Privatisering van overheidsdiensten Haastige spoed is zelden goed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privatisering van overheidsdiensten Haastige spoed is zelden goed"

Transcriptie

1 Privatisering is een term die gemakkelijk tot verwarring kan leiden. In het politieke spraakgebruik wordt privatisering vaak gebruikt als synoniem voor marktwerking. In deze tekst heeft privatisering betrekking op de status van een afzonderlijk bedrijf of organisatie en niet op structuurkenmerken van een sector. Voor typering hiervan zijn de termen liberalisering of revitalisering meer op zijn plaats. 1 Privatisering van overheidsdiensten Haastige spoed is zelden goed Maarten Veraart Een andere verwarring die optreedt is dat privatisering en verzelfstandiging als synoniem worden gebruikt. Beide termen hebben veel met elkaar te maken maar zijn niet identiek. De term privatisering beschrijft een proces dat er op gericht is om het bedrijf in een positie te brengen als elke andere private onderneming. Bestuurlijk en bedrijfsmatig staat een geprivatiseerd bedrijf geheel los van de overheid. KPN is een duidelijk voorbeeld van een geprivatiseerd staatsbedrijf. Bij verzelfstandiging gaat het om organisaties die uit de bureaucratische overheidsstructuur zijn gehaald, maar nog wel een directe relatie met de overheid hebben. Vanwege de publieke taakstelling treedt de overheid op als eigenaar van de verzelfstandigde dienst. Een reeds lang bestaande vorm hiervan zijn de overheids-nv s. Voorbeelden hiervan zijn het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM, de NS en de waterleidingbedrijven. Pas bij verkoop van de aandelen van de overheids-nv s aan derden is privatisering een feit. Met deze stap worden bewust de laatste bijzondere banden tussen overheid en bedrijf doorgesneden met als doel om tot normale zakelijke relaties tussen partijen te komen. De verkoop van aandelen is in de regel het sluitstuk van een langdurig veranderingsproces. Meestal blijft de verandering niet alleen beperkt tot het bedrijf zelf, maar veranderen ook de spelregels in de sector waarin de organisatie opereert. Zo is bij liberalisering privatisering van de oud-overheidsbedrijven vaak bij wet geregeld. Privatisering gaat dus gepaard met een meer omvattend veranderingsproces. 2 Lang tijdpad Het proces van privatisering is een langdurig proces, ook los van complexe veranderingen in de omgeving. De omvorming van een ambtelijke dienst naar een commercieel bedrijf vraagt immers grote veranderingen en veel inspanningen. De privatisering van de voormalige facilitaire bedrijven zijn daarvan een goede illustratie. De privatisering van deze bedrijven wordt immers niet belast met het gelijktijdig totstandbrengen van een proces van marktwerking in de sector. De privatisering van het voormalige RijksComputerCentrum (RCC), nu Pink Roccade, en van het productiebedrijf van de NOS, het NOB, heeft circa 15 jaar in beslag genomen. Beide bedrijven lijken voorbeelden van een geslaagde privatisering te worden. In het omvormingproces van beide bedrijven zijn drie fasen te onderscheiden:. verzakelijking: ontwikkeling van ambtelijke dienst naar interne verzelfstandiging 32

2 . versterking: van interne naar externe verzelfstandiging. op eigen benen: privatisering door afstoot van het eigendom. NOB en PinkRoccade zijn midden jaren tachtig begonnen met voorbereiding van verzelfstandiging, die eind jaren tachtig is geëffectueerd. De jaren negentig zijn gebruikt om het bedrijf te versterken: eerst door te reorganiseren, vervolgens door versterking van de marktpositie door acquisitie van kleinere innovatieve bedrijven. De Staat heeft in 1997 de eerste tranche aandelen Pink- Roccade op de beurs gebracht. De overige aandelen zijn de daarop volgende jaren in kleine tranches verkocht. Voor de NOB is de beursgang in het jaar 2000 uitgesteld, vanwege het slechte beursklimaat. Voor beide bedrijven gold dat de staat 15 jaar na de start nog altijd meerderheidsaandeelhouder was. De fasering en het tijdpad bij KPN week daar niet veel van af. Het tijdpad en fasering zijn een goede referentie voor ambtelijke diensten die de ontwikkeling naar een geprivatiseerd bedrijf doorlopen. Privatisering verloopt in fasen Tijdpad privatisering Roccade verzelfstandigd verkoop 1 e tranche Fase 1 Van dienstonderdeel naar interne verzelfstandiging (verzakelijking) Doel van deze stap is om een bedrijfsmatige manier van werken aan te leren. Dit is uiteindelijke een van de fundamenten van een gezond bedrijf. De nadruk van veranderingen ligt vooral op de sturing en de budgettering van de werkprocessen. Voor het management van de organisatie is de interne cultuurverandering de meest kwetsbare opgave. Indien men daar niet in slaagt vervalt in feite de basis voor een geslaagde privatisering. Als voor de overheid de inzet van de veranderingsopgave is om een bedrijfsmatige manier van werken te realiseren, verdient het aanbeveling om de taakopdracht ook niet verder te laten gaan dan deze stap. Dit is het geval bij diensten waar de ambtelijke en politieke top via de hiërarchische lijnen periodiek willen blijven sturen op de uitvoering. De IND is een voorbeeld van een organisatie waar de overheid de uitvoering weliswaar op afstand zet, maar toch direct wil kunnen blijven aansturen. voorbereiden versterken privatisering NOB verzelfstandigd verkoop 1 e tranche? afbouwprivileges voorbereiden versterken privatisering Fase 2 Van interne naar externe verzelfstandiging (versterking) Doel van deze stap is om te komen tot zakelijke verhoudingen als ware de dienst een privaat bedrijf. Dit geschiedt door niet alleen de organisatie daadwerkelijk op afstand te zetten, maar ook om te leren functioneren op de private markt. Het management heeft een veelzijdige opdracht in deze fase. Het bedrijfsmatige werken moet verder worden versterkt, een sterke externe oriëntatie op de markt is nodig en in bestuurlijk-juridische zin verandert er veel voor de organisatie Indien voor de overheid duidelijk is dat het extern verzelfstandigde bedrijf ook in de toekomst voor de continuïteit volledig van haar afhankelijk blijft, moet zij goed overwegen of verdere stappen richting privatisering nodig zijn. 33

3 Dit hangt sterk af van het gekozen concurrentiemodel. Zo is privatisering van de NS niet relevant zolang marktwerking op het kernnet niet wordt overwogen. Voor bedrijven in het stads- en streekvervoer ligt het anders. Vanwege de toepassing van het concessiemodel is privatisering van deze vervoersbedrijven wel wenselijk. Fase 3 Van externe verzelfstandiging naar privatisering (op eigen benen) Doel van deze stap is om de organisatie volledig op eigen benen te zetten en de nog bestaande bijzondere banden met de moeder door te snijden. Afspraken over dienstverlening geschieden op basis van reguliere contractvorming. Voor het management is een sterke marktoriëntatie onontbeerlijk. In dynamische markten moet zij het spel van fusies en overnames volop mee kunnen spelen. Tegelijkertijd dienen de laatste vaak taaie resten van bureaucratische werkmethoden te worden opgeruimd. De verkoop van de aandelen door de overheid vaak juist de blikvanger in de politieke besluitvorming is niet meer dan het sluitstuk van het proces. De noodzakelijke aanpassingen in het bedrijf hebben zich al voltrokken. NOB en PinkRoccade zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Daarmee zijn de bedrijven overigens niet klaar. Zij komen dan in het proces van continue aanpassingen aan de eisen van de markt. KPN is daarmee geconfronteerd op het moment dat de marktomstandigheden in de telecomsector guur werden. Markt publieke taakstelling dominant dominant substantieel beperkt De opgave voor het management is zwaar, omdat de veranderingen binnen de organisatie betrekking hebben op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het is vooral lastig om in elke fase steeds weer nieuwe veranderingen met succes te entameren. De belangrijkste veranderingen tussen de verschillende fasen worden hieronder kort toegelicht aan de hand van vier te onderscheiden kerngebieden: marktpositie, personeel en organisatie, bestuursstructuur en financieel kader. Wijzigingen in de marktpositie Voor elke fase liggen er zware managementopgaven om de marktpositie van de organisatie te versterken. In elke fase dient de organisatie op verschillende aspecten succesvol te zijn met haar veranderingen. marktstructuur monopolie monopolie beschermd concurrentie kern- interne vakkennis vakkennis professionaliteit competentie krachtspel prijsvorming begroting tarieven tarieven aanbesteding resultaats- begrotings- output en resultaat prijs en marge beoordeling resultaat kostprijs en prijs Essentieel bij het bereiken van interne verzelfstandiging zijn:. kerncompetenties: van beheersen interne krachtenspel naar uitblinken door vakkennis. prijsvorming: van begroting op basis van input naar tarieven op basis van output. resultaatbeoordeling: van gerealiseerd budget naar kosten per eenheid. In de vervolgstap van interne naar externe verzelfstandiging komen de volgende opgaven aan de orde:. naast de dominante publieke taken worden ook marktactiviteiten voor derden verricht 34

4 . goed omgaan met de nog altijd beschermde uitvoering van publieke taken, deze komen steeds meer ter discussie te staan. marktprijzen als referentie voor tarieven hanteren. Bij de stap naar privatisering dienen de volgende stappen met succes te worden gezet:. merendeel van omzet in concurrentie behalen. beheerste afbouw van de beschermde positie bij de publieke taken. vakkennis is niet meer genoeg, het gaat om professionaliteit in brede zin. prijsvorming voor publieke taken komt tot stand door aanbesteding. voor het resultaat is de behaalde marge doorslaggevend. De conclusie ten aanzien van de marktpositie is dat in elk van de fasen ingrijpende wijzigingen optreden, waarbij de laatste fase het meest spannend is. Dat is niet verwonderlijk, want dan laat de tucht van de markt zich pas echt voelen. Wijzigingen bij personeel en organisatie Wat betreft personeel en organisatie zijn de veranderingen in de eerste fase het grootste. Voor het realiseren van interne verzelfstandiging zijn namelijk de volgende stappen noodzakelijk:. de ambtelijke richtlijnen worden vervangen door een managementcontract. de interne mandatering wordt aanzienlijk verruimd, uitvoerende verantwoordelijkheden komen veelal laag in de organisatie te liggen. de controle verschuift van gedetailleerde kascontrole naar een moderne controlefunctie met kaderstelling en analyse. de cultuur moet van bureaucratisch naar bedrijfsmatig. De opdracht voor de volgende fasen is primair consolideren. De belangrijkste veranderingen zijn:. bij de stap naar externe verzelfstandiging wordt de rechtspositie van personeel omgezet van een ambtelijke naar een private. bij de stap naar privatisering is een verdere ontwikkeling in de cultuur noodzakelijk: naast een bedrijfsmatige ook commerciële attitude. Personeel en organisatie sturing opdrachtgever richtlijnen mgt. contract jur. contract jur. contract interne mandatering beperkt verdergaand kan vergaand kan vergaand controle kascontrole kaderstelling en kaderstelling en kaderstelling en analyse analyse analyse rechtspositie personeel ambtelijk ambtelijk privaat privaat cultuur bureaucratisch bedrijfsmatig bedrijfsmatig commercieel Wijzigingen in de bestuursstructuur Het zwaartepunt in de veranderingen in de bestuursstructuur zit in de stap van interne naar externe verzelfstandiging (fase 2). De veranderingen hebben betrekking op de volgende aspecten:. de juridische entiteit: de dienst wordt een naamloze vennootschap met de overheid als enige aandeelhouder. de bestuursmacht wordt overgedragen aan de Raad van Commissarissen die. in eerste aanleg door de overheid wordt benoemd de rol van het bestuur wordt van sturend toezichthoudend, de rol van de directie ontwikkelt zich van uitvoerend naar strategisch. De stap naar privatisering (fase 3) beperkt zich eigenlijk tot de overdracht van de meerderheid van de aandelen aan private partijen. De consequentie is 35

5 dat de bestuursbenoeming louter een zaak van de commissarissen zelf wordt. In een aantal gevallen is een verzelfstandigde dienst in bezit van meerdere overheidsorganen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de energiebedrijven en de waterbedrijven. Dit houdt verband met schaalvergroting en fusies in het verleden. Meerdere overheidsaandeelhouders doen niets af aan de hier beschreven principes, het compliceert wel de besluitvorming bij het zetten van verdere stappen en zeker in een traject naar privatisering. Wijzigingen in het financiële kader De veranderingen van het financiële kader zijn volgend maar tegelijkertijd ook weer voorwaardenscheppend voor de veranderingen in de andere kerngebieden. Dit betekent dat op bijna elk onderdeel in elk van de fasen weer een volgende stap wordt gezet:. de basis voor interne budgettering ontwikkelt zich van beschikbaar budget naar kosten en tenslotte marktprijzen. de waarderingsgrondslagen op de balans zijn van oudsher politiek bepaald, maar moeten bedrijfseconomisch worden. rendementsnorm wordt pas met verzelfstandiging actueel en ontwikkelt zich van kostenbasis naar de branchenorm. voor de vermogensnorm geldt een vergelijkbare ontwikkeling: van egalisatiereserve naar de branchenorm als referentiepunt. de overheid suppleert de tekorten zolang het onderdeel is van de eigen organisatie, een geprivatiseerd bedrijf kan gewoon failliet gaan. Bij externe verzelfstandiging is faillissement formeel mogelijk, maar in de praktijk komt dit bij een overheids-nv weinig voor. Structuur juridische vorm n.v.t. n.v.t NV NV eigendom aandelen n.v.t n.v.t overheid 100% overheid < 50% rol bestuur sturend sturend toezicht toezicht bestuurs- n.v.t. n.v.t. overheid coöperatieve benoeming RvC rol directie uitvoerend uitvoerend strategisch strategisch Veranderingen samengevat In de ontwikkeling van interne dienst naar een geprivatiseerd bedrijf ligt in de eerste fase de stap tot interne verzelfstandiging het zwaartepunt op wijzigingen op het gebied van personeel en organisatie. Wijzigingen in het financiële kader zijn daarbij vooral voorwaardenscheppend. In de tweede fase worden de in gang gezette ontwikkelingen verder uitgebouwd. Kenmerkend voor deze fase is de bestuurlijke en juridische ombouw: van omzetting in een NV tot wijziging van de rechtspositie en veelal de arbeidsvoorwaarden. In de derde fase komt met de privatisering de eigenlijke proef op de som, namelijk waarmaken van de marktpositie. Marktconformiteit op alle fronten is nodig om in de wind van de concurrentie te kunnen overleven. De beschermende paraplu van de overheid is nu echt weg. Financiën basis beschikbaar kosten integrale kosten marktprijzen prijsstelling budget waarderingsgrondslagen politiek bedrijfs- bedrijfs- bedrijfseconomisch economisch economisch rendements- n.v.t. kostendekking kostendekking- branchenorm norm (=nul) plus vermogensnorm n.v.t. egalisatie- buffer en leen- branchenorm personeel reserve capaciteit Dilemma s en valkuilen tekortsuppletie gemeente gemeente? n.v.t. Voor de organisatie Het meest lastige dilemma is de balans tussen bescherming en concurrentie. De ambitie om echt te willen concurreren is er vaak wel, maar de bescherming is toch wel comfortabel, zeker in de beginfase. De neiging bestaat om de 36

6 bescherming zo lang mogelijk in stand te houden. Tegelijkertijd werkt dit remmend voor de ontwikkeling van het concurrerende vermogen. Er zijn bijna geen voorbeelden te vinden van organisaties die eenzijdig hun bescherming opgeven. Een ander groot dilemma is de spanning tussen wat moet en wat kan. Met name voor organisaties die onder sterke externe druk staan is een fors veranderingstempo gewenst. Zie bijvoorbeeld de telecombedrijven. Tegelijkertijd heeft elke organisatie zijn spanningsboog: welk tempo van verandering kan een organisatie aan. Daar waar meer moet dan kan ontstaat in de regel grote mobiliteit. Goede ervaren maar traditioneel ingestelde vaklieden lopen weg, nieuwe krachten worden in grote aantallen geworven. De organisatie wordt daarmee met een nieuw probleem opgezadeld. Een belangrijke valkuil voor organisaties die privatiseren is de onderschatting van de frustaties bij gedwongen winkelnering. Bij het loslaten van de gedwongen winkelnering dreigen de publieke afnemers massaal weg te lopen. Voor een deel omdat het gras bij de buurman altijd groener is, maar ook als reactie op frustraties uit het verleden. In de verhouding tussen publieke omroepen en de NOB was er zelfs sprake van haat tegen de NOB. Een recenter voorbeeld is de besteding van reïntegratiebudgetten bij het geprivatiseerde deel van arbeidsvoorziening (Kliq). Op termijn trekt dit wel weer bij, maar de schade van een sterke omzetterugval in de eerste jaren van zelfstandigheid kan groot zijn voor het bedrijf. Goed relatiemanagement is nodig om dit probleem te beheersen. Tenslotte bestaat het gevaar van overambitie. Bedrijven als NS en Schiphol hebben lang gestreefd naar een beursnotering. Veel bedrijven die al lang op de beurs genoteerd staan ervaren ook de tegenkanten van de beurs. Beursgenoteerde bedrijven zijn extreem gevoelig voor imago en informatie die koersgevoelig kan zijn. Alleen al de relatie tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bedrijven als NS en Schiphol maakt dat een beursnotering meer lasten dan lusten met zich meebrengt. Verkeerde ambitie is ook willen privatiseren als extern verzelfstandigen eigenlijk beter past. Een meer bescheiden doch realistische ambitie maakt dat de slaagkans in het veranderingsproces meer dan evenredig toeneemt. Voor de overheid Voor de overheid is de afstemming van privatisering en liberalisering lastig te sturen op het moment dat meerdere overheden erbij betrokken zijn. Het adagium is eerst liberaliseren en dan pas privatiseren. Het argument daarvoor is helder. Omdraaien van de volgorde betekent dat er private monopolies ontstaat, hetgeen op korte termijn de verhouding met de afnemer verstoort en op langere termijn de ontwikkeling van gezonde marktverhoudingen in de weg staat. Het naleven van het adagium is niet altijd simpel. In de energiesector blijkt dat lagere overheden versneld af willen van hun aandelen in de distributiebedrijven, terwijl de markt nog niet vrij is. De lagere overheden 37

7 zien dat zij hun greep gaan verliezen en willen dus graag centen vangen van de hoogst biedende partij. Dit bemoeilijkt de regulerende rol die de rijksoverheid nog moet spelen. Een tweede dilemma voor de overheid is timing. Dit geldt met name in het stadium van verkoop van aandelen. Te snelle verkoop kan het vertrouwen in het bedrijf schaden. Timing heeft men echter niet altijd in de hand. Op het moment dat er besloten is tot verkoop heeft men vaak niet meer het geduld om op het goede moment te wachten. Dit wordt alleen maar lastiger als er meerdere publieke aandeelhouders zijn. Als er een beweegt moeten anderen mee. Dit fenomeen speelt bij de verkoop van de elektriciteitsproductiebedrijven en de energiedistributiebedrijven. Een valkuil voor de overheid is dat met de privatisering niet simultaan nieuwe sturingsinstrumenten worden ontwikkeld. Opnieuw het voorbeeld van arbeidsvoorziening. De ambtelijke top van Sociale Zaken zag met vreze dat zwakkere groepen uit commerciële overwegingen achteraan in de rij zouden komen te staan bij reïntegratie. Een beeld dat men traditioneel ook heeft over private uitzendbureaus. Het ministerie deed er echter weinig aan om nieuwe instrumenten te bedenken, bijvoorbeeld door te werken met meer gedifferentieerde prijzen. Het niet ontwikkelen van de opdrachtgeverrol dreigt daarmee de marktverhoudingen bij voorbaat al te verstoren. Noodzakelijk tijdpad Een valkuil bij verzelfstandiging en privatisering is het tijdpad dat de bedrijven wordt gegund. Politiek-bestuurlijk heeft men de neiging in korte tijdsperioden te denken. Waarschijnlijk spelen de lengte van zittingsperiodes van gekozen bestuurders hierbij een rol. De eerdere voorbeelden laten zien dat goede privatisering 10 tot 15 jaar in beslag kan nemen. Bij de recent aangenomen voorstellen in het kader van de reorganisatie sociale zekerheid dacht men de mega-operatie in een paar jaar te kunnen klaren. Arbeidsvoorziening dat ge splitst is in een privaat en een publiek deel kreeg in eerste aanleg van de ambtelijke top van het ministerie van Sociale Zaken het signaal dat het private reïntegratiebedrijf in 2 jaar op eigen benen moest staan. De privatisering van het railonderhoudsbedrijf van de NS is een voorbeeld van te snelle privatisering die tot uitvoeringsproblemen heeft geleid. 1 Dit artikel is een samenvatting van een hoofdstuk uit een dit jaar te verschijnen boek van Pieterjan Van Delden en Maarten Veraart onder de titel Publieke dienstverlening in de markt. 2 Een uitzondering vormen de staatsbedrijven die al in een open en vaak internationale markt opereren. Deze bedrijven waren vaak om industriepolitieke redenen staatsbezit. Bij beursgenoteerde bedrijven was de afstoot van aandelen vooral een zaak van timing. Zie bijvoorbeeld verkoop van Hoogovens-aandelen bij het ontstaan van Corus.

Parlement keurt privatisering

Parlement keurt privatisering Maarten Veraart Dr. M.D.L. Veraart, Andersson Elffers Felix (AEF). Parlement keurt privatisering Op 30 oktober jl. heeft de Parlementaire Onderzoekscommissie privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Nadere informatie

Verbinding verbroken?

Verbinding verbroken? Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten Hoofdrapport Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden.

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Commandeursscriptie Noud Bruinincx Veghel,

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Marktwerking op Caribisch Nederland

Marktwerking op Caribisch Nederland Marktwerking op Caribisch Nederland Een quick-scan van issues Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - Directie Mededinging en Consumenten Rotterdam, 28 februari

Nadere informatie

Ordeningskeuze bij concessie hoofdrailnet nodig

Ordeningskeuze bij concessie hoofdrailnet nodig 29 Ordeningskeuze bij concessie hoofdrailnet nodig M.D.L.Veraart* Samenvatting De minister van Infrastructuur en Milieu heeft haar handen vol aan het spoor. Na de ingrepen naar aanleiding van de winterperikelen

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen

Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen Rol institutionele beleggers in relatie tot bestuur en commissarissen Een driehoeksverkenning Door: Prof. dr. A.G.Z. (Angelien) Kemna (Erasmus School of Economics Rotterdam) Prof. dr. E.L.H.M. (Erik) van

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Een evaluatie van 13 jaar marktwerking in de vaste Nederlandse telecommunicatiemarkt. Profielwerkstuk Clyde Waal November 2002

Een evaluatie van 13 jaar marktwerking in de vaste Nederlandse telecommunicatiemarkt. Profielwerkstuk Clyde Waal November 2002 Een evaluatie van 13 jaar marktwerking in de vaste Nederlandse telecommunicatiemarkt Profielwerkstuk Clyde Waal November 2002 Vak: Economie Begeleidend docent: dhr. Koppel Online: http://www.xs4all.nl/~clydew/pws/pws.pdf

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

maart 2007 MBA-H EUR Marco van Alderwergen Gerard Piket Ton Renckens

maart 2007 MBA-H EUR Marco van Alderwergen Gerard Piket Ton Renckens . De kwalliitteiitt van de besttuurlliijjke beslluiittvormiing ttott ffusiie maart 2007 MBA-H EUR Marco van Alderwergen Gerard Piket Ton Renckens Het ene schip zeilt naar het oosten, het andere naar het

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie