Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar van school Het Warandecollege in Oosterhout. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie, medezeggenschapsraad en het bestuur, i.c. de Algemene Directie Het Driespan Saltho Onderwijs. U leest deze schoolgids omdat u belangstelling heeft voor onze school of omdat uw zoon of dochter hier onderwijs volgt. Wij hopen dat deze gids u kan helpen wegwijs te worden binnen onze school, u kunt lezen wat u van onze school mag verwachten en hopen dat de gids zal bijdragen aan een goed schooljaar. Wij gaan ervan uit dat de gids antwoord geeft op veel van uw vragen, maar mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Kijk ook eens rond op onze website: Met vriendelijke groet, Mede namens het schoolteam van Het Warandecollege Koert van der Linden teamleider 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school en de organisatie 3 Het Warandecollege 3 De Organisatie 3 Medezeggenschap 3 Missie en Visie 5 Missie 5 De visie van Het Warandecollege 5 De doelgroepen van Het Warandecollege 5 Passend Onderwijs 6 De organisatie van het onderwijs 8 Leerstofaanbod 9 Het theoretisch vakkenpakket 9 Toetsen 9 Certificering en examinering 9 Stage / arbeidsvoorziening. 9 De schoolorganisatie 10 Commissie voor de Begeleiding (CvB) 10 Rapportage 10 De orthodidactische begeleiding 10 De orthopedagogische begeleiding 11 De oudercontacten 11 Schoolverlating 12 Leerlingenraad 12 Samenwerkingspartners 13 JUZT 13 Sterk in Werk 14 ESF 14 Leerplichtambtenaar 14 Ouder/verzorger 14 De kwaliteit van het onderwijs 15 School en veiligheid 16 Fysiek ingrijpen 16 Achtervang 16 Time-out 17 Klachtencommissie Het Warandecollege 17 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 17 Financiële zaken 18 Ouderbijdrage 18 Verzekering 18 Schoolregels 19 Wegloopgedrag 19 Gedragsregels en ordemaatregelen 19 Schoolverzuim 20 Lesuitval 21 Ziekmeldingen & verlof 21 Dagelijkse praktijk 22 Bereikbaarheid van de school 22 Onderwijstijden 22 Vakanties en vrije dagen schooljaar Medicijngebruik op school 23 Gymlessen 23 Roken op school 23 Het gebruik van internet en sociale media 23 Mobiele telefoon 24 Inspectie van het Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs 24 2

4 De school en de organisatie Het Warandecollege De missie van onze school Met hart en expertise orthopedagogisch onderwijs verzorgen aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Samen werken aan de toekomst Dat willen we ten aanzien van de kinderen, ouders, verzorgers en andere partners dagelijks in de praktijk brengen. Om deze missie te realiseren zullen we samen moeten werken waarbij we veel waarde hechten aan vijf belangrijke kernwaarden: Veiligheid Vertrouwen Betrokkenheid Eigenheid Respect De Organisatie Stichting Koraal Groep bestaat uit 11 werkstichtingen waaronder 2 onderwijsstichtingen, te weten Saltho Onderwijs en Het Driespan. De dagelijkse leiding op de school gebeurt door de teamleider, de heer K. v.d. Linden. De regio directeur a.i., de heer J. Gerards, is verantwoordelijk voor de school. Medezeggenschap Binnen Koraal Groep wordt een groot belang aan medezeggenschap gesteld. De Centrale Medezeggenschapsraad medewerkers (CMZm) overlegt periodiek met de Raad van Bestuur over algemene beleidszaken van de holding. De voorzitter en secretaris van de GMR van Het Driespan zijn in de CMZm vertegenwoordigd. Binnen Het Driespan is een bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Op de scholen zijn er Deelraden(DR) die instemmings- of adviesrecht hebben bij beleidszaken die betrekking hebben op de betreffende school. De regio directeur voert tenminste 2 maal per jaar overleg met de deelraad, tussentijds overleg is altijd mogelijk. 3

5 De DR wordt gevormd door ouders en personeelsleden. Zij kunnen zich aan het begin van het schooljaar verkiesbaar stellen. De zittingsperiode geldt (indien mogelijk) voor drie jaar. De GMR voert overleg met de algemeen directeur en behandelt bovenschoolse zaken. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van de personeels- en de oudergeleding van de deelraden. De GMR komt maandelijks bijeen. De deelraden hebben hun advies-/instemmingsrecht gedelegeerd aan de GMR voor bovenschoolse zaken. De deelraad van Het Warandecollege: Functie Naam Namens Voorzitter Arjan van Halteren personeel Secretaris Janneke Domen personeel Lid Corine van Rijen personeel Lid Vacature ouders In de DR dienen personeelsleden en ouders te participeren. Voor de oudergeleding zijn wij dringend op zoek naar belangstellenden die deze vacatures willen invullen. Heeft u belangstelling voor vergaderingen van de DR, wilt u lid worden of heeft u gewoon een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de hierboven genoemde leden op telefoonnummer In de DR dienen 3 personeelsleden en 3 ouders te participeren. Voor de oudergeleding zijn wij dringend op zoek naar belangstellenden die deze vacatures willen invullen 4

6 Missie en Visie Missie Het Warandecollege is een cluster 4 school die een inperkende leeromgeving biedt met een expliciete structuur en conditionering, ondersteund middels een waarderingssysteem. Het onderwijs en de begeleiding wordt op maat geboden aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een gediagnosticeerde gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Vanuit een integrale aanpak wordt, i.s.m. JUZT gezocht naar duurzame oplossingen die de leerlingen en ouders/verzorgers een toekomstperspectief bieden. De school werkt samen met de andere locaties van Het Driespan en met het Kennis Expertise en Consultatie Centrum. De school richt zich vooral op haar primaire taak: het geven van onderwijs. De visie van Het Warandecollege Vanuit deze missie formuleren we de volgende visie op het onderwijs: Onder visie verstaan wij de uitgangspunten waarop ons onderwijs gebaseerd is en de wijze waarop dit gegeven wordt. Centraal hierbij staat de vraag: Wat is goed onderwijs voor onze leerlingen?. De meeste leerlingen hebben ernstige gedrags- en sociaal-emotionele problemen. De contacten met leeftijdsgenoten en volwassenen verlopen vaak moeizaam. Door falen en negatieve ervaringen is de motivatie voor het naar school gaan teruggelopen. De gevolgen hiervan zijn van uiteenlopende aard en zichtbaar op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Veel leerlingen hebben een achterstand in leren. Gerichte hulpverlening is vrijwel altijd nodig. Om deze redenen krijgt iedere jongere een traject op maat aangeboden, ingebed in een eenduidig orthopedagogische benadering. Ouders en verzorgers worden geïnformeerd over en betrokken bij de didactische en pedagogische ontwikkeling van hun kind. De school biedt een klimaat waarin de leerlingen een leeromgeving aantreffen met een duidelijke, veilige en voorspelbare structuur. Stimuleren van zelfstandigheid en redzaamheid zijn in dit proces erg belangrijk. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van leraren, deskundigen en hulpverlening. Als dit proces pakt ontstaan er kansen. De doelgroepen van Het Warandecollege Het Warandecollege geeft onderwijs aan jongeren die: Zijn opgenomen bij ketenpartner JUZT en die verblijven binnen de verschillende jeugdzorginstellingen van JUZT in de regio Breda waaronder Lievenshove Oosterhout. Daarbij onderscheiden we twee groepen namelijk de jongeren met een OTS die resulteren onder PALJASplus (besloten groepen) en jongeren die op basis van plaatsbekostiging op een instelling verblijven (open groepen)(beide groepen noemen we interne leerlingen). Een toelaatbaarheidsverklaring (van het swv en/of een CvI beschikking hebben in combinatie met een ambulant zorgarrangement bij JUZT (externe leerlingen). Het Warandecollege is een cluster 4 school die onderwijs en begeleiding op maat biedt. Bij leerlingen is vaak sprake van een ernstige gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Dit kan zich uiten in allerlei 5

7 gedragsvormen zoals: hyperactief gedrag, onzekerheid, emotionele kwetsbaarheid, angst, agressief gedrag, contactmoeilijkheden en grensoverschrijdend gedrag. Deze problemen kunnen versterkt worden door expliciete leerproblemen (zoals reken- en taalstoornissen, problemen in de informatieverwerking), ontwikkelingsachterstanden en lichamelijke problemen. Het Warandecollege is ingedeeld in cluster 4 en behoort tot Het Driespan. Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren op de gewone school in de buurt. Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 dat geregeld. Iedere school heeft nu een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal (basis-)onderwijs. Kinderen 6

8 met zeer specifieke onderwijsbehoeften vanwege een beperking zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met ernstige gedragsproblemen. Het Warandecollege is een speciaal onderwijs school cluster 4 voor onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags problemen, die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Om iedere leerling passend onderwijs aan te bieden gaan alle scholen beter met elkaar samenwerken. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn ook geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben op de reguliere school wordt door de samenwerkende scholen van het samenwerkingsverband georganiseerd en betaald. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs(v)so). Voor de plaatsing in een (v)so-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven. Om te beoordelen of een leerling een tlv krijgt, vraagt het samenwerkingsverband in elk geval advies aan deskun digen. Bij een positief besluit geeft het samenwerkings verband een tlv af. Daarop staat het nummer van het samenwerkingsverband, van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en einddatum en het bekostigings niveau. Met deze toelaatbaar heidsverklaring kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Deze (V)SO-school onder zoekt of zij deze leerling een passend onderwijs aanbod kan geven en als dat het geval is geeft deze een toe laat baar heids beslissing af. Indien er plaats is op de school wordt de leerling geplaatst. Als het samenwerkingsverband geen tlv afgeeft, moet de reguliere school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. Een leerling die al op het speciaal onderwijs zit en deze vorm van onderwijs nodig heeft, houdt zijn plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang de leerling op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school en het samenwerkingsverband. Meer informatie over de procedure om een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband waarin u woont. 7

9 De organisatie van het onderwijs Het Warandecollege is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De sociaal-emotionele ontwikkeling is op Het Warandecollege de basis voor de stimulering van de didactische ontwikkeling. Een combinatie van didactisch niveau, leeftijd en sociaal-emotionele problematiek is het uitgangspunt bij de groepssamenstelling. Voor het inrichten van ons onderwijs houdt dit in: Dat het onderwijs afgestemd wordt op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en dat het onderwijsproces zó wordt ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Dat het onderwijs zich in elk geval richt op de emotionele, sociale- en cognitieve ontwikkeling. De leerlingen hebben ieder een eigen groep met een groepsleerkracht. Afhankelijk van de groepssamenstelling zitten er in een klas 7 tot 10 leerlingen. Naast vakleerkrachten zijn er nog andere medewerkers die het onderwijs in de groep ondersteunen. Cluster 2 Open cluster 1 Klas Basisberoepsgerichte leerweg/ Kaderberoepsgerichte leerweg onderbouw 1 Klas Gemengde leerweg / Theoretische leerweg 1 Klas Theoretische leerweg examenklas; 1 Klas basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw Er is één uitstroomprofiel: Uitstroom naar onderwijs De onderwijsbehoeften van de leerlingen op Het Warandecollege zijn in kaart gebracht, en aan de hand hiervan zijn de klassen samengesteld. Cluster 1 Besloten cluster. 3 Instroomklassen Paljas+ besloten. Niveaus 1e t/m 4de leerjaar VMBO. Basisberoepsgerichte leerweg t/m Theoretische leerweg. 8

10 Leerstofaanbod Veel leerlingen op Het Warandecollege zijn om diverse redenen vastgelopen in het onderwijs. Door falen en negatieve ervaringen is de motivatie voor het naar school gaan teruggelopen. Om deze redenen krijgt iedere jongere een traject op maat aangeboden, ingebed in een eenduidig orthopedagogische benadering. Het theoretisch vakkenpakket De school probeert een zo n compleet mogelijk VMBO aanbod voor de leerjaren 1 t/m 4 te realiseren. Toetsen Twee maal per schooljaar staan zgn. toetsweken gepland, waarin de proefexamens KSE, proefexamens DUO en volgtoetsen worden afgenomen. Na de toetsperiode vinden gesprekken met de ouders/verzorgers plaats, waarin het schooladvies voor het vervolgtraject na Het Warandecollege wordt uitgebracht. Deze ouder/ adviesgesprekken worden gepland in januari en april. Certificering en examinering Het Warandecollege heeft zich ingeschreven bij het examenbureau IVIO. Het IVIO-examenbureau werkt met de Kwalificatiestructuur (KSE) van de Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs (KSB). Deze zijn onderdeel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en sluiten aan bij de indeling in opleidingsniveaus die voor heel Europa geldt. Verder bestaat de mogelijkheid om te examineren via het DUO voor de verschillende leerwegen( BBL, KBL en TL) voor de theoretische vakken. Het behalen van een IVIO certificaat is niet verplicht en ook niet nodig voor doorstroom naar een ROC. Voor verdere informatie m.b.t. KSE- certificering wordt u verwezen naar: Daarnaast biedt Het Warandecollege de mogelijkheid om een aantal branchegerichte certificaten te behalen (Horeca-assistent, lassen en VCA-B). In de maand mei vinden de IVIO-examens plaats en in de maanden mei en juli de DUO-examens. Bij nieuw te plaatsen leerlingen vindt volgens een vastgestelde intakeprocedure een intakegesprek plaats met de leerling en ouders/verzorgers om de wens met betrekking tot het uitstroomperspectief in kaart te brengen. Voorts wordt gedurende het hele schooljaar bij twijfels over de competenties in het kader van stage en/of een vervolgtraject MBO na Het Warandecollege, voor de leerlingen individueel het Melba onderzoek of de Siwit afgenomen. Stage / arbeidsvoorziening. Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid om, intern of extern, stage te lopen. Stage is: een leersituatie in en buiten de school, gericht op het verwerven van praktische en sociale vaardigheden die moeten leiden tot het verwerven van competenties die goed werknemerschap definiëren. Dit traject wordt zeer intensief begeleid en vraagt veel van de leerlingen Tenslotte worden toetsen afgenomen bij leerlingen binnen een traject branchegerichte certificering. 9

11 De schoolorganisatie Commissie voor de Begeleiding (CvB) Op de locatie is een Commissie voor de Begeleiding (CvB) werkzaam die bestaat uit een gedragsdeskundige (psycholoog), een onderwijsdeskundige, een schoolarts (op afroep) en wordt voorgezeten door de teamleider. belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld gedrag en sociaal/ emotioneel niveau. De inhoud van het kerndocument wordt aan de ouders ter ondertekening aangeboden. De leden van de CvB werken als multidisciplinair team. Zij bestuderen de beschikbare gegevens en stellen gezamenlijk de eventuele onderzoeksvragen op. Zij geven als commissie uitsluitsel over de onderzoeksresultaten en over de plaatsing op de school. De CvB van de school beoordeelt of het dossier van de leerling past binnen het profiel van de school. Als dit bevestigd wordt start het toelatingsonderzoek door middel van handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Rapportage Kerndocumenten Binnen 6 weken na plaatsing wordt door de school een kerndocument opgesteld. Hierin staat vermeld op welk niveau de leerling functioneert in bijvoorbeeld taal, rekenen en lezen op het moment van plaatsing, maar ook Nieuwe doelen waaraan gewerkt gaat worden, worden gedurende de schoolperiode steeds bijgesteld en verwerkt in de evaluatie van het handelingsplan. De orthodidactische begeleiding Speciale aanpak De leerlingen die Het Warandecollege bezoeken zijn erg verschillend in de wijze waarop ze inzicht, kennis en vaardigheden verwerven. In verband met deze grote verschillen kan er géén sprake zijn van een eenduidige aanpak maar wordt per leerling bekeken welke speciale aanpak het kind nodig heeft. Differentiatie Om bij iedere leerling in te kunnen spelen op zijn persoonlijke onderwijsbehoefte wordt er gedifferentieerd In verband met grote verschillen kan er géén sprake zijn van een eenduidige aanpak maar wordt per leerling bekeken welke speciale aanpak het kind nodig heeft 10

12 in: de leerstofinhoud; de didactische werkvormen en leeractiviteiten waarbij, daar waar nodig, de leerstof via zeer korte, duidelijke stappen wordt aangeboden. De orthopedagogische begeleiding Het onderwijs richt zich niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar vooral ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Op Het Warandecollege willen we de leerlingen helpen om die vaardigheden, gewoonten en houdingen, die belangrijk zijn voor het functioneren in een groep, eigen te maken. Het pedagogisch klimaat We vinden het belangrijk dat leerlingen zich in het pedagogisch klimaat van Het Warandecollege veilig voelen. Een veilige leeromgeving voor leerlingen en leerkrachten wordt bereikt via het hanteren van normen en waarden en afspraken die we als team onderschrijven Het waarderingssysteem Het waarderingssysteem op Het Warandecollege volgt de leerling in zijn/haar functioneren en geeft inzicht in waar de leerling zich bevindt op weg naar de gestelde doelen. Het waarderingssysteem brengt vijf gebieden in kaart die betrekking hebben op zijn/haargedrag. Door fasering wordt getracht de leerling te leren steeds zelfstandiger te functioneren. De oudercontacten Het Warandecollege vindt ouders erg belangrijk. Zij vormen samen met de leerlingen de basis van ons onderwijs. Op de school verlopen de meeste oudercontacten van de interne leerlingen via JUZT waar de leerlingen verblijven. Ook in deze situatie blijven ouders verantwoordelijk en worden betrokken bij de ontwikkelingen van hun kind. Bijvoorbeeld bij gesprekken n.a.v. de behandelbesprekingen. Hierbij worden de ouders uitgenodigd door JUZT en de school om aan de hand van een opgesteld verslag de vorderingen te bespreken, nieuwe doelen vast te stellen en verdere inbreng te hebben in het handelen van de school m.b.t. hun zoon/dochter. Voor ouders bestaat er, na afspraak, de mogelijkheid om bepaalde zaken omtrent de ontwikkeling van hun zoon of dochter te bespreken met de mentor op school. Wij verzoeken u vriendelijk een afspraak te maken voor uur of na uur via het telefoonnummer van de school. Voor alle leerlingen is er jaarlijks een bespreking met de groepsleerkracht(en) waarbij ouders en eventuele begeleiders worden uitgenodigd. De evaluatie van het kerndocument wordt uitgebreid besproken zodat u op de hoogte blijft van het functioneren van uw kind. Uitslagen van specifieke onderzoeken; starten van begeleiding en behaalde resultaten van speciale behandeling etc. zijn doorgaans een indicatie voor een overleggesprek met ouder(s)/verzorger(s). Aan het einde van het verblijf op school wordt een schooladvies gegeven. De Commissie voor de Begeleiding dient dan uitspraak te doen over de keuze en mogelijkheden van vervolgonderwijs. Informatievoorziening aan gescheiden ouders Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de 11

13 ouderavonden en de leerlingbespreking. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de school te verkrijgen is. Rapport Drie maal per jaar krijgt u via de schoolrapporten verslaggeving over uw kind. Het eerste rapport in november, het tweede in maart en het derde aan het eind van het schooljaar. Indien u vragen over het rapport heeft, is er altijd de gelegenheid om een gesprek te hebben over uw kind. U kunt dit aangeven bij de mentor. Het puntenboekje / contactboekje Om zorg te dragen voor een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) enerzijds en groepsleerkracht anderzijds gaat er iedere dag een puntenboekje mee met de leerling om elkaar daarin schriftelijk te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van die dag. gebruik van het geïntegreerde onderwijs-zorgarrangement gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de zorginstelling. Wanneer de plaatsing van een leerling in een zorginstelling wordt beëindigd, kan plaatsing op school alleen wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Leerlingenraad Het Warandecollege heeft een leerlingenraad die bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse klassen. Zij doen voorstellen tot en organiseren activiteiten waardoor de betrokkenheid van de leerlingen zo optimaal mogelijk is. De begeleiding van de leerlingenraad is in handen van de heer C. Lips. Het boekje is onderdeel van het eerder genoemde waarderingssysteem. Schoolverlating Schoolverlating vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Een en ander hangt samen met het verblijf op de zorginstelling. De verblijfsduur varieert van zes weken tot achttien maanden. Bij instroom wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de beginsituatie van de leerling zodat gedurende het verblijf op Het Warandecollege zo goed mogelijk kan worden toegewerkt naar het uitstroomprofiel. Om zorg te dragen voor een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en de groepsleerkracht, gaat er iedere dag een puntenboekje mee met de leerling Leerlingen die voor behandeling geplaatst zijn in een zorginstelling van JUZT hoeven niet over een indicatie te beschikken om geplaatst te kunnen worden. Zij maken 12

14 Samenwerkingspartners Hieronder treft u informatie over de partners aan met wie wij samenwerken: JUZT Het Warandecollege werkt nauw samen de jeugdzorginstellingen van JUZT in de regio Breda. Een groot gedeelte van de leerlingen verblijft op JUZT Lievenshove waar ook de school gesitueerd is. Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is er intensief contact tussen medewerkers van beide instanties. Er zijn diverse overlegmomenten op verschillende niveaus van beide organisaties. In samenspraak met JUZT Lievenshove en Het Warandecollege is er op het terrein een dagbestedingsprogramma ontwikkeld wat het komende schooljaar verder vorm gegeven wordt. Er wordt voortdurend op een innovatieve en creatieve manier gezocht naar oplossingen ter verbetering en optimalisering van de samenwerking om de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden, om Samen te werken aan de toekomst. 13

15 Sterk in Werk Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het streven is dat cliënten een duurzame plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Het Driespan maakt intensief gebruik van de mogelijkheden die Sterk in Werk biedt en betrekt hen bij de uitvoering van het arbeidsmarktgerichte eindprofiel zodat onze leerlingen optimaal kunnen profiteren van de expertise, kennis en netwerken van Sterk in Werk. ESF Het Driespan maakt voor de periode gebruik van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van de arbeidstoeleiding voor onze leerlingen. Het doel is om de afstand tot de (regionale) arbeidsmarkt voor onze leerlingen te verkleinen en ze optimaal voor te bereiden op die arbeidsmarkt. Leerplichtambtenaar Er wordt samengewerkt met de leerplichtambtenaren van de verschillende gemeentes. Binnen de wet op de leerplicht is het voor de scholen noodzakelijk om goede en frequente contacten te hebben met de leerplichtambtenaren van de gemeentes waar de leerlingen vandaan komen. Bij ongeoorloofd verzuim brengt de leerkracht van de school de leerplichtambtenaar op de hoogte. De leerplichtambtenaar kan de arrondissementsrechtbank inschakelen. Ouder/verzorger Misschien overbodig maar een must voor onze leerlingen. Om het leerrendement zo groot mogelijk te maken is een samenwerking met u zeer belangrijk! Mocht u een vraag hebben dan kunt u altijd onze school bereiken. 14

16 De kwaliteit van het onderwijs Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen. Wanneer we de kwaliteit van ons onderwijs willen vasthouden én willen verbeteren is het van groot belang om te bekijken welke resultaten ons onderwijs oplevert. Gedurende de leerjaren volgen we de leerresultaten van de leerlingen, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied, met methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (zoals het Cito-leerlingvolgsysteem). Ieder jaar brengen we de uitstroomgegevens van de leerlingen die naar een vervolgschool gaan in kaart. Leerlingen die bij ons vertrekken volgen we nog twee jaar op hun nieuwe school. De analyse van deze gegevens levert informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. We stellen ons onderwijs bij als daar naar aanleiding van deze analyse aanleiding toe is. De uitstroomgegevens van de leerlingen van de laatste schooljaren zijn te vinden op onze website. kunnen vaststellen. Dat wordt gecheckt door het auditteam. Regelmatig worden er tevredenheidspeilingen verricht onder ouders, leerlingen en personeel. Met onze samenwerkingspartners van zorginstellingen zijn er besprekingen waarin de samenwerking wordt geëvalueerd en bepaald wordt wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Ook met andere scholen in de regio vindt er afstemming plaats om een goed passend onderwijsaanbod tot stand te brengen. Al deze gegevens vormen aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de kwaliteit op de scholen. Het geeft ons inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school. Iedere vier jaar formuleren wij op hoofdlijn nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete resultaatafspraken vertaald en vastgelegd in het jaarplan. Zelfevaluatie is een belangrijk middel om de kwaliteit te borgen en verder te verhogen. Wij hebben inhoudelijk uitgewerkt wat wij verstaan onder kwalitatief goed onderwijs in Kwaliteitskaarten. In ons kwaliteitszorgbeleid hebben we vastgelegd hoe we dit in onze zelfevaluatie Het jaarverslag met betrekking tot de stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs van onze school, de ontwikkelpunten en de behaalde resultaten is te vinden op de website. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven. Wij willen het maximale uit de leerlingen halen 15

17 School en veiligheid Binnen Het Driespan wordt veel aandacht besteed aan veiligheid van leerlingen en medewerkers. Zo is er op alle locaties een risico inventarisatie onderzoek verricht: Risico Inventarisatie & -Evaluatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is een plan van aanpak gemaakt dat inmiddels voor een groot deel is uitgevoerd. Op alle locaties zijn bedrijfshulpverleners (BHV) aanwezig die regelmatig bij- en nascholingscursussen volgen. Zoals iedere school is ook Het Warandecollege in het bezit van een schoolveiligheidsplan. Dit plan omvat een aantal protocollen waarin staat beschreven hoe te handelen in bepaalde situaties. De volledige protocollen liggen op school ter inzage. Ongevallen en (bijna) ongevallen worden geregistreerd middels het MIL (Melding Incident Leerling)-formulier.) Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen onze school te actualiseren c.q. te verhogen. Fysiek ingrijpen Het Warandecollege wordt bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen hetgeen zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige leerlingen soms een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Het hele schoolteam is getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of proberen te voorkomen én in het omgaan met dit gedrag, de zogenaamde D-tac training. Zij hebben geleerd hoe een kind vast te pakken en te fixeren bij agressief gedrag. Daarbij worden zij ondersteund door de inzet van een preventie-interventiemedewerker. Achtervang Er is sprake van achtervang wanneer een leerling, om welke reden dan ook, gedrag vertoont dat in een klassensituatie niet te hanteren is en daarom tijdelijk de klas moet verlaten. Het gaat hier dus om een korte, tijdelijke maatregel. De leerkracht vraagt assistentie van een medewerker die de leerling voor korte tijd kan opvangen in een aparte ruimte. Klachtenregeling Binnen Koraal Groep is een officiële klachtenregeling van kracht. Binnen Het Driespan, en dus ook voor Het Warandecollege, is afgesproken dat elke school dit op dezelfde manier heeft ingericht en dat is als volgt: Bespreek de situatie eerst met een medewerker of directielid van de school. U kunt zich laten bijstaan door een contactpersoon van de school. Voor onze school is dat Hein Zwarts. Hij is te bereiken op telefoonnummer De contactpersoon kan u ondersteunen, kan een bemiddelaar inschakelen of een vertrouwenspersoon voor u inzetten. 16

18 In deze ruimte krijgt de leerling de gelegenheid om tot rust te komen en indien mogelijk zijn werkzaamheden voort te zetten. Zodra het kind weer rustig en aanspreekbaar is, kan deze het volgende lesuur terug instromen. Van elk voorval wordt een korte schriftelijke notitie in het leerlingjournaal gemaakt. Time-out Als de leerling niet ontvankelijk is voor begeleiding en opvang buiten de klas en/of er is sprake van extreem grens- overschrijdend gedrag waarbij de veiligheid van de leerling(en) en/of medewerker(s) in het gedrang komt, bestaat de mogelijkheid tot het geven van een time-out. Dit impliceert dat de leerling afhankelijk van de situatie verzocht wordt het gebouw te verlaten zelfstandig of onder begeleiding. Voor interne leerlingen betekent dat ze naar de leefgroep gaan. Afhankelijk van de situatie, de bereidheid en de mogelijkheden van de jongere wordt een inschatting gemaakt of deze het volgend lesuur opnieuw kan instromen. In ernstige situaties waarbij terug instromen die dag niet wenselijk of mogelijk is, vindt er de volgende dag een gesprek plaats met de leerling, leerkracht, groepsleiding en teamleider. Voor externe leerlingen verloopt de procedure enigszins anders. Als deze leerlingen een time-out krijgen worden de ouder(s) hiervan meteen op de hoogte gebracht en is hierover eerst overleg met de teamleider(s). vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. Indien het tot een officiële schriftelijke klacht leidt dan wordt deze behandeld door een externe klachtencommissie. De scholen van Het Driespan zijn aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Sinds augustus 2012 wordt de meldcode kindermishandeling en huislijk geweld gehanteerd. Bij vragen naar aanleiding van een verhaal van uw kind kunt u altijd contact met ons opnemen. Klachtencommissie Het Warandecollege Indien u een klacht heeft, kunt u hier op verschillende manieren mee omgaan. Het Warandecollege biedt verschillende mogelijkheden, zo wordt altijd gezocht naar een oplossing die bij u en bij de aard van de klacht past. We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo 17

19 Financiële zaken Ouderbijdrage Er zijn verschillende redenen waarom de school aan ouders van leerlingen een jaarlijkse bijdrage vraagt. In alle gevallen worden de gelden besteed aan activiteiten waarvoor de school geen geld krijgt. Met het geld van deze vrijwillige ouderbijdrage worden extra activiteiten bekostigd zoals bijvoorbeeld Kerstviering, sportdag etc. De werkelijke kosten van genoemde activiteiten zijn hoger dan de algemene ouderbijdrage en de school betaalt er daarom ook aan mee. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Algemene vrijwillige ouderbijdrage 30,00 per jaar De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door leerlingen aan zichzelf, aan anderen of aan andermans eigendom toegebracht. Ze vergoedt dus géén materiële kosten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen evt. zelf een schade verzekering afsluiten. Ongevallenverzekering De school heeft voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten alsmede een reisverzekering voor uitstsapjes. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheids verzekerijg. Verzekering Voor schade die ontstaat door leerlingen zijn de ouder(s)/ verzorger(s) aansprakelijk. Alle schade die door een leerling aan gebouwen (bijv.glasschade), meubilair (bijv. schade aan een bureautje) of andermans eigendom (bijv. auto/ fiets) wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/ verzorger(s) hersteld! Indien een leerling voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de groepsleerkracht dit direct aan de ouder(s)/ verzorger(s) melden. De rekening van het herstellen van de schade wordt vervolgens naar het adres van de betreffende ouder(s)/verzorger(s) gezonden. Indien u een WAP-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) heeft, kunt u proberen het bedrag terug te vorderen. 18

20 Schoolregels Op Het Warandecollege gelden een aantal schoolregels. Van zowel leerlingen als personeel wordt verwacht dat zij deze regels naleven. Deze regels staan in het schoolreglement. Deze worden uitgereikt bij toelating op Het Warandecollege. Uitgangspunt is de wijze waarop we met elkaar omgaan en dat doen we met respect en een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en de school. Voor alle gevallen geldt dat er maatregelen genomen kunnen worden als het schoolreglement niet wordt nageleefd. In de meeste gevallen oordeelt de teamleider wat de juiste maatregel is. In ernstige gevallen doet de regio-directeur dat. Indien nodig wordt er aangifte gedaan bij de politie. Heel belangrijk is dat iedereen er van overtuigd moet zijn dat wapens, drugs, alcohol en vuurwerk in school niet thuis horen en op het schoolterrein niet gebruikt mogen worden. Uiteraard mogen leerkrachten controleren als zij denken dat deze zaken aanwezig zijn. Zij melden dat aan de teamleider die van geval tot geval zal bekijken hoe hiermee wordt omgegaan. Om alles goed te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt met politie, justitie, beveiliging en met de leerplichtambtenaar. Behalve deze algemene schoolregels gelden tevens aparte regelingen in verband met o.a. weglopen, schorsing etc. Wegloopgedrag Op school hebben we protocollen opgesteld over hoe te handelen wanneer een kind wegloopt. Er wordt altijd geprobeerd om een weggelopen leerling weer zo snel mogelijk aan de les te laten deelnemen. Samen met JUZT Lievenshove is een procedure opgesteld aangaande het melden bij weglopen. Gedragsregels en ordemaatregelen Het kan zijn dat het gedrag van een leerling dermate grensoverschrijdend is dat zij een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering. Schorsing Een schorsing wordt uitgesproken door de regiodirecteur op voorspraak van en in overleg met de teamleider. Tot schorsing wordt overgegaan als: Er een direct bedreigende en/of intimiderende situatie ontstaan is waardoor veiligheid in het geding komt. Bij bezit van vuurwerk, verdovende middelen, wapens. Indien een leerling onder invloed van middelen is (zoals drugs en alcohol). Er fysiek dan wel verbaal grensoverschrijdend gedrag is. Er langdurig negatief gedrag of structureel wangedrag is, zonder zicht op verbetering. Als er gedrag is dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Bij schorsing wordt de leerling gedurende en bepaalde tijd de toegang tot de school ontzegd. Het besluit tot schorsing en de reden ervan, wordt zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd met ouder(s)/verzorger(s) en in afschrift aan de inspecteur en de ambtenaar leerplicht verstuurd. Gedurende de schorsing biedt het bestuur aan om uw 19

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Het schooljaar 2014-2015 staat voor de deur en een nieuwe schoolgids mag niet ontbreken. Deze gids is

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2015-2016 1 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 van De Muldersteeg in Oosterhout. Deze gids is vastgesteld

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord

Schoolgids 2014-2015. Voorwoord Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Dit is de schoolgids voor schooljaar 2014-2015 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het bestuur, in overleg met directie en de Deelraad.

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord

Met hart en expertise. Voorwoord Schoolgids 2014-2015 Met hart en expertise Voorwoord Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie,

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school De Koperakker in Rijsbergen. Deze gids

Nadere informatie

Uit klas plaatsing leerling

Uit klas plaatsing leerling r.k. basisschool De Jonge Wereld Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag Tel: 070 4480310 Fax: 070 4480311 Uit klas plaatsing leerling Bij herhaald negeren van de klas- en/of schoolregels wordt een leerling

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2015-2016 1 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin

In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin Protocol gedragscode en handelwijzen Voorwoord In de schoolgids en schoolplan wordt aangegeven, dat we streven naar een veilig schoolklimaat waarin kinderen zich onbekommerd kunnen ontplooien en waarin

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Schoolgids Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Schoolgids Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2016-2017 Schoolgids 2016-2017 Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Het schooljaar 2016-2017 staat voor de deur en een nieuwe schoolgids mag niet ontbreken. Deze gids is

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers en verwijzers,

Met hart en expertise. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers en verwijzers, Schoolgids 2016-2017 Met hart en expertise Voorwoord Geachte ouders/verzorgers en verwijzers, Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van De Muldersteeg in Oosterhout. Deze gids is vastgesteld

Nadere informatie

Protocol Schorsing en Verwijderen

Protocol Schorsing en Verwijderen Protocol Schorsing en Verwijderen Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân

Bijlage 2. Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân Bijlage 2 Protocol schorsing en verwijdering CVO Zuid-West Fryslân 1 Inleiding Dit protocol heeft betrekking op de wettelijke strafmaatregelen schorsing en verwijdering. Er kunnen naast deze wettelijke

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling

Time-out, Schorsing en Verwijdering van een leerling van een leerling Het is duidelijk dat we heldere en simpele afspraken moeten maken over dit thema. Niet om het schorsen van leerlingen te promoten maar om duidelijkheid te scheppen aan alle partijen en

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

Schoolgids Voorwoord

Schoolgids Voorwoord Schoolgids 2016-2017 Schoolgids 2016-2017 Voorwoord Dit is de schoolgids voor schooljaar 2016-2017 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het bestuur, in overleg met directie en de Deelraad.

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde

Protocol schorsen en verwijderen. Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Protocol schorsen en verwijderen Stichting voor Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde Mei 2015 1. Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Met hart en expertise. Voorwoord

Met hart en expertise. Voorwoord Schoolgids 2013-2014 Met hart en expertise Voorwoord Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014 van Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom. Deze gids is vastgesteld in overleg met de schooldirectie,

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ( mr. H.T. van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra-Brons ) Uitspraaknr. 05.014 Datum: 27 mei 2005 Onvoldoende

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Protocol leerlingverzuim Trajectum College

Protocol leerlingverzuim Trajectum College Protocol leerlingverzuim Trajectum College In dit document staan de werkafspraken rondom verzuim. Deze afspraken kennen medewerkers en worden besproken met leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere externen.

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

De Singel. Schoolgids

De Singel. Schoolgids De Singel Schoolgids 2017-2018 De Singel / Schoolgids 2017-2018 1 Samen Voorwoord op eigen kracht Dit is de schoolgids voor schooljaar 2017-2018 van De Singel in Breda. Deze gids is vastgesteld door het

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school.

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Aannamebeleid WAS en Fluenta Schoolprocedure aanname leerlingen Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Schoolgids VSO de Rietlanden Voorwoord. Integriteit Plezier Erkenning Verantwoordelijkheid

Schoolgids VSO de Rietlanden Voorwoord. Integriteit Plezier Erkenning Verantwoordelijkheid Schoolgids 2016-2017 Integriteit Plezier Erkenning Verantwoordelijkheid Schoolgids VSO de Rietlanden 2016-2017 Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie