Samenspel binnen kleinschalig wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenspel binnen kleinschalig wonen"

Transcriptie

1 Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten over samenwerking in kleinschalige woonvormen. De handreiking hoort bij de film Samenspel binnen kleinschalig wonen. Zorg Beter met Vrijwilligers Postbus RE Utrecht T F E

2 INHOUD 1 Inleiding 2 Visie op vrijwillige zorg 3 Thema s uit de film Opmerkingen vooraf Communicatie Rollen, taken en talenten Vertrouwen en loslaten Waardering Inbedding in de organisatie Samen, maar toch apart 4 Dilemma s 5 Meer weten? 6 Bijlagen Colofon

3 1. Inleiding Deze handreiking hoort bij de film Samenspel binnen kleinschalig wonen, een film over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten in kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. De film, een coproductie van Woonzorg Flevoland en Vilans/MOVISIE, is onderdeel van het project Zorg Beter met Vrijwilligers. Vilans en MOVISIE versterken met dit project de kwaliteit van het vrijwilligerswerk binnen zorgorganisaties. Werken in kleinschalige woonvormen vraagt van vrijwilligers en beroepskrachten een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Om een woongroep goed te laten functioneren, hebben ze elkaar hard nodig. Samen zorgen ze voor een goede sfeer, een thuisgevoel en zorg en ondersteuning van goede kwaliteit. De film en handreiking zijn bedoeld voor opleiders, trainers en andere medewerkers die voorlichtings- en trainingsbijeenkomsten verzorgen voor vrijwilligers en beroepskrachten. Juist omdat het samenspel centraal staat, richt de handreiking zich op zowel vrijwilligers als beroepskrachten. De materialen zijn ook zeer goed bruikbaar voor een bijeenkomst van teamleiders en managers die met elkaar in gesprek willen over de plaats van vrijwilligers in kleinschalige woonvormen en de voorwaarden die nodig zijn voor een goed samenspel met beroepskrachten. Verder vormen film en handreiking een uitstekend instrument om tijdens een teamoverleg of intervisiebijeenkomst het onderwerp Samenspel binnen kleinschalig wonen te bespreken. In kleinschalige woonvormen hebben vrijwilligers intensief contact met cliënten en medewerkers. De film toont wat hun werk inhoudt en brengt thema s in beeld die een rol spelen in het samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Verder presenteert de film enkele dilemma s. Bijvoorbeeld over communicatie met vrijwilligers en grenzen aan de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Doel en doelgroep De handreiking en film willen uitnodigen tot gesprek, uitwisseling en discussie over de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Terugkerende vragen zijn: Hoe doen wij dat hier? Wat gaat goed? Wat willen we veranderen? Hoe pakken we dat aan? Het tonen en bespreken van de film is daarbij niet bedoeld als een op zichzelf staande activiteit, maar als onderdeel van een groter traject dat zich richt op versterking van het samenspel tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers. Werkwijze Van u als opleider/trainer vraagt het gebruik van deze handreiking enige bekendheid met de samenwerking en interactie tussen beroepskrachten en vrijwilligers op de werkvloer. Ook is het van belang dat u op de hoogte bent van de visie die uw instelling heeft op vrijwillige zorg en de manier waarop deze tot uiting komt in de dagelijkse praktijk. U kunt uw kennis hierover opfrissen bij Tijdens trainingsbijeenkomsten is de film leidend. Deze kunt u in haar geheel tonen (circa 10 minuten) en kort nabespreken aan de hand van de eerste indrukken en opmerkingen. De thema s en dilemma s die de handreiking presenteert, zijn direct ontleend aan filmscènes. Deze kunt u naar eigen inzicht afhankelijk van de samenstelling van uw groep behandelen. 3

4 De handreiking en film maken een thematische behandeling van de verschillende onderwerpen mogelijk. Tijdens een bijeenkomst kunt u heel gericht bepaalde scènes tonen en bespreken. Dat betekent dat u kunt shoppen : de film en handreiking zijn ook in onderdelen zeer goed bruikbaar. Leeswijzer De handreiking bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk twee: visie op de inzet van vrijwilligers in kleinschalige woonvormen. Hoofdstuk drie: thema s die u bij de bespreking van de film met beroepskrachten en vrijwilligers aan de orde kunt stellen. De thema s zijn geënt op scènes uit de film. Hoofdstuk vier: dilemma s die zich in het samenspel voordoen. Hoofdstuk vijf: verwijzingen naar meer informatie over het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Het betreft vooral materialen die het resultaat zijn van Zorg Beter met Vrijwilligers. Hoofdstuk zes: checklists en werkvormen bij de bespreking van de filmthema s. 4

5 2. Visie op vrijwillige zorg Voor mij is het belangrijk dat mensen plezier hebben en dat ze het leuk vinden dat ik met hen bezig ben, zegt Marijke Tjabbes. Zij werkt als vrijwilligster bij Woonzorg Flevoland. Zo ook Alberdien Nijenhuis die haar baan kwijtraakte, maar niet thuis wilde blijven zitten. Dit is een mooie invulling van mijn tijd, vindt Alberdien, het is fijn dat ik er voor iemand kan zijn en nodig ben. Alberdien en Marijke werken als (woongroep) vrijwilligers bij Woonzorg Flevoland. Nederland telt in totaal ruim mensen die ervoor kiezen om hun talenten en een deel van hun tijd vrijwillig in te zetten voor hun medemens. Daarvan doen vrijwilligers dat binnen verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties. Gelukkig maar, want cliënten hebben er baat bij. Zij krijgen extra aandacht. Er is iemand die naar hen luistert, met hen naar buiten gaat om te wandelen, een spelletje met hen doet of uit de krant voorleest. De inzet en aandacht van vrijwilligers draagt ertoe bij dat cliënten kwaliteit van leven ervaren. Binnen het project Zorg Beter met Vrijwilligers, een project dat de kwaliteit van het vrijwilligerswerk verbetert, ontvouwen Vilans en MOVISIE hun visie op vrijwillige zorg. Woonzorg Flevoland is binnen dat project een van de deelnemende koploperorganisaties. Het streven is dat alle zorgorganisaties werken vanuit een heldere visie en een duidelijk beleid ten aanzien van vrijwillige zorg (meer informatie over visie en vrijwilligersbeleid vindt u in het dossier Beleid op de website (www.zorgbetermetvrijwilligers.nl). Integrale zorg Opvattingen over zorg en ondersteuning zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. In de huidige visie op zorg staat de cliënt centraal en overheerst de gedachte dat een mens meer is dan zijn lichaam. Ook de woonomgeving, het sociale leven, het mentaal welbevinden en de autonomie, de regie over het eigen leven, zijn belangrijke domeinen. Individuele zorgleefplannen zijn uit deze domeinen opgebouwd. Deze integrale visie op zorg vereist zorgmedewerkers die vraaggerichte en belevingsgerichte zorg bieden. Inzet vrijwilligers onmisbaar In de ideale wereld hebben verzorgenden voortdurend oog en oor voor hun cliënten. Ze hebben tijd voor een praatje, drinken koffie en kunnen op vragen ingaan. Maar in een periode dat jaarlijks op zorgbudgetten bezuinigd wordt, trappen zorgorganisaties op de rem. Zij perken hun aanbod in. De aanvullende inzet van vrijwilligers is dan van grote waarde om cliënten een zo aangenaam mogelijk leven te bieden. Zo zijn Simon Plas en Sandra Eekma, beiden werkzaam als Psycho Geriatrisch Psychiatrisch (PGP) Verzorgende bij Woonzorg Flevoland, blij met het werk van vrijwilligers als Marijke en Alberdien. Er zijn zoveel momenten dat we handen te kort komen, weet Simon, vrijwilligers nemen heel veel werk uit handen van het vaste personeel, zodat het voor iedereen prettig blijft om op de afdeling te werken. Sandra zou zonder vrijwilligers zelfs niet goed kunnen functioneren op de werkplek. Ik heb het gevoel dat ze compleet bij het team horen, zegt ze. Haar manager Marjan Bel beaamt dat je vrijwilligers niet los kunt zien van het team. Ze leveren een groot aandeel in de zorg rondom de cliënten. Met hun werk vullen ze het werk van de beroepskrachten aan. Woonzorg Flevoland ziet vrijwilligers niet in de rol van gatenvullers, maar wil juist de meerwaarde van vrijwilligers benutten door gebruik te maken van hun specifieke talenten. 5

6 Kwaliteiten vrijwilligers staan voorop Inzet van vrijwilligers is veel meer dan een middel om het aanbod van de zorgorganisatie op peil te houden. Natuurlijk speelt dat een belangrijke rol, maar het zou kortzichtig zijn om vrijwilligers als een verlengstuk van beroepskrachten te zien. Zij hebben eigen kwaliteiten die voor cliënten zeer waardevol zijn. Bij Woonzorg Flevoland kijken we niet zozeer naar wat we nodig hebben, maar naar wat vrijwilligers kunnen, zegt Sandra Eekma. De ene vrijwilliger leest graag voor, de andere komt met de aaihond en een derde dekt graag de tafel en ruimt op. Binnen een klein team kunnen beroepskrachten prima anticiperen op de verschillende werkzaamheden die vrijwilligers verrichten. Het is zonder meer verstandig wanneer organisaties uitgaan van wat vrijwilligers zelf graag willen. Zij willen plezier hebben in wat ze doen. Zij willen hun ervaring en talenten inzetten omdat ze daar nu juist veel voldoening uit halen. Wie dat negeert zal moeite ondervinden bij het werven en behouden van vrijwilligers. Zorg als coproductie Woonzorg Flevoland ziet zorgverlening niet als het alleenrecht van beroepskrachten. Er is sprake van een coproductie waarin beroepskrachten, vrijwilligers, familie en cliënten hun eigen rol spelen. Hoe beter het samenspel tussen deze betrokken groepen, hoe beter de kwaliteit van leven van cliënten. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5 Meer weten?. 6

7 3. Thema's uit de film Het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers kent verschillende aandachtspunten. Hoe is de rol- en taakverdeling? Hoe verloopt de communicatie? Is het vrijwilligerswerk ingebed in de organisatie? Voelen vrijwilligers zich gewaardeerd? Deze en tal van andere vragen, komen in de film Samenspel binnen kleinschalig wonen aan bod. Hoofdrolspelers in deze film zijn Marijke Tjabbes en Alberdien Nijenhuis (vrijwilligers), Sandra Eekma en Simon Plas (PGP verzorgenden) en Marjan Bel (manager kleinschalig wonen). In verschillende scènes maken zij duidelijk hoe de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in een kleinschalige woonvorm gestalte krijgt. Deze handreiking wil, naar aanleiding van de film, uitnodigen tot gesprek, uitwisseling en discussie over thema s die in de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten een rol spelen. Daarbij zijn steeds terugkerende vragen: Hoe doen wij dat hier? Hoe kan het anders? Hoe pakken we dat aan? Opmerkingen vooraf Als trainer of opleider kunt u de thema s en dilemma s die hieronder zijn uitgewerkt, bespreken tijdens bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten. De volgorde van de thema s valt samen met de chronologie van de film. Bij de behandeling van de thema s en dilemma s is gebruik gemaakt van het WIFA model. Dit model onderscheidt in de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten vier belangrijke onderdelen: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen (zie het dossier Samenwerken op de website (www.zorgbetermetvrijwilligers.nl). Structuur thema s Bij ieder thema staat een tijdsaanduiding, bijvoorbeeld: filmbeelden vanaf 01:28. Desgewenst kunt u een filmfragment herhalen. Verder geeft de handreiking een structuur voor de behandeling van de thema s. Deze bestaat uit: 1. Citaat dat het thema typeert. 2. Context: informatie ter markering van het thema. 3. Vragen en aandachtspunten: vragen, aandachtspunten, overwegingen en tips die relevant zijn voor het thema. Afhankelijk van de samenstelling van de groep (beroepskrachten en/ of vrijwilligers) kunt u differentiëren in de vraagstelling. Centraal staat het samenspel, de interactie tussen beroepskrachten en vrijwilligers. 4. Hoe doen jullie dat? Om het thema te operationaliseren volgen de vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat werkt goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Wat is daarvoor nodig? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? 5. Werkvormen. Enkele, bij de verschillende thema s, terugkerende tips voor werkvormen die u kunt gebruiken. Enkele werkvormen zijn in deze publicatie opgenomen als bijlage. De verwijzingen, vragen en werkvormen zijn niet volledig, maar bedoeld ter ondersteuning. Uiteraard kunt u uw eigen vragen formuleren en putten uit eigen voorbeelden, werkvormen en casuïstiek. Beginsituatie Belangrijke vraag is wat de beginsituatie is van de groep voor wie u de voorlichting of training verzorgt. Zijn de deelnemers bekend met de visie van de organisatie op vrijwilligerswerk? Hebben vrijwilligers en beroepskrachten al ervaring met 7

8 samenspel, het in een coproductie bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten? Hebben zij vragen die ze aan elkaar of aan u willen voorleggen? Welke verwachtingen hebben zij ten aanzien van de bijeenkomst en (nog) belangrijker: welke verwachtingen leven er ten aanzien van elkaar en welke kijk hebben zij zelf op de inzet van vrijwilligers en de samenwerking? Voor u als trainer/begeleider is het relevant dat u weet heeft van deze vragen, ervaringen en verwachtingen en daarop kunt aansluiten. Per slot van rekening is het belangrijk om tijdens bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten maatwerk te leveren en gebruik te maken van de ervaring die reeds voorhanden is. De film biedt u ingangen om met uw groep aan de slag te gaan. Thema s die de film presenteert 1. Communicatie - (Filmbeelden vanaf 01:28) Eigen aan kleinschalig wonen is dat het heel intiem is, het is heel klein. Je hebt een klein aantal cliënten, een kleine groep personeel. Je bent heel erg op elkaar aangewezen. Dus de communicatie tussen vrijwilligers en personeel moet gewoon heel erg goed zijn (Sandra Eekma). De contacten verlopen heel soepel. Gewoon gedurende de dag en over en weer. Als ik een vraag heb, stel ik hem aan de medewerker en als de medewerker een vraag heeft dan kunnen ze die aan mij stellen. Dat is geen enkel probleem (Marijke Tjabbes). Context Zorgverlening is een coproductie van vrijwilligers en beroepskrachten. Daarin hebben zij verschillende taken en verantwoordelijkheden, maar hetzelfde doel: goede zorg verlenen en ondersteuning bieden met aandacht voor welzijn en welbevinden van cliënten. Goede communicatie is nodig om dat doel te bereiken. Dat betekent onder andere dat je elkaar informeert, je verwachtingen uitspreekt en open staat voor het delen van elkaars ervaringen en vragen. Goede communicatie is de smeerolie van het zorgverleningsproces. Miscommunicatie leidt tot ruis, misverstanden en (verzwegen) onvrede. Om goede zorg te verlenen hebben vrijwilligers informatie nodig over cliënten en het reilen en zeilen in de woongroep. Soms betreft het persoonlijke informatie die de vrijwilliger aanknopingspunten biedt voor een praatje. Soms gaat het om informatie over bijzonderheden in het gedrag van cliënten, zodat vrijwilligers zich daarop kunnen instellen. Beroepskrachten die informatie delen, mogen van vrijwilligers verwachten dat zij er respectvol mee omgaan. Sommige organisaties gebruiken daarvoor een gedragscode die zij door vrijwilligers laten ondertekenen. Vragen en aandachtspunten Beroepskrachten en vrijwilligers die op dezelfde afdeling of woongroep werkzaam zijn, moeten van elkaar op de hoogte zijn wie wat doet en wanneer. Het is belangrijk dat ze weten welke beelden en verwachtingen ze van elkaar hebben. En dat ze elkaar informeren over zaken die relevant zijn in de zorg voor de cliënten. De volgende punten zijn van belang: 1. Vrijwilligers moeten goed geïnformeerd zijn over cliënten. Bijvoorbeeld over: mobiliteit, eten, drinken, medicijngebruik, levensverhaal, wensen en voorkeuren. 2. Vrijwilligers die in een 1-op-1 relatie met een cliënt werken hebben regelmatig contact nodig met de EVV-er of contactverzorgende van de 8

9 betreffende cliënt. Hoe gaat het met hem of haar? Wat zijn de speciale achtergronden van de cliënt? Wat vermeldt het zorgleefplan? 3. Beroepskrachten hebben baat bij informatie van vrijwilligers. Bijvoorbeeld van een groepsvrijwilliger, die assisteert bij activiteiten en in de huiskamer bezig is. Deze vrijwilliger ziet, hoort en ervaart dingen die ook voor de beroepskracht belangrijk zijn. 4. Vrijwilligers moeten hun verhalen en signalen kwijt kunnen. Dan voelen ze zich meer serieus genomen en blijven ze enthousiast en gemotiveerd. 5. Het is belangrijk om, naast het elkaar informeren en afspraken maken, de afgesproken werkzaamheden te evalueren en feedback te geven. Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Checklist informeren van vrijwilligers (zie bijlage 1) Schaalvraag (zie bijlage 3) Bespreking van een casus Op vindt u communicatiewerkbladen die specifieke thema s behandelen en tips en werkvormen aanbieden. 2. Rollen, taken en talenten - (Filmbeelden vanaf 01:57) Vrijwilligers binnen kleinschalige woonvormen vervullen verschillende rollen. Ze ondersteunen bij het ontbijt, helpen mee bij activiteiten, ondersteunen bij de maaltijd s avonds. We hebben iemand die met een aaihond komt, we hebben op allerlei vlakken vrijwilligers (Marjan Bel). We vragen geen vrijwilligers op basis van wat wij willen, of nodig hebben, maar we kijken naar wat ze te bieden hebben en wat ze kunnen (Sandra Eekma). Context Vaak is de verleiding groot om vrijwilligers als verlengstuk van de beroepskracht te zien: gewoon een paar extra handen. Hoe begrijpelijk ook, toch schuilt daarin een gevaar. Vrijwilligerswerk is weliswaar niet vrijblijvend, maar nog wel steeds vrijwillig. Vrijwilligers willen plezier hebben in wat ze doen, ze willen hun ervaring en hun talenten inzetten omdat ze dáár nu juist veel voldoening uithalen. Woonzorg Flevoland waardeert dat en wil vrijwilligers aanspreken op waar ze goed in zijn. Dat kan soms betekenen dat wensen van de woongroep niet direct overeenkomen met wat vrijwilligers graag willen. Het vinden van een goede match vraagt dan om iets meer inspanning en een creatieve houding. Dat kan tot mooie resultaten leiden: bijvoorbeeld een vrijwilliger die regelmatig langskomt met een zogenaamde aaihond. Vrijwilligers functioneren in verschillende rollen: als begeleider en ondersteuner, als woongroepvrijwilliger of 1- op -1 vrijwilliger. Hun taken vloeien daaruit voort. In kleinschalige woonzorgvormen zie je vrijwilligers die onder andere: activiteiten (mee)organiseren; helpen bij uitstapjes; samen 9

10 de tuin verzorgen; spelletjes doen en wandelen; begeleiden bij kerkbezoek en ziekenhuisafspraak. Dit zijn uitgerekend de activiteiten die beroepskrachten als leuke dingen en extraatjes zien. Activiteiten die er bij hen vaak bij in schieten, omdat ze vooral druk zijn met hun meer verzorgende taken en handelingen. En hoewel er tijdens de uitvoering van de dagelijkse zorg óók ruimte is om aandacht aan het welbevinden van cliënten te besteden, kan dat toch tot frustraties leiden. Daarom is het in het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers belangrijk om werkzaamheden goed af te stemmen en open te communiceren over taken en rolverdeling. Vragen en aandachtspunten 1. Maak goede afspraken over de rolverdeling en over de taken die de vrijwilliger woongroepvrijwilliger of 1- op -1 vrijwilliger uitvoert. 2. Houd bij het maken van afspraken over taken en activiteiten rekening met de talenten en mogelijkheden van vrijwilligers. Dat betekent vaak dat afspraken individueel en op maat zijn. 3. Afstemmen is tweerichtingsverkeer. Stem als beroepskracht en vrijwilliger onderling af wie wat doet, hoe diegene dat doet en wanneer. 4. Bied duidelijkheid over de grenzen van vrijwilligerswerk. Zo heeft de vrijwilliger bijvoorbeeld geen verzorgende taken. Hij zal ook geen medicijnen uitdelen. Discussieer binnen de organisatie over de grenzen van vrijwilligerswerk. Welke werkzaamheden mogen zij wel of niet uitvoeren en waarom? (zie ook de Vilansnotitie Grenzen verleggen in dossier Grenzen op Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Vrijwilligersscan (zie dossier Samenwerken op Deze scan kunt u gebruiken om op een snelle en effectieve wijze te inventariseren hoe vrijwilligers en beroepskrachten op dit moment de samenwerking ervaren. Schaalvraag (zie bijlage 3). Bespreking van een casus. 10

11 3. Vertrouwen en loslaten - (Filmbeelden vanaf 02:40) Voor sommige collega s was het wel een inbreuk op hun familiegevoel. Je moet als beroepskracht de zorg voor jouw cliënt overlaten aan een vrijwilliger, een voor jou onbekend iemand. Ja, dan moet je toch wel eerst iets loslaten. Maar het werd snel geaccepteerd, want collega s merken ook: het is toch wel handig dat we extra handen hebben (Simon Plas). Context Vrijwilligers treden binnen in het domein van de beroepskrachten. Dat is nieuw en onwennig. Beroepskrachten en vrijwilligers moeten eerst ervaren hoe het is om samen te werken. Belangrijke vraag is hoe snel en soepel zorgmedewerkers hun cliënten toevertrouwen aan de zorg van vrijwilligers. De vaste teamleden moeten leren loslaten en zien dat de familie uitbreiding krijgt met meer handen en harten. Loslaten kan pas wanneer je durft te vertrouwen op de ander. Basis daarvoor kan liggen in de motivatie die zorgmedewerkers en vrijwilligers delen: ze werken in de zorg omdat ze iets voor mensen willen betekenen. Een vertrouwd gevoel ontstaat als je elkaar leert kennen, een relatie opbouwt en ziet wat het voor cliënten betekent dat je je samen inzet voor het bieden van goede zorg. Gaandeweg groeit dan het gevoel dat je er samen voor je cliënten bent. Je vertrouwt op elkaars inzicht en deskundigheid. 2. Maak een overzicht van de vrijwilligers en vermeld wanneer ze werken en wat ze doen. 3. Drink samen koffie en wissel ervaringen uit over hoe het gaat. 4. Vraag aan het einde van de dag eens of je lekker gewerkt hebt. 5. Maak samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten tot een vast bespreekpunt van het werk- en teamoverleg. 6. Vraag vrijwilligers om input en laat hen zo af en toe participeren in het teamoverleg. Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Vrijwilligersscan (zie dossier Samenwerken op Schaalvraag (zie bijlage 3) Bespreking van een casus Vragen en aandachtspunten Er zijn verschillende manieren om aan het krijgen van een vertrouwd gevoel te werken. Enkele tips zijn: 1. Stimuleer kennismaking en herkenning door het dragen van badges door beroepskrachten en vrijwilligers en het maken van een smoelenboek. 11

12 4. Waardering - (Filmbeelden vanaf 03:00) Ik merk wel dat ik gewaardeerd word, en dat t ook wordt uitgesproken door de medewerkers. Dat laten ze duidelijk merken, vind ik (Alberdien Nijenhuis). Context PGP verzorgende Sandra Eekma zou zonder vrijwilligers niet goed kunnen functioneren op de werkplek. Ik heb het gevoel dat ze compleet bij het team horen, zegt ze. Haar manager Marjan Bel beaamt dat je vrijwilligers niet los kunt zien van het team. Ze leveren een groot aandeel in de zorg rondom cliënten. Zij vullen het werk van de beroepskrachten aan. Woonzorg Flevoland ziet vrijwilligers niet als een verlengstuk van de beroepskracht. Integendeel: vrijwilligers hebben eigen kwaliteiten die voor cliënten zeer waardevol zijn. Vrijwilligers doen hun werk niet omdat het moet, maar omdat ze dat willen. Ze halen voldoening uit het zich inzetten voor een ander. Iemand die zich met hart en ziel inzet voor zijn medemens verdient regelmatig een schouderklopje of een belangstellende vraag. Het is stimulerend wanneer beroepskrachten en vrijwilligers hun waardering voor elkaar uiten en regelmatig stil staan bij hoe de samenwerking verloopt. Daar blijft het vuur van branden. Waardering heeft niet alleen te maken met de inhoud van je werk, maar ook met elkaar serieus nemen, naar elkaar luisteren en weten dat er iets gedaan wordt met de signalen die je (als vrijwilliger) naar voren brengt. Daarnaast spreekt aandacht en waardering ook uit scholingsmogelijkheden, onkostenvergoedingen en uitnodigingen voor gemeenschappelijke activiteiten. Vragen en aandachtspunten Het project Zorg Beter Met Vrijwilligers hanteert het WIFA model (zie dossier Samenwerken op WIFA staat voor Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. Het WIFA-onderdeel waarderen geeft een aantal tips): 1. Toon aan het einde van de dienst of van de dag eens belangstelling voor hoe het ging. 2. Complimenteer elkaar met wat je doet. 3. Plan een speciale bijeenkomst over het uitwisselen van ervaringen en vragen. 4. Gebruik de Dag/Week van Zorg en Welzijn (derde week in maart) en de Landelijke Dag van de Vrijwilligers (7 december) om elkaar eens in het zonnetje te zetten. 5. Stel een uitstapje of bedrijfsfeest ook open voor vrijwilligers. 6. Betrek vrijwilligers bij kerstviering en andere feestelijke momenten. 7. Zorg voor scholingsmogelijkheden en onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. 8. Erken en waardeer de meerwaarde van vrijwilligers voor cliënten. Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? 12

13 Werkvormen Bijvoorbeeld: De checklist Heeft de vrijwilliger een plek? (zie bijlage 2). Deze checklist geeft een overzicht van wat een vrijwilliger nodig heeft om zijn werk goed te doen en zich gewaardeerd te voelen. Door deze checklist met elkaar in te vullen, krijg je als team een beeld van waar verbeterpunten liggen. Over zaken die voor verbetering vatbaar zijn, kun je samen afspraken maken. 5. Inbedding in de organisatie A.- (Filmbeelden vanaf 04:08) Ik ben aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Bij vragen over cliënten of over handelingen die verricht moeten worden, kunnen ze bij mij terecht (Simon Plas, contactpersoon voor vrijwilligers). B.- (Filmbeelden vanaf 05:00) Het is fijn om als vrijwilliger zelf nieuwe vrijwilligers in te werken, omdat ik weet waar je tegenaan kan lopen. Want als vrijwilliger die als eerste op de woongroep kwam, weet ik dat natuurlijk uit eigen ervaring (Marijke Tjabbes, vaste vrijwilliger op een kleinschalige woongroep). Elke afdeling heeft een vaste vrijwilliger, die vrijwilligers inwerkt en die de vrijwilliger wegwijs maakt (Sandra Eekma, evenals Simon Plas, contactpersoon voor vrijwilligers). Context Soms is het wel eens lastig als vrijwilligers niet zelfstandig genoeg zijn, omdat wij door onze eigen drukke werkzaamheden niet veel tijd hebben om daar in te begeleiden, zegt Sandra Eekma (Filmbeeld 05:38). Werken in kleinschalige woonvormen vraagt van vrijwilligers en beroepskrachten een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Vrijwilligers hebben daar, zeker in het begin, ondersteuning bij nodig. Beroepskrachten willen die wel bieden, maar in de drukte van alledag blijkt dat erg moeilijk. Daarom is het zo waardevol dat een organisatie goed nadenkt over de inbedding van het vrijwilligerswerk in de organisatie. Op afdeling de Uiterton praat iedereen met iedereen, maar zijn Simon en Sandra de speciale contactpersonen voor vrijwilligers. Zij voeren voortganggesprekken met vrijwilligers. Gewoon om te bespreken hoe het gaat, wat de ervaringen zijn en of er mogelijk iets moet veranderen. Soms volstaat een informeel gesprekje, soms wordt er echt tijd voor vrijgemaakt. De contactpersonen vervullen een brugfunctie op de afdeling. Zij zijn er zowel voor de vrijwilligers als voor de zorgmedewerkers. Verder coacht manager Marjan Bel medewerkers vanaf de zijlijn en is bij Woonzorg Flevoland een coördinator vrijwilligerswerk actief. Tenslotte werkt de Uiterton met een vaste vrijwilliger die als maatje de nieuwe vrijwilligers wegwijs maakt op de afdeling. Vragen en aandachtspunten Hoe beter de inzet van vrijwilligers is georganiseerd, hoe beter de samenwerking op de werkvloer verloopt. Natuurlijk hebben vrijwilligers ondersteuning nodig. Ze moeten op goede faciliteiten kunnen rekenen. Je kunt je afvragen: Hoe is het begeleiden en wegwijs maken van nieuwe vrijwilligers geregeld? Is een coördinator vrijwilligerswerk werkzaam? Welke rol en taken vervult deze coördinator? Is een contactpersoon voor vrijwilligers aangesteld? Welke taken heeft deze contactpersoon? Welke rol vervullen andere medewerkers in de ondersteuning van vrijwilligers? Op welke voorlichting, scholing & training kunnen vrijwilligers en beroepskrachten rekenen? 13

14 Hoe doen jullie dat? Naar aanleiding van bovenstaande aspecten, eventueel aangevuld met elementen die vrijwilligers en/of beroepskrachten zelf aandragen, kunt u vragen: Herkennen jullie wat hier gebeurt? Hoe doen jullie dat? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Hoe pak je dat aan? Wie onderneemt actie? Werkvormen Bijvoorbeeld: Samen invullen en bespreken van de checklist Heeft de vrijwilliger een plek? (zie bijlage 2) en de Vrijwilligersscan (zie dossier Samenwerken op 6. Samen, maar toch apart? (Filmbeelden vanaf 05:58) Een vraag die je wel eens voor een dilemma plaatst is: waar betrek je een vrijwilliger bij en waar liggen de grenzen? Als je een teamuitje hebt, gaan de vrijwilligers dan mee of ga je alleen met je vaste collega s, als het vaste team? (Marjan Bel). Context Vrijwilligers zijn onderdeel van het reilen en zeilen op de woongroep. Tegelijkertijd hebben zij een andere positie dan de beroepskrachten die het vaste team uitmaken. Beroepskrachten hebben, vanuit hun professionele achtergrond, andersoortige verantwoordelijkheden en dragen zorg voor de continuïteit van het zorgproces. Daardoor hebben beroepskrachten, die nauw samenwerken met vrijwilligers, ook apart van hen besprekingen. Andersom willen vrijwilligers ook niet overal bij betrokken zijn. Soms vanwege de tijdsinvestering, soms omdat ze niet meer verantwoordelijkheid willen dragen. Beroepskrachten en vrijwilligers delen niet alles, maar moeten wel voldoende van elkaars werkzaamheden en inzet op de hoogte zijn. Het is dus zaak een goede mix te vinden tussen gezamenlijke- en aparte overleggen en activiteiten. Ondanks verschillen in positie maken vrijwilligers en beroepskrachten samen deel uit van hetzelfde team, of dezelfde woongroep. Het gevoel deel uit te maken van een team vertegenwoordigt een belangrijke waarde. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk aan activiteiten deel te nemen, uitgenodigd te worden voor feestjes en betrokken te zijn bij teamuitjes. Ook het sturen van een kaartje bij ziekte of een feestelijke gebeurtenis versterkt het teamgevoel. 14

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Hoe voelt u zich vandaag?

Hoe voelt u zich vandaag? Mentaal welbevinden in de langdurende ouderenzorg Twaalf aanbevelingen voor zorgmedewerkers en teamleiders Hoe voelt u zich vandaag? Hoe voelt u zich vandaag? Mentaal welbevinden in de langdurende ouderenzorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie