Kwaliteitsjaarverslag. Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag. Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

2 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 Mei 2014 UMCG-CTM Antonius Deusinglaan AV Groningen

3 VOORWOORD Lectori Salutem, Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag patiëntenzorg 2013 van het UMCG-Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) te Groningen. In 2012 heeft een herinrichting van het klinisch onderwijs plaatsgevonden. Uitgangspunt hierbij was dat integrale diagnostiek en behandelplanning plaatsvindt in het diagnostisch centrum van CTM en de uitvoering van zorg in de onderwijskliniek, onder begeleiding van expertise staf, die indien nodig een behandeling kan overnemen of voortzetten als de complexiteit van de mondzorg dit noodzakelijk maakt. Met deze veranderingen werd een verbetering van de kwaliteit van zorg bereikt. In 2013 is sterk ingezet op een veilige zorgomgeving. In november 2013 werd het CTM geauditeerd door DNV op de NTA 8009 normen. Er waren veel positieve punten en aan de hand van de verbeterpunten is een plan van aanpak opgesteld. In 2014 komt DNV terug om de uitvoering hiervan te toetsen en vindt verdere uitbreiding van het certificeringsproces plaats richting ISO Uiterlijk 2015 wordt er gestreefd naar ISO-certificering van niet alleen de patiëntenzorg maar ook het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. In het voor u liggende kwaliteitsjaarverslag komen voornamelijk de aspecten voor goede en veilige zorg aan de orde. Prof.dr. Frank Abbas Hoofd CTM-UMCG UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 2

4 INHOUDSOPGAVE 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 4 2. Missie en Visie 5 3. Korte beschrijving van de secties Sectie Conserverende Tandheelkunde Sectie Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie Sectie Orale Functieleer Sectie Parodontologie Zorggegevens Kwaliteitsbeleid Kwaliteit medewerkers en studenten Overzicht kliniek medewerkers Kwaliteit in interactie met patiënt Patiënttevredenheid Klachten Protocollen Waarborgen patiëntenrechten Veiligheid Huisvesting en beveiliging Radiologie Verbeterplannen 22 Bijlage 1: Overzicht namen en Bigregistratie kliniek medewerkers Tandheelkunde 23 Bijlage 2: Overzicht namen kliniek medewerkers Mondzorgkunde 25 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 3

5 1. INLEIDING Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) is een afdeling binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In het CTM wordt onderwijs gegeven, wetenschappelijk onderzoek verricht en vindt patiëntenzorg plaats. Hoewel deze drie onderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden, richt dit kwaliteitsjaarverslag zich primair op patiëntenzorg. Patiëntenzorg vindt plaats binnen de bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen en de opleiding Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast vindt op beperkte schaal patiëntenbehandeling plaats door stafleden. Het hoofd van CTM is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Het CTM is gevestigd aan de Antonius Deusinglaan 1 te Groningen op het terrein van het UMCG. Als instelling voor mondzorg is CTM gehouden aan de kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) en als zodanig verplicht haar eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de naleving van de KWZ. De KWZ noemt vier kwaliteitseisen waaraan CTM moet voldoen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een (zorg) kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag is bedoeld inzicht te geven in het beleid en de inrichting van CTM gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Na beschrijving van de missie en visie en de vormgeving van de secties binnen CTM, worden de kerngetallen voor zorggegevens gepresenteerd. In hoofdstuk 5 en 6 komen respectievelijk het kwaliteitsbeleid en de verbeterplannen aan de orde. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 4

6 2. MISSIE EN VISIE De Missie en Visie van het CTM zijn bepalend voor het beleid en onze houding naar studenten, patiënten en medewerkers. 2.1 Missie Samen werken aan de toekomst van mondgezondheid als onderdeel van de algemene gezondheid en welbevinden. Als afdeling van het UMCG wil het CTM een mondzorgcentrum zijn, waarbij onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in balans en in onderlinge synergie op een zo hoog mogelijk niveau worden geleverd. De opleidingen tot tandarts en mondhygiënist zorgen voor professionele zorgverleners van de toekomst, die volwaardig in de mondzorg kunnen participeren en op professionele manier met elkaar en andere beroepsgroepen kunnen samenwerken. Hiervoor is het belangrijk in de opleidingen duidelijke keuzes te maken in kerncompetenties en studenten te leren samenwerken op basis van wederzijdse erkenning hiervan. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een basaal kennisfundament voor een goede zorgverlening en up to date onderwijs. In de patiëntenzorg staan de (mond)gezondheid en welzijn van de patiënt centraal. Hoofdtaken De hoofdtaken (onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg) zijn de redenen van bestaan van het CTM en binden de medewerkers. Aan deze hoofdtaken wordt binnen de geldende wet- en regelgeving vormgegeven door: - Het faciliteren van de opleiding tandheelkunde van de RUG en mondzorgkunde van de Hanze Hogeschool, die voldoen aan de accreditatie-eisen en die aansluiten op de vraag vanuit het werkveld. - Het ontwikkelen van het wetenschapsgebied binnen de in CTM gekozen aandachtsgebieden. - Het leveren van optimale mondzorg aan haar patiënten in het kader van onderwijs, opleiding en onderzoek. - Het optimaal benutten van het talent van haar studenten en medewerkers. - Het bieden van een hoogwaardige studeer- en werkomgeving. 2.2 Visie Om de missie en de hieruit voortvloeiende ambities en hoofdtaken waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat alle medewerkers van het CTM de visie op specifieke inhoudelijke thema s met elkaar delen. Deze visie is richtinggevend voor zowel de organisatiestructuur als het strategische beleid ten aanzien van de primaire processen van onderwijs, onderzoek en zorgverlening. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 5

7 Visie op Onderwijs 1 Tandheelkundestudenten worden opgeleid tot academisch professionals en verwerven de hiervoor noodzakelijke klinische en academische competenties. Daarbij ligt de focus enerzijds op ontwikkeling van de regiefunctie van de tandarts in de mondzorg maar worden daarnaast ook de specifieke kwaliteiten van excellente studenten geïdentificeerd en verder tot ontwikkeling gebracht. Studenten mondzorgkunde worden opgeleid tot professionals die structurele mondzorg kunnen verlenen, waarbij preventie en gedragsverandering (mondhygiëne, voeding, rookgedrag en andere lifestyle factoren m.b.t. mondgezondheid) de kern van de beroepsuitoefening vormen en verwerven de hiervoor noodzakelijke competenties op HBO niveau. Bij begin van beide opleidingen worden zoveel mogelijk de beste studenten geselecteerd (decentrale selectie) en krijgen studenten die onvoldoende presteren een bindend studieadvies (BSA). Zodra studenten de hiervoor noodzakelijke competenties hebben verworven, participeren zij als volwaardig teamlid in de patiëntenzorg. Het CTM stelt de voor het onderwijs noodzakelijke faciliteiten (basisonderwijs, skillslab, klinisch onderwijs alsook gekwalificeerde staf) beschikbaar. Onderwijsondersteuning vindt plaats vanuit het onderwijsinstituut en de curriculumbureaus tandheelkunde en mondzorgkunde. De zorgorganisatie en zorgverleners fungeren daarbij als rolmodel en hebben daarmee een voorbeeldfunctie in hun taak om competenties over te dragen op de studenten Visie op Patiëntenzorg 2 De zorgvisie in het CTM is gebaseerd op integrale diagnostiek, zorgplanning en uitvoering van zorg. De verantwoordelijkheid berust bij tandartsen resp. mondhygiënisten, terwijl studenten, mits zij ervan hebben blijk gegeven te beschikken over de hiervoor noodzakelijke competenties, in de zorg kunnen participeren. De zorg heeft een centrale rol maar dient daarnaast te dienste te staan van onderwijs en onderzoek. De zorgverlening wordt professioneel ondersteund, niet alleen met betrekking tot integrale diagnostiek en zorg, maar nadrukkelijk eveneens vanuit specifieke expertise gebieden, bijeengebracht in de verschillende secties van CTM (zie hoofdstuk 3). De werkers in de patiëntenzorg krijgen de gelegenheid competenties, die nodig zijn voor optimale patiëntenzorg of ondersteuning daarvan, te ontwikkelen, uit te breiden en te onderhouden. De zorgverlening sluit aan bij de wensen en verwachtingen van de patiënt. Tevredenheid bij patiënten motiveert en geeft betekenis aan het werk. Visie op Wetenschappelijk Onderzoek 3 1 Nader beschreven in Bakens verzetten Regie en topklinische zorg Stegenga, Cune en Tams, april Nader uitgewerkt in: Zorgvisie van het CTM Sectie Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie CTM, april Nader beschreven in: Herstructurering van het onderzoek van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde m.b.v. de Collaborative Outputsturing (COS) van Winkelhoff, januari 2011 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 6

8 De visie op onderzoek in het CTM is grotendeels gebaseerd op de gezamenlijk gedragen visie en strategische keuzes van de Onderzoekscommissie CTM. Hierbij is gekozen voor twee onderzoekslijnen: Herstel van functie met behulp van biomaterialen en Parodontale en peri-implantaire infecties. Als verbindend thema geldt Verbeteren van kwaliteit van leven. Daarnaast wordt participatie nagestreefd binnen de UMCG brede thema s Healthy Ageing en LifeLines. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in top 25% peer-reviewed tijdschriften. Continuïteit in onderzoek wordt geborgd door structurele AIO formatie binnen beide onderzoekslijnen en voldoende begeleiding door senior onderzoekers. Resultaten van onderzoek worden gedeeld en overgedragen en toegepast in onderwijs en patiëntenzorg. Studenten participeren in onderzoek door middel van kleinschalige projecten, gekoppeld aan scripties. Excellente studenten worden gestimuleerd te participeren in DMD-PhD projecten. Visie op Ontwikkeling en Opleiding Binnen specifieke expertisegebieden in de Secties van CTM worden talent, ervaring en opleiding gecombineerd, waardoor continuïteit kan worden gewaarborgd. Daarnaast vindt ontwikkeling plaats via een Deskundigheidsbevorderingsplan docenten CTM 4. Het gezamenlijke belang is gediend bij het respecteren en benutten van ieders deskundigheid, bij het verwelkomen van elkaars creatieve ideeën en initiatieven en bij het signaleren en bespreekbaar maken van problemen. Visie op Samenwerking Patiëntenzorg vindt plaats in teamverband. De samenstelling daarvan hangt af van de (omvang van de) zich bij de patiënt voordoende problematiek. De regie is in handen van een tandarts. Binnen het team wordt inter-professioneel samengewerkt (o.a. tandarts / tandheelkundestudent, mondhygiënist/student mondzorgkunde, gedifferentieerd tandarts, specialist) met steeds het belang van de patiënt voor ogen. De tandarts wordt opgeleid met het doel de regie van het mondzorgproces zodanig uit te voeren dat de mondgezondheid van de patiënt optimaal wordt gewaarborgd. De mondhygiënist wordt opgeleid om preventieve mondzorg met een zelfstandige of functioneel zelfstandige verantwoordelijkheid te verlenen. 4 Deskundigheidsbevorderingsplan docenten CTM Nieborg en Stegenga, december 2012 UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 7

9 3. SECTIES BINNEN HET CTM Binnen het CTM bestaan een 4-tal secties, te weten: Conserverende Tandheelkunde, Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie, Orale Functieleer en de Parodontologie. Elke sectie is verantwoordelijk voor haar eigen taak en onderzoeksgebieden. Hieronder volgt per sectie een korte omschrijving. 3.1 Sectie Conserverende Tandheelkunde De sectie Conserverende Tandheelkunde (CT) omvat de expertisegebieden (klinische) cariologie, endodontologie, kindertandheelkunde (pedodontologie) en preventieve tandheelkunde. Vanuit elk expertisegebied wordt theoretisch en praktisch bijgedragen aan tandweefselbehoud. Detectie, diagnostiek en behandeling, zowel preventief als restauratief, van verworven (carieuze/erosieve) als aangeboren aantasting van harde tandweefsels vertaalt zich, naast het verzorgen van theoretisch onderwijs in zowel de Bachelor- als Masterfase, tevens in een aantal klinische programma s waarin de patiëntenzorg is ondergebracht. 1. Klinische Cariologie 1 (KC1): dit programma voor Bachelor3 studenten omvat onder meer het aanleren van diagnostiek en zorg- en behandelplanning van cariës, erosie en andere vormen van tand- weefselverlies en/of (ontwikkeling)stoornissen op element- en mondniveau, als ook het verlenen van patiëntenzorg. De directe begeleiding is door docenten Klinische Cariologie. 2. Klinische Cariologie 2 (KC2): dit programma voor Master1 studenten geeft een klinische verdieping van het KC1 programma waarbij de student bij patiënten de voorkomende behandelingen zelfstandig kan uitvoeren. Begeleiding vindt plaats door docenten Klinische Cariologie. Vanaf september 2014 is er een keuzeprogramma Cariologie (IP cario) beschikbaar waarin verdiepingsonderwijs (middels interne en externe stages) wordt gecombineerd met onderzoek. 3. Klinische Cariologie Mondzorgkunde (KCmzk): het programma primaire cariës aan patiënten vanaf 18 jaar wordt door de sectie CT verzorgd voor de opleiding Mondzorgkunde en aangeboden aan studenten Mondzorgkunde. Dit programma wordt door de staf Klinische Cariologie begeleid. 4. Klinische Endodontologie: onder begeleiding van stafleden Endodontologie worden in de Masterfase klinische diagnostiek en endodontische (her)behandelingen uitgevoerd waarbij er een relatie bestaat met het onderwijs van de stage Centrale Pijn Dienst (CPD). Een keuzeprogramma (IP endo) waarin verdiepingsonderwijs (middels interne en externe stages) wordt gecombineerd met onderzoek is september 2013 gestart. 5. Klinische Kindertandheelkunde: dit programma voor Master2 studenten omvat de behandeling van kinderen in de onderwijskliniek Kindertandheelkunde. In dit programma wordt door studenten tandheelkunde en mondzorgkunde gezamenlijk aan de stoel gewerkt volgens de teamconceptbenadering en het onderwijs wordt dan ook begeleid door stafleden Kindertandheelkunde én klinisch docenten/kindertandverzorgenden van de opleiding Mondzorgkunde. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 8

10 6. Keuzeonderwijs kindertandheelkunde (IP kthk): dit verdiepingsprogramma wordt aangeboden aan Master3 studenten en omvat klinisch onderwijs (patiëntenzorg) van een categorie jeugdige patiënten die qua zorgzwaarte vallen tussen de onderwijskliniek en de stafbehandeling Kindertandheelkunde. Op dit moment is het programma nog gebaseerd op een interne stage; er wordt gewerkt aan een combinatie van een interne (UMCG-CTM) stage en een externe klinische stage. 7. Stafbehandeling vanuit de sectie. Momenteel is er primair stafbehandeling door stafleden kindertandheelkunde/tandarts-pedodontoloog en stafleden endodontologie/tandarts-endodontoloog. Dit omvat patiënten die door collega-tandartsen algemeen practici zijn verwezen naar het CTM vanwege specifieke problematiek die géén indicatie vormt voor behandeling binnen het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde maar die ook niet primair geschikt zijn voor behandeling door studenten tandheelkunde. Waar mogelijk worden bij deze behandelingen studenten betrokken. 8. Postdoctoraal differentiatieonderwijs Kindertandheelkunde (opleiding tot tandartspedodontoloog). Dit onderwijsprogramma is gestart in september 2013 in samenwerking met ACTA. Binnen dit programma kunnen tandartsen zich in drie jaar differentiëren tot tandarts-pedodontoloog Daarnaast bestaan samenwerkingsverbanden met andere afdelingen van het CTM, UMCG (Orthodontie, Kindergeneeskunde en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde) en ACTA, wordt gewerkt aan het opzetten van cq. participeren in (landelijk) postdoctoraal differentiatieonderwijs Endodontologie (opleiding tandarts-endodontoloog) en wordt vanuit de sectie een structurele inhoudelijke bijdrage geleverd aan het PAOT/bij- en nascholingsprogramma van het CTM. 3.2 Sectie Mondgezondheidszorg en Klinische Epidemiologie De missie van de sectie MKE is het ontwikkelen en overdragen van de academische competenties van in Groningen op te leiden professionals in de eerstelijns mondzorg, gericht op het bereiken en behouden van mondgezondheid als integraal onderdeel van de algehele gezondheid en het hiermee verbonden functioneren en welbevinden van de mens. Voor het functioneren als academisch professional en het vervullen van de regiefunctie is het verwerven van zowel klinische als academische competenties noodzakelijk. Vanuit de sectie MKE worden die competenties onderwezen, die nodig zijn voor goede en veilige mondzorg in de klinische praktijk. Deze omvatten: 1. Klinische epidemiologie en het klinisch-wetenschappelijk-ethisch redeneren. De klinische epidemiologie is de schakel tussen de basale en klinische wetenschappen en vormt de basis voor evidence-based praktijkvoering. In het proces van waarnemen, denken, afwegen en beslissen komen aspecten samen die te maken hebben met de individuele omstandigheden van de patiënt, de klinische ervaring van de zorgverlener en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dit vereist UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 9

11 afstemming en integratie van de deelterreinen van de tandheelkunde, medischtandheelkundige interactie en psychosociale omstandigheden. 2. Communicatie en samenwerking. Veiligheid en kwaliteit worden bevorderd door teamwork (waarbij het beleid gezamenlijk wordt bepaald en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn), ondubbelzinnige verslaglegging in het dossier en heldere overdracht van zorg. 3. Zorgmanagement. Primair op de patiënt gerichte zorg vereist een gezonde en efficiënt ingerichte werkomgeving, zelfmanagement (incl. deskundigheidsbevordering en ergonomie) en een gerichte strategie voor de daadwerkelijke zorgverlening aan de patiënt. 4. Professionaliteit. Zorgverlening vereist naast klinische vaardigheden het vermogen verantwoordelijkheid te nemen en reflectieve vaardigheden die nodig zijn voor het afleggen van verantwoording. Naast individuele zorgverlening zet de sectie zich ook in voor public oral health, waarin de preventieve en curatieve zorg voor risicogroepen centraal staan. 3.3 Sectie Orale Functieleer De patiëntenzorg binnen de klinische programma s van de sectie Orale Functieleer richt zich op het herstel van functie bij edentate patiënten of bij patiënten met functioneel of esthetisch falende dentities. Daarbij worden directe of indirecte technieken ingezet, al dan niet in combinatie met implantaten. De patiëntenzorg valt uiteen in diverse klinische programma s: 1. Klinisch programma uitneembare voorzieningen, al dan niet met implantaten voor Master 1 en Master 2 studenten (volledige gebitsprotheses, frameprotheses, partiële protheses). Patiëntenzorg vindt plaats onder directe begeleiding van klinisch docenten van de sectie Orale Functieleer; 2. Klinisch programma vaste voorzieningen, al dan niet met implantaten voor Master 1 en Master 2 studenten (fundament-vormende composiet restauraties, composiet restauraties in de esthetische zone, indirecte restauraties, w.o. inlays, kronen en bruggen van keramiek of metaal-porselein). Patiëntenzorg vindt plaats onder directe begeleiding van klinisch docenten van de sectie Orale Functieleer; 3. Klinisch programma Restauratieve Tandheelkunde Individuele Profilering voor Master 3 studenten. Het betreft integrale zorg op alle bovengenoemde terreinen, onder directe en intensieve begeleiding van de staf van de sectie Orale Functieleer; 4. Stafbehandeling door leden van de sectie Orale Functieleer. Het betreft integrale patiëntenzorg op bovengenoemde terreinen ten dienste van patiënten die óf te gecompliceerd zijn (gebleken) voor het studentenonderwijs óf ten behoeve van klinische onderzoeksprojecten óf als expertisefunctie in huis ten behoeve van klinische besluitvorming óf om de collega s van de belendende afdelingen te bedienen. Daarbij valt te denken aan de afdelingen Orthodontie, het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie van het UMC Groningen. Met deze laatste afdeling bestaat tevens een samenwerking op het gebied van de orale implantologie. In praktische zin betekent dit dat binnen het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde implantaten UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 10

12 worden geplaatst, al dan niet in combinatie met een lokale botopbouw. Uitgebreidere botopbouwen, dan wel ingrepen onder narcose vinden plaats bij de collega s van de kaakchirurgie plaats 3.4 Sectie Parodontologie De sectie Parodontologie houdt zich bezig met de anatomie, fysiologie en pathologie van bind- en steunweefsels rond gebitselementen en implantaten, alsook met de gevolgen van ontstekingsprocessen in deze weefsels op de algehele gezondheid. Diagnostiek en behandeling van parodontale en peri-implantaire aandoeningen vormt daarbij een integraal onderdeel. Patiëntenbehandeling vindt plaats in het kader van onderwijs en onderzoek. In dit kwaliteitsjaarverslag wordt ingegaan op de inrichting van deze patiëntenzorg (en blijven het onderwijs en onderzoek, voor zover niet in het kader van patiëntenbehandeling, buiten beschouwing). 1. De basis van patiëntenzorg parodontologie vindt plaats in het derde jaar (bachelor 3) van de studie tandheelkunde en het tweede jaar van de opleiding mondzorgkunde (Paro 1). Het accent ligt hier op diagnostiek en behandeling van geringe pathologische aandoeningen van het parodontium. 2. Binnen het derde jaar van mondzorgkunde (Paro-2) en het vierde jaar (Algemene Praktijk) vindt vervolgens diagnostiek en behandeling plaats van patiënten met matige en ernstige parodontale problemen. Hier vinden ook nazorg-behandelingen plaats. 3. In de Masterfase tandheelkunde vinden binnen de verschillende integrale klinische programma s eveneens parodontale diagnostiek en behandeling plaats. 4. Stafbehandeling parodontologie vindt plaats door twee parodontologen (erkend door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie). Stafbehandeling vindt plaats ten behoeve van patiënten verwezen vanuit het CTM, andere UMCG afdelingen en in mindere mate perifere tandartsen en mondhygiënisten voornamelijk voor een second opinion. De NVvP erkende parodontologen verzorgen hieromtrent jaarlijks een verslag ten behoeve van het Consilium Parodontologicum van de NVvP dat is belast met kwaliteitscontrole en (her)registratie. 5. Patiënten met halitose worden op een speciaal daartoe ingericht spreekuur behandeld door een staflid mondhygiëniste en gespecialiseerde parodontoloog. 6. Patiënten met complexe gebitsproblematiek worden in een multidisciplinair spreekuur gezien, waarbij naast stafleden vanuit de sectie parodontologie, stafleden vanuit de sectie orale functieleer en de afdeling orthodontie betrokken zijn. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 11

13 4. ZORGGEGEVENS Het aantal actieve patiënten verbonden aan het CTM is in 2013 licht gedaald en bedroeg op 31 december 2013: 8415 personen. Hieronder een overzicht van het aantal actieve patiënten over de jaren 2011, 2012 en Aantal in 2011 Aantal in 2012 Aantal in In 2013 hebben zich 1423 nieuwe patiënten aangemeld bij het CTM, een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de leeftijdsopbouw van nieuwe patiënten over de jaren 2011, 2012 en Aantal in 2011 Aantal in 2012 Aantal in nieuwe patiënten 1754 nieuwe patiënten 1423 nieuwe patiënten 0 tot 19 jaar tot 39 jaar tot 59 jaar Vanaf 60 jaar In 2013 zijn afspraken gemaakt met patiënten. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van het jaar 2012 waarin afspraken waren gemaakt. 5. KWALITEITSBELEID De zorg voor de patiënt is een continue proces dat altijd bewaakt en indien nodig bijgesteld moet worden. Het belangrijkste doel van het Kwaliteitsbeleid is om de zorg aan de patiënt te verbeteren en te optimaliseren. Dit houdt in dat de zorg die verleend wordt, vakinhoudelijk in orde is en de patiënt centraal wordt gesteld. De Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Alle tandartsen bij het CTM die patiënten behandelen zijn BIG geregistreerd (zie bijlage 1). Op deze wijze wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de patiënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een behandelaar. Op 8 november 2013 is het CTM door twee auditoren van Det Norske Veritas (DNV) bezocht om het CTM te toetsen aan de norm voor patiëntveiligheid NTA 8009:2011. Bijgestaan door een projectleider van een extern adviesbureau (Eiffel) is er veel informatie verzameld en vastgelegd in documenten, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een aantal Standaard Operationele Procedures, de SOP s. DNV had veel waardering voor de grote slag die binnen het CTM is gemaakt. Ze zagen veel positieve punten. Er zijn zelfs een aantal punten al op ISO niveau gerealiseerd. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 12

14 De logistiek / planning van de patiënten in de klinische programma s is een belangrijk knelpunt. Herinrichting van het klinisch onderwijs (HKO) en reorganisatie in personele bezetting heeft logistieke problemen met zich meegebracht. In oktober 2013 is een planningsoverleg van start gegaan en zij komt 2 wekelijks bijeen. Middels een centraal adres kunnen klachten, suggesties en voorstellen worden ingediend. Structurele werkafspraken worden door het planningsoverleg genomen en gecommuniceerd via de teamsite en Doc Portal. 5.1 Kwaliteit medewerkers en studenten Docenten CTM Deskundigheidsbevordering heeft tot doel de noodzakelijke competenties te trainen van de medewerkers voor het opleiden van studenten tot tandartsen en mondhygiënisten, die in staat zijn mondzorg adequaat te regisseren en deze zorg vakbekwaam te verlenen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat we intern binnen het CTM de deskundigheid bevorderen en waarborgen, door kennis binnen de secties te ontwikkelen en tussen de secties uit te wisselen. Ter bevordering van de onderlinge samenwerking en afstemming wordt er twee keer per jaar een (verplichte) scholingsdag georganiseerd voor het voltallige personeel van het CTM. Tijdens deze scholingsdagen komen vooral onderwerpen als samenwerking, calibratie, kwaliteitszorg en didactiek aan bod. Samenwerking en afstemming komen ook aan de orde in het Klinisch Staf Overleg (KSO) en in het TeamLeidersOverleg (TLO). De vergaderingen worden zeer regelmatig georganiseerd en hier worden inhoudelijke visies met betrekking tot patiëntenzorg en onderwijs op elkaar afgestemd. Inhoudelijke trainingen worden georganiseerd door de commissie Bij- en Nascholing (BNS). In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de 4 secties van Tandheelkunde en de beleidsmedewerker scholing. De commissie wordt voorgezeten door een hoogleraar. Het doel van deze commissie is: - het bevorderen van systematische kwaliteitsverbetering door nascholing CTMbreed en op sectieniveau. - coördineren en (laten) aanbieden van nascholingen binnen de organisatie. - jaarlijks een planning van concrete scholingen maken. - toewerken naar een 3-jaarscurriculum waarin basisaanbod voor scholingen staat geformuleerd, daarbij strevend naar een evenwichtige verdeling over de verschillende secties. Onderwijscompetenties worden getraind door onderwijskundigen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen of het UMCG of door ingehuurde docenten. De trainingen richten zich onder meer op de gebieden leertheorie en leerstrategie, onderwijs aan kleine groepen, hoorcolleges en competentie gestuurd onderwijs. Veel docenten participeren in het programma voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) van de RUG/UMCG. Op termijn moeten alle docenten een BKO registratie of een deelcertificaat BKO behalen, afhankelijk van hun functie en aanstelling. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 13

15 Aan docenten alleen aangesteld om klinisch onderwijs te verzorgen wordt een alternatief aangeboden: de Klinische Onderwijs Kwalificatie (KOK). Deze kwalificatie is minder zwaar en richt zich alleen op onderwijskundige competenties op het gebied van vaardigheidstraining. Studenten Tandheelkunde De opleiding tandheelkunde in Groningen is een kleinschalige opleiding met een instroom van 48 studenten per jaar. Het programma gaat uit van actief lerende studenten in een probleem- en patiëntgestuurd programma. Het programma is competentiegericht. De driejarige bacheloropleiding is vormgegeven aan de hand van de vijf rollen van de tandarts (tandarts, medicus, zorgverlener, manager en academicus). De driejarige masteropleiding is vormgegeven op basis van competenties uit het Raamplan Tandheelkunde. Vanaf het derde jaar van de bacheloropleiding participeren studenten in de patiëntbehandeling op de onderwijskliniek, waar zij onder toezicht, verantwoordelijkheid en instructie worden begeleid door tandartsdocenten. In de masteropleiding staat de patiëntbehandeling centraal en neemt de complexiteit van de mondproblemen waarmee studenten geconfronteerd worden toe. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid in de zorg- en behandelplanning van de patiënten. Studenten Mondzorgkunde In Groningen werken de universitaire opleiding tot tandarts en de vierjarige HBO-opleiding mondzorgkunde vanaf de start in 1995 nauw samen. De samenwerking krijgt vooral vorm in het klinisch onderwijs en de organisatie rondom de patiëntenbehandelingen is ondergebracht bij het CTM. Het Groningse teamconcept is een gezamenlijk gedragen concept en uitgangspunt voor beide opleidingen. De zorgunits op de kliniek worden gevormd door studenten tandheelkunde en mondzorgkunde. Aansturing vindt plaats door een staflid tandheelkunde en mondzorgkunde. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 14

16 5.2 Overzicht kliniek medewerkers SOORT MEDEWERKER Afdeling AANTAL Tandarts-Docent CTM 48 Docent CTM 3 Universitair Docent, tandarts CTM 1 Universitair Hoofddocent CTM 3 Tandarts-Docent, Endodontoloog CTM 3 Tandarts-Docent, Tandheelkundig Ergonoom CTM 1 Tandarts-Docent, Implantoloog CTM 2 Tandarts-Docent, Pedodontoloog CTM 1 Tandarts-Docent, Parodontoloog CTM 3 Hoogleraar Parodontologie CTM 2 Hoogleraar Orale Functieleer CTM 1 Hoogleraar Implantologie CTM 1 Hoogleraar Klinische Epidemiologie CTM 1 Hoogleraar Orale Microbiologie CTM 1 Mondhygienist, instructeur CTM 9 Mondhygienist, hoofdinstructeur CTM 1 Mondhygienist, docent CTM 6 Overige medewerkers kliniek: Onderwijs-Onderzoeksassistent CTM 4 Tandartsassistent CTM 15 Medewerker Zorgadministratie CTM 8 Medewerker Inkoopadministratie CTM 1 Sterilisatiemedewerker CTM 3 Mondhygiënist CTM 4 Medewerkers uitgiftebalie CTM 8 In bijlage 1 zijn de namen (en in dien aanwezig de Bigregistratie) van de klinische medewerkers (tandartsen en mondhygiënisten) weergegeven. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 15

17 5.3 Kwaliteit in interactie met patiënt Bereikbaarheid Het Universitair Medisch Centrum Groningen ligt aan de oostkant van het Groninger stadscentrum. Het CTM is gevestigd in het gebouw Medische Wetenschappen, Tandheelkunde en Farmacie aan de Antonius Deusinglaan 1 te Groningen. Het CTM is zowel per auto als per openbaar vervoer goed te bereiken. (Betaald) parkeren is mogelijk in parkeergarage Noord op het terrein van het UMCG (de ingang bevindt zich aan de Antonius Deusinglaan) of in de parkeergarage aan het Boterdiep. Een andere optie is om de auto (gratis) te parkeren op het Transferium Kardinge of Haren, waarna de P+R Citybus genomen kan worden die vrijwel bij het CTM voor de deur stopt. Het CTM is goed toegankelijk voor minder valide patiënten. Telefonisch is het CTM bereikbaar van maandag tot en met donderdag van uur en op vrijdag van uur. Als buiten de openingstijden telefonisch contact gezocht wordt met het CTM wordt via het antwoordapparaat verwezen naar spoedopvang elders in de stad. Informatie Patiënten, verwijzers en studenten kunnen via de website van het CTM (www.ctm.umcg.nl) informatie inwinnen over de kliniek en de organisatie. Op de site staat actuele informatie over hoe men zich kan aanmelden, hoe een eerste bezoek verloopt, wat te doen bij pijnklachten of het afzeggen van een afspraak. Ook staan een overzicht met namen van behandelaars en de tarievenlijst online. Tevens is het mogelijk een gezondheidsvragenlijst en een aanmeldingsformulier te downloaden. Als patiënten voor een eerste bezoek worden uitgenodigd ontvangen zij naast een uitnodigingsbrief een patiënteninformatiefolder waarin een overzicht wordt gegeven van alle zaken die men moet weten als men het CTM gaat bezoeken. Eind 2013 is een nieuwe, uitgebreide patiëntenfolder verschenen met daarin een duidelijke beschrijving van de zorgunits, het Diagnostisch Centrum en het behandelcentrum. 5.4 Patiënttevredenheid Patiënttevredenheid heeft een hoge prioriteit binnen het CTM, zeker gezien de marktwerking en de wens om in patiëntenaantallen te groeien (Master 3 praktijk). Het op steeds terugkerende basis uitzetten van patiënttevredenheidsonderzoeken is een belangrijk onderdeel van het patiënttevredenheidsbeleid van het CTM; het geeft inzicht in de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. Doel van het patiënttevredenheidsbeleid is dat het CTM goede, veilige, en patiëntvriendelijke mondzorg levert, zodanig dat deze aantoonbaar mede is ingericht naar de wensen en de behoeften van de patiënt. Het CTM wil daarbij een dusdanig niveau van klanttevredenheid creëren dat een ruime meerderheid van de patiënten het CTM desgevraagd zou aanbevelen bij bekenden. UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 16

18 Het CTM voert één keer in de twee jaar een patiënttevredenheidsonderzoek uit. In 2012 heeft er een onderzoek plaats gevonden. Naar aanleiding van dit onderzoek is er een plan van aanpak opgesteld dat ten uitvoer is gebracht in het jaar Omdat begin 2013 een nieuwe wachtkamer en een nieuwe ingang (op een andere locatie dan voorheen) is gerealiseerd, is er in de eerste helft van 2013 een extra onderzoek uitgezet. Dit onderzoek betrof een vragenlijst over de nieuwe wachtkamer en ingang die ter plekke aan de bezoekende patiënt werd uitgedeeld. Dit onderzoek heeft eveneens een plan van aanpak opgeleverd welke in datzelfde jaar ten uitvoer is gebracht. Het eerstvolgende patiënttevredenheidsonderzoek staat gepland voor het jaar Klachten Klachten kunnen op twee verschillende manieren bij het CTM worden ingediend: 1. Klachten worden rechtstreeks bij het CTM ingediend of 2. Een klacht wordt gemeld via de klachtenfunctionaris van het UMCG. Het beleid van het UMCG is er op gericht dat een patiënt met een klacht in eerste instantie met de betreffende medewerker/afdeling in gesprek gaat over het ongenoegen. In de meeste gevallen komt hier een bevredigend resultaat uit voor beide partijen. In de tweede plaats is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de centrale UMCGklachtencommissie. De klachtenfunctionaris van die commissie bemiddelt in eerste instantie in dat geval tussen klager en afdeling. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk functionaris en bemiddelt de klachten op basis van hoor en wederhoor. Indien een klager geen behoefte heeft aan bemiddeling of indien bemiddeling niet leidt tot het gewenste resultaat, dan kan de klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van het UMCG. De klachtencommissie is een formele instantie die op wettelijke basis een oordeel over de klacht uitspreekt. Op de CTM website is een link opgenomen naar de centrale UMCG-regeling. Ook is de regeling beschikbaar in gedrukte vorm bij de patiëntenbalie van het CTM. In het jaar 2013 zijn in totaal twee klachten rechtstreeks bij het CTM binnengekomen en afgehandeld. Daarnaast zijn drie klachten via de klachtenfunctionaris van het UMCG naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn geen klachten ingediend bij de UMCGklachtencommissie. Van het totaal aantal klachten was er één medisch technisch van aard, twee hadden een organisatorische achtergrond, en twee hadden betrekking op financiële zaken. 5.6 Protocollen De protocollen van het UMCG-CTM zijn ondergebracht bij het DocPortal. Het DocPortal is een systeem dat UMCG-breed wordt gebruikt en waar afdelingen hun protocollen kunnen plaatsen. Iedere afdeling heeft daarbij een eigen portal, zo ook het CTM. Voor de ingebruikname van het CTM-portal heeft in 2012 opschoning en herstructurering van de UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 17

19 protocollen plaatsgevonden. In 2013 zijn er wat kleine aanpassingen gedaan op de structuur in verband met uitbreiding van de categorieën protocollen. Het proces met betrekking tot de protocollen is nu structureel ondergebracht in de staande organisatie. 5.7 Waarborgen patiëntenrechten De behandeling Voordat een behandeling plaats vindt worden de kosten van de behandeling met de patiënt besproken. Indien sprake is van een langdurige en/of kostbare behandeling ontvangt de patiënt een zorgplan met een behandelovereenkomst en een kostenbegroting. Incidenten melden Het CTM is aangesloten op het meldingssysteem voor het melden van incidenten en complicaties in de patiëntenzorg. Het CTM heeft een eigen Decentrale-Incident-Meld - commissie (DIM) waar incidenten anoniem kunnen worden gemeld. Deze commissie zorgt voor analyse van de klachten en doet verbetervoorstellen in de organisatie. Deze meldingen worden centraal ook bijgehouden. Het recht op geheimhouding. In de verslagperiode is een aanvang gemaakt met de verdere aanpassing van autorisaties voor medewerkers in onderscheiden rollen binnen de zorgverlening van het CTM. Dit moet er toe leiden dat alleen die informatie kan worden benaderd die voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is. Op grond van de arbeidsovereenkomst zijn medewerkers gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Studenten worden, zodra zijn met patiënten in contact komen, eveneens aan de geheimhoudingsplicht gehouden. 5.8 Veiligheid Hygiëne en Infectiepreventie. Het CTM is op basis van de kwaliteitswet zorginstellingen verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Preventie en bestrijding van infecties zijn belangrijke aspecten van deze kwaliteit. Ook vanuit de maatschappij en overheid wordt een goed infectiepreventiebeleid in toenemende mate geëist en dit past ook in het kwaliteitsdenken binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Dat betekent dat maximale inspanning moet worden geleverd om besmettingsrisico s voor zowel de patiënt als de behandelaar (de student en de docent) maar ook ondersteunend personeel te voorkomen. Binnen het UMCG-CTM is de samenhang met het onderwijs daarbij essentieel. Het CTM gebruikt de richtlijn infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk van de nationale Werkgroep Infectiepreventie (WIP) als basis voor de eigen protocollen en daarmee als instrument om de zorgkwaliteit te waarborgen. Inmiddels is een plan van aanpak uitgevoerd om het infectiepreventie beleid te verbeteren o.a. naar aanleiding van Inspectiebezoeken in 2010 en De verantwoordelijkheid voor optimale uitvoering van UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 18

20 hygiënemaatregelen berust bij tandartsen, mondhygiënisten en studenten. Door het steeds tijdig actualiseren van protocollen en het uitvoeren van interne audits wordt de kwaliteit geborgd. Het CTM heeft samenwerkingsafspraken met de afdeling Medische Microbiologie van het UMCG i.v.m. de consultatie van (een) deskundige(n) infectiepreventie. Alle richtlijnen en protocollen zijn gepubliceerd op de DocPortal Site van het UMCG en beschikbaar voor alle stafleden en studenten. Waterkwaliteit en Legionellapreventie Na legionellabesmettingen in 2012 is het Legionella Beheersplan herzien en zijn de maatregelen ter voorkoming van legionella besmettingen geïntensiveerd. De intensivering van de maatregelen heeft er toe geleid dat er nog slechts incidenteel lichte besmettingen non Pneumophila worden aangetroffen die volgens protocol worden behandeld in samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie. Hepatitis B en Tuberculose. Het UMCG voert een actief antihepatitis B beleid. Ook voor medewerkers en studenten van het CTM is dit beleid van toepassing. Het uitgangspunt is een evenwicht tussen verantwoorde patiëntenzorg en veiligheid van patiënten enerzijds en een goed en verantwoord personeelsbeleid anderzijds. Arbeid & Gezondheid voert de hepatitis B vaccinaties uit. Alle medewerkers die met patiënten en/of patiëntenmateriaal in aanraking kunnen komen worden verplicht gevaccineerd. Voor medewerkers die niet tot de risicogroep behoren, is de vaccinatie niet verplicht maar zij worden wel geadviseerd zich te laten vaccineren Incidenten met patiëntenmateriaal In 2013 zijn er bij de Dienst Arbeid en Gezondheid van het UMCG vijf incidenten met patiëntenmateriaal gemeld. Vier daarvan betreffen prikaccidenten. Één melding was een snijincident. Er zijn geen spatletsels gemeld. De procedure met betrekking tot incidenten met patiëntenmateriaal staat op het CTM portal van het UMCG DocPortal. Prikaccidenten worden gemeld bij de dienst Arbeid en Gezondheid van het UMCG. Daar vindt tevens registratie plaats. Incidentmelding Ter voorkoming van incidenten zijn relevante instructies beschikbaar. Binnen het CTM is een Decentrale Incidenten Commissie ingericht waar incidenten in de zorg anoniem kunnen worden gemeld. De systematiek sluit aan bij de werkwijze binnen het UMCG. In 2013 zijn er 23 incidenten gemeld. Patiëntveiligheid Het CTM is gehuisvest in twee verschillende bouwdelen op het UMCG-terrein. Vanuit de beleidsverplichting van de arbo-wet (art.3) heeft het UMCG doeltreffende maatregelen genomen om een BHV organisatie in te richten, die in geval van nood alle bouwdelen van sector F, waar het CTM onder valt, binnen 2-3 minuten kan bereiken om levensreddende handelingen te verrichten. Belangrijkste taken van de BHV zijn: - het blussen van branden en deze onder controle te houden totdat de externe dienstverlening ter plaatse is, UMCG CENTRUM VOOR TANDHEELKUNDE EN MONDZORGKUNDE 19

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Universitair Medisch Centrum Groningen Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Informatie voor nieuwe patiënten Uw bezoek aan het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Nadere informatie

Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Met uw kind(eren) naar het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Informatie voor nieuwe patiënten kindertandheelkunde 1 Met uw kind(eren)

Nadere informatie

Strategisch plan NVvP

Strategisch plan NVvP Strategisch plan NVvP 2017-2022 Inleiding Doel In de zomer van 2016 heeft het bestuur van de NVvP besloten om de toekomstvisie 2012-2017 te vervangen en aan te passen voor de komende periode van 2017 2022.

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Tandartsassistent. Werkversie 0.1. 1/5 Tandartsassistent v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Tandartsassistent Werkversie 0.1 1/5 Tandartsassistent v0.1 Inhoud 1 Body of Knowledge: Tandartsassistent... 3 1.1 Protocollen, richtlijnen en werkwijzen van de organisatie...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartspraktijk E.R. Verwer Naam praktijk Tandartspraktijk E.R. Verwer Praktijk adres Fazantlaan 11 Postcode 2261BS Plaats Leidschendam Telefoonnummer 0703274228 E-mailadres

Nadere informatie

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen

Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Eindtermen Opleiding Restauratief Tandarts NVVRT 2016 Auteurs: dr. P. van der Kuij drs. H.B. Derksen Inhoudsopgave Inleiding Eindtermen Diagnostiek, indicatiestelling en behandelplanning Eindtermen Uitvoering

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg «Wijzig 750 Page Editor Alg4» Kwaliteitsjaarverslag 2010 van ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Naam praktijk ZBC Kaakchirurgie / Stichting Extramurale Mondzorg Praktijk adres Groenewoudseweg

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts

Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Kwaliteitsjaarverslag 2013 van EneTandarts Naam praktijk EneTandarts Praktijk adres Pieter Biggestraat 45 Postcode 3257AR Plaats Ooltgensplaat Telefoonnummer 0187-631432 E-mailadres info@enetandarts.nl

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400. receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl PRAKTIJKNAAM TANDHEELKUNDIG CENTRUM PRINSENLAND ADRES MARIE VAN EIJSDEN VINK STRAAT 400 POSTCODE PLAATSNAAM 3066 HG ROTTERDAM TELEFOONNUMMER 010 4208589 EMAILADRES WEBSITE receptie@tandheelkundigcentrumprinsenland.nl

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen

Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Tandartspraktijk Swinkels & de Jong Arnhemseweg 507 7361 CJ Beekbergen Samenvatting Dit rapport is een samenvatting van de visitatie die is afgenomen bij tandartspraktijk Swinkels & de Jong. In de praktijk

Nadere informatie

Masterpleiding Tandheelkunde 3-jarig (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - ACTA - M Tandheelkunde 3-jarige opleiding

Masterpleiding Tandheelkunde 3-jarig (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - ACTA - M Tandheelkunde 3-jarige opleiding Masterpleiding Tandheelkunde 3-jarig (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Tandheelkunde 3-jarige opleiding - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Tandheelkunde 3-jarige opleiding - 2012-2013

Nadere informatie

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog Reglement Implantoloog 6 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE II Reglement Implantoloog Hoofdstuk 1 Algemeen 7 Hoofdstuk 2 Taken van de implantoloog NVOI 8 Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor erkenning

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Patiëntendossier. Jac. van der Zaag

Patiëntendossier. Jac. van der Zaag Patiëntendossier Jac. van der Zaag Even voorstellen 1983-1988 Tandheelkunde, Universiteit van Amsterdam 1988-1990 specialisatie tandarts gnatholoog (NVGPT) 1990-2006 Algemene praktijk centrum Amsterdam

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Geachte Lezer, 5,1% 28,6% 1,5% 64,7% Nee (5,1% nvt (28,6%) Geen antwoord (1,5%) Ja (64,7%

Geachte Lezer, 5,1% 28,6% 1,5% 64,7% Nee (5,1% nvt (28,6%) Geen antwoord (1,5%) Ja (64,7% Paro-info juni 2015 Geachte Lezer, Met gepaste trots benaderen wij u in deze editie van de Paro -info met een samenvatting van de uitslag van onze patiënten tevredenheidsenquête. Met de uitslag van de

Nadere informatie

ACTA, SBT & OMZ Regeling Klachtenbehandeling

ACTA, SBT & OMZ Regeling Klachtenbehandeling ACTA, SBT & OMZ Regeling Klachtenbehandeling Datum: 1 december 2016 Considerans De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht zorginstellingen een laagdrempelige regeling te treffen voor

Nadere informatie

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici

Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici Landelijke uitvraag Zichtbare Mondzorg 2012 Vragenlijst voor de praktijken van tandprothetici mei 2012 A B C D E F G H Algemene praktijkinformatie Bereikbaarheid Informatie over de behandeling Zorgverleners

Nadere informatie

Senior tandarts. Resultaatgebieden

Senior tandarts. Resultaatgebieden NMT-Functieprofielen tandheelkundige praktijken Functienaam : Senior tandarts Functiegroep : Primaire proces Versie : NMT/oktober 2009/versie 1 Pagina s : 5 Senior tandarts Algemene kenmerken De tandarts

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot

Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Kwaliteitsjaarverslag 2012 van Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Naam praktijk Tandartspraktijk W.L.M. de Groot Praktijk adres Judith Leysterstraat 22 Postcode 1816 JZ Plaats Alkmaar Telefoonnummer 072

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A

Uitvoeringsregeling A NMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2011 43 Uitvoeringsregeling A 1 INSCHALINGSBEPALINGEN Bepaling salaris Artikel 1 1.1. Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld volgens de bij zijn functie behorende

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company

Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Informatie Opdrachtgever Kliniek voor Mondzorg Boxtel/ Implant Company Dukaat 9 5283 PJ Boxtel Opdrachtnemer Roozeboom consulting

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Tandartsenpraktijk TandPunt Mondzorg Naam Praktijk Praktijkadres Postcode Plaats Telefoonnummer E- mailadres Website Inschrijfnummer Kamer van Koophandel TandPunt Mondzorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie WAT ALLE PRAKTIJKMEDEWERKERS MOET LEREN ZIEN EN WETEN NSOI CURSUSSEN OP LOCATIE: DE KENNIS KOMT

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Samen de juiste koers bepalen

Samen de juiste koers bepalen Samen de juiste koers bepalen Adviseren en faciliteren op basis Geachte collega, Tandheelkunde hoort bij de tandartsen thuis. Zo simpel is het. En zo dient het te blijven. In dit licht bezien, is er binnen

Nadere informatie

interdisciplinaire samenwerking

interdisciplinaire samenwerking ASSISTENTENDAG 2016 VRIJDAG 18 MAART interdisciplinaire samenwerking bij registratie vóór 1 maart 2016 van 130,- voor 110,- + parkeerkaart gratis Locatie Evenementenlocatie Gooiland Emmastraat 2 1211 NG

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten

Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten versie mei 2015 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) In het op 30 juni 2014 verschenen rapport

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Algemene informatie voor nieuwe patiënten.

Algemene informatie voor nieuwe patiënten. Praktijk voor tandheelkunde en endodontologie Algemene informatie voor nieuwe patiënten. P.M.M. Jaspers & M.H. Ree tandartsen Meeuwstraat 110 1444 VH PURMEREND tel.: 0299-42 81 11 fax: 0299-42 90 76 email:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Inleiding. Samenwerking. Kwaliteit. Informatie voor de directie. De voordelen. Contact gegevens

Inleiding. Samenwerking. Kwaliteit. Informatie voor de directie. De voordelen. Contact gegevens Inhoud Inleiding Samenwerking Kwaliteit Informatie voor de directie De voordelen Contact gegevens Inleiding: Geachte heer, mevrouw, Pro-Da Mondzorg BV is in 2010 opgericht door Walter L. Daems en is gevestigd

Nadere informatie

Inhoud. 4 Anesthesie Algehele anesthesie Lachgassedatie Lokale anesthesie

Inhoud. 4 Anesthesie Algehele anesthesie Lachgassedatie Lokale anesthesie 1 Anatomie en fysiologie van hoofd, hals en kauwstelsel.... 1 1.1 Inleiding.... 3 1.2 Functies van het gebit.... 3 1.3 Structuren in de mondholte: het gebit... 4 1.4 De gebitsbogen....19 1.5 Tandontwikkeling....20

Nadere informatie

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT

Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT Centrum Bijzondere Tandheelkunde CBT H15.013-00 Inleiding In overleg met uw behandelend (tand-)arts bent u, uw kind of een familielid, verwezen naar het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Thalamo: Wie zijn wij? 4 Resultaten 2015 cijfers: 4 Kwaliteit 5 Bereikbaarheid 5 Certificaten 5 Samenwerking ziekenuis in het geval van calamiteiten 5 Medewerkers

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Cursus Preventieassistent

Cursus Preventieassistent Cursus Preventieassistent Algemene informatie Nieuwe ontwikkelingen vereisen aanpassing Er zijn -verschuiving nogal wat ontwikkelingen van aanbodgerichte op tandheelkundig naar vraaggerichte gebied, die

Nadere informatie

De specialist op het gebied van bijzondere implantologie in Nederland

De specialist op het gebied van bijzondere implantologie in Nederland De specialist op het gebied van bijzondere implantologie in Nederland Waarom Centrum Bijzondere Implantologie? CBI (Centrum Bijzondere Implantologie) is dé specialistische kliniek op het gebied van bijzondere

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Programma Docendo Orbis Bali 2016

Programma Docendo Orbis Bali 2016 Programma Docendo Orbis Bali 2016 Laurens Tinsel 06-13 28 85 64 Joerd van der Meer 06-21 14 18 12 Leerdoelen cursus Docendo Orbis (Bali 2016). Na deze cursus: Bent u op de hoogte van de moderne inzichten

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden

Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Kwaliteitsjaarverslag 2011 van Tandheelkunde Broeklanden Naam praktijk Tandheelkunde Broeklanden Praktijk adres Broeklanden 20 Postcode Plaats 6931 XS Westervoort Telefoonnummer 026-311 86 60 E-mailadres

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

TANDARTS- ASSISTENTEN

TANDARTS- ASSISTENTEN TANDARTS- ASSISTENTEN 1. Cursus Preventie Assistente 9 dagen Kosten: 2.900,= Doelgroep: Tandartsassistenten Data cursus: Ingangstoets 14 november 2008 10 en 24 januari 2009, 7 en 28 februari 2009, 14 maart

Nadere informatie

Beroepen in beweging

Beroepen in beweging Vooraf In juni 2015 heeft de ANT haar standpunt Werkzaamheden Assisterend Personeel uitgebracht. Het document is een goede basis om in overleg met opleidingsinstituten en tandartsen tot een voor de patiënt

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Professioneel statuut GGZ Veenendaal

Professioneel statuut GGZ Veenendaal Professioneel statuut GGZ Veenendaal Doel Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes

Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Kwaliteitsjaarverslag 2015 van Tandartspraktijk Mientjes Naam praktijk Tandartspraktijk Mientjes Praktijk adres Dennenstraat 11 Postcode 2985BR Plaats Ridderkerk Telefoonnummer 0180-436705 E-mailadres

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V.

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen

Faculteit Medische Wetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen STUDIEGIDS Tandheelkunde 2012 / 2013 Faculteit Medische Wetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Polisvormen Basisverzekering: o Basisverzekering Noord Nederland. Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland,

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ISO 9001 ACADEMY Dental Union s Kwaliteit in ISO 9001 Academy: unieke en belangrijke opleiding voor tandartsen Menno Bouman, adviesbureau Kwaliteit in Praktijk ISO 9001 Academy

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden

De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden De succesvolle visitatie voorbereiding! In 7 stappen met een gerust hart aanmelden Inhoudsopgave Inleiding 3 Stap 1: Focus op kwaliteit (missie en visie) 4 Stap 2: Weet wat visitatie inhoudt 6 Stap 3:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie