Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16-4-2012. Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek"

Transcriptie

1 Bouwbesluit 2012 Verdiepingstraining juridische aspecten Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften Overgangsrecht Algemeen & specifiek Rechtens verkregen niveau Handhaving Jurisprudentie Bouwbesluit & vergunningvrij bouwen Inhoud Artikelen 2, 3, 5, 6 en 120 Ww Gewijzigd per 1 april 2012 Vereenvoudiging en herschikking grondslagen lagere regelgeving Stb. 2009, 324 en wijziging Stb. 2010, 187 Verdere uniformering van wetgeving op het gebied van bouwen Grondslag Bouwbesluit 2012: Woningwet 1

2 Aanwijzing Bouwbesluit 2012 Eerste lid; technische voorschriften het bouwen van bouwwerken; de staat van bestaande bouwwerken, en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk. Tweede lid; technische voorschriften de staat van een bestaand open erf of terrein; het in gebruik nemen of gebruiken van een open erf en terrein; het slopen van een bouwwerk, en het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden Artikel 2 Aanwijzing Bouwbesluit 2012 Derde lid; andere dan technische voorschriften het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, het slopen van bouwwerken en het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden. Vierde lid; andere dan technische voorschriften het bouwen van bouwwerken en staat en het gebruik van open erven en terreinen. Artikel 2 Aanwijzing Bouwbesluit 2012 Vijfde lid; reikwijdte bouwregelgeving Bouwbesluit bevat uitsluitend voor bouwwerken voorschriften vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of milieu. Artikel 1, derde lid (nieuw) wordt onder bouwwerk mede verstaan de daarvan deel uitmakende installaties Artikel 2 2

3 Bij of krachtens AMvB verwijzing naar: Normen of delen van normen Kwaliteitsverklaringen krachtens ook in ministeriele regeling Ruime interpretatie: ook andere regelingen, zoals CCV (brandveiligheid) Doorverwijzing naar MR via artikel 1.5 Bouwbesluit 2012 NEN, NEN-EN, certificatie- en inspectieregeling Artikel 3 Oude opdracht Woningwet Alle technische in Bouwbesluit 2012 Aangepast tot afstemmen Bouwbesluit wordt in overeenstemming gebracht met een andere AMvB Bijvoorbeeld de grenswaarde gevaarlijk stoffen (ADR-klasse) Wet milieubeheer en Bouwbesluit Europese regels / machinerichtlijn voor liften, dus niet meer in Bouwbesluit regelen Artikel 5 Voormalige grondslag voor ontheffing bij verbouw Nu artikel 1.12 Bouwbesluit 2012: verbouw Grondslag voor Verbouwniveau in Bouwbesluit 2012 Grondslag voor voorrang monumenten in Bouwbesluit 2012 Grondslag voor ontheffing van Voorschriften slopen Uitvoeren sloop- of bouwwerkzaamheden Artikel 6 3

4 Koppeling Bouwbesluit 2012 en internationale verplichtingen (EU!) Richtlijn bouwproducten Verordening bouwproducten Richtlijn tunnelveiligheid (herziene) Richtlijn energieprestatie van gebouwen Deels rechtstreeks, deels via Bouwbesluit, deel via specifieke regelgeving (Beg, Reg) Artikel 120 Verbod op rechtshandelingen naar burgerlijk recht voor zover geregeld In Bouwbesluit 2012 Bij of krachtens de Wabo mbt bouwen Gevolgen: Geen verbodsbepalingen in koopcontracten Geen extra waarborgen zoals GIW, etc. (Breda, LJN BA5601) Een dergelijk beding is nietig Kamerstukken II 1986/1987, , nr. 3, blz. 81) Vrijwillig mag natuurlijk wel Artikel 122 Bouwbesluit betrekking op: Bouwwerken Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder bouwwerk mede verstaan de daarvan deel uitmakende installaties (artikel 1, derde lid, Ww) Bouwen plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten (artikel 1, eerste lid, Ww) Intermezzo Bouwwerk 4

5 Bouwbesluit betrekking op: 5 pijlers Bouwbesluit uitsluitend worden gegeven vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of milieu (artikel 2, vijfde lid, Ww) Bouwwerken Definitie in bouwverordening Intermezzo Bouwwerk Bouwwerk Gebouwen Dierenkooien (LJN BV9131) Walbeschoeiing (LJN BV5064) volledig vervangen geen onderhoud Recreatieschepen (LJN BV2137) Strijdig met geldende uitleg! Ondergrondse containers (LJN BU4878) Afvalsorteerinstallatie in een loods (LJN BR6262) Fundering wel, woonboot erboven niet (LJN AE5971) Verplaatsbare objecten (LJN BB9443 BA2217 etc.) Geen bouwwerk Kunstgrasveld (LJN BW1560) Groenvoorzieningen Intermezzo Bouwwerk Betonvloer in een werkplaats (LJN BR3236) Tent die af en toe wordt verplaatst (RWS, Moerdijkbrug, AZ8968) Meerpalen (LJNAJ 3370) Drijvende boeien (LJN AN6548) Rotonde (LJN AE3982) Dijklichaam (LJN AE7218) Artikel 4 Ww Indien een bouwwerk [..] gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, bedoeld in artikel 2, voor zover zij betrekking hebben op dat bouwen, slechts van toepassing op die vernieuwing, verandering of vergroting. Nieuwbouw of verbouw? 5

6 Uitspraken Raad van State: Gedeelte dat wordt verbouwd moet voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften LJN: BH4630, /1 (april 2009) dat gedeelte van het bouwwerk dat is veranderd LJN: BI8425, /1/H1 (juni 2009) de zelfstandige wooneenheden TK , 29392, nr. 14 Overigens zijn die nieuwbouwvoorschriften dan alleen van toepassing op die bouwingreep en dus niet op de delen van dat bouwwerk die ongewijzigd blijven." Nieuwbouw of verbouw? Bouwbesluit 2012 geeft duidelijkheid Alleen de fysieke ingrepen bij de verbouwing behoeven dus te voldoen aan de voorschriften die op grond van dit besluit daarop van toepassing zijn en de onderdelen van de ruimte die bij de verbouwing ongewijzigd blijven moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten. Breuk met jurisprudentie! Overigens weinig problemen ivm rechtens verkregen niveau Nieuwbouw of verbouw? Overgangsrecht 6

7 Hoofdstuk 9, hoe werkt het 9.1 Algemeen overgangsrecht Vergunningen bouwen, slopen, brandveilig gebruik en sloopmelding 9.2 Specifiek overgangsrecht Negatieve gevolgen bestaande bouw gecorrigeerd Introductie bezettingsgraadklasse Wegtunnels Certificaten Overgangsrecht Oude recht blijft gelden Op de aanvraag / de melding Op voorschriften in een melding of verleende vergunning Op bezwaar en beroepen tegen een verleende vergunning Geldt voor: Omgevingsvergunning voor bouwen, brandveilig gebruik of sloop Melding brandveilig gebruik of sloop Algemeen overgangsrecht Aandachtspunten Hoofdstuk 8 Bouwbesluit rechtstreeks werkend Geluidseisen gelden op alle bouw en sloop Tenzij in vergunning aangegeven Bij behandelen aanvragen < 1 april 2012 Let op algemene voorschriften Geen voorschriften? Bouwbesluit 2012 Voorschriften toevoegen? Ook Bouwverordening Verwijzen BV of artikel 2.22 Wabo Algemeen overgangsrecht 7

8 Waarom specifiek overgangsrecht? Voorschriften mogen niet leiden tot (onbedoelde) verzwaring van eisen Daar waar twijfel: reparatie in artikel 9.2 Algemene regel 31 maart legaal? Dan ook 1 april legaal! Enige ruimte ingebouwd Gaat om bestaande bouw! Specifiek overgangsrecht Oude recht aantal personen bepalend Aantal personen dat onder Bouwbesluit 2003 en gebruiksbesluit was toegestaan blijft toegestaan Voorschriften die buiten toepassing blijven: Personenbenadering hoofdstuk 2 Doorstroomcapaciteit vluchtroutes Capaciteit trappenhuizen Draairichting van deuren bij > 37 personen Ook bij verbouw en functiewijziging Aantal personen moet gelijk blijven Specifiek overgangsrecht: 9.2, 1 e lid Noodverlichting die voldoet aan Bouwbesluit 2003 voldoet ook aan Bouwbesluit 2012 Indien en voor zover de noodverlichting blijft voldoen aan de artikelen 2.66 en 2.67 van het Bouwbesluit 2003 behoeft geen rekening te worden gehouden met artikel 6.3 van dit besluit Niet van toepassing op functiewijziging Wel verbouw met zelfde aantal personen Specifiek overgangsrecht: 9.2, 2 e lid 8

9 Derde lid: Wegtunnels geopend voor 29 juni 2006? Tot 1 mei 2014 tijd om aan BB 2012 te voldoen Vierde lid:stallingruimte van fietsen (4.11 Bouwbesluit 2003) van toepassing tot: Voorschriften zijn opgenomen in het bestemmingsplan, of Uiterlijk 1 januari 2017 (wordt: 2022) Specifiek overgangsrecht: 9.2, 3 e en 4 e lid Gericht op artikel 1.17 Constructieonderdeel dat slechts met extra behandeling in stand kan worden gehouden moet certificaat hebben Certificaat op grond van Gebruiksbesluit blijft geldig na 1 april 2012 totdat het is verlopen Van toepassing op: Brandvertraging riet Brandwerendheid staalconstructies Specifiek overgangsrecht: 9.2, 5 e lid Certificaten brandveiligheidsinstallaties als bedoeld in 6.20 brandmeldinstallaties 6.32 sprinklers en rookwarmeafvoeren Moeten voldoen aan regeling CCV 2011 Certificaten afgegeven voor 1 januari 2015 op basis van Gebruiksbesluit (CCV 2002) blijven geldig en toepasbaar Dus duaal stelsel tot 1 januari 2015 Specifiek overgangsrecht: 9.2, 6 e lid 9

10 Op bestaande vergunde situaties blijft de bouwverordening van toepassing: 6.37: verbindingsweg hulpdiensten 6.38: opstelplaats brandweervoertuig 6.49: bereikbaarheid gebouwen personen met een functiebeperking Noodzaak van deze bepaling beperkt Bevoegd gezag kan ontheffing verlenen Meer rechtszekerheid vergunninghouder Specifiek overgangsrecht: 9.2, 7 e lid Ventilatie bestaande kinderopvang Voorschriften voor ventilatie Bouwbesluit 2003 blijven van toepassing Voorschriften Bouwbesluit 2012 (paragraaf 3.6.2) verplicht vanaf 1 april 2007 Nationale aanpak milieu en gezondheid jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen Nationaal convenant branches en overheid Specifiek overgangsrecht: 9.2, 8 e lid Aansluitplicht warmtenetten Bestaande netten: Aansluitplicht aanwezig voor 1 april 2012? Dan blijft de aansluitplicht voor die gebieden bestaan Noodzakelijk overgangsrecht : Concessies / afspraken met warmteleveranciers Warmtenetten bij geringe aansluitingen niet rendabel qua energie en milieu Discussie: er is toch gelijkwaardigheid?? Specifiek overgangsrecht: 9.2, 9 e lid 10

11 Gebruiksvoorschriften Let op bij verschil BV en Bouwbesluit 2012! Verzwaringen in Bouwbesluit 2012 Voor zover niet opgenomen in artikel 9.2 Rookmelders en logies en kinderopvang (6.20) Doodlopende einden (6.20) Nieuwe definitie kamergewijze verhuur Functiewijzigingen Andere functie? Aan die eisen voldoen Geen overgangsrecht! Algemene bepalingen Meldingen brandveilig gebruik en slopen Melding is geen vergunningaanvraag Geen respons noodzakelijk (wel ontvangstbevestiging) Geen procedure in de Awb Geen weigeringsgronden Geen leges Wanneer is een melding een melding? Een volledige melding Een juiste melding Onjuist / onvolledig? GEEN melding Termijnen starten dus ook niet! Intermezzo: de melding 11

12 Melding ontslaat je niet van plicht om te voldoen aan Bouwbesluit en Asbestverwijderingsbesluit Asbestvolgsysteem, gecertificeerde bedrijven, rechtstreeks werkende voorschriften De sloper moet aan al deze eisen voldoen Wel of getoetst Wel of niet toetsen? Van Gebruiksbesluit Bouwbesluit 1.5 Gebruiksmelding vereist als: Gelijkwaardige oplossing installaties (h 6) of gebruik (h 7); Bouwwerk bestemd voor gelijktijdige aanwezigheid > 50 personen (niet voor woning/wegtunnel motorrijtuigen); Woonfunctie voor kamergewijze verhuur Procedure melding gelijk gebleven Verloopt via Omgevingsloket online Gebruiksmelding (ongewijzigd) Procedure vastgelegd in artikel : Grenswaarden en termijn Asbest en > 10 m 3 4 weken van te voren melden 2: Uitzonderingen i.r.t. melding asbest Hechtgebonden, pakkingen, etc. (Asbestverwijderingsbesluit) 3: Uitzonderingen algemeen Seizoensgebonden Slopen n.a.v. handhavingsbesluit Sloopmelding 12

13 Procedure vastgelegd in artikel : afwijken van de termijn Na melding 4 weken of minder Beslissing bevoegd gezag Toelichting: spoed, calamiteit Wetstekst: wanneer u wilt! 5: afwijken van de termijn 5 WERKDAGEN Asbest dat meldingplichtig was onder BV Reparatie- en mutatieonderhoud i.c.m. leegstand / woongenot Sloopmelding Procedure vastgelegd in artikel : Indieningsvereisten Zelfde als voorheen in Mor Let op: deels indien aannemelijk is of indien noodzakelijk op basis van Asbestverwijdingsbesluit Ook hier: ter bepaling door bevoegd gezag 7: wie sloopt er? Sloper hoeft niet de melder te zijn Twee dagen voor start melden Geen melding sloper in overtreding Sloopmelding Standpunt VNG (ledenbrief d.d ) In de meeste gevallen volstaat het sturen van een ontvangstbevestiging. Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften opleggen, maar dat zal alleen in uitzonderlijke gevallen nodig zijn. Op grond van jurisprudentie van Hoge Raad is stellen van nadere voorschriften geen dienstverlening waarvoor legesheffing mogelijk is. Handreiking slopen VBWTN Leges en nadere voorwaarden 13

14 Welke voorwaarden stellen? Noodzakelijk voor het voorkomen of beperken van hinder Voorkomen onveilige situatie tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden. Bescherming van nabij gelegen bouwwerken Scheiden van en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval in fracties Ruim interpreteren, zie Wabo artikel 2.22! Nadere voorwaarden Status nadere voorwaarden helder Artikel 1.29 Bouwbesluit 2012 Melder moet voldoen aan algemene regels en nadere voorwaarden Rechtbank toets voorschriften op een zelfde wijze als vergunning / melding Niet of nauwelijks jurisprudentie Ga uit van jurisprudentie vergunningen (bouw) Pas toe, weeg af, bepaal zelf Nadere voorwaarden Jurisprudentie leidend: Moet dienen ter bescherming van de belangen waarop de toestemming ziet Mag geen weigeringsgrond zijn Bij melding dus niet afwijken van rechtstreeks werkende voorschriften Bouwen en brandveilig gebruik Niet strijdig of aanvullend op Bouwbesluit 2012 Niet gericht zijn op de uitvoering / proceseisen Slechts beperkt van technische aard Kleine wijzigingen in de stukken toegestaan! Maar wat mag niet? 42 14

15 Voorbeelden? Niet eerder beginnen dan dat is aangeleverd (eigenlijk dus geen melding ) Nadere specificatie van de algemene regels hoofdstuk 8 Afzetten met een hek van 2 meter hoog dat te allen tijde is afgesloten Laden en lossen niet toegestaan op de openbare weg Nadere voorwaarden Verbouwvoorschriften Het rechtens verkregen niveau, een theoretische benadering BB2012 Art. 1.1 Het niveau dat een gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk Samengevat: kwaliteitsniveau van een rechtmatig gebouwd bouwwerk dat: feitelijk aanwezig is voor de verbouwing naar onderen is begrensd door het niveau voor bestaande bouw naar boven is begrensd door het niveau voor nieuwbouw Rechtens verkregen niveau 15

16 Uitgangspunt Actueel kwaliteitsniveau = niveau verkregen door toepassing voorschriften Rechtens verkregen niveau = Actueel kwaliteitsniveau Minimaal bestaande bouw Maximaal nieuwbouw Basis voor bepaling verbouwniveau Dan is er nog geen actueel kwaliteitsniveau, dus: Rechtens verkregen niveau wordt bepaald door de ondergrens BESTAANDE BOUW Let op ondergrens in Bouwbesluit 2012 Rc=1,3 WBDBO=30 minuten Als iets er nog niet is. Bouwdelen die je veranderd of vergroot: Actueel kwaliteitsniveau, minimaal bestaande bouw LET OP: ondergrens geluid, brandwerendheid Nieuwe bouwdelen Geen actueel kwaliteitsniveau Rechtens verkregen niveau wordt bestaand bouw Veranderen van een bouwwerk 16

17 Optoppen Nieuwe verdieping op bestaand gebouw Vergroten uitwendige scheidingsconstructie Nieuwe moet voldoen aan actueel kwaliteitsniveau Inrichten nieuwe etage Alles nieuw aan te brengen, dus bestaande bouw Wat te doen met bestaande gebouwdelen? Trappenhuizen: meer mensen! Constructie: zwaardere belasting Beoordelen op BESTAANDE BOUW! Voldoet niet? Verbouwen Voorbeeld Handhaving & vergunningverlening Jurisprudentie, tips en trucs Waaraan toetsen? Artikel 2.10 Wabo Bouwbesluit, bouwverordening, bestemmingsplan en welstand Situatie per 1 april niet gewijzigd! Was: Bouwbesluit, bouwverordening en gebruiksbesluit Wordt: Bouwbesluit 2012 Materieel ongewijzigd Vergunningverlening en het Bouwbesluit

18 Brandveiligheid meenemen? Voldoen aan Bouwbesluit 2012 Dus ook hoofdstuk 6 Dus ook brandveiligheidsvoorzieningen Wat is het belang van de melding of vergunning brandveiligheid? Bij nieuwbouw? Voldoet aan Bouwbesluit 2012, wat meer?? Bij bestaande bouw? Aanvullende voorschriften mogelijk relevant Vergunningverlening en het Bouwbesluit 2012 Vaste jurisprudentie Kleine aanpassingen toegestaan Soms zelf verplicht om plan vergunbaar te maken Let op: met toestemming aanvrager, niet ambtelijk Wijzigen van een aanvraag? Grens ligt bij ingrijpend van aard Uiterlijk wijzigt? Rechtsgevolg mbt bestemmingsplan? LJN: BW0758 Derde belang in het geding? Pas op: procedure kan wijziging! Plan dat strijdig is met bestemmingsplan Kleine wijziging: niet meer strijdig Opeens: vergunning van rechtswege?? Wijzing is ingrijpend! Wijzigen van een aanvraag? 18

19 Beginselplicht tot handhaven AbRvS 7 juli 2004, nr /1. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien Handhaven of niet handhaven? Concreet zicht op legalisatie Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Exacte datum is niet noodzakelijk Vooruitlopen op wetswijziging niet toegestaan Wel anticiperen na publicatie Illegale situatie op korte gelegaliseerd door wetswijziging zicht op legalisatie Let op bij deelactiviteiten Vergunningvrij bouwen: deel vaak niet vergunningvrij, geheel wel Dak vervangen van bijgebouw? Illegaal? Handhaven of niet handhaven? Onevenredigheid van maatregel Wanneer onevenredig? Casuïstiek Door overtreding wordt belang niet of nauwelijks aangetast Overmacht / storing reden voor overtreding Eenmalige of eerste overtreding Handhaven of niet handhaven? 19

20 Andere redenen? Te zware eisen gesteld in de vergunning Te weinig tijd gegeven om vordering op te volgen Gemeentelijk beleid kan duidelijkheid geven Niet handhaven is ook een besluit! Handhaven of niet handhaven? Let op: niet alles aan gebouw toe wijzen Voorbeeld: wonen zorg Bouw: wonen en zorg, type zorg bepalend Gebruik: BHV zal voldoende hulp moeten bieden voor de mate van zelfredzaamheid Wonen en zorg Zelfsluitende deuren niet verplicht BHV moet zorgen voor voldoende veiligheid : deuren sluiten bij brand! Gebouw en gebruik = veilig Zorgplicht (artikel 1a) Bekende problemen Toepassing in ontwikkeling Voldoen aan het Bouwbesluit (artikel 1b) Voorschriften Bouwbesluit rechtstreeks werkend Handhaving op basis van bestaande bouw Ook diverse kapstokartikelen Handhaving obv Woningwet 60 20

21 Artikel 13 Woningwet Het bevoegd gezag kan degene [ ] verplichten tot het [ ] treffen van voorzieningen [ ] op een niveau dat hoger is dan het niveau [ ] in artikel 1b, tweede lid, onderdeel a, respectievelijk b, (bestaande bouw) zonder dat dit hoger [is dan] artikel 1b, eerste lid, onderdeel a, respectievelijk b, (nieuwbouw) [ ] Motiveren strikt noodzakelijk! Handhaving obv Woningwet 61 Restrisico s (oude kapstokartikel ) 7.10: Restrisico brandgevaar brandgevaar wordt veroorzaakt, of bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt. 7.16: Restrisico veilig vluchten melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd; het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd. Handhaving Bouwbesluit 2012 In aanvulling op Bouwbesluit 2012 Brede verbodsbepaling in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken Werking restrisico bepalingen 21

22 Toepassing Aanvullende eisen te stellen Geclausuleerd, alleen genoemde gevallen Aantonen / motiveren Voorbeelden Opslaan van brandbare materialen Belemmeren van vluchtroutes Obstakels voor brandmeldinstallaties Obstakels die brandbestrijding bemoeilijken Werking restrisico bepalingen Onderhoud brandveiligheidsinstallatie Geregeld in artikel 1.16 Adequaat gebruiken en beheren Veilig gebruiken, geen gevaar opleveren Functioneren overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften Onderhoudsfrequentie? Niet specifiek geregeld in Bouwbesluit 2012 In het algemeen zal het voldoende zijn wanneer de in de handleiding of productspecificaties opgenomen instructies van de fabrikant, leverancier en installateur worden gevolgd. Generieke onderhoudsverplichtingen Een gelijkwaardige oplossing moet in stand worden gehouden! Artikel 1.3, tweede lid Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van het bouwwerk in stand gehouden. Wijzigingen? Melding brandveilig gebruik Veelal vergunningplichtig voor bouwen Rechtstreeks werkend voorschrift! Gelijkwaardigheid 22

23 Gebruik dat gevaar oplevert? Handhavingsinstrumenten te over! Art. 1a Ww: Zorgplicht Art. 1b Ww: Bouwbesluit Art Bb: Restrisico brand Art Bb: Restrisico vluchten Art Bb: Bouwvalligheid (buurman!) Art Bb: Zinnelijke staat Art Bb: Restrisico gebruik Tenslotte Dus komt u dit tegen. Informatiebrochures overheid (www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving) Congres Bouwbesluit 2012 : 25 april 2012 (www.congresbouwbesluit.nl) Helpdesk bouwregelgeving Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Meer informatie 23

Praktijkboek Bouwbesluit 2012

Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Praktijkboek Bouwbesluit 2012 Meer informatie over deze en andere publicaties vindt u op www.sdu.nl of bij onze afdeling Klantenservice: Sdu Klantenservice Postbus 20025 2500 EA Den Haag Tel. (070) 378

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof?

Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Is de bestuursrechtelijke hennepruiming mensenrechtenproof? Scriptie master Rechtsgeleerdheid Accent Staats- en Bestuursrecht Annemiek Oonincx ANR 191055 Tilburg Law School, Tilburg University Juni 2013

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

Prince Henry Amsterdam

Prince Henry Amsterdam Prince Henry Amsterdam Rapportage brandveiligheid Oosterstraat 43 T: 0624230136 E: info@geregeld.eu KvK 27304692 2611 TV Delft F: 0877843775 NL48RABO0136661424 BTW NL 8505.94.297.B.01 COLOFON Opdrachtgever

Nadere informatie

Besluit Bor, (deels) afscheid van bestaande praktijken.

Besluit Bor, (deels) afscheid van bestaande praktijken. Besluit Bor, (deels) afscheid van bestaande praktijken. Met ingang van 1 november 2014 is het nieuwe Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden (hierna "het Besluit"). Deze AMvB, gepubliceerd in

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING

Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING 10 Bestuursrechtelijke handhaving bouw (II): Bouwen onder private kwaliteitsborging HANDHAVING Tekst Ing. Gert-Jan van Leeuwen, m.m.v, mr. Hans Barendregt en ir. Hajé van Egmond In deel I van deze beschouwing

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

Zorgplicht en brandveiligheid

Zorgplicht en brandveiligheid Remco Smith De zorgplicht is pas betrekkelijk recentelijk in de Woningwet opgenomen. Wat houdt nu die zorgplicht in? Heeft deze zelfstandige betekenis? Hoe gaat de rechtspraak met de zorgplicht om? Deze

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Vertrouwen en betrouwbaarheid Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Managementsamenvatting 6 Bouwregelgeving in perspectief 8 Structuur en organisatie 14 Verbeterpunten

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Een verkennend onderzoek naar een effectief en efficiënt kaderstellend instrument voor kwaliteitsborging in de bouw in opdracht

Nadere informatie