Jaargang 10 - nummer 2 - juni Gemeenschapshuis onder de loep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep"

Transcriptie

1 Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De Korenmolen. Digitalisering gaat door! 4 In Zijtaart gemeente Veghel is onlangs een bijzonder jubileum geweest. In april van 2006 vierde Stichting Dorpshuis De Korenmolen met een receptie en een feestavond haar 25-jarig bestaan, in de wetenschap dat hun huidige accommodatie binnen afzienbare tijd gesloopt gaat worden. Er liggen plannen voor een voortzetting in een voormalig klooster, samen met andere organisaties. Bestuursleden Chris van Helvoirt en Cor van Zutphen lichten de ontwikkelingen toe. De twee leden van het bestuur omschrijven Zijtaart als gemoedelijk, als een goede eenheid. Iedereen werkt samen en het dorp kent een bloeiend verenigingsleven. Een kwart eeuw geleden had de dorpsgemeenschap behoefte aan een verenigingsgebouw, de financiering daarvan vormde echter een probleem. Veel huishoudens hebben toen aan het verzoek voldaan om fl. 100,- bij te dragen en zo kon daadwerkelijk met de bouw van het Dorpshuis begonnen worden. Vooral de combinatie van een flinke (gym)zaal met een ruim podium roemen zij, waardoor grote evenementen zoals carnaval mogelijk zijn. Onder meer de toneelvereniging en de fanfare maken er dankbaar gebruik van. Het is uniek, eigenlijk zou elk dorp dat moeten hebben, aldus de bestuursleden. In het gemeenschapshuis is verder een peuterspeelzaal gevestigd en de Bond van Ouderen vindt er onderdak. Iedereen uit Zijtaart komt wel eens in De Korenmolen. Het Dorpshuis is eigendom van de stichting en draait op zich goed, zonder een exploitatiesubsidie van de gemeente. De huur en de consumptieprijzen kunnen laag gehouden worden. Een eigen gebouw heeft zo zijn voordelen. We kunnen doen wat we willen, zeggen de twee mannen lachend. De bestuursleden en andere vrijwilligers steken de handen uit de mouwen als het gaat om het onderhoud van het pand. Ook zijn eens alle bouwvakkers uit het dorp gemobiliseerd om mee te helpen bij een verbouwing. De gemeente zorgt steeds voor de benodigde materialen, de mensen bouwen vervolgens zélf. Van Helvoirt en Van Zutphen vinden dat goed, zo versterk je immers de band met de inwoners onderling. vervolg op pagina 2. Prisma Informatief Van het bestuur 5 6 8

2 vervolg van pagina 1. Klooster Na al die jaren was de accommodatie aan renovatie toe, maar men besefte dat het gebouw eigenlijk niet meer van deze tijd is. Het is verouderd en daarnaast kampt het met een capaciteitsprobleem. De ingang ligt daarbij ver van de straat af. De Korenmolen functioneert goed, maar het aanzien is minder. Ontwikkelingen in Veghel brachten een en ander in een stroomversnelling. In het jaar 2004 heeft de gemeente Veghel de Structuurvisie Zijtaart vastgesteld, in overleg met de dorpsraad. Hierin wordt het idee uitgewerkt om De Korenmolen, de basisschool en de gymzaal in een multifunctionele accommodatie onder te brengen samen met (zorg)voorzieningen en woongedeelten. Als locatie had men het klooster op het oog. Ongeveer tegelijkertijd werd namelijk bekend, dat het klooster van de Zusters Franciscanessen in het centrum van het dorp vrijkomt. Het gebouw is 100 jaar oud en vormt een karakteristiek geheel met de rest van de historische kern. Het is inmiddels door de gemeente aangekocht. De zusters vonden het prima, dat er iets gemeenschappelijks in komt, beamen de bestuursleden. De gemeente hoopt op deze wijze de huidige knelpunten en capaciteitsproblemen voor de langere termijn op te lossen. Het bestuur heeft uiteraard wensen wat betreft de nieuwe behuizing. Zo moeten er goede afspraken gemaakt worden over de overname van de huidige locatie, het gebouw is immers eigendom van de stichting. Men gaat voortaan huur betalen en dat heeft gevolgen voor de exploitatie, die moet gezond zijn. Ook wil men een minstens zo grote zaal inclusief podium terughebben. We willen er iets goeds voor terug krijgen, lichten de twee toe. In de nieuwe situatie veranderen er zaken voor het bestuur. Enkel de beheerstaken blijven over, de verantwoordelijkheid voor groot onderhoud zal er niet meer zijn. Het bestuur gaat er vanuit, dat men er samen met de gemeente op een goede manier uitkomt. De onderlinge contacten zijn in ieder geval prima. In eerste instantie praat men niet over geld, maar over ideeën. Dat doet men bewust. De financiering komt later wel, is het idee. Plannen Naar aanleiding van het plan van de gemeente heeft het bestuur contact opgenomen met t Heft. De nadere invulling van het gemeenschapshuis binnen het kloostergebouw moest immers worden uitgewerkt. Naast de financiële kant dient de huidige rol als voorziening voor het verenigingsleven overeind te blijven. Adviseurs van Prisma Brabant hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van een (voorlopig) Programma van Eisen. Zij hebben geadviseerd over de juridische positie van de stichting en over de positionering van het Dorpshuis in Zijtaart om zo de profilering te verhelderen. De kansen en bedreigingen zijn op een rijtje gezet evenals aanbevelingen ter verbetering, onder meer van de functies vergaderen, beheer, muziek, publiek en horeca. In november 2005 zijn alle verenigingen in Zijtaart en huurders van het Dorpshuis uitgenodigd om te inventariseren wat men in het klooster graag zou wensen en waar behoefte aan is, bijvoorbeeld wat betreft de benodigde ruimte. De twee benadrukken, dat alles reëel moet zijn. We moeten natuurlijk wel met beide benen op de grond blijven, is hun beider mening. Vervolgens is aan de huidige en potentiële gebruikers gevraagd om een intentieverklaring te ondertekenen, waarin men toezegt steun te verlenen aan het initiatief van de stichting om te komen tot de bouw cq. inrichting van een multifunctionele accommodatie binnen het klooster. inmiddels zijn ongeveer 15 getekende verklaringen terugontvangen. De resultaten van alle genoemde stappen zijn in een notitie weergegeven en aan het bestuur gepresenteerd. Hun taak is nu om te bepalen wat ze als bestuur er zélf van vinden. Een bouwcommissie gaat het definitieve Programma van Eisen opstellen, met daarin onder meer een uitwerking van de specifieke ruimteindeling en multifunctionaliteit. In die commissie zitten naast de gemeente als initiatiefnemer, vertegenwoordigers van de basisschool en de woningcorporatie en iemand van het bestuur van stichting Dorpshuis. De gemeente is in het traject verantwoordelijk voor het onderdeel zorg. De bedoeling is, dat het totale plan eind 2006 klaar is. In 2007 kan de architect dan gaan tekenen en begin 2008 kan er met de bouw begonnen worden. Joost Andrik 2

3 Prestatievelden 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met opgroeiproblemen en aan ouders met opvoedproblemen 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers NieuwsHeft Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inmiddels staat wel vast dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd gaat worden op 1 januari De overheid wil, dat mensen zolang mogelijk in de eigen buurt blijven wonen, de zelfredzaamheid staat in de nieuwe wet voorop. Er wordt dus meer verwacht van het eigen initiatief van de burger. Daarnaast moeten burgers elkaar onderling meer zorg en ondersteuning bieden. Meedoen is kort samengevat het maatschappelijk doel van de WMO. Voor de gemeente is in de nieuwe wet een grote rol weggelegd, ook gemeenschapshuizen zijn belangrijke spelers. Prestatievelden In de WMO staan de randvoorwaarden voor gemeenten om lokaal hun eigen beleid in te richten. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Zij heeft de regierol in deze en heeft de vrijheid om zelf in te vullen welke voorzieningen ze wil realiseren. Er zijn 9 prestatievelden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en waarop zij haar beleid moet inrichten. In het kader staan de 9 prestatievelden op een rij. 5. Het bevorderen van maatschappelijke deelname en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem 6. In het kader daarvan verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem 7. Maatschappelijke opvang, waaronder die voor vrouwen en slachtoffers van huiselijk geweld 8. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid Gemeenschapshuizen Leven in de buurt is meer dan alleen wonen. Het gaat erom, dat mensen elkaar ontmoeten. Daar zijn voorzieningen voor nodig, zoals een gemeenschapshuis. Zo n ontmoetingscentrum moet dan wel toegankelijk zijn, een lage drempel hebben en een centrale plaats in de buurt innemen. Sleutelwoorden zijn: ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Op deze wijze worden sociale verbanden bevordert en neemt de leefbaarheid in de buurt toe. Een bestuur van een gemeenschapshuis kan zich op de WMO voorbereiden door na te denken over de betekenis van het gemeenschapshuis, nu én in de toekomst. Wat zijn mogelijke kansen en bedreigingen? Zijn er (nieuwe) samenwerkingspartners denkbaar, zoals scholen, bibliotheek en lokale ondernemers? Verder zijn er natuurlijk ook allerlei praktische vragen: Biedt het gemeenschapshuis voldoende faciliteiten voor verschillende organisaties en doelgroepen? Is de dienstverlening op orde of uit te breiden? Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar? Zijn er voldoende mensen vrijwillig en betaald om alle werkzaamheden te verrichten? Het is van belang om samen na te denken over de toekomst van de wijk, buurt of dorp, de belangen te bundelen en in gesprek te gaan met de gemeente. Die moet natuurlijk wel weten wat u belangrijk vindt! In het kader van de WMO zal de gemeente actief in contact treden met de burgers, bijvoorbeeld in de vorm van adviesraden. Laat daar uw stem horen! Als het om het bevorderen van de sociale samenhang gaat, is het gemeenschapshuis een onmisbare schakel. Vrijwilligers en het verenigingsleven komen er immers samen. Voor vragen, advies en ondersteuning kunt u bij t Heft terecht. Joost Andrik 3

4 t Heft komt naar u toe! t Heft wil de banden met haar leden verstevigen. Daartoe wil zij gemeenschapshuizen gaan bezoeken. Op deze wijze wordt de relatie met de leden verder opgebouwd en onderhouden. Het is voor t Heft een manier om informatie te brengen, om te laten zien wat t Heft voor de leden kan doen en betekenen. Tegelijkertijd is het ook informatie halen : leden kunnen tijdens de gesprekken aangeven waar ze mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen, welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen ze zien aankomen, waar ze hulp en ondersteuning bij nodig hebben. Door deze contacten weet t Heft: wat er speelt bij de leden in het algemeen wat er speelt bij de bezochte relaties in het bijzonder aan welke vormen van hulp, informatie en of ondersteuning leden behoeften hebben welke producten en/of diensten er ontwikkeld moeten worden welke onderwerpen op een ander niveau onder de aandacht moet worden gebracht (lokaal, provinciaal of landelijk) De bedoeling is, dat het open gesprekken zijn, vooral de uitwisseling is van belang. Vraagverkenning en behoeftepeiling staan voorop. Thema s waarbij t Heft ondersteuning en advies kan bieden zullen aan bod komen, zoals de WMO, subsidiemogelijkheden, digitalisering en wet- en regelgeving. Daarnaast is er aandacht voor de relatie met de gemeente, met de welzijnsinstelling, met andere gemeenschapshuizen, met de plaatselijke horeca. En de producten en diensten van t Heft natuurlijk. De gemeenschapshuizen worden versterkt door het bundelen van de krachten, ook gemeenten en welzijnsinstellingen zouden meer kunnen insteken op het versterken van gemeenschapshuizen: een groepscontract met t Heft voor alle huizen in de gemeente biedt vele voordelen. Leden van t Heft ontvangen een basispakket aan producten en diensten. Ze kunnen ook tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van overige dienstverlening. De lidmaatschapsprijs is afhankelijk van de draagkracht van de accommodatie (zie hiervoor Basispakket Lid worden van t Heft? Handboek Bestuur en Beheer NieuwsHeft, eigen nieuwsblad Helpdesk voor informatie en advies Website voor informatie en uitwisseling Deelname aan netwerkbijeenkomsten Deelname aan ontwikkel- en pilotprojecten Het is goedkoper, de organisatie als gemeente en welzijnsinstelling weet dat er voldoende deskundigheid en informatie beschikbaar is en dat advies tegen gereduceerd tarief kan worden verkregen. Na afloop van het bezoek moet er een helder beeld zijn van het betreffende gemeenschapshuis, qua vragen en behoeften en qua kenmerken, zoals de verschillende functies, aantal bezoekers etc. Om de terugkoppeling van de gespreksresultaten trends en ontwikkelingen mogelijk te maken worden deze gestandaardiseerd verwerkt. Overige dienstverlening tegen gereduceerd tarief Dienstverlening door een adviseur van Prisma Brabant Korting bij cursussen en symposia Brochures en rapporten tegen kostprijs Stichting t Heft Postbus JH Tilburg telefoon: (013) website: Uit de gesprekken kan voortvloeien: vraagformulering behoefteformulering artikel voor t Nieuwsheft namen van potentiële nieuwe leden directe hulp advies en ondersteuning Als het om trajecten met professionele inzet gaat schakelt t Heft adviseurs van Prisma Brabant in. Zij begeleiden regelmatig processen bij de nieuwbouw van accommodaties. Meestal zijn dit samenwerkingstrajecten tussen gemeente en gemeenschapshuis, doch ook steeds vaker trajecten waarin ook de woningcorporatie en de zorg participeren. Zij kunnen uw organisatie op diverse terreinen adviseren en ondersteunen, zowel juridisch als beleidsmatig. De dienstverlening bestaat uit (beleids)advisering, innovatie, projectbegeleiding, praktijkgericht onderzoek, organisatieadvies, deskundigheidsbevordering en professionalisering. Daarnaast kunnen de adviseurs uw organisatie ondersteunen bij de verbetering van de bedrijfsvoering. Advisering en begeleiding bij een (nieuw)- bouwtraject kan diverse onderdelen bevatten en is altijd maatwerk. Een en ander is uiteraard afhankelijk van uw wensen en die van uw partners waarmee u wilt samenwerken. Prisma Brabant hanteert een methodische wijze om vragen, behoeften en belangen van partijen in een samenwerkingsproces in kaart te brengen en te begeleiden. Mocht uw gemeenschapshuis een gesprek willen aangaan, dan kunt u contact opnemen met t Heft. Joost Andrik 4

5 ICT project wordt afgerond, de digitalisering gaat door! Na anderhalf jaar wordt binnenkort het project Gemeenschapshuizen Digitaal Bereikbaar afgesloten. Het project heeft subsidie ontvangen van het Oranjefonds en de provincie Noord-Brabant. Tijd om de balans op te maken en te bekijken in hoeverre de doelen uit het project ook werkelijk zijn gehaald. Veel energie is gestoken in het overtuigen van accommodaties van de noodzaak om te digitaliseren. Vaak zien gemeenschapshuizen nut en noodzaak wel in, maar ontbreekt het eenvoudig aan mensen en tijd om de digitale mogelijkheden en behoeften te verkennen en er ook iets mee te gaan doen. Als het gaat om digitalisering kom je in de praktijk drie soorten accommodaties tegen. De huizen, meestal de wat grotere, die helemaal bij de tijd zijn en op verschillende terreinen gebruik maken van de digitale mogelijkheden en de, veelal kleinere, gemeenschapshuizen, die (nog) niet toe zijn aan digitalisering. Een derde groep zijn dorps- en buurthuizen, die daar qua situatie tussen in zitten. Voor deze huizen is het vaak lastig om keuzes te maken over digitalisering. Ideeën genoeg, maar eigenlijk geen tijd om ze goed op te pakken. Vooral op deze categorie heeft het project zich met zijn aanpak gericht. Door hen te informeren en een aanbod te doen voor ondersteuning, zijn we er in geslaagd een aantal huizen over de streep te trekken. Meestal zijn deze accommodaties al wel begonnen met digitalisering, maar blijft een initiatief hangen in de drukke dagelijkse gang van zaken. Dorpshuis Den Eijkholt in Luyksgestel. Gebrek aan tijd, maar ook het feit dat maar een paar mensen werkelijk verstand hebben van automatisering en de mogelijkheden ervan, zorgen ervoor dat de computers nogal eens nagenoeg ongebruikt in het buurthuis staan. Vanuit het project is erop gehamerd dat het gebruik van computers niet zo maar uit de lucht moet komen vallen, maar dat dit goed moet worden voorbereid. Van tevoren bedenken waarom je wilt digitaliseren en vervolgens goed plannen wat je als eerste wilt. Bovendien moet men goed afspreken wie er zich mee bezig gaat houden. Dit moet je niet beperken tot één computerfanaat, maar de mensen erbij betrekken, die er in de accommodatie mee moeten werken. Een hinderpaal vormt dan ook nog vaak de financiering. Het aanschaffen van computers is een kostbare aangelegenheid. Als je het werkelijk wilt zul je eerst ook aandacht moeten geven aan de financiering. Ligt er eenmaal een goed plan dat wordt gedragen door het bestuur en anderen binnen de accommodatie, dan kan voortvarend met de uitvoering worden begonnen. Een uitstekend voorbeeld in het project is het dorpshuis Den Eijkholt in Luyksgestel. Van meet af aan hebben bestuur en beheer enthousiast deelgenomen aan het project. Eerst door de training te volgen, die in het 2005 werd aangeboden en vervolgens door uitdrukkelijk te kiezen voor het vergroten van de bereikbaarheid van hun dorpshuis. Gekozen is dan ook voor het bouwen van en on-line gaan met een eigen website. Tijdens de cursus hebben zij de basisvaardigheden onder de knie gekregen. Daarna zijn ze meteen aan de slag gegaan met het ontwerp. Ondersteund door de technische heldesk van het project Gemeenschapshuizen Digitaal Bereikbaar gaat eigen site van Den Eijkholt in september de lucht in. Daarmee wordt een project afgerond dat een impuls heeft gegeven aan het proces van denken en doen rond de digitale mogelijkheden voor accommodaties. Een zeer belangrijke conclusie uit het project is dan ook dat waar het project ophoudt dit nu al praktisch zijn vervolg zal krijgen in de verschillende initiatieven, die eruit zullen volgen. Geert Albers 5

6 Prisma Informatief Belastingen Vanaf 1 juli 2006 gaat de eerstedagsmelding (EDM) in. Op de verplichting tot het insturen er van geldt geen uitzondering. Alle werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst nemen, moeten deze werknemer middels een EDM voor de aanvang van de werkzaamheden aanmelden bij de Belastingdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar branches of sectoren. In de EDM moet u de volgende gegevens aanleveren: het loonheffingennummer van de inhoudingsplichtige het sociaal-fiscaalnummer van de werknemer de naam van de werknemer de geboortedatum van werknemer de datum van aanvang van de werkzaamheden heden die uw werknemer (nog) heeft. Kan die de huidige taak niet meer vervullen, maar zou hij of zij met ander werk wél een inkomen kunnen verdienen, dan is dat bepalend voor de mate van arbeidsgeschiktheid. De WIA onderstreept het belang van een gezonde werkomgeving en goede preventie van arbeidsongeschiktheid. Een stappenplan voor werkgevers kunt u downloaden van de website van het UWV. Europees Hof verbiedt afkoop vakantiedagen Werkgevers mogen de wettelijk verplichte vakantiedagen, die zijn overgebleven aan het einde van het jaar, niet afkopen. Werknemers moeten deze later opnemen. Dit heeft het Europese Hof begin april bepaald. Alleen bij beëindiging van het dienstverband mogen de overgebleven snipperdagen worden uitbetaald. De uitspraak geldt alleen voor het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Bij een vijfdaagse werkweek zijn dat er twintig. Arbo Elke organisatie met vijftien of meer werknemers is verplicht om een bedrijfshulpverlener (BHV er) aan te stellen. Binnen bedrijven met niet meer dan 15 aanwezige medewerkers, bezoekers en klanten mag de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. Voorwaarde is wel dat de werkgever over voldoende deskundigheid, ervaring en middelen beschikt en voor een goede vervangingsregeling zorgt. Zorg dat u de bezetting in de gaten houdt. Het blijkt dat in veel bedrijven de vervanging van afwezige BHV ers niet goed is geregeld. Een goed doordacht bedrijfshulpverleningsplan voorziet in een 'dekkende' bezetting. In het BHV-plan moet staan hoeveel hulpverleners er nodig zijn per locatie, wie op welke momenten afwezig is en welke BHV ers de taken van deze persoon zullen overnemen. Daarbij moeten heldere afspraken gemaakt worden om ieder risico uit te sluiten. U hoeft nu niet te denken dat er voor elke BHV er een vervanger aanwezig moet zijn. Dat hangt namelijk samen met het totale aantal bedrijfshulpverleners. Het uitgangspunt is dat er op elke vijftig werknemers één BHV er in het bedrijfspand moet zijn. Komt dit aantal in het gedrang, dan is het zaak het BHV-plan aan te passen. Een model BHV-plan kunt u downloaden van de MKB website. De website van het UWV. De Belastingdienst wil de melding op elektronische wijze ontvangen. Er wordt hiervoor aansluiting gezocht bij de procedure voor de loonaangifte. Wat is de WIA voor werkgevers? De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat ervan uit dat u er samen met uw zieke werknemer voor zorgt, dat er naar vermogen wordt gewerkt. Ook als die werknemer niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt blijft. De nieuwe wet sluit hiermee aan bij de Wet verbetering poortwachter en de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte. Bij de beoordeling van arbeidsgeschiktheid wordt in het nieuwe stelsel uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijk- 6

7 Bonus voor multifunctionele sportaccommodatie In 2006 en 2007 investeert het kabinet in totaal 9,9 miljoen in het multifunctioneel maken van sportaccommodaties. Gemeenten kunnen van deze investering profiteren door een subsidie aan te vragen van maximaal om sportaccommodaties geschikt te maken voor een breed gebruik. Dat moeten zij natuurlijk doen in samenspraak met de partijen die participeren in de sportaccommodaties! Denkt u dat de accommodatie waar uw sportvereniging is gevestigd in aanmerking komt voor de subsidie? Een vereiste is dat er aantoonbaar sprake is van aanpassing van de oorspronkelijke plannen voor multifunctioneel gebruik (behalve sport ook bijvoorbeeld onderwijs, activiteiten Website van MKB Nederland. Website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. voor jongeren/wijkbewoners en opvang). Het maakt niet uit of dat nieuwbouw of verbouwing van de bestaande faciliteiten betreft. Er worden veel subsidieaanvragen van gemeenten verwacht. Gaat uw gemeente (na overleg met u) een aanvraag indienen, help dan om een aanvraag op te stellen die kwalitatief goed in elkaar zit. Dat zal bij de beoordeling namelijk een grote rol spelen. Ook is een aanvraag kansrijker als er veel verschillende typen organisaties bij het voorstel zijn betrokken. Verder zal er (en daar kunt u weinig invloed op uitoefenen) sprake moeten zijn van een evenwichtige spreiding van subsidies over sportaccommodaties in plattelands- en grote gemeenten. Minder regels voor sportorganisaties Sportclubs hoeven in de toekomst geen logboek meer bij te houden waarin zij de werk- en rusttijden van hun vrijwilligers noteren. Ook zijn (sport)verenigingen niet meer verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), zoals die in het bedrijfsleven geldt, op te stellen als gevolg van een soepeler arbo-beleid voor de vrijwilligers. Verder hoeven sportverenigingen geen verzekering meer af te sluiten voor vrijwilligers die als verkeersregelaar optreden bij sportevenementen. Dit zou de clubs een hoop rompslomp en geld schelen. Met de bovengenoemde maatregelen wil het kabinet de sportsector tegemoet komen. Het kabinet zegt nog te kijken naar de eisen die aan bedrijfshulpverleners (BHV ers) in kleine organisaties worden gesteld. Het is in elk geval de bedoeling dat de getalsnorm van het aantal aanwezige BHV ers (1 op 50) wordt geschrapt. Verder wordt de georganiseerde sport uitgenodigd mee te denken over een sporteigen BHV-regeling. Ook topsporters krijgen van het kabinet meer armslag. Staatssecretaris Ross laat weten dat topsporters met een beurs extra bijverdiensten - die nu belast worden - mogen reserveren tot na de sportcarrière. Daarmee kunnen zij een studie betalen of een brug slaan naar een andere baan. Joost Lukassen Website van Rendement, een nieuws- en adviesmagazine over bedrijfsvoering bij (middel)grote ondernemingen. 7

8 VAN HET BESTUUR Samen zaken bespreken en aanpakken in betrokkenheid met je directe leefomgeving. Dát is leefbaarheid in je dorp of wijk.gemeenschappelijke belevenissen en gemeenschappelijk gevoelens herkennen we rond grote evenementen en gebeurtenissen, zoals op dit moment bij het Wereldkampioenschap voetballen. Na afloop van een dergelijke gebeurtenis is er weer snel het dagelijkse ritme in de eigen, vertrouwde omgeving: je eigen buurt, wijk of dorp. Een gemeenschapshuis in je nabije omgeving is een functionele plaats om de zaken te realiseren. Je kent elkaar en de plaatselijke situatie immers het beste. De accommodatie is als een kloppend hart van de gemeenschap. Er zijn daarvan vele mooie en goede voorbeelden te geven. In de artikelenserie Gemeenschapshuis onder de loep laten we u steeds kennismaken met de grote diversiteit aan gemeenschaphuizen, met alle mogelijkheden en problemen. In dit nummer van het Nieuwsheft als voorbeeld de verhuizing van een accommodatie binnen de kleine kern Zijtaart. Er zijn natuurlijk onderlinge verschillen, er is echter ook veel gemeenschappelijks. Er is daarom veel van elkaar te leren. Het is onnodig om telkens opnieuw het wiel uit te vinden. U kunt zich bij het provinciaal platform t Heft aansluiten. Voor vele vragen en kansen over bijvoorbeeld de invoering en gevolgen van de WMO in uw gemeente kunt u bij t Heft terecht. t Heft komt ook naar u toe! Om goed te weten wat er onder de leden leeft gaan daartoe gemeenschapshuizen bezocht worden. De projecten rondom digitalisering zijn goed verlopen. De website van t Heft zélf is aan vernieuwing toe. Vanaf september zal de nieuwe site in de lucht zijn, met meer informatie, een breder bereik en zodoende meer communicatie. Eén van de uitbreidingen zal zijn, dat er een overzicht komt van de aangesloten gemeenschapshuizen, compleet met foto en gegevens. Via een plattegrond van Noord-Brabant op het scherm kunt u ze straks snel vinden. Als bestuur van t Heft waren wij op 11 mei jl. gastheer voor een zich ontwikkelend landelijk netwerk van provinciale platforms voor gemeenschapshuizen. Hier ontmoeten de provinciale organisaties elkaar. Een prima netwerk waar je van elkaar leert en waar je elkaar kunt versterken. t Heft blijft zich inzetten voor u: de gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. Het gemeenschapshuis is het kloppend hart van de gemeenschap. Namens het bestuur, Jan van den Broek Cursussen Platform t Heft Sociale Hygiëne Deze cursus is voor iedereen die op verantwoorde wijze alcohol wil schenken en verkopen en daarmee voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld in de Drank- en Horecawet. U kunt zich aanmelden voor de cursus die wij bij voldoende aanmeldingen kunnen opstarten ter voorbereiding op het centrale examen op 2 november Enkele aanmeldingen zijn al binnen. Vraag de informatie op en meldt u aan voor 10 september! Vijf avonden (maandag of woensdag) ter voorbereiding op het centraal examen SVH, inclusief materiaal en cursusgeld voor 165,00. Heftleden ontvangen 20,00 korting en betalen 145,00. Cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (cursus barhulp) Het betreft één instructieavond. Deze avonden worden veelal op verzoek op locatie georganiseerd, waarbij 10,00 per deelnemer wordt betaald. Basiscursus Bedrijfshulpverlening bij P3 Transfer in Breda Vier dagdelen, met lunch. Heftleden betalen 270,00. Niet-leden betalen 310,00. Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening bij P3 Transfer in Breda Twee dagdelen, met lunch. Heftleden betalen 155,00. Niet-leden betalen 185,00. N.B. In diverse gemeenten is het mogelijk subsidie aan te vragen voor deskundigheidsbevordering. Aangezien dit per gemeente wordt ingevuld, verwijzen wij u naar de website van uw gemeente of neem contact op met de afdeling Welzijn. Voor meer informatie: Rian Hoeijmans Prisma Brabant Telefoon: (013) COLOFON NieuwsHeft is een uitgave van Platform t Heft in samenwerking met Prisma Brabant. Redactie: Joost Andrik Tonny Brabers Jan van den Broek Hans Ursem Druk: Drukkerij Deko, Tilburg Contactgegevens: Prisma Brabant Postbus JH TILBURG tel: (013) fax: (013) website: 8

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

NieuwsHeft. Moderne digitale poort opengezet. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen

NieuwsHeft. Moderne digitale poort opengezet. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen Jaargang 10 - nummer 3 - oktober 2006 Moderne digitale poort opengezet Woensdag 11 oktober 2006 heeft gemeenschapshuis Den Eijkholt in Luijksgestel de deuren opengezet om de digitalisering ruim baan te

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding In het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling is in bijlage 1 Handreiking onder het hoofdstuk Beleid vermeld dat de stuurgroep bij ontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp Vragen & discussie Voor, tijdens en na keukentafelgesprek Keukentafelgesprek De levensloop theorie prof. Paul Houben Rol Vrijwillige Ouderenadvisering

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

CASnr. Ingek. 2 8 JAN. 2015

CASnr. Ingek. 2 8 JAN. 2015 2015/5925 GRIF 28-1-2015 16-4-2015 Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Provincie Limburg PS DOCnr. Ingek. 2 8 JAN. 2015 CASnr. ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n) CULT

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA)

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Inleiding In het integraal dorpsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Helenaveen

Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Helenaveen Inleiding Bij het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Resultaten maatschappelijke dialoog

Resultaten maatschappelijke dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Veere Dinsdag 31 mei 2016, Verenigingsgebouw "Het Akkoord" Deelnemers Aanwezig Stadsraad Veere Toneelvereniging Tot Leringhe ende Vermaeck Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Betreft: Culture activiteiten Beuningen

Betreft: Culture activiteiten Beuningen Betreft: Culture activiteiten Beuningen Titel activiteit: Hierbij willen we een aanvraag doen voor de activiteit: Culturele activiteiten Beuningen! Datum & locatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein.

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. inspiratie en aanvulling voor de notitie De Kracht van Winterswijk Deze korte PvdA notitie biedt inspiratie voor de opstellers van de notitie De Kracht

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Samen denken Samen doen.

Samen denken Samen doen. Samen denken Samen doen. Verslag van de thema avond Samen denken Samen doen op 5 juni 2012. De thema avond Samen denken Samen doen werd op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm Gehandicaptenbeleid Mill

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie