteit en het verbinden van de verschillende (portefeuille)onderdelen die output leveren aan het uiteindelijke resultaat de leerling blinkt uit. In die zin heeft kwaliteit dus ook betrekking op de onderliggende en ondersteunende processen om dit centrale doel te bereiken; het begrip kwaliteit is daarmee breder en meer omvattend dan onderwijskwaliteit alleen. Kwaliteitszorgsysteem Integraal In 2013 heeft de KSU besloten om het kwaliteitszorgsysteem Integraal te gaan aanschaffen en implementeren. De werkgroep kwaliteitszorg heeft dit besluit voorbereid. In samenspraak met de clusterdirecteuren en schoolleiders heeft de werkgroep een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Aan de hand hiervan zijn verschillende systemen beoordeeld. Het systeem Integraal kwam hier als best passend uit, onder meer omdat het geënt is op het LVS systeem ParnasSys, waar de KSU al een aantal jaren mee werkt. Integraal biedt bovendien ruimte om naast de indicatoren van de Inspectie ook schoolspecifieke en/of KSU-brede indicatoren toe te voegen, waardoor het een systeem voor kwaliteitszorg op maat wordt. Integraal maakt de processen rondom kwaliteitszorg en de dwarsverbanden daartussen inzichtelijk voor zowel de schoolleiders en teams als voor de bovenschoolse organisatie. De voor KSU-medewerkers toegankelijke cockpit van Integraal bevat harde data over de kwaliteit die de KSU levert en relevante procesdata. De informatie is gebaseerd op drie kernvragen binnen kwaliteitszorg: Doen we de goede dingen goed? Vinden anderen dat ook? Levert dit de gewenste resultaten op? Schoolleiders en teams zijn in 2013 getraind in het werken met Integraal. Maar belangrijker nog: ze zijn met elkaar gaan praten over hoe kwaliteitszorg binnen de KSU en binnen de school wordt vormgeven, wat dit betekent voor alle betrokkenen en hoe de organisatie in een lerende situatie komt en blijft. In 2014 gaan we hiermee door. Kwaliteitszorg in zijn algemeenheid en het werken met Integraal in het bijzonder zullen verder worden vormgegeven tijdens studiedagen en andere coachingmomenten, zoals schoolspecifieke spreekuren. Daarbij staan de volgende onderwerpen op de agenda: Schoolontwikkeling Plannen Analyseren en waarderen van data Toetskader Voorafgaand aan de implementatie van Integraal heeft de KSU verschillende studiedagen georganiseerd waarop schoolleiders en IB ers leerden hoe zij ParnasSys nog beter kunnen gebruiken. Het doel is dat alle scholen en teams ParnasSys op dezelfde eenduidige manier gaan gebruiken. Op deze studiedagen gaven schoolleiders en IB ers aan behoefte te hebben aan een bovenschools kader voor wat betreft het afnemen van toetsen. Op basis hiervan is een toetskader ontwikkeld. In dit voorschrijvende kader zijn alle toetsen opgenomen die op iedere KSU-school minimaal afgenomen moeten worden en zijn er, waar nodig, uitspraken gedaan over het afnemen, invoeren en verwerken van de toetsen in de klas en binnen ParnasSys. Op deze manier kunnen de verkregen data binnen de KSU geijkt worden. school: De Spits wijk: Lunetten aantal leerlingen: 521 aantal medewerkers: 39 Aan het woord: Marcel Machielse, leerkracht groep 6 Onze school is schaakkampioen geworden in de regio Utrecht. En daarnaast zijn we ook voetbalkampioen geworden! Naast sport vind ik het belangrijk aandacht te hebben voor creatieve vakken. In mijn eigen klas bijvoorbeeld blinken we uit op het gebied van drama. Hoe spannend is het om de kern van een sprookje in een toneelstukje van één minuut weer te geven? En wij zijn regelmatig met theatersport bezig! Om de klas wat extra s te bieden, doen we soms ook dingen buiten school. Zo ben ik met ze naar de Mees Kees film in de bioscoop geweest. Verder sta ik regelmatig langs de zijlijn bij het sportveld om de kinderen aan te moedigen. Het effect hiervan werkt ver door in de klas. Wat ik verder wil bereiken is nog meer focus op het positieve en het respect voor elkaar in de klas. Een goede, veilige sfeer is immers het fundament waarop je kunt bouwen. 15

18 16 Het toetskader is voor het begin van de zomervakantie geïmplementeerd en wordt begin 2014 geëvalueerd. Veiligheidsbeleid In 2013 heeft de KSU alle beleidsdocumenten en -afspraken rondom veiligheid onder de loep genomen. Bestaand beleid is geactualiseerd en gecompleteerd volgens de huidige wet- en regelgeving. Het vernieuwde integrale veiligheidsbeleid is een digitaal beleidsdocument dat als handvat dient voor de scholen. Hierin komen alle beleidsafspraken samen. Waar nodig wordt doorverwezen naar meer informatie. Een afgeleide van het integrale veiligheidsbeleid is het schoolveiligheidsbeleid. Hierin komen alleen schoolspecifieke zaken rondom veiligheid aan bod. Bij de ontwikkeling van het integrale veiligheidsbeleid is ook het sjabloon schoolveiligheidsbeleid geactualiseerd zodat dit naadloos aansluit op het integrale veiligheidsbeleid. Protocol medisch handelen Het integrale veiligheidsbeleid is onder andere getoetst aan de standaard voor de basisondersteuning Primair Onderwijs in Utrecht stad. Hierin staat ondermeer omschreven dat scholen een protocol voor medisch handelen moeten hebben. De KSU heeft ervoor gekozen om één protocol voor de hele stichting in gebruik te nemen. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van het protocol medisch handelen. Daarin staat ondermeer beschreven hoe wij binnen de KSU omgaan met medische handelingen. De KSU vindt het belangrijk om op dit vlak helderheid te bieden omdat scholen steeds vaker de vraag krijgen of zij gedurende de dag medicatie willen toedienen bij een kind. Veelal betreft dit langdurig zieke kinderen of kinderen met een beperking. De KSU vindt het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Maar met het uitvoeren van BIG-geregistreerde handelingen (BIG staat voor de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), zoals het toedienen van medicatie, gaan ook verantwoordelijkheden gepaard. In het protocol medisch handelen staat beschreven hoe wij hiermee binnen de KSU willen omgaan: wat is toegestaan en wat niet? Daarbij worden praktische handvatten geboden om zorg te dragen voor een zo goed mogelijke (administratieve) afhandeling van zaken die spelen rondom medisch handelen en veiligheid. Evaluatie beleidsdocumenten In 2012 is het document-managementsysteem geïmplementeerd in de bovenschoolse organisatie. Na een eerste actualisatieslag zijn we in 2013 verder gegaan met het actualiseren, combineren en afslanken van de beleidsdocumenten die via Intranet aangeboden worden. Dit zal voor het einde van het schooljaar afgerond zijn. Hierna kunnen documenten eenvoudig actueel gehouden worden, doordat zij automatisch periodiek aan de documentmaker aangeboden worden via het document-managementsysteem. 8. Personeel 8.1 Accenten uit het jaarplan De basis op orde! In 2013 hebben we alle beleidsstukken op het gebied van P&O tegen het licht gehouden. Hierbij is getoetst of het beleidsstuk nog van toepassing was, verouderd en/of aangepast of verwijderd moest worden. Het uitgangspunt bij deze toetsing was: De basis op orde! Personeelsdossiers en gesprekkencyclus De indeling van personeelsdossiers is KSU-breed gestandaardiseerd. De dossiers zijn waar nodig vervolgens geactualiseerd en aangevuld. De personeelsdossiers zijn daardoor nu overzichtelijker en beter overdraagbaar, wat de mobiliteit van medewerkers (intern en extern) ten goede komt. Daarnaast is de frequentie van de gesprekkencyclus aangepast en zijn de formulieren hiervoor opnieuw vormgegeven. Ze zijn nu een stuk gebruiksvriendelijker. Ook de monitoring op de uitvoering van de gesprekkencyclus is verbeterd, waardoor beter geborgd is dat beleid rondom de gesprekkencyclus wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Vervangingsbeleid Per augustus 2013 is de KSU uit het vervangingsfonds gestapt. In het verlengde daarvan is de eerste stap gezet naar het anders inrichten en organiseren van vervanging binnen de KSU. Cruciaal voor de KSU is het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs bij ziekte/verlof met minder administratieve

19 en rechtspositionele verantwoordelijkheid voor de KSU. Hiertoe is een pilot voor een jaar aangegaan met uitzendbureau ASA. ASA organiseert de werving en selectie van vervangers op aanvraag van de scholen en verloont de vervangers. De pilot zal in mei 2014 geëvalueerd worden; dan zal worden bekeken of we overgaan tot een duurzame samenwerking met ASA of niet. Het functiemixbeleid Vorig jaar is de functie LB-excellente Leerkracht ontwikkeld. Dit houdt in dat medewerkers op grond van excellent functioneren in een LB-schaal kunnen worden benoemd. Hiervoor zijn verschillende criteria vastgelegd. De functie LC voor het SBO is in ontwikkeling en zal in 2014 worden vastgesteld. In 2014 zal overigens het hele KSU-beleid aangaande de functiemix geëvalueerd en zonodig herzien worden. De klachtenregeling De klachtenregeling is opnieuw bekeken, vereenvoudigd en aangescherpt. Deze is vervolgens onder de aandacht gebracht van alle schoolleiders en de interne contactpersonen om bewustwording te stimuleren. De KSU vindt het belangrijk aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp, gezien het belang ervan voor ouders en medewerkers en de wettelijke verplichtingen. We constateren dat het bestand van interne contactpersonen geregeld en (te) vaak wisselt. Hierdoor gaan kennis en ervaring verloren. Bovendien leveren de investeringen van de KSU in netwerkbijeenkomsten en bijscholing hierdoor een lager rendement op dan mogelijk. In 2014 gaan we hierop actie ondernemen. Klachten In de periode (de periode waarin de klachtenregeling loopt) zijn de interne contactpersonen betrokken geweest bij: 45 meldingen 5 klachtzaken 1 officiële/formele klacht Van een melding is sprake wanneer er ongerustheid is over een situatie die niet de melder betreft. Van een klacht kan gesproken worden wanneer er sprake is van een ongenoegen dat de klager zelf treft. Indien er sprake is van een formele/officiële klacht dan is de externe vertrouwenspersoon, klachtencommissie of een andere derde ingeschakeld omdat men er op schoolniveau niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon is betrokken geweest bij tien formele klachten. Daarnaast is hij een aantal keren om advies gevraagd. Opleiden en opleidingsscholen De KSU vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en stelt per school middelen beschikbaar om dit te faciliteren. Zo kunnen medewerkers en teams blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en die van de school. Door samenwerking met verschillende opleidingsinstituten zijn we in staat om medewerkers loopbaanperspectief te bieden. Dit heeft ertoe geleid dat zeven medewerkers de middenmanagementopleiding zijn gaan volgen en één medewerker de opleiding tot schoolleider. De KSU was ook in 2013 nauw betrokken bij het opleiden van Pabo-studenten. Binnen onze academische basisscholen en opleidingsscholen worden veel studenten begeleid en opgeleid tot bekwame leerkrachten. school: Notenboom wijk: Sterrenwijk aantal leerlingen: 95 aantal medewerkers: 14 Aan het woord: Arjanne van Leeuwen, schoolleider Onze leerkrachten blinken uit in doorzetten. We hebben het hoofd geen moment laten hangen na het zz inspectierapport en zijn aan de slag gegaan om het tij te keren. Met succes: onze school laat een stijgende lijn bij de Cito-toetsen zien. Ook het technisch lezen is over de gehele linie vooruit gegaan. Uitblinken doen we ook in creativiteit, met het wekelijkse crea-circuit waarin kinderen nieuwe technieken leren en daarmee experimenteren: van muziek tot Picasso, van boetseren tot dans. En dan is er nog het sociale aspect: de schooldeur staat voor iedereen open en er is altijd ruimte voor gesprek. Op ons plein spelen niet alleen kinderen van onze school; er komen ook regelmatig buurtkinderen even buurten. In 2014 zouden we onze school graag ook letterlijk zien groeien! Ons hart is groot genoeg om meer kinderen te kunnen bedienen. Met onze nieuwe slogan een school met een hart, hebben we de eerste stap al gezet! 17

20 18 Mobiliteit Het mobiliteitsbeleid heeft als doel medewerkers binnen de organisatie mobiel te maken en te houden. Dat heeft zowel voordelen voor de individuele medewerkers als voor de KSU als geheel. Voor de individuele medewerker betekent mobiliteit ontwikkeling, ervaring opdoen, innovatie, uitdaging en duurzame inzetbaarheid op de onderwijsarbeidsmarkt. Voor de organisatie als geheel betekent het flexibiliteit, wendbaarheid en de mogelijkheid de juiste persoon op de juiste plek in te kunnen zetten: doordat medewerkers binnen de school van tijd tot tijd voor verschillende groepen staan en binnen de KSU op verschillende scholen (kunnen) werken, neemt immers hun ervaring en daardoor hun inzetbaarheid toe. Daarom heeft de KSU in 2013 een beweging ingezet om de mobiliteit meer te stimuleren en faciliteren. Primair richt het mobiliteitsbeleid zich op vrijwillige mobiliteit van medewerkers. Daarbij stimuleren we medewerkers naar functies en scholen te gaan die zowel goed zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling als voor de organisatie als geheel. Zo creëren we win-win situaties. Uiteraard kan onvrijwillige mobiliteit door bepaalde omstandigheden en om kwantitatieve (formatieve) redenen ook voorkomen, maar ook dan wordt vooral ingezet op het kwalitatieve aspect. en zij gerichte acties ondernemen naar verzuimende medewerkers. Vrijwel alle schoolleiders zijn bijvoorbeeld met de frequent verzuimers in gesprek gegaan, om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van het verzuim. Op grond van deze positieve ervaringen hebben wij in 2013 het contract met Cohesie opnieuw verlengd. 8.3 Verzuimgegevens Het gemiddelde verzuimpercentage over 2013 was 5,3%. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2012, waarin het gemiddelde verzuimpercentage 6,5% was. De KSU is blij met het geboekte succes. In onderstaande grafiek wordt het verzuimpercentage per maand weergegeven. De verzuimcijfers van het Vervangingsfonds leren ons dat in de afgelopen jaren het gemiddelde verzuim bij het primair onderwijs schommelde tussen de 6% en 6,5%. Daarmee vergeleken doet de KSU het gemiddeld gezien goed. In vergelijking met de cijfers van het CBS voor de onderwijssector 1, waar het gemiddelde verzuimcijfer in 2012 en 2013 op 5% ligt, doet de KSU het echter nog niet zo goed. Op basis van de trend die is ingezet zijn we ervan overtuigd dat we, samen met Cohesie, in het komende jaar de daling van het ziekteverzuim tot de gewenste 4% kunnen realiseren. 1 Deze sectie omvat alle vormen van openbaar en particulier onderwijs, op elk niveau en voor elk beroep, zowel mondeling en schriftelijk als via radio en televisie. Het betreft zowel het onderwijs door de instellingen op de verschillende niveaus van het normale schoolstelsel als volwasseneneducatie, alfabetiseringsprogramma s en dergelijke. Volwasseneneducatie waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van het onderwijs op een specifiek niveau wordt bij dat niveau ingedeeld. Op ieder niveau van het initiële onderwijs omvatten de klassen het speciale onderwijs aan lichamelijk of geestelijk gehandicapte leerlingen. 8.2 Verzuimbeleid In 2013 hebben we nog steviger dan voorheen gewerkt aan het verminderen van het verzuim. Zo hebben alle schoolleiders deelgenomen aan een studiemiddag rondom verzuim. Daarnaast verzorgt onze arbodienst Cohesie voor geïnteresseerde schoolleiders een trainingon-the-job. We merken dat door de voortdurende aandacht de betrokkenheid van schoolleiders toeneemt

K S U 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G

K S U 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G KSU2014 J A A R V E R S L A G Colofon Het jaarverslag 2014 is een uitgave van de KSU. Tekstredactie: Foto s: Reproductie: MareCom, Jacqueline Kuijpers, Breda KSU en KSU-scholen Revon Drukkerij BV, Leerdam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

PROFIELSCHETS CLUSTERDIRECTEUR MET SPECIFIEKE BOVENSCHOOLSE TAKEN

PROFIELSCHETS CLUSTERDIRECTEUR MET SPECIFIEKE BOVENSCHOOLSE TAKEN PROFIELSCHETS CLUSTERDIRECTEUR MET SPECIFIEKE BOVENSCHOOLSE TAKEN 1. Situatieschets In dit eerste hoofdstuk wordt kort de algemene situatie beschreven van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (hierna:

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

en je niet omver laten blazen

en je niet omver laten blazen Voorwoord College van Bestuur 1 Wind mee, wind tegen Herinner je je nog de wintermaanden uit je eigen schooltijd? Toen je in de bittere kou s morgens vroeg, in het aardedonker, op pad ging om de kilometers

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604)

WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) WMS congres 12 november 2014 OPR zo kan het ook! Piet Vromans i.s.m. Samenwerkingsverband VO - RUW (2604) Programma Even voorstellen Verloop van het proces Het eerste ondersteuningsplan Praktijkervaringen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A N U A R I 2 0 1 2 - D E C E M B E R 2 0 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Jaarverslag OPR

Jaarverslag OPR Jaarverslag OPR 2013-2014 2014-2015 Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Stichting Passenderwijs (samenwerkingsverband PO 26.04) over de cursusjaren 2013-2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus

VERSLAG ONDERZOEK NULMETING. Peuter-/kleutergroep plus VERSLAG ONDERZOEK NULMETING Peuter-/kleutergroep plus Plaats : Tholen BRIN nummer : 04EY OKE 08 SO Onderzoeksnummer : 284000 Datum onderzoek : 21 mei 2015 Datum vaststelling : 3 september 2015 Pagina 2

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. siv. St. Lucas Onderwijs Postbus AE 'S-GRAVENHAGE

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. siv. St. Lucas Onderwijs Postbus AE 'S-GRAVENHAGE siv Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Utrecht Park Voorn

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR

JAARVERSLAG OPR JAARVERSLAG 2014-2015 OPR Emmeloord, oktober 2015 Inhoud Inleiding 1 De OndersteuningsPlanRaad (OPR) 2 Samenstelling OPR 2015 3 Jaarverslag 4 Contactinformatie 6 Inleiding Dit jaarverslag van de OPR van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie