Aanbieding opstellen Onderwijsvisie & Huisvestingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieding opstellen Onderwijsvisie & Huisvestingsplan"

Transcriptie

1 Aanbieding opstellen Onderwijsvisie & Huisvestingsplan Gemeente Hattem, februari 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Situatie, vraagstelling en resultaat 3 3. M3V en visie op de opgave 5 4. Plan van aanpak 7 5. Organisatie en planning Tijdsbesteding en Kosten 11 Colofon 13 L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 1

3 1. INLEIDING Een toekomstbestendige voorzieningenstructuur voor het onderwijs en aanvullende kindfuncties gebaseerd op een gezamenlijke onderwijsvisie van de gemeente en de schoolbesturen. Dat wil de gemeente Hattem samen met de betrokken schoolbesturen de komende periode opstellen. Om te komen tot een gezamenlijke onderwijsvisie en een integraal huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente Hattem M3V adviespartners geselecteerd op basis van o.a. een presentatie en kennismaking in het LEA. De betrokken schoolbesturen hebben ingestemd met de keuze voor M3V als externe procesbegeleider. Wij stellen uw keuze erg op prijs. Wij beschikken over veel ervaring en deskundigheid om een opdracht als deze uit te voeren. Wij hebben voor diverse gemeenten IHP s en toekomstplannen opgesteld, waaronder de gemeenten Hoorn, Bunschoten, Veenendaal, s-hertogenbosch, Doetinchem, Enschede, Hengelo, Raalte, Naarden-Bussum en Zwolle. Recent hebben we een vergelijkbaar traject afgerond voor de naburige gemeente Oldebroek. Wij zien onszelf dan ook als experts op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting en gaan graag met u, het onderwijsveld en eventuele andere maatschappelijke partners aan de slag om de onderwijsvisie en het IHP op te stellen... In de voorliggende aanbieding gaan wij dan ook graag in op: de situatie, vraagstelling en resultaat (paragraaf 2); onze visie op de opgave (paragraaf 3); ons plan van aanpak (paragraaf 4); de projectorganisatie en planning (paragraaf 5); de tijdsbesteding en kosten (paragraaf 6). In de bijlage vindt u de volgende stukken: 1. CV s projectteam; 2. referentielijst; 3. meetlat onderwijskwaliteit. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 2

4 2. SITUATIE, VRAAGSTELLING EN RESULTAAT 2.1 DE SITUATIE In de gemeente Hattem zijn zes basisscholen met verschillende denominaties. Er zijn een katholieke, een gereformeerde, twee protestants-christelijke en twee openbare basisscholen. Daarnaast is er nog een school voor voortgezet onderwijs. Deze school voor voortgezet onderwijs sluit vanwege daling van het leerlingenaantal. Door een veranderende bevolkingssamenstelling neemt het aantal schoolgaande kinderen de komende jaren af. De prognoses laten voor bijna elke school een daling van circa 10 procent zien. Deze daling betekent hogere kosten voor de schoolbesturen omdat de inkomsten sneller dalen dan de kosten voor het personeel, de exploitatie en de huisvesting. Het wordt hierdoor ook complexer de huidige onderwijskwaliteit te organiseren en te behouden; met minder inkomsten en middelen moet de kwaliteit in de stand worden gehouden. Voor de gemeente en schoolbesturen is als gevolg van de daling van het aantal leerlingen sprake van toenemende leegstand. Deze leegstand betekent een verhoging van de lasten per leerling voor de onderwijshuisvesting bij ongewijzigd beleid. Dit geldt zowel voor de gemeente als de schoolbesturen. De inkomsten zullen immers dalen terwijl de huisvestingslasten bij ongewijzigd beleid gelijk zullen blijven. Maatregelen zijn gewenst om te komen tot een beheersbare toekomstige exploitatie voor de schoolbesturen en de gemeente Hattem. De gemeente heeft daarom de ambitie om samen met de schoolbesturen en eventuele andere maatschappelijke partners een toekomstvisie voor het onderwijs op te stellen en deze te vertalen in een huisvestingsplan. Echter, ook onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs, de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC s) zijn belangrijke aanleidingen voor de opstelling van een onderwijsvisie en huisvestingsplan over het aanbod en spreiding van onderwijsvoorzieningen in de gemeente Hattem. Onderzocht moet worden welke toekomstscenario s en eventuele clustering van scholen wenselijk en/of noodzakelijk zijn om ook in de toekomst zorg te dragen voor kwalitatief onderwijs in de gemeente Hattem. Hierin dienen ook de mogelijkheden van verbreding van de voorzieningen te worden betrokken, waaronder voorschoolse voorzieningen op het gebied van kinder- en peuteropvang. Een aantal van deze scenario s is reeds beschreven in de Maatschappelijke Visie Hattem. Deze scenario s dienen nu verder onderzocht te worden. In het huisvestingsplan vraagt de positie van het voortgezet onderwijs ook aandacht. De huidige school voor VO De Noordgouw sluit haar deuren vanwege dalende leerlingenaantallen. Onderzocht moet worden of en in welke vorm een voorziening voor voortgezet onderwijs kan worden gerealiseerd of behouden (bijvoorbeeld junior college). 2.2 UW VRAAGSTELLING Op basis van de ontvangen informatie en het overleg met de heer S. Satyane komen wij tot de volgende vraagstelling. VRAAGSTELLING Het gezamenlijk met de gemeente, de schoolbesturen en eventuele andere maatschappelijke partners opstellen van een onderwijsvisie en deze vertalen in een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsplan. Onderdeel van dit integraal onderwijshuisvestingsplan is een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een voorziening voor voortgezet onderwijs in Hattem. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 3

5 2.3 ONS RESULTAAT Het resultaat van onze werkzaamheden is een inhoudelijke onderwijsvisie die vertaald is in een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsplan (inclusief een investeringsagenda en dekkingsvoorstel). Met dit plan kan de gemeente samen met de schoolbesturen en andere maatschappelijke partners een strategisch en toekomstgericht onderwijshuisvestingsbeleid voeren. Het huisvestingsplan omvat oplossingsrichtingen op locatie- en wijkniveau voor de komende jaren. Door de opstelling van het huisvestingsplan kan de gemeente samen met het maatschappelijk veld een aantal strategische keuzes maken met betrekking tot onder andere: het in stand houden of opheffen van scholen of locaties; het clusteren van basisscholen en aanvullende voorzieningen (bijvoorbeeld kinderopvang); het behouden van keuzemogelijkheden wat betreft identiteit en onderwijskundige profielen; de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen; de ontwikkeling van integrale kindcentra; de realisering van een voorziening voor voortgezet onderwijs. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 4

6 3. VISIE OP DE OPGAVE De veranderende bevolkingssamenstelling en de veelal hiermee gepaard gaande daling van het aantal leerlingen, de Rijks- en gemeentelijke bezuinigingen, de diverse beleidsmatige ontwikkelingen zoals passend onderwijs, de ontwikkeling van integrale kindcentra en de doordecentralisatie buitenonderhoud doen een groot appel op het strategisch en beleidsvoerend vermogen van schoolbesturen en gemeenten. Door een daling van het aantal leerlingen neemt de leegstand in gebouwen toe, dalen de inkomsten vanuit het Rijk en stijgen de kosten voor huisvesting, onderwijs en personeel. Volgens M3V zijn dit belangrijke aanleidingen om na te denken over een samenhangende en op elkaar afgestemde voorzieningenstructuur in het primair en voortgezet onderwijs. - INTEGRALE BENADERING Een sterke kracht is onze integrale benadering van de primaire processen, de organisatie en de huisvesting. Immers, de organisatie en de huisvesting moeten het onderwijs van de scholen maximaal ondersteunen. Wij beschikken over de kennis en deskundigheid om te opereren op het raakvlak van deze drie Het realiseren van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen moet volgens M3V niet plaatsvinden vanuit het denken uit de huidige voorzieningenstructuur. Kenmerkend voor de werkwijze van M3V is dat wij betrokken partijen vanuit toekomstige ontwikkelingen laten nadenken over hoe de onderwijsstructuur er in de toekomst uit moet komen te zien. Op basis daarvan worden de eerste stappen geformuleerd die moeten worden gezet ( van A naar B via C ). Op deze manier ontstaat er een duurzaam en toekomstgericht onderwijsvoorzieningenstructuur. x A B nu morgen stap 1 stap 2 C toekomst Vanuit een visie op de toekomst (stap 1) denken over de stap voor morgen (stap 2) elementen. - VAN SOLITAIRE VOORZIENINGEN NAAR ONDERWIJSKUNDIG NETWERK De ambitie om zoveel mogelijk leerplichtige leerlingen in de toekomst passend onderwijs te kunnen aanbieden en de hiervoor benodigde onderwijskundige en organisatorische kwaliteit, zou in de opvatting van M3V zwaarder moeten wegen dan het behouden van een fijnmazige voorzieningenstructuur. Kerngedachte kan zijn dat er sprake is van één stelsel van primair en/of funderend onderwijs met gezamenlijke kennisontwikkeling, kennismanagement en kennistransfer zodat alle betrokken scholen en schoolbesturen hiervan maximaal kunnen profiteren. In deze samenwerking die zowel binnen een schoolbestuur als schoolbestuurlijk overstijgend kan plaatsvinden - kan sprake zijn van zowel horizontale samenwerking tussen de basisscholen onderling, maar ook van verticale samenwerking tussen de basisscholen en het voortgezet onderwijs. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 5

7 Dit betekent een transformatie van solitaire voorzieningen met een eigen programmering, organisatie en huisvesting naar een gezamenlijk netwerk waarin de scholen en/of schoolbesturen opereren als één partner, die gezamenlijk een stevige en toekomstgerichte voorzieningenstructuur vormgeven. Daarbij gaat het o.a. om het handhaven van een bereikbaar voorzieningenniveau, waarin sprake is van garanties op onderwijskwaliteit en - rendement, diversiteit en eventueel identiteit in een schaalgrootte van de instellingen die dit mogelijk maken 1. - INTERACTIEVE WERKWIJZE In onze werkwijze en aanpak streven we er altijd naar om in overleg met direct betrokkenen bestuur, management, ouders, medezeggenschapsraden, gemeente e.d. - een onderwijsvisie op de toekomst te formuleren en deze te vertalen naar de daarvoor benodigde organisatie en huisvesting. Hierin zal ook een relatie gelegd worden naar aanpalende ontwikkelingen (bijvoorbeeld ontwikkeling kinderopvang, zorgvoorzieningen, voorzieningen voor sport en bewegen e.d.). Onze ervaring is dat het goed is om eerst met direct betrokkenen vanuit de scholen en schoolbesturen (besturen, management, docenten, MR) concepten hiervoor te ontwikkelen en dan eerst ouders te betrekken i.c. te laten reflecteren op een of meer toekomstscenario s (naast de betrokkenheid die er veelal so wie so al is vanuit de medezeggenschapsraden). Het is voor ouders veelal gemakkelijker te reageren of reflecteren op concrete concepten. 1 In de afweging met betrekking tot het wel of niet in stand houden van basisscholen spelen meerdere criteria een rol. Volgens M3V moet het gaan om meerdere criteria die in mindere en meerdere mate aanwezig kunnen zijn op school en in hoeverre deze criteria, wanneer ze onvoldoende aanwezig zijn, te verbeteren zijn. In de bijlage hebben we de criteria van deze meetlat ter kennisname opgenomen. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 6

8 4. ONS PLAN VAN AANPAK Voor het opstellen van een onderwijsvisie en IHP hanteert M3V in het algemeen onderstaand schema. Vanuit een omgevingsanalyse stelt M3V een strategische onderwijs- en huisvestingsvisie op en vertaalt dit in een IHP. Dit IHP wordt vertaald in een uitvoeringsplan inclusief financiële paragraaf. Om tot de onderwijsvisie en het IHP in Hattem te komen, stellen we op basis van voorstaand schema de volgende activiteiten voor, waarvan een aantal gelijktijdig of doorlopend zullen/kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld informatieverzameling en deskresearch. Onderwijskundige ontwikkelingen & beleid Onderwijsrendement, passend onderwijs, IKC s, diversiteit Lokale/regionale ontwikkelingen & beleid Decentralisaties, jeugdzorg, WMO, bezuinigingen e.d. Voor een aantal activiteiten zal vanzelfsprekend gebruik worden gemaakt van al beschikbare informatie binnen de gemeente (bijvoorbeeld feiten en cijfers uit de paragraaf onderwijshuisvesting maatschappelijke visie). Huidige voorzieningenstructuur Technische & functionele kwaliteit, capaciteit, MOP, leeftijd, kosten e.d. Strategische Onderwijsvisie Integraal Huisvestingsplan (IHP) PO & VO Uitvoeringsplan Onderwijsvisie & IHP; agenda voor de toekomst (actieplan) Demografische ontwikkelingen Krimp, leerlingenprognoses, leegstand e.d. ACTIVITEITEN ONDERWIJSVISIE & IPH GEMEENTE HATTEM 1. Startgesprek opdrachtgever gemeente/stuurgroep bespreking vraagstelling, plan van aanpak, planning e.d. afspraken voor overleg projectorganisatie, samenstelling projectgroep ambities, doelstellingen en uitgangspunten gemeente, besturen 2. Informatieverzameling en deskresearch (inventarisatiefase) verzamelen en analyseren aanwezige informatie 3. Interviews schoolbesturen/scholen en gemeente inventariseren huidige bezetting scholen en huisvestingswensen inzicht (leerling) ontwikkelingen, ambities, doelstellingen, uitgangspunten inventariseren visie, doelstellingen passend onderwijs, multifunctioneel ruimtegebruik, brede scholen, leegstand e.d. visie op realisatie voortgezet onderwijs Hattem 4. Interview VO Zwolle Om de mogelijkheden van een voorziening voor VO te verkennen, wordt een tweetal gesprekken gevoerd met het voortgezet onderwijs in Zwolle (openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs) L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 7

9 5. Opstellen schoolprofielen 2 Per school wordt een schoolprofiel opgesteld met o.a.: bouwjaar, oppervlakte, aantal en soorten ruimten overzicht huisvestingsbehoefte per school over 5, 10 en 15 jaar ruimtecapaciteit versus ruimtebehoefte technische en functionele kwaliteit opmerkingen, aandachtspunten, conclusies per school PM Digitale enquêtes/peilingen Overwogen kan worden om door middel van digitale vragenlijsten bredere peilingen uit te voeren onder de gebruikers van de schoolgebouwen over hoe de schoolgebouwen er onderwijskundig, functioneel en technisch voor staan, de belevingswaarde e.d. 6. Bouwstenenbijeenkomst (werksessie 1) In deze werkbijeenkomst met de projectgroep worden aan de hand van de resultaten van 2 t/m 5 de ambities, doelstellingen en uitgangspunten m.b.t. tot het onderwijs en de onderwijshuisvesting in beeld gebracht. Tijdens deze werksessie zorgen we ervoor dat alle ambities, wensen, eisen, maar ook randvoorwaarden van de betrokken partijen scherp naar voren komen. 7. Opstellen concept toekomstsvisie en huisvestingsscenario s De resultaten van de bouwstenenbijeenkomst verwerken we in een concept toekomstvisie en een aantal concept toekomstscenario s en oplossingsrichtingen voor de onderwijshuisvesting. 8. Scenariobijeenkomst (werksessie 2) Tijdens de tweede werkbijeenkomst met de projectgroep worden de concept toekomstvisie en de huisvestingsscenario s verder besproken en uitgewerkt. 9. Opstellen fasering Voor de uitvoering van de huisvestingsscenario s wordt een fasering opgesteld, alsmede de benodigde financiering hiervoor (tevens wordt een dekkingsvoorstel meegenomen). 2 In de bijlage hebben we een voorbeeld gegeven van een schoolprofiel 10. Overleg stuurgroep Overleg met stuurgroep over stand van zaken; tussenresultaten 11. Presentatie/bespreking gemeenteraad Voorgesteld wordt een oriënterende bespreking te houden met de gemeenteraad over de toekomstige voorzieningenstructuur PO en VO. Het moment waarop dit plaatsvindt, wordt in overleg besproken. 12. Agendabijeenkomst (werksessie 3); huisvestingsagenda Tijdens de derde werksessie worden de fasering en uitvoeringsplannen besproken. De onderwijs- en huisvestingsagenda voor de toekomst wordt met de betrokkenen opgesteld. 13. Opstellen concept rapport Op basis van de werksessies stellen wij het concept rapport op. 14. Bespreken concept rapport met stuurgroep Het conceptrapport wordt besproken met de stuurgroep. 15. Bespreken conceptrapport met de maatschappelijke partners Het conceptrapport wordt besproken met de maatschappelijke partners (schoolbesturen/scholen, KDO e.d.) PM Digitale enquêtes/peilingen externen (ouders) Overwogen kan worden om door middel van digitale vragenlijsten bredere peilingen uit te voeren onder de ouders van de scholen om hun meningen te peilen op de toekomstvisie en huisvestingsvoorstellen. 16. Opstellen definitief rapport Het definitief rapport wordt opgesteld. PM Presenteren definitief rapport Indien gewenst kunnen we de resultaten presenteren aan diverse geledingen (schoolbesturen, OOGO, college, raadscommissie, raad). Belangrijk uitgangspunt is dat het toekomstplan en de daarin opgenomen scenario s en oplossingsrichtingen steunen op draagvlak bij de gemeente én de betrokken partners. Dit vraagt een interactief proces, samen met de betrokkenen. Dit geven wij vorm door overleg en een aantal L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 8

10 werkbijeenkomsten met een projectgroep waarin een vertegenwoordiging van zowel de gemeente, de schoolbesturen/scholen en overige maatschappelijke instellingen zitting hebben. Belangrijk is dat het tijdens deze bijeenkomsten niet alleen gaat om onze creativiteit, maar om het ontsluiten van de creativiteit van de betrokkenen. Eigen oplossingen hebben immers de meeste draagvlak. - VOORTGEZET ONDERWIJS In het plan van aanpak is overleg opgenomen met het voortgezet onderwijs in Zwolle om de mogelijkheden en haalbaarheid van een nieuwe voorziening voor VO in Hattem te verkennen. Wanneer de bereidheid aanwezig is vanuit het VO in Zwolle dit verder uit te werken, zal hier vanwege de diverse onderwijskundige, organisatorische, ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een afzonderlijk projectplan voor moeten worden opgesteld om te komen tot daadwerkelijke realisering van een voorziening. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 9

11 5. ORGANISATIE EN PLANNING 5.1 ONS TEAM; DE KWARTIERMAKERS Het projectteam bestaat uit drs. Krijno van Vugt (kwartiermaker) en Inge Hoogland MSc. KRIJNO VAN VUGT is onderwijskundige en senior adviseur/partner bij M3V. Hij heeft de nodige ervaring en kennis o.a. opgedaan in de Tweede Kamer, de VNG en de gemeente Enschede. Bij de VNG heeft hij zich bezig gehouden met onderwijs, voorzieningenplanning, huisvesting e.d. In Enschede was hij schoolbestuurder van het openbaar PO, (V)SO en VO. Vanaf 2001 is hij procesleider van projecten i.o.v. schoolbesturen, gemeente of van beiden gezamenlijk en is hij betrokken bij diverse vraagstukken op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. Hij is zeer bekend met de onderwijswereld en de daarin aan de orde zijnde vraagstukken. INGE HOOGLAND is onderwijskundige en communicatiewetenschapper. Zij is adviseur bij M3V en ondersteunt in diverse projecten. We zijn vaardig in het omgaan met en managen van de diverse belangen en wensen van uiteenlopende partijen in onderwijs- en huisvestingsprocessen en passen beproefde veranderings- en samenwerkingsstrategieën toe. Het binden van partijen op een gezamenlijke visie, ambitie en doelstelling behoort tot de kerntaken van M3V. Inzichten in veranderen en belangen helpen daarbij. De CV s zijn u reeds toegezonden. 5.2 PLANNING Wij stellen voor op korte termijn de verdere planning met u door te nemen. Wij starten deze maand en denken de rapportage na de zomervakantie 2015 te kunnen afronden (september 2015). Wij gaan er dan wel vanuit dat er medewerking is vanuit de betrokken partners om de interviews en werksessies te plannen. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 10

12 6. TIJDSBESTEDING EN KOSTEN Om te komen tot een goede beantwoording van de vraagstelling, denken wij voor het opstellen van de toekomstvisie en het IHP nevenstaande indicatieve tijdsbesteding nodig te hebben voor de genoemde activiteiten in het plan van aanpak. Deze tijdsraming is inclusief voorbereiding en verwerking van de activiteiten (bijvoorbeeld voorbereiding en verwerking van de interviewresultaten of de voorbereiding van een overleg met de gemeenteraad). INDICATIEVE TIJDSRAMING IN DAGDELEN (4 uur) I. Hoogland K. v. Vugt 1 Startgesprek opdrachtgever Informatieverzameling en deskresearch Interviewronde (4 schoolbesturen, gemeente) Interview VO Zwolle Opstellen schoolprofielen 3 2 PM Digitale enquêtes scholen Bouwstenenbijeenkomst (werksessie 1) 2,5 1,5 7 Opstellen concept toekomstvisie en 3 2 huisvestingsscenario s 8 Scenariobijeenkomst (werksessie2) 2,5 1,5 9 Opstellen fasering Overleg stuurgroep Presentatie/bespreking gemeenteraad Agendabijeenkomst (werksessie 3) 2,5 1,5 13 Opstellen concept rapport 4 1,5 14 Bespreking conceptrapport stuurgroep Bespreken conceptrapport maatschappelijk 1,5 1 veld PM Digitale enquêtes ouders p.m. p.m. 16 Opstellen definitief rapport 2 1 PM Presenteren definitief rapport Indicatie totaalschatting dagdelen Totaal 65 L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 11

13 Op basis van deze indicatieve tijdsbesteding stellen we echter voor om uit te gaan van een gemiddelde tijdsbesteding van 3 dagdelen per week voor de diverse werkzaamheden in de periode maart september 2015 (dit sluit enigszins aan bij bovenstaande indicatieve raming rekening houdend met een maand zomervakantie). Immers, onze ervaring is dat lopende de werkzaamheden met diverse betrokkenen, belangen, zienswijzen er vaak andere en/of nieuwe activiteiten bijkomen en andere activiteiten afvallen vanwege bepaalde uitkomsten, er overleg niet nodig is, maar ander overleg juist wel, etc. Uitgaan van een gemiddelde tijdsbesteding maakt het mogelijk extra werkzaamheden te verrichten wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld wanneer sprake is van veel overleg, besluitvorming e.d.) en minder werkzaamheden te verrichten als hiertoe ook aanleiding is. Op basis van bovenstaande stellen we dan ook voor de periode maart september voor uit te gaan van de volgende tijdsbesteding. 3 dagdelen/week Maart (2 weken) 6 April (4 weken) 12 Mei (4 weken) 12 Juni (4 weken) 12 Juli (2 weken) 6 Augustus (2 weken) 6 September (4 weken) 12 Totaal 66 OVERIGE VOORWAARDEN De eventuele opdracht zal worden aanvaard en uitgevoerd volgens de DNR 2011 (De Nieuwe Regeling). Op verzoek kan een kopie van deze regeling worden toegezonden. Daarnaast zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: Declaratie vindt maandelijks plaats op basis van daadwerkelijk bestede tijd. Eventueel meerwerk zal worden verricht tegen het geldende dagdeel- /uurtarief. De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van januari Jaarlijks wordt in januari het prijspeil geïndexeerd. Indien tijdens het proces mocht blijken dat wij aanvullende werkzaamheden dienen te verrichten, dan zullen wij daarvoor eerst de gemaakte afspraken bevestigen. Conform onze algemene voorwaarden hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen. Deze aanbieding heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. De raming van onze advieskosten is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 420 per dagdeel/ 105 per uur. Dit tarief is inclusief reis-, verblijf- en administratiekosten en exclusief BTW. Onze advieskosten voor het traject worden hiermee geraamd op een totaalbedrag van exclusief BTW. L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 12

14 COLOFON ONDERWERP Aanbieding opstellen onderwijsvisie en IHP OPDRACHTGEVER PROJECTTEAM Gemeente Hattem Krijno van Vugt Inge Hoogland DATUM Februari 2015 ONS KENMERK Lo18-off02-kvv-vs1.0 DEF L018-off02-kvv-vs1.0 DEF februari 2015 M3V 13

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP Onderwijshuisvesting 2015 2019; actualisering IHP 2009 2014 Agenda 1. Waarom nieuw IHP? 2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 3. Hoe heeft gemeente tot nu toe huisvesting opgepakt? 4. Wat zijn de huidige

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs

Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 maart 2012 Agenda nr: 9 Onderwerp: Vaststellen kaders herijking Huisvestingsplan basisonderwijs Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

SAMENVATTING. Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018

SAMENVATTING. Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 SAMENVATTING Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 SAMENVATTING Gemeente Leidschendam-Voorburg Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2018 30

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1094803 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Beslispunten Wij stellen u

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Een gevolg van de demografische transitie is dat er verschillende mismatches ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 8 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595-447709 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

Strategische Huisvestingsvisie Basisonderwijs Gulpen-Wittem

Strategische Huisvestingsvisie Basisonderwijs Gulpen-Wittem Strategische Huisvestingsvisie Basisonderwijs Gulpen-Wittem 2013-2020 22-23 april 2013 Informatieavond Opgave Gemeente Gulpen-Wittem, INNOVO en SKO Mergelland hebben gezamenlijk een strategische huisvestingsvisie

Nadere informatie

Eindrapport advies Herijking scenario s huisvestingsplan PO Roermond

Eindrapport advies Herijking scenario s huisvestingsplan PO Roermond Eindrapport advies Herijking scenario s huisvestingsplan PO Roermond Opgave en aanpak Herijking scenario s huisvestingsplan PO 2011 Opgave en aanleiding herijking scenario s PO Roermond 2011 Aanleiding:

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Passend thuisnabij onderwijs op Texel

Passend thuisnabij onderwijs op Texel Passend thuisnabij onderwijs op Texel Van solitaire voorzieningen naar een integraal onderwijskundig en organisatorisch netwerk 23 september 2013 NDE/ 127006 Behandeld door: N.J.M. Delemarre Fotografie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

PROCESPLAN ONTWIKKELING EN UITWERKING VISIE OP ONDERWIJS EN ONDERWIJSHUISVESTING OP TEXEL: ONTWIKKELING ONDERWIJS TEXEL

PROCESPLAN ONTWIKKELING EN UITWERKING VISIE OP ONDERWIJS EN ONDERWIJSHUISVESTING OP TEXEL: ONTWIKKELING ONDERWIJS TEXEL PROCESPLAN ONTWIKKELING EN UITWERKING VISIE OP ONDERWIJS EN ONDERWIJSHUISVESTING OP TEXEL: ONTWIKKELING ONDERWIJS TEXEL 1. AANLEIDING De gemeente Texel heeft een proces in gang gezet om samen met de schoolbesturen

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 26 februari Agendapunt : 7. : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 26 februari Agendapunt : 7. : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 26 februari 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.E. Waalkens : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d. : 29 januari 2013 Leens,

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. D:\iBabs\WebServices\PdfConverterService\Temp\iglogkqx.3zn9832e f-44fd-b0f4-fa8ba54a86ca.docx

GEMEENTE OLDEBROEK. D:\iBabs\WebServices\PdfConverterService\Temp\iglogkqx.3zn9832e f-44fd-b0f4-fa8ba54a86ca.docx GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: 4e voortgangsrapportage uitvoering Toekomstvisie en huisvestingsplan. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 238356 / 238359

Nadere informatie

Technische informatiesessie onderwijshuisvesting

Technische informatiesessie onderwijshuisvesting Technische informatiesessie onderwijshuisvesting Een inleidende presentatie 6 januari 2015 Programma 20.00-20.45 Inleidende presentatie: I. Primair Onderwijs Sophie Serrarens II. Voortgezet Onderwijs Martijn

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting. Te nemen besluit

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting. Te nemen besluit GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 10 juli 2014 Agendapunt 07-04 Onderwerp: Lokale onderwijsvisie en huisvestingsplan. Portefeuillehouder: mw. E.G. Vos-van de

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen.

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen. Agenda Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen Voorstellen Rob Hoogzaad Gemeente Breda 076-5294207 Frank van Esch INOS - St. katholiek

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS

INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS - Concept (versie 1.0 dd 25 juni 2013) - INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen, t.w.: De gemeente Eindhoven, vertegenwoordigd door ondergetekende, die bij besluit van

Nadere informatie

Onderwerp: Kadernotitie Onderwijshuisvestingtransitie gemeente Loppersum.

Onderwerp: Kadernotitie Onderwijshuisvestingtransitie gemeente Loppersum. Raadsvergadering 29 juni 2015 Nr.: 11 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Kadernotitie Onderwijshuisvestingtransitie gemeente Loppersum. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

VNG Leertraject Onderwijs

VNG Leertraject Onderwijs VNG Leertraject Onderwijs 2016-2017 Neem uw educatieve regierol Introductie Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Academie een leertraject dat

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwijshuisvesting Raadsinformatieavond 13 oktober 2015 Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwerpen Schets bestuurlijk kader Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011 Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011 Presentatie Bouwstenen voor Sociaal 10 oktober 2012 in vzh De Ster Henk Peereboom, projectleider monitor Doordecentralisatie Programma Doordecentralisatie

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen

Gemeente Apeldoorn. huurbeleid voor. schoolgebouwen Netwerkbijeenkomst Huurafspraken voor kinderopvang in onderwijsgebouwen datum: 26 maart 2013 1 Gemeente Apeldoorn huurbeleid voor schoolgebouwen voor gebruik van delen van schoolgebouwen voor andere doeleinden

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Toelichting kosten configurator 'renovatie en upgrading' PO-VO

Toelichting kosten configurator 'renovatie en upgrading' PO-VO Toelichting kosten configurator 'renovatie en upgrading' PO-VO Opdrachtgever HEVO B.V. Expertisecentrum Datum 10 mei 2016 Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 Onderwerp: Bouwkundig aanpassen van het Varendonck College op basis van een doordecentralisatieovereenkomst Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Regionaal Kennis- en Expertisecentrum

Regionaal Kennis- en Expertisecentrum Regionaal Kennis- en Expertisecentrum Informatiebijeenkomst 20-03-2013 Geschiedenis 9 januari 2013 werkbijeenkomst onderwijshuisvesting 3 nieuwbouwprojecten onderwijs Regionaal kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 27 oktober 2011 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Frank Duijnhouwer 1 Opening Belangstellenden zijn van harte welkom de

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 5 november 2012 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststelling Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 5 november 2012 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststelling Huisvestingsplan Primair Onderwijs Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 5 november 2012 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststelling Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2012-2017 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG MEERJARENUITVOERINGSPLAN (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wijzigingen Verordening onderwijsvoorzieningen

Bijlage 1: Toelichting wijzigingen Verordening onderwijsvoorzieningen Gemeente Ede Bijlage 1: Toelichting wijzigingen Verordening onderwijsvoorzieningen 1. Inleiding In 2008 en in 2010 heeft de VNG voorstellen gedaan om de Verordening onderwijsvoorzieningen aan te passen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen.

KENNISNEMEN VAN De invulling van de ambitie van het college met betrekking tot frisse scholen. Gemeente Amersfoort RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4359235 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 juni 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Programma : 5. Onderwijs

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Huisvestingsplan. openbaar en bijzonder basisonderwijs. Alkmaar

Startnotitie. Integraal Huisvestingsplan. openbaar en bijzonder basisonderwijs. Alkmaar - Begeleidende informatie is via -knop op te vragen. - [F11] springt naar volgend invulpunt. Startnotitie Integraal Huisvestingsplan openbaar en bijzonder basisonderwijs Alkmaar Inhoud 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade.

Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade. 1. PROJECTPLAN Naam project Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade. Bestuurlijk Opdrachtgever Wethouder Huib van Olden Ambtelijk Opdrachtgever Gertjan Arts, directeur Stadsbeheer Gedelegeerd

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Masterplan LVO Maastricht

Masterplan LVO Maastricht Masterplan LVO Maastricht Op weg naar moderne, uitdagende en kwalitatief hoogwaardige leeromgevingen! Limburgs Voortgezet Onderwijs Maastricht Samenstelling Sibo Arbeek, Anne Bots, Judith Vroemen Datum

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Naar een kwaliteitsstandaard voor schoolgebouwen

Naar een kwaliteitsstandaard voor schoolgebouwen Projectplan VNG-project: Naar een kwaliteitsstandaard voor schoolgebouwen Aanleiding De bestaande (grond)wettelijke formulering van de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting vereist complexe

Nadere informatie

Agenda Fusie Informatie Avond 1

Agenda Fusie Informatie Avond 1 Agenda Fusie Informatie Avond 1 Welkom en Doel Even voorstellen: wie is wie Korte terugblik Stand van zaken 01-09-2014: FER Brief burgemeester/krant Missie, visie, kernwaarden +Omgevingsgericht+Toekomstgericht

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/290109 Documentnr.: RV08.0389 Roden, 21 januari 2009 Onderwerp Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o4.rxog.oog Inboeknummer oevooaagr Beslisdatum B8cw xg april 2004 Dossiernummer er6.sgs Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Help, de kleine school verzuipt

Help, de kleine school verzuipt Help, de kleine school verzuipt Help, de kleine school verzuipt! inleiding project dag KAW HELP de kleine school Dik Breunis verzuipt 19 september 2013 RTL onderzoek. Schoolgrootte Score < 100 6,4 101-164

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

ONTMOETINGSHUIS 2 e fase

ONTMOETINGSHUIS 2 e fase ONTMOETINGSHUIS 2 e fase Het volledige Ontmoetingshuis zoals bedacht door architect Hans van den Dobbelsteen januari 2012 Besluit gemeenteraad juni 2012: In te stemmen met een gefaseerde ontwikkeling van

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Gemeente De Marne Voorkeursmodel KAW - 2e Dorpenronde d.d. 8 jan 13 Inleiding IHP De Marne 2 Gemeente De Marne - Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) -

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringplan scholentransitie, scenario keuze kindcentra en voorbereidingskrediet.

Onderwerp: Uitvoeringplan scholentransitie, scenario keuze kindcentra en voorbereidingskrediet. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 9 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringplan scholentransitie, scenario keuze kindcentra en voorbereidingskrediet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Voorstel:

Nadere informatie

Samenvatting Beslispunten

Samenvatting Beslispunten Samenvatting De 35 basisschoollocaties, diverse peuterspeelzalen en kinderopvangcentra, worden in Maastricht de komende 10 jaar geleidelijk samengevoegd tot integrale kindcentra. Een integraal kindcentrum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS EDE Ede November. Integraal huisvestingsplan Onderwijs Ede november 16 1

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS EDE Ede November. Integraal huisvestingsplan Onderwijs Ede november 16 1 INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS EDE Ede November 2016 Integraal huisvestingsplan Onderwijs Ede november 16 1 INHOUD VOORWOORD PREAMBULE IHP 5 1. INLEIDING 6 1.1. Algemeen 6 1.2. Aanleiding 6 1.3.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Krimpen met perspec,ef

Krimpen met perspec,ef Krimpen met perspec,ef Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het basisonderwijs Krimpcafé XL Leeuwarden 21 maart 2013 Agenda Krimp in het basisonderwijs: de cijfers Traject Krimpen met

Nadere informatie

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Geldermalsen

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Geldermalsen Rekenkamercommissie Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Geldermalsen Rekenkamercommissiebrief December 2015 1 Inhoudsopgave pagina 1.Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Vraagstelling 3 1.3. Afbakening

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.:

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder F.L.J. van der Meijden Onderwerp : Haalbaarheidsonderzoek Integraal Kind Centrum (IKC)

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Huisvesting samenwerkingsschool en peuterspeelzaal Froubuurt VOORSTEL 1. In te stemmen met de huisvestingsaanvraag van Fier om het gebouw van de Hânwizer technisch en onderwijskundig

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017

VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 VOORZIENINGENPLAN ALTWEERTERHEIDE AMBTELIJK CONCEPT DINSDAG 31 JANUARI 2017 AGENDA 19.30 19.40 uur Opening door avondvoorzitter Ton Weekers 19.40 20.20 uur Presentatie voorzieningenplan 20.20 20.30 uur

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gemeente IJsselstein

Kaderstellende notitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gemeente IJsselstein tellende notitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030 Gemeente IJsselstein In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt een visie gevormd op onderwijshuisvestingsvoorzieningen voor de middellange

Nadere informatie

Krimp & Voortgezet Onderwijs. Een aanpak voor strategieontwikkeling

Krimp & Voortgezet Onderwijs. Een aanpak voor strategieontwikkeling Krimp & Voortgezet Onderwijs Een aanpak voor strategieontwikkeling Krimp & Voortgezet Onderwijs inhoudsopgave 3 2 1 de cijfers 06 wie moet er aan de slag? 10 waarmee aan de slag? 13 4 hoe aan de slag?

Nadere informatie

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen.

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen. Samenvatting: Inleiding: Op 12 mei j.l. heeft de raad ingestemd met de Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het geactualiseerde IHP geeft onder meer richting aan de wens van de schoolbesturen

Nadere informatie