VNG 9 april Hans Augustijn. v 1.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VNG 9 april 2009. Hans Augustijn. v 1.3"

Transcriptie

1 VNG 9 april 2009 Hans Augustijn v 1.3

2 Verwachtingen Projectleider Sturing en Structuur Nieuw Zutphen (fase 1) Opzet verhaal Organisatie verandering breed Afdeling klantcontact Dienstverlening Leerpunten Gesprek 2

3 Hoofddoelen Sturing en Structuur Nieuw Zutphen Verbetering dienstverlening Eenheid in sturing Doelmatiger inrichten middelenfuncties 3

4 Projectplan Fase 0 Project initiatie Fase 1a Hoofdinrichting sturing en structuur Fase 2 Detailinrichting sturing en structuur Fase 3 Implementatie en opstarten Fase 1b Opdrachtformulering en Profiel directie en kwartiermakers 3 maanden 3 maanden 3 maanden 4 maanden 4

5 Reflectie medio 2008 Oplossingsrichting eerste plan was structuurgericht. Versterkte sturing is essentie van de opgave. Structuurinterventie is bedoeld om nieuwe sturing te verankeren. Veel van de knelpunten verwijzen naar sturing. De interne en externe hefbomen verwijzen naar sturing en structuur. Uitwerking van sturing op prioriteiten leidt tot bijstelling van de oplossingsrichting in de structuur. Heldere probleemanalyse en ambitieformulering ( toekomstbestendigheid ) Wat goed loopt ook echt vasthouden! (Nb. Ook andere veranderingen nodig) 5

6 De knelpunten en hefbomen voorbeelden Knelpunten: Integraal en strategisch beleid Ontbreken beleidskaders Dienstverlening onvoldoende Stroomlijning klantcontacten Dienstverleningskanalen verspreid Combo externe en interne dienstverlening Beheer website Vergunning en handhaving Doorzettingsmacht casemanager Klachtenafhandeling Hefbomen: Huis van de Toekomst MTO Formatiemanagement WABO Handhaving Projecten (Vitale Stad, IJsselsprong, De Mars, Wijkontwikkeling) Regionalisering Brandweer Het Plein E-dienstverlening 6

7 Vernieuwing van de sturing Prioriteiten worden sturend 1. Maatschappelijk verbinden als gezamenlijke bestuursstijl van collegiaal opererend college. 2. Klantprocessen centraal stellen. 3. Versterkte directiesturing vanuit hiërarchie van doelstellingen, met daarop ingerichte P&C (beleid-)cyclus. 4. Opdrachtgever opdrachtnemer relatie versterken. 5. Professionaliteit van programmatisch en projectmatig werken versterken. 6. Integraal management. 7

8 Klantprocessen centraal Burger, bedrijven, etc. in rol als klant, buurtbewoner en stadsbewoner. College en Raad als opdrachtgever (en dus klant). Interne organisatie als klant van de middelenfuncties. Implicaties voor de structuur: Concentratie transactiedienstverlening in een eenheid. Integrale beleidseenheid, onder meer opdrachtgever wijkontwikkelingsplannen. Integratie interne bedrijfsvoering. Diverse uitvoeringstaken helder aangestuurd en geconcentreerd. 8

9 Samenvatting denken eind 2008 Hefbomen en knelpunten en hoofddoelstellingen 6 sturingsopgaven 6 sturingsopgaven implicaties voor structuur Implicaties voor structuur voorstel voor hoofdstructuur 9

10 Nieuwe hoofdstructuur Vijf (stevige) organisatie-eenheden Klantcontact ( excellente dienstverlening )_ Strategie en beleid ( toekomstgericht en integraal ) Programma s en projecten ( maatschappelijke rendement ) Stadsbedrijven ( hoogwaardig op zakelijke basis ) Bedrijfsvoering ( integraal management faciliteren ) Versterkte directiesturing Binnen eenheden substructuur 10

11 Legitimering Met het ontwerp van de vijf afdelingen en de samenhang hier tussen, kunnen we de doelstellingen van Nieuw Zutphen realiseren Het ontwerp is gebaseerd op onderlinge afhankelijkheden Werkprocessen op basis van klanten Klantvragen komen op 1 punt binnen (regie) Sturen op basis van de strategische agenda Duidelijke opdrachtgever-opdrachtnemer rollen Ondersteuning op 1 centrale plek gebundeld 11

12 Klantcontact De afdeling Klantcontact is hét gezicht van de gemeente Zutphen Uitdaging: zoveel mogelijk (80%) van de vragen af doen in de eerste lijn Impulsen in de formatie: 1 e lijn, team antwoord, regierol bij beleidsontwikkeling 94 fte Loket Personen, bedrijven en instellingen Klantcontact Antwoord Omgeving Vergunningverlening en handhaving 12

13 Conclusie De organisatie van de nieuwe manier van werken is geborgd in de hoofdarchitectuur van de werkprocessen. De werkprocessen zijn de verbinding tussen de afdelingen en zijn ondersteunend aan het rolbewust werken 13

14 Strategische agenda Sturingsprocessen Sturen op realisatie Relatiebeheer Regelgeving en handhaving Primaire processen Verlenen en verstrekken Ontwikkelen Uitvoeren/ beheren Ondersteunende processen Ondersteunen Advies 14

15 Randvoorwaarden Keuze voor de big bang maakt het nodig om een aantal zaken gereed te hebben Voorbereiding van de vier kanalen: fysiek (balie), telefoon, post, internet Aanpassing scripts, goede digitale ondersteuning voor klantcontact (kennisbank) Onderzoek efficiënter applicatiebeheer en toegesneden op de toekomst Ondersteuning ontwikkelopdracht van de afdelingshoofden (Stuur)instrumentarium op orde (wat is de strategische agenda, aanpassing P&C cyclus, projecthandboek met formats) 15

16 Uitgangspunten Zutphense dienstverlening: Zichtbaar Beter 1. Klantgerichtheid, samenwerking en resultaatgerichtheid 2. Klant centraal in de inrichting van de organisatie 3. Snel en het juiste antwoord, kanaalonafhankelijk 4. Servicenormen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandvest 5. Ketensamenwerking 6. Interactieve beleidsvorming (ontwikkelen in samenspraak) 7. Meer service, minder regels 16

17 Aanvullende uitgangspunten Zutphense dienstverlening: Zichtbaar Beter 1. In 2009 een frontoffice, inclusief het kwaliteitshandvest 2. Richting gevend is Fase 3 Antwoord, frontoffice heeft Antwoord : tot 2011 vooral kanalen en werkprocessen op orde brengen 3. Klanten helpen zich zoveel als mogelijk zelf via internet; het antwoord en de werkwijze van het leveringsproces is voor elk kanaal gelijk 4. Transparante processen voor burgers en medewerkers 5. Dienstverlening op maat: klantmanagers verzorgen regie op meervoudige (en complexe en dossier/relatiegebonden) vragen 6. Verkorting van doorlooptijd is belangrijk 17

18 Missie afdeling Klantcontact De afdeling Klantcontact is hét gezicht van de gemeente Zutphen Zij is de herkenbare ingang voor klanten voor de producten en diensten van de gemeente en is de vertegenwoordiging van het klantbelang/ klantgeweten van de gehele gemeentelijke organisatie. 18

19 Veranderopgave AKC De visie verwoordt wat we willen bereiken: in al de rollen van de burger (klant, gebruiker omgeving, onderdaan, partner, kiezer) sluit de gemeente beter aan bij de burger procesgericht werken, volledig vanuit het belang van de klant zaakgericht werken, zodat er grip is op leveringsprocessen en deze transparant zijn (te maken) één ingang waar we de klant zo veel als mogelijk in een keer het goede antwoord geven of de vraag met regie afhandelen daarvoor moeten we veel randvoorwaarden vervullen als een midoffice, een kennisbank en wijzigingen in houding en gedrag van medewerkers 19

20 Inrichten inhoudelijke processen en organisatie Onderbrengen van de werkprocessen binnen de kaders van de afdeling KC Per werkproces het raakvlak met andere afdelingen in detail uitwerken en implementeren Doordenken en doorleven van de rol van de afdeling KC ten aanzien van het eigenaarschap van het klantcontact, opdrachtgeverschap voor Bedrijfsvoering, Programma s & Projecten, Strategie & Beleid 20

21 Zorgen voor cultuurverandering door Heldere, en goed geïmplementeerde processen en servicenormen, inclusief de randvoorwaarden Plaatsing, werving en selectie op competenties Opleidingen Sturen op houding en gedrag in en door de lijn Coaching op houding en gedrag in en door de lijn, al dan niet (tijdelijk) ondersteund Coaching & Intervisie management afdeling Klantcontact op cultuurverandering en veranderen in het algemeen 21

22 Leerpunten Sturing en Structuur (1) Gaat niet om de structuur maar om de sturingsopgave Durf (ook te wijzigen) Gevoel van urgentie /noodzaak Zelf doen externe ondersteuning Volgorde aspecten in balans structuur processen leiding cultuur sturing beleid 22

23 Afstemming en evenwicht tussen omgeving organisatie mensen Afstemming en harmonie bij de 6 aspecten 23

24 24

25 Leerpunten Sturing en Structuur (2) Jatten / leren van anderen Van 15 naar 70 naar 450 Nieuw Zutphen al tijdens de rit Ruimte van het bestuur voor veranderingen Politiek moment Voortraject: Huis van de Toekomst competenties Md-traject (ANS) Eén klap? (betreft alleen mensen en leiding) Aan O kant is ICT het struikelblok Kennisbank vol! 25

26 Inhoudelijk achtergrond sheets Vertonen alleen voor zover er behoefte aan is 26

27 Visie afdeling Klantcontact (1) De afdeling Klantcontact maakt waar dat de gemeente Zutphen de klant centraal stelt want zij: kent de klanten van de gemeente is de ogen- en orenfunctie van de gemeente bevordert waar mogelijk zelfwerkzaamheid door de klant handelt 80% van de klantvragen in één keer af handelt de overige 20% van de klantvragen onder regie van de afdeling af laat de klant het dienstverleningskanaal (balies, telefoon, post, mail, internet) naar voorkeur kiezen 27

28 Visie afdeling Klantcontact (2) De afdeling Klantcontact maakt waar dat de gemeente Zutphen de klant centraal stelt want zij: geeft in één keer het goede antwoord, ongeacht de gekozen ingang voert regie op de afhandeling van meervoudige en complexe vragen verzorgt de relatie met klanten werkt binnen de gegeven (wettelijke) kaders en verzorgt maatwerk is co-producent van het gemeentelijke beleid en de prioriteit daarbinnen handelt vanuit het perspectief om de ingang voor de gehele overheid te zijn in

29 Drie groepen: personen, bedrijven, omgeving Personen: directe transacties met individuen vakteams/ taken: Burgerzaken Belastingen Kunst en Cultuur Klachten/ schadeclaims Bedrijven: professionele klanten, vaak regie en specialistische/ dossierkennis nodig voor de afhandeling vakteams/ taken: Bedrijven Milieubeheer Rampenbestr ijding Omgeving: vooral afweging belangen omgeving staat centraal vakteams/ taken: Wijkaanpak Evenementen Bestemmingsplannen Bouwen Woningtoezicht Monumenten Parkeren en verkeer Kapvergunningen Bijzondere wetten Afval 29

30 KCC specifieke taken binnen de afdeling Klantcontact (1) D. Sturen op Prestaties C. Sturen op afhandeling en het goede antwoord burger/ klant B. Gebruik Kanalen A. Afhandelen klantcontact E. Ondersteunende Processen 30

31 Overige taken binnen de afdeling Klantcontact Voor de vakteams binnen het werkveld Beleidsvorming Levering producten en diensten Handhaving Kanalen Post en Raadssecretariaat Eigenaarschap internet Telefoonreceptie zakelijke telefonie en dienstverleningsgesprekken Overige taken Planning & Control Applicatiebeheer Juridische dienstverlening Communicatie 31

32 Verschillende rollen van de gemeente, verschillende klantcontacten Dr. Hiemstra geeft aan dat de gemeente vijf verschillende rollen heeft. Deze rollen zijn: de politieke organisatie: deze stelt de prioriteiten de dienstverlener: hierbij dient vooral gedacht te worden aan het innemen van aanvragen voor een uitkering, een vergunning of de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs en het verstrekken van informatie; regeltoepasser en handhaver: in deze regel toetst de gemeente of alles conform de regels is uitgevoerd of dat bijvoorbeeld het neerzetten van een bouwwerk voldoet aan de regels de ontwikkelaar: hierbij dient gedacht te worden aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, jeugdbeleid door de gemeente alleen of samen met partners de beheerder: hierbij gaat het om het beheer van de fysieke buitenruimte zoals groen en wegen 32

33 door AKC te leveren producten en diensten (1) Het klantcontact betreft een informatievraag of (een deel van) een levering. Het afhandelen van een klantcontact is te ontleden in de volgende processtappen (niveaus van dienstverlening): informeren: informatie product/webblad en status; procesmatige klantcontacten aannemen: invullen formulieren, beoordelen volledigheid informatie en stukken beoordelen: inhoudelijk toets en besluit leveren: afgeven, uitspraak, opleveren casebeheer: beheren van afhandeling afzonderlijke vragen bij een meervoudige vraag 33

34 door AKC te leveren producten en diensten (2) De levering betreft één product of meerdere producten tegelijkertijd. Sommige leveringen zijn juist complex van aard. De afdeling Klantcontact handelt per niveau van dienstverlening direct of neemt de regie op de afhandeling. type product informeren enkelvoudig complex meervoudig informeren direct direct direct direct aannemen beoordelen leveren casebeheer direct direct direct nvt direct direct direct nvt direct+regie soms + regie soms + regie soms + regie direct+regie soms + regie soms + regie direct 34

35 door AKC te leveren producten en diensten (3) type product informatie enkelvoudig meervoudig complex omschrijving verstrekken van informatie uit script direct klaar, zonder inhoudelijke of geografische kennis; productrelatie vraag van burger bestaat uit meer gemeentelijke producten inhoudelijke of geografische kennis nodig, privacy gevoelig; procesrelatie voorbeeld binnen gemeente voorbeeld in de regio product/webblad informatie bereikbaarheidsinformatie (actuele) faq s product/webblad informatie bereikbaarheidsinformatie (actuele) faq s buitenlands huwelijk, VROMvergunning parkeervergunning uittreksel, subsidieaanvraag statusvraag SD, kwijtschelding belasting WMO-loket bouwaanvraag bouwaanvraag? milieu-vergunningen bedrijven 35

36 Inrichting organisatie 36

37 principes inrichten organisatie (1) Er is geen beste organisatie-inrichting, wel een inrichting die voor Zutphen het beste voldoet deze is bovendien ondergeschikt en gaat ook over aansturing organisatie beperkte top en staf met een duidelijk afgebakend takenpakket staffuncties (secretariaat en PIOFACH) bij bedrijfsvoering platte organisatie, maximaal twee managementlagen (afdelingshoofd, teamleiders en medewerker) behapbare span of control: max 25 fte? 37

38 principes inrichten organisatie (2) organisatie (vervolg) functiescheiding en checks and balances om rechtmatigheid te borgen samenhang en synergie in activiteiten integratie en cultuurverandering bevorderen transitie facilliteren aansturing verantwoordelijkheden zo laag mogelijk belegd organisatie-eenheden binnen en buiten het KCC zijn van elkaar afhankelijk voor het behalen van resultaten 38

39 organisatie-inrichting toetsen aan is de oplossing de beste voor Zutphen en sluit deze aan bij de visie/missie: volgt de inrichting de centraal gestelde klant, is het klantgeweten goed belegd gevolgen voor motivatie van medewerkers werkbaarheid van het proces werkbaarheid span of control en span of attention (aantal onderwerpen) verkoopbaarheid aan gemeentesecretaris en wethouder ( wat krijgen we voor 1,2 miljoen? ) de andere inrichtingsprincipes 39

40 redeneringen inrichting organisatie (1) 1. Clustering van type klantcontact en naar werkprocessen: eenvoudig, enkelvoudig, direct klaar op basis van de kennisbank complex en/of met specialistische kennis of handelingen regie noodzakelijk voor integrale afhandeling en beleving van één ingang 2. Clustering van vakteams in domeinen op basis van: omgeving: clusteren van omgevingsgerelateerde vakteams personen: individu gebonden producten bedrijven en Instellingen: professionele klanten met vaak meervoudige vragen en een relatie die om een klantmanager vragen 3. Een team voor telefonie, post, receptie, mail en mogelijk snelbalies zodat daar de 80% van de klantcontacten (eenvoudige direct-klaar producten) multichannel op 40 basis van de kennisbank wordt afgehandeld (1 ste lijn?)

41 redeneringen inrichting organisatie (2) 4. Een team waarin alle balies worden samengebracht voor de klantcontacten die meer specialistische kennis vragen 5. Aan de balie wel domeingeneralisten omdat er minder goede ervaringen zijn met generalisten; specialisten willen we juist in de vakteams en niet aan de balies omdat..(?) 6. Balies voor klantcontacten korter dan 15 minuten; op afspraak voor langere contacten 7. Regie op de afhandeling van klantcontacten ligt bij de teamleider van de 1 ste lijn: omdat daar de meeste klantcontacten worden doorgezet naar de rest van de organisatie (zowel binnen als buiten de afdeling Klantcontact) 8. Voor de ontwikkeling van de afdeling en vooral de 1 ste en 2 e lijn is tijdelijke projectondersteuning nodig; na de ontwikkelfase, die waarschijnlijk twee jaar duurt, worden de projecttaken in de lijn belegd 41

42 redeneringen inrichting organisatie (3) 9. Synergie door clustering bij: vakteams met klantcontacten en leveringsprocessen in de afdeling Klantcontact juristen Milieu en Handhaving Stadsbeheer: clusteren van de juridische taken contentbeheer en internet: clusteren van het ontsluiten van informatie analyse en kwaliteit: clusteren van het maken, opstellen van rapportages en onderzoek mogelijk 1 ste lijn met contentbeheer en internet: grootgebruikers en beheerders dicht bij elkaar balie-activiteiten: uitwisselbaarheid van medewerkers, ontwikkelen generalisten 10. Dienstverleningsovereenkomst tussen afdelingen en vakteams en de 1 ste en 2 e lijn worden door de afdelingshoofden vastgesteld en voorbereid door de teamleiders en mogelijk bij de initiatiefase door de projectleiders ontwikkeling Wijkmanager is een apart kanaal

43 redeneringen inrichting organisatie (3) 12. Contentbeheer is het samenspel tussen de vakspecialisten als broneigenaar en de gebruikers in de 1 ste en 2 e lijn 13. Klantmanagement als werkwijze, niet als een apart onderdeel of zelfs een aparte functie vanwege het lage volume aan klantvragen: meervoudige vragen worden als werkwijze binnen de afdeling Klantcontact in samenspraak tussen 2 e lijn- vakteam- andere afdelingen afgehandeld; dit vstelt eisen aan de competenties 14. Leren van anderen: model Enschede voor het spel 1 ste, 2 e en vakteams en het ontwikkelperspectief model Haarlem voor Domeinen en KCC gedachte model Dordrecht voor beleggen organisatie- en veranderopgave model Venlo voor het beleggen van de KCC-specifieke taken in tijdelijke ontwikkelfuncties 43

44 Inrichtingsmodel Zutphen (1) 1 ste lijn voor 80% van de antwoorden Meeste klantcontacten worden in de 1 ste lijn afgehandeld: informatievragen mbv kennisbank en afspraken inplannen Multichannel in één team: telefoon dienstverlening, telefoon zakelijk, mail, postafhandeling en webformulieren Receptiefunctie voor bezoekers ambtelijke organisatie én voor stadhuis Gecombineerde functie voor receptie, informatiepunt en snelbalie Hier ligt vanwege het volume aan post en belnotities de regie op afhandeling 44

45 Inrichtingsmodel Zutphen (2) Balies voor leveringen en specialistische antwoorden Voor producten met een fysieke of specialistische component in het leveringsproces Bundeling van balies Balies naar kennisdomeinen ingericht: personen, omgeving, bedrijven Procesverantwoordelijkheid voor fysieke klantcontacten, dus ook voor afspraken en de klantcontacten in de wijk en bij bedrijven: dit helpt om te sturen op 80% in één keer én goed 45

46 Inrichtingsmodel Zutphen (3) BALIES VAKTEAMS ANDERE AFDELINGEN Domein PERSONEN Domein BEDRIJVEN Domein OMGEVING Raakvlakken Dienstverlenings overeenkomst Dienstverlenings overeenkomst Vakteams voor maatwerk en regie Inbreng van specialistische kennis in leveringsprocessen en regie op afhandeling meervoudige vragen Veelal op afspraak Domeinkennis reikt tot in de balies Raakvlakken met andere afdelingen Ogen en orenfunctie voor beleidsontwikkeling Verwachtingen tussen afdelingen bij dienstverleningsprestaties zijn in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd 46

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord Op naar Antwoord Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4 fase Antwoord Op naar Antwoord fase 4 Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking Opdrachtgever

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

1. Beslispunten. 2. Inleiding

1. Beslispunten. 2. Inleiding 1 Aan: MT Van: Kim Daelmans Datum: september 2010 Onderwerp: strategische notitie Helmond heeft Antwoord (aangepaste versie) (eerste versie april 2010 door Desiree Meulenbroek) 1. Beslispunten Gaat het

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op dienstverlening 2017 De vier Zaanse principes van dienstverlening 1 Inhoud 1 Doelstellingen visie op dienstverlening...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Ontwikkelingen...2 1.3 Doelstelling en afbakening...3

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Definitief Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Versie 1.0 9-3-2015-1

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee?

Je hebt het over: Bevordering van (elektronische) dienstverlening en informatievoorziening, wat bedoel je daar precies mee? Interview met Mark Voogd Mark Voogd is de gemeentelijke Programmamanager E-Government en recent nog 2 e geworden in de landelijke verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar 2003, Mark Voogd is naast programmamanager

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie