Digna Contact Juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digna Contact Juni 2015"

Transcriptie

1 Digna Contact Juni 2015 Zomer uitgave voor nierpatiënten in West-Brabant

2 Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant 37 e editie no. 1 juni 2015 Inhoud: Pag. 2 Inhoud Pag. 3 Voorwoord Charles Martens Pag. 4-5 Ontruimen moet je oefenen Pag. 6 Hooikoorts seizoen op komst Pag. 7-8 Verslag Alg. ledenvergadering Ad van den Enden Pag. 9 Gefeliciteerd met certificaat Adje van den Ham- Delhij Pag Verslag activiteiten 2014 Charles Martens Pag. 13 Stop je negativisme Pag. 14 Blijf ook in 2015 allert! Pag. 15 Advertentie Pag. 16 Goed om te weten Pag. 17 Even lachen Pag. 18 Tekort aan orgaandonoren.. Pag. 19 Je bent oud als je.. Pag. 20 Advertentie Pag. 21 Geschiedenis feiten en cijfers Harrie Baars Pag. 22 Lid worden Pag. 23 Recept Bestuur Digna Voorzitter Charles Martens tel.: Penningmeester: Ad van den Enden tel.: Redactie van Digna Contact Betalingen en contributie. Coördinator: Charles Martens NL32RABO Corresp. Breda Cees Lustig t.n.v. Digna Patiëntenvereniging Corresp. Roosendaal Bertha Boeren Hofhage 4 Techn. Coördinator Jan v.d. Koedijk 4813 XL Breda Kopij De kopij voor het volgende nummer van Digna Contact dient, liefst als , uiterlijk voor 26 augustus 2015 te worden ingeleverd bij één van bovenstaande redactieleden. De redactie houdt zich het recht voor om binnengekomen kopij te corrigeren en/of in te korten. Belangrijke telefoonnummers. Amphia ziekenhuis Breda tel.: Dialyse afdeling Breda tel.: Maatschappelijk werk Breda tel.: Franciscus Ziekenhuis R daal tel.: Dialyse afdeling Roosendaal tel.: Maatschappelijk werk R daal tel.: NVN tel.: Nierstichting tel.: Luistertelefoon NVN tel.:

3 VOORWOORD Ondanks de nog steeds forse onderbezetting is het ons, na veel inspanning, toch gelukt weer een Digna Contact aan U te kunnen presenteren. Nogmaals wil ik met klem een verzoek doen aan de leden om kandidaten te zoeken voor bestuursfuncties of leden die zich in willen zetten voor ons blad Digna Contact. Laten we hopen dat reacties niet uitblijven. Tot slot even wat vrolijker nieuws met betrekking tot de activiteiten. De barbecue op vliegbasis Gilze-Rijen en de bijeenkomst op 31 mei a.s. bij Café Buitenlust zijn weer gepland en we hopen op goede reacties. Tot slot wens ik U een fijne en zonnige zomer en hoop dat U met veel plezier Digna Contact zult lezen. Charles Martens, Voorzitter. 3

4 Ontruimen moet je oefenen Brandveiligheid is van groot belang en krijgt dan ook veel aandacht in het Amphia Ziekenhuis. Zo zijn maatregelen getroffen die brand moeten voorkomen of de gevolgen tot een minimum moeten beperken. Op alle afdelingen van het ziekenhuis zijn handblussers en brandslangen aanwezig. In nagenoeg alle ruimtes met een verhoogd brandrisico zijn rookmelders geplaatst. Sommige afdelingen hebben vanwege het verhoogde brandrisico tevens een sprinklerinstallatie, zodat tijdig en adequaat kan worden gehandeld bij eventuele calamiteit. Bedrijfshulpverlening Het Amphia Ziekenhuis beschikt over een interne hulpdienst: de Bedrijfshulpverlening (BHV). Deze hulpdienst is bedoeld om tijdens gevaarlijk situaties (calamiteiten) letsel en schade van patiënten, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De medewerkers van de Bedrijfshulpverlening, de zogenoemde 'bedrijfshulpverleners' (BHV-ers) zijn hiertoe speciaal opgeleid. Gedurende het hele jaar zijn 24 uur per dag BHV-ers in het ziekenhuis om tijdens een eventuele calamiteit te kunnen handelen. Vlucht- en ontruimingsplannen Op elke afdeling van het Amphia Ziekenhuis, op alle drie de locaties (Molengracht, Langendijk en Pasteurlaan) vindt u vluchtplannen, waarop is aangegeven langs welke route u bij een calamiteit (zoals een brand) de afdeling/het gebouw moet verlaten. Verder beschikt onder andere de dialyse afdeling over een ontruimingsplan. Hierin staat specifiek aangegeven wat de bijzondere kenmerken van de dialyse afdeling zijn in relatie tot brandveiligheid en hoe te handelen bij een ontruiming. De ontruiming van een ziekenhuis afdeling als de dialyse is complex, omdat er in korte tijd ook minder redzame mensen moeten worden geëvacueerd. Voor ons team is het dus van grote meerwaarde calamiteiten met regelmaat te oefenen om zodoende bij een werkelijke calamiteit met vertrouwen, professioneel en rustig te kunnen handelen. Oefeningen Om goed voorbereid te zijn op een eventuele calamiteit houdt de Bedrijfshulpverlening regelmatig kleine en grote calamiteitenoefeningen in en rondom het gebouw. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met het bureau B&V Partners Veiligheid uit Zevenbergen. Op de afdeling dialyse van het Amphia Ziekenhuis wordt jaarlijks een ontruimingsoefening georganiseerd voor en door het dialyse team. Afgelopen zondag 2 november 2014 is deze oefening gehouden op de locatie MG. Afwisselend is dit op de locatie Pasteurlaan in Oosterhout en Molengracht in Breda. De ontruiming wordt voorbereid, begeleid en geëvalueerd in samenwerking met het bureau B&V zoals hierboven vernoemd. Drie verschillende calamiteiten zijn in scene gezet, met rook, dichtslaande branddeuren en ontruiming van een deel van de afdeling. Vervolgens 4

5 wordt deze ontruimingsoefening geëvalueerd en volgen nieuwe actiepunten ter verbetering voor de volgende oefening. Op deze manier blijft ons dialyse team getraind en geschoold in het uitvoeren van een veilige en professionele uitvoering van een ontruiming. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat ook de patiënten van de afdeling dialyse goed geïnformeerd zijn en bekend raken met wat te doen bij een eventuele calamiteit. Stel hierover gerust uw vragen aan de verpleegkundigen op de dialyseafdeling. 5

6 Hooikoortsseizoen op komst. Helaas, waar we het voorbije jaar nog zo dankbaar waren om de zachte winter en de vroege zomer, blijkt daar nu een serieuze keerzijde aan vast te hangen. Het zou er immers voor kunnen zorgen dat er meer pollen in de lucht zijn. Slecht nieuws voorhooikoortspatiënten dus. Wat kan je doen tegen hooikoorts? Draag een zonnebril en probeer zo weinig mogelijk in jeogen te wrijven. Toch last van geïrriteerde ogen? Verzacht de jeuk dan met een vochtig washandje. De meeste pollen vinden hun weg naar binnen via het raam. Met simpel muggengaas kan je al makkelijk 8o% van de pollen de toegang ontzeggen. Probeer zo vaak mogelijk de stofdoek en stofzuiger boven tehalen. Zo verwijder je pollen én je houdt er ook nog eens een kraaknet huis aan over. Uiteraard kunnen pollen ook in je kleren en haren verzeild raken, was dus regelmatig je haren en laat de wasmachine maar wat overuren draaien. Je kan ook medicatie tegen hooikoorts gebruiken. Deze komen in de vorm van tabletten, neussprays en oogdruppels. 6

7 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant, die werd gehouden op zondag, 1 maart 2015 in Restaurant Kir Royal te Schijf. Aanwezig waren 34 leden van de 190 leden. Het bestuur bestaat uit de heren Charles Martens (voorzitter), Ad van den Enden (penningmeester I vice-voorzitter. Cees Lustig (Dialyse Amphia Breda) en Bertha Boeren (Dialyse Bravis Roosendaal) 1. Welkom door de voorzitter De voorzitter opent om uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Opening van de vergadering De voorzitter memoreert de overledenen van het afgelopen jaar. 3. Mededelingen en ingekomen stukken Mededelingen Afwezig met kennisgeving: Dhr.en Mw. De Laat, Dhr.en Mw. Van Loon, Dhr. En Mw. Wagemakers. Vacatures Digna Contact. De voorzitter doet een dingend beroep op de leden zich op te geven voor een van de vacatures van Digna Contact t.w. 2 redacteuren en 2 commissieleden (Breda/Roosendaal). De voorzitter geeft een functiebeschrijving per vacature en een geschatte tijdsbesteding. Tijdens de vergadering geen aanmelding van kandidaten. Heeft men belangstelling of behoefte aan informatie dan verzoekt de voorzitter met hem contact op te nemen Ingekomen Stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Notulen van de vorige vergadering van Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist geaccordeerd. 5. Verslag secretaris van de activiteiten in 2014 en planning Kortheidshalve verwijzen wij naar de bijlage. 6. Verslag penningmeester financieel overzicht 2014 en begroting In het boekjaar 2014 gaf de W&V-rekening aan ontvangsten een bedrag van ,90 en aan uitgaven een bedrag van ,43 te zien, wat resulteerde in een negatief saldo van 2.351,53 Dit bedrag, in mindering op het Eigen Vermogen en Reserve levert een liquiditeitspositie op van ,92. Inbegrepen in het negatieve saldo zijn de kosten van het Jubileum Digna 35 jaar ad ,80. ( Begroot ,00 ) In de begroting 2015 zijn de ontvangsten op ,00 en de uitgaven op ,00 begroot, wat resulteert in een positief saldo van 4.650,00 7

8 7.Verslag kascontrole Commissie en benoeming leden kascontrole 2015 Mevrouw van den Ham en de heer van Tilburg hebben op 1 maart 2015, voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering in Restaurant Kir Royal in Schijf de kascontrole verricht en alles in orde bevonden. De commissie verleent schriftelijke décharge aan de penningmeester voor het door hem in 2014 gevoerde financiële beleid. Mevrouw van den Ham en de heer van Tilburg waren herkiesbaar en zijn ook volgend jaar leden van de kascontrole commissie. Als reserve heeft Mw.Keek zich beschikbaar gesteld. 8. Bestuursverkiezing Volgens het rooster van aftreden was in Februari 2015 de heer Martens aftredend. De heer Martens heeft aangegeven als voorzitter actief te blijven tot een nieuwe voorzitter gevonden is. Hij verzoekt de leden na te denken over zijn opvolging. Door het overlijden van Mw. T Geertsin november 2014 hebben wij ook z.s.m. een nieuwe secretaris nodig. 9. Kandidaatstelling door leden Bij de secretaris hebben zich geen nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld. 10. Bekendmaking Bestuursverkiezing Met algemene stemmen "voor" worden de heren Martens en van den Enden door de aanwezige leden herkozen. 11. Rondvraag Harry Baars : Door de heer Baars aangegeven dat het belangrijk is voor de leden om het kwartaalblad " Digna Contact " 4 x per jaar te laten verschijnen. Jan Gabriëls: vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om nieuwsbrieven, uitnodigingen e.d. via te verspreiden. 12. Sluiting van de vergadering De voorzitter sluit om uur de vergadering en nodigt de leden uit voor het vervolgprogramma. notulist, Ad van den Enden Opgemaakt te Breda op 3 maart

9 Uitreiking certificaat actieve dialyse mevrouw Jaspers van Dijk heeft na 1 jaar begeleiding alle doelen behaald en bouwt zelf de Artis dialysemachine op, controleert de instellingen en bloeddruk nauwkeurig en noteert dit in het verpleegkundig dossier. Ze behoudt zelf de regie over haar behandeling. Het dialyseteam is heel trots op haar. Van harte gefeliciteerd! Adje van den Ham- Delhij. 9

10 Verslag Activiteiten 2014 door de voorzitter. LEDEN Het aantal leden per bedroeg 200 en per waren dit er 190 Per saldo een netto achteruitgang van 10 leden. De onderverdeling van de 190 leden per is als volgt: Pre-dialysepatiënten 17 Hemodialysepatiënten 38 Peretoneale Dialyse 11 Nefrotisch Syndroom 1 Getransplanteerden 45 Partnerleden 52 Nabestaande Leden 19 Ziekenhuis Personeel 7 Dit betekent dat ons ledental voor 59% bestaat uit patiënten en 41% uit niet patiënten. BESTUUR Het Bestuur bestond na de Algemene Ledenvergadering van uit: Charles Martens - voorzitter Ad van den Enden - penningmeester/vice-voorzitter Toos Geerts - secretaris Cees Lustig - bestuurslid belast met zaken betreffende het Amphia Ziekenhuis in Breda in algemene zin en in het bijzonder met de dialyseafdelingen in Breda en Oosterhout. Bertha Boeren - bestuurslid belast met zaken betreffende het Bravis Ziekenhuis In Roosendaal in algemene zin en in het bijzonder met de dialyseafdeling in Roosendaal. Het Bestuur had het afgelopen jaar wederom een tweemaandelijkse vergaderfrekwentie, waarvan het overleg met de hoofden van de dialyseafdelingen Amphia en Bravis een vast onderdeel was. De vergaderingen werden afwisselend gehouden in de ziekenhuizen van Breda en Roosendaal. Daarnaast werden de contacten tussen de lokale verenigingen en de NVN (Nierpatiëntenvereniging Nederland) in 2014 inhoud gegeven middels het gezamenlijk organiseren van : Stand World Kidney Day in de ziekenhuizen van Breda en Roosendaal Themadag Tilburg over "Lifestyle na de transplantatie, medicatie, huid, Voeding en beweging". Een interessant onderwerp voor de doelgroep getransplanteerden. Ruim 100 leden uit de regio Zuid woonden de themabijeenkomst bij. Bovendien waren wij als vereniging actief op Nationale Donorweek d.m.v. stand in het Amphia en Franciscus Ziekenhuis. Wij danken Bertha Boeren en Cees en Joke Lustig voor hun inbreng Digna te vertegenwoordigen op deze stands. 10

11 In het afgelopen jaar vond wederom het tweejaarlijks overleg plaats met de Brabantse Nierpatiëntenverenigingen (Eindhoven, Veldhoven, Den Bosch en Tilburg) Het overleg resulteerde o.a. in het gezamenlijk (Digna met NVN en NPV Catharina Ziekenhuis Eindhoven), organiseren van een themadag voor de Regio Zuid. Commissies Voor zover er sprake was van ontwikkelingen of personeelmutaties in de commissies delen wij u deze mede: Digna Activiteiten Ook dit jaar maakten een groot aantal leden weer gebruik van de door de Activiteiten Commissie en Bestuur georganiseerde activiteiten Het Bestuur dankt de leden van de Reiscommissie, Ad van Turnhout, Jack Moerenhout en Antoon van Oosterhout, alsmede de bestuursleden voor hun inzet. Digna Contact: Onze voorzitter heeft reeds nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ontstane vacatures. De technische afwerking van Digna Contact zal met ingang van 2014 geschieden door Jan van de Koedijk. Commissie Sociale Contacten: Leden zullen incidenteel worden ingeschakeld om assistentie te verlenen bij activiteiten in algemene zin en in het bijzonder op de dialyse-afdelingen van de ziekenhuizen. Uitbreiding met name door dames is gewenst. Op dit moment verleent mw. Boeren haar medewerking in Roosendaal en Cees Lustig in Breda. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris. Commissies Website Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant: Wij hebben een vacature voor het onderhouden van de website door een Digna Contactmedewerker (zie vacature) Jubileum 35-jarig bestaan: Het jubileum van het 35-jarig bestaan van Digna mag men met enige trots geslaagd noemen. De feestcommissie heeft met veel zorg een programma gemaakt waar eenieder van heeft kunnen genieten. De aftrap startte met een bezoek aan vliegveld Breda waar een een bezoek werd gebracht aan het vliegend Museum in Seppe en restaurant De Cockpit. Op 19 Oktober werd er een rondvaart gemaakt door de Biesbos met een bezoek aan het Biesbos-museum en een lunch op de boot. Als goede afsluiter van de dag werd er een Diner genoten in hotel Princeville. Onze grote dank gaat uit naar de feest -organisatiecommissie bestaande uit: Jacyueline Keek, Toos Geerts, Ad van den Enden, Chales Martens. Activiteiten 2014, voor zover nog niet medegedeeld: Februari Algemene Ledenvergadering (43 deelnemers) Lezing Bregje Simons : mogelijkheden ij Nierinsufficiëntie 11

12 November Herdenkingsdienst overleden dialysepatiënten Breda en Digna leden. Wegens geringe aanmeldingen is deze herdenkingsdienst niet doorgegaan. December Kerstattentie dialyseafdelingen Breda, Oosterhout en Roosendaal Kerstviering Kir Royal Schijf. Activiteitenplaning 2015 In grote lijnen komt deze overeen met de activiteiten in Wij organiseren wederom een themadag samen met de NVN en de NPV Catharina Ziekenhuis Eindhoven in Tilburg. Breda, Charles Martens Voorzitter Digna 12

13 Stop je negativisme! Het kan zijn dat je zeurt, piept en klaagt zonder dat je je dat bewust bent. Door dit gedrag verspreid je veel negativisme om je heen. Zeker als je het met de regelmaat van de klok doet en je weinig oplossingsgericht bezig bent. Het is goed mogelijk dat de ander je door dit gedrag gaat ontlopen, misschien zelfs negeren. De ander houdt er niet van dat je zijn/haar territorium bevuilt met negativisme. Als je goed naar je lichaam luistert, zul je merken dat zeuren, piepen en klagen uiteindelijk niet echt opluchten. Integendeel, het maakt je futloos en moe. En je blijft zitten met gevoelens van frustratie, machteloosheid, moedeloosheid. Zeuren en klagen is in feite verloren energie, want het leidt tot niets goeds. Alleen tot verwijdering tussen jou en de ander. Als je je futloos voelt, als je gebrek hebt aan energie, vraag jezelf dan eens eerlijk af hoeveel tijd je steekt in piepen, zeuren, klagen. Gedrag waarvan je hoopt dat het iets In beweging zet, zal veranderen. Het is goed mogelijk dat je onbewust doodmoe bent van je eigen negativisme. Gedrag dat vernietigend werkt op je eigen innerlijk en op je connecties met de ander. 13

14 Blijf ook in 2015 alert op de babbeltruc! Juist ouderen zijn vaak te beleefd of vriendelijk en trappen daarom eerder in de babbeltruc. Onbekende mensen bellen aan, keurig gekleed en met een geloofwaardig verhaal. De neiging is groot om hen binnen te laten, de pinpas te 'laten controleren' of uw telefoon af te staan voor een 'noodtelefoontje'. En dan is het snel gebeurd Let op voor wie u open doet! Voor u het beseft zijn er spullen meegenomen, is er geld afgeschreven of is die zielige mevrouw er met uw telefoon vandoor. De babbeltruc kent vele vormen. Hij werkt vooral zo goed omdat u wordt overrompeld. Hier een paar tips en voorbeelden. Oplichters zijn erg goed in zielige praatjes. Autopech, portemonnee gestolen, ze willen uw telefoon gebruiken om 112 te bellen... Laat ook iemand met een zielig verhaal buiten wachten. Geef uw telefoon niet af, maar bel zelf 112 als u denkt dat dit nodig is. Twijfelt u aan het verhaal, vraag dan om legitimatie. Ook als degene zegt dat hij van een officiële instantie komt, zoals de gemeente of een bedrijf of instelling. Bekijk pasjes en papieren heel nauwkeurig. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan de instelling of het bedrijf op vóór u de persoon binnenlaat. Laat u niet overrompelen. Als het donker is of als iemand onverwacht voor de deur staat- een medewerker van het elektriciteitsbedrijf bijvoorbeeld - vraag dan gerust of die persoon later terug kan komen. Geef nooit uw pincode af. Bankmedewerkers komen nooit aan de deur en bellen of mailen u ook niet om uw pincode te vragen. Bankmedewerkers hebben uw pincode ook niet nodig om uw bankpas te blokkeren. Oplichters zijn er goed in om u af te leiden. Soms sluipen ze binnen via de achterdeur terwijl ze u voor bezighouden. Doe de achterdeur standaard op slot. 14

15 15 15

16 GOED OM TE WETEN A. P.D. Automatische peritoneale dialyse: dialyse door het Peritoneum met spoelwater in de buikholte. Door gebruik van een machine met pomp en bewakingsfunctie, stroomt een bepaalde hoeveelheid spoelwater voortdurend door de buikholte. Bij verzadiging wordt deze spoelvloeistof vervangen. APO wordt meestal 's nachts uitgevoerd. Men noemt APO ook "CCPD" of Continue Cyclische Peritoneale Dialyse. Adrenaline Hormoon aangemaakt in de bijnierschors. Adrenaline stimuleert onder andere de verhoging van het suikergehalte in het bloed en verhoogt de hartslag. Het levert als het ware een energieopstoot en is ook verantwoordelijk voor het rood aanlopen van het gelaat; het blozen. Anemie Bloedarmoede waarbij te weinig rode bloedcellen in het bloed aanwezig zij n. Hierdoor krijgt het lichaam niet genoeg zuurstof en voelt men zich vermoeid, vertoont men bleekheid en kan de hartslag veranderen. Anemie komt steeds voor bij chronisch nierzieken. Biopsie De procedure waarbij een klein stukje weefsel van een orgaan (nier, blaas) wordt weggenomen voor microscopisch onderzoek. 16

17 Even lachen.. Jefke gaat biechten, hij heeft een zonde begaan Pastoor: "Hoezo, mijn zoon?" Jefke: "Ik heb een meisje meegenomen naar mijn slaapkamer." Pastoor: "Dat is geen zonde. Jefke: "Ja, maar ik heb haar schoenen en kousen uitgetrokken. Pastoor: "Dat is geen zonde. Jefke: "En toen heb ik haar jurkje en haar broekje uitgetrokken." Pastoor: "Dat is geen zonde."lefke: "Maar toen zijn we op bed gaan liggen." Pastoor: "Dat is nog geen zonde. Wat gebeurde er toen?" Jefke: "Toen kwam mijn vader binnen... " Pastoor: "Dat is zonde!" Jantje en zijn oma Jantje en zijn oma gaan naar de supermarkt. Jantje ziet 2 euro liggen vraagt jantje aan zijn oma mag ik dat oppakken? zegt oma nee want alles wat op de grond ligt is vies. drie straten verderop vind Jantje 20 euro. vraagt die weer mag ik dat op pakken? zegt oma nee want alles wat op de grond ligt is vies. daarna valt oma over een bananenschil vraagt oma kan je me helpen Jantje zegt: nee want alles wat op de grond ligt is vies Fiets gejat Een man is zijn fiets kwijt. Hij gaat naar de pastoor en vertelt hem dat zijn karretje Naar alle waarschijnlijkheid is gestolen. Daarom vraagt hij de pastoor of hij in zijn preek van aanstaande zondag de tien geboden aan de orde wil stellen. Bij het gebod Gij zult niet stelen zal de man dan goed rondkijken of een van de kerkgangers zich soms verraadt door een kop als vuur van berouw en schaamte te krijgen. Hij zou dan de eventuele fietsendief kunnen zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Een tijdje later ontmoeten de twee elkaar opnieuw. De pastoor is natuurlijk benieuwd of de fiets inmiddels terecht is. Dat zal ik u vertellen, meneer pastoor. Toen u afgelopen zondag bij het gebod Gij zult niet echtbreken was gekomen, herinnerde ik me ineens weer waar ik mijn fiets had laten staan. 17

18 "Tekort aan orgaandonoren kost nog steeds honderden levens" Bussum, 8 maart 2015 Een delegatie van patiënten, medisch specialisten en gezondheidsfondsen overhandigt dinsdag 10 maart a.s. een petitie aan Kamerleden van de vaste commissie van VWS. Hiermee roepen zij de Tweede Kamer op om vast te stellen dat het huidige vrijblijvende donorregistratiesysteem de wachtlijst voor een orgaantransplantatie niet verkort, maar dat nog steeds veel mensen onnodig overlijden op de wachtlijst. Op donderdag 12 maart vergadert de Tweede Kamer over de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie uit Masterplan Orgaandonatie levert onvoldoende donororganen op Het Masterplan Orgaandonatie moest het percentage orgaandonoren verhogen, met als uiteindelijk doel het aantal postmortale transplantaties toe te laten nemen tot minimaal 800 per jaar in 2013 (dat is een stijging van minimaal 25% ten opzichte van de jaarcijfers uit de periode , waarbij een stijging van 50% de inzet was). Dat doel is niet gehaald. Het aantal postmortale donoren nam met slechts 4,25% toe, het aantal postmortale transplantaties met 11%. Overall heeft 58% van de Nederlanders zich überhaupt nog niet geregistreerd. Met de JA-NEE campagnes om op te roepen tot vrijwillige registratie is het tekort aan orgaandonoren dus nauwelijks teruggedrongen. Meer donoren zijn van levensbelang! 71% van de Nederlanders is bereid om zelf organen af te staan na hun overlijden. Velen van hen hebben deze wens echter niet geregistreerd. Coalitie Orgaandonatie Vanuit gezondheidsfondsen, organisaties van medisch specialisten en patiëntenverenigingen is een coalitie gevormd die pleiten voor een beter donorregistratiesysteem waardoor méér donororganen beschikbaar komen om levens te redden en de kwaliteit van leven van méér mensen op de wachtlijst wordt verbeterd. De partners binnen deze coalitie zijn de Nierstichting, het Longfonds, de Hartstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Hart & Vaatgroep, Vereniging Patiënten met Longfibrose, Vereniging Patiënten met Pulmonale Hypertensie en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. 18

19 Je bent oud als je nog weet dat: Je moeder om vijf uur de piepers ging jassen. Tante Hannie naar je zwaaide. De bakker nog aan de deur kwam. Je een liter melk los kon kopen. Je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht voor een dubbeltje. Je opbleef voor Cassius Clay. Maandag bij jullie thuis nog wasdag was. Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald. Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. Je het Vrije Volk, de Waarheid, de Eva of de Katholieke Illustratie hebt gelezen. Je op vrijdag in de teil gewassen werd. Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen. Je platen van de Beatles hebt gekocht. Je nog een platenspeler had. Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette. Je nog zondagse kleren hebt gedragen. Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen. Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoonmaak. Je met een pannetje naar de Chinees ging. Je nog op de mulo of de hbs hebt gezeten. Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam. Je nog op de pof mocht winkelen. Je licht op je fiets had. Mensen die zich dit allemaal nog herinneren, zijn allemaal van de zogenaamde derde leeftijd, en met pensioen. 19

20 20

21 Geschiedenis, Feiten en Cijfers van Niertransplantaties. Op 23 december 1954, ruim 60 jaar geleden, vond de eerste geslaagde niertransplantatie in Amerika plaats bij de eeneiige tweelingbroers Richard (donornemer) en Ronald (donorgever) Herrick. Na een gedegen vooronderzoek onder leiding van Joseph Murray, een specialist op het gebied van niertransplantatie in het Peter Bent Brigham Hospita! in Boston, werd de definitieve beslissing tot transplantatie genomen. Het Peter Bent Brigham HospitaI was op dat moment een van de weinige ziekenhuizen ter wereld die beschikte over een kunstnier, ontworpen door de Nederlandse internist Pim Kolft. Tot het moment van opereren bleef Richard Herriek (donornemer) dankzij deze kunstnier in leven. Richard leeft in goede gezondheid tot in 1963 ook zijn nieuwe nier ten prooi valt aan nefritis. Hij overlijdt op 14 maart Ronald Henriek (donorgever) overlijdt in 2010, 79 jaar oud en ruim 50 jaar levend met een nier. Op 2 maart 1966 voeren de chirurgen Maarten Vink en Hans Terpstrade de eerste niertransplantatie in Nederland uit. In het Academisch Ziekenhuis Leiden (nu LUMC) plaatsen zij met succes een nier van een moeder in het lichaam van haar 26-jarige zoon. Sinds 1966 hebben ongeveer mensen in Nederland een donornier ontvangen. Aanvankelijk gebeuren de niertransplantaties alleen met nieren van levende donoren. Later komen die organen vooral van overleden donoren. Sinds 2008 zijn in Nederland levende donoren weer de belangrijkste bron van donornieren. In 2013 vonden 954 niertransplantaties in Nederland plaats: 520 met een nier van een levende donor, 434 met een nier van een overleden donor. Tien jaar na transplantatie werkt 75% van de nieren van levende donoren nog naar behoren tegenover 60% van de nieren van overleden donoren. In 2013 stonden in Nederland 753 nierpatiënten op de wachtlijst voor een niertransplantatie. Ongeveer Nederlanders zijn afhankelijk van nierdialyse. Het is in Nederland mogelijk anoniem een nier te doneren. Dan staat iemand een nier af aan een nierpatiënt die hij helemaal niet kent. De donornier heeft de juiste weefselkenmerken voor de ontvanger. Hans Bart, sinds 2011 directeur van de N.V.N. (Nierpatiënten Vereniging Nederland) zette deze stap in Over zijn ervaringen als anonieme nierdonor schreef hij een boek (Delen en omzien). Voor zover de geschiedenis, feiten en cijfers niertransplantatie, ontleend aan een artikel in BN De Stem. Het is goed te realiseren dat in de Verenigde Staten de mogelijkheid tot niertransplantatie pas 60 jaar en in Nederland 49 jaar bestaat. De nierpatiënten mogen blijven hopen op de positieve ontwikkelingen binnen de medische wetenschap. Harrie Baars 21

22 Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant Voor wie is Digna bedoeld? Digna is een vereniging die opkomt voor de belangen van nierpatiënten in de regio West Brabant, die nu of in de toekomst nierfunctie vervangende therapie nodig hebben. Het doel van Digna - Het bevorderen van onderlinge contacten tussen patiënten, door middel van het organiseren van verschillende activiteiten zoals o.a. een jaarlijkse dagtocht, kerstviering. - Organiseren van informatie, voorlichting en themabijeenkomsten, specifiek voor nierpatiënten en hun naasten. - Uitgeven van ons blad Digna Contact. - Overleg met de dialyseafdeling van het Amphia en Franciscus ziekenhuis om de organisatie rondom de dialyse behandeling te optimaliseren. Hoe is Digna Samengesteld? Het bestuur: Voorzitter, penningmeester/vice-voorzitter, secretaris en bestuursleden. Het bestuur wordt gekozen door de leden en het bestuur stelt de commissies samen. Het bestuur en commissies bestaan uit een afvaardiging van patiënten en belanghebbende van het Amphia ziekenhuis in Breda en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies. Geeft u op als lid of donateur van onze vereniging (per lid n formulier) ) Voorletters: ) Man Vrouw ) Achternaam: ) Adres: ) Postcode: ) Woonplaats: ) Geboortedatum: / /19 Tel.: Mobiel.: ) Bank / Iban ) Deze velden zijn verplicht Hemodialyse PD dialyse Getransplanteerd Pré-dialyse Partner lid Lid donateur Behandelcentrum: Amphia ziekenhuis Franciscus ziekenhuis Niet van toepassing Aankruisen wat van toepassing is. NB: wordt uw partner ook lid? Vul formulier nogmaals in. 22

23 Hapjes, lunchgerechten. Geroosterd stokbrood met knoflookolie en tomatensalsa met basilicum Recept voor 10 hapjes Menugang: hapje Ingrediënten 1/2 dun stokbrood of 1 pistolet 1 teentje knoflook ca. 50 ml olijfolie 2 tomaten ½ sjalot (of ¼ ui) Scheutje olijfolie, zwarte peper en handje basilicumblaadjes Bereidingswijze Verwarm de oven voor op 200 C. Snijd het stokbrood in 10 plakjes van 1 cm. Pers de knoflook en meng met de olijfolie. Leg het brood op een bakplaat, bestrijk met de knoflookolie en bak in ca. 10 min. krokant in de oven. Verwijder de pitjes en het nat uit de tomaat en laat goed uitlekken. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Snipper de sjalot of ui en voeg deze toe aan de tomaat met de olie, versgemalen peper en basilicumreepjes. Verdeel de tomatensalsa over het stokbrood. Voedingswaarden per persoon 1 hapje levert 0,07 g zout Komkommer met tonijnmousse Recept voor 10 hapjes Menugang: hapje Ingrediënten 1 kleine komkommer, in 10 schijfjes van ca. 1,5 cm 50 gr tonijn (uit blik, goed uitgelekt!) 50 gr Philadelphia (roomkaas) peper, paprikapoeder, chilipeper of tabasco 1 reep rode paprika Bereidingswijze Maak in ieder komkommerplakje met een theelepel een holletje waarin straks de tonijnmousse komt. Meng de goed uitgelekte tonijn met de Philadelphiaroomkaas en maak op smaak met peper en naar smaak paprikapoeder, chilipeper of tabasco. Snijd de paprikareep in kleine blokjes of reepjes. Vul de komkommerplakjes met de tonijnmousse en garneer met de paprika. Voedingswaarden per persoon 1 hapje levert 0,12 g zout 23

Digna Contact juni 2014

Digna Contact juni 2014 1 Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant 35 e editie no. 2 juni 2014 Inhoud: Pag. 2 Inhoud Pag. 3 Voorwoord Charles Martens Pag. 4-6 Verslag alg. ledenvergadering Harrie Baars Pag. 7-8 Debiotech

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bussum 17 februari 2015 Betreft Vervolg op het Masterplan

Nadere informatie

ALV NVN 17 november 2012 WELKOM

ALV NVN 17 november 2012 WELKOM ALV NVN 17 november 2012 WELKOM ALV NVN 17 november 2012 10.30 12.00 uur ochtenddeel: Achterbanraadpleging, kennismaking Kennisgroep Orgaandonatie en stand van zaken NVN 12.45 14.30 uur middagdeel: Algemene

Nadere informatie

Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie

Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie Informatie voor patiënten Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Op de wachtlijst voor orgaantransplantatie Waarom krijgt u deze brochure? U krijgt deze

Nadere informatie

BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE

BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE BELEID NVN ROND ORGAANDONATIE 26-11-2011 1 Stand van zaken: enkele cijfers In totaal in Nederland ± 61.500 mensen met een nieraandoening Waarvan 15.500 mensen met nierfunctievervangende therapie hiervan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

RECEPTEN MET VITADIS PRODUCTEN HUMPHREY FRIDT

RECEPTEN MET VITADIS PRODUCTEN HUMPHREY FRIDT RECEPTEN MET VITADIS PRODUCTEN HUMPHREY FRIDT RIJST GEVULDE PAPRIKA BENODIGDHEDEN (VOOR 2 PAPRIKA S) > 1 zakje Vitadis rijst > 2 rode of gele paprika s > 75 gram mager rundergehakt > 75 gram courgette

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren.

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Hoe werken uw nieren. Nieren spelen een belangrijke rol in uw lichaam. Als ze door ziekte of een andere oorzaak minder goed gaan werken, heeft dat

Nadere informatie

Predialyse Polikliniek

Predialyse Polikliniek Predialyse Polikliniek H15.012-01 Inleiding Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat uw nieren minder goed werken. De arts heeft u daarom doorgestuurd naar de Predialyse Polikliniek. In deze

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren.

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Hoe werken uw nieren. Uw nieren spelen een belangrijke rol in uw lichaam. Als ze door ziekte of een andere oorzaak minder goed gaan werken, heeft dat

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

de nieren Tessa van de Weijer April 2015

de nieren Tessa van de Weijer April 2015 de nieren Tessa van de Weijer April 2015 0 Inhoudsopgave hoofdstuk: bladzijde: Inleiding 2 1. Wat zijn je nieren en hoe werken ze? 3 2. Nierziekte of nierfalen 5 3. Niertransplantatie 7 4. Nierdialyse

Nadere informatie

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger Italiaanse tomtatensoep Per 4 personen 1 liter 1 ui 2 teentjes knoflook 1 wortel 2 blikken gepelde tomaten Olijfolie Suiker Chilipoeder 50 ml slagroom Potje pesto Snij de uit en wortel heel klein Doe een

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via

In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via De Donorstand van Nederland In 2011 werd de Donorstand van Nederland gelanceerd. Voor het eerst was het mogelijk om via jaofnee.nl de cijfers uit het Donorregister te bekijken en te vergelijken. De Donorstand

Nadere informatie

Goed eten tijdens of direct na de dialysebehandeling.

Goed eten tijdens of direct na de dialysebehandeling. Goed eten tijdens of direct na de dialysebehandeling. Goed eten tijdens of direct na de dialysebehandeling. Voldoende en gezond eten is belangrijk. Ook als u dialyseert. Wanneer u voldoende eet, voelt

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

DONOR IN HART EN NIEREN

DONOR IN HART EN NIEREN DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz blz donor in hart en nieren Module 2 DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz Lessen over orgaandonatie Dit boekje gaat over orgaandonatie Donororganen en donorweefsels

Nadere informatie

Weekmenu 8 >>> Groepscursus <<< >>> Individueel afvallen <<< >>> Weekmenu abonnement <<<

Weekmenu 8 >>> Groepscursus <<< >>> Individueel afvallen <<< >>> Weekmenu abonnement <<< Weekmenu 8 Maandag 1 appel 1 brosse eierkoek 1 itliaanse bol met philadelphhia light, 1 handje rauwkost en 25 gram gerookte zalm 200 gram bloemkool 150 gram gekookte aardappelen 100 gram hamlapje 1 juslepel

Nadere informatie

Donor. Inleiding. Hoofdstukken. Wat is een donor?

Donor. Inleiding. Hoofdstukken. Wat is een donor? Donor Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over donor zijn. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen donor zijn. En ik wil jullie graag vertellen wat donor zijn eigenlijk precies is en waarom iedereen

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016!

KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! KOOK-OOK wenst jullie een hele fijne kerst & een gezond en gelukkig 2016! ZwARte BoNeNSoEP Met PuLLeD PoRK Zoete aardappel is lekker en gezond. Een zoete aardappel is een knol en behoort, in tegenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement

3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement 3. Behoeften van patiënten aan zelfmanagement Om zicht te krijgen in de behoeften van nierpatiënten ten aanzien van zelfmanagement is een enquête uitgezet via NP Online. Dit is een online patiëntenpanel

Nadere informatie

Bent u al donor? Ja Nee

Bent u al donor? Ja Nee Nederland zegt Bent u al donor? Ja Nee Wist u dat u als donor in één keer acht levens kunt redden? En dat het heel makkelijk is om u als donor te registreren? Of u nu oud, jong, groot, klein, dik, dun,

Nadere informatie

Gratin de moules (gegratineerde mosselen).

Gratin de moules (gegratineerde mosselen). Gratin de moules (gegratineerde mosselen). 150g spinazie 1 kg kleine mosselen 125 ml droge witte wijn 1 sjalotje, gesnipperd 250 ml slagroom 1 el olijfolie 2 eierdooiers kruidenboter stokbrood Was de spinazie

Nadere informatie

Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis

Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis Inwendige geneeskunde Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INW009 / Nierpatiëntenvereniging

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Postmortale niertransplantatie

Postmortale niertransplantatie Postmortale niertransplantatie Uw behandelend arts heeft verteld dat u in aanmerking kan komen voor niertransplantatie. Voordat het zover is, zijn een aantal onderzoeken en eventueel ingrepen nodig. Deze

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek

Interne Geneeskunde. Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde Predialyse polikliniek Interne Geneeskunde U bent verwezen naar de predialyse polikliniek omdat de functie van uw nieren verstoord is en nierfunctievervangende behandeling in de toekomst

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Zoete aardappelpuree met geitenkaas

Zoete aardappelpuree met geitenkaas Zoete aardappelpuree met geitenkaas Een aantal weken geleden ontving ik een super leuk pakket met geitenkaas van Bettinehoeve. Hierin zaten meerdere soorten geitenkaas voor mij om uit te proberen. Laat

Nadere informatie

Digna Contact Maart 2014. Lente uitgave voor nierpatiënten in West-Brabant

Digna Contact Maart 2014. Lente uitgave voor nierpatiënten in West-Brabant Digna Contact Maart 2014 Lente uitgave voor nierpatiënten in West-Brabant Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant 34 e editie no. 1 1 maart 2014 Inhoud: Pag. 2 Inhoud Pag. 3 Voorwoord Charles Martens

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

RECEPTEN HUMPHREY FRIDT

RECEPTEN HUMPHREY FRIDT 10 KOOLHYDRAATARME RECEPTEN HUMPHREY FRIDT 1. BIEFSTUK MET SALADE > 120 gram biefstuk > 3 handjes ijsbergsla > 1 handje rucola sla > 2 radijsjes > 1 bosui > 1 eetlepel magere yoghurt > 1 theelepel tuinkruiden

Nadere informatie

10min 45. Soep van geroosterde tomaten, rode paprika en knoflookcroutons. 4 personen. ProPoints waarde. voorbereiding. bereiding min.

10min 45. Soep van geroosterde tomaten, rode paprika en knoflookcroutons. 4 personen. ProPoints waarde. voorbereiding. bereiding min. 4 sonen LENTE-ZOMER voor 10 45 4 Soep van geroosterde tomaten, rode paprika en knoflookcroutons 6 tomaten, gepeld en doormidden gesneden 3 rode paprika s, ontpit en in kwartjes gesneden 4 kl olie 4 sneetjes

Nadere informatie

Myline recepten week 1

Myline recepten week 1 Myline recepten week 1 Gevulde Rode Paprika Hoeveelheid: 4 Paprika s Voorbereidingstijd: 5m Kooktijd: 20m Klaar In: 25m Dit recept in niet alleen lekker, het is ook mooi en makkelijk. 4 Paprika's 500 gram

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! KOOK-OOK maakt zoveel mogelijk gebruik van biologische producten. Wat is biologisch? En waarom maakt KOOK-OOK zo graag gebruik van biologische producten? De term biologisch heeft

Nadere informatie

Als nieren falen faalt er veel, maar het leven gelukkig niet, deel 2: Transplantatie

Als nieren falen faalt er veel, maar het leven gelukkig niet, deel 2: Transplantatie Thema: Nierziekten Als nieren falen faalt er veel, maar het leven gelukkig niet, deel 2: Transplantatie Dr. Willem van Son Internist nierarts UMC Groningen Nierfunctievervangende behandeling Kunstnier

Nadere informatie

- PERSBERICHT - NIERSTICHTING WERKT AAN WERELDWIJDE DOORBRAAK MET DRAAGBARE KUNSTNIER

- PERSBERICHT - NIERSTICHTING WERKT AAN WERELDWIJDE DOORBRAAK MET DRAAGBARE KUNSTNIER - PERSBERICHT - NIERSTICHTING WERKT AAN WERELDWIJDE DOORBRAAK MET DRAAGBARE KUNSTNIER Bussum, 14 juni 2013 - De Nierstichting forceert met de ontwikkeling van de draagbare kunstnier een internationale

Nadere informatie

Lunch recepten van Judith Rolf voor energie en een slanke lijn! Voor 2 personen

Lunch recepten van Judith Rolf voor energie en een slanke lijn! Voor 2 personen Lunch recepten van Judith Rolf voor energie en een slanke lijn! Voor 2 personen Boodschappenlijstje (de voorkeur gaat uit naar de biologische producten wanneer mogelijk) 4 stronkjes witlof 2 appels 1 mandarijn

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling Informatie bij opname

Acute Opname Afdeling Informatie bij opname Acute Opname Afdeling Informatie bij opname U bent onverwacht opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA route 137) voor een operatie, het stellen van een diagnose, ter observatie en/of voor een behandeling.

Nadere informatie

Orgaandonatie Geven om verder leven

Orgaandonatie Geven om verder leven HHZH_INF_087.03(0315) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 www.hhzhlier.be Patiënteninformatie Orgaandonatie Geven om verder leven Voorwoord Wanneer u geconfronteerd

Nadere informatie

KOOLHYDRAATARM 10AFSLANK RECEPTEN

KOOLHYDRAATARM 10AFSLANK RECEPTEN KOOLHYDRAATARM 10AFSLANK RECEPTEN Alsjeblieft, hierbij ontvang je mijn favoriete koolhydraatarme gerechten. Alle recepten zijn voor 1 persoon. Onder elk recept vind je de voedingswaarden voor elk recept,

Nadere informatie

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier

Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl Donoren zijn van levensbelang Inclusief donorformulier Donoren zijn van levensbelang Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstig

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Je bent wat je eet. Een gezegde wat veel wordt gebruikt in de volksmond. Maar waar komt dit eigenlijk vandaan? Het menselijk lichaam werkt op een fascinerende manier. Zonder dat je

Nadere informatie

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800)

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800) X X X Postbus 2020 1400 DA Bussum Telefoon (035) 697 80 00 Infolijn (0800) 388 00 00 info@nierstichting.nl Datum 9 oktober 2014 Doorkiesnummer (035) 697 80 xx E-mail xxx@nierstichting.nl Betreft Aanpassingen

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant,

Beste KOOK-OOK klant, Beste KOOK-OOK klant, Groenten zijn gezond, ze zitten namelijk boordevol voedingsstoffen, maar bevatten weinig calorieën. De enorme hoeveelheden mineralen en vitaminen geven je lichaam alle bouwstenen

Nadere informatie

Tussendoor recepten van Judith Rolf Voor 2 personen

Tussendoor recepten van Judith Rolf Voor 2 personen Tussendoor recepten van Judith Rolf Voor 2 personen Boodschappenlijstje (de voorkeur gaat uit naar de biologische producten wanneer mogelijk) 1 potje asperges, of verse asparges (van april t/m juni) 1

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

NIERTRANSPLANTATIE Patrick Boon Groep 6 13 mei 2009

NIERTRANSPLANTATIE Patrick Boon Groep 6 13 mei 2009 NIERTRANSPLANTATIE Patrick Boon Groep 6 13 mei 2009 1 Voorwoord Ik heb het onderwerp niertransplantatie gekozen omdat me opa een transplantatie krijgt. Mijn opa is al heel lang ziek en doet nu buikdialyse.

Nadere informatie

SMOOTHIE. Benodigdheden snijplank schilmesje eetlepel theelepel grote kom maatliter staafmixer. Bereidingswijze

SMOOTHIE. Benodigdheden snijplank schilmesje eetlepel theelepel grote kom maatliter staafmixer. Bereidingswijze SMOOTHIE Ingrediënten voor ca. 2,5 liter 4 bananen 2 appels 4 sinaasappels 200 gram verse bladspinazie 2 theelepels olie 2 theelepels kaneel 8 walnoten 500ml water 500ml sinaasappelsap Dikke rietjes eetlepel

Nadere informatie

Dit dagmenu is bedoeld voor mensen die gezond en lekker willen eten, maar geen uren in de keuken willen staan.

Dit dagmenu is bedoeld voor mensen die gezond en lekker willen eten, maar geen uren in de keuken willen staan. Het Afslank Dagmenu Over het dagmenu Dit koolhydraatarme dagmenu is bedoeld voor mensen die iets aan hun gezondheid willen doen. Het dagmenu is gebaseerd op natuurlijke, verse ingrediënten die je voorzien

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Voedingswaarden per spiesje: 50 kcal, 0,5 g eiwit, 10 g koolhydraten, 0 g vet, 0,5 gram vezel

Voedingswaarden per spiesje: 50 kcal, 0,5 g eiwit, 10 g koolhydraten, 0 g vet, 0,5 gram vezel Hapjes en dips Aardbeienspiesjes Voor 10 spiesjes: 400-500 gram (kleine) aardbeien 2 eetlepels limoensap 2 eetlepels honing Gestampte muisjes of geraspte kokos 10 blaadjes munt 10 (saté)prikkers Bereiding

Nadere informatie

Kookworkshop MONIQUE VAN WESSUM AFSLANKCOACH VAN WESSUM AFSLANKCOACH MONIQUE

Kookworkshop MONIQUE VAN WESSUM AFSLANKCOACH VAN WESSUM AFSLANKCOACH MONIQUE Kookworkshop Regelmatig organiseer ik voor mijn klanten een kookworkshop om ze laten zien en proeven hoe lekker en gevarieerd je kunt blijven eten en toch kunt afvallen. Hierbij een impressie van de vorige

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Nummer 56 Januari/Februari

Nummer 56 Januari/Februari Nummer 56 Januari/Februari 2017 www.vsk-drenthe.nl postzegel Aan: Wijziging e-mail VSK krant: Facebook VSK Hoogeveen Wie van de leden kijkt weleens op Facebook? En vindt het mooi als er een pagina van

Nadere informatie

Jonge Ouder Academie Over dit onderwerp is een bijlage toegevoegd. 1 november 2013 schooljaar 2013/2014 nr. 5

Jonge Ouder Academie Over dit onderwerp is een bijlage toegevoegd. 1 november 2013 schooljaar 2013/2014 nr. 5 1 november 2013 schooljaar 2013/2014 nr. 5 Dankdag Volgende week woensdag 6 november is het de landelijke dankdag. Danken lijkt een begrip, dat steeds minder voorkomt. Zeker in tijden van financieel en

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Groenten zijn gezond. Ze zitten boordevol voedingsstoffen maar bevatten weinig calorieën. De enorme hoeveelheden mineralen en vitaminen geven je lichaam alle bouwstenen die het nodig

Nadere informatie

Hartige snack s ANDERS ETEN - EXTRA (LEKKER) Gekleurde proeverij voor bij de borrel

Hartige snack s ANDERS ETEN - EXTRA (LEKKER) Gekleurde proeverij voor bij de borrel ANDERS ETEN - EXTRA (LEKKER) Hartige snack s Gekleurde proeverij voor bij de borrel De aantallen zijn naar eigen smaak te bepalen: - bleekselderij in stukjes van 4 cm - cherry- of kerstomaatjes - komkommer

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015!

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK helpt graag mee om 2015 gezond van start te laten gaan. Hierbij weer een tas vol lekkere en eerlijke groenten. Veel producten uit de KOOK-OOK tas

Nadere informatie

Levende donorniertransplantatie

Levende donorniertransplantatie Levende donorniertransplantatie Niertransplantatie met de nier van een levend(e) familielid of van een niet-verwante donor. Uw behandelend arts heeft verteld dat u in aanmerking kan komen voor niertransplantatie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout Mexicaanse wraps Ingredienten (Voor 15 personen): 15 kleine wraps 1 grote ui 500 gram gehakt 3 paprika s (van verschillende kleuren) 2 potten wrap sauce (mild) 1 * Blikje mais van 300 gram 2 potjes soure

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Het is voorjaar!! Bruis je echter niet van energie, sterker nog, laat je energiepeil nog heel wat te wensen over?! Misschien heb je een voorjaarsdip. Gelukkig kan je met een voeding

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen

Menu Marokkaans. Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines. Soep met lamsvlees en linzen Menu 60. - Marokkaans Zeebrasem met tomatenvulling Marokkaanse salade van gekookte aubergines Soep met lamsvlees en linzen Couscous Bodaoui met 7 groenten Couscouspudding Lhot Dbi Maammer Maa Matischa

Nadere informatie

WELKOM. op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven. 14 september 2013

WELKOM. op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven. 14 september 2013 1 WELKOM op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven 14 september 2013 2 Mededelingen Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen 3 Ochtendprogramma 10.30 10.45 Welkom 10.45 10.50 Ludiek filmpje

Nadere informatie

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Spoel de Quinoa voor dat je hem gebruikt eerst goed af, dit ivm met het waslaagje.doe het water en de Quinoa in een middel grote pan en breng aan de kook.

Nadere informatie

voor een gezond voedingspatroon met een gezonde leefstijl,

voor een gezond voedingspatroon met een gezonde leefstijl, Beste KOOK-OOK klant! Gezond eten en genoeg bewegen zorgen ervoor dat je lekker in je vel komt te zitten. Met deze tas vol gezond lekkers kom je dus al een heel eind. Iedereen kent wel iemand die met z

Nadere informatie

De Prédialyse poli. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

De Prédialyse poli. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden De Prédialyse poli Informatie voor patiënten F0888-2130 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Wanneer komt u in aanmerking voor niertransplantatie

Wanneer komt u in aanmerking voor niertransplantatie Deze brochure is bedoeld voor mensen die nadenken over niertransplantatie en zich afvragen of ze in aanmerking kunnen komen voor het ontvangen van een nier. Niertransplantatie is mogelijk in alle academische

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu:

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu: In dit boekje wil ik je graag laten zien hoe je een makkelijk weekmenu maakt doormiddel van gerechten te hergebruiken. Dat betekent dat je een gerecht maakt en daar een portie van apart houd voor een andere

Nadere informatie

PITTIGE PESTO. pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper. vijzel

PITTIGE PESTO. pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper. vijzel PITTIGE PESTO pijnboompitten, grana padano, basilicum, citroen knoflook, olijfolie, gedroogde peper vijzel Rooster de pijnboompitten tot ze lichtbruin zijn. Stamp een gedroogde peper fijn in de vijzel.

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Digna Contact. juni 2013. Zomer uitgave voor nierpatiënten in West-Brabant

Digna Contact. juni 2013. Zomer uitgave voor nierpatiënten in West-Brabant Digna Contact juni 2013 Zomer uitgave voor nierpatiënten in West-Brabant Digna Nierpatiëntenvereniging voor West Brabant Jaargang 34 no. 2, juni 2013 Inhoud: Pag. 2 Inhoud Pag. 3 Voorwoord Charles Martens

Nadere informatie

Gerechten Koken met Kids 2014

Gerechten Koken met Kids 2014 Gerechten Koken met Kids 2014 Mini pizzaatjes Ingrediënten voor 9 pizza slices Pizzadeeg (kant en klaar) Pizza/Pastasaus 1 zakje Kaas/Parmezaanse kaas 1 pakje Ham 1 pakje Salami 1 blikje Ananas 1 Paprika

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Alternatief Weekmenu week 24

Alternatief Weekmenu week 24 Alternatief Weekmenu week 24 Maandag 100 gram aardbeien (tip: probeer de Optimel aardbeienkwark eens en doe de aardbeien hier door!) een halve galia meloen Tosti gemaakt van: 2 volkoren boterhammen 1 keer

Nadere informatie

Koolhydraatrijke recepten werkt voor de zorg

Koolhydraatrijke recepten werkt voor de zorg ...lekkere recepten voor in de nachtdienst Koolhydraatrijke recepten werkt voor de zorg Koolhydraatrijke recepten Bewezen is dat koolhydraatrijke voeding vanaf ongeveer de tweede helft van de nachtdienst

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Risotto van geroosterde knolselder en oesterzwammen

Risotto van geroosterde knolselder en oesterzwammen Risotto van geroosterde knolselder en oesterzwammen Koken zonder vlees is makkelijker - en lekkerder - dan je denkt. We geven jou graag een duwtje in de rug met dit recept. maatweek-2017-recepten-postkaart.indd

Nadere informatie

Weekmenu 31. Tip van de week: Beleg hartig beleg altijd met komkommer of tomaat en voeg blaadjes basilicum toe!

Weekmenu 31. Tip van de week: Beleg hartig beleg altijd met komkommer of tomaat en voeg blaadjes basilicum toe! Weekmenu 31 Tip van de week: Beleg hartig beleg altijd met komkommer of tomaat en voeg blaadjes basilicum toe! Maandag 200 gram meloen 1 plak kruidkoek 1 italiaanse bol met halvarine 1 roergebakken ei

Nadere informatie