EHBO tel. 888 BHV tel. 789

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EHBO tel. 888 BHV tel. 789"

Transcriptie

1 EHBO tel. 888 BHV tel. 789

2 / 37

3 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de Arbowet hebben we allemaal specifieke taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn samengevat in hoofdstuk 1. Wij proberen gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te vermijden, maar arbeid totaal risicovrij maken is onmogelijk. Er zijn altijd wel (nieuwe) risico s. Ook aan het milieu hechten wij grote waarde, de bescherming van het milieu komt niet alleen u, maar ook ons nageslacht ten goede. Om risico s tot een minimum te beperken is een aantal milieu- en veiligheidsregels getroffen die in dit boekje beschreven zijn als aanvulling op ons bedrijfsreglement. De milieu- en veiligheidsregels gelden voor iedereen op ons terrein, zowel voor onze eigen werknemers, als voor bezoekers en inleenkrachten (uitzendbureau s, stagiaires, buitenfirma s) De bedrijfsleiding moet ervoor zorgdragen dat iedere medewerker en inleenkracht over dit boekje beschikt. Met de milieu- en veiligheidsregels schijnen wij open deuren in te trappen, maar in de praktijk blijkt helaas nog steeds dat de meeste ongevallen en andere problemen worden veroorzaakt door futiliteiten, zaken die als normaal worden beschouwd / 37

4 / 37

5 Milieu-, Gezondheids- en Veiligheidsbeleid VDL Steelweld B.V. VDL Steelweld B.V. zet zich in om te waarborgen dat, voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is, een milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid wordt gevoerd dat gericht is op: Nakoming van de milieu- gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, inclusief het anticiperen op toekomstige wet- en regelgeving. Het in acht nemen van de nodige maatschappelijke zorgvuldigheid door het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van milieu- gezondheids- en veiligheidsrisico s welke voortvloeien uit haar ondernemingsactiviteiten. De zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving met voldoende welzijnsvoorzieningen. Het treffen van afdoende maatregelen voor een veilig gebruik, handling, opslag en transport van producten waaraan mogelijk gevaren verbonden zijn. De zorg voor veilige en risicovrije arbeidsplaatsen en het verschaffen van middelen voor het veilig bereiken en verlaten van de werkplek. Een goede onderlinge communicatie, door adequaat in te spelen op klachten en wensen van personeel, klanten en omgeving. De directie van VDL Steelweld B.V. beschouwt dit beleid als een geïntegreerd onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Het doel is het beleid door te voeren in de gehele onderneming. Dit wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat in de besluitvorming ten aanzien van de organisatie, processen en technologie de mogelijke milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten als vanzelf hierin betrokken worden. De medewerkers van VDL Steelweld B.V. zijn verplicht op de hoogte te zijn van de milieu-, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen en deze strikt na te leven. Medewerkers welke op site werkzaam zijn dienen zich te houden aan de milieu-, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van VDL Steelweld B.V. of, als dit door de klant wordt verlangd, aan zijn richtlijnen. VDL Steelweld B.V. zal er zoveel mogelijk voor zorgdragen dat het personeel de nodige opleidingen, instructies en informatie ontvangt om gezond en veilig werken te kunnen waarborgen. Alleen samen kunnen we veilig, gezond en milieubewust werken. Dus, Let s do it together! Breda, 27 juni 2013 VDL Steelweld bv De directie / 37

6 / 37

7 Inhoudsopgave 1 Arbeidsomstandighedenwet Veiligheidsvoorschriften Verantwoordelijkheden Orde, netheid en hygiëne Machines en gereedschappen Elektriciteit. Een onzichtbaar gevaar Wat te doen Wat niet te doen Robotveiligheid Werken met gevaarlijke stoffen Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Werken in speciale omstandigheden Alleen werken Werken in besloten ruimten Een rug voor het leven Tilinstructie: Beeldschermwerk Veilig werken op hoogte Veilig werken met hijs- en hef-werktuigen Veiligheid op kantoren Hulpmiddelen Ontvangst van bezoekers Brandpreventie Bedrijfsnoodplan Brand Een ongeval Agressie en geweld Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen Alcohol en drugs Medicijnen Veiligheidsborden en Pictogrammen Verbodsborden Waarschuwingsborden / 37

8 20.3 Gebodsborden Aanwijzingsborden TOP 10 - Veilig, gezond en milieubewust werken Instructie en voorlichting personeel Algemeen Technische voorzieningen Milieuzorg Milieubeleid Handboek Milieumanagement Productveiligheidsbladen Opslag gevaarlijke stoffen Afvalafvoersysteem Aantekeningen / 37

9 1 Arbeidsomstandighedenwet De Arbowet is de opvolger van de vroegere Arbeidswet en Veiligheidswet. De huidige Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever, de veiligheid van de werknemer bij zijn werkzaamheden zo goed mogelijk te waarborgen. Zo moet hij er ondermeer voor zorgdragen, dat machines en gereedschappen, alsmede de gebouwen waarin de arbeid wordt verricht, in goede staat van onderhoud verkeren. 1.1 Veiligheidsvoorschriften Er zijn in afzonderlijke wetten regelingen opgenomen met dwingende veiligheidsvoorschriften ten aanzien van technische installaties (zoals een liftinstallatie). Voor zowel werktuigen en technische installaties, als voor de omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht, zijn vele bepalingen van kracht. Lawaai van het productieproces mag een wettelijk voorgeschreven aantal decibels niet overschrijden. Als dat niet mogelijk is, moet de werkgever afdoende gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Bij de productie vrijkomende gassen en giftige dampen mogen een bepaalde concentratie niet overschrijden. Mede daarom zijn er specifieke voorschriften voor de aan te brengen afzuig- en verversingsinstallaties. In vele afzonderlijke Koninklijke Besluiten zijn gedetailleerde veiligheidsvoorschriften verplicht gesteld. Het zou te ver voeren een gedetailleerde opsomming en behandeling van deze vele wettelijke regelingen te geven. Via de arbeidsomstandighedenwetgeving zijn reeds vele regelingen tot stand gekomen. Door technologische vooruitgang zijn echter steeds weer nieuwe voorschriften en bepalingen nodig om het gestelde doel te bereiken: Het creëren en handhaven van zo veilig en zo gezond mogelijke arbeidsomstandigheden voor met name de werknemer. 1.2 Verantwoordelijkheden Binnen onze onderneming is een VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) aangesteld, waarin vertegenwoordigers van werkgever en werknemers (OR) zitten. Zij hebben de taak om de directie te ondersteunen in het voorbereiden en mede-uitvoeren van het Arbobeleid van onze onderneming. In overleg met Directie en Ondernemingsraad (OR) zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de medewerkers vastgesteld. Informeer hierover bij de bedrijfleiding. Aangaande veilig en gezond werken zijn hierna enkele verplichtingen genoemd voor werkgever en werknemer die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) / 37

10 De werkgever moet: In het algemeen zorgen voor veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel tijdens het werk; Rekening houden met veiligheid, gevarenbronnen, gevaarlijke machines, schadelijke stoffen en ergonomie bij het inrichten van de werkplek; Voorlichting, onderricht en instructie geven; Een arbo- en milieubeleid voeren, dit vastleggen in een jaarplan en jaarlijks evalueren De werknemer moet: Machines en gereedschappen gebruiken volgens de voorschriften; Beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken; Geen beveiligingen weghalen of wijzigen; Meewerken aan voorlichting, onderricht en instructie; Opgemerkte gevaren direct melden aan de bedrijfsleiding / 37

11 2 Orde, netheid en hygiëne Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Arbeidsongevallen kunnen vaak voorkomen worden door orde en netheid. Geef alles een vaste plaats. Laat niets slingeren. Sla materiaal op binnen de aangegeven gebieden. Houd transportroutes vrij. Ruim gemorste olie of vet onmiddellijk op. Bestrooi de vloer met een olieabsorberend middel en dweil het vervolgens op. Voer het afval op de juiste wijze af. Houd de doorgangen en nooduitgangen vrij. Laat geen slangen en elektrische snoeren of kabels los op de vloer liggen. Sluit elke lade na gebruik Een goede hygiëne kan veel narigheid besparen. Was handen regelmatig zoals voor het eten, voor en na toiletgebruik en na werktijd. Een bureau is geen eettafel. Daar hebben we een kantine voor. Op afdelingen waar met chemicaliën gewerkt wordt, is eten en/of (koffie) drinken verboden. Houd de toiletten netjes. Draag geen sterk vervuilde werkkleding. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken: Rode afvalbak - Huishoudelijk afval Gele afvalbak - Oliehoudend afval Blauwe afvalbak - Papier en karton afval / 37

12 3 Machines en gereedschappen Bij het werken aan of in de nabijheid van toestellen, machines of installaties met draaiende onderdelen, moet een nauwsluitend werkpak gedragen worden. Het is verboden handschoenen, ringen en armbanden te dragen als het gevaar bestaat dat deze gegrepen worden door draaiende gereedschappen of andere machinedelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld boren, frezen en draaien. Machines met snijdende of bewegende onderdelen hebben een extra beveiliging. Een scherm bijvoorbeeld, heeft alleen effect als het op de juiste wijze gebruikt wordt. Maak gebruik van beschermingsmiddelen in plaats van ze te proberen uit te schakelen of te omzeilen. Controleer regelmatig of alle beveiligingen (de noodstop) intact zijn en goed werken, zeker na een herstelmelding of onderhoudsbeurt. Pas op voor machines zonder nulspanningsbeveiliging; zij zullen namelijk na een spanningsuitval automatisch starten bij het opnieuw inschakelen van de spanning. Het onderhouden en herstellen van machines vergt specifieke vaardigheden en kennis. Begin nooit zelf te sleutelen. Haal er een vakkundige bij. Vraag bij twijfel over juist gebruik raad aan de bedrijfsleiding! / 37

13 4 Elektriciteit. Een onzichtbaar gevaar Om de risico s van elektriciteit te beperken, volgt hier een aantal richtlijnen. 4.1 Wat te doen Controleer machines en gereedschap vóór gebruik op beschadigingen en abnormale opwarming. Meld iedere abnormale opwarming, stroomverlies of defect van apparatuur direct aan de afdeling onderhoud. Geleid (aansluit-) kabels ordelijk via bevestigingsbeugels of op een andere veilige wijze van contactdoos naar elektrisch apparaat. Bij het werken aan openstaande kasten met onder spanning staande onderdelen dient het (gele) bord met vermelding 400V hoogspanning opgehangen te worden. 4.2 Wat niet te doen Open geen elektriciteitskasten en betreed geen elektriciteitsruimten; dit is alleen toegestaan voor bevoegd personeel Schakel een installatie, toestel of machine niet aan of uit zonder kennis te hebben van de betreffende apparatuur. Vermijd overbelasting van een stopcontact. Gebruik geen meerwegstekkers. Laat aansluitkabels zo min mogelijk over de vloer lopen en steek er in geen geval gangpaden mee over. Probeer bij brand niet te blussen met water. Dit is Levensgevaarlijk! De laatste, maar zeker niet de minst belangrijke aanwijzing: Voer zelf nooit reparaties uit, maar haal de elektricien erbij. Deze is bevoegd en beschikt over de aangepaste uitrusting om de defecten op te sporen en op deskundige wijze te herstellen / 37

14 5 Robotveiligheid Een van de belangrijkste activiteiten binnen VDL Steelweld is het assembleren van bewegende werktuigen, waaronder het programmeren en testen van robots. Bij het werken met deze robots hebben we te maken met specifieke veiligheids-risico s. Robots bewegen namelijk vrij in de ruimte en kunnen een gebied bestrijken dat groter is dan de robot zelf. De geprogrammeerde (snelle) bewegingen kunnen zeer complex en moeilijk voorspelbaar zijn. Fouten in de apparatuur kunnen dit effect nog versterken. Voor degenen die aan of met robots werken is er een instructie opgesteld Veilig werken met (semi)automatische machines. Algemeen geldt: Zodra een productiecel is afgebakend met een rood/wit lint of met hekwerk, is betreden van deze cel verboden. Indien er toch moet worden gewerkt in deze cel, vraag dan toestemming aan de PLC-programmeur. Deze is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid in de betreffende cel / 37

15 6 Werken met gevaarlijke stoffen Om in contact te komen met gevaarlijke producten hoeven we echt niet in een chemisch bedrijf te werken. In elke onderneming, ook thuis, maken we er gebruik van. Wie heeft er thuis bijvoorbeeld geen wasbenzine of een ontstoppingsmiddel staan? Bij het werken met die gevaarlijke stoffen dienen we steeds een aantal regels in acht te nemen, regels die altijd en overal opgaan: Alleen bij VDL Steelweld geregistreerde stoffen mogen worden gebruikt Controleer de verpakking en lees aandachtig het etiket. Volg de veiligheidsvoorschriften betreffende behandeling, gebruik en transport van de producten. Voorkom lekken, morsen of stofvorming. Bewaar chemische stoffen uitsluitend in de daarvoor bestemde verpakking en controleer het etiket. Schenk stoffen nooit over in flessen van voedingsen genotmiddelen (bijvoorbeeld limonade- of bierfles). Ieder jaar gebeuren hierdoor ernstige ongevallen. Beperk de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek tot de strikt noodzakelijke werkvoorraad. De gevaarlijke stoffen staan centraal opgeslagen in daarvoor bestemde veiligheidskasten. Meng nooit producten waarvan niet zeker is of ze gemengd mogen worden. Vermijd inademing en voorkom contact via de mond. Eet, drink en rook niet op plaatsen waar chemische stoffen zijn. Voorkom ook huidcontact. Draag zonodig geschikte beschermingsmiddelen zoals bril, handschoenen en werkkleding. Neem de regels van hygiëne strikt in acht: was de handen, doe voor het eten en voor toiletbezoek vervuilde werkkleding uit. Verzorg wonden direct, zelfs de kleinste. Om te voorkomen dat er ongewenste chemicaliën in het bedrijf of op het bedrijfsterrein komen, dient bij aanschaf de interne inkoopprocedure (kwaliteitshandboek) opgevolgd te worden. Een milieucalamiteit dient onmiddellijk bij de bedrijfleiding of milieucoördinator gemeld te worden. Weet voordat je met gevaarlijke stoffen gaat werken dat je op de hoogte bent van wat te doen bij een ongeval of incident met die bepaalde stof. Bedenk steeds: Een onbekende stof kan een gevaarlijke stof zijn / 37

16 7 Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Het is niet altijd mogelijk afdoende technische veiligheidsvoorzieningen te treffen. Daarom zijn voor bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen de volgende voorschriften opgesteld: Algemeen: zie de matrix in procedure Beheersing van werkzaamheden van het Handboek Milieumanagementsysteem om te bepalen welke beschermingsmiddelen bij welke werkzaamheden dienen te worden toegepast. Overalls, werkjassen en andere kleding goed gesloten houden. Geen wijde mouwen of loshangende stropdassen dragen. Polshorloges, ringen, armbanden, kettingen enz. kunnen gemakkelijk gegrepen worden door bewegende machinedelen en kunnen elektrische sluitingen maken. Het wordt aanbevolen ze niet te dragen tijdens het werk. Veiligheidsschoenen moeten gedragen worden door de medewerkers die werkzaam zijn in productiehallen, werkplaatsen en magazijnen. Een veiligheidsbril moet gedragen worden bij verspanende bewerkingen, boren, slijpen, schuren, lassen, afbikken en bij het werken met chemicaliën. Een gelaatscherm of stofbril moet gedragen worden bij stoffig werk of bij het aanmaken en bijvullen van agressieve chemicaliën. Gehoorbescherming moet gedragen worden in een lawaaiige omgeving. Ademhalingsbescherming moet gebruikt worden bij het mogelijk vrijkomen van schadelijke gassen, dampen, nevels of stof. Gebruik bij lang haar een haarnet. Lang haar is vooral gevaarlijk bij draaiende machinedelen / 37

17 8 Werken in speciale omstandigheden 8.1 Alleen werken Met alleen werkers bedoelen we medewerkers die afgezonderd van anderen werken (bijv. in een aparte ruimte). Het alleen werken buiten de normale werktijd mag uitsluitend na goedkeuring van de bedrijfsleiding. Afhankelijk van het soort werkzaamheden zullen voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden om er voor te zorgen dat bij ongeval of ziekte de hulpverlening zo snel mogelijk op gang kan komen. Alleen werken is niet toegestaan voor risicovolle werkzaamheden als: Werken met gevaarlijke werktuigen. Werken met gevaarlijke chemicaliën. Werken op een hoogte van meer dan 2 meter. 8.2 Werken in besloten ruimten Een besloten ruimte is een ruimte die aan alle zijden gesloten is, één of meer betrekkelijk kleine toegangen heeft en waarin geen of weinig natuurlijke ventilatie plaatsvindt. Voorbeelden zijn tanks, kruipruimte onder vloer, etc. Het betreden van besloten ruimten brengt extra risico s met zich mee. In overleg met de bedrijfsleiding dienen vooraf voorzorgsmaatregelen te worden getroffen / 37

18 9 Een rug voor het leven. Een rug is voor het leven. Wees er dan ook zuinig op. Een goede houding bij het tillen van lasten is zeker geen overbodige luxe. Een aantal vuistregels: Ga steeds na of het voorwerp niet te zwaar of te onhandig is voor u alleen. Bij de minste twijfel: vraag hulp! Twee paar handen kunnen meer dan één. Maak zoveel mogelijk gebruik van tilhulpmiddelen zoals handhefwagen, heftruck of takel (zie verderop). 9.1 Tilinstructie: Ga vlak voor en zo dicht mogelijk bij het voorwerp staan, zet beide voeten stevig op de grond, licht gespreid, links en rechts van de last. Hurk neer en houd de benen steeds goed gespreid: houd ook de rug recht en buig door de benen. Pak het voorwerp stevig vast, zodat het niet uit de handen kan glijden. Adem in: goed gevulde longen geven extra steun aan de ruggengraat. Til het voorwerp op door langzaam de benen te strekken tot u weer volledig rechtop staat. Houd het voorwerp goed en stevig tegen het lichaam aangedrukt (hoe meer de armen gestrekt zijn hoe meer de rug belast wordt). 10 Beeldschermwerk Het toetsenbord en het beeldscherm dwingt mensen een bepaalde houding aan te nemen. Daarom is het belangrijk voor mensen die veel aan het beeldscherm werken een ergonomisch goed ingerichte werkplek te hebben. Sinds 1 januari 1993 is het Besluit Beeldschermwerk van kracht. Dit besluit valt onder de Arbo-wet. In dit besluit staan richtlijnen voor het inrichten van een werkplek voor mensen die meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm zitten. In de richtlijn staan vooral minimumeisen (bijvoorbeeld afmetingen) waaraan de verschillende onderdelen van de werkplek moeten voldoen. Van belang is een goede werkhouding. Hierbij is vooral van belang: rechte rug, goed gebruik makend van instelbare rugleuning; zitdiepte goed instelbar; bovenarm langs het lichaam; onderarm minstens haaks op de bovenarm, desnoods iets naar beneden gericht, goed gebruik makend van de instelbare armsteunen; onderbeen minstens haaks op het bovenbeen, de voeten rustend op de vloer of een op de juiste hoogte ingestelde voetensteun; recht voor het toetsenbord en beeldscherm zitten, met een oogafstand van minstens 50 cm (de oogafstand tot toetsenbord en (aan te bevelen ) documenthouder moeten ongeveer gelijk zijn); / 37

19 de kijkhoek (α) moet bij blindtypen tussen de 6 en 9 graden liggen (dat wil zeggen: het midden van het scherm ongeveer 10 cm onder de ooghoogte). Wanneer veel naar het toetsenbord wordt gekeken, moet deze hoek tussen de 15 en 35 graden liggen. Organisatie van het werk Na uiterlijk 2 uur moet beeldschermwerk worden afgewisseld met ander werk of moet tenminste 10 minuten worden gepauzeerd. Per dag mag men ten hoogste 6 uur aan het beeldscherm worden gewerkt. Het is omwille van de aantrekkelijkheid van de taakinhoud van de betrokkenen verstandig om te kijken welke additionele taken door hen kunnen worden uitgevoerd. Aanvullende bepalingen Stoel: Zitting, rugleuning en armsteun moeten in hoogte verstelbaar zijn. Voetensteun: Er moet, afhankelijk van de lengte van de medewerker, een voetensteun zijn die zowel in hoogte als in hellingshoek verstelbaar is. Verlichting: Het beeldscherm moet zo worden geplaatst, dat er geen hinderlijke spiegelingen plaatsvindt van buitenlicht en/of kunstlicht. Er zijn ook voorzetschermen verkrijgbaar tegen hinderlijke spiegelingen / 37

20 11 Veilig werken op hoogte Op hoogte werken is gevaarlijk. Op zich is de kans op vallen even groot als bij werkzaamheden op de grond, alleen de consequenties zijn veel zwaarder. Daarmee is ook het risico groter. Dit geldt evenzeer voor een boormachine of hamer die iemand laat vallen. Werken boven 2½ meter is aan regels gebonden. Het is dan wettelijk verplicht om veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit houdt in dat er steigers of bordessen moeten zijn om op te werken. Steigers of bordessen moeten veilig zijn en voorzien van leuningen of hekken. Met behulp van steigers en bordessen wordt de werksituatie aangepast aan het werken op hoogte. Daarnaast is het ook van belang de risico s van het werken op hoogte te minimaliseren met behulp van persoonsgerichte aanpassingen: valbeveiliging. Een valbeveiliging wordt toegepast als andere voorzieningen (bordes, afzetting met hekken) ontoereikend zijn of niet getroffen kunnen worden. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet op hoogte werken als er gevaar voor vallen met ernstig letsel bestaat. Om op hoogte te komen wordt gebruik gemaakt van klimmateriaal, zoals ladders, liften en hoogwerkers. Klimmateriaal moet veilig zijn. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij voor gebruik controleert of het materiaal niet kapot of versleten is. Gezien het belang van goed materiaal heeft VDL Steelweld hiervoor een beheerder aangewezen. Als u regelmatig op hoogte dient te werken laat u dan door uw baas voorlichten (voorlichtingsmateriaal is aanwezig). 12 Veilig werken met hijs- en hef-werktuigen In ons bedrijf worden vaak lasten verplaatst door middel van hijsen of heffen. Hiervoor worden hulpmiddelen als kranen, takels en heftrucks gebruikt. Het gebruik hiervan is niet zonder gevaar, voor de bediener maar zeker ook voor de omstanders. Het belangrijkst bij het gebruik van kranen en takels is dat in het hefbereik nooit een persoon aanwezig mag zijn. Verder moet altijd gekeurd en deugdelijk materiaal worden gebruikt. Een heftruck mag alleen worden gebruikt door iemand die hiervoor opgeleid is, deze persoon moet in het bezit zijn van een heftruck-certificaat of -rijbewijs. Als u regelmatig te maken heeft met hijs- en hef-werk, laat u dan door uw baas voorlichten of opleiden / 37

21 13 Veiligheid op kantoren Ook op kantoren, tekenkamers e.d. kunnen zich onveilige situaties voordoen. Enkele richtlijnen: Voorkom struikelen over of stoten aan openstaande laden, losliggende snoeren, ordners op de vloer e.d. Geef gebreken aan snoeren, stekkers en apparatuur direct door aan de afdeling onderhoud. Let op orde en netheid; ruim afvalpapier steeds op en verzamel het gescheiden van overig afval. Houd trappen en deuren steeds vrij. Schakel de stroom uit bij het schoonmaken van een machine. Klim niet op een stoel of tafel, maar gebruik een trap. Voorkom dat ladenkasten omvallen: vul eerst de onderste lade. Schakel alle apparatuur uit wanneer de werkplek voor langere tijd verlaten wordt. 14 Hulpmiddelen Wanneer men werkzaamheden moet uitvoeren waarbij hulpmiddelen het werk verlichten, de arbeidsveiligheid verhogen of de ergonomie ten goede komen, kunnen deze hulpmiddelen na overleg met de leidinggevende ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden van hulpmiddelen kunnen zijn: Gehoorbescherming vanaf 80dB Kniestukken wanneer veel werk op de knieën wordt verricht Opstapjes bij montage Ergonomische muis Middelen bij beeldschermwerkzaamheden Tilhulpen, zoals steekwagens Sta-mat bij bewerkingsmachines / 37

22 15 Ontvangst van bezoekers Stel bezoekers, die rondgeleid worden door de fabriek, op de hoogte van de veiligheidsrisico s. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om deze risico s te beperken: Laat de bezoeker het document: Gedragsregels voor derden lezen en ondertekenen. Laat een bezoeker niet zonder begeleiding van een medewerker door de fabriek lopen. Blijf met de handen uit de buurt van machines en machineonderdelen. Wees voorzichtig met loshangende kledingstukken en lang haar bij bewegende machineonderdelen. Loop zoveel mogelijk op de gemarkeerde looppaden. Volg de instructies op van de begeleider(s). Betreed geen afgebakende zones. Houd bezoekers tijdens de rondleiding in de gaten en zorg ervoor dat ze niet in gevaarlijke situaties terecht komen. Begeleid bezoekers bij een calamiteit en/of ontruiming / 37

23 16 Brandpreventie Brand is voor ieder bedrijf een permanent risico. Bedenk dat brand niet alleen gebouwen, installaties en machines kan vernietigen, maar ook belangrijke gegevens en documenten. Bovendien kan brand nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Materiële verliezen zijn te dekken, dingen zijn te herstellen of te vervangen. Wat mensen bij brand kan overkomen is echter niet te vergoeden. Brandpreventie begint met het naleven van bepaalde regels bij het dagelijks werk, die natuurlijk ook thuis baat hebben. Enkele voorzorgsmaatregelen zijn: Blusmiddelen moeten goed bereikbaar zijn. Meld het gebruik en de gebreken van blusmiddelen direct aan de bedrijfsleiding. Houd deuren en nooduitgangen vrij van obstakels. Rook niet op plaatsen waar dat verboden is. Wees voorzichtig met vuur en vlam. Zorg dat ontvlambare of brandbare stoffen voldoende verwijderd zijn van iedere warmtebron en apart worden opgeslagen. Ledig geen asbakken in de papiermand. Vermijd het opstapelen van papier, karton en ander makkelijk brandbaar materiaal op niet daarvoor voorziene plaatsen in het bedrijf. Schakel, indien mogelijk, elektrische machines en apparaten na gebruik uit en zeker na werktijd. Koppel defecte of beschadigde snoeren of leidingen onmiddellijk af en licht de bedrijfsleiding in. Beperk brandgevaarlijke (vloei-)stoffen tot een dagvoorraad / 37

24 17 Bedrijfsnoodplan 17.1 Brand In het bedrijfsnoodplan wordt beschreven hoe men dient te handelen bij ongevallen, brand, bommelding, milieucalamiteiten en andere noodsituaties. De eerste belangrijke stap in dergelijke situaties is het waarschuwen van de bedrijfshulpverlening (BHV tel. 789). De meeste branden beginnen klein. Door snel en doeltreffend te handelen kan de brand wellicht in de kiem gesmoord worden. Daartoe zijn op heel wat plaatsen in het bedrijf blusmiddelen beschikbaar. Blusmiddelen hebben alleen nut als ze op het gepaste ogenblik worden gebruikt. Weet waar de dichtstbijzijnde brandblusser te vinden is en hoe die werkt. Er zijn verschillende soorten blusapparaten voor verschillende soorten branden; lees daarom vooraf de gebruiksaanwijzing. Het is zeer belangrijk te weten aan wie de brand gemeld moet worden. Het kan zelfs noodzakelijk zijn dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk moet verlaten. Een vlotte evacuatie is dan van levensbelang. Mensen die geïnformeerd en getraind zijn, raken minder snel in paniek; zorg er dus voor dat u de mogelijke vluchtwegen kent. Houd in de gaten dat bij brand vrijkomende gassen levensgevaarlijk kunnen zijn! 17.2 Een ongeval Ondanks de beste voorzorgsmaatregelen kan er toch iets verkeerd gaan. Een ongeval is snel gebeurd en verwondingen zijn vaak het gevolg. Gelukkig hebben niet alle ongevallen even zware gevolgen. Wees er echter van bewust dat zelfs het kleinste letsel, hoe onbeduidend het ook lijkt, onmiddellijk moet worden verzorgd. Bij ernstige verwondingen, aantasting van de luchtwegen, hartaanval etc., komt het erop aan zo vlug mogelijk medische hulp in te roepen. Even belangrijk is het om de gewonde(n) eerste hulp te geven, in afwachting van de komst van een medisch deskundige. Deze hulp wordt bij voorkeur gegeven door de EHBO er. Heeft u zelf geen cursus gevolgd, weet dan wie onze EHBO ers zijn en hoe u ze kunt bereiken / 37

25 Een niet-ehbo er kan de volgende basishandelingen verrichten: Sla direct alarm (EHBO tel. 888), zorg voor deskundige hulp en eventueel vervoer naar het ziekenhuis. Verplaats het slachtoffer niet, tenzij er direct gevaar dreigt (brand, ontploffing, instorting etc.) Voorkom een tweede ongeval. Voorkom verergering van de situatie door bijvoorbeeld machines of elektriciteit uit te schakelen. Houd toegangswegen vrij. Blijf bij het slachtoffer en stel deze gerust / 37

26 18 Agressie en geweld Net zoals in de maatschappij, worden agressie en geweld in ons bedrijf niet toegestaan. Wanneer dit binnen VDL Steelweld geconstateerd wordt, zal de aanpak via de normale hiërarchische weg verlopen. Dit betekent dat de direct leidinggevenden van slachtoffer en/of dader, actie ondernemen. Gezien de ernst hiervan zullen zij dit in overleg doen met de naast hogere leiding. Agressie en geweld vinden wij dermate ernstig dat dit serieus aangepakt wordt. Naar aanleiding van gesprekken met dader, slachtoffer en eventuele getuigen, zullen passende maatregelen genomen worden. Ontslag is hierbij niet uitgesloten! 19 Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen 19.1 Alcohol en drugs Om binnen ons bedrijf geen onnodige risico s te lopen, verwachten wij van onze medewerkers dat zij nuchter op het werk verschijnen en blijven. Als de leiding constateert dat een medewerker gedurende het werk onder invloed van alcohol of drugs verkeert, wordt de medewerker direct naar huis gestuurd (verlof op eigen rekening) en volgt een schriftelijke waarschuwing. Tevens zal de medewerker geadviseerd worden contact te zoeken met huisarts of bedrijfsarts. Wanneer werken onder invloed een tweede keer geconstateerd wordt, zal de directie in overleg met personeelszaken en de bedrijfsarts, passende maatregelen nemen. Ontslag is hierbij niet uitgesloten! Mocht je constateren dat een medewerker of een derde gedurende het werk onder invloed van alcohol of drugs verkeert, meldt dit dan direct bij je leidinggevende of een QA-medewerker Medicijnen Wanneer men medicijnen gebruikt die de reactiesnelheid beïnvloeden, wordt van de medewerker verwacht dat hij/zij dit opneemt met de direct leidinggevende. Indien nodig wordt dit besproken met de bedrijfarts. Afhankelijk van de situatie kan mogelijke werkaanpassing plaatsvinden. Voor een aantal situaties is het verstandig dat de EHBO van bepaald medicijngebruik op de hoogte is (bijv. suikerpatiënten). Dit om zo goed mogelijk te kunnen acteren / 37

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Veilig werken met (semi)automatische machines

Veilig werken met (semi)automatische machines Veilig werken met (semi)automatische machines EHBO tel. 888 BHV tel. 789 03-01-11 2 / 16 Doel Het boekje Veilig werken met (semi)automatische machines is opgezet omdat robots, werktuigen, grijpers, etc.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

reddingstekens artikelgroep 3100

reddingstekens artikelgroep 3100 PC010 Diameter: 75x150, 100x200, 150x300, 200x400mm reddingstekens artikelgroep 3100 uitgang plaats & richting verzamelpunt richting eerste hulp nooddouche oogspoeler brancard ladder reddingstelefoon medische

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.4

niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Ergonomie niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Bedrijfscultuur Arbeidsomstandigheden Wat staat er in de Arbowet? Zitten, staan en tillen RSI Bedrijfscultuur Veel mensen hebben hun eigen werk en werken op een bepaalde

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Veiligheid: pictogrammen en borden

Veiligheid: pictogrammen en borden KWALIFICATIE DETAILHANDEL Veiligheid: pictogrammen en borden Joris werkt in een bouwmarkt waar aluminium buizen worden verkocht. Joris moet een grote order verzamelen. Bij een stelling moet hij tien buizen

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001

Proefexamen VCA Basisveiligheid 2014 001 Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. U bent geslaagd wanneer u

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 5 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Thema: Algemene kennis

Thema: Algemene kennis OPDRACHTKAART AK-04-02-01 Veiligheid en gezondheid Voorkennis: geen Intro: Als je aan machines werkt, moet je de risico s kennen. Als je de risico s kent, kun je ongelukken voorkomen. Hetzelfde geldt voor

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl

Hawkinsstraat 21 7207 RR Zutphen telefoon: 0575-545100 www.adaptconsultants.nl info@adaptconsultants.nl TEST 3. Vragen les 10 t/m 13 en hetgeen bekend dient te zijn. 49. Wat is verplicht bij gebruik van een uitschuifbare ladder die toegang biedt tot een dak? a. deze ladder moet aan de bovenzijde worden vastgezet

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

veiligheidsvoorschriften en het calamiteitenplan). Ga voorzichtig en zorgvuldig om met machines, gereedschappen en materialen.

veiligheidsvoorschriften en het calamiteitenplan). Ga voorzichtig en zorgvuldig om met machines, gereedschappen en materialen. Inleiding Veilig en gezond werken is voor iedereen belangrijk. Als medewerker ga je binnenkort aan de slag bij één van onze opdrachtgevers (inlenende werkgever). Dit kan bijvoorbeeld een baan zijn in de

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen. Sint-Jan Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4-4A 3520 Zonhoven Tel: 011/55 99 90 info@sjbzonhoven.be Veiligheid, gezondheid en welzijn op school Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden Arbowet en zorgplicht Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 3 asisveiligheid-v Proefexamen 3 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Aspecten Veiligheids- en gezondheidssignalering

Arbeidsplaatsen Aspecten Veiligheids- en gezondheidssignalering WAT Arbeidsplaatsen Aspecten Veiligheids- en gezondheidssignalering Een signalering die, toegepast op een bepaald object, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze, door

Nadere informatie

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 1

Basisveiligheid-VCA Proefexamen 1 asisveiligheid-v Proefexamen 1 Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

http://www.museum-security.org

http://www.museum-security.org De calamiteitenwijzer Voor wie en waarom? De calamiteitenwijzer is bestemd voor de medewerkers van een (museale) instelling. De wijzer dient als een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.3 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

4.1 Pictogrammen en symbolen

4.1 Pictogrammen en symbolen Les 4 Wat zie ik? In deze les leer je: pictogrammen en symbolen waarschuwingsborden en reddingsborden gebodsborden en verbodsborden persoonlijke beschermingsmiddelen ontruimingsinstructies 91 4.1 Pictogrammen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002 Risico C Bijtend Geen gevarenidentificatie Xi Irriterend F Licht ontvlambaar N Milieu gevaarlijk E Ontplofbaar Ontvlambaar O Oxyderend Xn Schadelijk T Vergiftig Pagina: 1 van 11 Risico F+ Zeer licht ontvlambaar

Nadere informatie

Inrichting beeldschermwerkplek

Inrichting beeldschermwerkplek Inrichting beeldschermwerkplek Het is lastig om tijdens beeldschermwerk een gezonde werkhouding te waarborgen, vooral wanneer het werk snel af moet zijn of wanneer er veel concentratie nodig is. Daarom

Nadere informatie