Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!"

Transcriptie

1 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 7 Vragen competentiescan POP pedagogisch medewerkers Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv / 5 = g Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! Datum Verbondenheid 1 Ik maak tijd vrij voor collega s die werkgerelateerde vragen hebben. 2 Ik vraag mijn collega s om informatie of advies als ik iets niet weet. 3 Ik spring bij als ik zie dat een collega het druk heeft. 4 Ik formuleer doelen voor mezelf en houd daarbij rekening met de gemeenschappelijke doelen. 5 Ik sta open voor ideeën en suggesties van anderen. 6 Ik geef bij collega s aan wanneer bepaalde zaken in de samenwerking niet soepel verlopen. 7 Ik houd me aan de afgesproken taakverdeling. Als mijn collega een activiteit doet met de kinderen, zorg ik ervoor dat zij deze kan uitvoeren en ik mij richt op andere zaken (telefoon opnemen, kind verschonen, ouders tewoord staan, etc) Eerlijkheid/openheid 8 Ik informeer mijn collega s over zaken die ik niet goed heb gedaan/nog niet aan toegekomen ben. 9 Ik stap op ouders af als zij hun kind komen brengen/halen. 10 Ik zorg ervoor dat zaken afkomen als ik dit heb toegezegd. 11 Ik gedraag me volgens de normen en waarden binnen de drie ballonnen. 12 Ik voer mijn werkzaamheden uit volgens de werkinstructies. 13 Ik bouw een professionele band op met het kind en de ouders en behoud daarbij een gepaste afstand. 14 Ik houd me aan eerder gemaakte afspraken.

2 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 2 van 7 15 Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie 16 Ik kom beloftes/afspraken met kinderen na. 17 Ik bied kinderen mijn verontschuldigingen aan als ik niet goed heb gehandeld naar hen toe. 18 Ik bied ouders mijn verontschuldigingen aan als ik niet goed heb gehandeld naar hen toe. 19 Ik bied collega s mijn verontschuldigingen aan als ik niet goed heb gehandeld naar hen toe. Professionaliteit 20 Ik heb kennis van een breed aanbod aan (spel)activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden en kan deze direct in praktijk brengen. 21 Ik maak bewust keuzes voor bepaalde methodes of handelingen en kan deze uitleggen. 22 Ik zorg voor een gebalanceerd activiteitenaanbod zodat ik de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden stimuleer. 23 Ik kies bewust voor bepaalde (spel)activiteiten of methoden. 24 Ik ken de 8 ontwikkelingsgebieden van de kinderen. 25 Ik ken de 8 ontwikkelingsgebieden van de kinderen en weet welke activiteiten ik daarvoor moet aanbieden. 26 Ik weet het pedagogisch beleid met hulp van collega s en/of leidinggevende te vertalen naar de praktijk. 27 Ik ben op de hoogte van het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd. 28 Ik neem actief deel aan trainingen/cursussen om mijn vakdeskundigheid hoog te houden. 29 Ik signaleer wanneer de kwaliteit van de zorg voor de kinderen onder de maat is en wijs mijn leidinggevende hierop. 30 Ik speel mee met de kinderen. Daarbij neem ik het spel van de kinderen niet over. 31 Ik stimuleer de zelfstandigheid van de kinderen door ze te motiveren/uit te leggen hoe ze handeling kunnen verrichten. (bijv. jas uitdoen en opruimen). 32 Ik ben op de hoogte van de werkinstructies calamiteiten. 33 Ik geef ouders advies over de ontwikkeling van hun kind. 34 Ik geef ouders advies hoe om te gaan met het gedrag van hun hun kind. 35 Ik ga in op vragen van ouders en maak daarvoor zo nodig een afspraak. 36 Ik kan ouders op een respectvolle manier attenderen op gedrag dat niet wenselijk is in de groep.

3 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 3 van 7 Pedagogisch handelen Onder activiteiten wordt verstaan: spelactiviteiten, eten, verschonen, naar buiten, etc.. 37 Ik bied elke dag actieve en passieve (spel)activiteiten aan. 38 Ik handel volgens de normen en waarden van De Drie Ballonnen 39 Ik laat kinderen gedurende de dag niet alleen/ zonder toezicht. 40 Ik ontvang en neem afscheid van de kinderen met aandacht. 41 Ik heb zicht op de praktische uitvoerbaarheid van de activiteiten die ik wil ondernemen. 42 Ik ben bekend met zowel de ontwikkelingsbehoeften van de groep als van het individuele kind en pas daar mijn activiteiten op aan. 43 Ik heb de activiteit organisatorisch goed voorbereid, waardoor deze soepel kan verlopen. 44 Ik pas mijn activiteit aan als ik zie dat een activiteit te moeilijk of te makkelijk is voor een kind. 45 Ik denk na over en speel in op mogelijke risico s bij het uitvoeren van (spel)activiteiten en voorkom deze. 46 Ik stem het activiteitenprogramma af op zowel de ontwikkeling van de groep als die van het individuele kind. 47 Ik deel ruimtes in naar (spel)activiteiten en werkzaamheden. Ik maak gebruik van de verschillende plekken om kinderen te laten spelen. 48 Ik zorg er voor dat de visie van de organisatie tot uiting komt in de activiteiten. (Denk hierbij aan respect, toon van aanspreken, spreken vanuit ik, kind kind laten zijn, niet overnemen van de activiteit, etc.) 49 Ik denk van te voren na welke (spel)activiteiten bij het kind passen. 50 Ik geef de kinderen keuzemogelijkheden. 51 Ik controleer of ruimtes/materialen/buitenruimte op de groep schoon/heel zijn voordat ik er kinderen in/mee laat spelen. 52 Ik heb oog voor de algemene ruimtes qua hygiëne/sfeer/rommel en onderneem actie als dit niet in orde is. 53 Ik geef het kind zoveel keuzevrijheid als het aankan. 54 Ik speel in op onverwachte gebeurtenissen op de groep zonder dat ik de kinderen uit het oog verlies. 55 Ik ben gericht op de kinderen en houd daarbij balans met de andere uit te voeren werkzaamheden. 56 Ik deel complimenten uit aan alle kinderen en heb een positieve benadering. 57 Ik ken de kinderen en hun specifieke, persoonlijke eigenschappen. Ik ben bekend met hun gewoontes en speel hierop in.

4 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 4 van 7 58 Ik moedig de kinderen aan gedurende de dag. 59 Ik merk op wanneer een kind ontwikkelingsvoorsprong/achterstand heeft ten opzichte van de gemiddelde ontwikkeling van een kind en bespreek dit met mijn collega s/leidinggevende. 60 Ik betrek kinderen bij het oplossen van knelpunten en kleine problemen die zich voordoen. 61 Ik draag er zorg voor dat de kinderen (goed verschoond worden en) er verzorgd uitzien. 62 Ik laat kinderen een activiteit in hun eigen tempo afmaken. 63 Ik laat kinderen zelf hun activiteit uitvoeren en neem dit niet van hen over Ik bied een activiteit aan die de kinderen zelf uit kunnen voeren en niet van een dusdanige moeilijkheidsgraad dat de pm-er het grootste gedeelte moet doen. Ik ga respectvol om met de ontwikkelingsfase waar een kind zich in bevindt. (een kind dat achterloopt of ongewenst gedrag vertoont, behandel ik met geduld en verval niet in irritatie) 66 Ik heb interesse in de persoonlijkheid, behoeftes van elk kind op mijn groep. 67 Klantgerichtheid/respect Ik kies voor een andere activiteit als ik zie dat kinderen genoeg hebben van een bepaalde activiteit qua concentratie of als kinderen het niet leuk meer vinden. 68 Ik zorg dat ik op de hoogte ben van het gedrag en de ontwikkeling van het kind door de ouders hier informatie over te vragen. 69 Ik stap op ouders af bij binnenkomst en begroet ze. Daarbij houd ik oog voor de aanwezige kinderen. 70 Ik leg kinderen verschillende keuzes voor zodat ze zelf een (spel)activiteit kunnen kiezen. 71 Ik houd rekening met de wensen van ouders tenzij ze tegen het beleid van de organisatie ingaan. 72 Ik informeer ouders over bijzondere gebeurtenissen die zijn voorgevallen. Eerlijkheid staat voorop. 73 Ik ga respectvol om met kinderen en ouders ongeacht hun etnische en sociale achtergrond. 74 Ik heb oog voor de wensen en behoeften van ouders met betrekking tot opvang en opvoeding en vraag hen hier naar. 75 Ik neem klachten/opmerkingen van ouders serieus. Neem de tijd om te luisteren en schiet niet in de verdediging. 76 Ik kan ouders doorverwijzen als zij een klacht hebben, zodat deze op de goede plek terecht komt. 77 Ik praat niet negatief met ouders over anderen.

5 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 5 van 7 78 Ik respecteer de privacy van ouders. Individualiteit/verantwoordelijkheid 79 Ik vraag om hulp/uitleg als ik iets niet weet. 80 Ik toon enthousiasme bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 81 Ik plan afspraken met behandelaars (dokter, tandarts etc) op dagen dat ik vrij ben. Indien dit niet mogelijk is overleg ik met mijn leidinggevende wanneer dit bezoek roostertechnisch mogelijk is. 82 Ik ben mij bewust van de gevolgen voor mijn collega s/groep als ik mij ziek meld en ga hier serieus mee om. 83 Ik zorg voor een goede kwaliteit op de groep waarop ik ben ingedeeld en lever een bijdrage om ervoor te zorgen dat het op een andere groep ook goed gaat als dat nodig is. 84 Ik vraag mijn leidinggevende of collega s naar andere taken als er minder kinderen op de groep zijn. 85 Ik pas nieuwe methodieken en materialen toe in de praktijk zodat ik me blijf ontwikkelen. 86 Ik blijf op de hoogte van alle (landelijke) ontwikkelingen (bijv lezen blad kinderopvang, website) 87 Ik laat zien dat ik plezier heb in mijn werk. 88 Ik laat mij niet beïnvloeden door negatieve houdingen van anderen. 89 Ik geef op tijd aan wanneer mij iets dwars zit bij de juiste persoon. 90 Ik werk bewust aan mijn verbeterpunten zodat ik mij blijf ontwikkelen. 91 Bij feedback van collega s ben ik in staat naar mezelf te kijken en mijn eigen rol/aandeel hierin te zien en te benoemen. 92 Bij feedback van ouders ben ik in staat naar mezelf te kijken en mijn eigen rol/aandeel hierin te zien en te benoemen. 93 Bij feedback van kinderen ben ik in staat naar mezelf te kijken en mijn eigen rol/aandeel hierin te zien en te benoemen. 94 Plannen en organiseren Ik kan alles op tijd inleveren, omdat ik het goed ingepland en georganiseerd heb. (activiteitenschema, foto, stukjes nieuwsbrief, opdrachten cursussen, evaluatieformulieren beleid). 95 Ik ben in staat mijn dagelijkse taken in te plannen en uit te voeren. 96 Ik ben in staat het dagritme vast te houden.

6 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 6 van 7 97 Ik ben in staat alle administratieve werkzaamheden in te plannen zodat ze binnen de afgesproken tijd worden uitgevoerd. (schriftjes, observaties, voedings/bijzonderheden/pedagogische lijst) 98 Ik ben in staat om voorgenomen activiteiten op de groep uit te voeren door de activiteiten evenredig in te delen over de maand. 99 Ik geef elke dag de daadwerkelijke kindaantallen door aan de leidinggevende. 100 Ik weet ruim van te voren welke kinderen overgaan naar de volgende groep / naar de BSO komen en draag zorg voor het tijdig inplannen van wenafspraken en intake van ouders. 101 Ik draag zorg voor een ordelijke invalmap, goede overdracht en het noteren van gemaakte afspraken. Bewustzijn/betrokkenheid 102 Ik signaleer direct wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten en pas mijn handelen daarop aan. 103 Ik toon interesse wanneer ik het idee heb dat iemand niet zichzelf is en bied een luisterend oor. 104 Ik corrigeer kinderen met ongewenst gedrag volgens de richtlijnen van onze visie; door hen op het gedrag aan te spreken, vanuit de ikvorm, benoemen van het gewenste gedrag, fouten maken mag. 105 Ik onderneem actie wanneer de sfeer op de groep/team/vestiging niet zo goed is. 106 Ik reageer op belangrijke gebeurtenissen in het leven van anderen zoals geboortes, verjaardagen etc. 107 Ik let op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, zodat ongewenst gedrag voorkomen kan worden en gewenst gedrag bevorderd wordt. 108 Ik heb oog voor kinderen die hun best doen. Flexibiliteit 109 Ik kan op een positieve manier omgaan met veranderingen in de organisatie. Denk aan uitbreiding, verhuizing etc. 110 Ik neem een open houding aan bij veranderingen van de werkzaamheden en de uitvoering hiervan. 111 Ik spring een dagje in voor een collega als dat nodig is. 112 Ik begin een uurtje eerder of blijf langer als dat nodig is. 113 Ik stel me flexibel op als ik een dagje op een andere groep werk ivm bijvoorbeeld een zieke collega. 114 Ik stel me bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden flexibel op indien er veranderingen zijn ten opzichte van wat ik gepland had en vraag indien nodig om ondersteuning bij collega s.

7 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 7 van 7 Uitdrukkingsvaardigheid/(open) communicatie 115 Ik pas het taalgebruik en de wijze van communiceren aan op het begripsniveau en interesse van het kind. 116 Ik ben in staat om zonder spelfouten informatieve en enthousiaste stukken aan te leveren. (denk aan: stukjes nieuwsbrief, schriftjes, activiteiten voor op de site) 117 Ik kan mijn verwachtingen duidelijk verwoorden naar de kinderen zodat zij hun gedrag daarop aan kunnen passen. 118 Ik spreek vanuit mijn ik. 119 Ik spreek kinderen aan op hun gedrag en niet op hun zijn. 120 Ik let op mijn toon bij het aanspreken van kinderen. 121 Ik let op mijn toon bij het aanspreken van ouders. 122 Ik let op mijn toon bij het aanspreken van collega s. 123 Ik ken de effecten van het gebruik van intonatie en lichaamshouding en kan hiernaar handelen. 124 Ik ben me bewust van mijn valkuilen op het gebied van communicatie en ben in staat daarnaar te handelen. 125 Ik begeleid mijn activiteiten met een duidelijke uitleg wat de bedoeling is. Dit betekent een goede opbouw van de activiteit door de activiteit verbaal te introduceren, te begeleiden en af te ronden.

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Administratief medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Administratief medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1 BELANG VAN COMMUNICATIE Alles wat u doet als teambegeleider/sportleider gebeurt via communicatie, zoals het motiveren van spelers, het luisteren naar spelers, het oplossen van de problemen in het team,

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie