Kwaliteitsjaarverslag. Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag. Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

2 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 Mei 2014 UMCG-CTM Antonius Deusinglaan AV Groningen

3 VOORWOORD Lectori Salutem, Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag patiëntenzorg 2013 van het UMCG-Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) te Groningen. In 2012 heeft een herinrichting van het klinisch onderwijs plaatsgevonden. Uitgangspunt hierbij was dat integrale diagnostiek en behandelplanning plaatsvindt in het diagnostisch centrum van CTM en de uitvoering van zorg in de onderwijskliniek, onder begeleiding van expertise staf, die indien nodig een behandeling kan overnemen of voortzetten als de complexiteit van de mondzorg dit noodzakelijk maakt. Met deze veranderingen werd een verbetering van de kwaliteit van zorg bereikt. In 2013 is sterk ingezet op een veilige zorgomgeving. In november 2013 werd het CTM geauditeerd door DNV op de NTA 8009 normen. Er waren veel positieve punten en aan de hand van de verbeterpunten is een plan van aanpak opgesteld. In 2014 komt DNV terug om de uitvoering hiervan te toetsen en vindt verdere uitbreiding van het certificeringsproces plaats richting ISO Uiterlijk 2015 wordt er gestreefd naar ISO-certificering van niet alleen de patiëntenzorg maar ook het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. In het voor u liggende kwaliteitsjaarverslag komen voornamelijk de aspecten voor goede en veilige zorg aan de orde. Prof.dr. Frank Abbas Hoofd CTM-UMCG UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 2

4 INHOUDSOPGAVE 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 4 2. Missie en Visie 5 3. Korte beschrijving van de secties Sectie Conserverende Tandheelkunde Sectie Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie Sectie Orale Functieleer Sectie Parodontologie Zorggegevens Kwaliteitsbeleid Kwaliteit medewerkers en studenten Overzicht kliniek medewerkers Kwaliteit in interactie met patiënt Patiënttevredenheid Klachten Protocollen Waarborgen patiëntenrechten Veiligheid Huisvesting en beveiliging Radiologie Verbeterplannen 22 Bijlage 1: Overzicht namen en Bigregistratie kliniek medewerkers Tandheelkunde 23 Bijlage 2: Overzicht namen kliniek medewerkers Mondzorgkunde 25 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 3

5 1. INLEIDING Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) is een afdeling binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In het CTM wordt onderwijs gegeven, wetenschappelijk onderzoek verricht en vindt patiëntenzorg plaats. Hoewel deze drie onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden, richt dit kwaliteitsjaarverslag zich primair op patiëntenzorg. Patiëntenzorg vindt plaats binnen de bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen en de opleiding Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast vindt op beperkte schaal patiëntenbehandeling plaats door stafleden. Het hoofd van CTM is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Het CTM is gevestigd aan de Antonius Deusinglaan 1 te Groningen op het terrein van het UMCG. Als instelling voor mondzorg is CTM gehouden aan de kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) en als zodanig verplicht haar eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de naleving van de KWZ. De KWZ noemt vier kwaliteitseisen waaraan CTM moet voldoen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een (zorg) kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag is bedoeld inzicht te geven in het beleid en de inrichting van CTM gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Na beschrijving van de missie en visie en de vormgeving van de secties binnen CTM, worden de kerngetallen voor zorggegevens gepresenteerd. In hoofdstuk 5 en 6 komen respectievelijk het kwaliteitsbeleid en de verbeterplannen aan de orde. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 4

6 2. MISSIE EN VISIE De Missie en Visie van het CTM zijn bepalend voor het beleid en onze houding naar studenten, patiënten en medewerkers. 2.1 Missie Samen werken aan de toekomst van mondgezondheid als onderdeel van de algemene gezondheid en welbevinden. Als afdeling van het UMCG wil het CTM een mondzorgcentrum zijn, waarbij onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in balans en in onderlinge synergie op een zo hoog mogelijk niveau worden geleverd. De opleidingen tot tandarts en mondhygiënist zorgen voor professionele zorgverleners van de toekomst, die volwaardig in de mondzorg kunnen participeren en op professionele manier met elkaar en andere beroepsgroepen kunnen samenwerken. Hiervoor is het belangrijk in de opleidingen duidelijke keuzes te maken in kerncompetenties en studenten te leren samenwerken op basis van wederzijdse erkenning hiervan. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een basaal kennisfundament voor een goede zorgverlening en up to date onderwijs. In de patiëntenzorg staan de (mond)gezondheid en welzijn van de patiënt centraal. Hoofdtaken De hoofdtaken (onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg) zijn de redenen van bestaan van het CTM en binden de medewerkers. Aan deze hoofdtaken wordt binnen de geldende wet- en regelgeving vormgegeven door: - Het faciliteren van de opleiding tandheelkunde van de RUG en mondzorgkunde van de Hanze Hogeschool, die voldoen aan de accreditatie-eisen en die aansluiten op de vraag vanuit het werkveld. - Het ontwikkelen van het wetenschapsgebied binnen de in CTM gekozen aandachtsgebieden. - Het leveren van optimale mondzorg aan haar patiënten in het kader van onderwijs, opleiding en onderzoek. - Het optimaal benutten van het talent van haar studenten en medewerkers. - Het bieden van een hoogwaardige studeer- en werkomgeving. 2.2 Visie Om de missie en de hieruit voortvloeiende ambities en hoofdtaken waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat alle medewerkers van het CTM de visie op specifieke inhoudelijke thema s met elkaar delen. Deze visie is richtinggevend voor zowel de organisatiestructuur als het strategische beleid ten aanzien van de primaire processen van onderwijs, onderzoek en zorgverlening. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 5

7 Visie op Onderwijs 1 Tandheelkundestudenten worden opgeleid tot academisch professionals en verwerven de hiervoor noodzakelijke klinische en academische competenties. Daarbij ligt de focus enerzijds op ontwikkeling van de regiefunctie van de tandarts in de mondzorg maar worden daarnaast ook de specifieke kwaliteiten van excellente studenten geïdentificeerd en verder tot ontwikkeling gebracht. Studenten mondzorgkunde worden opgeleid tot professionals die structurele mondzorg kunnen verlenen, waarbij preventie en gedragsverandering (mondhygiëne, voeding, rookgedrag en andere lifestyle factoren m.b.t. mondgezondheid) de kern van de beroepsuitoefening vormen en verwerven de hiervoor noodzakelijke competenties op HBO niveau. Bij begin van beide opleidingen worden zoveel mogelijk de beste studenten geselecteerd (decentrale selectie) en krijgen studenten die onvoldoende presteren een bindend studieadvies (BSA). Zodra studenten de hiervoor noodzakelijke competenties hebben verworven, participeren zij als volwaardig teamlid in de patiëntenzorg. Het CTM stelt de voor het onderwijs noodzakelijke faciliteiten (basisonderwijs, skillslab, klinisch onderwijs alsook gekwalificeerde staf) beschikbaar. Onderwijsondersteuning vindt plaats vanuit het onderwijsinstituut en de curriculumbureaus tandheelkunde en mondzorgkunde. De zorgorganisatie en zorgverleners fungeren daarbij als rolmodel en hebben daarmee een voorbeeldfunctie in hun taak om competenties over te dragen op de studenten Visie op Patiëntenzorg 2 De zorgvisie in het CTM is gebaseerd op integrale diagnostiek, zorgplanning en uitvoering van zorg. De verantwoordelijkheid berust bij tandartsen resp. mondhygiënisten, terwijl studenten, mits zij ervan hebben blijk gegeven te beschikken over de hiervoor noodzakelijke competenties, in de zorg kunnen participeren. De zorg heeft een centrale rol maar dient daarnaast te dienste te staan van onderwijs en onderzoek. De zorgverlening wordt professioneel ondersteund, niet alleen met betrekking tot integrale diagnostiek en zorg, maar nadrukkelijk eveneens vanuit specifieke expertise gebieden, bijeengebracht in de verschillende secties van CTM (zie hoofdstuk 3). De werkers in de patiëntenzorg krijgen de gelegenheid competenties, die nodig zijn voor optimale patiëntenzorg of ondersteuning daarvan, te ontwikkelen, uit te breiden en te onderhouden. De zorgverlening sluit aan bij de wensen en verwachtingen van de patiënt. Tevredenheid bij patiënten motiveert en geeft betekenis aan het werk. Visie op Wetenschappelijk Onderzoek 3 1 Nader beschreven in Bakens verzetten Regie en topklinische zorg Stegenga, Cune en Tams, april Nader uitgewerkt in: Zorgvisie van het CTM Sectie Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie CTM, april Nader beschreven in: Herstructurering van het onderzoek van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde m.b.v. de Collaborative Outputsturing (COS) van Winkelhoff, januari 2011 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 6

8 De visie op onderzoek in het CTM is grotendeels gebaseerd op de gezamenlijk gedragen visie en strategische keuzes van de Onderzoekscommissie CTM. Hierbij is gekozen voor twee onderzoekslijnen: Herstel van functie met behulp van biomaterialen en Parodontale en peri-implantaire infecties. Als verbindend thema geldt Verbeteren van kwaliteit van leven. Daarnaast wordt participatie nagestreefd binnen de UMCG brede thema s Healthy Ageing en LifeLines. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in top 25% peer-reviewed tijdschriften. Continuïteit in onderzoek wordt geborgd door structurele AIO formatie binnen beide onderzoekslijnen en voldoende begeleiding door senior onderzoekers. Resultaten van onderzoek worden gedeeld en overgedragen en toegepast in onderwijs en patiëntenzorg. Studenten participeren in onderzoek door middel van kleinschalige projecten, gekoppeld aan scripties. Excellente studenten worden gestimuleerd te participeren in DMD-PhD projecten. Visie op Ontwikkeling en Opleiding Binnen specifieke expertisegebieden in de Secties van CTM worden talent, ervaring en opleiding gecombineerd, waardoor continuïteit kan worden gewaarborgd. Daarnaast vindt ontwikkeling plaats via een Deskundigheidsbevorderingsplan docenten CTM 4. Het gezamenlijke belang is gediend bij het respecteren en benutten van ieders deskundigheid, bij het verwelkomen van elkaars creatieve ideeën en initiatieven en bij het signaleren en bespreekbaar maken van problemen. Visie op Samenwerking Patiëntenzorg vindt plaats in teamverband. De samenstelling daarvan hangt af van de (omvang van de) zich bij de patiënt voordoende problematiek. De regie is in handen van een tandarts. Binnen het team wordt inter-professioneel samengewerkt (o.a. tandarts / tandheelkundestudent, mondhygiënist/student mondzorgkunde, gedifferentieerd tandarts, specialist) met steeds het belang van de patiënt voor ogen. De tandarts wordt opgeleid met het doel de regie van het mondzorgproces zodanig uit te voeren dat de mondgezondheid van de patiënt optimaal wordt gewaarborgd. De mondhygiënist wordt opgeleid om preventieve mondzorg met een zelfstandige of functioneel zelfstandige verantwoordelijkheid te verlenen. 4 Deskundigheidsbevorderingsplan docenten CTM Nieborg en Stegenga, december 2012 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 7

9 3. SECTIES BINNEN HET CTM Binnen het CTM bestaan een 4-tal secties, te weten: Conserverende Tandheelkunde, Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie, Orale Functieleer en de Parodontologie. Elke sectie is verantwoordelijk voor haar eigen taak en onderzoeksgebieden. Hieronder volgt per sectie een korte omschrijving. 3.1 Sectie Conserverende Tandheelkunde De sectie Conserverende Tandheelkunde (CT) omvat de expertisegebieden (klinische) cariologie, endodontologie, kindertandheelkunde (pedodontologie) en preventieve tandheelkunde. Vanuit elk expertisegebied wordt theoretisch en praktisch bijgedragen aan tandweefselbehoud. Detectie, diagnostiek en behandeling, zowel preventief als restauratief, van verworven (carieuze/erosieve) als aangeboren aantasting van harde tandweefsels vertaalt zich, naast het verzorgen van theoretisch onderwijs in zowel de Bachelor- als Masterfase, tevens in een aantal klinische programma s waarin de patiëntenzorg is ondergebracht. 1. Klinische Cariologie 1 (KC1): dit programma voor Bachelor3 studenten omvat onder meer het aanleren van diagnostiek en zorg- en behandelplanning van cariës, erosie en andere vormen van tand- weefselverlies en/of (ontwikkeling)stoornissen op element- en mondniveau, als ook het verlenen van patiëntenzorg. De directe begeleiding is door docenten Klinische Cariologie. 2. Klinische Cariologie 2 (KC2): dit programma voor Master1 studenten geeft een klinische verdieping van het KC1 programma waarbij de student bij patiënten de voorkomende behandelingen zelfstandig kan uitvoeren. Begeleiding vindt plaats door docenten Klinische Cariologie. Vanaf september 2014 is er een keuzeprogramma Cariologie (IP cario) beschikbaar waarin verdiepingsonderwijs (middels interne en externe stages) wordt gecombineerd met onderzoek. 3. Klinische Cariologie Mondzorgkunde (KCmzk): het programma primaire cariës aan patiënten vanaf 18 jaar wordt door de sectie CT verzorgd voor de opleiding Mondzorgkunde en aangeboden aan studenten Mondzorgkunde. Dit programma wordt door de staf Klinische Cariologie begeleid. 4. Klinische Endodontologie: onder begeleiding van stafleden Endodontologie worden in de Masterfase klinische diagnostiek en endodontische (her)behandelingen uitgevoerd waarbij er een relatie bestaat met het onderwijs van de stage Centrale Pijn Dienst (CPD). Een keuzeprogramma (IP endo) waarin verdiepingsonderwijs (middels interne en externe stages) wordt gecombineerd met onderzoek is september 2013 gestart. 5. Klinische Kindertandheelkunde: dit programma voor Master2 studenten omvat de behandeling van kinderen in de onderwijskliniek Kindertandheelkunde. In dit programma wordt door studenten tandheelkunde en mondzorgkunde gezamenlijk aan de stoel gewerkt volgens de teamconceptbenadering en het onderwijs wordt dan ook begeleid door stafleden Kindertandheelkunde én klinisch docenten/kindertandverzorgenden van de opleiding Mondzorgkunde. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 8

10 6. Keuzeonderwijs kindertandheelkunde (IP kthk): dit verdiepingsprogramma wordt aangeboden aan Master3 studenten en omvat klinisch onderwijs (patiëntenzorg) van een categorie jeugdige patiënten die qua zorgzwaarte vallen tussen de onderwijskliniek en de stafbehandeling Kindertandheelkunde. Op dit moment is het programma nog gebaseerd op een interne stage; er wordt gewerkt aan een combinatie van een interne (UMCG-CTM) stage en een externe klinische stage. 7. Stafbehandeling vanuit de sectie. Momenteel is er primair stafbehandeling door stafleden kindertandheelkunde/tandarts-pedodontoloog en stafleden endodontologie/tandarts-endodontoloog. Dit omvat patiënten die door collega-tandartsen algemeen practici zijn verwezen naar het CTM vanwege specifieke problematiek die géén indicatie vormt voor behandeling binnen het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde maar die ook niet primair geschikt zijn voor behandeling door studenten tandheelkunde. Waar mogelijk worden bij deze behandelingen studenten betrokken. 8. Postdoctoraal differentiatieonderwijs Kindertandheelkunde (opleiding tot tandartspedodontoloog). Dit onderwijsprogramma is gestart in september 2013 in samenwerking met ACTA. Binnen dit programma kunnen tandartsen zich in drie jaar differentiëren tot tandarts-pedodontoloog Daarnaast bestaan samenwerkingsverbanden met andere afdelingen van het CTM, UMCG (Orthodontie, Kindergeneeskunde en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde) en ACTA, wordt gewerkt aan het opzetten van cq. participeren in (landelijk) postdoctoraal differentiatieonderwijs Endodontologie (opleiding tandarts-endodontoloog) en wordt vanuit de sectie een structurele inhoudelijke bijdrage geleverd aan het PAOT/bij- en nascholingsprogramma van het CTM. 3.2 Sectie Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie De missie van de sectie MKE is het ontwikkelen en overdragen van de academische competenties van in Groningen op te leiden professionals in de eerstelijns mondzorg, gericht op het bereiken en behouden van mondgezondheid als integraal onderdeel van de algehele gezondheid en het hiermee verbonden functioneren en welbevinden van de mens. Voor het functioneren als academisch professional en het vervullen van de regiefunctie is het verwerven van zowel klinische als academische competenties noodzakelijk. Vanuit de sectie MKE worden die competenties onderwezen, die nodig zijn voor goede en veilige mondzorg in de klinische praktijk. Deze omvatten: 1. Klinische epidemiologie en het klinisch-wetenschappelijk-ethisch redeneren. De klinische epidemiologie is de schakel tussen de basale en klinische wetenschappen en vormt de basis voor evidence-based praktijkvoering. In het proces van waarnemen, denken, afwegen en beslissen komen aspecten samen die te maken hebben met de individuele omstandigheden van de patiënt, de klinische ervaring van de zorgverlener en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dit vereist UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 9

11 afstemming en integratie van de deelterreinen van de tandheelkunde, medischtandheelkundige interactie en psychosociale omstandigheden. 2. Communicatie en samenwerking. Veiligheid en kwaliteit worden bevorderd door teamwork (waarbij het beleid gezamenlijk wordt bepaald en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn), ondubbelzinnige verslaglegging in het dossier en heldere overdracht van zorg. 3. Zorgmanagement. Primair op de patiënt gerichte zorg vereist een gezonde en efficiënt ingerichte werkomgeving, zelfmanagement (incl. deskundigheidsbevordering en ergonomie) en een gerichte strategie voor de daadwerkelijke zorgverlening aan de patiënt. 4. Professionaliteit. Zorgverlening vereist naast klinische vaardigheden het vermogen verantwoordelijkheid te nemen en reflectieve vaardigheden die nodig zijn voor het afleggen van verantwoording. Naast individuele zorgverlening zet de sectie zich ook in voor public oral health, waarin de preventieve en curatieve zorg voor risicogroepen centraal staan. 3.3 Sectie Orale Functieleer De patiëntenzorg binnen de klinische programma s van de sectie Orale Functieleer richt zich op het herstel van functie bij edentate patiënten of bij patiënten met functioneel of esthetisch falende dentities. Daarbij worden directe of indirecte technieken ingezet, al dan niet in combinatie met implantaten. De patiëntenzorg valt uiteen in diverse klinische programma s: 1. Klinisch programma uitneembare voorzieningen, al dan niet met implantaten voor Master 1 en Master 2 studenten (volledige gebitsprotheses, frameprotheses, partiële protheses). Patiëntenzorg vindt plaats onder directe begeleiding van klinisch docenten van de sectie Orale Functieleer; 2. Klinisch programma vaste voorzieningen, al dan niet met implantaten voor Master 1 en Master 2 studenten (fundament-vormende composiet restauraties, composiet restauraties in de esthetische zone, indirecte restauraties, w.o. inlays, kronen en bruggen van keramiek of metaal-porselein). Patiëntenzorg vindt plaats onder directe begeleiding van klinisch docenten van de sectie Orale Functieleer; 3. Klinisch programma Restauratieve Tandheelkunde Individuele Profilering voor Master 3 studenten. Het betreft integrale zorg op alle bovengenoemde terreinen, onder directe en intensieve begeleiding van de staf van de sectie Orale Functieleer; 4. Stafbehandeling door leden van de sectie Orale Functieleer. Het betreft integrale patiëntenzorg op bovengenoemde terreinen ten dienste van patiënten die óf te gecompliceerd zijn (gebleken) voor het studentenonderwijs óf ten behoeve van klinische onderzoeksprojecten óf als expertisefunctie in huis ten behoeve van klinische besluitvorming óf om de collega s van de belendende afdelingen te bedienen. Daarbij valt te denken aan de afdelingen Orthodontie, het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie van het UMC Groningen. Met deze laatste afdeling bestaat tevens een samenwerking op het gebied van de orale implantologie. In praktische zin betekent dit dat binnen het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde implantaten UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 10

12 worden geplaatst, al dan niet in combinatie met een lokale botopbouw. Uitgebreidere botopbouwen, dan wel ingrepen onder narcose vinden plaats bij de collega s van de kaakchirurgie plaats 3.4 Sectie Parodontologie De sectie Parodontologie houdt zich bezig met de anatomie, fysiologie en pathologie van bind- en steunweefsels rond gebitselementen en implantaten, alsook met de gevolgen van ontstekingsprocessen in deze weefsels op de algehele gezondheid. Diagnostiek en behandeling van parodontale en peri-implantaire aandoeningen vormt daarbij een integraal onderdeel. Patiëntenbehandeling vindt plaats in het kader van onderwijs en onderzoek. In dit kwaliteitsjaarverslag wordt ingegaan op de inrichting van deze patiëntenzorg (en blijven het onderwijs en onderzoek, voor zover niet in het kader van patiëntenbehandeling, buiten beschouwing). 1. De basis van patiëntenzorg parodontologie vindt plaats in het derde jaar (bachelor 3) van de studie tandheelkunde en het tweede jaar van de opleiding mondzorgkunde (Paro 1). Het accent ligt hier op diagnostiek en behandeling van geringe pathologische aandoeningen van het parodontium. 2. Binnen het derde jaar van mondzorgkunde (Paro-2) en het vierde jaar (Algemene Praktijk) vindt vervolgens diagnostiek en behandeling plaats van patiënten met matige en ernstige parodontale problemen. Hier vinden ook nazorg-behandelingen plaats. 3. In de Masterfase tandheelkunde vinden binnen de verschillende integrale klinische programma s eveneens parodontale diagnostiek en behandeling plaats. 4. Stafbehandeling parodontologie vindt plaats door twee parodontologen (erkend door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie). Stafbehandeling vindt plaats ten behoeve van patiënten verwezen vanuit het CTM, andere UMCG afdelingen en in mindere mate perifere tandartsen en mondhygiënisten voornamelijk voor een second opinion. De NVvP erkende parodontologen verzorgen hieromtrent jaarlijks een verslag ten behoeve van het Consilium Parodontologicum van de NVvP dat is belast met kwaliteitscontrole en (her)registratie. 5. Patiënten met halitose worden op een speciaal daartoe ingericht spreekuur behandeld door een staflid mondhygiëniste en gespecialiseerde parodontoloog. 6. Patiënten met complexe gebitsproblematiek worden in een multidisciplinair spreekuur gezien, waarbij naast stafleden vanuit de sectie parodontologie, stafleden vanuit de sectie orale functieleer en de afdeling orthodontie betrokken zijn. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 11

13 4. ZORGGEGEVENS Het aantal actieve patiënten verbonden aan het CTM is in 2013 licht gedaald en bedroeg op 31 december 2013: 8415 personen. Hieronder een overzicht van het aantal actieve patiënten over de jaren 2011, 2012 en Aantal in 2011 Aantal in 2012 Aantal in In 2013 hebben zich 1423 nieuwe patiënten aangemeld bij het CTM, een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de leeftijdsopbouw van nieuwe patiënten over de jaren 2011, 2012 en Aantal in 2011 Aantal in 2012 Aantal in nieuwe patiënten 1754 nieuwe patiënten 1423 nieuwe patiënten 0 tot 19 jaar tot 39 jaar tot 59 jaar Vanaf 60 jaar In 2013 zijn afspraken gemaakt met patiënten. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van het jaar 2012 waarin afspraken waren gemaakt. 5. KWALITEITSBELEID De zorg voor de patiënt is een continue proces dat altijd bewaakt en indien nodig bijgesteld moet worden. Het belangrijkste doel van het Kwaliteitsbeleid is om de zorg aan de patiënt te verbeteren en te optimaliseren. Dit houdt in dat de zorg die verleend wordt, vakinhoudelijk in orde is en de patiënt centraal wordt gesteld. De Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Alle tandartsen bij het CTM die patiënten behandelen zijn BIG geregistreerd (zie bijlage 1). Op deze wijze wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de patiënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een behandelaar. Op 8 november 2013 is het CTM door twee auditoren van Det Norske Veritas (DNV) bezocht om het CTM te toetsen aan de norm voor patiëntveiligheid NTA 8009:2011. Bijgestaan door een projectleider van een extern adviesbureau (Eiffel) is er veel informatie verzameld en vastgelegd in documenten, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een aantal Standaard Operationele Procedures, de SOP s. DNV had veel waardering voor de grote slag die binnen het CTM is gemaakt. Ze zagen veel positieve punten. Er zijn zelfs een aantal punten al op ISO niveau gerealiseerd. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 12

14 De logistiek / planning van de patiënten in de klinische programma s is een belangrijk knelpunt. Herinrichting van het klinisch onderwijs (HKO) en reorganisatie in personele bezetting heeft logistieke problemen met zich meegebracht. In oktober 2013 is een planningsoverleg van start gegaan en zij komt 2 wekelijks bijeen. Middels een centraal adres kunnen klachten, suggesties en voorstellen worden ingediend. Structurele werkafspraken worden door het planningsoverleg genomen en gecommuniceerd via de teamsite en Doc Portal. 5.1 Kwaliteit medewerkers en studenten Docenten CTM Deskundigheidsbevordering heeft tot doel de noodzakelijke competenties te trainen van de medewerkers voor het opleiden van studenten tot tandartsen en mondhygiënisten, die in staat zijn mondzorg adequaat te regisseren en deze zorg vakbekwaam te verlenen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat we intern binnen het CTM de deskundigheid bevorderen en waarborgen, door kennis binnen de secties te ontwikkelen en tussen de secties uit te wisselen. Ter bevordering van de onderlinge samenwerking en afstemming wordt er twee keer per jaar een (verplichte) scholingsdag georganiseerd voor het voltallige personeel van het CTM. Tijdens deze scholingsdagen komen vooral onderwerpen als samenwerking, calibratie, kwaliteitszorg en didactiek aan bod. Samenwerking en afstemming komen ook aan de orde in het Klinisch Staf Overleg (KSO) en in het TeamLeidersOverleg (TLO). De vergaderingen worden zeer regelmatig georganiseerd en hier worden inhoudelijke visies met betrekking tot patiëntenzorg en onderwijs op elkaar afgestemd. Inhoudelijke trainingen worden georganiseerd door de commissie Bij- en Nascholing (BNS). In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de 4 secties van Tandheelkunde en de beleidsmedewerker scholing. De commissie wordt voorgezeten door een hoogleraar. Het doel van deze commissie is: - het bevorderen van systematische kwaliteitsverbetering door nascholing CTMbreed en op sectieniveau. - coördineren en (laten) aanbieden van nascholingen binnen de organisatie. - jaarlijks een planning van concrete scholingen maken. - toewerken naar een 3-jaarscurriculum waarin basisaanbod voor scholingen staat geformuleerd, daarbij strevend naar een evenwichtige verdeling over de verschillende secties. Onderwijscompetenties worden getraind door onderwijskundigen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen of het UMCG of door ingehuurde docenten. De trainingen richten zich onder meer op de gebieden leertheorie en leerstrategie, onderwijs aan kleine groepen, hoorcolleges en competentie gestuurd onderwijs. Veel docenten participeren in het programma voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) van de RUG/UMCG. Op termijn moeten alle docenten een BKO registratie of een deelcertificaat BKO behalen, afhankelijk van hun functie en aanstelling. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 13

15 Aan docenten alleen aangesteld om klinisch onderwijs te verzorgen wordt een alternatief aangeboden: de Klinische Onderwijs Kwalificatie (KOK). Deze kwalificatie is minder zwaar en richt zich alleen op onderwijskundige competenties op het gebied van vaardigheidstraining. Studenten Tandheelkunde De opleiding tandheelkunde in Groningen is een kleinschalige opleiding met een instroom van 48 studenten per jaar. Het programma gaat uit van actief lerende studenten in een probleem- en patiëntgestuurd programma. Het programma is competentiegericht. De driejarige bacheloropleiding is vormgegeven aan de hand van de vijf rollen van de tandarts (tandarts, medicus, zorgverlener, manager en academicus). De driejarige masteropleiding is vormgegeven op basis van competenties uit het Raamplan Tandheelkunde. Vanaf het derde jaar van de bacheloropleiding participeren studenten in de patiëntbehandeling op de onderwijskliniek, waar zij onder toezicht, verantwoordelijkheid en instructie worden begeleid door tandartsdocenten. In de masteropleiding staat de patiëntbehandeling centraal en neemt de complexiteit van de mondproblemen waarmee studenten geconfronteerd worden toe. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid in de zorg- en behandelplanning van de patiënten. Studenten Mondzorgkunde In Groningen werken de universitaire opleiding tot tandarts en de vierjarige HBO-opleiding mondzorgkunde vanaf de start in 1995 nauw samen. De samenwerking krijgt vooral vorm in het klinisch onderwijs en de organisatie rondom de patiëntenbehandelingen is ondergebracht bij het CTM. Het Groningse teamconcept is een gezamenlijk gedragen concept en uitgangspunt voor beide opleidingen. De zorgunits op de kliniek worden gevormd door studenten tandheelkunde en mondzorgkunde. Aansturing vindt plaats door een staflid tandheelkunde en mondzorgkunde. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 14

16 5.2 Overzicht kliniek medewerkers SOORT MEDEWERKER Afdeling AANTAL Tandarts-Docent CTM 48 Docent CTM 3 Universitair Docent, tandarts CTM 1 Universitair Hoofddocent CTM 3 Tandarts-Docent, Endodontoloog CTM 3 Tandarts-Docent, Tandheelkundig Ergonoom CTM 1 Tandarts-Docent, Implantoloog CTM 2 Tandarts-Docent, Pedodontoloog CTM 1 Tandarts-Docent, Parodontoloog CTM 3 Hoogleraar Parodontologie CTM 2 Hoogleraar Orale Functieleer CTM 1 Hoogleraar Implantologie CTM 1 Hoogleraar Klinische Epidemiologie CTM 1 Hoogleraar Orale Microbiologie CTM 1 Mondhygienist, instructeur CTM 9 Mondhygienist, hoofdinstructeur CTM 1 Mondhygienist, docent CTM 6 Overige medewerkers kliniek: Onderwijs-Onderzoeksassistent CTM 4 Tandartsassistent CTM 15 Medewerker Zorgadministratie CTM 8 Medewerker Inkoopadministratie CTM 1 Sterilisatiemedewerker CTM 3 Mondhygiënist CTM 4 Medewerkers uitgiftebalie CTM 8 In bijlage 1 zijn de namen (en in dien aanwezig de Bigregistratie) van de klinische medewerkers (tandartsen en mondhygiënisten) weergegeven. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 15

17 5.3 Kwaliteit in interactie met patiënt Bereikbaarheid Het Universitair Medisch Centrum Groningen ligt aan de oostkant van het Groninger stadscentrum. Het CTM is gevestigd in het gebouw Medische Wetenschappen, Tandheelkunde en Farmacie aan de Antonius Deusinglaan 1 te Groningen. Het CTM is zowel per auto als per openbaar vervoer goed te bereiken. (Betaald) parkeren is mogelijk in parkeergarage Noord op het terrein van het UMCG (de ingang bevindt zich aan de Antonius Deusinglaan) of in de parkeergarage aan het Boterdiep. Een andere optie is om de auto (gratis) te parkeren op het Transferium Kardinge of Haren, waarna de P+R Citybus genomen kan worden die vrijwel bij het CTM voor de deur stopt. Het CTM is goed toegankelijk voor minder valide patiënten. Telefonisch is het CTM bereikbaar van maandag tot en met donderdag van uur en op vrijdag van uur. Als buiten de openingstijden telefonisch contact gezocht wordt met het CTM wordt via het antwoordapparaat verwezen naar spoedopvang elders in de stad. Informatie Patiënten, verwijzers en studenten kunnen via de website van het CTM (www.ctm.umcg.nl) informatie inwinnen over de kliniek en de organisatie. Op de site staat actuele informatie over hoe men zich kan aanmelden, hoe een eerste bezoek verloopt, wat te doen bij pijnklachten of het afzeggen van een afspraak. Ook staan een overzicht met namen van behandelaars en de tarievenlijst online. Tevens is het mogelijk een gezondheidsvragenlijst en een aanmeldingsformulier te downloaden. Als patiënten voor een eerste bezoek worden uitgenodigd ontvangen zij naast een uitnodigingsbrief een patiënteninformatiefolder waarin een overzicht wordt gegeven van alle zaken die men moet weten als men het CTM gaat bezoeken. Eind 2013 is een nieuwe, uitgebreide patiëntenfolder verschenen met daarin een duidelijke beschrijving van de zorgunits, het Diagnostisch Centrum en het behandelcentrum. 5.4 Patiënttevredenheid Patiënttevredenheid heeft een hoge prioriteit binnen het CTM, zeker gezien de marktwerking en de wens om in patiëntenaantallen te groeien (Master 3 praktijk). Het op steeds terugkerende basis uitzetten van patiënttevredenheidsonderzoeken is een belangrijk onderdeel van het patiënttevredenheidsbeleid van het CTM; het geeft inzicht in de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. Doel van het patiënttevredenheidsbeleid is dat het CTM goede, veilige, en patiëntvriendelijke mondzorg levert, zodanig dat deze aantoonbaar mede is ingericht naar de wensen en de behoeften van de patiënt. Het CTM wil daarbij een dusdanig niveau van klanttevredenheid creëren dat een ruime meerderheid van de patiënten het CTM desgevraagd zou aanbevelen bij bekenden. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 16

18 Het CTM voert één keer in de twee jaar een patiënttevredenheidsonderzoek uit. In 2012 heeft er een onderzoek plaats gevonden. Naar aanleiding van dit onderzoek is er een plan van aanpak opgesteld dat ten uitvoer is gebracht in het jaar Omdat begin 2013 een nieuwe wachtkamer en een nieuwe ingang (op een andere locatie dan voorheen) is gerealiseerd, is er in de eerste helft van 2013 een extra onderzoek uitgezet. Dit onderzoek betrof een vragenlijst over de nieuwe wachtkamer en ingang die ter plekke aan de bezoekende patiënt werd uitgedeeld. Dit onderzoek heeft eveneens een plan van aanpak opgeleverd welke in datzelfde jaar ten uitvoer is gebracht. Het eerstvolgende patiënttevredenheidsonderzoek staat gepland voor het jaar Klachten Klachten kunnen op twee verschillende manieren bij het CTM worden ingediend: 1. Klachten worden rechtstreeks bij het CTM ingediend of 2. Een klacht wordt gemeld via de klachtenfunctionaris van het UMCG. Het beleid van het UMCG is er op gericht dat een patiënt met een klacht in eerste instantie met de betreffende medewerker/afdeling in gesprek gaat over het ongenoegen. In de meeste gevallen komt hier een bevredigend resultaat uit voor beide partijen. In de tweede plaats is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de centrale UMCGklachtencommissie. De klachtenfunctionaris van die commissie bemiddelt in eerste instantie in dat geval tussen klager en afdeling. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk functionaris en bemiddelt de klachten op basis van hoor en wederhoor. Indien een klager geen behoefte heeft aan bemiddeling of indien bemiddeling niet leidt tot het gewenste resultaat, dan kan de klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van het UMCG. De klachtencommissie is een formele instantie die op wettelijke basis een oordeel over de klacht uitspreekt. Op de CTM website is een link opgenomen naar de centrale UMCG-regeling. Ook is de regeling beschikbaar in gedrukte vorm bij de patiëntenbalie van het CTM. In het jaar 2013 zijn in totaal twee klachten rechtstreeks bij het CTM binnengekomen en afgehandeld. Daarnaast zijn drie klachten via de klachtenfunctionaris van het UMCG naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn geen klachten ingediend bij de UMCGklachtencommissie. Van het totaal aantal klachten was er één medisch technisch van aard, twee hadden een organisatorische achtergrond, en twee hadden betrekking op financiële zaken. 5.6 Protocollen De protocollen van het UMCG-CTM zijn ondergebracht bij het DocPortal. Het DocPortal is een systeem dat UMCG-breed wordt gebruikt en waar afdelingen hun protocollen kunnen plaatsen. Iedere afdeling heeft daarbij een eigen portal, zo ook het CTM. Voor de ingebruikname van het CTM-portal heeft in 2012 opschoning en herstructurering van de UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 17

19 protocollen plaatsgevonden. In 2013 zijn er wat kleine aanpassingen gedaan op de structuur in verband met uitbreiding van de categorieën protocollen. Het proces met betrekking tot de protocollen is nu structureel ondergebracht in de staande organisatie. 5.7 Waarborgen patiëntenrechten De behandeling Voordat een behandeling plaats vindt worden de kosten van de behandeling met de patiënt besproken. Indien sprake is van een langdurige en/of kostbare behandeling ontvangt de patiënt een zorgplan met een behandelovereenkomst en een kostenbegroting. Incidenten melden Het CTM is aangesloten op het meldingssysteem voor het melden van incidenten en complicaties in de patiëntenzorg. Het CTM heeft een eigen Decentrale-Incident-Meld - commissie (DIM) waar incidenten anoniem kunnen worden gemeld. Deze commissie zorgt voor analyse van de klachten en doet verbetervoorstellen in de organisatie. Deze meldingen worden centraal ook bijgehouden. Het recht op geheimhouding. In de verslagperiode is een aanvang gemaakt met de verdere aanpassing van autorisaties voor medewerkers in onderscheiden rollen binnen de zorgverlening van het CTM. Dit moet er toe leiden dat alleen die informatie kan worden benaderd die voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is. Op grond van de arbeidsovereenkomst zijn medewerkers gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Studenten worden, zodra zijn met patiënten in contact komen, eveneens aan de geheimhoudingsplicht gehouden. 5.8 Veiligheid Hygiëne en Infectiepreventie. Het CTM is op basis van de kwaliteitswet zorginstellingen verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Preventie en bestrijding van infecties zijn belangrijke aspecten van deze kwaliteit. Ook vanuit de maatschappij en overheid wordt een goed infectiepreventiebeleid in toenemende mate geëist en dit past ook in het kwaliteitsdenken binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Dat betekent dat maximale inspanning moet worden geleverd om besmettingsrisico s voor zowel de patiënt als de behandelaar (de student en de docent) maar ook ondersteunend personeel te voorkomen. Binnen het UMCG-CTM is de samenhang met het onderwijs daarbij essentieel. Het CTM gebruikt de richtlijn infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk van de nationale Werkgroep Infectiepreventie (WIP) als basis voor de eigen protocollen en daarmee als instrument om de zorgkwaliteit te waarborgen. Inmiddels is een plan van aanpak uitgevoerd om het infectiepreventie beleid te verbeteren o.a. naar aanleiding van Inspectiebezoeken in 2010 en De verantwoordelijkheid voor optimale uitvoering van UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 18

20 hygiënemaatregelen berust bij tandartsen, mondhygiënisten en studenten. Door het steeds tijdig actualiseren van protocollen en het uitvoeren van interne audits wordt de kwaliteit geborgd. Het CTM heeft samenwerkingsafspraken met de afdeling Medische Microbiologie van het UMCG i.v.m. de consultatie van (een) deskundige(n) infectiepreventie. Alle richtlijnen en protocollen zijn gepubliceerd op de DocPortal Site van het UMCG en beschikbaar voor alle stafleden en studenten. Waterkwaliteit en Legionellapreventie Na legionellabesmettingen in 2012 is het Legionella Beheersplan herzien en zijn de maatregelen ter voorkoming van legionella besmettingen geïntensiveerd. De intensivering van de maatregelen heeft er toe geleid dat er nog slechts incidenteel lichte besmettingen non Pneumophila worden aangetroffen die volgens protocol worden behandeld in samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie. Hepatitis B en Tuberculose. Het UMCG voert een actief antihepatitis B beleid. Ook voor medewerkers en studenten van het CTM is dit beleid van toepassing. Het uitgangspunt is een evenwicht tussen verantwoorde patiëntenzorg en veiligheid van patiënten enerzijds en een goed en verantwoord personeelsbeleid anderzijds. Arbeid & Gezondheid voert de hepatitis B vaccinaties uit. Alle medewerkers die met patiënten en/of patiëntenmateriaal in aanraking kunnen komen worden verplicht gevaccineerd. Voor medewerkers die niet tot de risicogroep behoren, is de vaccinatie niet verplicht maar zij worden wel geadviseerd zich te laten vaccineren Incidenten met patiëntenmateriaal In 2013 zijn er bij de Dienst Arbeid en Gezondheid van het UMCG vijf incidenten met patiëntenmateriaal gemeld. Vier daarvan betreffen prikaccidenten. Één melding was een snijincident. Er zijn geen spatletsels gemeld. De procedure met betrekking tot incidenten met patiëntenmateriaal staat op het CTM portal van het UMCG DocPortal. Prikaccidenten worden gemeld bij de dienst Arbeid en Gezondheid van het UMCG. Daar vindt tevens registratie plaats. Incidentmelding Ter voorkoming van incidenten zijn relevante instructies beschikbaar. Binnen het CTM is een Decentrale Incidenten Commissie ingericht waar incidenten in de zorg anoniem kunnen worden gemeld. De systematiek sluit aan bij de werkwijze binnen het UMCG. In 2013 zijn er 23 incidenten gemeld. Patiëntveiligheid Het CTM is gehuisvest in twee verschillende bouwdelen op het UMCG-terrein. Vanuit de beleidsverplichting van de arbo-wet (art.3) heeft het UMCG doeltreffende maatregelen genomen om een BHV organisatie in te richten, die in geval van nood alle bouwdelen van sector F, waar het CTM onder valt, binnen 2-3 minuten kan bereiken om levensreddende handelingen te verrichten. Belangrijkste taken van de BHV zijn: - het blussen van branden en deze onder controle te houden totdat de externe dienstverlening ter plaatse is, UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 19

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Kwaliteits jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 1. Samenwerken aan betere zorg 1.1 Kennis delen ligt aan de wortel van goede tandzorg 1.2 Garantie met een glimlach 2. Profiel

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Opleidingsplan GZ-Psycholoog Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Versie maart 2014 Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Drs. Anneke Bakker, Opleidingscoördinator, Amsterdam Prof. dr. Theo K. Bouman, Hoofdopleider

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Koen Kauffman, Frank Peters en Paul den Boer, onderzoekers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt In opdracht van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie