1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering om 13.10 uur en heet de aanwezigen welkom."

Transcriptie

1 ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 112 e overlegvergadering, gehouden op 19 maart 2009 Aanwezig: Miedema(voorzitter), (secretaris), Waas, Haagsma, van Dijk, Boersma, Emmerik, Geerlofs, Guffens, van der Hulst, Woudstra, van Mil(verslag). Afwezig (met kennisgeving): Delfos, Selvi en Toppenberg 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen gesprekspunten die aan de agenda toegevoegd worden. 2. Conceptnotulen 111 e OdC vergadering inclusief Actielijst Het verslag wordt conform het concept vastgesteld. Naar aanleiding van de Actielijst: Actiepunt 92 Onderwijsgebouw Betreft een combinatie van nieuwbouw en verbouwing (IO, TBM, en 3mE zijn erbij betrokken). Komt in de aprilvergadering aan de orde, mits hierover meer bekend is. Actiepunt 100, 101, 105. Met betrekking tot deze actiepunten wordt een aparte afspraak gemaakt tussen Uiterdijk en (een kleine afvaardiging van) de OdC. Haagsma zal bij dit overleg aanwezig zijn. Actiepunt 109 (Krappe) beschikbare ruimte voor een aantal medewerkers op de afdeling P&E. Heeft te maken een herindeling van de beschikbare ruimte. Herindeling bevindt zich nu in afrondende fase. Kan van de actielijst. Actiepunt 110 Rapport evaluatie OOD Vandaag is het rapport aan het CvB gepresenteerd. Met verzending van het rapport aan de decanen en directeuren worden ook de OdC leden meegenomen. De planning is om het rapport 6 april a.s. onder de TU medewerk(st) ers te verspreiden. 1

2 Actiepunt 111 Reiskostendeclaraties. Actie is uitgevoerd; kan van de lijst. Actiepunt 112 Samenstelling OdC werkgroepen In het vervolg zal aan de Actielijst OdC een lijst toegevoegd worden van acties van de diverse OdC werkgroepen. Kan van de ijst 3. Ingekomen stukken 3.1. E mail bericht d.d. 18 maart 2009 van Gijs Ooms aan MEC medewerkers inzake laatste stand van zaken overgang MEC medewerkers naar DEMO Hierin worden de medewerkers bericht dat het CvB de besluiten rond de MEC pool bekrachtigd heeft en dat zij binnenkort worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek over hun individuele rechtspositie. 4. Mededelingen decaan 4.1. Stand van zaken Onderwijsgebouw: Plan is om het Learning Centre geheel of gedeeltelijk in bestaande gebouwen te integreren. Op het plan is positief gereageerd. De discussie spitst zich nu toe op de vraag hoe het LC kan worden geprofileerd. Daarnaast vindt een discussie plaats met o.a. Gerrit Kahlman en Martin Pander (Vastgoed) over (her)verdeling van de beschikbare onderwijsruimten (PMB) waarmee: - deze zo optimaal mogelijk worden gebruikt, en - tegemoet gekomen wordt aan de behoeftevraag van de verschillende faculteiten. Boersma informeert naar de samenstelling van groep die zich hiermee bezighoudt met name of ook docenten bij het proces betrokken zijn. Hierover is niets bekend. Haagsma merkt op dat Frans van der Meijden projectleider is. Wat de verdeling van de ruimten betreft wordt rekening gehouden met de te verwachte studentenaantallen en inhoudelijke onderwijsontwikkelingen Topinstituut Logistiek Commissie van Laarhoven heeft advies uitgebracht aan de minister van EZ over de drie kandidaten voor de vestiging van het Topinstituut Logistiek. Naast Rotterdam zijn ook Amsterdam en Breda mogelijke vestigingplaatsen. Begin april wordt een reactie vanuit Den Haag verwacht. 5. CvB besluit nieuw allocatiemodel. Dit onderwerp handelt over vernieuwing van het bestaande model. Op dit moment loopt geen project waarin het allocatiemodel als geheel ter discussie staat. Enige dat speelt is de wens om het model te versimpelen. Bedoeling is het model tot afdelingsniveau transparanter te maken. Inzichtelijk maken waar de financiën vandaan komen en hoe de verdeling is geregeld. Ten aanzien van het proces is van Hans de Boer vernomen dat dit onderwerp niet eerder dan in de begroting 2011 wordt meegenomen. Binnen de vergadering ontstaat een discussie over de toewijzing van punten en de vergoeding die daar tegenover staat. 2

3 De inzet om jaarlijks het aantal wetenschappelijke publicaties te verhogen heeft succes gehad. In het verlengde hiervan wordt nu gezocht naar een manier om een kwaliteitsslag te maken. Waas verwacht dat niet eerder dan in de loop van 2010 het allocatiemodel enigszins zal worden aangepast. Op verzoek van Waas zal de OdC zich beraden over het allocatiemodel en hem hierover advies uitbrengen. Ter verduidelijking zal Haagsma de OdC van nadere informatie voorzien over o.a. boxgrenzen en strategische componenten. 6. Personeelszaken 6.1. Stand van zaken MEC-pool Werkgroep DOL heeft de overgang van de MEC pool naar DEMO ondergebracht in categorie 2 (reorganisatie). Dit in tegenstelling tot de positieve adviezen van de OdC 3mE en OdC UD. OR moet formeel advies uitbrengen of inderdaad sprake is van categorie 2. De voortgang van zaken stagneert hierdoor. Van de Hulst heeft namens de OR op zich genomen spoed te zetten achter deze kwestie. De voorzitters van de twee OdC s worden daarom uitgenodigd om tot een gezamenlijk advies te komen. Op grond hiervan brengt de OR advies uit en kan de plaatsingsprocedure beginnen. Deze plaatsingsprocedure (vastgesteld door Waas en Kahlman) zal, zodra bekend, aan de OdC leden worden bekendgemaakt. 7. Stand van zaken diverse OdC werkgroepen Uiterdijk is hoofd BHV. Momenteel heeft werving van BHV medewerkers met een verzwaard pakket prioriteit. Dit gaat ten koste van het benoemen/aanwijzen van vegers. De OdC werkgroep BHV gaat met Haagsma een gesprek aan met Uiterdijk. Een gezamenlijk actieplan dient te worden opgesteld waarin deadlines zijn opgenomen en worden bewaakt. 8. MT verslag d.d. 13 januari 2009 Ter kennisgeving aangenomen. 9. Faculteitsreglement 3mE Binnen het MT van 10 maart jl. is het voorstel tot aanpassing van het Faculteitsreglement besproken. Het reglement zal naar aanleiding van het geleverde commentaar worden aangepast. Waas geeft een toelichting op de beoogde wijzigingen. Terugdringen van het aantal opleidingscie s wordt gewenst. Taken c.q. aandachtsgebieden zijn momenteel niet helder. Waas geeft de voorkeur aan meer centrale opleidingscie s die een formele rol spelen en daarnaast subcie s voor een creatieve rol. Gedacht wordt aan issues die via de subcie s aan de opleidingscommissie worden voorgedragen. Voordeel hiervan is dat vooraf een draagvlak is gecreëerd. 3

4 Daarnaast wordt gestreefd naar vergroting van de betrokkenheid van de faculteitsmedewerkers. Okko Bosgra, onderzoeksadviseur, wordt hierbij betrokken. Conclusie: Faculteitsreglement wordt aangepast. De aangepaste versie wordt aan de OdC doorgestuurd en in een volgende OdC vergadering besproken. 10. WVTTK Geen. 11. Rondvraag Het rolhek aan de ingang van de Leeghwaterstraat wordt niet eerder dan uur geopend. Dit betekent dat de vroegkomers tot die tijd niet naar binnen kunnen. Haagsma zal hier aandacht aan besteden Lunchfaciliteiten bij IO: tussen wordt de ruimte ook in beslag genomen door studerende studenten. Lunchruimte is daardoor schaars. Aangezien dit valt onder de verantwoordelijkheid van Facilitybeheer wordt dit eveneens meegenomen Geinformeerd wordt naar een mogelijke reorganisatie van de afdeling MSE. Waas geeft een toelichting op de situatie. Er is geen sprake van reorganisatie of opheffing Binnen de universiteit is radioactiviteit geconstateerd. Zijn er meerdere locaties bekend die radioactief zouden zijn? Wordt bij Uiterdijk neergelegd Binnen de afdeling PME zijn laptops gestolen. Waas merkt op dat binnenkort een pilot (Virtual lock) start waarbij direct geconstateerd wordt wanneer een verbinding met de server wordt verbroken. 12. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om uur de vergadering. 4

5 ACTIELIJST OdC vergadering 19 maart 2009 Nr.: Datum: Actie: Onderwerp: Voor: 90 16/09/08 Haagsma OdC OdC voorzien van nadere informatie over o.a. boxgrenzen en strategische componenten.bespreking huidig Advies uitbrengen /09/08 Haagsma Onderwijsgebouw; informatie toezenden aan OdC Van Mil Agenderen voor OdC vergadering /12/08 Kostenbeheersing van werkzaamheden die door externe bedrijven zijn verricht. bespreken /12/08 Schoonmaakwerkzaamheden gebouw bespreken (Uiterdijk heeft hierover een presentatie.) /01/09 RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie): ODC leden Voor mei 2009 aandachtspunten aandragen ten behoeve van de te houden enquête /01/09 Procedure met betrekking tot alarmmelding. Opnemen met Uiterdijk. doornemen /01/09 Regels BHV. Opnemen met Uiterdijk. doornemen /01/09 Up daten van de OdC website /01/09 Miedema/Top Zonodig contact tussen OdC 3mE en penberg OdC UD /02/09 Haagsma Rapport evaluatie OOD toezenden aan OdC leden /03/09 Haagsma Opnemen met Uiterdijk: - Openingstijden rolhek aan de Leeghwaterstraat - lunchruimte bij I&O versus studerende studenten - Radioactiviteit bij de TU Delft /03/09 Haagsma Faculteitsreglement 3mE Aangepaste versie wordt aan de OdC leden toegezonden en opnieuw besproken /03/09 Waas Plaatsingsprocedure MEC pool doorsturen aan OdC. 2/04/09 mei /04/09 9/04/09 Maart/april /05/09 April

6 OdC werkgroepen LEDEN ACTIES DATUM Communicatie (zichtbaarheid OdC) Erik Marli Guffens Nico van Dijk Mailbox ODC 3mE: Beleid hoe om te gaan met deze mailbox komt in een volgend OdC overleg aan de orde. Website updaten: wordt aan gewerkt. OdC BHV Mascha Toppenberg Nico Geerlofs Sape Miedema Theo Woudstra Overleg met Uiterdijk plannen (incl. Haagsma). Actieplan opstellen en vermelding van deadlines. Maart - april 3. Financiën (jaarcijfers) Theo Woudstra René Delfos 4. Faculteitsreglement Bendiks Jan Boersma Nico van Dijk 5. MEC pool Sape Miedema Mascha Toppenberg Een aangepaste versie van het Faculteitsreglement wordt toegestuurd. Na ontvangst zal de OdC werkgroep zich hier wederom in verdiepen. Gezamenlijk advies (met OdC UD) uitbrengen aan OR. Week Allocatiemodel Sape Miedema Advies uitbrengen. OdC

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3.

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3. Artikel: Regeling landelijk sociaal statuut 1. Definities 1a. Reorganisatie Politiewet 2012 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag 3. Diversiteit 4. Reorganisatieplan 4a. Reorganisatiecommissie 5.

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011.

Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Uitnodiging tot het bijwonen van de Wmo-raad vergadering, te houden op dinsdag 6 september 2011. Locatie: Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo/Aalten. Aanvang: 18:30 uur. 1. Opening 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie