Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Cingel College JAARVERSLAG 2013

2 Jaarverslag Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben plaatsgevonden in het kader van de Cingel-strategie, de kwaliteitsverbetering en het behalen van de Cingel-doelen die gerelateerd zijn aan de 7 Focuspunten van het ROC West-Brabant. Daarnaast geeft het een goed beeld van de onderwijsvernieuwingen, de geïntensiveerde intake en begeleiding van de studenten, de professionalisering van de collega s en het steeds beter in lijn komen de inspectiestandaarden en de cyclische kwaliteitszorg. Tot slot wordt beknopt weergegeven welke plannen er klaar liggen voor Dat ook 2013 weer een intensief en druk jaar was, staat buiten kijf. Natuurlijk blijven er altijd zaken bij te stellen en nog verder te verbeteren, maar we kunnen samen trots zijn op wat we weer bereikt hebben, dankzij de inzet en het enthousiasme van een betrokken Cingel-team. 2. Directieverslag 2.a Strategie Vanaf de start van het Cingel College is een meerjaren-streven in het leven geroepen, dat de volgende doelen omvat: - Een bijzondere profilering waar studenten bewust voor kiezen vanwege kwaliteit en eigenheid; een profilering die intern en extern gekend, herkend en gevoeld wordt. - Groei op verschillende gebieden: o onderwijskwaliteit o organisatiekwaliteit o kwaliteitsborging o professionaliteit van het team o rendementen, waardoor in het verlengde daarvan de belangstelling voor het Cingel College vanuit studenten en de arbeidsmarkt toeneemt, zodat de continuïteit van dit specialistische MBOcollege binnen de ROC West-Brabant-familie blijft gewaarborgd. De Cingel-eigenheid en doelen blijven belangrijk, maar meer en meer zal de komende jaren ook gefocust worden op het zoeken naar en vinden van de familiekracht van ROC West-Brabant. Binnen die kaders kreeg het jaarplan 2013 vorm, dat werd opgebouwd rond de in paragraaf 2.b vermelde 7 Focus-/Speerpunten. 2.b Cingel-speerpunten versus resultaten 2.b.1 Het op orde brengen van de basiskwaliteit Denk je als MBO-school aan basiskwaliteit, dan wordt die gevormd door: - actueel onderwijs dat studenten uitdaagt en efficiënt naar een diploma brengt - goede rendementen - gediplomeerde jonge mensen afleveren die het bedrijfsleven waardeert - intensieve contacten het bedrijfsleven die leiden tot zoveel mogelijk praktijk binnen iedere opleiding - studenten en collega s die tevreden zijn over de organisatie (zoals roosters, stageprocessen, begeleidingssysteem, veiligheid, kwaliteitsborging), de activiteiten (van voorlichting tot diplomering) en de middelen (bijv. accommodatie, apparatuur, gastlessen, praktijkopdrachten)

3 - financieel gezond zijn en daardoor mogelijkheden kunnen bieden - het voldoen aan wettelijke verplichtingen - beantwoorden aan de normen beschreven in het Toezichtkader van de inspectie. De manier waarop we hier in 2013 hard aan gewerkt hebben, staat beschreven in o.a. hoofdstuk 4 Kwaliteit. In ieder geval is er op basis van bevindingen van studenten en collega s (via enquêtes, panel- en functioneringsgesprekken en audits) succes veel aandacht geweest in 2013 voor: - het verbeteren van roosterprocessen - het op geheel andere wijze werken het verzuimregistratiesysteem PARS - het aanstellen van een verzuimcoördinator - deelname aan een verzuimpilot om spijbelende studenten snel terug op het goede pad te krijgen - starten de implementatie van de Prestatiebox Registratie - het verbeteren van het intakeproces - het intensief werken aan het verbeterplan voor de Facilitaire opleiding, zodat we het predicaat zeer zwak achter ons konden laten - het volgens onze onderwijsvisie inbedden van integrale praktijkgerichte opdrachten binnen de opleidingen Facilitair, CSA en Patisserie en een start maken op dat terrein door het ontwikkelen van dergelijke opdrachten voor Toerisme - het investeren in een 2 e praktijklokaal voor Brood & Banket - het vernieuwen van de eilandkeuken voor Horeca - het verbeteren van de accommodatie in het animatielokaal voor Toerisme - een inhaalslag realiseren op het terrein van functioneringsgesprekken - een aanpak zoeken om de kwaliteitscirkel te borgen. 2.b.2 Het vergroten van de professionaliteit Activiteiten op het gebied van professionalisering die in 2013 (naast de gebruikelijke herhalingscursussen op het terrein van BHV en EHBO) zoal hebben plaatsgevonden, zijn: - In februari en november 2013 hebben we bedrijfsfunctionarissen voorgelicht en getraind op het terrein van beoordelen in elk van onze vier branches. De namen van de deelnemers hebben we opgenomen in een register; - I.s.m. de ROC Academie hebben we aan het eind van het schooljaar , 22 van onze docenten geschoold op het terrein van klassenmanagement, signalerings- en coachingsvaardigheden; - Het in 2012 doorlopen didactisch professionaliseringstraject voor het facilitaire team bleek na evaluatie onvoldoende geschikt voor het gehele Cingel-team. Daarom zijn we in 2013 een andere weg ingeslagen. Op basis van het Breinlerenprincipe is in 2013 een start gemaakt 6 verschillende Didactische Werkateliers voor alle onderwijsgevenden. Daarbij hebben we gesteld, dat ieder - uitgaand van zijn persoonlijke belangstelling - zou deelnemen aan minimaal 3 ateliers. Dit betekende een voor iedere collega een kennisverdieping op het terrein van Breinleren; - In 2013 heeft de zorgcoördinator zich, naast algemene kennis over zorg en passend onderwijs, geschoold in het werken de AMN-test en zij is degene geweest die in overleg de intakers deze testen heeft afgenomen en vertaald naar acties m.b.t. aanname voor een van de opleidingen; - Twee teamvoorzitters zijn in september een algemene managementcursus gestart, die in 2014 zal worden afgerond; - Het management heeft zich laten scholen op het terrein van het beoordelen van docenten via de 5 rollen van een docent, het werken Yucan-verbeterplannen, het belang van gesprekscycli voor de organisatie, consequenties van Focus op Vakmanschap en heeft deelgenomen aan speciaal voor ROC West-Brabant-managers georganiseerde studiedagen om de onderlinge samenwerking te bevorderen; - De SLB ers zijn getraind in het werken de begeleidingsmodule van Edictis

4 - De BHV-coördinator en de directeur hebben een cursus gevolgd op het terrein van het omgaan calamiteiten. - Taal en rekendocenten hebben deelgenomen aan conferenties die werden georganiseerd door het Steunpunt Taal en Rekenen ter voorbereiding op de centrale examinering en het behalen van de juiste referentieniveaus. Plenaire studiedagen zijn in 2013 gepland rond de thema s Breinleren en het omgaan agressie van studenten en daarnaast hebben vele collega s op hun vakterrein individueel workshops en conferenties bezocht. Het plan om de intensiveringsgelden een korte herhalingscursus op te zetten voor collega s die dat wensen, op het gebied van Nederlands en rekenen is in 2013 nog niet gerealiseerd, omdat de opzet van de cursus nog niet rond was. In 2014 zal die zeker worden opgepakt, waarna evaluatie zal plaatsvinden, zodat diezelfde cursus inclusief mogelijke verbeterpunten, ook kan worden aangeboden aan de collega-instituten. 2.b.3 Doorlopende leerlijnen Door het prioriteren van de voorbereidingen op Focus op Vakmanschap, de aandacht voor het structureel werken aan kwaliteitszorg en het realiseren van onderwijsverbeterplannen is de aandacht voor het intensiveren van de leerlijn VMBO-MBO-HBO in 2013 wat in het gedrang gekomen. Natuurlijk hebben we net als in andere jaren actief geparticipeerd in projecten als VMBO on Stage en Een opleiding nader bekeken, maar specifieke aandacht voor een goede doorstroom van VMBO naar MBO zal ROC-breed pas in 2014 worden opgepakt. In maart zal een management-tweedaagse dit als thema hebben. Het ROC-brede project Keuzeprocessen, dat erop is gericht de studenten de juiste keuzes in hun leerloopbaan te laten maken, is wel voortvarend opgepakt en datzelfde geldt voor de uitbreiding van het samenwerken bedrijven (van Brood & Banket naar Facilitair en Horeca) om bij aanmelding de studenten in de juiste opleiding te plaatsen. Ook onze eigen voorlichtingsactiviteiten zijn heel kritisch onder de loep gelegd en we hebben een pilot gedraaid bij Toerisme een geheel andere aanpak van de informatieverstrekking. In 2014 zal die geëvalueerd worden en dan bekijken we, of we die werkwijze door zullen zetten naar de andere studierichtingen. Er zijn verschillende gesprekken geweest de NHTV over de wijze van samenwerking en er zijn afspraken gemaakt over voorlichtingen aan onze studenten die vanuit de opleidingen Facilitair en Horeca wensen door te stromen naar het HBO. Het samenwerking zoeken vanuit de Vacansoleil opleidingen een HBO-instelling is nog niet goed op gang gekomen. Er zijn eerste gesprekken gevoerd In Holland, maar nog zonder concrete resultaten en in 2014 zal deze duidelijke wens vanuit de studenten en de consortiumpartners beslist weer worden opgepakt. 2.b.4 Het implementeren van innovaties en de voorbereiding op Focus op Vakmanschap In 2013 hebben we op verschillende niveaus nauwlettend de ontwikkelingen gevolgd die toeleiden naar Focus op Vakmanschap: voortdurende veranderingen in kwalificatieprofielen en dossiers, besprekingen in paritaire commissies, deelname gebruikerspanels, landelijke werkbijeenkomsten en besluiten, veranderingen inzake de bekostiging alle consequenties van dien. Het betekende dus ook voor het Cingel-team: ons buigen over nieuwe onderwijsprogramma s, het verkorten van opleidingen (hetgeen we voor Frontoffice, Leisure, Reizen en Leidinggevende in de Bakkerij al hebben laten ingaan per ) en het zoeken naar oplossingen voor het terugdringen van het stapelen. Vooral dat laatste was lastig bij onze ambachtelijke opleidingen, waar juist vaardigheden tijd vergen. Desondanks hebben we het afgelopen jaar structuren ontwikkeld voor

5 Brood & Banket en Horeca waarvan we hopen, dat die recht zullen doen aan de wens eerder in te stromen in niveau 3 opleidingen en toch onze studenten voldoende te laten groeien in competenties om hen binnen de tijd te diplomeren. Ook onze nieuwe opleidingen niveau 3 en 4 van de Cas Spijkers Academie en niveau 4 Patissier gaan we inkorten ingang van het nieuwe cohort. De structuur van de CSA-opleidingen stellen we vast in samenspraak de andere twee CSA s. De belangstelling voor de Cas Spijkers Opleidingen is in 2013 prima geweest, hetgeen resulteerde in zelfs één iets te grote groep. Om dat op te vangen is het concept op creatieve wijze door het team aangepast. Bijkomend voordeel is dat daardoor veel onderwijsvariatie is ontstaan. Ook de belangstelling voor de nieuwe Patisserie-opleiding was enorm. De studenten wilden het liefst direct vanuit het VMBO instromen, maar dat behoort helaas niet tot de mogelijkheden. We zijn dus een kleine selecte groep BBL-studenten gestart, die wèl al voldoende waren toegerust om het hoge vaardigheidsniveau aan te kunnen en hopen dat de belangstelling van de VMBO ers behouden blijft voor de toekomst. Kritisch en bezorgd zullen we blijven monitoren, of we langs de nieuwe, verkorte weg dezelfde kwaliteit kunnen blijven neerzetten als voorheen. Het zal hard werken worden voor studenten en docenten! Aangezien er in 2013 nog nauwelijks meer bekend was over de op handen zijnde keuzedelen, is daar toen geen energie ingestoken. In 2014 volgen we nauwlettend de ontwikkelingen daarin en bekijken we, of het zinvol is naast de landelijk te realiseren keuzedelen nog eigen keuzedelen te ontwikkelen. Samen de collega-instituten zijn in 2013 voorbereidingen getroffen om in 2014 klaar te zijn voor een nieuw aannamebeleid voor ongediplomeerde instroomkandidaten en passend onderwijs. Daarnaast zal in 2014 ook vorm worden gegeven aan het optimaal positioneren van de entreeopleidingen binnen ROC West-Brabant. Andere vernieuwingen die we binnen het Cingel College in 2013 hebben doorgevoerd, zijn: - Het werken een binnenschoolse praktijk voor de opleiding Facilitair - Het samen een Bredaas hotel opzetten en uitvoeren van een lessencyclus voor de studenten Ondernemer /Manager Horeca - Het trainen van de studenten Frontoffice via onze eigen receptie. Het zijn stuk voor stuk mooie vormen van het nog praktijkgerichter maken van onze opleidingen, waarmee we onze studenten en de straks afnemende arbeidsmarkt een groot plezier doen. 2.b.5 De Cingel-profilering specilist en talentontwikkelaar Het Cingel College heeft in het verleden gekozen voor een bijzondere positionering: een combinatie van geel-rood - resulterend in oranje - binnen het SJMeK-model. Een keuze waar we nog steeds vierkant achter staan. Missie (door het creëren van waardevolle ontmoetingen elkaar, de praktijk, kennis en vakmanschap studenten uit laten groeien tot authentieke professionals die heerlijke herinneringen achterlaten) en kernwaarden (klantvriendelijkheid, passie, plezier, vernieuwing, authenticiteit) hebben we geprobeerd op verschillende manieren steeds meer eigen te laten worden aan het Cingel College. Studenten en bedrijven en niet in het minst wijzelf, moeten die herkennen in ons gedrag, de onderwijsprogramma s, het personeelsbeleid, de activiteiten, uitstraling en strategische stappen. Een proces van meerdere jaren. Op dat terrein hebben we in 2013 de volgende resultaten geboekt: - Stap voor stap wordt de enkele jaren geleden neergelegde onderwijsvisie die past bij onze profilering, ingevoerd in de opleidingen. Vorig jaar waren dat de nieuwe opleidingen Facilitair, en CSA. Dit jaar was het de beurt aan de Patisserie-opleiding en werd een start gemaakt integrale opdrachten binnen Horeca en Toerisme.

6 - Helemaal conform waar het Cingel voor staat, is in maart een groots opgezet Smaak & Belevings Event gerealiseerd voor de Horeca-bedrijven, onze leermeesters en studenten. We mochten rekenen op 200 belangstellenden en enorm enthousiaste organisatoren en workshophouders. Het was een ongelooflijk mooie samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, Kenwerk en het Cingel-team. - Omdat het Cingel College waardevolle ontmoetingen hoog in het vaandel heeft staan, hebben we het excursiebeleid gewijzigd. De wettelijke bepalingen dwongen ons in eerste instantie excursies vrijwillig te houden, maar daarmee verdween de meerwaarde ervan voor een te grote groep studenten. Daarom hanteren we vanaf het schooljaar de keuzemogelijkheid tussen een vakexcursie of een vervangend programma op school. We stimuleren het eerste. - Net als andere jaren hebben we onze studenten via deelname aan (inter)nationale vakwedstrijden weer uitgedaagd hun talenten te en anderen. Dat had goede resultaten, een groot leereffect voor de studenten en leverde verschillende prijzen op: o Goud en zilver bij de nationale Toerismebokaal (Toeristische informatie en Front Office) o Zilver en brons bij de AEHT-wedstrijden Gastronomie, Patisserie en Toeristische informatie o Verschillende gouden en zilveren plakken bij de Brood & Banketwedstrijden en Het lekkerste Brabantse Worstenbroodje o De wijn-spijs-prijs tijdens de landelijke Amusewedstrijd. - Via deelname aan verschillende evenementen hebben we onze studenten ook uitgedaagd andere dan de gebruikelijke competenties te ontwikkelen: bijv. via de Bredase Cultuurnacht, Smaakvol Breda, de Nassaulezing, filmpremières, voorlichtingsactiviteiten op VMBO s, het Burgemeestersdiner, Lunch2Move. Het onderzoek naar het toekomstige opleidingsprofiel voor het Cingel College was in 2013 nog in volle gang. Via een uitgebreid onderzoek zijn als basis daarvoor, in het najaar verschillende kostenaspecten onder de loep gelegd ( personeel, ICT, huisvesting, rendementen, lokaalbezetting, enz.). In 2014 zal dit verder worden doorgezet. 2.b.6 Onderwijsprofessional versus dienend leiderschap In 2013 is het streven om alle onderwijsontwikkelkracht bij de teams te leggen en hun resultaatverantwoordelijkheid te doen groeien, binnen ROC West-Brabant verder benadrukt via: - Yucan- zelfevaluaties per team en Yucan- teamverbeterplannen - voorbereidende activiteiten voor de RSA-processen (ROC Service en Advies), die in 2014 van start zullen gaan - de ontwikkeling van een ROC-brede Notitie Resultaatverantwoordelijke teams en van een systeem om te en in welke fase een team zich op dat terrein bevindt. In 2014 zullen beide operationeel worden. Het management ondersteunt via: - werkbare formats op vele terreinen (taalportfolio, opleidingswijzer, verantwoordingsdocumenten) - centrale kaders voor taakbeleid en onderwijs. Verder zal in het kader van van ik naar wij de komende jaren binnen ROC West-Brabant beslist verder aandacht besteed gaan worden aan wat we nu precies mogen verwachten van de onderwijsleiders en hun groei naar faciliterend leiderschap. 2.b.7 Inclusief denken en handelen Het inclusief denken en handelen zit Cingelaars in het bloed: wij geven graag alle studenten een kans. We hebben de afgelopen jaren echter wel geleerd, dat we desondanks kritischer zullen moeten

7 zijn in ons aannamebeleid en sommige studenten moeten beschermen tegen te hoge verwachtingen van hun eigen kunnen. Activiteiten om enerzijds de juiste studenten aan te nemen en anderzijds diezelfde studenten op het juiste pad te houden, die we hebben gerealiseerd in 2013, zijn: - een pilot voor een nieuwe manier van voorlichten bij toerisme - het werken de AMN-test - het actualiseren van het intakebeleid - het werken een selectief team Studieloopbaanbegeleiders - extra aandacht voor het terugdringen van VSV (betere analyses en meer aandacht voor onderwijskwaliteit) - een pilot verzuimbegeleiding samen het RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) - het aanstellen van een verzuimcoördinator - verdere professionalisering van het SLB- en de onderwijsteams (zie ook 2.b.2.). 3. Prestaties a Wettelijke vereisten Het Cingel College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs, zoals: - Informatievoorziening via een Opleidingswijzers (= Onderwijs- en Examenregeling) per opleiding - Voor 1 oktober ondertekende Onderwijsovereenkomsten (OOK s ) en voor ondertekende Praktijkovereenkomsten (POK s), die qua tekst zijn gecontroleerd door de juridische afdeling van ROC West-Brabant en op het daadwerkelijk aanwezig zijn daarvan via interne en accountantscontroles - VSV-meldingen vanuit PARS bij het Verzuimloket via de verzuimcoördinator - Het hanteren van ROC-brede Klachten- en Bezwaarregelingen die zijn gepubliceerd op de ROC-website - Het aanwezig zijn van een Deelnemersstatuut dat is gepubliceerd op de website van het Cingel College - Het hebben van een vertrouwenspersoon - Het werken een checklist bij functionerings- en promotiegesprekken, die is gebaseerd op de Wet BIO - Een MBO-urennorm van minimaal 850 onderwijsuren voor een BOL-opleiding en minimaal 300 uren voor een BBL-opleiding. Deze onderwijstijd wordt 3 x per jaar gecheckt door de controller - Reële opleidingskosten die zijn voorgelegd aan de Studentenraad ter goed keuring - Toegankelijkheid: de opleidingen van het Cingel College zijn bereikbaar voor iedere student die serieuze belangstelling voor en goede kansen heeft op het behalen van een diploma binnen een van onze branches. Iedere aangemelde student start een individueel intakegesprek en een geselecteerd team van intakers bekijkt welke opleiding voor een student geschikt is. 3.b. Opbrengsten Ieder schooljaar wordt een balans opgemaakt van het rendement van de opleidingen van het Cingel College en die wordt de Inspectie besproken. Zoals vorig jaar vindt aanlevering van de rendementsgegevens aan de Inspectie rechtstreeks plaats via BRON en zal beoordeling van het rendement op instellingsniveau (ROCWB) geschieden. In deze paragraaf zullen achtereenvolgens worden behandeld: - diplomaresultaat: het percentage, dat tot stand komt door de gediplomeerde uitstroom, te delen door de totale uitstroom Ofwel: de gediplomeerde uitstroom x 100%

8 de totale uitstroom ( òf zonder diploma) ongeacht wanneer het diploma is behaald uitstroom uit Cingel College en tevens uit ROCWB in meetperiode tot jaarresultaat: het percentage, dat tot stand komt door het aantal Cingel-gediplomeerden (instituutsverlaters + doorstromers) te delen door dit zelfde aantal gediplomeerden + de ongediplomeerde uitstroom Ofwel: het aantal CC-gediplomeerden x 100% het aant.cc-gedipl. + het aant.ongedipl.cc-verlaters, die ook ROCWB verlaten hoogste diploma behaald in meetperiode tot , ongeacht schoolverlaten of doorstromen school verlaten in meetperiode tot VSV. 3.b.1. Diploma- en jaarresultaat Bij het diplomaresultaat is het uitgangspunt dat alleen het diploma, waarmee de student het Cingel College en tevens het ROC West-Brabant verlaat, telt. Een student die bijvoorbeeld een niveau 2- diploma behaalt en doorgaat een niveau 3-opleiding en gediplomeerd op niveau 3 de school verlaat, wordt als positief rendement beschouwd voor niveau 3 (wat bij doorstroom natuurlijk nadelig werkt voor het rendement op niveau 2). Bij het jaarresultaat daarentegen worden de diploma s van de doorstromers wel meegerekend. In de berekeningen worden zowel bekostigde als niet-bekostigde studenten en examendeelnemers meegenomen. De normen van de Inspectie voor , nog steeds gelijk aan die van , luiden als volgt: Jaarresultaat Diplomaresultaat Niveau 1 60,7% 45,1% Niveau 2 56,5% 45,2% Niveau 3 65,3% 67,3% Niveau 4 64,2% 67,3% In tabel 1 Jaarresultaat en Diplomaresultaat is het oordeel opgenomen volgens de inspectienorm. Tabel 1 Jaarresultaat en diplomaresultaat Periode tot Niveau Rendementen inclusief Bedrijfsgroepen Diplomaresultaat Jaarresultaat Rendementen exclusief Bedrijfsgroepen Diplomaresultaat Jaarresultaat Inspectieoordeel Inspectieoordeel 1 100,0% 100,0% voldoende 100,0% 100,0% voldoende 2 80,5% 77,4% voldoende 73,9% 66,4% voldoende 3 62,2% 64.5% onvoldoende 62,2% 64,5% onvoldoende 4 68,2% 71,3% voldoende 68,2% 71,3% voldoende

9 totaal 73,1% 73,1% 69,2% 68,0% Ten opzichte van 2012 is er een verbetering zichtbaar: niveau 4 is van een onvoldoende oordeel naar een voldoende oordeel gegaan. Zowel jaar- als diplomaresultaat scoren boven de norm van de Inspectie. Niveau 3 is echter van een voldoende naar een onvoldoende rendement gegaan. Het diplomaresultaat, dat in 2012 nog ruim boven de norm lag, ligt nu evenals het jaarresultaat onder de norm. Zie de nadere toelichting bij de tabellen 2a en 2b. Het rendement van niveau 2, dat in 2012 op beide onderdelen al voldoende scoorde, is verder gestegen. De jaar- en diplomaresultaten per afdeling en niveau zijn opgenomen in de tabellen 2a en 2b. Tabel 2a. Diplomaresultaat naar afdeling en niveau Diplomaresultaat incl. bedrijfsgroepen Periode tot niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal Afdeling IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result B&B ,2% ,1% ,0% ,0% Facilitair ,0% ,9% ,0% Horeca ,0% ,7% ,1% ,8% ,3% Toerisme ,0% ,1% ,1% ,4% ,2% Bedrijfsgroepen ,3% ,3% Resultaten ,0% ,4% ,5% ,3% ,1% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 32,2% -2,8% 4,0% Resultaten ,0% ,0% ,2% ,8% ,6% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 18,8% 3,9% -10,5% Laten we de bedrijfsgroepen buiten beschouwing, dan ziet het diplomaresultaat er als volgt uit: Diplomaresultaat excl. bedrijfsgroepen Periode tot niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal Afdeling IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result B&B ,2% ,1% ,0% ,0% Facilitair ,0% ,9% ,0% Horeca ,0% ,7% ,1% ,8% ,3% Toerisme ,0% ,1% ,1% ,4% ,2% Resultaten ,0% ,4% ,5% ,3% ,0% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 21,2% -2,8% 4,0% Resultaten ,0% ,2% ,2% ,8% ,7% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 10,0% 3,9% -10,5% IV = Instellingsverlaters; het totaal aantal studenten dat het CC en ROCWB hebben verlaten ( en zonder diploma) dipl = het aantal studenten dat een diploma van dat niveau/die afdeling het CC en ROCWB

10 heeft verlaten result = het uiteindelijke rendement: het percentage gediplomeerde schoolverlaters van het totale aantal schoolverlaters Het totale diplomaresultaat inclusief bedrijfsgroepen van het Cingel College is 9,5% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Alleen niveau 3 kent een terugslag van 6,7% t.o.v. vorig jaar, en komt hiermee onder de norm van de Inspectie. Het totale resultaat exclusief de bedrijfsgroepen laat eveneens een stijging zien ten opzichte van 2012 (+ 8,3%). De Bedrijfsgroepen hadden in 2013 dus een positieve invloed op het diplomaresultaat. Brood & Banket en Horeca laten in zijn totaal een stijging zien, Facilitair en Toerisme een daling. Het rendement op niveau 2 is per saldo licht gestegen, ondanks de daling bij de afdeling Toerisme (- 16,8%). Het verkorten van de opleidingsduur van de niveau 2-opleiding Leisure Assistant van 2 naar 1 jaar, zorgde in 2012 voor een toename van het aantal studenten en een toename van het aantal studenten dat een diploma behaalde. In 2013 is dit effect verminderd. Daarnaast is de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 altijd van invloed op het diplomaresultaat van niveau 2. Een hogere doorstroom heeft een negatief effect op dit resultaat, omdat de gediplomeerden op niveau 2, die doorstromen naar niveau 3, niet mee tellen in het diplomaresultaat van niveau 2. Ten opzichte van vorig jaar is de doorstroom toegenomen, vooral binnen de afdeling Toerisme (zie 3.c.3.d.). Het diplomaresultaat van niveau 3 is gedaald t.o.v. vorig jaar en ligt nu bijna 3% onder de norm. Hier heeft de afdeling Brood & Banket een negatieve invloed op uitgeoefend. Met een rendement van 59,1% ligt zij 8,2% onder de norm. Ook de afdeling Toerisme scoort onder de norm. Het resultaat wordt ook hier negatief beïnvloed door de gediplomeerde doorstroom, nu van niveau 3 naar 4. Deze doorstroom ligt 3% hoger dan vorig jaar, name bij de afdeling Brood & Banket (zie 3.c.3.d.). De voornaamste reden, die de student aangeeft als reden van doorstroom, is dat het, gezien de situatie op de arbeidsmarkt, beter is een jaar langer te studeren om een hoger niveau te bereiken en meer kans op een baan te hebben. De redenen van uitval hebben vooral te maken gedrag, motivatie en niet kunnen (psychische of fysieke beperkingen). Het rendement van de niveau 4-opleidingen blijft jaar op jaar schommelen. Na een stijging in 2011, een daling in 2012 is er nu wederom een toename gerealiseerd, name bij de afdelingen Brood & Banket en Horeca. Dit waren vorig jaar de afdelingen die een onvoldoende hadden op niveau 4. Nu scoren ze, beide een rendement van ongeveer 70%, ruim boven de norm. Tabel 2b. Jaarresultaat naar afdeling en niveau van het Cingel College Jaarresultaat incl. bedrijfsgroepen Periode tot niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal Afdeling IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result B&B ,0% ,1% ,7% ,1% Facilitair ,5% ,5% Horeca ,0% ,1% ,5% ,0% ,1% Toerisme ,7% ,8% ,7% ,6% Bedrijfsgroepen ,3% ,3% Resultaten ,0% ,5% ,2% ,2% ,1% Norm inspectie 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Afwijking 39,3% 24,0% -3,1% 4,0% Resultaten ,0% ,1% ,2% ,7% ,2% Norm inspectie 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Afwijking 39,3% 9,6% -5,1% -8,5% Het totaal jaarresultaat is bijna 11% toegenomen ten opzichte van de vorige meetperiode.

11 Ook hier hebben de bedrijfsgroepen dit jaar een positieve invloed op het rendement van niveau 2 en daarmee op het totaalrendement. De resultaten exclusief de bedrijfsgroepen zijn: Jaarresultaat excl. bedrijfsgroepen Periode tot niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal Afdeling IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result IV dipl result B&B ,0% ,1% ,7% ,1% Facilitair ,5% ,5% Horeca ,0% ,1% ,5% ,0% ,1% Toerisme ,7% ,8% ,7% ,6% Resultaten ,0% ,9% ,2% ,2% ,2% Norm inspectie 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Afwijking 39,3% 17,4% -3,1% 4,0% Resultaten ,0% ,9% ,2% ,7% ,6% Norm inspectie 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Afwijking 39,3% 2,4% -5,1% -8,5% tot = het totaal aantal gediplomeerde CC-studenten in de meetperiode + het aantal ongediplomeerden dat het CC en daarmee het ROCWB hebben verlaten dipl = het totaal aantal gediplomeerde CC-studenten in de meetperiode result = het rendement: het percentage gediplomeerden tov het totaal Het totaal jaarresultaat exclusief de bedrijfsgroepen is 10,6% gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De jaarresultaten van niveau 1, 2 en 4 liggen boven de norm van de Inspectie. Alle afdelingen (indien van toepassing) scoren op deze niveaus boven de norm. Het jaarresultaat van niveau 3 ligt ruim 3% onder de norm. Ten opzichte van de vorige meetperiode zijn de resultaten van niveau 3 wel licht gestegen. Bij name de niveau 2-opleidingen en in mindere mate bij de niveau 3-opleidingen scoren de jaarresultaten hoger dan de diplomaresultaten. Dit komt doordat in het jaarresultaat de gediplomeerde doorstroom wel meetelt. De afdeling Toerisme biedt vier niveau 3-opleidingen aan (incl. de Vacansoleil-variant). Een hiervan is onvoldoende: de 3-jarige opleiding Verkoper reizen (crebo 94090). Dit is een kleine opleiding 21 inschrijvingen, waaronder 3 eindexamenkandidaten. Zij hebben alle drie hun diploma behaald, maar dit weegt niet op tegen de 6 studenten die voortijdig de opleiding hebben beëindigd. Hierdoor komt het rendement uit op slechts 33,3%. De uitval blijkt vooral voort te komen uit gebrek aan motivatie en gedragsproblemen. De afdeling Horeca heeft drie niveau 3-opleidingen (incl. de CSA-variant), die alle drie onvoldoende scoren: zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 50%, zelfstandig werkend kok 65,2% en zelfstandig werkend kok Cas spijkers Academie 16,7%. De opleiding zelfstandig werkend gastheer/-vrouw kende in totaal maar 3 inschrijvingen, waarvan 1 student is gestopt in 1 e leerjaar, 1 zijn diploma heeft behaald 1 en is doorgestroomd naar het volgende leerjaar. Van de 33 studenten zelfstandig werkend kok hebben zijn er 8 uitgevallen en 15 hebben hun diploma behaald. De uitvalredenen zijn samen te vatten onder de gedragsaspecten en motivatieaspecten. Wat betreft de CSA-studenten: 1 student heeft wegens ziekte af moeten haken de overige 5 zijn overgegaan naar het 2 e leerjaar. Er waren nog geen examenkandidaten, want de 2-jarige opleiding is in schooljaar 2012/2013 gestart

12 Bij de afdeling Brood & Banket gaat het om 7 niveau 3-crebo s, waarvan er 5 onvoldoende scoren. Dit zijn name de kleine opleidingen binnen de afdeling. De uitvalredenen zijn wederom in het bijzonder te scharen onder gedragsaspecten en motivatieaspecten. Een kleinere rol speelde hier onvoldoende capaciteit. We betreuren het dat het rendement name op niveau 3 niet naar behoren scoort. We blijven de gehele school de feiten analyseren en waar we niet machteloos staan door redenen van buitenaf, zullen we er alles aan doen om gericht actie te blijven ondernemen. Bij de afdeling Facilitair heeft dit al duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Er is het Cingel College namelijk enorm veel aan gelegen om het rendement te verbeteren, de programma s nog aantrekkelijker te maken, de betrokkenheid van de studenten bij hun studie en de school verder te vergroten en de begeleiding te blijven optimaliseren. 3.b.2. Voortijdig schoolverlaters (VSV ers) VSV ers zijn de studenten die zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar gedurende het verslagjaar de instelling verlaten. Voorlopige stand per 1 maart 2014: totaal niv 3 en 4 totaal niv VSV volgens DUO ruimte In paragraaf 2.b.7. staat uitgelegd wat we zoal aan activiteiten hebben ontplooid op het terrein van het terugdringen van voortijdige schooluitval. Mede dankzij deze maatregelen is het aantal VSV ers ten opzichte van vorig jaar afgenomen ruim 43% (van 74 naar 42). Blijvende aandacht is voor dit probleem nodig, name op de niveaus 3 en 4. Totaal aantal bekostigde studenten, , lftd 12 tot 23 jr maximaal VSV percentage maximaal VSV aantallen VSV volgens DUO ruimte totaal niv 1 32,50% totaal niv ,50% totaal niv 3 en ,25% totaal

13 Specificatie naar afdeling en niveau aantal bekostigde studenten, , lftd 12 tot 23 jr, Edictis maximaal VSV percentage maximaal VSV aantallen VSV volgens DUO ruimte Afdeling Bedrijfsgroepen CC N2 2 13,50% Afdeling Brood en Banket CC N ,50% N3 77 4,25% N4 33 4,25% Afdeling Facilitair CC N4 76 4,25% Afdeling Horeca CC N ,50% N3 34 4,25% N4 60 4,25% Afdeling Toerisme CC N ,50% N ,25% N ,25% Specificatie naar redenen Hoofdgroep Detail Aantal Doelstelling Doelstelling behaald Doelstelling niet behaald 42 Oorzaak bij student Gezondheidsaspecten 3 Bereikbaarheidsaspecten Motivatieaspecten 18 Omgevingsaspecten 2 Oorzaak bij school Gedragsaspecten 1 Instellingsaspecten Opleidingsniveau 1 Administratieve redenen 17 Vervolg Binnen ROC 8 Binnen onderwijs 5 Buiten onderwijs 29 Totaal 42 Onder het aspect gezondheid zijn begrepen: ziekte en het niet-kunnen vanwege psychische dan wel fysieke beperkingen. Tot het aspect omgeving wordt gerekend: geen leerbedrijf/ontslag. Onder administratieve redenen wordt verstaan, dat op het moment van registreren het resultaat nog niet bekend was of dat het diploma niet behaald is en de opleidingstijd voorbij is.

14 3.c. 3.c.1 Onderwijsproces Programma 3.c.1.a. Samenhang De samenhang in de onderwijsprogrammering vindt zijn basis in de z.g. opleidingskaart, zoals die is opgenomen in ons visiedocument Ontmoeten en groeien, dat in december 2011 het licht zag. De opleidingskaart toont in één blik het opleidingsmodel van het Cingel College. Hierin worden ondersteunende leerlijnen (vakkennis, vakvaardigheden, Nederlands, rekenen, economie) zoveel mogelijk geïntegreerd in een centrale leerlijn. Vanaf 2012 wordt de kaart concreet gebruikt bij de vormgeving van nieuwe onderwijsprogramma s (Facilitair, Patissier, CSA). In 2013 zijn deze nieuwe onderwijsprogramma s geëvalueerd en bijgesteld, is daar de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor alle opleidingen Toerisme aan toegevoegd en zijn we gestart het herijken van programma s in het kader van intensivering en verkorting (Focus op Vakmanschap) en de nieuwe kwalificatiedossiers (2015/ 2016). Ook de leerlijnen Breinleren en Burgerschap en de begeleiding in de vorm van SLB-gesprekken zijn terug te vinden in de opleidingskaart. 3.c.1.b. Maatwerk Het Cingel College kiest bewust niet voor volledige zelfsturing door studenten op basis van hun individuele leerbehoeften m.b.t. volgorde, tempo en specifieke belangstelling. Wel houden we waar mogelijk rekening verschillen tussen studenten. Voorbeelden daarvan zijn: Bij de opleiding Facilitair zijn in 2013 drie versnellingstrajecten van start gegaan: voor 1 e, 2 e en 3 e jaars studenten. Hoewel het erg veel inspanning van docenten en de organisatie vraagt, komen we op deze wijze tegemoet aan wensen en mogelijkheden van studenten. Evaluatie en mogelijke bijsturing volgen in Bij Nederlands en rekenen houden we ons aan de richtlijnen uit het Handboek COE m.b.t. vrijstellingen en onderhoudsplicht. De opleidingen Leisure niveau 3 en 4 kennen, naast een regulier, een Vacansoleil-traject, waarbij in het onderwijsprogramma ruimte is voor specifieke Vacansoleil-trainingen en excursies. De studenten kunnen daarvoor zelf een keuze maken. Studenten die beschikken over uitzonderlijke talenten en een enorme vakpassie kunnen binnen de afdeling Horeca kiezen voor de Cas Spijkersacademie. In 2013 is, voor uitzonderlijke talenten Brood & Banket, de specialistenopleiding Patissier van start gegaan. Door de combinatie van instructielessen, individuele training via de computer, simulatie via de computer, vaardigheidstrainingen, binnenschoolse praktijk en BPV, spreken we studenten verscheidene leerstijlen (Kolb) aan. De centrale leerlijn uit ons onderwijsmodel moet deze leerstijlen vervolgens samenbrengen. Het Cingel College werkt structureel nog steeds 1 instroommoment per schooljaar, maar zoekt samen individuele spijtoptanten en overschakelaars altijd naar mogelijkheden om later in te stromen en per individu een passend programma te bieden.

15 3.c.2 Leren in de onderwijsinstelling 3.c.2.a. Didactisch handelen Volgens de (jonge) traditie van het Cingel College ligt een mix van didactische werkvormen plus een goede harmonie tussen binnen- en buitenschools leren voor de hand. In de onderwijsvisie van het Cingel College ( Ontmoeten en groeien, dec. 2011) hebben we dit aangescherpt door expliciet de leerpyramide van Sousa als uitgangspunt te nemen. Didactisch handelen is dan gebaseerd op een programmering daarbinnen veel aandacht voor interactie tussen studenten, het opdoen en uitwisselen van ervaringen, het stimuleren van ieders talenten en realistische vakintegratie die studenten nieuwsgierig maakt. De leerlijn Breinleren heeft de onderwijscollega s bewuster gemaakt van de recente wetenschappelijke inzichten rondom breinontwikkeling van jonge mensen, hetgeen helpt bij de aanpak van de lessen. Tenslotte hebben we ons georiënteerd op de rol van social media bij de didactische vormgeving. Hierdoor kent onze didactiek nu drie pijlers: Anticiperen op breinontwikkelingen van jonge mensen Een goede balans creëren tussen verschillende werkvormen, waarbij ontmoetingen en ervaringen voorop staan Activeren van studenten (80% student- 20% docent i.p.v. andersom). In 2013 zijn we, na een gezamenlijke studiemiddag rondom breinontwikkeling, i.s.m. het Instituut Brein Centraal Leren (BCL) van start gegaan het aanbieden van deskundigheidsbevordering in de vorm van 6 breinateliers. Alle onderwijscollega s hebben op basis van hun belangstelling en leerbehoefte, een keuze van minimaal 3 breinateliers gemaakt. Op deze wijze worden de onderwijscollega s bijgeschoold in mogelijkheden voor het variëren in didactische aanpak. 3.c.2.b. Leertijd De didactische verbeteringen, waarvoor o.a. gerichte scholing is ingezet door het organiseren van didactische werkateliers, hebben als doelstelling dat de studenten meer plezier naar de lessen komen en minder verstek laten gaan. Het verzuimsysteem PARS is verder ingevoerd binnen het Cingel College om verzuim in een vroeg stadium in het vizier te krijgen. Startersfouten zijn daarbij hersteld, taken en verantwoordelijkheden zijn verder gespecificeerd, processen (waaronder de meldingstermijn bij het Verzuimloket) zijn aangepast in nieuwe versies van de PARS-notitie en gecommuniceerd alle belanghebbenden. Tevens zijn we over gegaan naar het door de docenten registreren van de aan- en afwezigheid, zodat fouten aanmelden via de zgn. readers tot het verleden is gaan behoren. Door deze adequate wijze van vastleggen is het nu ook mogelijk om snel en een grote mate van zekerheid betreffende de gegevens, de juiste maatregelen te nemen bij verzuim. Om onrechtmatig verzuim nog verder terug te dringen, heeft het Cingel College dit jaar deelgenomen aan de Verzuimpilot samen het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). SLB ers buigen zich regelmaat over de beste aanpak van het monitoren en signaleren van schoolverzuim, waarna zij hun studenten ter verantwoording roepen. Als er geen verbetering is, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld die aan de hand van de vastgestelde sanctielijn, in samenspraak het MT en mogelijke externe partijen, alles in het werk stelt om een student weer op het goede spoor te krijgen. Deze werkwijze wierp in 2013 al zijn vruchten af. Zo was het onderwerp van gesprek tijdens de studentenbesprekingen het hele team en uit panelgesprekken bleek, dat de studenten de strengere aanpak waarderen. Docenten zijn zich bewust geworden van de impact van uitval van lessen op de rendementscijfers van het Cingel College en dus meer gericht op inhalen van gemiste lessen en /of het verplicht aanbieden van vervangende schoolopdrachten bij verzuim. De rapportages worden door de teamvoorzitters ook tijdens het teamoverleg geagendeerd en besproken.

16 3.c.2.c. Leeromgeving Het Cingel College heeft als kernwaarden Klantgericht, Gepassioneerd, Plezier, Vernieuwend en Authentiek. Vanuit deze kernwaarden is het vanzelfsprekend dat we streven naar een leeromgeving die zoveel mogelijk aansluit op de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn onze eigen brasserie en restaurant praktijkkeukens, maar ook een eigen Brood & Banketwinkel, Evenementenbureau en de dit jaar opgestarte binnenschoolse praktijk voor Facilitaire en Frontoffice- studenten. Op de begroting staan ook ieder jaar zaken ter verbetering van de (praktijkgerichte) leeromgeving. Zo zijn er in 2013 investeringen gedaan voor het vervangen van de eilandkeuken, extra computers, verbetering animatielokaal en aanschaf van extra leermiddelen voor de opleiding Patisserie/Banket. Om diverse didactische werkvormen te kunnen toepassen maken we gebruik van verschillende leeromgevingen. Zo beschikken de studenten over een Open Leercentrum (OLC), kennen we een 5- tal leerpleinen (Toerisme, Facilitair / Horeca, Brood & Banket, Talen en Economie), zijn nagenoeg alle lokalen voorzien van een smartboard of beamer scherm en hebben we overal in onze gebouwen een WIFI-verbinding. Met z n allen gestimuleerd door onze Arbocommissie (zie 5.d) zorgen we voor een respectvolle en veilige omgeving om te leren en werken, zoals je dat mag verwachten van opleidingen, die jonge mensen klaarstomen voor de gastvrijheidswereld. 3.c.3 Begeleiding 3.c.3.a. Intake & plaatsing Het Cingel College heeft ook in 2013 weer dankbaar gebruik gemaakt van de verschillende mogelijkheden om voorlichting te geven op VMBO s in groepssessies en via informatiemarkten in de regio Breda en de Drechtsteden. Om de VMBO-/HAVO-leerling een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van het Cingel College en hem optimaal voor te bereiden op zijn toekomstige studie, kent het Cingel ook nog andere activiteiten: - De afdelingen Brood & Banket, Facilitair en Horeca hebben samen het bedrijfsleven georganiseerd, dat een belangstellende VMBO er voorafgaand aan plaatsing een aantal dagdelen stage gaat lopen in het bedrijfsleven, zodat een goed beeld ontstaat van het werkveld. - Verder kent het Cingel College de zogenaamde meeloopdagen. VMBO ers of HAVOleerlingen maken binnen een reguliere situatie dan een dagprogramma mee en worden gekoppeld aan een Cingel-student van de studierichting van hun keuze. Die begeleidt hen en beantwoordt hun vragen. - In schooljaar 2012/2013 hebben we een 70-tal meelopers in huis gehad, die we daarna voor een groot deel hebben teruggezien als beginnende Cingel-student. - En om VMBO ers al in een heel vroeg stadium zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van de Cingel-opleidingen en bijbehorende beroepen levert het Cingel College een actieve bijdrage aan het Bredase project Een opleiding nader bekeken. De intake geschiedt altijd op individuele basis. Potentiële studenten worden z.s.m. na aanmelding uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek van 30 minuten, waarbij ook het het VMBO ontwikkelde doorstroomdossier wordt gehanteerd. Mits voorhanden, want niet iedere VMBO-school gebruikt dit. De student krijgt ook een motivatieformulier vooraf thuis gestuurd, waarbij ze kunnen aangeven waarom ze voor de opleiding kiezen. Tijdens het gesprek worden ook de beroepskritische factoren besproken. Bij dit gesprek zijn de ouders altijd welkom. Het intakegesprek vindt standaard plaats een vakdocent, terwijl de zorgcoördinator op de achtergrond aanwezig is voor specifieke vragen. Direct na het intakegesprek hoort de student of hij geplaatst is. Zijn aanname wordt bevestigd via een brief.

17 Bij twijfel of een aankomend student een bepaald niveau of een bepaalde branche aankan, hebben we bij ruim 100 studenten de AMN-intaketest afgenomen. Als na deze test bleek, dat er een redelijke kans bestond op het goed doorlopen van een van onze opleidingen, werd de student geplaatst. Was een plaatsing binnen het Cingel College niet zinvol, dan werd via het Servicecentrum gezocht naar een andere passende opleiding binnen het ROC West-Brabant. 3.c.3.b. Studieloopbaanbegeleiding Een goede begeleiding is in het MBO van enorm groot belang. Het Cingel College hecht daaraan en probeert door een persoonlijke benadering iedere student zich hier thuis te laten voelen. De begeleiding van de Cingel-studenten gebeurt door de studieloopbaanbegeleiders (iedere student heeft een eigen SLB er die de studievoortgang en loopbaan van hem monitort en stimuleert), de onderwijscollega s, de BPV-begeleiders, een klassenhost (die zorgt voor klassenbinding en een goede klassensfeer) en de zorgcoördinator. Daarnaast kunnen zij in precaire situaties terugvallen op een vertrouwenspersoon en een schoolmaatschappelijk werker. De SLB er voert elke student persoonlijk gesprekken en hij spreekt een groepje studenten algemene zaken door. Als handvat wordt hierbij een zelf ontwikkeld Cingel-portfolio gebruikt. De werkwijze rond het portfolio stimuleert de student kritisch te kijken naar zijn eigen leerontwikkelingen. Op basis van de evaluaties binnen het SLB-team vindt jaarlijks verbetering van de portfolioformulieren plaats. Door de intensivering van de contacten de studenten, kan de SLB er sneller problemen signaleren en zo proberen te voorkomen dat een student vroegtijdig uitstroomt. Omdat niet alle studenten hetzelfde aantal uren begeleiding nodig hebben, hanteren we het principe van afnemende sturing van de docent en toenemende zelfsturing door de student gedurende zijn studieloopbaan. Dat houdt in dat het aantal SLB-uren afneemt naarmate een student een hoger niveau opleiding volgt en/ of in een latere studiefase terecht is gekomen. We doen dit overigens onafhankelijk van de leerweg, waardoor er geen verschil is in uren voor BOL en BBL- studenten. Ureninzet individuele SLB Niveau opleiding Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar 4 2 Minimum aantal SLB-gesprekken Aantal gesprekken Leerjaar Alle opleidingen Leerjaar 1 4 Leerjaar 2 3 Leerjaar 3 2 Leerjaar 4 2 Het Cingel College heeft het principe dat elke docent SLB er moet (kunnen) zijn m.i.v. het schooljaar gewijzigd. Om optimale begeleiding voor studenten te realiseren vervullen nu 10 ervaren, gemotiveerde en enthousiaste collega s deze SLB-rol. Zij opereren als team, maken samen afspraken, evalueren werkwijzen en stellen die waar nodig bij. Aangezien zij allemaal op dezelfde

18 manier te werk gaan, hebben zij niet alleen veel steun aan elkaar, maar is ook de continuïteit gewaarborgd. Deze keuze is in 2013 geëvalueerd. Het wordt inderdaad als positief ervaren dat er zowel een gezamenlijke werkwijze als op vaste tijden SLB-overleg is. Daarnaast wordt aangegeven, dat de rol van SLB er nog meer kwaliteit kan krijgen als deze SLB ook daadwerkelijk les geeft aan de studenten die hij begeleidt, en dan bij voorkeur als docent breinleren, omdat hier overlap SLB mogelijk is. Dit is in 2013 helaas nog niet voor alle groepen gelukt, maar het is nog steeds het streven. 3.c.3.c. Zorg In het jaar 2013 hebben 26 LGF-studenten hun opleiding gevolgd binnen het Cingel College, van wie de problematiek sterk verschilde. Die was echter niet zodanig, dat een opleiding binnen ons college onmogelijk was. De meesten van hen hadden gedragsbeperkingen zoals ADHD, ADD, vormen van autisme of combinaties hiervan. Steeds meer studenten blijken in meer of mindere mate last van dyslexie of dyscalculie te hebben. Naast de reguliere begeleidingsuren die iedere Cingel-student ontvangt, zijn zij extra begeleid door een docent die deze speciale taak was belast. De mate waarin en de wijze waarop is steeds afhankelijk geweest van de adviezen van het REC, die waren vastgelegd in het handelingsplan. Vanzelfsprekend werd er wekelijks gecommuniceerd de ambulante begeleider van het REC over de studievoortgang van individuele studenten en werd de wijze van begeleiding waar nodig bijgesteld. In 2008 is binnen ROC West-Brabant een zorgnotitie gelanceerd, waarnaar ook het Cingel College zich richt. Die moet ervoor zorgen, dat er optimaal aandacht is voor iedere belangstellende student die zich meldt aan de poorten van het Cingel College.

19 3.c.3.d. Doorstroom (MBO, HBO, arbeidsmarkt) Doorstroomoverzicht 2013 aantal gediplomeerden 10/11 doorstroom naar schooljaar 11/12 % aantal gediplomeerden 11/12 doorstroom naar schooljaar 12/13 % aantal gediplomeerden 12/13 doorstroom naar schooljaar 13/14 Brood&Bank et niv % niv % % % niv % % % niv % 8 0 0% totaal % % Horeca niv % 5 0% niv % % % niv % % % niv % % totaal % % Toerisme niv % % % niv % % % niv % % totaal % % Facilitair niv % % Totalen niv.1 t/m % % % Totaal niv % % Totalen per niveau niv % 5 0 0% niv % % % niv % % % obv voorlopige foto dec 2013 en alumnigegevens De doorstroom naar een hoger niveau binnen het CC (ROCWB) vertoont in zijn totaal een stijgende lijn. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat 43% van de gediplomeerde niveau 1, 2 en 3-studenten doorstroomt naar een hoger niveau. Dit houdt in dat 57% is uitgestroomd en dus tot de arbeidsmarkt is toegetreden of probeert toe te treden, buiten het ROC West-Brabant een studie is gaan volgen of een tussenjaar heeft genomen (vakantie/werken). De doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 is per saldo 7% toegenomen. De afdelingen Horeca en Toerisme kennen beide een stijging, de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 binnen de afdeling B&B is gedaald. Hiervoor is bij het jaar- en diplomaresultaat, zie paragraaf 3b. Opbrengsten, al toegelicht dat er dit jaar in verhouding tot andere jaren een hoge uitval onder de niveau 2- studenten Horeca was. Van degenen die wel de opleiding hebben afgerond zijn er bijna 50% doorgestroomd. %

20 Het percentage studenten dat is doorgestroomd van niveau 3 naar niveau 4 is licht gestegen. Dat de doorstroompercentages van niveau 3 naar niveau 4 bij Horeca en B&B laag zijn, zou kunnen liggen in de economisch situatie waarin we verkeren. Er moet hard gewerkt worden in die branches om het hoofd boven water te houden en ondernemers zijn dan niet altijd genegen hun personeel nog de mogelijkheid tot een vervolgopleiding te bieden. Bij Toerisme is het doorstroompercentage van niveau 3 naar niveau 4 aan schommelingen onderhevig. Hier ligt het percentage wel op een hoger niveau. Wellicht ligt daar ook de economische situatie aan ten grondslag, maar dan omgekeerd. Het is niet altijd eenvoudig in bijvoorbeeld de reisbranche een baan te vinden, waardoor studenten op het eind van hun opleiding ervoor kiezen om nog maar een niveau hoger te gaan in plaats van te gaan werken. Van de gediplomeerden op niveau 4 heeft 36% te kennen gegeven een HBO-studie te gaan volgen. Dit jaar waren het vooral de studenten Horeca (ondernemer/manager) die verder wilden studeren. 3.c.4. Leren in de beroepspraktijk Leren in de beroepspraktijk is een wellicht vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk element binnen de Cingel-opleidingen. In deze zin maakt de Beroepspraktijkvorming (BPV) een onlosmakelijk deel uit van de onderwijsprogramma s. Door het beschrijven van de onderwijsvisie en het samenstellen van een opleidingskaart (dec.2011) is duidelijk geworden, dat school en BPV geen twee op zichzelf staande opleidingselementen zijn, maar dat er een continue transfer dient plaats te vinden tussen binnen- en buitenschools leren. Dit is duidelijk geworden bij het herijken van het diagnostische portfolio waarin de ontwikkelingsgerichte BPV nu nadrukkelijk is opgenomen. Ook in 2013 is opnieuw nagedacht over de vormgeving en planning van de BPV. Dat doet het Cingel College in nadrukkelijk overleg de BPV-partners. Zo wordt er gebruik gemaakt van blokstages (lengte afhankelijk van opleiding en opleidingsjaar) of van lintstages (een aantal vaste dagen per week school en BPV). De afdeling Toerisme kent wat dit betreft de meest bedrijfsgerichte stageperiodes. Omdat de hele toerismebranche seizoensgebonden is, zijn onze stageperiodes dat ook. Elke afdeling heeft één of meerdere docenten die belast zijn de BPV-begeleiding. Dit houdt in dat zij de studenten in de BPV bezoeken, voortgangsgesprekken voeren, leermeesters en praktijkopleiders informeren en hen de studenten beoordelen. Ook voor studenten zijn zij contactpersoon voor alle BPV-zaken. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de spreekuren die zij voor studenten houden. Leren in de beroepspraktijk betekent in het nieuwe onderwijs ook steeds meer examineren in die beroepspraktijk. Daar kan de student het best aantonen, dat hij een competente beginnend beroepsuitoefenaar is geworden. Bij de afdeling Facilitair heeft de examinering op school voor een groot deel plaatsgemaakt voor examinering in de praktijk, in dit geval bij de locaties van Stichting Groenhuijsen in Roosendaal e.o. De afdeling Toerisme is aan het onderzoeken of het mogelijk is om voor deze opleidingen ook tot een soortgelijke examenafstemming te komen. Aangezien het Cingel College zelf verantwoordelijk is voor de begeleidings- en examenprofessionaliteit van de BPV-begeleiders en beoordelaars, hebben we zelf het initiatief genomen om hen te trainen in beoordelingsvaardigheden. Na een succesvolle start in 2012 hebben ook in 2013 weer 51 praktijkopleiders en leermeesters deelgenomen aan onze training Beoordelen doe je zo!. Op dinsdag 26 maart waren er 30 personen aanwezig en op dinsdag 19 november 21 personen. De evaluatie leerde ons dat de deelnemers erg tevreden zijn over dit aanbod. Uit het Bedrijfsonderzoek dat in 2012 is gehouden, bleek dat bedrijven graag nog beter op de hoogte gehouden wensten te worden van de onderwijsontwikkelingen. Daarom hebben we in 2013, naast de

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Reizen (Verkoper reizen) 94090 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128092 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1. Voorwoord van directeur

Jaarverslag 2012. 1. Voorwoord van directeur Cingel College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2012 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

De studieloopbaan van mbo-deelnemers

De studieloopbaan van mbo-deelnemers Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 De studieloopbaan van mbo-deelnemers De verblijfsduur in relatie met het behaalde op het mbo. DUO/INP 1 juni 2012 Jaap-Jan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Dierenhouderij (Manager dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Dierenhouderij (Manager dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Helicon Opleidingen te Boxtel Dierenhouderij (Manager dierverzorging) november, 2012 Plaats: Helmond BRIN: 26CC Onderzoeksnummer: 127960 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca15 Financiële beroepen Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: BRIN: GRONINGEN 25LW Onderzoeksnummer 126043 Kenmerk 3279473 Onderzoek uitgevoerd in: Februari

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleidingen Toerisme Harderwijk Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VKR/RMO-SERVICEDOCUMENT: ORGANISATIE RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VERSIE: MAART 2015 DOOR: Jeroen van Esch en Han Swaans MEDE MOGELIJK GEMAAKT

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. SVO-opleidingen Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie SVO)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. SVO-opleidingen Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie SVO) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO SVO-opleidingen Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding/voedingsindustrie SVO) Definitief Augustus 2012 Plaats: HOUTEN BRIN: 17WH Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

1. Voorwoord Missie en visie Aangeboden Crebo-opleidingen 4

1. Voorwoord Missie en visie Aangeboden Crebo-opleidingen 4 Variva Opleidingen Verslag van werkzaamheden 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord 2 2. Missie en visie 3 3. Aangeboden Crebo-opleidingen 4 4. Onderwijs 4 4.1 Onderwijs / bpv derde leerweg (OVO) 4 4.2

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV KWALITEITSONDERZOEK MBO Supplement BV Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 30ZW Onderzoeksnummer : 292742 Datum onderzoek : 20 maart tot en met 17 mei 2017 Datum vaststelling : 26 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 30RM Onderzoeksnummer : 290353 Datum onderzoek : augustus 2016 Datum vaststelling : 26 september 2016

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs per 1 januari 2012 1. Inleiding In het toezichtkader bve 2012 is in het waarderingskader nog geen specifieke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie