Jaargang 10 - nummer 2 - juni Gemeenschapshuis onder de loep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep"

Transcriptie

1 Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De Korenmolen. Digitalisering gaat door! 4 In Zijtaart gemeente Veghel is onlangs een bijzonder jubileum geweest. In april van 2006 vierde Stichting Dorpshuis De Korenmolen met een receptie en een feestavond haar 25-jarig bestaan, in de wetenschap dat hun huidige accommodatie binnen afzienbare tijd gesloopt gaat worden. Er liggen plannen voor een voortzetting in een voormalig klooster, samen met andere organisaties. Bestuursleden Chris van Helvoirt en Cor van Zutphen lichten de ontwikkelingen toe. De twee leden van het bestuur omschrijven Zijtaart als gemoedelijk, als een goede eenheid. Iedereen werkt samen en het dorp kent een bloeiend verenigingsleven. Een kwart eeuw geleden had de dorpsgemeenschap behoefte aan een verenigingsgebouw, de financiering daarvan vormde echter een probleem. Veel huishoudens hebben toen aan het verzoek voldaan om fl. 100,- bij te dragen en zo kon daadwerkelijk met de bouw van het Dorpshuis begonnen worden. Vooral de combinatie van een flinke (gym)zaal met een ruim podium roemen zij, waardoor grote evenementen zoals carnaval mogelijk zijn. Onder meer de toneelvereniging en de fanfare maken er dankbaar gebruik van. Het is uniek, eigenlijk zou elk dorp dat moeten hebben, aldus de bestuursleden. In het gemeenschapshuis is verder een peuterspeelzaal gevestigd en de Bond van Ouderen vindt er onderdak. Iedereen uit Zijtaart komt wel eens in De Korenmolen. Het Dorpshuis is eigendom van de stichting en draait op zich goed, zonder een exploitatiesubsidie van de gemeente. De huur en de consumptieprijzen kunnen laag gehouden worden. Een eigen gebouw heeft zo zijn voordelen. We kunnen doen wat we willen, zeggen de twee mannen lachend. De bestuursleden en andere vrijwilligers steken de handen uit de mouwen als het gaat om het onderhoud van het pand. Ook zijn eens alle bouwvakkers uit het dorp gemobiliseerd om mee te helpen bij een verbouwing. De gemeente zorgt steeds voor de benodigde materialen, de mensen bouwen vervolgens zélf. Van Helvoirt en Van Zutphen vinden dat goed, zo versterk je immers de band met de inwoners onderling. vervolg op pagina 2. Prisma Informatief Van het bestuur 5 6 8

2 vervolg van pagina 1. Klooster Na al die jaren was de accommodatie aan renovatie toe, maar men besefte dat het gebouw eigenlijk niet meer van deze tijd is. Het is verouderd en daarnaast kampt het met een capaciteitsprobleem. De ingang ligt daarbij ver van de straat af. De Korenmolen functioneert goed, maar het aanzien is minder. Ontwikkelingen in Veghel brachten een en ander in een stroomversnelling. In het jaar 2004 heeft de gemeente Veghel de Structuurvisie Zijtaart vastgesteld, in overleg met de dorpsraad. Hierin wordt het idee uitgewerkt om De Korenmolen, de basisschool en de gymzaal in een multifunctionele accommodatie onder te brengen samen met (zorg)voorzieningen en woongedeelten. Als locatie had men het klooster op het oog. Ongeveer tegelijkertijd werd namelijk bekend, dat het klooster van de Zusters Franciscanessen in het centrum van het dorp vrijkomt. Het gebouw is 100 jaar oud en vormt een karakteristiek geheel met de rest van de historische kern. Het is inmiddels door de gemeente aangekocht. De zusters vonden het prima, dat er iets gemeenschappelijks in komt, beamen de bestuursleden. De gemeente hoopt op deze wijze de huidige knelpunten en capaciteitsproblemen voor de langere termijn op te lossen. Het bestuur heeft uiteraard wensen wat betreft de nieuwe behuizing. Zo moeten er goede afspraken gemaakt worden over de overname van de huidige locatie, het gebouw is immers eigendom van de stichting. Men gaat voortaan huur betalen en dat heeft gevolgen voor de exploitatie, die moet gezond zijn. Ook wil men een minstens zo grote zaal inclusief podium terughebben. We willen er iets goeds voor terug krijgen, lichten de twee toe. In de nieuwe situatie veranderen er zaken voor het bestuur. Enkel de beheerstaken blijven over, de verantwoordelijkheid voor groot onderhoud zal er niet meer zijn. Het bestuur gaat er vanuit, dat men er samen met de gemeente op een goede manier uitkomt. De onderlinge contacten zijn in ieder geval prima. In eerste instantie praat men niet over geld, maar over ideeën. Dat doet men bewust. De financiering komt later wel, is het idee. Plannen Naar aanleiding van het plan van de gemeente heeft het bestuur contact opgenomen met t Heft. De nadere invulling van het gemeenschapshuis binnen het kloostergebouw moest immers worden uitgewerkt. Naast de financiële kant dient de huidige rol als voorziening voor het verenigingsleven overeind te blijven. Adviseurs van Prisma Brabant hebben ondersteuning geboden bij het opstellen van een (voorlopig) Programma van Eisen. Zij hebben geadviseerd over de juridische positie van de stichting en over de positionering van het Dorpshuis in Zijtaart om zo de profilering te verhelderen. De kansen en bedreigingen zijn op een rijtje gezet evenals aanbevelingen ter verbetering, onder meer van de functies vergaderen, beheer, muziek, publiek en horeca. In november 2005 zijn alle verenigingen in Zijtaart en huurders van het Dorpshuis uitgenodigd om te inventariseren wat men in het klooster graag zou wensen en waar behoefte aan is, bijvoorbeeld wat betreft de benodigde ruimte. De twee benadrukken, dat alles reëel moet zijn. We moeten natuurlijk wel met beide benen op de grond blijven, is hun beider mening. Vervolgens is aan de huidige en potentiële gebruikers gevraagd om een intentieverklaring te ondertekenen, waarin men toezegt steun te verlenen aan het initiatief van de stichting om te komen tot de bouw cq. inrichting van een multifunctionele accommodatie binnen het klooster. inmiddels zijn ongeveer 15 getekende verklaringen terugontvangen. De resultaten van alle genoemde stappen zijn in een notitie weergegeven en aan het bestuur gepresenteerd. Hun taak is nu om te bepalen wat ze als bestuur er zélf van vinden. Een bouwcommissie gaat het definitieve Programma van Eisen opstellen, met daarin onder meer een uitwerking van de specifieke ruimteindeling en multifunctionaliteit. In die commissie zitten naast de gemeente als initiatiefnemer, vertegenwoordigers van de basisschool en de woningcorporatie en iemand van het bestuur van stichting Dorpshuis. De gemeente is in het traject verantwoordelijk voor het onderdeel zorg. De bedoeling is, dat het totale plan eind 2006 klaar is. In 2007 kan de architect dan gaan tekenen en begin 2008 kan er met de bouw begonnen worden. Joost Andrik 2

3 Prestatievelden 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met opgroeiproblemen en aan ouders met opvoedproblemen 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers NieuwsHeft Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inmiddels staat wel vast dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd gaat worden op 1 januari De overheid wil, dat mensen zolang mogelijk in de eigen buurt blijven wonen, de zelfredzaamheid staat in de nieuwe wet voorop. Er wordt dus meer verwacht van het eigen initiatief van de burger. Daarnaast moeten burgers elkaar onderling meer zorg en ondersteuning bieden. Meedoen is kort samengevat het maatschappelijk doel van de WMO. Voor de gemeente is in de nieuwe wet een grote rol weggelegd, ook gemeenschapshuizen zijn belangrijke spelers. Prestatievelden In de WMO staan de randvoorwaarden voor gemeenten om lokaal hun eigen beleid in te richten. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Zij heeft de regierol in deze en heeft de vrijheid om zelf in te vullen welke voorzieningen ze wil realiseren. Er zijn 9 prestatievelden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en waarop zij haar beleid moet inrichten. In het kader staan de 9 prestatievelden op een rij. 5. Het bevorderen van maatschappelijke deelname en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem 6. In het kader daarvan verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem 7. Maatschappelijke opvang, waaronder die voor vrouwen en slachtoffers van huiselijk geweld 8. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid Gemeenschapshuizen Leven in de buurt is meer dan alleen wonen. Het gaat erom, dat mensen elkaar ontmoeten. Daar zijn voorzieningen voor nodig, zoals een gemeenschapshuis. Zo n ontmoetingscentrum moet dan wel toegankelijk zijn, een lage drempel hebben en een centrale plaats in de buurt innemen. Sleutelwoorden zijn: ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Op deze wijze worden sociale verbanden bevordert en neemt de leefbaarheid in de buurt toe. Een bestuur van een gemeenschapshuis kan zich op de WMO voorbereiden door na te denken over de betekenis van het gemeenschapshuis, nu én in de toekomst. Wat zijn mogelijke kansen en bedreigingen? Zijn er (nieuwe) samenwerkingspartners denkbaar, zoals scholen, bibliotheek en lokale ondernemers? Verder zijn er natuurlijk ook allerlei praktische vragen: Biedt het gemeenschapshuis voldoende faciliteiten voor verschillende organisaties en doelgroepen? Is de dienstverlening op orde of uit te breiden? Zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar? Zijn er voldoende mensen vrijwillig en betaald om alle werkzaamheden te verrichten? Het is van belang om samen na te denken over de toekomst van de wijk, buurt of dorp, de belangen te bundelen en in gesprek te gaan met de gemeente. Die moet natuurlijk wel weten wat u belangrijk vindt! In het kader van de WMO zal de gemeente actief in contact treden met de burgers, bijvoorbeeld in de vorm van adviesraden. Laat daar uw stem horen! Als het om het bevorderen van de sociale samenhang gaat, is het gemeenschapshuis een onmisbare schakel. Vrijwilligers en het verenigingsleven komen er immers samen. Voor vragen, advies en ondersteuning kunt u bij t Heft terecht. Joost Andrik 3

4 t Heft komt naar u toe! t Heft wil de banden met haar leden verstevigen. Daartoe wil zij gemeenschapshuizen gaan bezoeken. Op deze wijze wordt de relatie met de leden verder opgebouwd en onderhouden. Het is voor t Heft een manier om informatie te brengen, om te laten zien wat t Heft voor de leden kan doen en betekenen. Tegelijkertijd is het ook informatie halen : leden kunnen tijdens de gesprekken aangeven waar ze mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen, welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen ze zien aankomen, waar ze hulp en ondersteuning bij nodig hebben. Door deze contacten weet t Heft: wat er speelt bij de leden in het algemeen wat er speelt bij de bezochte relaties in het bijzonder aan welke vormen van hulp, informatie en of ondersteuning leden behoeften hebben welke producten en/of diensten er ontwikkeld moeten worden welke onderwerpen op een ander niveau onder de aandacht moet worden gebracht (lokaal, provinciaal of landelijk) De bedoeling is, dat het open gesprekken zijn, vooral de uitwisseling is van belang. Vraagverkenning en behoeftepeiling staan voorop. Thema s waarbij t Heft ondersteuning en advies kan bieden zullen aan bod komen, zoals de WMO, subsidiemogelijkheden, digitalisering en wet- en regelgeving. Daarnaast is er aandacht voor de relatie met de gemeente, met de welzijnsinstelling, met andere gemeenschapshuizen, met de plaatselijke horeca. En de producten en diensten van t Heft natuurlijk. De gemeenschapshuizen worden versterkt door het bundelen van de krachten, ook gemeenten en welzijnsinstellingen zouden meer kunnen insteken op het versterken van gemeenschapshuizen: een groepscontract met t Heft voor alle huizen in de gemeente biedt vele voordelen. Leden van t Heft ontvangen een basispakket aan producten en diensten. Ze kunnen ook tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van overige dienstverlening. De lidmaatschapsprijs is afhankelijk van de draagkracht van de accommodatie (zie hiervoor Basispakket Lid worden van t Heft? Handboek Bestuur en Beheer NieuwsHeft, eigen nieuwsblad Helpdesk voor informatie en advies Website voor informatie en uitwisseling Deelname aan netwerkbijeenkomsten Deelname aan ontwikkel- en pilotprojecten Het is goedkoper, de organisatie als gemeente en welzijnsinstelling weet dat er voldoende deskundigheid en informatie beschikbaar is en dat advies tegen gereduceerd tarief kan worden verkregen. Na afloop van het bezoek moet er een helder beeld zijn van het betreffende gemeenschapshuis, qua vragen en behoeften en qua kenmerken, zoals de verschillende functies, aantal bezoekers etc. Om de terugkoppeling van de gespreksresultaten trends en ontwikkelingen mogelijk te maken worden deze gestandaardiseerd verwerkt. Overige dienstverlening tegen gereduceerd tarief Dienstverlening door een adviseur van Prisma Brabant Korting bij cursussen en symposia Brochures en rapporten tegen kostprijs Stichting t Heft Postbus JH Tilburg telefoon: (013) website: Uit de gesprekken kan voortvloeien: vraagformulering behoefteformulering artikel voor t Nieuwsheft namen van potentiële nieuwe leden directe hulp advies en ondersteuning Als het om trajecten met professionele inzet gaat schakelt t Heft adviseurs van Prisma Brabant in. Zij begeleiden regelmatig processen bij de nieuwbouw van accommodaties. Meestal zijn dit samenwerkingstrajecten tussen gemeente en gemeenschapshuis, doch ook steeds vaker trajecten waarin ook de woningcorporatie en de zorg participeren. Zij kunnen uw organisatie op diverse terreinen adviseren en ondersteunen, zowel juridisch als beleidsmatig. De dienstverlening bestaat uit (beleids)advisering, innovatie, projectbegeleiding, praktijkgericht onderzoek, organisatieadvies, deskundigheidsbevordering en professionalisering. Daarnaast kunnen de adviseurs uw organisatie ondersteunen bij de verbetering van de bedrijfsvoering. Advisering en begeleiding bij een (nieuw)- bouwtraject kan diverse onderdelen bevatten en is altijd maatwerk. Een en ander is uiteraard afhankelijk van uw wensen en die van uw partners waarmee u wilt samenwerken. Prisma Brabant hanteert een methodische wijze om vragen, behoeften en belangen van partijen in een samenwerkingsproces in kaart te brengen en te begeleiden. Mocht uw gemeenschapshuis een gesprek willen aangaan, dan kunt u contact opnemen met t Heft. Joost Andrik 4

5 ICT project wordt afgerond, de digitalisering gaat door! Na anderhalf jaar wordt binnenkort het project Gemeenschapshuizen Digitaal Bereikbaar afgesloten. Het project heeft subsidie ontvangen van het Oranjefonds en de provincie Noord-Brabant. Tijd om de balans op te maken en te bekijken in hoeverre de doelen uit het project ook werkelijk zijn gehaald. Veel energie is gestoken in het overtuigen van accommodaties van de noodzaak om te digitaliseren. Vaak zien gemeenschapshuizen nut en noodzaak wel in, maar ontbreekt het eenvoudig aan mensen en tijd om de digitale mogelijkheden en behoeften te verkennen en er ook iets mee te gaan doen. Als het gaat om digitalisering kom je in de praktijk drie soorten accommodaties tegen. De huizen, meestal de wat grotere, die helemaal bij de tijd zijn en op verschillende terreinen gebruik maken van de digitale mogelijkheden en de, veelal kleinere, gemeenschapshuizen, die (nog) niet toe zijn aan digitalisering. Een derde groep zijn dorps- en buurthuizen, die daar qua situatie tussen in zitten. Voor deze huizen is het vaak lastig om keuzes te maken over digitalisering. Ideeën genoeg, maar eigenlijk geen tijd om ze goed op te pakken. Vooral op deze categorie heeft het project zich met zijn aanpak gericht. Door hen te informeren en een aanbod te doen voor ondersteuning, zijn we er in geslaagd een aantal huizen over de streep te trekken. Meestal zijn deze accommodaties al wel begonnen met digitalisering, maar blijft een initiatief hangen in de drukke dagelijkse gang van zaken. Dorpshuis Den Eijkholt in Luyksgestel. Gebrek aan tijd, maar ook het feit dat maar een paar mensen werkelijk verstand hebben van automatisering en de mogelijkheden ervan, zorgen ervoor dat de computers nogal eens nagenoeg ongebruikt in het buurthuis staan. Vanuit het project is erop gehamerd dat het gebruik van computers niet zo maar uit de lucht moet komen vallen, maar dat dit goed moet worden voorbereid. Van tevoren bedenken waarom je wilt digitaliseren en vervolgens goed plannen wat je als eerste wilt. Bovendien moet men goed afspreken wie er zich mee bezig gaat houden. Dit moet je niet beperken tot één computerfanaat, maar de mensen erbij betrekken, die er in de accommodatie mee moeten werken. Een hinderpaal vormt dan ook nog vaak de financiering. Het aanschaffen van computers is een kostbare aangelegenheid. Als je het werkelijk wilt zul je eerst ook aandacht moeten geven aan de financiering. Ligt er eenmaal een goed plan dat wordt gedragen door het bestuur en anderen binnen de accommodatie, dan kan voortvarend met de uitvoering worden begonnen. Een uitstekend voorbeeld in het project is het dorpshuis Den Eijkholt in Luyksgestel. Van meet af aan hebben bestuur en beheer enthousiast deelgenomen aan het project. Eerst door de training te volgen, die in het 2005 werd aangeboden en vervolgens door uitdrukkelijk te kiezen voor het vergroten van de bereikbaarheid van hun dorpshuis. Gekozen is dan ook voor het bouwen van en on-line gaan met een eigen website. Tijdens de cursus hebben zij de basisvaardigheden onder de knie gekregen. Daarna zijn ze meteen aan de slag gegaan met het ontwerp. Ondersteund door de technische heldesk van het project Gemeenschapshuizen Digitaal Bereikbaar gaat eigen site van Den Eijkholt in september de lucht in. Daarmee wordt een project afgerond dat een impuls heeft gegeven aan het proces van denken en doen rond de digitale mogelijkheden voor accommodaties. Een zeer belangrijke conclusie uit het project is dan ook dat waar het project ophoudt dit nu al praktisch zijn vervolg zal krijgen in de verschillende initiatieven, die eruit zullen volgen. Geert Albers 5

6 Prisma Informatief Belastingen Vanaf 1 juli 2006 gaat de eerstedagsmelding (EDM) in. Op de verplichting tot het insturen er van geldt geen uitzondering. Alle werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst nemen, moeten deze werknemer middels een EDM voor de aanvang van de werkzaamheden aanmelden bij de Belastingdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar branches of sectoren. In de EDM moet u de volgende gegevens aanleveren: het loonheffingennummer van de inhoudingsplichtige het sociaal-fiscaalnummer van de werknemer de naam van de werknemer de geboortedatum van werknemer de datum van aanvang van de werkzaamheden heden die uw werknemer (nog) heeft. Kan die de huidige taak niet meer vervullen, maar zou hij of zij met ander werk wél een inkomen kunnen verdienen, dan is dat bepalend voor de mate van arbeidsgeschiktheid. De WIA onderstreept het belang van een gezonde werkomgeving en goede preventie van arbeidsongeschiktheid. Een stappenplan voor werkgevers kunt u downloaden van de website van het UWV. Europees Hof verbiedt afkoop vakantiedagen Werkgevers mogen de wettelijk verplichte vakantiedagen, die zijn overgebleven aan het einde van het jaar, niet afkopen. Werknemers moeten deze later opnemen. Dit heeft het Europese Hof begin april bepaald. Alleen bij beëindiging van het dienstverband mogen de overgebleven snipperdagen worden uitbetaald. De uitspraak geldt alleen voor het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Bij een vijfdaagse werkweek zijn dat er twintig. Arbo Elke organisatie met vijftien of meer werknemers is verplicht om een bedrijfshulpverlener (BHV er) aan te stellen. Binnen bedrijven met niet meer dan 15 aanwezige medewerkers, bezoekers en klanten mag de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. Voorwaarde is wel dat de werkgever over voldoende deskundigheid, ervaring en middelen beschikt en voor een goede vervangingsregeling zorgt. Zorg dat u de bezetting in de gaten houdt. Het blijkt dat in veel bedrijven de vervanging van afwezige BHV ers niet goed is geregeld. Een goed doordacht bedrijfshulpverleningsplan voorziet in een 'dekkende' bezetting. In het BHV-plan moet staan hoeveel hulpverleners er nodig zijn per locatie, wie op welke momenten afwezig is en welke BHV ers de taken van deze persoon zullen overnemen. Daarbij moeten heldere afspraken gemaakt worden om ieder risico uit te sluiten. U hoeft nu niet te denken dat er voor elke BHV er een vervanger aanwezig moet zijn. Dat hangt namelijk samen met het totale aantal bedrijfshulpverleners. Het uitgangspunt is dat er op elke vijftig werknemers één BHV er in het bedrijfspand moet zijn. Komt dit aantal in het gedrang, dan is het zaak het BHV-plan aan te passen. Een model BHV-plan kunt u downloaden van de MKB website. De website van het UWV. De Belastingdienst wil de melding op elektronische wijze ontvangen. Er wordt hiervoor aansluiting gezocht bij de procedure voor de loonaangifte. Wat is de WIA voor werkgevers? De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat ervan uit dat u er samen met uw zieke werknemer voor zorgt, dat er naar vermogen wordt gewerkt. Ook als die werknemer niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt blijft. De nieuwe wet sluit hiermee aan bij de Wet verbetering poortwachter en de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte. Bij de beoordeling van arbeidsgeschiktheid wordt in het nieuwe stelsel uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijk- 6

7 Bonus voor multifunctionele sportaccommodatie In 2006 en 2007 investeert het kabinet in totaal 9,9 miljoen in het multifunctioneel maken van sportaccommodaties. Gemeenten kunnen van deze investering profiteren door een subsidie aan te vragen van maximaal om sportaccommodaties geschikt te maken voor een breed gebruik. Dat moeten zij natuurlijk doen in samenspraak met de partijen die participeren in de sportaccommodaties! Denkt u dat de accommodatie waar uw sportvereniging is gevestigd in aanmerking komt voor de subsidie? Een vereiste is dat er aantoonbaar sprake is van aanpassing van de oorspronkelijke plannen voor multifunctioneel gebruik (behalve sport ook bijvoorbeeld onderwijs, activiteiten Website van MKB Nederland. Website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. voor jongeren/wijkbewoners en opvang). Het maakt niet uit of dat nieuwbouw of verbouwing van de bestaande faciliteiten betreft. Er worden veel subsidieaanvragen van gemeenten verwacht. Gaat uw gemeente (na overleg met u) een aanvraag indienen, help dan om een aanvraag op te stellen die kwalitatief goed in elkaar zit. Dat zal bij de beoordeling namelijk een grote rol spelen. Ook is een aanvraag kansrijker als er veel verschillende typen organisaties bij het voorstel zijn betrokken. Verder zal er (en daar kunt u weinig invloed op uitoefenen) sprake moeten zijn van een evenwichtige spreiding van subsidies over sportaccommodaties in plattelands- en grote gemeenten. Minder regels voor sportorganisaties Sportclubs hoeven in de toekomst geen logboek meer bij te houden waarin zij de werk- en rusttijden van hun vrijwilligers noteren. Ook zijn (sport)verenigingen niet meer verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), zoals die in het bedrijfsleven geldt, op te stellen als gevolg van een soepeler arbo-beleid voor de vrijwilligers. Verder hoeven sportverenigingen geen verzekering meer af te sluiten voor vrijwilligers die als verkeersregelaar optreden bij sportevenementen. Dit zou de clubs een hoop rompslomp en geld schelen. Met de bovengenoemde maatregelen wil het kabinet de sportsector tegemoet komen. Het kabinet zegt nog te kijken naar de eisen die aan bedrijfshulpverleners (BHV ers) in kleine organisaties worden gesteld. Het is in elk geval de bedoeling dat de getalsnorm van het aantal aanwezige BHV ers (1 op 50) wordt geschrapt. Verder wordt de georganiseerde sport uitgenodigd mee te denken over een sporteigen BHV-regeling. Ook topsporters krijgen van het kabinet meer armslag. Staatssecretaris Ross laat weten dat topsporters met een beurs extra bijverdiensten - die nu belast worden - mogen reserveren tot na de sportcarrière. Daarmee kunnen zij een studie betalen of een brug slaan naar een andere baan. Joost Lukassen Website van Rendement, een nieuws- en adviesmagazine over bedrijfsvoering bij (middel)grote ondernemingen. 7

8 VAN HET BESTUUR Samen zaken bespreken en aanpakken in betrokkenheid met je directe leefomgeving. Dát is leefbaarheid in je dorp of wijk.gemeenschappelijke belevenissen en gemeenschappelijk gevoelens herkennen we rond grote evenementen en gebeurtenissen, zoals op dit moment bij het Wereldkampioenschap voetballen. Na afloop van een dergelijke gebeurtenis is er weer snel het dagelijkse ritme in de eigen, vertrouwde omgeving: je eigen buurt, wijk of dorp. Een gemeenschapshuis in je nabije omgeving is een functionele plaats om de zaken te realiseren. Je kent elkaar en de plaatselijke situatie immers het beste. De accommodatie is als een kloppend hart van de gemeenschap. Er zijn daarvan vele mooie en goede voorbeelden te geven. In de artikelenserie Gemeenschapshuis onder de loep laten we u steeds kennismaken met de grote diversiteit aan gemeenschaphuizen, met alle mogelijkheden en problemen. In dit nummer van het Nieuwsheft als voorbeeld de verhuizing van een accommodatie binnen de kleine kern Zijtaart. Er zijn natuurlijk onderlinge verschillen, er is echter ook veel gemeenschappelijks. Er is daarom veel van elkaar te leren. Het is onnodig om telkens opnieuw het wiel uit te vinden. U kunt zich bij het provinciaal platform t Heft aansluiten. Voor vele vragen en kansen over bijvoorbeeld de invoering en gevolgen van de WMO in uw gemeente kunt u bij t Heft terecht. t Heft komt ook naar u toe! Om goed te weten wat er onder de leden leeft gaan daartoe gemeenschapshuizen bezocht worden. De projecten rondom digitalisering zijn goed verlopen. De website van t Heft zélf is aan vernieuwing toe. Vanaf september zal de nieuwe site in de lucht zijn, met meer informatie, een breder bereik en zodoende meer communicatie. Eén van de uitbreidingen zal zijn, dat er een overzicht komt van de aangesloten gemeenschapshuizen, compleet met foto en gegevens. Via een plattegrond van Noord-Brabant op het scherm kunt u ze straks snel vinden. Als bestuur van t Heft waren wij op 11 mei jl. gastheer voor een zich ontwikkelend landelijk netwerk van provinciale platforms voor gemeenschapshuizen. Hier ontmoeten de provinciale organisaties elkaar. Een prima netwerk waar je van elkaar leert en waar je elkaar kunt versterken. t Heft blijft zich inzetten voor u: de gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. Het gemeenschapshuis is het kloppend hart van de gemeenschap. Namens het bestuur, Jan van den Broek Cursussen Platform t Heft Sociale Hygiëne Deze cursus is voor iedereen die op verantwoorde wijze alcohol wil schenken en verkopen en daarmee voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld in de Drank- en Horecawet. U kunt zich aanmelden voor de cursus die wij bij voldoende aanmeldingen kunnen opstarten ter voorbereiding op het centrale examen op 2 november Enkele aanmeldingen zijn al binnen. Vraag de informatie op en meldt u aan voor 10 september! Vijf avonden (maandag of woensdag) ter voorbereiding op het centraal examen SVH, inclusief materiaal en cursusgeld voor 165,00. Heftleden ontvangen 20,00 korting en betalen 145,00. Cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (cursus barhulp) Het betreft één instructieavond. Deze avonden worden veelal op verzoek op locatie georganiseerd, waarbij 10,00 per deelnemer wordt betaald. Basiscursus Bedrijfshulpverlening bij P3 Transfer in Breda Vier dagdelen, met lunch. Heftleden betalen 270,00. Niet-leden betalen 310,00. Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening bij P3 Transfer in Breda Twee dagdelen, met lunch. Heftleden betalen 155,00. Niet-leden betalen 185,00. N.B. In diverse gemeenten is het mogelijk subsidie aan te vragen voor deskundigheidsbevordering. Aangezien dit per gemeente wordt ingevuld, verwijzen wij u naar de website van uw gemeente of neem contact op met de afdeling Welzijn. Voor meer informatie: Rian Hoeijmans Prisma Brabant Telefoon: (013) COLOFON NieuwsHeft is een uitgave van Platform t Heft in samenwerking met Prisma Brabant. Redactie: Joost Andrik Tonny Brabers Jan van den Broek Hans Ursem Druk: Drukkerij Deko, Tilburg Contactgegevens: Prisma Brabant Postbus JH TILBURG tel: (013) fax: (013) website: 8

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Oude wijn in nieuwe zakken?

Oude wijn in nieuwe zakken? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Eijsden 25 september 2009 Oude

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie