Jaarverslag Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen DA Dordrecht. telefoon fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2003. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen 1800 3317 DA Dordrecht. telefoon 078-6542100 fax 078-6542108"

Transcriptie

1 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Laan van Londen DA Dordrecht telefoon fax Laan van Londen DA Dordrecht Jaarverslag 2003

2 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag 2003 Laan van Londen DA Dordrecht telefoon fax

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 5 Hoofdstuk Organisatie en beleid Profiel Werkgebied Samenstelling van de organen van de Stichting per ultimo Organisatiestructuur Interne communicatie Externe communicatie Beleidscyclus, jaarplan en begroting Realisatie beleidsdoelstellingen Meerjarenbeleidsplan : het PAL op het snijvlak van continuïteit en innovatie Jaarplan 2004: een pas op de plaats is een stap vooruit! Externe ondersteuning... 0 Hoofdstuk 2 Personeelsmanagement.... Personeel Doe-Dag In- en uitdiensttreding Jubilea Personeelscommissie Ziekteverzuim Opleidingsplaats assistent geneeskunde in opleiding (AGIO)... 2 Stageplaats Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO) Korte stages Hoofdstuk 3 Kwaliteitsmanagement Algemeen Kwaliteitsdocumenten Interne kwaliteitstoetsing Externe kwaliteitsbewaking Accreditatie Systematische gegevensverzameling Doorlooptijd... 4 Hoofdstuk 4 Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu Risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E) Bedrijfshulpverlening... 6 Hoofdstuk 5 Automatisering... 7 Hoofdstuk 6 Resultatenrekening 2003 en accountantsverklaring Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

4 Hoofdstuk 7 Verrichtingen Totaaloverzicht Overzichten per afdeling c.q. soort onderzoek: histologie - vriescoupes - immunopathologie - niet-gynaecologische cytologie - gynaecologische cytologie - obducties - huisartsen - verrichtingen CTG 3. Uitgesplitste tabellen niet gynaecologische cytologie - gynaecologische cytologie Bijlagen Lidmaatschappen en nascholing Publicaties en voordrachten medische staf Bibliotheek... 3 Het jaarverslag is samengesteld volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

5 4 Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

6 Voorwoord Voor u ligt het eenenveertigste jaarverslag van het Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken (PAL). In dit verslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan in Met het jaar 2003 wordt ook de beleidsperiode afgesloten. Meerjarenbeleidsplan In 2003 is hard gewerkt aan de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenraming en een daarvan afgeleid jaarplan en begroting Bij de totstandkoming zijn alle afdelingen betrokken geweest. In maart 2003 is de Klankbordgroep opgericht. In de klankbordgroep zijn alle afdelingen vertegenwoordigd. Haar opdracht is het kritisch volgen van het beleidsontwikkelingsproces en de uitvoering daarvan en het gevraagd en ongevraagd aandragen van onderzoekspunten. Doe-Dag In het kader van arbeidsmarktbeleid is dit jaar voor de tweede keer een Doe-Dag georganiseerd voor leerlingen van het Middelbaar Laboratorium Onderwijs. De reacties waren zeer positief. Het PAL heeft besloten deze activiteit voortaan ieder jaar te organiseren. Financiële positie De financiële positie van het PAL is gezond. Het laboratorium heeft een positief resultaat geboekt van euro Door toevoeging van euro aan het onderhoudsfonds en het verlenen van een extra korting aan de ziekenhuizen van euro.300 is het uiteindelijke resultaat nihil. Productie De totale productie is gestegen met 4,3% ten opzichte van Ook de complexiteit van het aantal bepalingen per aanvraag is toegenomen met 7% ten opzichte van Het aantal huisartsen dat materiaal instuurt voor histologisch onderzoek is gestegen van 27 huisartsen in 2002 naar 39 in Huisarts Diagnostisch Centrum Het laboratorium participeert in de projectgroep en werkgroepen van het Huisarts Diagnostisch Centrum, een samenwerkingsverband van het Albert Schweitzerziekenhuis, RLM en het PAL. Het doel van het HDC is het verlenen van een optimale dienstverlening aan huisartsen. In eerste instantie wordt gewerkt aan het creëren van één loket voor het maken van afspraken en opvragen van uitslagen, het verbeteren van de service buitenprikdiensten en het opzetten van een bodedienst van en naar de huisartsen en tussen de locaties. Medische staf De werklast van de medische staf is hoog tot zeer hoog als gevolg van de toename van het aantal besprekingen en de grootte daarvan. De voorbereiding hiervan vraagt ook extra tijd en inspanning van het secretariaat. In 2004 zal onderzocht worden welke maatregelen genomen moeten en kunnen worden om de toenemende werkdruk het hoofd te bieden. Medisch secretariaat Het medisch secretariaat heeft in dit verslagjaar afscheid genomen van twee goed ingewerkte en ervaren collega s. Met een nog openstaande vacature van december 2002 had dit tot gevolg dat er drie nieuwe medewerkers zijn aangetrokken en opgeleid. Met succes. Vanaf het najaar loopt het op rolletjes op het secretariaat: een volledige bezetting, nieuwe pc s en een goedwerkend spraakherkenningssysteem. Afdeling Histologie De werklast op de afdeling Histologie is fors toegenomen tengevolge van de productiestijging en de toegenomen complexiteit van de onderzoeken. Om de werkdruk het hoofd te bieden is de formatie tijdelijk uitgebreid met 0,5 fte. In 2004 wordt onderzocht of structurele maatregelen noodzakelijk zijn. Een ander aandachtspunt was en is het groot aantal parttime werkende analisten waardoor extra zorg moet worden besteed aan de wijze waarop informatie en taken worden overgedragen. Afdeling immunologie De afdeling immunologie heeft in dit verslagjaar veel tijd en energie gestoken in een nieuwe immunostainer die niet voldeed. Het Laboratorium heeft uiteindelijk de apparatuur teruggegeven en budgetneutraal afgehandeld. In 2004 zal nieuwe apparatuur worden aangeschaft. Hiertoe is in december onderzoek gedaan. De keuze is gevallen op apparatuur waarbij meer standaardisatie van immunobepalingen wordt bereikt tegen een minimaal gelijkwaardige kwaliteit. Tevens kan deze apparatuur ook gebruikt worden voor moleculair biologische technieken. Bijkomend voordeel is dat ook de monolayer meer gebruikt kan worden voor HPV onderzoek middels ISH. Begin 2004 neemt het bestuur hierover een besluit. Afdeling cytologie Op de afdeling cytologie is een ervaren collega vertrokken en een nieuwe, eveneens ervaren, medewerker in dienst gekomen. Op het gebied van automatisering stelde het gebruik van de monolayer de afdeling voor nieuwe uitdagingen. Al met al een bewogen jaar van gaande en komende mensen, zittende mensen die een jubileum te vieren hadden, (kop)zorgen om apparatuur en zorg voor elkaar. De directie is er trots op dat het ziekteverzuim,7% bedroeg, een daling met,% ten opzichte van 2002 (2,8%). De samenwerking met de aangesloten ziekenhuizen, de inzendend specialisten en huisartsen verliep plezierig en wij danken allen voor het in ons gestelde vertrouwen. Aan dit jaarverslag hebben de heren C. Damsma en C. Jobse en mevrouw S.H. Bresser een bijdrage geleverd, waarvoor onze dank. R.J. Heinhuis, directeur M.L. Nouwens, manager bedrijfsvoering Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

7 Hoofdstuk ORGANISATIE EN BELEID. Profiel Het PAL is een zelfstandig allround regionaal laboratorium waar, met uitzondering van geavanceerd moleculair-biologisch onderzoek, alle onderzoeken ten behoeve van de pathologische diagnostiek kunnen worden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan voor circa 75% uit routine onderzoeken en voor 25% uit specialistische onderzoeken. Er wordt een product geleverd van hoge kwaliteit. Dit wordt bereikt door een goede protocollen- en kwaliteitscontrole in alle fasen van het proces, vanaf inname van het materiaal tot het leveren van uniforme uitslagen. Het laboratorium beschikt over geavanceerde hulpmiddelen en apparatuur. Alhoewel medewerkers geen direct patiëntencontact hebben zijn zij zich er voortdurend van bewust te werken met patiëntenmateriaal. Op ieder moment in het bewerkingsproces wordt op elk niveau gestreefd naar een zo kort mogelijke doorlooptijd. Het PAL is een aantrekkelijke, kleine, overzichtelijke, informele organisatie met een heldere communicatie- en managementstructuur. Medewerkers worden gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen en bijdragen te leveren aan wetenschappelijke activiteiten..2 Werkgebied Het PAL is verantwoordelijk voor het pathologisch onderzoek in de regio Zuid Holland Zuid. Specifiek betreft dit, naast het onderzoek ten behoeve van de huisartsen in deze regio, het Albert Schweitzer ziekenhuis (locaties Sliedrecht, Amstelwijck, Dordwijk en Zwijndrecht) en het Beatrixziekenhuis, onderdeel van de Rivas Zorggroep (locaties Leerdam en Gorinchem)..3 Samenstelling van de organen van de Stichting per ultimo 2003 Bestuur de heer R.M. Smit, voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis: voorzitter de heer P.H.E.M. de Kort, voorzitter directie Rivas Zorggroep: secretaris Het bestuur heeft in deze verslagperiode twee keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren het jaarverslag , de jaarrekening 2002 en het meerjarenbeleidsplan en meerjarenraming Medische Adviesraad (MAR) Albert Schweitzer ziekenhuis: de heer R. Laeyendecker de heer W. Lesterhuis de heer L. Stam vacature Beatrixziekenhuis: de heer R.I. Nooter (voorzitter) mevrouw W.M. Nugteren-Huijing Huisartsen: de heer C.J. Rovers de heer P.A.H. Top De medische adviesraad kwam in deze verslagperiode een keer bijeen. De MAR geeft advies met betrekking tot de benoeming van een patholoog, verwijzingsprocedures, de kwaliteit en inhoudelijke samenwerkingsrelaties. Directie de heer R.J. Heinhuis, directeur / patholoog mevrouw M.L.M.L. Nouwens, manager bedrijfsvoering MT Directie de heer C. Jobse, hoofdanalist mevrouw M. Mezzez- den Ouden, meewerkend teamleider medisch secretariaat Medische Staf de heer R.J. Heinhuis de heer G. van Ingen mevrouw J.L.M. Krijnen mevrouw dr. M.C. Kuizinga de heer A.C.F. Makkus mevrouw dr. C.M. Mooy mevrouw dr. Th.M. Teune de heer dr. P.J. Westenend Staffunctionarissen De heer C. Damsma, kwaliteitsfunctionaris De heer H.T.M. Kock, staffunctionaris facilitaire zaken 6 Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

8 Analisten Afdeling Cytologie: Afdeling Histologie: Afdeling Immunologie: de heer D. Bakkers * de heer D. Bakkers * mevrouw S.H. Bresser * de heer J.L. van Dam mevrouw E.C.M.R. de Beer-Wagener de heer A.J.C.M Breugelmans mevrouw H. Gumus-Beyazturk mevrouw S.H. Bresser * de heer J. R. Kroonen mevrouw J.W.C. Lassooy-Kaljee mevrouw R.B.M. den Boef-van der Laan mevrouw M.P. van der Lusdonk * de heer J.A. Martens de heer C. Damsma * de heer C.J. Panis mevrouw Z. Fatehmohamed mevrouw S.F. Resida mevrouw J. Unsold : Medisch secretaressen mevrouw H. Bakker-van Woudenberg mevrouw J.L.I. van Damme mevrouw A. Dirks-Wendrich mevrouw A.R. Groeneweg mevrouw M.A.H. Heidema Mevrouw M. Mezzez-den Ouden mevrouw W.K. de Rover-de Kok mevrouw M.H. Schutte mevrouw I.P.L. Wesdorp * werkzaam op meerdere afdelingen mevrouw N. Ilbiegi mevrouw C. van Kaam-Vergouwen mevrouw M.P. van der Lusdonk * de heer A.K. Miedema mevrouw P. Ots-Florax mevrouw S.A.E. Szamrowicz mevrouw L. Wener-Jonker.4 Organisatiestructuur In schema ziet de organisatiestructuur per ultimo 2003 er als volgt uit:.5 Interne communicatie Het PAL hecht veel waarde aan betrokkenheid, inspraak en medeverantwoordelijkheid van haar medewerkers. Structuur, vorm en inhoud van de overleggen dragen er aan bij deze ambitie waar te maken. Er is een heldere scheiding aangebracht tussen enerzijds hiërarchische (lijn) en inhoudelijke verantwoordelijkheid (staf) en anderzijds afdelingsgebonden en organisatiebrede verantwoordelijkheid. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

9 Overlegvormen per ultimo 2003 Directieoverleg Management overleg (MT) Lijnstaf-overleg LAB-overleg Werkoverleg Commissies Automatisering VGWM Personeelscommissie Werkgroepen Stagebegeleiding Doe-Dag Crista s Bedrijfshulpverlening Klankbordgroep Directeur, manager bedrijfsvoering, x maand Directeur, manager bedrijfsvoering, hoofdanalist, teamleider secretariaat, x week MT, staffunctionaris facilitaire zaken, kwaliteitsfunctionaris, x maand Alle medewerkers, x maand Per afdeling, x maand Patholoog, hoofdanalist, teamleider secretariaat, twee analisten,x maand Afgevaardigde van iedere afdeling, manager bedrijfsvoering, 2x jaar Afgevaardigde van iedere afdeling, x maand (lief en leed) 2 analisten histologie, cytologie, patholoog, in onderling overleg i.o.o. 2 analisten histologie, cytologie, patholoog, manager bedrijfsvoering, i.o.o. 3 analisten histologie, hoofdanalist, 2 pathologen, in onderling overleg 2 analisten immunologie, secretaresse, stafmedewerker facilitaire zaken, i.o.o. Afgevaardigde van ieder afdeling, 3x jaar (beleid).6 Externe communicatie De directie, het managementteam, staffunctionarissen en de medische staf nemen deel aan een aantal externe besprekingen. Klinisch pathologische besprekingen Het laboratorium participeert jaarlijks in vele besprekingen die deels in de ziekenhuizen, deels in het laboratorium worden gehouden. Het aantal besprekingen, de frequentie en het aantal te bespreken casus per bespreking is toegenomen. Als voorbeeld kan gelden de oncologiebespreking. In het Beatrixziekenhuis is met name het aantal te bespreken patiënten toegenomen. Van enkele patiënten per keer tot gemiddeld zestien per keer. In het ASz zijn de twee voormalige besprekingen samengevoegd tot een integrale bespreking, waarbij de frequentie van een maal per twee weken is gewijzigd in een keer per week. In deze centrale bespreking worden alle oncologische patiënten besproken conform de IKR-richtlijnen. Ook deze verandering heeft geleid tot een sterke toename van het aantal te bespreken patiënten. Andere redenen van de toename van het aantal besprekingen zijn de multidisciplinaire behandeling, onderwijs en toetsing uniformiteit van verslagen en protocollen. De voorbereiding van deze externe besprekingen vraagt veel tijd van de staf én het medisch secretariaat. Inventarisatie besprekingen: regionaal, per ziekenhuis en naar aard van de bespreking: Albert Schweitzer ziekenhuis Oncologie Klinisch pathologische conferentie Dermatologie Haematologie Interne geneeskunde Gynaecologie Heelkunde Mammapathologie Medische staf Beatrixziekenhuis Oncologie Neonatologie Necrologie Medische staf Regionale besprekingen Cervixpanel Leverpanel Lymfomenpanel x per week 2x per jaar x per 6 weken 2x per maand 2x per maand 5x per jaar 0x per jaar x per week x per maand 2x per maand 4x per jaar 4x per jaar x per maand x per maand x per maand 2x per maand PABLO-overleg Het PABLO-overleg is een overleg van directies van zelfstandig gevestigde PA-laboratoria en medisch microbiologische laboratoria. Het doel van het overleg is afstemming van beleidsitems en belangenbehartiging. In 2003 is aandacht besteed aan benchmarking en kwaliteitsbeleid. Huisarts Diagnostisch Centrum Het HDC is een samenwerkingsverband van het Albert Schweitzerziekenhuis, RLM en het PAL. Het doel is de dienstverlening aan huisartsen en patiënten te verbeteren. Het HDC wil dit onder andere bereiken door het bundelen van diagnostische voorzieningen op één locatie, het creëren van één loket voor aanvraag/afspraken, informatie en uitslagen, betere informering waaronder een vaste elektronische verbinding met het ZIS en het realiseren van een vervoersdienst ten behoeve van het ophalen van afgenomen bloed- en weefselmonsters en levering van bestelde materialen. Het HDC zal op januari 2005 operationeel zijn. 8 Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

10 .7 Beleidscyclus, jaarplan en begroting 2003 Het PAL heeft een beleidscyclus voor de middellange termijn van vier jaar en een daarvan korte termijn cyclus van een jaar. De vierjaarscyclus bestaat uit een meerjarenbeleidsplan, deelbeleidsplannen en een financieel meerjarenkader. De vierjaarscyclus dient als uitgangspunt voor een jaarlijkse beleids- en beheerscyclus bestaande uit een jaarplan, begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening en jaarverslag. Jaarplan en begroting 2003 Het jaarplan en de begroting 2003 zijn gebaseerd op: - het beleidsplan , waarin zes hoofddoelen zijn vastgesteld - prioriteiten in het kader van organisatie-ontwikkeling. Het beleidsplan is in augustus 2002 door alle geledingen van de organisatie geëvalueerd. Daarbij is vastgesteld welke doelstellingen zijn gerealiseerd en welke worden voorgesteld als prioriteit voor het jaarplan Het Management Team heeft deze prioriteiten getoetst aan vooraf gestelde criteria. Op basis van deze toetsing zijn drie speerpunten voor 2003 vastgesteld. In 2002 is een reorganisatie doorgevoerd en is een proces van organisatie-ontwikkeling in gang gezet waarbij vijf speerpunten zijn vastgesteld. Samen zijn deze acht speerpunten in het jaarplan 2003 verder uitgewerkt in hoofd- en subdoelstellingen. Het jaarplan is gecomplementeerd met een personele begroting, productieprognose, investeringsbegroting, meerjarenplan/begroting automatisering en meerjaren onderhoudsprognose gebouw. Beleidsdoelstellingen 2003 Speerpunten voortvloeiend uit het beleidsplan Kwaliteitsbeleid: het verkrijgen van accreditatie door CCKL 2. Automatisering: meerjarenplan van aanpak en een goed werkende ICT infrastructuur 3. Intensiveren van contacten met huisartsen en specialisten: - implementatie U-zorg - ontwikkeling Huisarts Diagnostisch Centrum (HDC) - behoud van / vergroting adherentie Speerpunten in het kader van organisatie-ontwikkeling 4. Implementatie beleidscyclus: meerjarenprogramma PAL-breed en jaarplan en begroting Personeelsbeleid: integraal personeelsbeleid 6. Onderhoud gebouwen, terrein en installaties: meerjarenplan 7. Investering in inventaris snijkamer en apparatuur laboratorium: - verbetering van de hygiëne - verhoging van de kwalitatieve bijdrage aan (oncologie)besprekingen en onderwijs 8. VGWM-beleid: plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).8 Realisatie beleidsdoelstellingen Kwaliteitsbeleid Het PAL heeft zich in 2003 aangemeld voor accreditatie. De procedure is dit verslagjaar niet afgerond omdat bleek dat er meer tijd nodig was om alle formularia naar behoren in kunnen te vullen. De externe systeemaudit door Kerteza heeft in december plaatsgevonden. Hieruit zijn nog enkele aandachtspunten verder aangescherpt en uitgewerkt. Resultaat: een bijgesteld tijdpad en plan van aanpak en een toegenomen betrokkenheid en waakzaamheid bij alle medewerkers. 2. Automatisering Het meerjarenplan en meerjarenraming en jaarplan en begroting 2003 zijn vastgesteld. De formatie van 0,3 fte netwerkbeheer is ingevuld. Het plan van aanpak 2003 is grotendeels uitgevoerd. Resultaat: een, deels, goed werkende ICT infrastructuur. Helaas bleek de software INS (spraakherkenningssysteem) niet compatible met de hardware van nieuwe computers op het secretariaat. Om deze reden is ook de implementatie van LMS uitgesteld tot januari Intensiveren van contacten met huisartsen en specialisten Resultaat: U-zorg is geïmplementeerd: uitslagen van aanvragen van huisartsen worden vanaf januari 2004 elektronisch verzonden. Het PAL levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het HDC, in samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie (RLM) Het aantal huisartsen dat bevolkingsonderzoek instuurt is in 2003 gelijk gebleven aan 2002: 46. Het aantal huisartsen dat materiaal instuurt voor histologisch onderzoek is in 2003 toegenomen van 27 huisartsen in 2002 naar 39 in Implementatie beleidscyclus Resultaat: een vastgesteld meerjarenbeleidsplan (mjbp) en meerjarenraming en een jaarplan en begroting In het mjbp zijn prestatie-indicatoren en een activiteitenplan opgenomen welke in de jaarplannen verder dienen te worden uitgewerkt. Het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenraming dienen als uitgangspunt voor de jaarlijkse beleidscyclus, bestaande uit een jaarplan, begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening. Aan de totstandkoming van het jaarplan en begroting 2004 hebben alle afdelingen een bijdrage geleverd. 5. Personeelsbeleid Resultaat: In 2003 is er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van integraal personeels- en arbeidsmarktbeleid. Met name de keuze voor een stelsel van leerling, gezel en meester voor medewerkers van de laboratoria brengt met zich mee dat functies opnieuw beschreven en gewogen moeten worden en taken en bevoegdheden opnieuw moeten worden vastgelegd. In de eerste helft van 2004 wordt dit proces afgerond. Het opleidingsprogramma 2003 voor medewerkers van de laboratoria is uitgevoerd. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

11 De opleidingsplaats AGIO is in dit verslagjaar niet ingevuld. Wel heeft visitatie plaatsgevonden en is het PAL als opleidingsplaats aangewezen. De AGIO wordt nu in april 2004 verwacht. Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden fase 2 is ingevoerd, evenals een kinderopvangregeling. 6. Planmatig onderhoud Resultaat: op basis van een vastgestelde meerjarenonderhoudsprognose is in de begroting 2003 een voorziening onderhoudsfonds opgenomen. Het onderhoud is uitgevoerd overeenkomstig het onderhoudsplan en begroting 2003, met uitzondering van het vervangen van boilers. In 2002 is, ondanks de al genomen beveiligingsmaatregelen op de begane grond en e verdieping, ingebroken op de 2 e verdieping. Om herhaling te voorkomen is rondom de noodtrap een kooiconstructie aangebracht. 7. Investering in laboratoriumapparatuur en inventaris snijkamer Resultaat: de aanpassingen in de snijkamer zijn uitgevoerd waardoor de hygiëne en de werkomstandigheden zijn verbeterd. De digitale camera s en monitor zijn geplaatst. Deze digitale beeldopslag levert een belangrijke kwalitatieve bijdrage aan besprekingen en onderwijs. Er is een werkgroep beenmergdiagnostiek opgericht met als opdracht onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van implementatie van een nieuwe techniek. Twee analisten van de afdeling Histologie hebben hiertoe een opleiding gevolgd. In 2004 zal deze werkgroep een advies uitbrengen. 8. VGWM-beleid Resultaat: een Plan van Aanpak RI&E en begroting Een extern adviseur heeft de commissie VGWM ondersteuning geboden bij de totstandkoming van het plan van aanpak..9 Meerjarenbeleidsplan : het PAL op het snijvlak van continuïteit en innovatie In het najaar is, in overleg met het managementteam, de staf en de klankbordgroep het meerjarenbeleidsplan tot stand gekomen. Op basis van een analyse van de ontwikkelingen in het vakgebied, de interne consequenties en de identiteit en ambities van het PAL zijn vijf hoofddoelstellingen vastgesteld. In samenhang met de meerjarenraming biedt dit plan duidelijkheid over het kader waarbinnen de inhoudelijke en financiële doelstellingen gerealiseerd moeten worden. De hoofddoelen van het meerjarenplan zijn in algemene termen beschreven. In de jaarplannen en begrotingen worden de doelstellingen geconcretiseerd..0 Jaarplan 2004: een pas op de plaats is een stap vooruit! Het jaarplan 2004 is een onderdeel van bovengenoemd meerjarenbeleidsplan. Het PAL wil in 2004 uitvoerig stilstaan bij de huidige en gewenste bedrijfsvoering. Onderzoek naar mogelijkheden om bedrijfsprocessen te optimaliseren, onderzoek naar haalbaarheid van invoering van nieuwe technieken en onderzoek naar de mate van tevredenheid over de dienstverlening.. Externe ondersteuning Het PAL koopt een aantal diensten in bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. In dit verslagjaar is gewerkt aan een update van bestaande, historisch gegroeide vormen van dienstverlening. Deze inspanning heeft geleid tot een transparante zakelijke dienstverleningsrelatie. Jaarlijks wordt een overeenkomst tot dienstverlening afgesloten. In het najaar vindt met het management van de betrokken afdelingen evaluatie plaats over klantgerichtheid en kwantiteit en kwaliteit van de afgenomen diensten. Deze zijn: P&O: salarisadministratie, personeelsadvisering, Arbo-advisering A&I: financiële administratie Facilitair bedrijf: telefonie en linnenvoorziening ICT: koppeling netwerken 0 Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

12 Hoofdstuk 2 PERSONEELSMANAGEMENT In dit verslagjaar is gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het maakt als een van de vijf hoofddoelstellingen deel uit van het meerjarenbeleidsplan Het PAL verstaat onder een integraal personeels- en arbeidsmarktbeleid een samenhangend geheel van afspraken met betrekking tot arbeidsmarktbeleid, loopbaan- en opleidingsbeleid, arbeidsvoorwaarden en beleid op het gebied van VGWM. 2. Personeel Formatieplaatsen Afdeling per per Histologie 8,3 8, Cytologie 5,0 5,0 Immunologie 3,0 3,0 Hoofdanalist,0,0 Medisch secretariaat, incl. meewerkend leidinggevende 7,3 7,4 Pathologen, inclusief directeur (0,2) 6,6 6,6 Kwaliteitsfunctionaris 0,5 0,5 Stafmedewerker facilitaire zaken 0,5 0,5 Manager bedrijfsvoering 0,7 0,7 Automatisering 0,3 0,0 Subtotaal 33,2 32,8 Tijdelijke formatie histologie 0,5 0,0 Totaal 33,7 32,8 Detachering patholoog SBBZWN 0, 0, Wachtgeldverplichting,0,0 Wachtgeldverplichting: vanaf , 0,5 0,0 vanaf externe detachering Onderverdeling formatiebestand per ultimo 2003 Naar leeftijd Vrouwen Mannen Totaal % < 8 jaar jaar jaar jaar Totaal Naar aantal dienstjaren < 3 jaar jaar jaar > 0 jaar Totaal Naar aard dienstverband Voltijd Deeltijd > 0, Deeltijd < 0, Totaal Doe-Dag In november 2003 is voor de 2 e keer een Doe-Dag georganiseerd voor de e jaars MLO-leerlingen van het Mondriaan College te Delft en het Baronie College te Breda. De dag is bedoeld om leerlingen, inzicht te geven in en enthousiast maken voor het werken op een pathologisch laboratorium. Op deze dag krijgen ze rondleidingen over de diverse afdelingen. Ook voeren ze enkele praktijkgerichte werkzaamheden uit zoals, inbedden in de paraffine, monteren van coupes en wanguitstrijkjes kleuren. 2.3 In- en uitdiensttreding In 2003 zijn vier medewerkers uit dienst gegaan: drie medisch secretaresses, waarvan één in haar proeftijd en één analist cytologie. Met alle vier de medewerkers is een exitgesprek gevoerd. Het PAL is erin geslaagd ontstane vacatures goed in te vullen, ondanks krapte op de arbeidsmarkt. In het meerjarenbeleidsplan is het arbeidsmarktbeleid als aandachtspunt opgenomen. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag 2003

13 Vijf medewerkers zijn in dienst gekomen: drie medisch secretaresses, één analist cytologie en één analist histologie. 2.4 Jubilea In 2003 zijn vijf jubilarissen in het zonnetje gezet: 25 jarig dienstjubileum de heer C. Damsma 2,5 jarig dienstjubileum mevrouw E.C.M.R de Beer-Wagener mevrouw S.H. Bresser de heer C. Jobse de heer J.R. Kroonen 2.5 Personeelscommissie De personeelscommissie heeft in dit verslagjaar een groot aantal activiteiten georganiseerd zoals een personeelsborrel, surpriseavond, kerstlunch, afscheids- en jubilea-bijeenkomsten en het jaarlijkse PAL-uitstapje. 2.6 Ziekteverzuim De directie stelt met trots vast dat het ziekteverzuim in 2003, exclusief zwangerschap,,7% bedroeg. Opnieuw een daling, in dit verslagjaar,% ten opzichte van 2002 (2,8%). 2.7 Opleidingsplaats assistent geneeskundige in opleiding (AGIO) Stageplaats Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO) Korte stages Assistent geneeskundige in opleiding In 2002 is het laboratorium de procedure gestart om als opleidingsplaats voor AGIO aangewezen te worden. Eind 2003 ontving het laboratorium van de MSRC de bevoegdheid tot opleiden, vooralsnog voor de periode van 2 jaar met daarbij enkele punten van aanbeveling. Deze punten zullen worden meegenomen in de beleidscyclus en begroting Waarschijnlijk zal per april 2004 de eerste AGIO de opleiding bij het PAL volgen. Stageplaats Middelbaar Laboratorium Onderwijs In het schooljaar heeft een student van het MLO, Vivienne van der Burgh, stage gelopen op het PAL. Zij heeft onderzoek verricht naar de optimalisatie van de fixatiemethode van vetweefsel. De opdracht is uitgevoerd om de problemen die zich voordoen bij de huidige methode te verminderen. Het gaat met name om de incomplete coupes, die verkregen worden bij het snijden van de blokjes. Het vetweefsel is dan niet goed gefixeerd en/of geïmpregneerd. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat acetonfixatie d.m.v. schudden of verlenging van de paraffinetijd, als twee beste uit de test komen. Korte stages Regelmatig lopen verpleegkundigen en arts-assistenten korte stages op de afdelingen histologie en cytologie en bij de pathologen. Het PAL vindt het belangrijk hier tijd en aandacht aan te besteden omdat inzicht in de werkwijze van het laboratorium leidt tot een betere en meer efficiënte samenwerking met de inzenders. 2 Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

14 Hoofdstuk 3 KWALITEITSMANAGEMENT 3. Algemeen Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om de wijzigingen die zijn opgetreden als gevolg van de reorganisatie door te voeren in de documenten. Nu dit achter de rug is, is de accreditatieaanvraag weer ter hand genomen en zijn we begonnen met het invullen van de bijbehorende vragenformulieren. Om een goed zicht te krijgen op de haalbaarheid van de accreditatieaanvraag binnen de voorgenomen termijn én om medewerkers een indruk te geven van een visitatie door CCKL, is besloten een systeemaudit uit te laten voeren. 3.2 Kwaliteitsdocumenten In 2003 zijn weer een aantal nieuwe SOP s en procedures gepubliceerd. De documenten zijn nu voor meer dan 90% compleet. Voor de nog te maken documenten zal een schema worden opgesteld. Daarnaast is een groot deel van de documenten gereviseerd. Door toenemende werkdruk wordt het wel steeds moeilijker om documenten op tijd beoordeeld te krijgen. Voor documenten wordt een unieke kleur mappen gebruikt en is de kans op zoekraken verkleind. 3.3 Interne kwaliteitstoetsing Registratie van klachten en afwijkingen; behandeling. De registratie van klachten en afwijkingen loopt heel behoorlijk. Uit de registratie kwamen een aantal bijzonderheden naar voren. Zo bleken de enveloppen, die door huisartsen gebruikt worden om patiëntenmateriaal naar ons op te sturen, niet geheel te voldoen. In overleg met de leverancier van deze enveloppen is hiervoor een oplossing gevonden. Van de pathologen kwamen regelmatig klachten over de kwaliteit van de coupes, met name de huiden zijn soms moeilijk te beoordelen. Door middel van klinische lessen zal door een patholoog duidelijk gemaakt worden waar analisten op moeten letten bij het beoordelen van de kwaliteit van coupes. Interne Audits: De beoordeling van het kwaliteitshandboek door een intern auditor van buiten onze organisatie is komen te vervallen omdat dit niet in overeenstemming is met de norm. Er is een auditschema opgezet waarbij in drie jaar de hele organisatie op tal van facetten zal worden beoordeeld. In het derde kwartaal is een begin gemaakt met het beoordelen volgens dit auditschema. Bij de bovengenoemde systeemaudit is echter gebleken dat dit auditsysteem niet geheel voldoet aan de door CCKL gestelde normen. Er is een begin gemaakt met het opzetten van nieuw systeem dat wel aan deze normen voldoet. De gehouden interne audits leverden geen grote problemen op. 3.4 Externe kwaliteitsbewaking Rondzendingen Stichting Kwaliteitstoetsing Klinische Pathologie (SKKP) 2003: Histologie De beoordeling bestond in 2003 in twee onderdelen, amyloïdkleuring en HE-kleuring op duodenumbiopten. De amyloïdkleuring scoorde op alle aspecten voldoende tot goed. De HE gekleurde duodenumbiopten scoorde op één aspect onvoldoende. Navraag intern bij de pathologen leerde dat de door SKKP geconstateerde afwijking in de praktijk geen problemen oplevert. Er is daarom verder geen actie op ondernomen. Immunologie Ook deze beoordeling bestond uit twee onderdelen, bepaling van oestrogeen- en progesteronreceptoren (ER en PR) en endotheelmarkers. Voor de endotheelmarkers worden op ons laboratorium twee markers toegepast. Eén van deze markers scoorde op één van de drie beoordeelde aspecten een onvoldoende. De aanschaf van een immuno stainer (uitgebreide kleurautomaat) op de afdeling immunologie zal deze tekortkoming opheffen. Dit geldt ook voor de afwijkingen die gevonden zijn bij de ER/PR-bepalingen. Daarnaast is hiervoor een nieuwe controle samengesteld bestaande uit negatief, zwak en sterk positief weefsel, zoals aanbevolen. Overigens werd slechts op één aspect van de ER/PR-bepalingen een onvoldoende gescoord, de overige aspecten scoorden voldoende tot goed. Cytologie Wederom twee onderdelen, verwerken van urine en houdbaarheid van preparaten cervixcytologie. Bij beiden werd een afwijking in de kleurbalans van de Papanicolou-kleuring gevonden. Dit leidt echter niet tot problemen, omdat kleurbalans een kwestie is van smaak en de bij ons gebruikte kleuring bevalt ons goed; het zegt niets over de kwaliteit van de beoordeling. Toch zal er gekeken worden naar andere protocollen om het landelijk gemiddelde dichter te benaderen. Systeemaudit: Ter voorbereiding op de visitatie door CCKL is op 8 december 2003 een systeemaudit gehouden door Kerteza, een instelling die zich bezig houdt met het begeleiden van laboratoria en het geven van cursussen op kwaliteitsgebied. Er was bewondering voor hetgeen wij tot nu toe hebben gedaan en bereikt, maar er waren toch ook enkele serieuze tekortkomingen. Met name de onbeheerde documenten, het systeem van interne audits en het kalibratiesysteem voor pipetten vragen om extra aandacht. Daarnaast zijn er vrij veel punten waarbij documenten en praktijk niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn. Alles bij elkaar wordt het raadzaam geacht eerst de geconstateerde tekortkomingen op te heffen voordat de definitieve aanvraag voor accreditatie naar CCKL wordt gestuurd. Dit advies wordt opgevolgd en zal in de eerste helft van het komende jaar zijn beslag krijgen. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

15 3.5 Accreditatie Zoals hierboven vermeld is besloten voorafgaande aan de accreditatieaanvraag een systeemaudit te laten uitvoeren. Deze heeft in december plaatsgevonden. De evaluatie heeft geresulteerd in een plan van aanpak om de tekortkomingen te verbeteren. Naar verwachting zal medio 2004 de aanvraag van accreditatie de deur uit gaan. 3.6 Systematische gegevensverzameling De administratie en registratie van uitslagen van patiëntgegevens is volledig geautomatiseerd in DPS 2 (PALGA). Dankzij deze automatisering is het mogelijk management-informatie te verkrijgen over productiecijfers en doorlooptijden. 3.7 Doorlooptijd Onder doorlooptijd wordt verstaan de tijdsduur in werkdagen die ligt tussen het moment van ontvangst van het materiaal en het tijdstip dat het rapport administratief is afgewerkt. Bij het maken van het meerjarenbeleidsplan , onderdeel Blijvend: diagnostiek van kwalitatief hoog niveau zijn de doorlooptijden kritisch onder de loep genomen. Onderzoek wijst uit dat bij indicatiecytologie, bevolkingsonderzoek en histologie de norm niet gehaald wordt en niet gehaald kan worden. Door de toename van de complexiteit is de doorlooptijd evenredig toegenomen, gemiddeld met zo n 20%. Deze extra tijd is nodig om de kwaliteit van de diagnose te waarborgen. Voor Histologie wordt de norm gehanteerd van 80% in drie werkdagen. In 2003 is 76,9% van de onderzoeken binnen deze termijn afgewerkt. Besloten is in 2004 de norm aan te passen. Deze wordt 75% in drie werkdagen. Voor Cytologie wordt de norm gehanteerd van 80% in drie werkdagen. In 2003 is 89,2% van de onderzoeken binnen deze termijn afgewerkt. 4 Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

16 Voor indicatiecytologie wordt een norm gehanteerd van 00% in vier werkdagen. In 2003 is 68,% van de onderzoeken binnen deze termijn afgewerkt. Een verbetering ten opzichte van de 43% in Ondanks alle inspanningen blijkt de norm van 00% in vier werkdagen niet haalbaar. Besloten is om in 2004 de norm bij te stellen tot 00% in vijf werkdagen. Voor bevolkingsonderzoek wordt een norm gehanteerd van 00% in tien werkdagen. In 2003 is 84,4% in tien werkdagen afgewerkt. Landelijk staat de norm van 00% in tien werkdagen ter discussie, echter een besluit is hierover nog niet genomen. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

17 Hoofdstuk 4 VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU (VGWM) De arbeidsomstandigheden van medewerkers hebben voortdurende aandacht. In het laboratorium wordt gewerkt met diverse schadelijke stoffen. Zorg is er voor het gebruik van beschermende kleding en materialen waardoor contact met deze stoffen wordt vermeden of zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast is er aandacht voor de arbeidsomstandigheden in de zin van fysieke werkbelasting, werkhouding en sfeer. Aandacht bestaat er voor het gebruik van milieuvriendelijke producten, recycling van materiaal en middelen en het scheiden van afvalstromen. 4. Risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E) In 2003 is de commissie VGWM geïnstalleerd. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle afdelingen. De commissie is haar werkzaamheden begonnen met het in kaart brengen van de deelgebieden die vallen onder de hoofdgebieden Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Ieder commissielid is verantwoordelijk voor en budgethouder van een of meerdere deelgebieden. De manager bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk. Vervolgens heeft de commissie de uit de RI&E voortkomende verbeterpunten aan deelgebieden toegewezen en is een plan van aanpak gemaakt. De volgende onderdelen zijn in 2003 gerealiseerd: Beeldschermbril: oogmeting en indien indicatie vertrekken van beeldschermbril. Beoordeling werkdruk en bestrijding burnout: in december is door middel van een vragenlijst onderzoek gedaan naar de beleving van medewerkers met betrekking tot welzijn en werkdruk. Over het algemeen zijn medewerkers tevreden over de werkomstandigheden en geven aan gemotiveerd te zijn. Op één afdeling wordt de werkdruk als te hoog ervaren. De directie heeft met deze afdeling gesprekken gevoerd om gezamenlijk te zoeken naar oorzaken en verbetermogelijkheden. In de jaargesprekken begin 2004 is het onderwerp welzijn en werkdruk een van de vaste bespreekpunten. Zwangerenbeleid: de procedure is vastgesteld. Vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon is benoemd en voorgesteld aan de medewerkers. De procedure is vastgesteld. Opleidingsbeleid: wordt opgenomen in het integrale personeels- en arbeidsmarktbeleid. Opzetten PEP-protocollen: is gerealiseerd. Bedrijfshulpverlening: zie 4.2. Etikettering chemicaliën: veel tijd is besteed aan het achterhalen van de norm. Collega laboratoria hanteren verschillende richtlijnen. In 2004 wordt dit onderdeel verder afgehandeld. Chemicaliënopslag: deuren van ruimten waar chemicaliën zijn opgeslagen zijn van een passend symbool voorzien. Binnenklimaat: er zijn aanpassingen aangebracht die de temperatuur in een aantal werkruimten fors heeft verbeterd. In 2004 wordt aandacht besteed aan de luchtvochtigheid. Biologische veiligheid: er wordt toegezien op het nakomen van werkvoorschriften en procedures. Werkplekinrichting: er heeft een analyse plaatsgevonden van een groot aantal werkplekken, waarna de aanbevolen verbeteringen zijn doorgevoerd. 4.2 Bedrijfshulpverlening Als onderdeel van de VGWM-organisatie binnen het laboratorium is de BedrijfsHulpVerlening in 2003 heringericht, conform relevante bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Met het opleiden van twee fulltime immunologisch analisten en een medisch secretaresse tot BHV er, is de aanwezigheid van tenminste één gecertificeerde hulpverlener gewaarborgd. Tevens is hiermee voldaan aan de wettelijke verplichting van tenminste één bedrijfshulpverlener per vijftig werknemers. Daarnaast is de staffunctionaris facilitaire zaken gecertificeerd als hoofd BHV. Doel en prestatie-eisen Doel van de bedrijfshulpverlening is het zo veel mogelijk voorkomen en beperken van letsel en schade bij situaties, welke gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden. Elke bedrijfshulpverlener moet als allround hulpverlener geheel zelfstandig op kunnen treden. Taken bedrijfshulpverlener In geval van een ongeval of calamiteit gaat de BHV er, in de belangrijke eerste minuten, over tot verlening van eerste hulp en roept, indien nodig, de juiste verdere deskundige hulp in of beperkt / bestrijdt een beginnende brand. Daarnaast alarmeert en evacueert een bedrijfshulpverlener de werknemers en andere aanwezigen in het gebouw indien een brand- of bommelding hiertoe aanleiding geeft. Taken hoofd BHV Deze coördineert de BHV-opleidingen, de reanimatiecursussen t.b.v. het personeel, de oefeningen en periodieke controles. Overige taken zijn het opstellen en actualiseren van het bedrijfsnoodplan, naast controle op en treffen van preventieve maatregelen. Behoud certificaat De drie bedrijfshulpverleners zijn eind 2003 opgeleid en gecertificeerd middels een tweedaagse cursus. Opvolgend zullen ze jaarlijks BHV-herhalingscursussen volgen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en de geldigheid van het certificaat te behouden. 6 Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

18 Hoofdstuk 5 AUTOMATISERING De commissie automatisering heeft in deze verslagperiode wederom veel werk verzet. De solide ICT-infrastructuur is verder verbeterd en uitgebreid. Deze infrastructuur dient in de eerste plaats de behoeften van de pathologie, namelijk de archivering, de elektronische verzending van pathologieverslagen en de spraakherkenning. Op juni 2003 is 0,3 formatie automatisering toegekend voor onderhoud en beheer. Deze formatie is door twee medewerkers ingevuld. Er zijn acht nieuwe pc s aangeschaft met 9 inch TFT-beeldschermen. De bedoeling was deze pc s ter vervanging van de oude pc s op het medisch secretariaat te plaatsen. Echter de Philips-engine (INS spraakherkenning) bleek niet compatible met de hardware van de nieuwe Dell pc s. Uiteindelijk is besloten, omdat het probleem onoplosbaar was, de TFT-beeldschermen wel op het medisch secretariaat te plaatsen en de pc s op de afdeling cytologie te plaatsen. Verder is er een nieuwe domein/back-up server met tapestreamer aangeschaft om de netwerk performance te verbeteren en de kapotte back-up tapestreamer te vervangen. In 2003 heeft de voorbereiding plaats gevonden om ook de huisartsen elektronisch van uitslagen te voorzien. Op 2 januari 2004 is het systeem (Life-line) on-line gegaan. Eind 2003 is ook de voorbereiding begonnen voor implementatie van het LMS-systeem. Deze implementatie was vertraagd door de problemen met de nieuwe pc s voor het medisch secretariaat. Een deel van de oude pc s van het medisch secretariaat is nodig voor LMS. Verder zijn er voor het LMS-systeem drie labelprinters aangeschaft en elf handscanners. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

19 Hoofdstuk 6 RESULATENREKENING 2003 EN ACCOUNTSVERKLARING Geconsolideerde resultatenrekening per 3 december 2003 Staat van baten en lasten over 2003 Begroting Exploitatie Exploitatie Baten Wettelijk budget aanvaardbare kosten Opbrengst productie ziekenhuizen Kortingen ziekenhuizen Opbrengst productie huisartsen Vergoeding Locatiekosten Overige baten Som der baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Financiële lasten Overige lasten Dotatie onderhoudsvoorziening Som der lasten Saldo Accountantsverklaring De accountants van PricewaterhouseCoopers hebben hun goedkeuring gehecht aan de jaarrekening van het Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. De volledige tekst van de accountantsverklaring kunt u opvragen bij het secretariaat, telefoon Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken

20 Hoofdstuk 7 VERRICHTINGEN Hierna vindt u in de vorm van tabellen een gedetailleerd overzicht van de verrichtingen van het PAL. 7. Totaal overzicht Het verloop van het aantal onderzoeken is weergegeven in onderstaande tabel. Jaar Histologie Puncties PL Immuno Morfom Indicatie Bevolking Obducties volw. Obducties kind Tabel : Verloop onderzoeken in aantallen 7.2 Overzichten per afdeling cq soortonderzoek Histologie Totaal Histologie Aantal coupes Aantal coupes per onderzoek 2,45 2,2 2, Aantal cassettes Aantal cassettes per onderzoek 2,90 2,8 2,72 % Immuno-onderzoeken Histologie 9, 8,4 7,5 Indexering complexiteit Histologie * * complexiteitsindex is in 997 op 00 gesteld Tabel 2: Indexering complexiteit Histologie Jaar Totaal ASZ Beatrix Huisartsen Overigen Tabel 3: Aantallen histologische onderzoeken vergeleken naar inzender. Vriescoupes Jaar Aantal VC s Tabel 4: Vriescoupes in 2003 vergeleken met 2002 en 200 Immuunpathologie Jaar Totaal ASZ Beatrix Huisartsen Overigen Tabel 5: Immuno-pathologische onderzoeken in 2003 vergeleken naar inzender. Niet-gynaecologische cytologie Jaar Totaal ASZ Beatrix Huisartsen Overigen Tabel 6: Niet-gynaecologische onderzoeken in 2003 vergeleken naar inzender. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Jaarverslag

Jaarverslag Pathologie 2005

Jaarverslag Pathologie 2005 Jaarverslag Pathologie 2005 www.vumc.nl/pathologie/professionals Fotografie en Vormgeving Ron Otsen Jaap van Veldhuisen 2005 Instituut voor Pathologie VUmc In herinnering 26 mei 2005 is overleden Stephan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus 93 18 GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg 6 1823 DL Alkmaar Telefoon: 72-56 6 11 Telefax: 72-56 44 467 Locatie Velsen/Heemskerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie