LVILLA(PA1tDES JAARVERSLAG 2013 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES. Daar vergeet je ãlles!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVILLA(PA1tDES JAARVERSLAG 2013 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES. Daar vergeet je ãlles!"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES : : LVILLA(PA1tDES Daar vergeet je ãlles! Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkiar

2 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkia 1r4q. i4mef2b14

3 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 1 VERSLAG VAN DE BESTUURDER 2 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES 9 VOORUITBLIK EN NABIJE TOEKOMST 14 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op dejaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde stoat van baten en lasten over Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening OVERIGE GEGEVENS Controleverkiaring 72 Voor identificatiedoelenden. Behorend bij controieverkaring 113w. c9//

4 Sfichfing Fondswerving Villa Pardoes Jaarverslag 2013 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controieverkap / I MEHD14

5 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Voorwoord In april2013 is het 12,5jarig bestaan van Villa Pardoes gevierd, een feestelijk en waardevol moment am op terug te kijken. Feestelijk omdat we trots mogen zijn op wat er in de afgelopen jaren is bereikt en waardevol omdat zon dag verschillende generaties Villa Pardoes bij elkaar brengt. Al die generaties hebben als in een estafette het Villa Pardoes van 2013 voortgebracht. Dii was onmogelijk geweest zonder awe vrijwilligers, sponsoren, donateurs, ambassadeurs, vrienden en de Vaste Staf. Kortom: iedereen die in welke vorm dan oak een bijdrage heeft geleverd in de afgelo pen 13 jaar. Namens de Raad van Toezicht wit ik at deze mensen hartelijk danken voor hun steun door de jaren heen. Villa Pardoes opstarten was pionieren, er was alteen een droom en de ambitie om die waar te maken. Toen de Villa er eenmaal was, brak een fase van graei en ontwikkeling aan waarbij de Villa bijna het gezicht kreeg van de mensen die daar op dat moment bij betrokken waren. De Iaatste jaren is hard gewerkt aan consolidatie. Dat wil zeggen: doe wat je doet goed, op een bewuste manier. Villa Pardoes kan geen kinderen genezen moor wet een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de omstandigheden voor het hele gezin. In 2013 hebben we wederom kritisch gekeken naar wat voor de continufteit van Villa Pardoes verstandig is en hoe we wat we doen, nóg beter kunnen doen. Naast deze voortdurende verdieping van onze betekenis is er door de bereikte batons in de organisatie de komende jaren ruimte voor verbreding. Verbreding is het vergraten van het bereik: ieder gezin in Nederland en België met een ernstig ziek kind moet van het bestaan van Villa Pardoes weten. leder gezin dat zich helaas in zo een situatie bevindt, moet oak de kans krijgen am een week in de Villa te zijn. Om at deze gezinnen oak daadwerkelijk te kunnen verwelkomen zullen we de capaciteit van de Villa moeten uitbreiden. Een plan dat al in een vergevorderd stadium is! Villa Pardoes is in balans, de wereld am ons heen is dat niet. Er zijn op meerdere vlakken fundamentele ontwikkelingen gaande. Het is onze strategische keus am vanuit de bereikfe balans aptimaat wendbaar te zijn binnen die veranderende omgeving en am dii te blijven. Twee vingers in de lucht, voor Villa Pardoes Kaatsheuvel, 14 mei 2014 Peter Rijken Vaarzitter Road van Toezicht Pagina 1 Voor identificatiedoeeinden. Behorend bij controleverklar

6 VERSLAG VAN DE BESTUURDER Over Villa Pardoes Villa Pardoes verzorgt kosteloos een onvergetelijke vakantie voor ernstig zieke kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Nederland en Vlaanderen. Het hele gezin beleeft er een onbezorgde week, want natuurlijk zijn ouders, broers, zussen, cpa s en cmos oak van harte welkom. De 8 themahuisjes zijn helemaal ingesteld op de wensen van kinderen en in en rond de Villa is van alles te beleven. Bij Villa Pardoes draait het om plezier! Een week lang doen watje leuk vindt, ontdekken waarje goed in bent, met het gezin ontspannen en nieuwe vrienden maken. Villa Pardoes, daar vergeet je álles! Villa Pardoes staat sinds 2000 in Kaatsheuvel en is een uniek gebouw. Acht themahuisjes, variërend van Barbie tot Ridder en Safari, vormen samen met de centrale ruimte het slakkenhuis waarin de Villa gebouwd is. Wat Villa Pardoes zo bijzonder maakt, zijn de vrijwilligers, de donateurs en de sponsoren. Dankzij hen is het mogelijk om de gasten een gratis vakantie aan te bieden. Doelstellingen Stichting Exploilatie Villa Pardoes: De stichting heeft ten doel: het exploiteren en het beheren van een vakantievilla waar kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun gezin een vakantie kunnen doorbrengen en voorts a! hetgeen met een en ander rechtsfreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Sfichting Fondswerving Villa Pardoes: De stichting heeft ten doel: het werven van fondsen voor de financiering van de Stichting Exploitatie Villa Pardoes, gevestigd te Loon op zand, kantoorhoudende te 5171 KW Kaatsheuvel, Europalaan 1 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin deze woords. Pagina 2 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkaripg

7 De doelstellingen van Villa Pardoes zijn gericht op: Onderwerp Doelstelling Norm Kinderen 1. Juiste afleiding en 1. Toetsing Toelatingscriteria + onispanning voor het Medische Commissie Gezinnen juiste gezin. 2. Klanttevredenheid hele 2. tevredenheidsmeting gezin waarderingscijfer Organisatie 3. Innovatie en 3. Naamsbekendheid en ontwikkerng toename aanmeldingen 4. Samenwerking en 4. Functioneringsgesprekken. cultuur Vrijwilligers 5. Befrokkenheid en 5. Overleg Vrijwilligersraad ontwikkeling 6. Samenwerking en 6. Evaluatiegesprekken. cultuur Samenleving 7. Sponsors 7. Meting klanttevredenheid 8. Donateurs 8. Meting waardering 9. Zorginstellingen 9. Meting waardering 10. Algemeen Publiek 10. Brede perceptie Financiën 1 1. lnkomsten 1 1. Meting Groei 12. Overige financiën 12. Meting CBFnorm (uitgaven_en_reserve) Kinderen en Gezinnen Villa Pardoes biedt de juiste afleiding en ontspanning aan het juiste gezin met tevreden gasten als resultaat. Villa Pardoes hanteert toelatingscriteria die door een Medische Corn missie getoetst worden. Door een tevredenheidsrneting onder gasten uit te voeren, wordt dooriopend gecontroleerd of alles naarwens is. Organisatie en Vrijwilligers Deel uitmaken van Villa Pardoes betekent deel uitrnaken van een organisatie die innovatief en in ontwikkeling is. De naamsbekendheid en het aanfal aanrneldingen vormen een graadmeter voor de ontwikkeling van Villa Pardoes. Villa Pardoes heeft sarnenwerking en een prettige organisatiecultuur hoog in het vaandel staan en biedt de Vaste Stat en vrijwilligers alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Door functionerings en evaluatiegesprekken en het overleg met de Vrijwilligersraad ontstaat een goed beeld van de medewerkerstevredenheid. Financiën Villa Pardoes is geheel afhankelijk van sponsoren en donateurs en heeft als doelstelling orn genoeg inkomen te verwerven om de exploitatie van de Villa te bekostigen. Pagina 3 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring tme12ofl

8 Waar stoan we in 2013? In 2013 vieren we het 12,5 jarig bestaan van de Villa. We zetten de stap van een pioniersorganisatie naar een volwassen organisatie en kijken samen terug op de enorme groei die Villa Pardoes heeft doorgemaakt. Het is ook het jaar waarin we een business case schrijven en een haalbaarheidsonderzoek doen naar capaciteitsuitbreiding cm zo de wachtlijsten te kunnen verkorien. We trekken een nieuwe Fondsenwerver aan en eind 2013 treffen we de voorbereidingen voor de komst van een vierde Fondsenwerver. Onze Gasten Coordinator krijgt er een collega bij en samen zetten zij bijna alle stappen die nodig zijn cm de aanmedprocedure te digitaliseren. In 2014 zal de aanmeldprocedure volledig digitaal verlopen. Onze vrijwilligers zijn ons grootste goed, de vaste stat doet er alles aan om hun werkzaamheden goed te faciliteren. We stimuleren op verschillende manieren de dialoog tussen de Vaste Staf en de vrijwilligers cm zo de samenwerking te optimaliseren, onze najaarsbijeenkomsi is daar een goed voorbeeld van. Waar willen we naar toe? Als een gezin in aanmerking komt voor een verblijf binnen Villa Pardoes is de gemiddelde wachttijd 6 maanden. Daar willen we verandering in aanbrengen en dat doen we door onze capaciteit uit te breiden. We kiezen bewust voor uitbreiding en geen 2e Villa Pardoes om zo het erfgoed van Villa Pardoes te kunnen waarborgen. We streven er naar cm in 2016 per week 12 gezinnen te kunnen cntvangen en ze een onvergetelijke vakantieweek aan te bieden in een eigentijdse accommodatie. We besteden extra aandacht can onze Medische Ambassadeurs door het aanhalen van de bestaande contacten. We stellen gespecialiseerde nieuwsbrieven op en geven daarin onder andere voorlichting over de digitale aanmelding. We richfen ons in separate nieuwsbrieven op onze donateurs en gasten en brengen deze 3 a 4 keer per jaar uit. We implementeren de aanbevelingen en adviezen uit onze Risico Inventarisatie en Evaluatie en ons lntegraal Veiligheidsplan en besteden extra aandacht aan de informatie over de invoering van SEPA overboekingen door er een evenement aan te koppelen. Villa Pardoes gaat zorgvuldig met alle betrokkenen cm bij het nemen van nieuwe stappen. Grote veranderingen zijn niet per definitie nodig cm succesvol te zijn. De slagkracht hebben cm onze ambities waar maken is nog veel belangrijker: voldoende gasten, voldoende financiële middelen cm de exploitatie te kunnen betalen en voldoende stevigheid aan de binnenkant: mensen die zelfstandig zijn en dus weten wat ze moeten doen en intern een goede steer bevorderen. Verantwoordingsverklaring Villa Pardoes bestaat uit 2 stichtingen: Stichting Exploitatie en Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes. De Stichting Fondsenwerving genereert de financiële middelen door het werven van fondsen, sponsoren en donateurs en doneert de opbrengsten rechtst reeks aan de Stichting Exploitatie die de vakantieweek inhcudelijk mogelijk maakt. Beide stichtingen hebben dezelfde Algemeen Directeur/Bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht. Conform de norm van het CBF keurmerk houden de Raad van Tcezicht en het Bestuur van Villa Pardoes zich can de volgende principes: 1. Scheiding der functies tussen besturen, tcezichthcuden en uitvoeren 2. Een optimafe besteding van de middelen, waardoor effectief en doelmatig wordt gewerkt can het realiseren van de dcelstelling 3. Het in stand houden van een cpfimale relatie met belanghebbenden Pagina 4 Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controlever I

9 ] Stichting Fondswerving Villa Pardoes Jaarverslag Scheiding der functies Algemeen Directeur/Bestuurder De Algemeen Directeur/Bestuurder heeft de dagelijkse leiding over Villa Pardoes. In overleg met de Vaste Staf en de Vrijwilligersraad stelt hij een meerjarenplan op met daarin de visie op beleid en meerjarendoelstellingen. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit meerjarenplan en draagt zorg voor de evaluatie van de strategie en het gevoerde beleid. Het meerjarenplan vormt de basis voor de jaarplannen. Deze worden jaarlijks in juni geevalueerd en getoetst aan de doelen van het meerjarenplan. Het Reglement Raad van Toezicht geeft aan welke taken en bevoegdheden de Raad van Toezicht heeft. In het Directiereglement staat voor welke besluiten van de Bestuurder/Algemeen Directeur voorat instemming nodig is van de Raad van Toezicht. Tevens vervult de Raad van Toezicht een ktankbordfunctie voor de Algemeen Directeur. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuursbeleid, het beleid van beide stichtingen, op de methoden van fondsenwerving, of de fondsen conform de statuten worden aangewend en of de exploitatie op een transparante en verantwoorde wijze pfaatsvindt. De Raad bestaat uit 5 natuurlijke personen die hun werk onbezoldigd uitvoeren, zij bekleden allen géén relevante nevenfuncties. De eden van de Road van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vierjaar. Noam Functie Zittingstermijn Peter Rijken Voorzitter 31 december2015 Henri Gadella Secretaris Facilitairezaken & Vastgoed 31 december 2014 Leon Verweij Penningmeester 31 december2016 Miel Bogaerts Juridische zaken en HRM 31 december 2016 Edwin van der Reijden Marketing en Communicatie 31 december 2017 De Raad van Toezicht heeft profielen vastgesteld voor hoar leden, zodat gewaarborgd is dat verschillende portefeuilles binnen de Raad zijn vertegenwoordigd. Het goat hierbij om de volgende functies: a Voorzitter: profiel bestuurder, met een goed netwerk. Financiële portefeuillehouder: profiel financieel expert. a Juridische portefeuillehouder en HRM: profiel juridisch expert. Secretaris + portefeuillehouder roerend en onroerend goed: profiel generalist. Marketing en communicatie portefeuillehouder: marketing of communicatie expert. Binnen de huidige Road van Toezicht zijn alle bovenstaande portefeuihes vertegenwoordigd; situatie ultimo 2013 Het Reglement Road van Toezicht geeft aan welke token en bevoegdheden de Rood von Toezicht heeff. In het directiereglement stoat voor welke besluiten von de Bestuurder/Algemeen Directeur vooraf instemming nodig is van de Rood von Toezicht. Tevens heeft de Road van Toezicht een klankbordfunctie voor de Algemeen Directeur. Pogino 5 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controieverkiar g

10 De Raad van Toezicht streeft naar minimaal 6 bijeenkomsten per kalenderjaar waarin de stand van zaken van Villa Pardoes wordi besproken. Input voor deze bijeenkomsten wordt gevormd door: a Kwartaalrapportages over de realisatie van de doelstelling, de besteding van middelen, a de fondsenwerving en het functioneren van de organisatie Rapportage van de Financiële Auditcommissie Schriftelijke en mondelinge toelichtingen door de Algemeen Directeur Jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht zijn: a Goedkeuring financiële meerjarenraming en begroting a Goedkeuring meerjarenplannen en jaarplannen a Beoordeling jaarverslag en goedkeuring jaarrekening a Evaluatie onderlinge samenwerking leden Raad van Toezicht en evaluatie samenwerking Raad van Toezicht en Algemeen Directeur a Bespreking verslag Financiële Auditcommissie a Goedkeuring nieuwe ontwikkelingen e.d. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in notulen. Deze notulen worden toegezonden aan het CBF. Bezoldiging Algemeen Directeur De Raad van Toezicht steif het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. BIJ het bepalen van het bezoldigingsbeleid en hef vaststellen van de beloning volgt Villa Pardoes de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI, aismede de Code Wijftels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriferia een maximumnorm aan voor het jaarinkomen. Financiële Audit Commissie/Risicobeleid Villa Pardoes kent een actief risicobeleid. Op het gebied van bestuur is er een Financiële Auditcommissie ingesteld en organisatiebreed wordt jaarlijks een financiële audit uitgevoerd. De Financiële Auditcommissie bestaat ult 2 eden van de Raad van Toezicht van Villa Pardoes. Zij houdt mede toezicht op de geldstromen binnen Villa Pardoes, houdt toezicht op het functioneren van de Beleggings Adviescommissie en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht. Be!eggingsbeleid Villa Pardoes belegt haar niet direct benodigde middelen in goedverhandelbare effecten met een laag risico en voerf een defensief beleggingsbeleid. Minstens 90% van de middelen is belegd in liquiditeiten of staatsobligaties en maximaal 10% is belegd in aandelen en/of commodities indexproducten met een minimale AArating. Pagina 6 Voor identificatiedoeeincjen. Behorend bij controeverkiaring

11 Stichting Fondswerving Vifla Pardoes Jaarverslag 2013 Beleggings Adviescommissie De Beleggings Adviescommissie vormt het beleid en geeft het vermogen in beheer van een bank met goede naam en faam. De Algemeen directeur stelt in overleg met de Raad van Toezicht een commissie samen die uit 3 adviseurs bestaat. In de Beleggings Adviescommissie hebben ook de leden van de Raad van Toezicht zitting die samen de Financiële Audit Corn missie vormen. Qok een vertegenwoordiger van de bank die de beleggingsportefeuiile beheert, neemt deel aan vergaderingen van de Beleggings Adviescommissie. 2. Effectiviteit van de bestedingen Villa Pardoes werkt met een rneerjarenbeleidsplan waarin visie en doelstellingen zijn vastgelegd. Het jaarplan en de daarin passende projectplannen geven aan op welke wijze Villa Pardoes binnen het meerjarenbeleidskader de beschikbare middelen besteedt. Door middel van kwartaalrapportages meet Villa Pardoes de voortgang van de bestedingen en de bezettingsgraad. De Algemeen Directeur bespreekt deze rapportages met de Vaste Stat, de Financiële Auditcommissie en de Raad van Toezicht. De Medische Commissie adviseert Villa Pardoes en tungeert als klankbord. Deze Commissie bestaat uit 5 kinderartsen en ziet toe op de juiste hantering van toelatingscriteria, verschaft informatie over nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de invloed op de toelatingscriteria en denkt mee over informatievoorziening en voorlichting richting de doelgroep. Villa Pardoes streeft naar een zo doelmatig rnogelijke inzet van de beschikbare middelen (geld, menskracht en goederen). Wij besteden daarom veel aandacht aan de uitgaven ten behoeve van onze doelstellingen. De geworven gelden worden, na aftrek van de beheerkosten en de voor de fondsenwerving te maken kosten, steeds aan de doelstelling besteed. Bestuur en Raad van Toezicht hebben vastgelegd dat het percentage Kosten eigen fondsenwerving niet hoger mag zijn dan 25%. Deze eigen norm is gelijk aan de desbetretfende richtlijn van het CBF. Uiteindelijk kwam dit percentage in 2013 uif op 22% (begroot was: 16%). Ook voor de kosten van beheer en administratie ten opzichte van de totale exploitatiekosten is door de Raad van Toezicht een norm gesteld. In 2013 was dit: 5,1% (begroot was: 4,6%). nvesteringen worden door het Bestuur steeds getoetst aan het meerjarenplan. Investeringen die de (meerjaren)begroting overstijgen Iegt het Bestuur eerst voor aan de Road van Toezicht. 3. Optimale relaties met belanghebbenden Villa Pardoes informeert graag one belanghebbenden op een transparante wijze. Onder belanghebbenden verstaat Villa Pardoes de (potentiële) doelgroep, ziekenhuizen en zorginstellingen, donateurs en sponsoren, alle vrijwilligers en Stichting Natuurpark de Etteling, deze Iaatste is initiatietnemer van Villa Pardoes en de eigenaar van de grond en het gebouw Villa Pardoes. Meer informatie over de manier van communiceren is te vinden onder Marketing & Corn municatie. Villa Pardoes besteedt in 2014 aandacht aan een formele klachtenprocedure voor gasten, sponsoren en andere befanghebbenden. Pagina 7 Voor identificatedoeieinden. Behorend bij contro1everkiari

12 Stichting Fondswerving Villa Pardoes Joarverslag 2013 STICHTING EXPLOITATIE VILLA PARDOES Gastenservice De Gastenservice is verantwoordelijk voor de aanmelding van gezinnen en daarmee het eerste aanspreekpunt en de eerste informatiebron voor onze gasten. In 2013 verwelkomen we een tweede parttime Gasten Coordinator. Digitalisering van de aanmeldingsprocedure staat in 2013 centraal: voorheen werd alles handmatig ingevuld en opgeschreven en in 2013 protessionaliseren we dit proces gedeeltelijk. Het digitaal invoeren van de aanmeldingen en het doorsturen naar de Medische Commissie verloopt al goed, het gedeelte dat gezinnen en behandelend specialisten moeten invullen wordi in 2014 verder vergemakkelijkt. Bezettingsgraad Met een wachttijd van 6 maanden is het noodzaak om alle vakantiewoningen gevuld te hebben. Dat doen we door met de gezinnen goed te overleggen welke vakantieweek geschikt is voor het kind en voor de overige gezinsleden. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van ouders, met het ziektebeeld van het kind, met geplande behandelingen en met de beschikbare (medische) hulpmiddelen binnen de Villa. Per geplande vakantieweek vragen we aan 1 gezin of ze bereid zijn hun vakantie te verzetten als er een gezin wordt aangemeld waarbij spoed geboden is. Vrijwel alle gezinnen zijn daartoe bereid, waardoor we ook dit jaar een hoge bezettingsgraad kunnen realiseren: maar liefst 97%. We denken er nag vaak aan. We waren verwend, we hadden een heerlijke tijd. Toen we thuiskwamen zaten we anmiddellijk terug in de drukte van weleer. Met dit schrijven willen we jullie tach nog eens een megagrate dank u we! zeggen. Het was een draomweek vaar ans en de kinderen, dankzij jullie grate inzet ledere dog. We zullen deze week niet gauw vergeten... Themaweken In 2013 organiseerden we themaweken in samenwerking met Mappa Mondo en Stichting Zeldzame Ziekte Fonds. De gezinnen die we in die weken verwelkomen zijn geselecteerd uit het netwerk van beide organisaties am Villa Pardoes ook daar extra onder de aandacht te brengen. Juniorkamer Mergelland brengt oak 8 gezinnen uit de regio ZuidLimburg bij elkaar in Villa Pardoes. Na een persoonlijke kennismaking met de gezinnen en een inventarisatie van de wensen, bezorgen zij de gasten een onvergetelijke week. We kken met een groat gevoel van voldoening terug op de themadag Samen de Wolken in die we organiseren samen met Topsport for Life. Een succesvolle dag waarin het onze gasten aan niets heeft ontbroken, verderop in dit jaarverslag is een verslag van deze onvergetelijke ervaring te vinden. Pagina 8 Voor identificatiedoeieinden. Behorend bij controleverkiaring

13 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES 2013 Marketing & Communicatie Door de komst van een nieuwe website en social media besluiten we am een Fondsenwerver tot Marketing & Communicatie Specialist te benoemen. Marketing en communicatieactiviteiten krijgen daardoor in 2013 een grotere rol binnen de Villa. Contact met stakeholders We houden alle stakeholders op de haogte van het reilen en zeilen van de Villa. Dat doen we in de eerste plaats via onze website waarmee we onze gasten, donateurs, sponsaren, vrijwilligers, Helpende Handen, ambassadeurs en geinteresseerden za goed mogelijk informeren. We stellen op aanvraag voorlichtingsmateriaal beschikbaar aan scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen en geven onze Medisch Ambassadeurs de meest recente informatie. Via de Gasten Coördinatoren warden ze goed geintormeerd. Onze vrijwilligers ontvangen wekelijks een mededelingsbulletin Kort Gezegd met bijzonderheden am rekening mee te houden bij het uitvoeren van hun werk. Op twee momenten in het jaar vindt er een bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers. In het voorjaar ligt de nadruk op ontspanning en een goede verstandhouding, in het najaar ligt de nadruk meer op beleidsmatige zaken en het jaarplan voor het komend jaar. Online activiteiten Begin 2013 is de nieuwe website van Villa Pardoes live gegaan, iets waarwe trots op zijn. Niet alleen warden bezoekers van de website beter en duidelijker geinfarmeerd, de website biedt oak een podium aan onze sponsoren om te vertellen wat ze voor Villa Pardoes betekenen. Door ons beleid op social media maken we steeds een bewuste keuze voor het inzetten daarvan. Dit resulteert in een toename van 1200 naar 1850 volgers op Facebook. Oak Twitter wardt ondersteunend aan de activiteiten random Villa Pardoes ingezet, we zien het aantal followers met 250 graeien. De digitale nieuwsbrief uitbrengen behoeft extra aandacht en tijd en zal in 2014 verder opgepakt warden. Offhine activiteiten Ons Jaarbericht wordt in 2013 voor het eerst uitgebracht. Naast de belevenissen van onze gasten staat daarin oak een overzicht van alle gebeurtenissen rand de Villa van het afgelopen jaar. Het doel van dit Jaarbericht is am onze stakeholders te laten zien waar we het uiteindelijk voor doen: het vakantieplezier van onze gasten. Het wordt erg positiet ontvangen waardoor Villa Pardoes besluit am in 2014 weer een Jaarbericht uit te brengen. Oak dit jaar kiezen we er weer vaor am geen groatse marketingcampagne in te zetten am de kosten voor fandsenwerving za laag magelijk te houden. Villa Pardoes in de media Dit jaar mogen we weer rekenen op de steun van Sanama Uitgeverij. In verschillende TV gidsen plaatsen we kosteloos een advertentie. Maar we zijn vaker in de media: een groat artikel in Mijn geheim, onze Algemeen Directeur schuift aan als tafelgast bij Maak tin Brabant, dankzij Radio Oke FM/AalburgFM gaat 1 dag lang Villa PardoesFM de Iucht in, verschijnen er persberichten in de Waalwijker, het Weekjournaal, de Stentor, het Brabants Dagblad, het Vakblad voor de Wooninrichter en besteedt Omraep Brabant aandacht aan Villa Pardoes. Deze Free Publicity vertegenwoordigt een waarde van ongeveer Pagina 9 Voor identificatiedoeeinden. Behorend bij controleverkjang U.MEL21L/

14 Stichting Eondswerving Villa Pardoes Jaarverslag 2013 Fondsenwerving In 2013 draaien we op het gebied van fondsenwerving een goed jaar. We merken dat de financiële crisis meer creativiteit vraagt in het werven van sponsoren. Meerjarenpartners zijn niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen speelt een steeds grotere rol bij het organiseren van acties. We verwelkomen nieuwe sponsoren en organiseren succesvolle evenementen met oude bekenden en nieuwe partners. De grate betrokkenheid van onze sponsoren en donateurs vervult ons weer met trots: oak dit jaar halen we onze financiële doelstelling am de exploitalie van de Villa te kunnen bekostigen. We merken dat Villa Pardoes buiten de regio steeds bekender wordt doordat initiatieven voor acties ult het hele land komen. Op het gebied van het actief uitbouwen van de naamsbekend held onder de doelgroep maken we pas op de plaats in verband met de bestaande lange wachtlijsten. We werpen vast een blik in de toekomst en zetten de eerste stappen naar een nieuwfondsenwervingsplan, dat in 2014 verder vervolg krijgt. Eind 2013 beschikt Villa Pardoes over ca donateurs die jaarlijks naar keuze een bedrag van 25,, 35, of 50, euro doneren. Deze groep trouwe donateurs is moeilijk te vergroten, maar het betreft een relatief makkelijk te beheersen geldstroom. Er is ook in 2013 bewust voor gekozen am hierop géén grootse (direct) marketing campagnes in te zetten, passend in de lijn de kosten van fondsenwerving voor Villa Pardoes zo laag mogelijk te houden. Het kostenniveau fondswerving ten opzichte van de baten lag in 2013 op 22,0% (2012: 20,4%), terwiji vanuit het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) een niveau van 25% is toegestaan. Hiermee heeft Villa Pardoes wederom voldaan aan één van de belangrijke criteria voor het keurmerk. De totale bestedingen aan de doelstelling Stichting Exploitatie Villa Pardoes bedraagt Uitgedrukt in een percentage van de totale baten is dit 76,1% (2012: 61,1%). In 2013 bedraagt het saldo van baten en lasten uit fondsenwerving Bij het sluiten van het verslagjaar had de Stichting Fondswerving Villa Pardoes een totaal reserve van Dit vermogen moet niet alleen bijdragen aan de gewenste continufteit in de exploitatie van de Villa maar zal ook noodzakelijkerwijs moeten worden aangewend voor een capaciteitsuitbreiding van de Villa. Evenementen Café het Geveltje in Boxtel is op 27 april weer het decor van een Spinningmarathon. Op 13 fietsen wordt er 24 uur nonstop gefietst voor de Villa en een recordbedrag opgehaald. We mogen dit jaar weer op de steun van de Lionsciub de Zuidelijke Baronie uit Breda rekenen. Op 7 juni vindt hun jaarlijkse golftoernooi plaats waarvan de opbrengst rechtstreeks naar Villa Pardoes gaat. Voor de derde keer op nj organiseert businessclub De vrien den van GVV 63 de Villa Pardoesdag. Op 8 juni staat de hele dag in het teken van Villa Pardoes, zijn er allerlei sportieve activiteiten zoals een estafetteloop en levert dat een geweldig sponsorbedrag op. Manege de Kegelaer in Kaatsheuvel is al er op uit partner van Villa Pardoes en besluit in 2013 voor het eerst het Villa Pardoes concours te organiseren. Hef wordt een dog vol clinics, shows, vermaak voor iedereen en is een daverend succes. Manege de Kegelaer besluit in 2014 weer een concours te organiseren. Pagina 10 Voor identifcatiedoeejnden. Behorend bij controieverk ing

15 Sponsoren in natura Dankzij de financiële en materiele steun van onze sponsoren draait Villa Pardoes een jaar waarin we onze gasten in de watten kunnen leggen en onze naamsbekendheid kunnen vergroten. We verwelkomen Frietfeest als nieuwe sponsor, die regelmatig met een frietwagen het terrein van de Villa op komt rijden. Al onze gasten kunnen bij de mobiele frietkraam kosfeloos iets lekkers bestellen. We mogen de frietwagen ook inzetten cm onze externe evenementen luister bij te zetten. Liefhebbers van voetbal onder onze gasten kunnen een wedstrijd van RKC Waalwijk bijwonen dankzij de seizoenkaarten die beschikbaar zijn gesteld door de club. Villa Pardoes komt tijdens wedstrijden veelvuldig in beeld op de reclameborden longs het veld en de voetballers van RKC Waalwijk bakken pannenkoeken voor onze gasten. Onze Villa Pardoes caravan ondergaat een metamorfose dankzij Vermeulen & Vermeulen Reclame, Autobedrijf Van Mossel, BijI Carwash en de ACR Group. In de kleuren van de Villa, met unieke Pardoes stickers en een beamer van binnen ziet de caravan er weer als nieuw uit. Structurele sponsoren Structurele sponsoren verbinden zich voor meerdere jaren aan Villa Pardoes. Selecta Olland verzorgt naast een jaarlijkse cheque ook de koffieautomaten en toebehoren, de Efteling BV steunt de Villa niet alleen geldelijk, maar opent hoar deuren voor een gratis bezoek van onze gasten, net als Toverland en Libéma dat doen. Friesland Campina steunt ons financieel en doneert producten voor onze gasten. Plaza Food for All verkoopt kidsboxen waarvan een percentage van de opbrengsten naar Villa Pardoes gaat. We kunnen ook weer rekenen op de steun van Zichtadviseurs, als Helpende Handen bakken zij pannenkoeken voor de gasten en overhandigen ze ons een cheque. In het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen komt GFK eens per kwartaal met hoar panelleden een activiteit voor onze gasten organiseren. Er worden pannenkoeken gebakken, spelletjeswedstrijden gehouden, een zomerfeest gevierd en er is een heus pizzafestijn. GFK steunt ons nief alleen in praktische zin. Na afloop van elke activiteit wordt een cheque overhandigd namens de GFK Panel leden. CocaCola sponsort zowel in producten als in natura: er stoat een Colaautomaat in de Villa voor de gasten en in 2013 open CocaCola medewerkers de marathon van Rofterdam. De lopers halen een geweldig bedrag via hun privé netwerk voor ons op. Ook Mattel combineert helpende handen met productsponsoring: in de feestmaand leveren zij de cadeaus voor onze gasten. De Mattel Foundation doet in 2013 een donatie voor oanpassing van de whirlpoolruimte. Op de Facilitaire Beurs deelt Vendor Villa Pardoes bonbons ult aan de standbezoekers. Zij sponsoren niet alleen door gratis verschaffing van hun producten, van elke order die ze uitleveren goat een gedeelte noar Villa Pardoes. Elk gezin dat de Villa bezoekt krijgt no afloop een Villa Pardoes Pop mee naar huis, dankzij een bijzonder gebaor van de heer Milder. Al ruim 5 bar lang doneert hij 8 poppen per vakantieweek oan de gosten, als afscheidscadeautje. Allemaal samenwerkingen woarwe als Villa Pardoes heel erg blij mee zijn. Helpende handen 00k in 2013 komen er weer heel wat bedrijven de handen uit de mouwen steken bij Villa Pardoes. We ontvangen in het kader van NL Doet en in samenwerking met Contour de Twern in Tilburg moor liefst 30 poor helpende handen die een dog in de Villa komen werken. Ze schuren en schilderen tuinbanken, reinigen de beeldenmuur bij de ingang en laten de Villa weer stralen. Twee keer per joar komt de gemeente Woalwijk, ofdeling OBOR, de tuin kosteloos en belangeloos opknappen. Pagina 11 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverki ring 16.MEI4914

16 ook Stichting Fondswerving Villa Pardoes Jaarverslag 2013 Onderwijs en verenigingen We zien dit jaar meer acties vanuit het onderwijs komen: studentenroeivereniging Orca neemt onze gasten mee voor een mooie dog op het water, het SintJans Lyceum in Den Bosch organiseert een kerstactie en studenten van de Fontys Hogeschool in Tilburg een geslaagde benefietavond. Er warden weer pannenkoeken gebakken, dit keer door studenten van de TU in Eindhoven en via de Universiteit Tilburg wordt een benefiet evenement georganiseerd. Wie jarig is trakteert Op 25 april2013 vieren we het 12,5jarig bestaan van Villa Pordoes. Het is een dag om in te lijsten: de zon schijnt uitbundig waardoor bijna alle activiteiten buiten kunnen plaatsvinden. ledereen die de Villa in de afgelopen jaren in zijn of hoar hart heeft gesloten, is aanwezig. Het weerzien is gezellig en olle registers worden opengetrokken om er een onvergetelijke dog van te maken. Percussiegroep s Prima onthaalt alle gasten op feestelijke wijze en sprookjesfiguren uit de Efteling betreden ook de magische loper. Peter Rijken, Peter Persoon en Jan Melis spreken mooie woorden en onze jubilarissen worden nog eens extra in het zonnetje gezet. Mariska von Kolk zingt iedereen toe met een speciaal Villa lied en we moken de eerste handafdrukken in beton voor onze eregalerij. Piet von Haren, Henri Gadella, Jan Melis, Sayen Leijenhorst en Mariska van Kolck hebben de eer om als eerste een hondafdruk te maken. Alexandra Alphenaor verzorgt de presentatie von deze mooie dog. We openen ook officieel ons theater De Poet, ons nieuwe gebouw voor Presentaties Ontvangsten Evenementen en Festiviteiten. Het ontwerp komt van de zelfde architect en binnenhuisarchitect die Villa Pardoes hebben ontworpen. No een bouwperiode van 7 moanden wordt met een confettikanon De Poef in gebruik genomen. Onze gosten lopen door De Poef heen naor de tuin, waar een heerlijk buffet op ze stoat te wachten. De dog krijgt een extra feestelijk korakter dankz de steun van onze partners. De Sligro heeft ons in notura gesponsord, de leerlingen van de Rooi Ponnen hebben ons olle zorg uit handen genomen. Vitom Catering en Mijn Boer hebben ook een woordevolle bijdroge geleverd met de invulling van het menu. We kunnen terugkijken op een zeer gesloogde dog. Een dog die energie, mooie herinneringen en plezier geeft voor de komende 12,5 bar. Samen de wolken in Somen met TopS port for Life orgoniseren we een onvergetelijke dog voor onze gosten. Topsport for Life begeleidt volwassenen met een Ievensbedreigende ziekte, zools Villa Pordoes zich op kinderen met een ernstige, vook evensbedreigende ziekte richt. We bedenken een leuk concept woarbij onze gosten en die van Topsport for Life So men de wolken in goon. Op 29 september is het eindelijk zo ver. No een feestelijke ontvongst in De Poef, een welkomstlied en het oploten van wensballonnen, vertrekken we met BBA bussen en auto s noar Vliegbosis Gilze Rijen. We worden ontvongen door een grote groep vrijwilligers die kosten nog moeite spoort om iedereen in de wotten te leggen. De grote gosten krijgen een presentotie von de Koninklijke Luchtmocht Historische Vlucht en de kleine gosten worden in een hangar getrokteerd op een spectoculoir verhoal van Reindt Loon. En don goon we Somen de wolken in, met historische vliegtuigen zoeken alle gasten het luchtruim op. Er worden kosten noch moeite gespoord om olle de niet mobiele gosten en hun begeleiders een rondvlucht over Brobant en notuurlijk Villa Pordoes te loten moken. Het resultoot von deze somenwerking is een fontostische ervoring en een zorgeloze dog die in 2014 zeker weer herhoald wordt. Pogino 12 Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend bij controeverki ng 1..MEL2a1

17 Vrienden van Villa Pardoes We zijn als Villa Pardoes blij met onze vrienden. Zij zijn onze ambassadeurs, die Het Villa Pardoes gevoel uitdragen en zeer betrokken bij ons zijn. Onze trouwe vrienden zijn Nol Havens, René van de Kerkhof, Mariska van Kolck en Rafael van der Vaart. ZiJ zetten zich op verschillende manieren in voor Villa Pardoes. Variërend van het Rafael van der Vaart voetbaltoernooi waar Villa Pardoes al jarenlang aanwezig mag zijn, tot muzikale ondersteuning bij evenementen. Nol fotografeert belangeloos de Villa en de gasten, treedt op bij gelegenheden met zijn band VOF de Kunst en kent Villa Pardoes door en door. Op de cd die is uitgebracht ter gelegenheid van het 1 0jarig bestaan van de Villa is hij samen met de band te horen en oak Mariska levert een muzikale bijdrage, zoals z die ook op het 12,5 jarig bestaan van Villa Pardoes leverde. Villa Pardoes hecht waarde aan trouwe vrienden die op verschillende terreinen Villa Pardoes vertegenwoordigen. In 2014 is de doelstelling om een ambassadeur van de Villa te hebben die zich richt op de zorgsector. Op die manier kunnen we onze naamsbekendheid nag verder uitbouwen, zodat alle gezinnen die in aanmerking komen voor Villa Pardoes oak de weg naar ons weten te vinden. Pagina 13 Voor identificatiedoefejnden. Behorend bij controeverk,ang tj.mei.2q14..

18 VOORUITBLIK 2014 EN NABIJE TOEKOMST 1. Gastenservice 1.1 Gasten Coördinatie In 2013 is de aanmeldprocedure in overleg met de Medische Commissie beter gestroomlijnd en gedigitaliseerd. Eind 2013 nam de Villa de digitale procedure zelf in gebruik. In 2014 wordt deze ook beschikbaar gesteld aan artsen, ziekenhuizen en gezinnen. Speerpunt van de Gasten Coördinatoren zal dus o.a. liggen op het geven van voorlichting over de digitale aanmelding en actualiseren van de contactgegevens met de Medische Wereld. In 2014 zal de nodige aandacht worden besteed aan de Medische Ambassadeurs. De banden met deze ambassadeurs worden aangehaald en ook de gegevens omtrent de ambassadeurs dienen te worden geacfualiseerd en aangevuld. De contacten zullen o.a. worden versterkt door het opstellen van gespecialiseerde nieuwsbrieven. De Coördinatoren van Gastenservice leren ook van collega stichtingen. Gebruik maken van elkaars expertise, doorverwijzen naar elkaar of samenwerken behoren tot de mogelijkheden. In 2014 onderzoeken zij welke aanpak voor de Villa wenselijk en haalbaar is. Wederom wordt voor 2014 gestreefd naar een bezettingsgraad van de Villa van minimaal 95%. 1.2 Facilitaire Coördinatie 2014 zal voor en vanuit de Facilitaire Coördinatie voor een belangrijk deel in hetteken sfaan van de uitwerking en voorbereiding van de capaciteitsuitbreiding van Villa Pardoes. In dit stadium valt nog niet te zeggen wanneer en hoe dit proces zn beslag gaat krijgen. In 2013 heeft de afronding plaatsgevonden van het Integraal Veiligheidsplan. Hierin zijn alle aspecten op het gebied van veiligheid en bedrijfshygiene samengevoegd. Te denken volt hierbij aan het bedrijfsnoodplan, het calamiteitenplan, Iegionella beheersplan, beschrijving BHVorganisatie en dergelijke. Ook de bedrijtshygiëne op het gebied van onder andere voedsel (HACCP) en de whirlpool maakt deel uit van dit plan. In 2014 vindt de implementatie van een aantal belangrijke onderdelen plaats. In 2013 werd er vanuit de Efteling een RI/E op de BHV organisatie uifgevoerd. De hieruit voortvloeiende aandachts c.q. verbeterpunten zullen in 2014 verder geimplementeerd worden in het BHV plan van Villa Pardoes. In 2014 zullen de aanbevelingen en adviezen ult de in 2013 uitgevoerde Risico Inventarisatie + Evaluatie (RI +E) worden gethnplementeerd en vervolgens jaarlijks worden geëvalueerd. Pagina 14 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkar g

19 In januari 2014 was het plan dat tijdens het Groot Onderhoud de reeds lang gewenste en noodzakelijke aanpassing van de bestaande Whirlpool tot een Bubbelparadijs zou plaatsvinden. Aangezien het een te ingrijpende verbouwing betreft is besloten deze voorlopig uit te stellen. Onderzocht zal worden of een en ander kan worden gecombineerd met de aanvullende nieuwbouw in het kader van de mogelijke capaciteitsuitbreiding van Villa Pardoes. 1.3 Activiteiten Coördinatie De wijze waarop in 2013 de Activiteiten Coördinatie heeft plaats gevonden zal in 2014 worden gecontinueerd. Voor de voorbereiding en begefeiding tijdens de uilvoering van diverse activiteiten is een fulltime staglaire beschikbaar van de opleiding NHTV uit Breda. De Activiteiten Coordinator zal zich blijven inspannen om voortdurend nieuwe en verrassende activiteiten aan het programma toe te kunnen voegen. 1.4 Verpleegartikelen en hulpmiddelen De Villa biedt de gasten de mogelijkheid tot het gebruiken van verpleegartikelen en andere praktische hulpmiddelen zoals o.a. tilliften, douchebrancards en rolstoelen. Hiervoor is een investeringspfan opgesteld dat vanaf 2012 is ingevoerd. Het beheer van deze hulpmiddelen ligt bij de Facilitair Coordinator. 2. Fondsenwerving De economische crisis van de afgelopen jaren is ook van invloed geweest op de fondsenwerving van Villa Pardoes. Niet alleen het aantal structurele sponsors is afgenomen maar ook de hoogte van hun financiële bijdragen en de opbrengsten van evenementen, veilingen, loterijen en dergelijke blijven soms achier ten opzichte van eerdere jaren. 00k IS er sprake van een trend waarbij sponsors hun bijdrage besteed willen zien aan een specifiek materiële voorziening (geoormerkte besteding) zoals bijvoorbeeld speelgoed, spelmateriaal of de computerruimte. Hierdoor ontstaai minder vrijheid om verkregen financiële middelen aan te wenden ten behoeve van de exploitatie. Wel is het plezierig om te constateren dat steeds vaker bedrijven en organisaties Villa Pardoes benaderen in het kader van MB0 (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen). Bij de uitwerking van hun beleid op dii terrein zoeken zij naar een passende maatschappelijke organisaile (lees: goed doel) waar zij zich dan voor langere tijd (minimaal 2 jaar) aan willen verbinden. Deze vorm van samenwerking spreekt Villa Pardoes erg aan en levert originele winwin situaties op. Daarom is in de 2e helft van 2013 besloten van deze vorm van samenwerking een speerpunt te maken en hier dus proactief mee aan de slag te gaan. Dii heeft o.a. geresulteerd in het besluit tot het aanirekken van een nieuwe Senior Fondsenwerver. Deze zal voornamelijk worden belast met het leggen en onderhouden van confacten in de grootzakelijke marki. Zijn inschakeling vormt een onderdeel van het Fondsenwervingsplan 3.0 zoals dat is uitgewerkt. Voor een korfe toelichting zie ook paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk. Pagina 15 Voor identificatiedoeleinden. E3ehorend bij controleverkia ing 1.UE1.2fl14...4

20 actie Stichting Fondswerving Villa Pardoes Jaarverslag Marketing & Communicatie Intussen is duidelijk geworden dat dit aandachtsgebied nauw verweven is met de ontwikkeling op het terrein van Fondsenwerving. De medewerker in de Villa die het eerste aanspreekpunt vormt voor Communicatie heeft dan ook haar vaste plek binnen het team Fondsenwerving. Over tal van zaken vindt initieel onderlinge afstemming plaats. Dii geldt uiteraard ook voor de potentiele sponsors die door tal van nieuwe initiatieven in beeld van Villa Pardoes komen. In 2013 is een nieuwe website voor Villa Pardoes ontwikkeld en in gebruik genomen. Tijdens de voorbereiding en uitwerking van de website is een aantal zaken op het gebied van Voorlichting en Marketing & Communicatie herijkt en geactualiseerd. Voor 2014 levert dit concreet de volgende acties op: Tegen het einde van hetjaar zal (net als in 2013) weer een gedrukt Jaarboek verschijnen dat het karakter heeft van een Sociaal Jaarverslag van Villa Pardoes; dit zal worden gestuurd naar alle stakeholders van de Villa. In 2014 zal erweer regelmatig (3 a 4 keer per jaar) een digitale Nieuwsbrief verschijnen. Deze zal per doelgroep worden samengesteld. Het zal hierbij om twee versies gaan t.w. een voor de sponsoren en donateurs en één voor de doeigroep Gasten en de Medische Wereld. Afhankelijk van de behoefte zal de Kiaroen (de krant vóór en dóór Vrijwilligers) in 2014 opnieuw één of tweemaal verschijnen. Bij de ingang van de Villa stoat, in combinatie met een Receptie/balie, een digitale Infozuil opgesteld. Deze zal, op onderdelen, dagelijks worden ververst en worden voorzien van actuele berichten o.a. het welkom heten van gasten en bezoekers, bijzondere activiteiten etc. De website zal regelmatig warden voorzien van actuele berichten en nieuwtjes. 00k zal Villa Pardoes zich via de Social Media presenteren en profileren voornamelijk op Facebook, Twitter en Youtube. 00k in 2014 zal weer een Eindejaarsgeschenken plaatsvinden en zal ook de Nieuwjaarswens weer in het jaarprogramma warden opgenomen. 2.2 Fondsenwervingsplan 3.0 In het laatste kwartaal van 2013 is besloten een nieuwe fulltime Fondsenwerver aan te trekken. Deze komst maakt deel uit van het Fondsenwervingsplan 3.0. Bij de opstelling van dit plan heeft het team Fondsenwerving de noodzakelijke hulp en begeleiding gehad van Van Spaendonck BrancheAdvies. Op grond van een gesignaleerde systematische terugloop in sponsorbijdragen hebben de Adviseurs van Van Spaendonck op basis van een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse een aantal wenken gegeven over de nieuwe werkwijze van Fondsenwerving. Het hierop gevolgde Plan van Aanpak heeft de bovenstaande titel meegekregen. De belangrijkste sleutelbegrippen hierbij zijn: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en een proactieve benadering van Sponsoren en Donateurs. In dit plan zijn niet alleen de Bedrijven en Ondernemingen betrokken, moor oak particuliere donateurs, serviceclubs, scholen en verenigingen. 00k een verdergaande taakverdeling tussen de teamleden van Fondsenwering is hierin meegenomen. Pagina 16 Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controeverkia g th.mel2a1l../ /

Het jaar 2013 van Villa Pardoes

Het jaar 2013 van Villa Pardoes Colofon Teksten: emmyschrijft/villa Pardoes Vormgeving: Orange Couch Uitgave en eindredactie: Villa Pardoes Fotografie: Nol Havens 2014, Villa Pardoes je kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook! Villa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT... 1 VERSLAG VAN DE BESTUURDER... 3 STICHTING EXPLOITATIE VILLA PARDOES... 10 STICHTING FONDSWERVING

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Villa Pardoes de moeite waard!

Villa Pardoes de moeite waard! Meerjarenvisie Villa Pardoes de moeite waard! Kaatsheuvel, oktober 2012 Inhoud Voorwoord...3 1. Inleiding... 4 1.1 Historie... 4 1.2 De Villa... 4 1.3 Toelating van kinderen... 5 1.4 Vrijwilligers... 5

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES

JAARVERSLAG 2015 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES JAARVERSLAG 2015 STICHTING FONDSWERVING VILLA PARDOES INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT... 1 VERSLAG VAN DE BESTUURDER... 3 STICHTING EXPLOITATIE VILLA PARDOES... 10 STICHTING FONDSWERVING

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting

Beleidsplan Stichting Beleidsplan 2016 Stichting Linnenstraat 4 7621 SZ Borne Telefoon 074 8200343 E-mail: info@skiktwente.nl Website: www.skiktwente.nl Beleidsplan 2016 Pagina 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Visie, missie en

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre

Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre Het Ronald McDonald Centre is een autonome stichting die de vanaf 1-1-2015 nog voor 3 jaar ondersteund wordt door het het Ronald McDonald Kinderfonds.

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Den Haag Voorwoord None of us is as good as all of us Quote Ray Kroc, oprichter McDonald s corporation. De Ronald McDonald Huizen zijn autonome stichtingen

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Stichting POP & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Strategie 3 Kernprincipes en uitgangspunten 3 Missie 3 Werkzaamheden van de stichting 3 Beleid

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2016 Stichting Lach voor een Dag Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. Beleidsplan 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Historie 3 Huidig bestuur 3 Missie

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: de naam van de instelling het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant Beleidsplan 2016 op hoofdlijnen Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant Voorwoord None of us is as good as all of us Quote Ray Kroc, oprichter McDonald s corporation. Het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Jaarverslag Crocokids

Jaarverslag Crocokids Jaarverslag Crocokids Voorwoord Beste lezer, Dank voor de getoonde interesse in ons jaarverslag. Het eerste jaar van Crocokids is een bewogen jaar geweest. Met veel enthousiasme zijn wij in juni 2011 begonnen

Nadere informatie

Visie- en meerjarenbeleidsplan

Visie- en meerjarenbeleidsplan Visie- en meerjarenbeleidsplan Battle voor het goede doel Dance, music, sports and art connect and make it possible to reach Waar elk kind wint 30 mei 2016 info@battle4kids.nl 1 Voorwoord In 2015 heeft

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 Contactgegevens: Fiep Westendorpplein 84 5302 TA ZALTBOMMEL W www.shamajo.nl E info@shamajo.nl Fiscaalnummer: 8168.09.203 Auteur(s): Jan Kregting (voorzitter), Hans

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie