Samenspel binnen kleinschalig wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenspel binnen kleinschalig wonen"

Transcriptie

1 Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten over samenwerking in kleinschalige woonvormen. De handreiking hoort bij de film Samenspel binnen kleinschalig wonen. Zorg Beter met Vrijwilligers Postbus RE Utrecht T F E

2 INHOUD 1 Inleiding 2 Visie op vrijwillige zorg 3 Thema s uit de film Opmerkingen vooraf Communicatie Rollen, taken en talenten Vertrouwen en loslaten Waardering Inbedding in de organisatie Samen, maar toch apart 4 Dilemma s 5 Meer weten? 6 Bijlagen Colofon

3 1. Inleiding Deze handreiking hoort bij de film Samenspel binnen kleinschalig wonen, een film over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten in kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. De film, een coproductie van Woonzorg Flevoland en Vilans/MOVISIE, is onderdeel van het project Zorg Beter met Vrijwilligers. Vilans en MOVISIE versterken met dit project de kwaliteit van het vrijwilligerswerk binnen zorgorganisaties. Werken in kleinschalige woonvormen vraagt van vrijwilligers en beroepskrachten een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Om een woongroep goed te laten functioneren, hebben ze elkaar hard nodig. Samen zorgen ze voor een goede sfeer, een thuisgevoel en zorg en ondersteuning van goede kwaliteit. De film en handreiking zijn bedoeld voor opleiders, trainers en andere medewerkers die voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten verzorgen voor vrijwilligers en beroepskrachten. Juist omdat het samenspel centraal staat, richt de handreiking zich op zowel vrijwilligers als beroepskrachten. De materialen zijn ook zeer goed bruikbaar voor een bijeenkomst van teamleiders en managers die met elkaar in gesprek willen over de plaats van vrijwilligers in kleinschalige woonvormen en de voorwaarden die nodig zijn voor een goed samenspel met beroepskrachten. Verder vormen film en handreiking een uitstekend instrument om tijdens een teamoverleg of intervisiebijeenkomst het onderwerp Samenspel binnen kleinschalig wonen te bespreken. In kleinschalige woonvormen hebben vrijwilligers intensief contact met cliënten en medewerkers. De film toont wat hun werk inhoudt en brengt thema s in beeld die een rol spelen in het samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Verder presenteert de film enkele dilemma s. Bijvoorbeeld over communicatie met vrijwilligers en grenzen aan de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Doel en doelgroep De handreiking en film willen uitnodigen tot gesprek, uitwisseling en discussie over de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Terugkerende vragen zijn: Hoe doen wij dat hier? Wat gaat goed? Wat willen we veranderen? Hoe pakken we dat aan? Het tonen en bespreken van de film is daarbij niet bedoeld als een op zichzelf staande activiteit, maar als onderdeel van een groter traject dat zich richt op versterking van het samenspel tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers. Werkwijze Van u als opleider/trainer vraagt het gebruik van deze handreiking enige bekendheid met de samenwerking en interactie tussen beroepskrachten en vrijwilligers op de werkvloer. Ook is het van belang dat u op de hoogte bent van de visie die uw instelling heeft op vrijwillige zorg en de manier waarop deze tot uiting komt in de dagelijkse praktijk. U kunt uw kennis hierover opfrissen bij Tijdens trainingsbijeenkomsten is de film leidend. Deze kunt u in haar geheel tonen (circa 10 minuten) en kort nabespreken aan de hand van de eerste indrukken en opmerkingen. De thema s en dilemma s die de handreiking presenteert, zijn direct ontleend aan filmscènes. Deze kunt u naar eigen inzicht afhankelijk van de samenstelling van uw groep behandelen. 3

4 De handreiking en film maken een thematische behandeling van de verschillende onderwerpen mogelijk. Tijdens een bijeenkomst kunt u heel gericht bepaalde scènes tonen en bespreken. Dat betekent dat u kunt shoppen : de film en handreiking zijn ook in onderdelen zeer goed bruikbaar. Leeswijzer De handreiking bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk twee: visie op de inzet van vrijwilligers in kleinschalige woonvormen. Hoofdstuk drie: thema s die u bij de bespreking van de film met beroepskrachten en vrijwilligers aan de orde kunt stellen. De thema s zijn geënt op scènes uit de film. Hoofdstuk vier: dilemma s die zich in het samenspel voordoen. Hoofdstuk vijf: verwijzingen naar meer informatie over het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Het betreft vooral materialen die het resultaat zijn van Zorg Beter met Vrijwilligers. Hoofdstuk zes: checklists en werkvormen bij de bespreking van de filmthema s. 4

5 2. Visie op vrijwillige zorg Voor mij is het belangrijk dat mensen plezier hebben en dat ze het leuk vinden dat ik met hen bezig ben, zegt Marijke Tjabbes. Zij werkt als vrijwilligster bij Woonzorg Flevoland. Zo ook Alberdien Nijenhuis die haar baan kwijtraakte, maar niet thuis wilde blijven zitten. Dit is een mooie invulling van mijn tijd, vindt Alberdien, het is fijn dat ik er voor iemand kan zijn en nodig ben. Alberdien en Marijke werken als (woongroep) vrijwilligers bij Woonzorg Flevoland. Nederland telt in totaal ruim mensen die ervoor kiezen om hun talenten en een deel van hun tijd vrijwillig in te zetten voor hun medemens. Daarvan doen vrijwilligers dat binnen verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties. Gelukkig maar, want cliënten hebben er baat bij. Zij krijgen extra aandacht. Er is iemand die naar hen luistert, met hen naar buiten gaat om te wandelen, een spelletje met hen doet of uit de krant voorleest. De inzet en aandacht van vrijwilligers draagt ertoe bij dat cliënten kwaliteit van leven ervaren. Binnen het project Zorg Beter met Vrijwilligers, een project dat de kwaliteit van het vrijwilligerswerk verbetert, ontvouwen Vilans en MOVISIE hun visie op vrijwillige zorg. Woonzorg Flevoland is binnen dat project een van de deelnemende koploperorganisaties. Het streven is dat alle zorgorganisaties werken vanuit een heldere visie en een duidelijk beleid ten aanzien van vrijwillige zorg (meer informatie over visie en vrijwilligersbeleid vindt u in het dossier Beleid op de website (www.zorgbetermetvrijwilligers.nl). Integrale zorg Opvattingen over zorg en ondersteuning zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. In de huidige visie op zorg staat de cliënt centraal en overheerst de gedachte dat een mens meer is dan zijn lichaam. Ook de woonomgeving, het sociale leven, het mentaal welbevinden en de autonomie, de regie over het eigen leven, zijn belangrijke domeinen. Individuele zorgleefplannen zijn uit deze domeinen opgebouwd. Deze integrale visie op zorg vereist zorgmedewerkers die vraaggerichte en belevingsgerichte zorg bieden. Inzet vrijwilligers onmisbaar In de ideale wereld hebben verzorgenden voortdurend oog en oor voor hun cliënten. Ze hebben tijd voor een praatje, drinken koffie en kunnen op vragen ingaan. Maar in een periode dat jaarlijks op zorgbudgetten bezuinigd wordt, trappen zorgorganisaties op de rem. Zij perken hun aanbod in. De aanvullende inzet van vrijwilligers is dan van grote waarde om cliënten een zo aangenaam mogelijk leven te bieden. Zo zijn Simon Plas en Sandra Eekma, beiden werkzaam als Psycho Geriatrisch Psychiatrisch (PGP) Verzorgende bij Woonzorg Flevoland, blij met het werk van vrijwilligers als Marijke en Alberdien. Er zijn zoveel momenten dat we handen te kort komen, weet Simon, vrijwilligers nemen heel veel werk uit handen van het vaste personeel, zodat het voor iedereen prettig blijft om op de afdeling te werken. Sandra zou zonder vrijwilligers zelfs niet goed kunnen functioneren op de werkplek. Ik heb het gevoel dat ze compleet bij het team horen, zegt ze. Haar manager Marjan Bel beaamt dat je vrijwilligers niet los kunt zien van het team. Ze leveren een groot aandeel in de zorg rondom de cliënten. Met hun werk vullen ze het werk van de beroepskrachten aan. Woonzorg Flevoland ziet vrijwilligers niet in de rol van gatenvullers, maar wil juist de meerwaarde van vrijwilligers benutten door gebruik te maken van hun specifieke talenten. 5

6 Kwaliteiten vrijwilligers staan voorop Inzet van vrijwilligers is veel meer dan een middel om het aanbod van de zorgorganisatie op peil te houden. Natuurlijk speelt dat een belangrijke rol, maar het zou kortzichtig zijn om vrijwilligers als een verlengstuk van beroepskrachten te zien. Zij hebben eigen kwaliteiten die voor cliënten zeer waardevol zijn. Bij Woonzorg Flevoland kijken we niet zozeer naar wat we nodig hebben, maar naar wat vrijwilligers kunnen, zegt Sandra Eekma. De ene vrijwilliger leest graag voor, de andere komt met de aaihond en een derde dekt graag de tafel en ruimt op. Binnen een klein team kunnen beroepskrachten prima anticiperen op de verschillende werkzaamheden die vrijwilligers verrichten. Het is zonder meer verstandig wanneer organisaties uitgaan van wat vrijwilligers zelf graag willen. Zij willen plezier hebben in wat ze doen. Zij willen hun ervaring en talenten inzetten omdat ze daar nu juist veel voldoening uit halen. Wie dat negeert zal moeite ondervinden bij het werven en behouden van vrijwilligers. Zorg als coproductie Woonzorg Flevoland ziet zorgverlening niet als het alleenrecht van beroepskrachten. Er is sprake van een coproductie waarin beroepskrachten, vrijwilligers, familie en cliënten hun eigen rol spelen. Hoe beter het samenspel tussen deze betrokken groepen, hoe beter de kwaliteit van leven van cliënten. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5 Meer weten?. 6

7 3. Thema's uit de film Het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers kent verschillende aandachtspunten. Hoe is de rol- en taakverdeling? Hoe verloopt de communicatie? Is het vrijwilligerswerk ingebed in de organisatie? Voelen vrijwilligers zich gewaardeerd? Deze en tal van andere vragen, komen in de film Samenspel binnen kleinschalig wonen aan bod. Hoofdrolspelers in deze film zijn Marijke Tjabbes en Alberdien Nijenhuis (vrijwilligers), Sandra Eekma en Simon Plas (PGP verzorgenden) en Marjan Bel (manager kleinschalig wonen). In verschillende scènes maken zij duidelijk hoe de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in een kleinschalige woonvorm gestalte krijgt. Deze handreiking wil, naar aanleiding van de film, uitnodigen tot gesprek, uitwisseling en discussie over thema s die in de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten een rol spelen. Daarbij zijn steeds terugkerende vragen: Hoe doen wij dat hier? Hoe kan het anders? Hoe pakken we dat aan? Opmerkingen vooraf Als trainer of opleider kunt u de thema s en dilemma s die hieronder zijn uitgewerkt, bespreken tijdens bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten. De volgorde van de thema s valt samen met de chronologie van de film. Bij de behandeling van de thema s en dilemma s is gebruik gemaakt van het WIFA model. Dit model onderscheidt in de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten vier belangrijke onderdelen: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen (zie het dossier Samenwerken op de website (www.zorgbetermetvrijwilligers.nl). Structuur thema s Bij ieder thema staat een tijdsaanduiding, bijvoorbeeld: filmbeelden vanaf 01:28. Desgewenst kunt u een filmfragment herhalen. Verder geeft de handreiking een structuur voor de behandeling van de thema s. Deze bestaat uit: 1. Citaat dat het thema typeert. 2. Context: informatie ter markering van het thema. 3. Vragen en aandachtspunten: vragen, aandachtspunten, overwegingen en tips die relevant zijn voor het thema. Afhankelijk van de samenstelling van de groep (beroepskrachten en/ of vrijwilligers) kunt u differentiëren in de vraagstelling. Centraal staat het samenspel, de interactie tussen beroepskrachten en vrijwilligers. 4. Hoe doen jullie dat? Om het thema te operationaliseren volgen de vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat werkt goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Wat is daarvoor nodig? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? 5. Werkvormen. Enkele, bij de verschillende thema s, terugkerende tips voor werkvormen die u kunt gebruiken. Enkele werkvormen zijn in deze publicatie opgenomen als bijlage. De verwijzingen, vragen en werkvormen zijn niet volledig, maar bedoeld ter ondersteuning. Uiteraard kunt u uw eigen vragen formuleren en putten uit eigen voorbeelden, werkvormen en casuïstiek. Beginsituatie Belangrijke vraag is wat de beginsituatie is van de groep voor wie u de voorlichting of training verzorgt. Zijn de deelnemers bekend met de visie van de organisatie op vrijwilligerswerk? Hebben vrijwilligers en beroepskrachten al ervaring met 7

8 samenspel, het in een coproductie bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten? Hebben zij vragen die ze aan elkaar of aan u willen voorleggen? Welke verwachtingen hebben zij ten aanzien van de bijeenkomst en (nog) belangrijker: welke verwachtingen leven er ten aanzien van elkaar en welke kijk hebben zij zelf op de inzet van vrijwilligers en de samenwerking? Voor u als trainer/begeleider is het relevant dat u weet heeft van deze vragen, ervaringen en verwachtingen en daarop kunt aansluiten. Per slot van rekening is het belangrijk om tijdens bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten maatwerk te leveren en gebruik te maken van de ervaring die reeds voorhanden is. De film biedt u ingangen om met uw groep aan de slag te gaan. Thema s die de film presenteert 1. Communicatie - (Filmbeelden vanaf 01:28) Eigen aan kleinschalig wonen is dat het heel intiem is, het is heel klein. Je hebt een klein aantal cliënten, een kleine groep personeel. Je bent heel erg op elkaar aangewezen. Dus de communicatie tussen vrijwilligers en personeel moet gewoon heel erg goed zijn (Sandra Eekma). De contacten verlopen heel soepel. Gewoon gedurende de dag en over en weer. Als ik een vraag heb, stel ik hem aan de medewerker en als de medewerker een vraag heeft dan kunnen ze die aan mij stellen. Dat is geen enkel probleem (Marijke Tjabbes). Context Zorgverlening is een coproductie van vrijwilligers en beroepskrachten. Daarin hebben zij verschillende taken en verantwoordelijkheden, maar hetzelfde doel: goede zorg verlenen en ondersteuning bieden met aandacht voor welzijn en welbevinden van cliënten. Goede communicatie is nodig om dat doel te bereiken. Dat betekent onder andere dat je elkaar informeert, je verwachtingen uitspreekt en open staat voor het delen van elkaars ervaringen en vragen. Goede communicatie is de smeerolie van het zorgverleningsproces. Miscommunicatie leidt tot ruis, misverstanden en (verzwegen) onvrede. Om goede zorg te verlenen hebben vrijwilligers informatie nodig over cliënten en het reilen en zeilen in de woongroep. Soms betreft het persoonlijke informatie die de vrijwilliger aanknopingspunten biedt voor een praatje. Soms gaat het om informatie over bijzonderheden in het gedrag van cliënten, zodat vrijwilligers zich daarop kunnen instellen. Beroepskrachten die informatie delen, mogen van vrijwilligers verwachten dat zij er respectvol mee omgaan. Sommige organisaties gebruiken daarvoor een gedragscode die zij door vrijwilligers laten ondertekenen. Vragen en aandachtspunten Beroepskrachten en vrijwilligers die op dezelfde afdeling of woongroep werkzaam zijn, moeten van elkaar op de hoogte zijn wie wat doet en wanneer. Het is belangrijk dat ze weten welke beelden en verwachtingen ze van elkaar hebben. En dat ze elkaar informeren over zaken die relevant zijn in de zorg voor de cliënten. De volgende punten zijn van belang: 1. Vrijwilligers moeten goed geïnformeerd zijn over cliënten. Bijvoorbeeld over: mobiliteit, eten, drinken, medicijngebruik, levensverhaal, wensen en voorkeuren. 2. Vrijwilligers die in een 1-op-1 relatie met een cliënt werken hebben regelmatig contact nodig met de EVV-er of contactverzorgende van de 8

9 betreffende cliënt. Hoe gaat het met hem of haar? Wat zijn de speciale achtergronden van de cliënt? Wat vermeldt het zorgleefplan? 3. Beroepskrachten hebben baat bij informatie van vrijwilligers. Bijvoorbeeld van een groepsvrijwilliger, die assisteert bij activiteiten en in de huiskamer bezig is. Deze vrijwilliger ziet, hoort en ervaart dingen die ook voor de beroepskracht belangrijk zijn. 4. Vrijwilligers moeten hun verhalen en signalen kwijt kunnen. Dan voelen ze zich meer serieus genomen en blijven ze enthousiast en gemotiveerd. 5. Het is belangrijk om, naast het elkaar informeren en afspraken maken, de afgesproken werkzaamheden te evalueren en feedback te geven. Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Checklist informeren van vrijwilligers (zie bijlage 1) Schaalvraag (zie bijlage 3) Bespreking van een casus Op vindt u communicatiewerkbladen die specifieke thema s behandelen en tips en werkvormen aanbieden. 2. Rollen, taken en talenten - (Filmbeelden vanaf 01:57) Vrijwilligers binnen kleinschalige woonvormen vervullen verschillende rollen. Ze ondersteunen bij het ontbijt, helpen mee bij activiteiten, ondersteunen bij de maaltijd s avonds. We hebben iemand die met een aaihond komt, we hebben op allerlei vlakken vrijwilligers (Marjan Bel). We vragen geen vrijwilligers op basis van wat wij willen, of nodig hebben, maar we kijken naar wat ze te bieden hebben en wat ze kunnen (Sandra Eekma). Context Vaak is de verleiding groot om vrijwilligers als verlengstuk van de beroepskracht te zien: gewoon een paar extra handen. Hoe begrijpelijk ook, toch schuilt daarin een gevaar. Vrijwilligerswerk is weliswaar niet vrijblijvend, maar nog wel steeds vrijwillig. Vrijwilligers willen plezier hebben in wat ze doen, ze willen hun ervaring en hun talenten inzetten omdat ze dáár nu juist veel voldoening uithalen. Woonzorg Flevoland waardeert dat en wil vrijwilligers aanspreken op waar ze goed in zijn. Dat kan soms betekenen dat wensen van de woongroep niet direct overeenkomen met wat vrijwilligers graag willen. Het vinden van een goede match vraagt dan om iets meer inspanning en een creatieve houding. Dat kan tot mooie resultaten leiden: bijvoorbeeld een vrijwilliger die regelmatig langskomt met een zogenaamde aaihond. Vrijwilligers functioneren in verschillende rollen: als begeleider en ondersteuner, als woongroepvrijwilliger of 1- op -1 vrijwilliger. Hun taken vloeien daaruit voort. In kleinschalige woonzorgvormen zie je vrijwilligers die onder andere: activiteiten (mee)organiseren; helpen bij uitstapjes; samen 9

10 de tuin verzorgen; spelletjes doen en wandelen; begeleiden bij kerkbezoek en ziekenhuisafspraak. Dit zijn uitgerekend de activiteiten die beroepskrachten als leuke dingen en extraatjes zien. Activiteiten die er bij hen vaak bij in schieten, omdat ze vooral druk zijn met hun meer verzorgende taken en handelingen. En hoewel er tijdens de uitvoering van de dagelijkse zorg óók ruimte is om aandacht aan het welbevinden van cliënten te besteden, kan dat toch tot frustraties leiden. Daarom is het in het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers belangrijk om werkzaamheden goed af te stemmen en open te communiceren over taken en rolverdeling. Vragen en aandachtspunten 1. Maak goede afspraken over de rolverdeling en over de taken die de vrijwilliger woongroepvrijwilliger of 1- op -1 vrijwilliger uitvoert. 2. Houd bij het maken van afspraken over taken en activiteiten rekening met de talenten en mogelijkheden van vrijwilligers. Dat betekent vaak dat afspraken individueel en op maat zijn. 3. Afstemmen is tweerichtingsverkeer. Stem als beroepskracht en vrijwilliger onderling af wie wat doet, hoe diegene dat doet en wanneer. 4. Bied duidelijkheid over de grenzen van vrijwilligerswerk. Zo heeft de vrijwilliger bijvoorbeeld geen verzorgende taken. Hij zal ook geen medicijnen uitdelen. Discussieer binnen de organisatie over de grenzen van vrijwilligerswerk. Welke werkzaamheden mogen zij wel of niet uitvoeren en waarom? (zie ook de Vilansnotitie Grenzen verleggen in dossier Grenzen op Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Vrijwilligersscan (zie dossier Samenwerken op Deze scan kunt u gebruiken om op een snelle en effectieve wijze te inventariseren hoe vrijwilligers en beroepskrachten op dit moment de samenwerking ervaren. Schaalvraag (zie bijlage 3). Bespreking van een casus. 10

11 3. Vertrouwen en loslaten - (Filmbeelden vanaf 02:40) Voor sommige collega s was het wel een inbreuk op hun familiegevoel. Je moet als beroepskracht de zorg voor jouw cliënt overlaten aan een vrijwilliger, een voor jou onbekend iemand. Ja, dan moet je toch wel eerst iets loslaten. Maar het werd snel geaccepteerd, want collega s merken ook: het is toch wel handig dat we extra handen hebben (Simon Plas). Context Vrijwilligers treden binnen in het domein van de beroepskrachten. Dat is nieuw en onwennig. Beroepskrachten en vrijwilligers moeten eerst ervaren hoe het is om samen te werken. Belangrijke vraag is hoe snel en soepel zorgmedewerkers hun cliënten toevertrouwen aan de zorg van vrijwilligers. De vaste teamleden moeten leren loslaten en zien dat de familie uitbreiding krijgt met meer handen en harten. Loslaten kan pas wanneer je durft te vertrouwen op de ander. Basis daarvoor kan liggen in de motivatie die zorgmedewerkers en vrijwilligers delen: ze werken in de zorg omdat ze iets voor mensen willen betekenen. Een vertrouwd gevoel ontstaat als je elkaar leert kennen, een relatie opbouwt en ziet wat het voor cliënten betekent dat je je samen inzet voor het bieden van goede zorg. Gaandeweg groeit dan het gevoel dat je er samen voor je cliënten bent. Je vertrouwt op elkaars inzicht en deskundigheid. 2. Maak een overzicht van de vrijwilligers en vermeld wanneer ze werken en wat ze doen. 3. Drink samen koffie en wissel ervaringen uit over hoe het gaat. 4. Vraag aan het einde van de dag eens of je lekker gewerkt hebt. 5. Maak samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten tot een vast bespreekpunt van het werk- en teamoverleg. 6. Vraag vrijwilligers om input en laat hen zo af en toe participeren in het teamoverleg. Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Vrijwilligersscan (zie dossier Samenwerken op Schaalvraag (zie bijlage 3) Bespreking van een casus Vragen en aandachtspunten Er zijn verschillende manieren om aan het krijgen van een vertrouwd gevoel te werken. Enkele tips zijn: 1. Stimuleer kennismaking en herkenning door het dragen van badges door beroepskrachten en vrijwilligers en het maken van een smoelenboek. 11

12 4. Waardering - (Filmbeelden vanaf 03:00) Ik merk wel dat ik gewaardeerd word, en dat t ook wordt uitgesproken door de medewerkers. Dat laten ze duidelijk merken, vind ik (Alberdien Nijenhuis). Context PGP verzorgende Sandra Eekma zou zonder vrijwilligers niet goed kunnen functioneren op de werkplek. Ik heb het gevoel dat ze compleet bij het team horen, zegt ze. Haar manager Marjan Bel beaamt dat je vrijwilligers niet los kunt zien van het team. Ze leveren een groot aandeel in de zorg rondom cliënten. Zij vullen het werk van de beroepskrachten aan. Woonzorg Flevoland ziet vrijwilligers niet als een verlengstuk van de beroepskracht. Integendeel: vrijwilligers hebben eigen kwaliteiten die voor cliënten zeer waardevol zijn. Vrijwilligers doen hun werk niet omdat het moet, maar omdat ze dat willen. Ze halen voldoening uit het zich inzetten voor een ander. Iemand die zich met hart en ziel inzet voor zijn medemens verdient regelmatig een schouderklopje of een belangstellende vraag. Het is stimulerend wanneer beroepskrachten en vrijwilligers hun waardering voor elkaar uiten en regelmatig stil staan bij hoe de samenwerking verloopt. Daar blijft het vuur van branden. Waardering heeft niet alleen te maken met de inhoud van je werk, maar ook met elkaar serieus nemen, naar elkaar luisteren en weten dat er iets gedaan wordt met de signalen die je (als vrijwilliger) naar voren brengt. Daarnaast spreekt aandacht en waardering ook uit scholingsmogelijkheden, onkostenvergoedingen en uitnodigingen voor gemeenschappelijke activiteiten. Vragen en aandachtspunten Het project Zorg Beter Met Vrijwilligers hanteert het WIFA model (zie dossier Samenwerken op WIFA staat voor Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. Het WIFA-onderdeel waarderen geeft een aantal tips): 1. Toon aan het einde van de dienst of van de dag eens belangstelling voor hoe het ging. 2. Complimenteer elkaar met wat je doet. 3. Plan een speciale bijeenkomst over het uitwisselen van ervaringen en vragen. 4. Gebruik de Dag/Week van Zorg en Welzijn (derde week in maart) en de Landelijke Dag van de Vrijwilligers (7 december) om elkaar eens in het zonnetje te zetten. 5. Stel een uitstapje of bedrijfsfeest ook open voor vrijwilligers. 6. Betrek vrijwilligers bij kerstviering en andere feestelijke momenten. 7. Zorg voor scholingsmogelijkheden en onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. 8. Erken en waardeer de meerwaarde van vrijwilligers voor cliënten. Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? 12

13 Werkvormen Bijvoorbeeld: De checklist Heeft de vrijwilliger een plek? (zie bijlage 2). Deze checklist geeft een overzicht van wat een vrijwilliger nodig heeft om zijn werk goed te doen en zich gewaardeerd te voelen. Door deze checklist met elkaar in te vullen, krijg je als team een beeld van waar verbeterpunten liggen. Over zaken die voor verbetering vatbaar zijn, kun je samen afspraken maken. 5. Inbedding in de organisatie A.- (Filmbeelden vanaf 04:08) Ik ben aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Bij vragen over cliënten of over handelingen die verricht moeten worden, kunnen ze bij mij terecht (Simon Plas, contactpersoon voor vrijwilligers). B.- (Filmbeelden vanaf 05:00) Het is fijn om als vrijwilliger zelf nieuwe vrijwilligers in te werken, omdat ik weet waar je tegenaan kan lopen. Want als vrijwilliger die als eerste op de woongroep kwam, weet ik dat natuurlijk uit eigen ervaring (Marijke Tjabbes, vaste vrijwilliger op een kleinschalige woongroep). Elke afdeling heeft een vaste vrijwilliger, die vrijwilligers inwerkt en die de vrijwilliger wegwijs maakt (Sandra Eekma, evenals Simon Plas, contactpersoon voor vrijwilligers). Context Soms is het wel eens lastig als vrijwilligers niet zelfstandig genoeg zijn, omdat wij door onze eigen drukke werkzaamheden niet veel tijd hebben om daar in te begeleiden, zegt Sandra Eekma (Filmbeeld 05:38). Werken in kleinschalige woonvormen vraagt van vrijwilligers en beroepskrachten een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Vrijwilligers hebben daar, zeker in het begin, ondersteuning bij nodig. Beroepskrachten willen die wel bieden, maar in de drukte van alledag blijkt dat erg moeilijk. Daarom is het zo waardevol dat een organisatie goed nadenkt over de inbedding van het vrijwilligerswerk in de organisatie. Op afdeling de Uiterton praat iedereen met iedereen, maar zijn Simon en Sandra de speciale contactpersonen voor vrijwilligers. Zij voeren voortganggesprekken met vrijwilligers. Gewoon om te bespreken hoe het gaat, wat de ervaringen zijn en of er mogelijk iets moet veranderen. Soms volstaat een informeel gesprekje, soms wordt er echt tijd voor vrijgemaakt. De contactpersonen vervullen een brugfunctie op de afdeling. Zij zijn er zowel voor de vrijwilligers als voor de zorgmedewerkers. Verder coacht manager Marjan Bel medewerkers vanaf de zijlijn en is bij Woonzorg Flevoland een coördinator vrijwilligerswerk actief. Tenslotte werkt de Uiterton met een vaste vrijwilliger die als maatje de nieuwe vrijwilligers wegwijs maakt op de afdeling. Vragen en aandachtspunten Hoe beter de inzet van vrijwilligers is georganiseerd, hoe beter de samenwerking op de werkvloer verloopt. Natuurlijk hebben vrijwilligers ondersteuning nodig. Ze moeten op goede faciliteiten kunnen rekenen. Je kunt je afvragen: Hoe is het begeleiden en wegwijs maken van nieuwe vrijwilligers geregeld? Is een coördinator vrijwilligerswerk werkzaam? Welke rol en taken vervult deze coördinator? Is een contactpersoon voor vrijwilligers aangesteld? Welke taken heeft deze contactpersoon? Welke rol vervullen andere medewerkers in de ondersteuning van vrijwilligers? Op welke voorlichting, scholing & training kunnen vrijwilligers en beroepskrachten rekenen? 13

14 Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Samen invullen en bespreken van de checklist Heeft de vrijwilliger een plek? (zie bijlage 2) en de Vrijwilligersscan (zie dossier Samenwerken op 6. Samen, maar toch apart? (Filmbeelden vanaf 05:58) Een vraag die je wel eens voor een dilemma plaatst is: waar betrek je een vrijwilliger bij en waar liggen de grenzen? Als je een teamuitje hebt, gaan de vrijwilligers dan mee of ga je alleen met je vaste collega s, als het vaste team? (Marjan Bel). Context Vrijwilligers zijn onderdeel van het reilen en zeilen op de woongroep. Tegelijkertijd hebben zij een andere positie dan de beroepskrachten die het vaste team uitmaken. Beroepskrachten hebben, vanuit hun professionele achtergrond, andersoortige verantwoordelijkheden en dragen zorg voor de continuïteit van het zorgproces. Daardoor hebben beroepskrachten, die nauw samenwerken met vrijwilligers, ook apart van hen besprekingen. Andersom willen vrijwilligers ook niet overal bij betrokken zijn. Soms vanwege de tijdsinvestering, soms omdat ze niet meer verantwoordelijkheid willen dragen. Beroepskrachten en vrijwilligers delen niet alles, maar moeten wel voldoende van elkaars werkzaamheden en inzet op de hoogte zijn. Het is dus zaak een goede mix te vinden tussen gezamenlijke- en aparte overleggen en activiteiten. Ondanks verschillen in positie maken vrijwilligers en beroepskrachten samen deel uit van hetzelfde team, of dezelfde woongroep. Het gevoel deel uit te maken van een team vertegenwoordigt een belangrijke waarde. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk aan activiteiten deel te nemen, uitgenodigd te worden voor feestjes en betrokken te zijn bij teamuitjes. Ook het sturen van een kaartje bij ziekte of een feestelijke gebeurtenis versterkt het teamgevoel. 14

15 Vragen en aandachtspunten In hoeverre - en op welke wijze - vind je dat vrijwilligers onderdeel uitmaken van het team? Hoe staan beroepskrachten tegenover deelname van vrijwilligers aan bijeenkomsten, feestjes en uitjes? Zijn vrijwilligers geïnteresseerd in deelname aan bijeenkomsten, feestjes en uitjes? Vind je het als beroepskracht belangrijk om je vaste team te behouden? Waar zou je als vrijwilliger graag bij betrokken zijn en waarbij niet? Organiseert het team minstens een keer per jaar een gezamenlijke activiteit, voorbereid door een groepje van zowel vrijwilligers als beroepskrachten? Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Vrijwilligersscan (zie dossier Samenwerken op Schaalvraag (zie bijlage 3) Bespreking van een casus 15

16 4. Dilemma s De film toont enkele dilemma s die zich in de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers voordoen. Het gedrag van met name de beroepskrachten is in de voorbeeldsituaties met opzet wat scherper en prikkelender voorgesteld. Die uitvergroting maakt duidelijker waar het in de samenwerking om draait. Hieronder vindt u drie dilemma s uitgewerkt. Voorbeeld 1: Even wachten Hoe ga je om met een nieuwe vrijwilliger tijdens alle drukte? (Filmbeelden vanaf 06:12) Situatie - Vrijwilliger Alberdien komt nieuw op de woongroep. De woonbegeleider (Sandra) is druk bezig en wordt weggeroepen door een collega. Alberdien weet niet goed wat te doen en wacht in de huiskamer. Als Sandra even later terugkomt, heet zij Alberdien welkom en start met een korte uitleg over het reilen en zeilen van de woongroep. Dan wordt Sandra echter opnieuw weggeroepen. Alberdien moet alweer wachten. Het is een ongemakkelijke situatie. Wat te doen? Commentaar Voor mij heel herkenbaar, zegt Marijke Tjabbes. Je hebt geen idee wat je moet doen. Simon vindt het eigenlijk niet kunnen. Als er een vrijwilliger komt, moet je juist dankbaar zijn. Door een vrijwilliger goed op te vangen help je de hele woongroep. Het is heel onpersoonlijk om te zeggen Ik heb nu even geen tijd. Je hebt altijd wel eventjes de tijd, helemaal op kleinschalige woongroepen. Vragen Hoe ben jij ontvangen toen je voor de eerste keer als vrijwilliger kwam werken? Hoe ging dat en wat vond je daar van? Had je vooraf bepaalde verwachtingen? Herken je een dergelijke situatie? Hoe zou jij je voelen? Alberdien zegt dat ze wel bij de cliënten zou gaan zitten om een praatje te maken en om te kijken of ze iets kan doen. Zou jij dat ook doen? Hoe zou jij handelen? Wat zou jij doen als je in de schoenen van Sandra stond? Als je druk bent is het lastig om tijd te maken, zegt Sandra, maar ik denk dat je dan prioriteiten moet stellen en je moet realiseren dat als je er vandaag wel tijd insteekt, je er morgen profijt van hebt. Wat vind jij, ben je het met Sandra eens? Voorbeeld 2: Zo doen wij dat hier! Hoe ga je om met een vrijwilliger die niet weet wat jullie gewend zijn? - (Filmbeelden vanaf 07:46) Situatie - De vrijwilliger (Alberdien) en de begeleider (Sandra) zijn beiden in de woonkamer. Het is tijd voor de lunch. Alberdien is wat afwachtend. Sandra ziet haar aarzelingen en vraagt of ze wil helpen met het dekken van de tafel voor de lunch. De bordjes staan daar in de kast, zegt ze. Alberdien pakt de bordjes uit de kast en begint de tafel te dekken. Sandra kijkt bedenkelijk en pakt dan andere bordjes. Zonder iets te zeggen maar met een houding van Zo doen wij dat hier - laat ze Alberdien merken dat ze de verkeerde bordjes pakte. Commentaar Uit tijdgebrek komen deze situaties bij ons voor, vertelt Sandra, We gaan ervan uit dat iemand het wel weet en staan er niet bij stil dat je het ook anders kan doen. Dus andere bordjes kan pakken of de tafel anders kan dekken dan dat ik dat zelf altijd doe. Marijke: Ik denk dat het belangrijk is dat een zorgmedewerker zegt: Wij doen dat 16

17 altijd anders. Dat mag je rustig tegen een vrijwilliger zeggen. En andersom, als de vrijwilliger zegt: Dit lijkt me nu wel eens een keertje heel erg leuk, dan moet daar ook open over gecommuniceerd kunnen worden. Alberdien: Ik zou de vrijwilliger adviseren om gewoon haar eigen ding te doen, of om te vragen Wat is de gewoonte hier binnen het huis?. In een kleinschalige woonvorm zien vrijwilligers en beroepskrachten alles van elkaar. In deze scène gaat het uiteindelijk minder om het soort bordjes dat je gebruikt, dan om de gewoonte om altijd die bordjes te pakken. Iedereen heeft bepaalde gewoontes en doet de dingen misschien net iets anders dan de ander. Dat geldt voor zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Iedereen is anders. Als je samenwerkt leer je om te gaan met verschillen. Meestal is dat verrijkend. Soms is het lastig, maar wanneer zeg je daar dan iets van? Op zijn minst mag een verschil in benadering niet tot verwarring bij cliënten leiden. Het is dus altijd zaak om goed te communiceren over wat je doet en waarom je dat doet. Vaak gaan vrijwilligers en beroepskrachten op basis van (onuitgesproken) verwachtingen met elkaar om. Spreek jij verwachtingen uit? Hoe doe jij dat? Wat vind jij de ideale situatie en wat kun je doen om die te bereiken? Ervaar je veel vrijheid om zaken zelf in te vullen? Hoe is dat bij jullie geregeld en wat vind je daar van? Zou je het anders willen? Voel jij je wel eens door een ander op de vingers gekeken? Hoe ga je daar dan mee om? Vragen Herken je de situatie uit de film? Kun je zelf een voorbeeld noemen en vertellen hoe je je voelde? Wat heb je gedaan? Heb je er samen over gesproken en vond je dat moeilijk? Heb je het gevoel dat je het als vrijwilliger allemaal snel door moet hebben? Hoe ervaar je dat? Neem je als begeleider wel voldoende tijd om vrijwilligers goed te informeren en wegwijs te maken? Zou het ook anders kunnen dan in het filmfragment? Hoe zou jij het aanpakken als je in de schoenen stond van Alberdien of Sandra? 17

18 Voorbeeld 3: Dat zijn jouw zaken niet! Wat deel je wel over de cliënt en wat niet? (Filmbeelden vanaf 09:07) Situatie - Twee collega s (Sandra en Simon) bespreken de situatie van een cliënt. Vervolgens komt een van de vrijwilligers (Alberdien) met een vraag over diezelfde cliënt: is er iets veranderd? Simon vindt het lastig: welke informatie mag hij verstrekken? Hij geeft vervolgens een ontwijkend antwoord: Ja er is iets veranderd. Maar dat zijn jouw zaken niet. Alberdien loopt met een vervelend gevoel weg. Commentaar Vrijwilligers zijn onderdeel van het team en voelen zich nauw betrokken bij de cliënten. Tegelijkertijd nemen zij wel een andere positie in dan de vaste medewerkers en delen daarom niet in álle informatie. Marijke Tjabbes begrijpt dat wel en zegt: Het recht op privacy is heel erg belangrijk en dat moet je respecteren, ook als vrijwilliger. Veel organisaties geven vrijwilligers om die reden geen recht op inzage in privacygevoelige zorgleefplannen of dossiers. Woongroepvrijwilligers en vrijwilligers die in een 1-op-1 relatie werken, hebben echter wel enige achtergrondinformatie nodig om te weten hoe ze met de betreffende cliënt om kunnen gaan. Maar waar ligt de grens? Wat deel je wel over cliënten en wat niet? Algemene regel is dat vrijwilligers de informatie krijgen die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Simon geeft een voorbeeld: Als iemand Parkinson heeft en een stukje wil gaan lopen, dan moet die vrijwilliger natuurlijk weten dat die cliënt Parkinson heeft en niet gemakkelijk kan opstarten. Vragen Herken je deze scène? Heb je als vrijwilliger zelf ooit iets soortgelijks meegemaakt? Hoe reageerde je toen? In de scène loopt Alberdien uiteindelijk verongelijkt weg. Ze heeft er duidelijk geen goed gevoel bij. Hoe zou jij zoiets aanpakken? Zou je er op terugkomen en je uitspreken over je gevoel? Simon zegt in de scène: Heb ik iets verkeerd gezegd? Heb jij als beroepskracht wel eens een soortgelijke situatie meegemaakt? Hoe pakte jij dat aan? Algemene regel is dat vrijwilligers alle informatie krijgen die ze nodig hebben om hun werk te doen. Welke informatie hebben vrijwilligers volgens jou nodig om hun werk goed te kunnen doen? Ben je tevreden met hoe het nu is? Is er iets dat je zou willen veranderen en hoe pak je dat dan aan? Hoe gaan jullie om met vertrouwelijke informatie? Is het duidelijk waar de grens ligt en is dat besproken met elkaar? Wil je dat er iets in verandert? En wat dan? In de scène zegt Simon Plas: Er zijn bepaalde zaken die vrijwilligers niet mogen weten. Ben je dat met hem eens? Kun je daar voorbeelden van geven? Voel jij je als vrijwilliger wel eens niet serieus genomen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe heb je gehandeld in die situatie? 18

19 5. Meer weten? 1. Voor meer informatie over het samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten, zie voor onder andere: Handreiking kleinschalig wonen Sandra en Siona werken samen met vrijwilligers in de ouderenzorg Sandra en Siona werken samen met vrijwilligers in de gehandicaptenzorg Samen sterk voor Welzijn: lesbrief voor beroepskrachten in de zorg over samenwerking met vrijwilligers Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten: het WIFA-model Checklist Informeren van vrijwilligers (zie ook bijlage 1) Notitie Grenzen verleggen. Belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen formele en informele zorg. 3. Voor meer informatie over het samenspel met familie, zie: Film Mantelzorg bij kleinschalig wonen : smartsite.dws?id= Toolkit Familieparticipatie: aanbod/producten/producten-toolkit- Familieparticipatie.html. (zoek op trefwoord Familieparticipatie) Themadossier Samenspel op 2. Via vindt u veel informatie over communicatie, onder andere downloadbare communicatiewerkbladen die specifieke thema s behandelen en tips en werkvormen aanbieden. 19

20 6. Bijlagen Bijlage 1 Checklist Informeren van vrijwilligers 1. Vrijwilligers krijgen informatie over het gedrag van de cliënt. 2. Vrijwilligers krijgen informatie over de medicijnen van de cliënt. 3. Vrijwilligers krijgen informatie over het ziektebeeld van de cliënt. 4. Vrijwilligers krijgen informatie over de mobiliteit van de cliënt. 5. Vrijwilligers krijgen informatie over eten en drinken. 6. Vrijwilligers krijgen informatie over wat de cliënt fijn vindt en niet. 7. Wij bespreken met de cliënt waarover de vrijwilliger geïnformeerd moet worden. 8. Vrijwilligers krijgen van ons die informatie over de cliënt die noodzakelijk is om het vrijwilligerswerk goed te doen. 9. Regelmatig vragen wij aan de vrijwilliger of hij voldoende informatie heeft om zijn werk goed te doen. [Deze checklist is overgenomen uit Samen sterk voor Welzijn, een lesbrief van Sting (thans V&VN) voor beroepskrachten in de zorg over samenwerking met vrijwilligers in samenwerking met Zorg Beter met Vrijwilligers] 20

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Nieuwe werkterreinen

Nieuwe werkterreinen Nieuwe werkterreinen Door vrijwilligers bij uw organisatie te betrekken, verrijkt u uw organisatie. Vrijwilligerswerk in de zorg is dan ook niet nieuw. Maar de behoeften en vragen van cliënten veranderen

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Samenwerken: eerste suggesties

Samenwerken: eerste suggesties is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Samenwerken: eerste suggesties We bieden een eerste overzicht van diverse suggesties en ideeën om de samenwerking tussen vrijwilligers

Nadere informatie

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Vrijwilligerswerk in zorg & ondersteuning Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en

Nadere informatie

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Cecil Scholten, Vilans Jolanda Elferink, Movisie Femke de Slegte, Visio Inhoud 1. Cijfers 2. Diverse groepen

Nadere informatie

Familieparticipatie De cliënt is onlosmakelijk verbonden met diens familie en naasten. Antje van der Goot (Noorderbreedte) en Yvonne de Jong (Vilans)

Familieparticipatie De cliënt is onlosmakelijk verbonden met diens familie en naasten. Antje van der Goot (Noorderbreedte) en Yvonne de Jong (Vilans) Familieparticipatie De cliënt is onlosmakelijk verbonden met diens familie en naasten Antje van der Goot (Noorderbreedte) en Yvonne de Jong (Vilans) Aan de slag met Familieparticipatie Yvonne de Jong Expert

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen?

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? Mentaal Welbevinden Informatie & Ideeën Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? In de zorg staat het welbevinden van de cliënt centraal. Als cliënt mag u verwachten dat zorgmedewerkers u ondersteunen om

Nadere informatie

Familieparticipatie. Yvonne de Jong Expert Familieparticipatie

Familieparticipatie. Yvonne de Jong Expert Familieparticipatie Aan de slag met Familieparticipatie p Yvonne de Jong Expert Familieparticipatie Werkconferentie IZO Twente d.d. 26 november 2015 Familieparticipatie De rol, betrokkenheid, inbreng en invloed van familie

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Mantelzorg. langdurige zorg voor uw naaste

Mantelzorg. langdurige zorg voor uw naaste langdurige zorg voor uw naaste 1 ers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. En hun rol wordt steeds belangrijker; ook bij Valkenhof. Maar wat is mantelzorg precies en hoe geven we hier invulling

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Zin in Vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Meneer Boskoop is vrijwilliger. Elke week komt hij bij een oudere heer die blind geworden is. Deze man praat telkens

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Meer ruimte voor de mantelzorger. Spreker: Berber Wesseling i.s.m. Ellen Dijkman, Esther

Meer ruimte voor de mantelzorger. Spreker: Berber Wesseling i.s.m. Ellen Dijkman, Esther Meer ruimte voor de mantelzorger Spreker: Berber Wesseling i.s.m. Ellen Dijkman, Esther van Limbeek, Alie Gijsbertsen, Klaaske Vercouteren, Gerdien van der Breggen Datum: Gluren bij de buren 7 oktober

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Hoe werk je met een zorgleefplan?

Hoe werk je met een zorgleefplan? Hoe werk je met een zorgleefplan? Slagen we erin de cliënt te ondersteunen te leven zoals hij dat wil? Artikel: 2008-003 Datum: 15-12-2008 Auteur: Merel van Uden In een zorgleefplan beschrijf je hoe de

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Goed in gesprek met mantelzorgers

Goed in gesprek met mantelzorgers Goed in gesprek met mantelzorgers Nettie van Kekem Zorgpartners Midden Holland Zorgcentrum De Hanepraij Henry Mostert, Vilans, Kenniscentrum langdurende zorg Programma: Kennismaken Goed in gesprek voor

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Workshop samen talenten benutten

Workshop samen talenten benutten Workshop samen talenten benutten Doelgroep: organisaties die met vrijwilligers met een beperking willen werken Doel: kennis en vaardigheden overdracht voor het werken met mensen met een beperking Bijeenkomst

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij?

Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Handreiking Workshop Omgaan met probleemgedrag, hoe tevreden ben jij? Medewerkers in de ouderenzorg weten vaak heel goed waar knelpunten

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

"Er zijn voor de cliënt, met al je voelsprieten"

Er zijn voor de cliënt, met al je voelsprieten "Er zijn voor de cliënt, met al je voelsprieten" Verzorgenden willen reflecteren op hoe ze omgaan met levensvragen Auteur(s) D. Bierlaagh en G. Jagt Datum Utrecht, 30 september 2009 Expertisenetwerk Levensvragen

Nadere informatie

plukken Een kwestie van kunnen kiezen

plukken Een kwestie van kunnen kiezen Ik wil vandaag zo graag zonnebloemen plukken Een kwestie van kunnen kiezen Verjaardagskalender Regie bij Dementie Vilans Alzheimer Nederland Regisseur van je eigen levensfilm Eigen regie. Je komt de term

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Model Ekstraa Mantelkracht

Model Ekstraa Mantelkracht Model Ekstraa Mantelkracht deel je leven Inhoudsopgave Model Ekstraa Mantelkracht 3 Extern - Regie 5 Extern - Maatwerk 5 Extern - Mantelkracht 5 Kennismaking - Regie 6 Kennismaking - Maatwerk 6 Kennismaking

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl QueZ Vragen naar zelfregie Colofon Auteurs: Cora Brink, Anouk Poll en Petra van Leeuwen Met dank aan: Oda Berkhout (Beweging 3.0), Ieke Bron en Tineke van Dijk

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers

Goed samenspel met mantelzorgers Goed samenspel met mantelzorgers Criteria voor een mantelzorgvriendelijke organisatie Inleiding Wanneer iemand te maken krijgt met de professionele zorg/behandeling of begeleiding, brengt hij/zij een heel

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Goed in gesprek met mantelzorgers

Goed in gesprek met mantelzorgers Goed in gesprek met mantelzorgers Nettie van Kekem Zorgpartners Midden Holland Zorgcentrum De Hanepraij Henry Mostert, Vilans, Kenniscentrum langdurende zorg Programma: Kennismaken Goed in gesprek voor

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Samenwerken met mantelzorg en familie: een rollenspel. Yvonne de Jong, 29 oktober2014 Workshop tijdens Congres Exit Vrijheidsbeperking

Samenwerken met mantelzorg en familie: een rollenspel. Yvonne de Jong, 29 oktober2014 Workshop tijdens Congres Exit Vrijheidsbeperking Samenwerken met mantelzorg en familie: een rollenspel Yvonne de Jong, 29 oktober2014 Workshop tijdens Congres Exit Vrijheidsbeperking Inhoud Kennis van mantelzorg Visie op Samenspel Familieparticipatie

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger

Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een vrijwilliger Uitvoering van specifieke zorghandelingen door een In het sbeleid SGL staat vermeld dat het wel/niet inzetten van s bij ADL handelingen in elke situatie een zorgvuldige overweging vraagt. Welke verleent

Nadere informatie

Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016

Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016 Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016 Door: Anke Muizelaar, projectleider en adviseur Informele zorg Markenheem Karel van Dijk, juridisch adviseur gezondheidsrecht Cecil

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

21 november 2013: Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 Ontdek hoe u vrijwilligerswerk in uw organisatie structureel verbetert!

21 november 2013: Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 Ontdek hoe u vrijwilligerswerk in uw organisatie structureel verbetert! Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Praktische informatie Wanneer: 21 november 2013 van 10.00 tot 17.00 uur. Waar: Antropia, Cultuur- en congrescentrum, Hoofdstraat

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij Zorggroep Noordwest-Veluwe Biedt u graag de helpende hand? Word vrijwilliger bij de Zorggroep Zomaar een stukje door het centrum fietsen of gezellig

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Wijkteams en informele zorg. 22 juni 2015 Inge Redeker (Vilans)

Wijkteams en informele zorg. 22 juni 2015 Inge Redeker (Vilans) Wijkteams en informele zorg 22 juni 2015 Inge Redeker (Vilans) 1 Kort kennismaken Wie zit er in de zaal? Professionals uit wijkteams? Mantelzorgers? Vrijwilligers? Overig? Wir-war aan wijkteams In veel

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie