Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van onze groepen. Dit gebeurt in een huiselijke sfeer die u ook gewend bent vanuit de kinderdagverblijfgroepen. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met onze pedagogisch coach, de pedagogisch medewerksters, oudercommissie, leidinggevende en directie. De directie en de pedagogisch coach zullen er in de praktijk op toe zien dat het beleidsplan intensief zal worden gebruikt en nageleefd en of er aanpassingen doorgevoerd moeten worden. In de vergaderingen van de BSO zal het pedagogisch beleid steeds een terugkomend onderwerp zijn om te bespreken.

2 Inleiding Het beleidsplan van de BSO van Villa Kakelbont is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s), alle medewerkersters, instanties en instellingen die direct of indirect bij de BSO van Villa Kakelbont betrokken zijn. Dit beleidsplan is opgesteld om te kunnen verantwoorden hoe wij werken en waarom wij deze werkwijze hanteren. Daarnaast geldt dit als voorschrift voor alle medewerkersters van de BSO. Van hen wordt verwacht dat zij regelmatig de beleidsstukken doornemen. Naast het beleidsplan van de BSO kent Villa Kakelbont ook een beleidsplan voor de kinderdagverblijfgroepen. Op iedere vestiging is een exemplaar van het pedagogisch beleid in te zien. Sinds 10 juli 2000 biedt Villa Kakelbont kinderdagopvang aan. Villa1, die gevestigd is aan de Baronielaan 251, biedt plaats aan 16 kinderen per dag met 3 pedagogisch medewerksters. Begin 2001 kwam er een tweede vestiging bij; Villa 2, deze vestiging bestaat uit twee groepen en biedt plaats aan 12 kinderen per groep, per dag. Op iedere groep werken 2 pedagogisch medewerksters. In februari 2006 kwam er nog een derde vestiging bij; Villa 3, aan de Valkenierslaan 162. Deze vestiging biedt plaats aan 16 kinderen per dag en ook daar werken drie pedagogisch medewerkers op de groep. Sinds mei 2008 biedt Villa Kakelbont ook buitenschoolse opvang aan. In eerste instantie was deze gevestigd op de bovenverdieping van Villa 3. Daar was plaats voor 11 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Begin 2009 heeft er een uitbereiding plaats gevonden. De BSO is vanaf dat moment gevestigd op de bovenverdieping van Villa 4 aan de Mathenessestraat 25. Het maximaal aantal kinderen wat we daar op kunnen vangen is 40. Sommige aanduidingen in de tekst zijn alleen in de mannelijke of vrouwelijke vorm geschreven. Wat in de mannelijke vorm is geschreven kan ook gelezen worden in de vrouwelijke vorm en andersom. Daarnaast hebben wij het in de tekst over ouders hiermee bedoelen we ook de ouder of de verzorger(s).

3 Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO De BSO van Villa Kakelbont is een voorziening tussen school en thuis en vangt kinderen op vanaf het moment dat ze de basisschoolleeftijd hebben bereikt totdat ze de basisschool verlaten en de grote stap maken naar het voortgezet onderwijs. Op deze manier, zo vindt onze organisatie, kunnen ouder(s)/verzorger(s) werk, opleiding of andere maatschappelijke activiteiten vervullen. Kinderen die de BSO van Villa Kakelbont bezoeken wordt de mogelijkheid geboden om andere kinderen te ontmoeten, samen te spelen, te sporten en een moment van rust te vinden uit school en tijdens vakanties. Villa Kakelbont Kinderopvang richt zich met de BSO vooral op sport en spel. Het aanbieden van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten aan kinderen draagt bij aan een gezonde leefstijl. De BSO van Villa Kakelbont kinderopvang is een medium bij uitstek om deze activiteiten spelenderwijs aan te bieden. Sporten is juist leuk en goed! Juist op onze BSO kunnen kinderen laagdrempelig diverse sport-, spel- en bewegingsactiviteiten ondernemen. Kinderen leren optimaal in een positieve sfeer waarin zij plezier hebben. Begeleid en goed bewegen is na schooldag van veel stil (leren) zitten een goede uitlaatklep, helpt structuur geven en daardoor wat drukkere en overactieve kinderen ook om voor en na de sport zich rustiger en beheerster te gedragen. Bewegen is belangrijk, ook voor jonge kinderen! Onderstaand worden de verschillende uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO omschreven. 1.1 Elk kind is uniek Elk kind is verschillend. Voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing is het respecteren van deze eigenheid een absolute voorwaarde. Elk kind krijgt, binnen de mogelijkheden van de groep, de ruimte en kansen om zijn of haar eigenheid zo volledig mogelijk tot zijn recht te laten komen en zich op eigen wijze te ontwikkelen. 1.2 Het kind staat centraal Villa Kakelbont vindt het belangrijk dat de belangen van en voor de kinderen een centrale plaats innemen en altijd zo positief mogelijk voor hen moet uitvallen. Een belangrijke taak van de pedagogisch medewerksters hierbij is het zo te luisteren naar kinderen dat ze zich begrepen voelen. Binnen het beleid van de BSO hanteren wij daarom kinderparticipatie. Kinderen denken mee over de huisregels, hebben inspraak in welke activiteiten ze graag zouden willen doen. 1.3 Het individu in de groep De BSO is een groepsgebeuren, maar dat betekent niet dat er sprake is van groepsopvoeding. Het kind is en blijft het belangrijkst. Binnen de BSO die Villa Kakelbont huisvest proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van zowel de ouders als die van het kind. Steeds zijn de pedagogisch medewerksters

4 op zoek naar hoe elk kind een eigen plekje binnen de groep kan krijgen, om dat te realiseren wordt er goed gekeken en geluisterd naar de kinderen. Binnen de BSO van onze organisatie wordt de groep wel als middel aangegrepen om aan de opvang een extra dimensie te geven. Hierbij denken we aan de mogelijkheden voor het ontwikkelen van de sociale competentie, het omgaan met leeftijdsgenootjes. Daarnaast blijkt ook dat het groepsgebeuren kinderen een extra stimulans biedt voor de motorische, taal en emotionele ontwikkeling. Villa Kakelbont biedt meer dan alleen opvang. Naast een professionele en methodische aanpak van de verzorging en opvoedingsthema s, krijgt ook de stimulering van de verschillende ontwikkelingsgebieden gerichte aanpak. Daarover meer in het volgende hoofdstuk. 1.4 Stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden Door het bieden van de juiste voorwaarden, zoals een gevarieerd, veelzijdig en verantwoord aanbod van spelmateriaal en activiteiten draagt Villa Kakelbont bij aan een zo optimaal mogelijke persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Er word doelgericht en gestructureerd afwisseling aangebracht in spanning en ontspanning, in spel, in experimenteren door kind en stimulering door de pedagogisch medewerkster, in individueel en groepsgericht bezig zijn. Daarbij wordt steeds gekeken naar het ontwikkelingsniveau en- tempo, leeftijd, interesses, mogelijkheden en beperkingen van de kinderen, om met het aanbod daar zo goed mogelijk bij aan te kunnen sluiten. Op de BSO gaan wij er vanuit dat kinderen de vrijheid en de ruimte moeten hebben/krijgen om hun grenzen te verkennen. Overal waar kinderen alleen of samen spelen, knutselen, sporten, computeren enz. houden de pedagogisch medewerksters toezicht. Kinderen worden door ons bewust niet afgeschermd voor alle risico s. Binnen de BSO zoeken de medewerksters een goed evenwicht tussen veiligheid en uitdaging. Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk. Wij proberen de kinderen optimale veiligheid te bieden zodat dat een stevige basis is en een veilige randvoorwaarden voor hun spel. Maar ook de ruimte om te ontwikkelen, grenzen te verkennen en te verleggen. Voor iedere situatie beoordelen wij welke risico s eraan verbonden zijn en wat die risico s voor elk kind zouden kunnen inhouden. Onze pedagogisch medewerksters zijn daar erg professioneel in. Natuurlijk zijn er regels voor iedereen, die regels proberen we bewust beperkt te houden, om te voorkomen dat we in een goed geregelde maar alles verstikkende situatie komen. Zo willen wij de kinderen binnen de BSO uitdagen om zich te ontwikkelen, ruimte bieden om te verkennen en stimuleren zich te ontplooien. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het individuele kind Taalontwikkeling Doordat de pedagogisch medewerksters duidelijk en constant praten met de kinderen wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Ook het voorlezen neemt een belangrijke plaats in bij het stimuleren van de taal. Gebleken is dat vooral de jongere BSO kinderen graag nog voorgelezen worden. De pedagogische medewerksters

5 maken daar dan ook graag tijd voor vrij. De oudere kinderen hebben de mogelijkheid om zich terug te trekken in de bibliotheek om een boekje te lezen. Als een kind moeilijk verstaanbaar is zal steeds geprobeerd worden het kind te verstaan. Daarnaast wordt een kind wat niet durft te spreken aangemoedigd om wat te zeggen. Ook hier geldt weer dat ieder kind zijn of haar eigen ontwikkeling doormaakt Motorische ontwikkeling Binnen de BSO van Villa Kakelbont zien we verschillende stadia van de motorische ontwikkeling. Een kind van 4 tot 6 jaar heeft al meer controle over zijn lichaam dan een peuter toch zal hij nog snel moe zijn omdat hij op deze leeftijd nog niet over voldoende spierkracht bezit. Het lichaam van het jonge schoolkind (6-9 jaar) wordt wat gespierder. Het evenwicht en de coördinatie worden beter. De motoriek wordt veel beter en de handen kunnen afzonderlijk van elkaar gebruikt worden. Echt stilzitten is nog moeilijk op deze leeftijd. Lichamelijk gezien zijn alle lichaamsverhoudingen perfect, het coördinatievermogen goed en het uithoudingsvermogen is groter vanaf 9 jarige leeftijd. Voor de activiteiten betekent dit dus dat ze langer kunnen duren omdat kinderen van deze leeftijd lichamelijk sterker zijn. Om er voor te zorgen dat ieder kind zich in zijn of haar tempo kan ontwikkelen zijn er op de BSO spelmaterialen aanwezig die zowel de fijne als de grove motoriek stimuleren. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. De kinderen worden door ons steeds uitgedaagd door ze eens iets aan te bieden wat moeilijker is als dat wat het kind al kan. Door de kinderen een nieuwe uitdaging aan te bieden proberen de pedagogisch medewerksters de ontwikkeling te stimuleren. Is het kind er nog niet aan toe dan proberen de pedagogisch medewerksters het later nog eens. Ook laten we kinderen elkaar stimuleren. De BSO van Villa Kakelbont stimuleert de motorische ontwikkeling ook door het aanbieden van sport- en spelactiviteiten. In de grote gymzaal en de grote afgesloten tuin komen diverse sport- en spelactiviteiten zoals, rugby, atletiek, voetbal, softbal, dans, stoeivormen ect aanbod Ontwikkeling van sociale vaardigheden Door de verticale samenstelling van de groep kan ieder kind zich uitstekend oefenen in sociale vaardigheden. Zo leren ze rekening houden met elkaar. Al op vroege leeftijd leren ze dat ze niet alleen zijn en dat ze soms even op hun beurt moeten wachten. Ook het omgaan met verschillende leeftijden geeft een gebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling. De medewerksters zijn altijd aanwezig om een duidelijke grens aan te geven. Door het aanbieden van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten leren kinderen samen werken en elkaar te helpen als iets niet lukt, grenzen aan te geven en plezier te hebben in het samenspel.

6 1.4.4 Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen Elk kind is rijk en competent; pedagogisch medewerksters moeten de kinderen de kans geven om zelf de wereld te ontdekken. Ieder kind is uniek en wordt daarom ook zo door de pedagogisch medewerksters benaderd. Alle kinderen worden aangesproken met hun voornaam. Het zelfvertrouwen wordt o.a. gestimuleerd door het belonen van positief gedrag en het prijzen als een kind weer een nieuwe stap heeft gezet in zijn of haar ontwikkeling. De medewerksters hebben er vertrouwen in dat het kind de drang heeft om zichzelf te ontwikkelen. De pedagogisch medewerksters helpen alleen wanneer nodig is. Geeft een kind aan iets niet te kunnen dan zullen de medewerksters het kind begeleiden in het leren het zelf te doen. Door de kinderen zelf mee te laten denken over regels en activiteiten waarbij de medewerksters een begeleidende rol spelen krijgen kinderen meer zelfvertrouwen De cognitieve ontwikkeling Onderzoek wijst uit dat sporten helpt bij de cognitieve ontwikkeling. Het maakt dat je beter rekent, onthoud en verbanden kan leggen. Binnen de BSO van Villa Kakelbont wordt daarbij wel rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen die de BSO bezoeken. Een 4 tot 6 jarig kind heeft nog een levendige fantasie maar is al meer geordend in zijn denken dan een peuter. Spelenderwijs leren zij veel. Naarmate het kind ouder (6-9 jaar) wordt weet het kind al duidelijk het verschil tussen de realiteit en fantasie. Het denkvermogen is nog wel erg concreet en dat betekent dat de medewerksters van de BSO nog wel duidelijke voorbeelden moet geven. Het kind moet zien wat de bedoeling is. Zonder verveling kan een activiteit eindeloos duren. Vanaf het oudere schoolkind (9-12 jaar) wordt de prestatie steeds belangrijker. De pedagogisch medewerksters kunnen hierop inspelen door met competitie te gaan werken. De grote buitenruimte en de gymzaal bieden talloze mogelijkheden tot sport- en spelactiviteiten Ontwikkeling van creativiteit Naast het aanbieden van allerlei spelmateriaal wordt ook het gebruik daarvan voor andere doeleinden gestimuleerd. Bijvoorbeeld het maken van een decor van lakens, voor een toneeluitvoering. Een van de medewerksters heeft de toneelschool afgerond en doet regelmatig activiteiten met de kinderen die te maken hebben met drama en toneel. Kinderen denken zelf mee over het verhaal, het decor, de kostuums en het verdelen van de rollen. Al deze voorbereidingen brengen de kinderen tot uitvoering. De pedagogisch medewerkster heeft ook hier weer een begeleidende rol in. Ook het knutselen en het doen van spelletjes stimuleert deze ontwikkeling.

7 1.5 Signalering van opvallendheden Het signaleren van opvallendheden in het gedrag van een kind, de voortekenen van een eventueel probleem, moet met de groots mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Daarbij vind Villa Kakelbont het van belang dat ouders al snel op de hoogte worden gesteld van bepaalde zorgen of twijfels. Samen met de ouders wordt er gezocht naar een juiste aanpak en mogelijke oplossingen. Voordat ouders daarover worden aangesproken hebben de pedagogisch medewerksters het in onderling overleg al gehad over de eventuele opvallendheden in het gedrag. Zodat zij van elkaar weten hoe zij het opvallend gedrag zien. Omdat kinderen het best groeien en ontwikkelen in een sfeer gekenmerkt door geborgenheid en positieve aandacht, vormt dit een belangrijk uitgangspunt voor het dagelijks handelen van de pedagogisch medewerksters op Villa Kakelbont. Meer informatie vindt u in bijlage 1 (protocol signalering) 1.6 Waarden en normen Kinderopvangorganisatie Villa Kakelbont maakt onderdeel uit van de maatschappij. In de maatschappij horen kinderen zich ook te houden aan bepaalde waarden en normen. De leefwereld van een kind breidt zich steeds verder uit. In de opvoeding van bijna alle kinderen is maatschappelijke inpassing en zelfstandigheid in de zin van het leren kennen van en omgaan met allerlei waarden en normen een belangrijke doelstelling. Het overbrengen van die waarden en normen speelt in de opvoeding een continue rol en krijgt daarom binnen de BSO van Villa Kakelbont een eigen plaats. Waarden en normen moeten duidelijk zijn; duidelijke grenzen en concrete alternatieven ten aanzien van wat wel geaccepteerd wordt; horen daar bij. Daarnaast functioneren pedagogisch medewerksters, en soms ook andere kinderen, als voorbeeld; kinderen nemen over wat ze als voorbeeld zien. Praktijksituaties waarin er handelend opgetreden moet worden en waarbij sprake is van het doorgeven van waarden en normen zijn onder meer: - Allerlei expliciete regels en onderlinge afspraken; - Het omgaan met straffen en belonen; - De onderlinge sociale omgang; Kinderen leren rekening houden met elkaar, dit kan door samenspel. Elk kind heeft zijn eigen grenzen en wordt gestimuleerd om deze grenzen ook duidelijk aan te geven. Niet alleen naar de pedagogisch medewerksters maar zeker ook naar de andere kinderen. Als de situatie het toelaat geven deze de kinderen de ruimte om conflictsituaties onderling op te lossen. Zien zij dat de kinderen er zelf niet uit komen dan zal een van de pedagogisch medewerksters als bemiddelaar optreden. Binnen de BSO van Villa Kakelbont kunnen de kinderen zelf meedenken en mee praten over waarden en normen die zij belangrijk vinden. Tot op zekere hoogte hebben de kinderen daar inspraak in en mogen zij mee bepalen welke regels er gelden binnen de BSO.

8 2. Veiligheid en geborgenheid Een kind moet veiligheid en vertrouwen ervaren om zichzelf te kunnen zijn en stappen te durven zetten in het onbekende. Dat is ontwikkelen en ontplooien. Binnen een sfeer van geborgenheid en met aandacht voor vooral positieve momenten en relaties, wordt aan de voorwaarden om dergelijke basale ervaringen op te kunnen doen, voldaan. Om deze veiligheid en geborgenheid te creëren vind men binnen de organisatie rust op de groep erg belangrijk. Een ander punt om veiligheid en geborgenheid te bieden, is de inrichting van de BSO. De ruimtes waar de kinderen verblijven, moeten zich kenmerken door sfeer, gezelligheid en ook warmte. Door middel van de inrichting worden de juiste voorwaarden geschept worden om elk kind zich zo optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelingen en het te begeleiden in zijn groei naar zelfstandigheid. Kern van de kinderlijke ontwikkeling is dat het wil ontdekken; daar moet een kind alle kans en ruimte voor krijgen. 2.1 Welbevinden Het welbevinden van de kinderen is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van onze opvang. Binnen de BSO streven wij er naar, dat alle kinderen zich thuis voelen. Villa Kakelbont geeft uitgebreide aandacht, tijd en ruimte voor het wennen van nieuwe kinderen. De BSO geeft ouders en kind(eren) de mogelijkheid om voor de eerste dag op de BSO te komen wennen. Door dat te melden bij de intake wordt daar rekening mee gehouden. Ook wanneer kinderen al langer gebruikt maken van de opvang, wordt steeds goed in de gaten gehouden of kinderen zich prettig voelen, het naar hun zin hebben Pesten Kinderen die gepest worden hebben vaak onvoldoende zelfvertrouwen. Ook de pester(s) hebben dat maar uiten dat op een andere manier, door macht op andere uit te oefenen. Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of meerdere individuen op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft ook negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Plagen is anders van aard: dat zijn incidenten. De machtsverhoudingen zijn gelijk en er zijn geen gevolgen voor het slachtoffer. Pesten kan uit verschillende vormen bestaan; schelden, fysiek, iemand buiten sluiten of spullen verstoppen/afpakken. Op de BSO kan pesten voorkomen, het is vaak een vorm van groepsgedrag. Dat betekent dat een echt gesprek niet mogelijk is met de dader(s) en slachtoffer(s) tegelijk. De pedagogisch medewerksters van de BSO zullen in het beginstadium de kinderen apart spreken. Zodra een kind bij een van de medewerksters komt zal deze niet meteen tot handelen overgaan. Zij zal eerst naar het kind luisteren en eventueel vragen stellen.

9 De medewerkster zal aan het kind laten blijken dat ze wil helpen, maar zal zelf nog geen stappen ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zelf verteld wat het al gedaan heeft om het pesten te stoppen en laten het kind meedenken in eventuele te nemen stappen. Samen zoeken wij op een manier om het pesten te doen stoppen, de medewerksters doen nooit iets buiten het kind om. Naaste het praten met het slachtoffer wordt er ook gesproken met de pester(s). de pedagogisch medewerksters maken hem duidelijk dat het pesten moet stoppen en proberen hem bewust te maken van het effect van zijn gedrag. Er wordt altijd contact opgenomen met de ouders van de pester(s). Samen met de kinderen die de BSO van Villa Kakelbont Kinderopvang bezoeken maken we regels over hoe er met elkaar omgegaan wordt. De kinderen bedenken zelf een aantal afspraken. Bijvoorbeeld: wij noemen elkaar alleen bij voornaam, wij lenen alleen spullen van elkaar als de ander dat goed vindt. Naast deze regels zijn er ook vier regels die er moeten gelden: 1. Respect: Ik behandel aan ander met respect. 2. Niet over de streep: Ik let erop dat ik anderen niet hinder of pijn doe. 3. Zonder geweld: Ik gebruik geen geweld om mijn zin te krijgen en mijn ruzies op te lossen. 4. Aanspreekbaar: Als een ander nee of stop zegt dan stop ik ook echt of doe een stap terug. Naast de regels denken kinderen ook mee over de consequenties van het overtreden van de regels en mogen zij elkaar er ook aan herinneren om zich volgens de regels te gedragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 2 (protocol pesten) 2.2 Leefomgeving en leefruimte Onze BSO is ingedeeld in verschillende (kleinere) ruimtes, zo is er een ruimte omgetoverd tot bioscoop met een televisie en dvd speler. Speciaal voor de meisjes hebben we een meidenkamer. Alles is geschilderd in roze en rood en er zijn alleen maar dingen te vinden die meiden leuk vinden. In een andere ruimte staat een biljarttafel, een wii en is er ruimte voor een gezelschapsspelletje. Voor de jongens hebben we een timmerkamer ingericht zowel de wanden als de vloer zijn bekleed met hout. En al het gereedschap voor het timmeren is in deze ruimte aanwezig. Naast het timmeren kunnen de kinderen in deze ruimte naar hartelust verven. In de bouwkamer kunnen de kinderen naar hartelust bouwen met de grote bouwstenen, de lego en de houten trein. De bibliotheek is uitgerust met een boekenkast en een heerlijke loungestoel. Kinderen kunnen zichzelf hier helemaal terugtrekken en op gaan in hun boek. Naast al deze ruimtes is er ook nog het zogenaamde kinderrestaurant hier drinken de kinderen limonade en eten ze een koekje als ze uit school komen. Er kan geknutseld worden en de kinderen die een warme maaltijd afnemen eten hier hun maaltijd. Omdat binnen de BSO kinderen in verschillende ruimtes kunnen verblijven worden eventuele veranderingen van activiteit van te voren aangekondigd, zo kan het kind

10 de activiteit waar hij of zij mee bezig is afronden. Dit is erg belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van het kind. Ook door de kinderen een duidelijk ritme en regelmaat aan te bieden door, bijvoorbeeld op vaste tijdstippen eet/drink momenten in te richten, waarborgt Villa Kakelbont deze visie. Structuur aanbieden geeft kinderen houvast en herkenning en daarmee het gevoel van veiligheid. Evenwicht in veiligheid en rust, maar ook uitdaging en variatie en flexibiliteit dragen hierin bij. 2.3 Regels omtrent Tv en computer Kinderen mogen niet zonder meer de hele (mid)dag met een computerspel spelen of voor de televisie zitten. Aan de ene kant omdat er meerdere kinderen zijn die er gebruik van willen maken, aan de andere kant vinden wij het van groot belang dat kinderen zich ook met andere activiteiten (sport, toneel, gezelschapsspelletjes) kunnen vermaken en af en toe eens buiten spelen. De pedagogisch medewerkster spreekt met de kinderen af hoe lang of wanneer er gebruik gemaakt mag worden van de computer of tv. Op een normale BSO dag is dat van uur tot uur. Tijdens een vakantiedag of regenachtige dag kan hiervan afgeweken worden. 2.4 Samenstelling van de groep De BSO van Villa Kakelbont Kinderopvang biedt plaats aan 40 kinderen. Als alle kinderen aanwezig zijn op de BSO zijn er vier pedagogisch medewerksters aanwezig. In kleine groepen worden er dan activiteiten aangeboden. 2.5 Dagritme Dagritme tijdens een gewone schoolweek uur kinderen worden opgehaald, het tijdstip varieert, afhankelijk van welke school het kind bezoekt uur gezamenlijk iets drinken en een koekje eten uur vrij spel, kinderen kiezen waar ze graag mee willen spelen, pedagogisch medewerksters participeren hierin Gezamenlijke activiteit zoals toneel of sport en spel uur de warme maaltijd wordt geserveerd, kinderen die het pakket met warme maaltijd afnemen gaan gezamenlijk aan tafel. Voor kinderen die niet mee eten wordt er een snackje, in de vorm van kaas, worst of een soepstengel, klaargezet uur Kinderen worden opgehaald.

11 2.5.2 Dagritme tijdens vakantieweken Het dagritme tijdens de vakanties kan per dag verschillen. Tijdens de vakanties wordt er gewerkt met thema s. Ouders en kinderen worden voor de vakantie middels een brief ingelicht welke thema s er centraal staan en welke activiteiten er worden aangeboden. Het kan voorkomen dat er een activiteit plaats vindt waardoor de kinderen een deel van de dag of een hele dag niet op het pand aanwezig zijn. De vaste drink- en eet momenten kunnen daardoor ook verschillen van tijd. Als de BSO op stap is zorgen de pedagogisch medewerksters ervoor dat zij versnaperingen meenemen. 3. Welke scholen worden er bediend Villa Kakelbont Kinderopvang haalt kinderen op van de onderstaande scholen: Dr. De Visser Burg. Serrarislaan LH Breda Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Jacintha Viveslaan XV Breda Laurentius Van Gaverenlaan CD Breda Zandberg Zandberglaan GL Breda Na schooltijd, tussen en uur, ligt eraan welke school uw kind(eren) bezoekt(en) gaan de kinderen naar een verzamelplaats op hun basisschool. Een van de pedagogisch medewerksters staat daar om de kinderen op te vangen. Vervolgens gaan alle kinderen samen met de medewerkster naar de BSO. Dit kan lopend maar ook met onze Amerikaanse schoolbus, bestuurd door een gediplomeerde chauffeur, de kleinere villa bus (waarin we 8 kinderen kunnen vervoeren) of met onze bakfiets of bolderkar. Het kan ook voorkomen dat de kinderen worden opgehaald met een

12 gewone auto die een medewerkster bestuurt. Uiteraard vervoert Villa Kakelbont Kinderopvang alle kinderen volgens de wettelijke veiligheidseisen. 4. De pedagogisch medewerksters Binnen het alledaagse handelen op Villa Kakelbont neemt de relatie die een pedagogisch medewerkster met de kinderen heeft een belangrijke plaats in. Binnen deze professionele relatie vindt een deel van de opvoeding plaats. Omdat we de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind beschouwen, moet ook naar hen toe een duidelijke relatie bestaan. Daarover staat meer beschreven in hoofdstuk Relatie pedagogisch medewerkster en kind De mensen waarmee het kind te maken krijgt zijn bepalend of een kind zich uiteindelijk veilig zal voelen. Binnen de professionele relatie van een pedagogisch medewerkster met een kind wordt aan deze veiligheid, maar ook aan een deel van de opvoeding vorm gegeven. Een pedagogisch medewerkster moet in staat zijn elk kind individueel te begrijpen en aan te kunnen sluiten bij datgene wat dat kind nodig heeft, zonder daarbij het groepsgebeuren uit het oog te verliezen. Om aan een relatie met kinderen op een dergelijke manier professioneel inhoud te kunnen geven en van daaruit een wezenlijke positieve bijdrage te kunnen leveren, wordt er van elke medewerkster naast bepaalde deskundigheid en vaardigheden ook een pedagogische houding verwacht, met als belangrijkste kenmerken warmte en invoelingsvermogen. Dat wil zeggen dat een pedagogisch medewerkster in haar handelen aansluit bij de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind. Een pedagogisch medewerkster moet met elk kind een relatie op kunnen bouwen waarin veiligheid, vertrouwen, respect, emotionele ondersteuning, structuur, geduld en stimulering trefwoorden zijn. Andere belangrijke aandachtspunten in de relaties tussen pedagogisch medewerksters en kind vindt Villa Kakelbont continuïteit en stabiliteit in de relaties. Dit probeert Villa Kakelbont te waarborgen door met een vast team van een beperkt aantal pedagogisch medewerksters te werken. Alle medewerksters van de BSO weten dat het jonge kind andere behoefte heeft op het gebied van de sociaal-emotionele veiligheid dan het oudere kind. Het jonge kind heeft namelijk een grotere behoefte aan aandacht vanuit de leidster op het gebied van emotionele veiligheid terwijl het oudere kind dit vooral zoekt bij zijn leeftijdsgenootjes. Bij het jonge kind gaat het vooral om meer persoonlijke begeleiding en bij het oudere kind meer om de regulering en begeleiding van de emotionele veiligheid tussen de leeftijdsgenootjes. Mocht het oudere kind meer behoefte hebben aan geborgenheid van een leidster kan het dit dan ook opzoeken bij een leidster.

13 4.2 Invalkrachten Zoals eerder te lezen was, heeft de BSO van Villa Kakelbont een vast team van pedagogisch medewerksters. Door vakantie of ziekte kan het wel eens voorkomen dat een vaste medewerkster niet aanwezig is. In dat geval zal iemand anders haar werkzaamheden overnemen. Door een flexibele inzet van het eigen personeel proberen wij dit intern te regelen. Het zou dus wel eens kunnen zijn dat u een van de medewerksters van het kinderdagverblijf op de BSO ziet werken. Naast de flexibele inzet van het vaste personeel hebben wij vaste invalkrachten die bekend zijn met de werkwijze van Villa Kakelbont Kinderopvang. Zo weten wij zeker dat er ook bij afwezigheid van een vaste medewerkster uw kind in vertrouwde handen is. 4.3 Mentor Ieder kind krijgt, vanaf het moment dat het de BSO van Villa Kakelbont bezoekt, een mentor. Afhankelijk van welke school het kind bezoekt, zal uw kind een mentor aangewezen krijgen. Doorgaans zal de medewerkster die uw kind van school haalt ook de mentor van uw kind zijn. Als ouder kunt u altijd bij de mentor terecht met uw vragen. Mocht u het nodig vinden om een onderwerp uitgebreider te bespreken dan kunt u altijd een afspraak maken met de mentor voor een gesprek. Bij vertrek van een medewerkster zal er altijd een goed overleg plaatsvinden waarin wordt besproken wie de nieuwe mentor van uw kind wordt en wat de bevindingen van de vertrekkende medewerkster zijn geweest. De mentor zal ook de eventuele observaties (bij opvallend gedrag, zie ook hoofdstuk 6) uitvoeren. De observaties zal de mentor met het hele team bespreken om een zo n goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Na de team bespreking zal de mentor u uitnodigen voor een gesprek. 4.4 Stagiaires Binnen de BSO van Villa Kakelbont Kinderopvang kan het voorkomen dat er stagiaires worden toegevoegd aan de teams. Wij vinden het belangrijk om aankomende pedagogisch medewerksters de kans te geven ervaringen op te doen in de praktijk. Van belang is daarbij wel dat zowel de stagiaire als de kinderen vertrouwd raken met elkaar. Zolang de stage duurt worden de stagiaires boventallig ingezet, dat wil zeggen dat het team van vaste medewerksters wordt aangevuld met een stagiaire. Alle activiteiten en werkzaamheden die een stagiaire wil uitvoeren worden begeleid door één van de vaste pedagogisch medewerkster. Die desbetreffende vaste kracht zal de functie van praktijk/stagebegeleidster op zich nemen en regelmatig gesprekken voeren met zowel de stagiaire als met de begeleiding vanuit school over de voortgang van de stage. Als blijkt dat de stagiaire geschikt is voor het werk wordt zij in de gelegenheid gesteld om een aantal dagen niet boventallig op de groep te werken. Hierdoor kan de stagiaire nog meer ervaring opdoen die nog meer aansluit bij de werkelijke arbeidssituatie.

14 4.5 Relatie pedagogisch medewerkster en ouder(s) In alle kinderopvangorganisaties wordt een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen overgenomen van de ouders. Daardoor ontstaat er een soort samenwerkingsrelatie. Zo ook bij de BSO van Villa Kakelbont. Daarnaast draagt Villa Kakelbont een stuk eigen, professionele, verantwoordelijkheid met betrekking tot de opvoeding naar de kinderen toe, maar zullen ouders zoveel mogelijk bij dat pedagogisch handelen worden betrokken. Ouders zijn de eerste opvoedingsbetrokkenen en moeten hun kind met een gerust hart uit handen kunnen geven en alle vertrouwen hebben in de opvang die Villa Kakelbont biedt. De basis voor relatie pedagogisch medewerkster-ouders moet liggen in wederzijds respect voor elkaar opvattingen en handelswijzen. Om de opvoeding samen te kunnen delen is afstemming, uitwisseling van informatie, maken van afspraken en openheid nodig. Voor de ontwikkeling van de kinderen zelf is het daarnaast belangrijk dat hun thuisen opvangwereld op elkaar afgestemd zijn. Daarbij hoeven beide niet identiek aan elkaar te zijn, maar een kind moet de verschillende ervaringen met elkaar kunnen verbinden en voor zichzelf duidelijk kunnen plaatsen. Er moet dus een duidelijke wisselwerking bestaan tussen de ouders en Villa Kakelbont. Voor de pedagogisch medewerksters is het van groot belang dat ouders hen ook informeren over essentiële gebeurtenissen thuis zodat eventueel vreemd gedrag verklaard kan worden Ouders worden door de medewerksters goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling die hun kind(eren) doormaken en hoe het in de groep met ze gaat altijd tijdens het brengen of halen. Daarnaast wordt er besproken hoe het kind de afgelopen dag of middag heeft ingevuld. Mochten ouders of eventueel de pedagogisch medewerksters behoefte hebben aan een gesprek waar in alle rust bijzonderheden kunnen worden besproken dan kan daar een afspraak voor gemaakt worden. 5. Veiligheid en Hygiëne Villa Kakelbont Kinderopvang draagt zorg voor de opvang van een grote groep kinderen en daarom vraagt veiligheid en hygiëne extra aandacht. 5.1 Hygiëne in het algemeen Voor kinderen is hygiëne van groot belang. Om bacteriën en infectieziekten zo min mogelijk kans te geven zijn wij consequent in het nemen van hygiëne maatregelen. Een van de hoofdzaken is het wassen van de handen na het mogelijk in contact komen met bacteriën. Door alles goed schoon en stofvrij te maken krijgen ziektekiemen minder kans zich te nestelen en te verspreiden. 5.2 Risico inventarisatie gezondheid en veiligheid Om een gezonde en veilige omgeving voor uw kind te creëren brengen de pedagogisch medewerksters van de BSO ieder jaar de gezondheid van de BSO in

15 kaart door middel van de Risico inventarisatie gezondheid en veiligheid. Deze inventarisatie ligt ter inzage voor u als ouder op de BSO. De GGD controleert de risico inventarisatie tijdens de jaarlijkse inspectie. 5.3 Brandveiligheid De BSO voldoet aan alle eisen die zijn opgesteld door de brandweer voor kindercentra. De brandblusmiddelen en vluchtroutes zijn duidelijk aangegeven door iconen en het ontruimingsplan beschrijft de taken en handelingen die iedere medewerkster moet uitvoeren als er een ontruiming plaats moet vinden. Minimaal een keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening, na iedere oefening wordt er een verslag geschreven en wordt deze geëvalueerd met het team. 5.4 EHBO en BHV Alle medewerkster die werkzaam zijn op de BSO van Villa Kakelbont zijn in het bezit van het diploma Kinder-EHBO en weten hoe zij adequaat kunnen handelen. Daarnaast zijn er enkele medewerksters in het bezit van het diploma BHV (bedrijfshulpverlening). Net zoals op de kinderdagverblijven is er ook op de BSO een EHBO-koffer aanwezig met alle benodigde materialen voor het verlenen van eerste hulp. 6. Ziek zijn en opvallend gedrag 6.1 Ziek zijn Het zal niet vaak voorkomen dat een ziek kind de BSO bezoekt omdat het kind dan ook al niet naar school is gegaan. Mocht het voorkomen dat een kind ziek wordt op de BSO dan bepalen de medewerksters van de groep of het verantwoord is om het kind op de BSO te laten blijven. In alle gevallen wordt er contact opgenomen met een van de ouders. Mocht het zo zijn dat het kind opgehaald moeten worden, dan zijn ouders ervoor verantwoordelijk dat het ophalen gebeurt binnen een uur. Met betrekking tot de preventie en de omgang ten aanzien van ziektes volgen wij de adviezen en richtlijnen van de GGD. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar bijlage 3 (protocol ziekte en ongevallen) 6.2 Opvallend gedrag Niet elk kind is het zelfde, ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Soms geeft een kind signalen af die extra aandacht vragen. In alle gevallen probeert onze organisatie die extra zorg en aandacht te geven. Er zijn verschillende redenen waarom een kind opvallend gedrag vertoont vaak is dit van korte duur. Merken ouders en / of pedagogisch medewerksters op dat een kind een langere periode afwijkt van zijn gedrag dan kan dat een rede zijn voor overleg. Door verschillende observaties door de mentor en eventueel de pedagogisch coach van Villa Kakelbont Kinderopvang wordt het gedrag van het kind in kaart gebracht en binnen het team besproken. Daarna worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek en samen wordt gekeken wat er met het kind aan de hand is en hoe we hier op een

16 juiste en adequate manier mee om kunnen gaan. Als de mentor van het kind het nodig vindt, kan het zijn dat er ook contact wordt opgenomen met de school die het kind bezoekt. Alle stappen in dit proces worden genomen in overleg en met goedkeuring van u als ouder. Meer informatie vindt u in bijlage 1 (protocol signalering) 7. Ouders In het belang van uw kind is het belangrijk dat er een goede verstandhouding is tussen u en de BSO van Villa Kakelbont. Wij delen immers een grote taak, namelijk het begeleiden en verzorgen van uw kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden van dat wat het kind meemaakt. Zowel u als de pedagogisch medewerksters zijn dan beter in staat om het kind te begrijpen. Villa Kakelbont Kinderopvang vindt het daarnaast ook erg belangrijk dat u zich als ouder ook thuis voelt bij ons. 7.1 Oudervertegenwoordiging Iedere vestiging van Villa Kakelbont Kinderopvang heeft een oudercommissie. Zo ook de BSO. De oudercommissie denkt actief mee over het dagelijkse beleid en geeft zonodig ook advies aan de directie van Villa Kakelbont Kinderopvang. Een aantal keer per jaar komt de oudercommissie bij een om de beleidszaken te bespreken en advies uit te brengen naar de directie van Villa Kakelbont Kinderopvang. Op uitnodiging kunnen de directieleden of andere medewerksters van Villa Kakelbont Kinderopvang bij een vergadering aanwezig zijn. Het kan wel eens voorkomen dat er een meningsverschil is tussen de oudercommissie en de directie van Villa Kakelbont Kinderopvang. Als men niet tot een overeenkomst komt kan de oudercommissie zich richten tot de zogenaamde klachtenkamer. Deze instantie zal nagaan of de klacht vanuit de oudercommissie gegrond is. Personeelsleden van Villa Kakelbont Kinderopvang kunnen ook een beroep doen op de leden van de oudercommissie om te helpen bij het organiseren van themaavonden ed. Het is zelfs mogelijk dat een oudercommissie dit geheel zelfstandig organiseert. Op de website van Villa Kakelbont Kinderopvang (www.villakakelbont-breda.nl) en in bijalge 4 vindt u meer informatie over de oudercommissie. 7.2 Klachtencommissie en Klachtenkamer Ondanks onze inspanningen om de opvang voor uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Wij hebben graag dat u uw eventuele ontevredenheid bij ons kenbaar maakt. Als u, ondanks gesprekken met de medewerksters op de groep en/of directie nog niet te spreken bent over de gang van zaken kunt u zich richten tot de klachtencommissie. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

17 8. Feestelijke activiteiten 8.1 Verjaardagen van kinderen Voor een kind is zijn of haar verjaardag vaak een bijzonder moment. Ook op de BSO staan we even stil bij de jarige. Op het grote memobord wordt de naam van de jarige geschreven en als iedereen binnen is wordt er voor de jarige gezongen. Een van de pedagogisch medewerksters zorgt ervoor dat de jarige ook een verjaardagskaart toegestuurd krijgt. 8.2 Jaarfeesten Net als op de kinderopvang groepen wordt ook op de BSO aandacht besteed aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen ed. Als een van deze feestdagen in een vakantie valt en de kinderen zijn de hele dag op de BSO aanwezig zal, net zoals op de andere Villa groepen, de lunch uitgebreid worden met lekkere eierkoeken, krentenbollen, chocolademelk, yoghi ed. Of er wordt een keer gekozen om pannenkoeken of frietjes te eten. Een keer per jaar vindt de Villa dag plaats. De oudercommissie organiseert deze dag. Zij zorgen voor een geschikte locatie en bedenken in samenspraak met het management van Villa Kakelbont Kinderopvang hoe de dag invulling krijgt. U als ouder kan vanuit de oudercommissie het verzoek krijgen om hen te assisteren bij de voorbereidingen voor deze dag.

18 Bijlage

19 Bijlage 1 Protocol signalering

20 Inleiding Dit protocol bevat richtlijnen voor het verhelderen van en het omgaan met vragen, twijfels en zorgen omtrent het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Voor pedagogisch medewerksters is het prettig te weten hoe zij daar mee om moeten gaan. Daarnaast is het voor ouders belangrijk om te weten hoe met bezorgdheid of vragen over een kind wordt omgegaan. Signaleren Er zijn weleens momenten dat het gedrag of de ontwikkeling van een bepaald kind vragen oproept bij een pedagogisch medewerkster. Het kind valt in gedrag of ontwikkeling op maat het precieze hoe en vooral ook waarom zijn onduidelijk. Er lijkt iets aan de hand te zijn. Door te praten met de pedagogisch coach en collega s wordt duidelijk of de twijfels en de vragen worden gedeeld. Beschrijving van het probleem welk gedrag; hoe lang al; steeds op dezelfde manier; hoe vaak en hoe lang extra aandacht nodig; reacties; gevolg op de reacties; wat zou er veranderd moeten worden wat is er geprobeerd met de ouders besproken. Bij voorkeur moeten ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte worden gebracht van de twijfels en vragen die het gedrag bij de pedagogisch medewerksters oproept. Uitgangspunt is om tijdens het hele proces in nauw overleg met de ouders van het betreffende kind te handelen. Alle informatie die tijdens de observaties en de gesprekken met ouders wordt besproken en uitgewisseld blijft strikt persoonlijk. Handelen Er zijn in overleg met de ouders 5 vervolgstappen mogelijk: 1. niets doen; 2. een periode afwachten 3. de aanpak wijzigen: specifieke aanpak voor dat kind (schriftelijk vastgelegd en bevindingen door middel van een logboek bijhouden) 4. overleg met interne deskundigen en observatie 5. directe verwijzing naar externe instanties Het is wel verstandig om steeds een vervolgafspraak te maken met de ouders

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Doel: Voorkomen van plaag en pestgedrag en adequaat omgaan met hiermee. Waarom: Bij kinderopvang Babbeloes bespreken wij met de kinderen hoe we met elkaar omgaan

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Wat is pesten? Vaak noemen kinderen plagen ook pesten. Er is echter een duidelijk verschil tussen plagen en pesten.

Wat is pesten? Vaak noemen kinderen plagen ook pesten. Er is echter een duidelijk verschil tussen plagen en pesten. Pestprotocol Inleiding Pesten is een verschijnsel dat van alle tijden is. Het is een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is. Het speelt zich vaak af in het verborgene en dat alleen al maakt het moeilijk

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pestprotocol. Om pesten goed aan te kunnen pakken is een duidelijk protocol nodig. Dit protocol valt uiteen in 5 stappen:

Pestprotocol. Om pesten goed aan te kunnen pakken is een duidelijk protocol nodig. Dit protocol valt uiteen in 5 stappen: Pestprotocol Inleiding Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten is niet leuk, zeker niet voor degene die gepest wordt. Als volwassene kun je je daar makkelijker

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Goirle Juli 2005 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch klimaat veiligheid

Nadere informatie

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters

Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters Beknopt pedagogisch beleidsplan bso s van Kinderopvang Oldambt. De volledige versie kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerksters 2017 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE. Kinderopvang Oldambt verzorgt de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

BURG. DE RUITERSCHOOL

BURG. DE RUITERSCHOOL BURG. DE RUITERSCHOOL Pestprotocol Een samenvatting van dit protocol hangt zichtbaar in de school. Dit protocol is vastgesteld op 14 maart 2013 Vastgesteld door team Burg. De Ruiterschool: 4 maart 2013

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

PESTPROTOCOL 2016/2017

PESTPROTOCOL 2016/2017 PESTPROTOCOL 2016/2017 De Kernschool voor Nieuwkomers Samengesteld door Hennie Dekker INHOUD Inhoud INLEIDING... 3 DOEL VAN HET PESTPROTOCOL... 3 WAT IS PESTEN?... 4 SIGNALEN VAN PESTERIJEN KUNNEN O.A.

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pestprotocol Maria Bernadette

Pestprotocol Maria Bernadette Afspraken 1. Doe alleen iets bij een ander kind, wat jezelf ook prettig zou vinden. 2. Kom alleen aan een ander als de ander dat ook goed vindt. 3. We gebruiken geen scheldwoorden of andere rare namen.

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Protocol anti-pesten

Protocol anti-pesten Protocol anti-pesten Voorwoord Binnen Aeres VMBO vinden we pesten onacceptabel. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Surplus Kinderopvang Juli 2010 03-01-2011 Versie 6 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Pedagogisch beleid... 4 1.1 Doelstelling Tussenschoolse

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje.

Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje. 1-1. HET PROBLEEM Pesten en plagen worden vaak door elkaar gehaald! Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje. Als je gepest bent, heb je ervaren dat pesten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat)

Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat) Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat) Inhoudsopgave: Beschrijving van de organisatie Visie Pedagogisch klimaat o Veiligheid o Persoonlijke competentie o Sociale competentie o Waarden en normen

Nadere informatie

Natuur BSO

Natuur BSO Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Natuur BSO 2016-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie De Natuur BSO.

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan omdat ieder kind kei belangrijk is bso INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 2.1 Algemene doelstelling 2.2 Onze visie op kinderen en hun ontwikkeling 2.3 Onze visie op buitenschoolse

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen 1 Voorwoord Beste ouders Beste leerlingen Dit is het antipestplan van WICO campus Sint-Jozef. Het draaiboek pesten is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Polderkids Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Polderkids Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Polderkids 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie:

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Protocol anti-pesten

Protocol anti-pesten Protocol anti-pesten Voorwoord Binnen Aeres MBO vinden we pesten onacceptabel. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten PESTPROTOCOL INLEIDING Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Nadere informatie

Beleid basisschool Bösdael

Beleid basisschool Bösdael Pestprotocol Bösdael Onze principes: In de missie en visie van de school hebben we aangegeven dat we het van groot belang vinden dat alle mensen binnen onze school zich veilig en geborgen voelen. We hebben

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Mathil. Staphorst

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Mathil. Staphorst Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Mathil Staphorst Voorwoord 2 Pedagogisch doel 3 Visie op ontwikkeling en opvoeding 4 Sociaal- emotionele veiligheid 5 Sociale ontwikkeling 5 Emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Pestprotocol. Stella Maris College

Pestprotocol. Stella Maris College Pestprotocol Stella Maris College 1 Inleiding Pesten is een verschijnsel dat van alle tijden is. Het is een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is. Het speelt zich vaak af in het verborgene en dat

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum:

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: 28-10-2016 A. Pedagogisch beleidsplan overblijf Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Ruimte om te groeien

Ruimte om te groeien Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Roald Dahl Villa Roezemoes 2017-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het

Nadere informatie

Gedrags en pestprotocol

Gedrags en pestprotocol Gedrags en pestprotocol Waarom een protocol Een gedrags- en pestprotocol geeft richtlijnen over de aanpak van het pesten en het gedrag van het kind binnen de vso, tso en nso. Er is door SKN gekeken naar

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen...

Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen... Veiligheid Inhoudsopgave Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen... 3 Algemeen... 3 Peutergroep... 4 1.5 Tot slot...

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Concept

Pedagogisch beleidsplan. Concept Pedagogisch beleidsplan Concept 23 augustus 2011 Inhoud Voorwoord... 3 Wat is JimpyPlay?... 4 Visie en missie... 5 Activiteiten... 5 Pedagogische uitgangspunten... 6 Opvang... 6 De groepen... 6 Vrije tijd...

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie