HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER Bedrijfsvormen Doelstellingen van een onderneming - winst maken (op KT) - leveren van diensten (maatschappelijk en/of winstgevend) - marktaandeel verwerven (voor winst of uit prestige, macht, uitstraling van de ON...) - continuïteit (verder blijven bestaan) het continu streven naar winst maken kan op LT verkeerd uitdraaien vb. LT neveneffecten: men kan de huidige winst verhogen door te besparen op onderhoud en personeel maar wie wordt hier beter van op LT? beter = marktwaarde maximaliseren (wat de aandeelhouder(s) van het management verwacht(en)!) contante waarde huidige aandelenkapitaal beter dan - winstmaximalisatie - alleen toename marktaandeel nastreven vb. prijs drastisch laten dalen om klanten te lokken, dit is echter niet in het belang van de aandeelhouders Het doel van financieel management is maximalisatie van de contante waarde per aandeel van het bestaande aandelenkapitaal. Management teams die te ver afwijken van deze regel zullen eerder vervangen worden. Delegatie (niet alleen aandeelhouders kunnen actief deelnemen aan management: bij een groot aantal aandeelhouders wordt de onderneming geleidt door management. Aandeelhouders en management hebben vaak andere belangen) - Delegatie vereist een gemeenschappelijk objectief: aandeelhouders streven naar een maximale waarde van de investeringen. - DOCH: agency-probleem (= conflict tussen lastgever (of management) en lasthebber (of aandeelhouder)) dat moeilijk op te lossen valt Oorzaak = scheiding eigendom management management - geneigd tot luxe-uitgaven - afkerig van aantrekkelijke maar risicovolle projecten omdat ze meer begaan zijn met hun werkzekerheid dan met mogelijk hogere inkomsten - revisoren-controle nodig 1

2 beïnvloedende factoren: (opdat het management handelt in het belang van de aandeelhouders) - variabele verloning volgens resultaten voor management (vb. opties) - opvolging resultaten (externe oog): via analisten, kredietinstellingen, investeerders (adviseren investeerders om te kopen of verkopen) druk op management stijgt - vervangbaarheid van het management druk op management stijgt - risico op overname voor slecht presterende onderneming - audit en externe controle DUS: Managementdoelstellingen & Ethiek Doel van bedrijfsvoering is meestal maximalisatie van de contante waarde per aandeel van het bestaande aandelenkapitaal. Maar: dit mag natuurlijk niet gewetenloos verlopen (niet ten koste van alles) Maximalisatie marktwaarde o positief recht (weerhouden van illegale acties) o ongeschreven gedragsregels worden gevolgd omwille van het algemeen belang o reputatierisico: fair play is enorm belangrijk! De deal wordt besloten met handdruk Fraudeurs zorgen voor meer entertainment dan eerlijke mensen. Voorbeelden genoeg! De reactie van eerlijke financiële instellingen is het opbouwen van een langdurige relatie met hun cliënteel en naambekendheid verwerven m.b.t. tot eerlijk spel en financiële integriteit. EN Integriteitbeleid o compliance-functie (controle op integriteitsbeleid) ~ level playing fields = controle op wat in de onderneming gebeurt in overeenstemming is met de waarden en afspraken van de onderneming om bedrijfsschandalen in te perken! L&H vanwaar spectaculaire daling beurswaarde? 2

3 vb. éénvoudig bedrijf: werkloze wil taxichauffeur worden A taxibedrijf P MVA EV Auto kaskrediet Overige Financieel logisch is deze balans niet in evenwicht! (Kaskrediet = faciliteit om geld op te nemen) Stel de bank gelooft niet meer in het taxibedrijf en zegt kaskrediet op. Wat nu? Men dient het geld terug te geven door de auto te verkopen. Maar die brengt geen meer op dus moet men met verlies verkopen Einde taxibedrijf! Beter op LT financieren! Wat je op LT investeert, moet je ook op LT financieren! vb. L&H A L&H P FVA Aandelen dictafoon Straight loan Straight loan via consortium via 3 Belgische banken; kort overbruggingssysteem, later terugbetalen via kapitaalsverhoging. Even dom want financieren op KT van een LT-actief. L&H was er van overtuigd dat door het kopen van MA de koers zou stijgen zodat men dus minder aandelen zou moeten uitgeven om terug te krijgen (achterliggende bedoeling). Men zag de straight loan als een overbruggingskrediet maar dat was niet gelukt! Waarom niet? Op het moment dat de straight loan moest worden terugbetaald was het aandeel gezakt door negatieve kritiek vanuit de VS m.b.t. frauduleuze constructies De beurskoers daalde en op het moment dat de straight loan op het EV kwam wou de bank niet meer verlengen. Wat dan? De aandelen van Dictaphone opnieuw verkopen maar die brengen geen meer op! einde L&H Constructie lukt echter in de meeste gevallen wel! 3

4 Corporate Governance Wat? - Regels van behoorlijk bestuur, geen frauduleuze constructies - Goede praktijken inzake vennootschapsstructuur, -organisatie en werking - Heldere, eerlijke samenwerking tussen aandeelhouders, Raad van Bestuur en management Problemen: - Geen aandeelhoudersdebat - Invloed referentieaandeelhouder: bestaat in 42% van de Belgische beursgenoteerde ondernemingen machtsholdings bestaan verantwoord door: verankering bedrijf kapitaalinbreng controlemanagement Aandachtspunten: - Behoorlijke werking van de Raad van Bestuur (rol van onafhankelijke, zogenaamde non-executieve, bestuurders) - Auditcomité (= bestuurders van de onderneming die rechtstreeks aan audit instructies geven, op hoog niveau dus.) - Bezoldigingscomité (leden RvB) - Waakzaamheid transacties met verbonden partijen Groeiende KMO s: - Start: ondernemer eigenaar - Onderscheid belangen: familie versus bedrijf - Bij groei: dagelijkse leiding door managers - Effectieve RvB: binding eigenaars management aantal onafhankelijke bestuurders: + klankbord pionierende ondernemer + toezicht belangenevenwicht aandeelhouders (familie) directie werknemers 4

5 Case: overnamestrijd Generale Bank (cfr.artikel uit De Standaard, 11 juli 1998) - Gesprekken tussen de aandeelhouders en Fortis - Fortis-project wordt weggestemd op de RvB door de onafhankelijke bestuurders van de bank - Intensieve lobbying met de onafhankelijke bestuurders - Verzet en de RvB keurde de overname door Fortis goed - Tegenbod van ABN AMRO! - Tegenoffensief Fortis op 5 6 juni 1998 hoger bod met contanten de referentieaandeelhouders slaagden erin het bod van ABN AMRO als vijandig te omschrijven voorwaarden om de GIFPIL in werking te zetten! = kapitaalverhoging buiten voorkeurrechten bij een bevriende partij om een openbaar bod af te wentelen GB zit onder de vleugels van Fortis Rol van de financieel manager - Positie tussen activa van de onderneming en de financiële markten (fig. HB p. 8) Activiteiten ON (bundel assests) 2 Financieel manager 1 Financiële markten 3 4b 4a 1 ontvangen geld door het verkopen financiële activa aan investeerders 2 geld wordt geïnvesteerd in de activiteiten van de onderneming 3 deze activiteiten brengen op hun beurt geld op 4 a dit geld kan geherinvesteerd worden b dit geld kan uitgekeerd worden aan de investeerders De keuze tussen a en b is niet volledig vrij. Als het bedrijf geld leent bij de bank dient ze dit bedrag en de interest terug te betalen op moment 4b. - Uit voorgaande figuur volgt het probleem van de investerings- en financieringsbeslissingen. Investeringsbeslissingen = beslissing om te investeren in activa 5

6 = Hoeveel geld zou de onderneming het beste investeren en in welke activa zou de onderneming het beste investeren? onzekerheid inzake timing en omvang van de opbrengsten Wat we vandaag investeren brengt later op! De financiële manager is dus bezorgd over de grote van de opbrengsten maar ook over hoe lang hij erop moet wachten. Hoe sneller, hoe beter. Financieringsbeslissingen = de keuze op welke manier de investeringen worden gefinancierd = Waar halen we het geld voor de investering vandaan? kapitaalstructuur (LT-financiering) vb. investeringen in een nieuw bedrijf, uitgifte van nieuwe aandelen, KT-financiering vb. voorzien in voldoende cash om de rekeningen van de volgende weken te betalen - Technieken om onzekerheid te beperken (meerdere personen zijn verantwoordelijk) 6

7 HOOFDSTUK 2 BOEKHOUDING EN FINANCIEEL MANAGEMENT 1. Boekwaarde Marktwaarde = aanschafprijs +/- waardecorrecties = werkelijke verkoopprijs = de waarde van de activa op de balans = het bedrag waartegen het activum kan van de onderneming worden verkocht gebaseerd op de originele waarde, gebaseerd op de huidige waarde de historische prijs 2. Winst Kasstromen = opbrengsten kosten = reële geldstroom vb. dubieuze debiteuren: = ontvangsten uitgaven reeds verkocht maar niet ontvangen 3. Marginale belastingvoet Gemiddelde belastingvoet = ΔT/ΔY = T/Y bijkomende taks tengevolge van totaal aan betaalde belastingen een extra inkomen gedeeld door de totale belastbare winst verschillende aanslagvoeten naargelang de schijf huidige belastingvoet = 33% + 3% crisisbelasting = 33,99 % 7

8 DEEL 2: WAARDE HOOFDSTUK 6 NPV EN ANDERE CRITERIA Gebruik van meerdere criteria bij beoordeling van een investering: gaan we ze accepteren of niet? In principe is een investering de moeite waard wanneer ze meer opbrengt dan ze heeft gekost. Het is een uitdaging van tevoren te bepalen of een investering verstandig is of niet. Dit is de essentie van kapitaalbudgettering: proberen vast te stellen of een project meer waarde zal opleveren dan de noodzakelijke kosten bedragen. - Discounted cashflow criteria o NPV Net Present Value o IRR Internal Rate of Return o PI Profitablity Index o KW KapitaalWaardemethode - Terugverdiencriteria o PB Payback o DPB Discounted Payback - Boekhoudkundige criteria o ABDR Average Book Rate of Return NPV (netto constante waarde) NPV = CF 0 + CF 1 + CF CF n (1 + i) (1 + i) 2 (1 + i) n CF 0 is negatief want investering: outflow Wat? = verschil tussen actuele uitgaven vóór en actuele waarde van het project = verschil tussen de marktwaarde en kosten van een investering = PV van de toekomstige kasstromen min de vereiste investering Norm: Als NPV > 0 stijgt de waarde van de onderneming (dus investeren als de NPV > 0) 8

9 Beperkingen (zie verder): Investeringsvraagstukken zijn eenvoudig wanneer de markt voor activa overeenkomsten vertoont met de investering die wordt overwogen. 1. resultaat = absoluut bedrag 2. vooraf bepaald discontopercentage 3. risicovolheid van schattingen op LT 4. risico bij vroegtijdige stopzetting 5. timing kasstromen (realistischer om de stroom in het midden van het jaar te beschouwen) PV van de toekomstige KS = toekomstige KS * 1 / (1 + i) n NPV: profiel en IRR Jaar NPV = CF 0 + CF 1 + CF CF n CF (1 + i) (1 + i) 2 (1 + i) n bij discontopercentage NPV 0 % 20 5% 11,56 10 % 4,13 15% % Wanneer de NPV = 0 dan is de IRR = discontopercentage IRR ligt tussen 10% en 15% uit een tekening kunnen we de juiste waarde afleiden NPV = CF 0 + CF 1 + CF CF n = 0 (1 +IRR) (1 + IRR) 2 (1 + IRR) n Internal Rate of Return (Intern Rendement) Wat? enkel bepaald door kasstromen, niet door marktrentevoetpercentage = discontopercentage waarbij NPV = 0 Norm (regel): IRR > vereiste discontopercentage (opportuniteitskapitaalkost) = GGKK De vraag die we ons dienen te stellen: Is de return van het project hoger of lager dan de opportuniteitskost van kapitaal?indien hoger dan gaan we het project aanvaarden. Bij een NPV = 0 is de IRR = GGKK of het discontopercentage 9

10 Problemen: Voorgaande regel gaat niet op bij: niet conventionele kasstromen (zie figuur p. 187) dwz meerdere snijpunten met de X-as omwille van tekenwissels in de kasstromen: namelijk evenveel snijpunten als er tekenwissels zijn er zijn dus meerdere (2 soms ook 3 of 4) IRR s bijvoorbeeld: 6% en 28% Hoe interpreteren? GGKK moet tussen 6% en 28% liggen wiskundig allebei correct, maar niet logisch uiteindelijk is de IRR methode niet bruikbaar in deze situatie Wanneer er tekenwissels zijn in de kasstromen werkt de IRR-regel niet. NPV-regel werkt dan altijd. onverenigbare projecten (zie figuur p. 184): Vaak moet een keuze gemaakt worden tussen verschillende projecten. Bijvoorbeeld de bouw van een school of een klooster. Het beste is te kiezen voor het project dat de onderneming het meeste in waarde verhoogd. Dit is het project met de hoogste NPV. Het is niet noodzakelijk het project met de hoogste IRR! lenen of uitlenen? Wanneer je geld uitleent wil je een hoge IRR, wanneer je geld ontleent dan wil je een lage IRR. Evaluatie: - Populair omwille van rendementspercentage in plaats van bedrag - Begunstigt de kleine investeringsbedragen - Vereist geen vooraf bepaald discontopercentage Baseer je uiteindelijke beslissing m.b.t. het project op de NPV. De IRR-regel geeft dezelfde oplossing als de NPV-regel m.b.t. de keuze tussen verschillende projecten voor zover de NPV daalt als het discontopercentage stijgt. 10

11 Payback (terugverdientijd) Voorbeelden: PB = 5 jaar PB = 3 jaar in geval enkel op het einde van het jaar 2,5 jaar in geval van kasstromen doorheen het jaar PB = nooit PB = 4 jaar PB = 2 of 4 jaar PB = 1 jaar Wat? = tijdsperiode alvorens de initiële investering wordt gerecupereerd KS wordt beschouwd als éénmalig op het einde van het jaar of gespreid over het jaar. 11

12 Norm? Het project wordt geaccepteerd wanneer de PB < vooraf vastgelegde maximumduur (=cutoff periode) Complicaties: negatieve kasstromen na de PB Stel je kijkt niet meer naar de KS van zodra het project is terugbetaald. Zo krijgen we een verkeerd beeld Voorbeeld: Project CF 0 CF 1 CF 2 CF 3 PB NPV A > 0 B < 0 C << 0 Wanneer alleen de PB-regel wordt gebruikt worden beide projecten aanvaard maar project A is duidelijk beter dan B Voordelen: - eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen - aanvulling op andere methodes - ideaal = kleine kortlopende projecten PB wordt meestal gebruikt bij kleine investeringen en wanneer de vooruitzichten overduidelijk zijn zodat verder onderzoek niet nodig is. Bijvoorbeeld van een project wordt een constante KS voor de volgende 10 jaar verwacht en de PB = 2. De NPV > 0 - radicale oplossing voor onzekere kasstromen op lange termijn Nadelen: - negeert: tijdswaarde van geld PB hecht hetzelfde belang aan alle KS vóór de vastgelegde maximumduur ongeacht het feit dat latere kasstromen minder waard zijn (zie project C: hier is de NPV nog lager dan bij project B omdat de KS zich later voordoet PB-periode) kasstromen na PB Wanneer eenzelfde PB wordt gebruikt ongeacht de levensduur van het project dan zullen te veel KT- en te weinig LT-projecten worden geaccepteerd. De PB-regel zal de LT-projecten weigeren omdat de KS die zich voordoen na de PB worden genegeerd. risicoverschillen op KT - arbitraire keuze maximale PB Blijft een veel gebruikte methode! Al dan niet in combinatie met 12

13 Discounted Payback (=gedisconteerde terugverdientijd) Voorbeeld: i = 10 % cumul = 974 NPV = - 26 Wat? = Tijd nodig om de som van de gedisconteerde kasinkomsten kasuitgaven met andere woorden verdient kapitaal EN intresten terug tijdsperiode voordat de PV van de gedisconteerde KS initiële investering Norm: Hoe lang moet het project duren om een positieve NPV te bekomen? vastgelegde maximumduur Evaluatie: = compromis tussen PB en NPV We missen hier: de eenvoud van de PB de volledigheid van de NPV (Waarom? NPV houdt rekening met KS nadat het project is terugverdiend, de DPB niet) Profitability Index (rendabiliteitsindex) Wat? Relateren van NPV aan oorspronkelijke investering: de keuze voor het project met grootste NPV per geïnvesteerde = NPV / initiële investering Voorbeeld: - 26 / 1000 = -0,026 Als NPV < 0 dan is het ook logisch dat PI < 0 Norm: > 0 bij positieve NPV < 0 bij negatieve NPV 13

14 Andere auteurs: NPV = NPV / initiële investering PI = PV / initiële invest 974/1000 = Norm > 1 Evaluatie: bevoordeelt kleinere projecten vooral nuttig bij kapitaalschaarste foutieve beslissing bij onverenigbare projecten Beperkingen NPV (in vergelijking met andere methoden) 1. Resultaat = absoluut bedrag 2. Vooraf bepaald discontopercentage 3. Risicovolheid schattingen op LT (oplossing PB of DPB) 4. Risico bij vroegtijdige stopzetting (oplossing KW) 5. Timing kasstromen Geloof dat KS alleen voorkomen op het einde van het jaar In werkelijkheid gespreid over het jaar Oplossing: KS plaatsen per 1 juli Nadeel: gebroken machten 1 e KS: ( ) e KS: ( ) -1.5 liever gehele machten! Noem tijdstip verdisconteren half jaar verder dan aanvang project (=staan dus half jaar te vroeg!) * (1.1) 0.5 PV * (1.1) 0.5 Annuïteitsformule: 1 (1 + i) -n i 200 * 1 ( ) -7 = e probleem is nog niet opgelost! 14

15 Kapitaalwaardemethode Wat? Variant op NPV met fictieve liquidatie van het project aan het einde van elk jaar Zoekt tijdstip waarop NPV van het project gemaximaliseerd wordt kapitaalwaarde Gaat uit van: Fictieve liquidatiewaarde aan het einde van elk jaar (alternatieve opbrengstwaarde) Fictieve terugkoopwaarde bij het begin van het volgende jaar (alternatieve kost) waarde van het actief daalt binnen elke periode blijft gelijk bij fictieve verkoop Gebruikt als referentiedatum: 1 juli alternatieve kost doorrekenen tot 1 juli alternatieve opbrengst wordt teruggerekend Uitwerking: i = 10% Voorbeeld jaar 2 disconteer fictieve terugkoopwaarde naar 1 juli 1100 * (1.1) 0.5 = Het gaat om een investering dus er is sprake va een kapitaaluitgave. disconteer fictieve liquidatiewaarde naar 1 juli 800 * (1.1) -0.5 = operationele KS 500 = jaarsurplus = 209 contante jaarsurplus = CW van elk jaarsurplus per 1 juli van het 1 e jaar 209 * (1.1) -2 = 173 contant cumulatief surplus = som van de contante jaarsurplussen = 75 kapitaalwaarde = (hoogste) contant cumulatief surplus DUIDT TEVENS DE ECONOMISCHE LEVENSDUUR AAN AP fictieve liquidatieprijs OKS fictieve terugkoop fictieve liquidatie jaarsurplus contant jaarsurplus cumul cont jaarsurp 15

16 economische TVT tss 2 en 3 jaar jaren economische levensduur 4 jaar -263 Keuze tussen de paarse of de zwarte lijn op basis van het risico: (risico = de kans dat de waarde in de toekomst afwijkt van het verwachtte) keuze valt voor de zwarte lijn want in jaar 4 wordt daar een veel hogere kapitaalwaarde bereikt! In praktijk wordt de KW-methode niet veel gebruikt: de fictieve aankoopwaarde en verkoopwaarde zijn moeilijk te voorspellen. Economisch profiel: Verloop van de contante waarde in de tijd toont 1. de economische terugverdientijd 2. de economische levensduur 3. het maximale risico bij afbreken van het project 4. het maximale resultaat Belangrijkste verdienste: Toont consequenties bij vroegtijdig afbreken van een project 16

17 Book rate of return / Average rate of return (boekhoudkundig rendement) Wat? = boekhoudkundige nettowinst / boekwaarde resultaat verschilt elk jaar! elk jaar een ander rendement Andere auteurs: = gemiddelde nettowinst / gemiddelde boekwaarde Evaluatie: - negeert tijdswaarde van geld - gebaseerd op boekwaarde en nettowinst niet op marktwaarde en kasstromen zegt dus niets over invloed van het project op waarde van de aandelen niet vergelijkbaar met PB - afschrijvingsmethode is belangrijk (resultaatbepalend!) Investeringscriteria wanneer projecten mekaar beïnvloeden 1 Onverenigbare projecten = 2 of meerderde projecten die je niet tegelijkertijd kan uitvoeren je kan slechts 1 optie uitvoeren kies het project met de hoogste NPV 2 Timing van de investering Voorbeeld: koop je dit jaar een computer of ga je wachten tot volgend jaar? De keuze om vandaag te investeren staat hier tegenover een mogelijk toekomstige investering. Jaar van AP Kost PV NPV jaar van AP NPV vandaag (= 70-50) (= 70-45) 22.7 (= 25 / (1.1) 1 ) (= 70-40) 24.8 (= 30 / (1.1) 2 ) kies voor de hoogste NPV vandaag 17

18 3 Verschillende levensduur Voorbeeld: moet de onderneming vandaag besparen door te investeren in goedkoper materieel dat niet zolang zal meegaan? Deze beslissing zal er voor zorgen dat een latere investering zich sneller zal voordoen. Machine PV tegen 6% equivalent jaarlijkse kosten kies voor de laagste equivalente jaarlijkse kosten = PV van de kosten / annuïteitsfactor Voorbeeld: Blooper Industries p

19 HOOFDSTUK 7 DISCOUNTED CASH FLOW ANALYSE Om de NPV te berekenen moet je de KS verdisconteren, niet de winsten! Een project is maar aantrekkelijk als het cash genereert. Voorbeeld onderscheid tussen KS en winst: een goed wordt verkocht maar het wordt pas later betaald. Differentiële (incrementele) KS De actuele waarde van een project is afhankelijk van de extra kasstroom door realisatie van het project. = KS met project - KS zonder project ALLE indirecte effecten opnemen Kannibalisme ten opzichte van andere projecten: nieuwe producten verlagen vaak de verkoop van bestaande producten. Soms zal een nieuw product zorgen voor een meerverkoop van een aanverwant product. Sunk Costs niet opnemen! = Kosten die gemaakt zijn of je nu met het project doorgaat of niet. Het zijn dus kosten die er sowieso zijn maar ze vormen geen doorslaggevend element om al dan niet voor het project te kiezen. Ze hebben geen invloed op de NPV van het project. Voorbeeld: een marktstudie Opportuniteitskosten wel opnemen! = De waarde van het alternatief dat je opgeeft. Projectkasstromen = KS uit de activa, geen financieringskost! Als het bestaan van het project niet afhangt van de financiering dan moet je scheiding invoeren tussen de financiering en de investeringsbeslissingen. Geen financieringskost: intresten zijn reeds in mindering gebracht! (verdisconteren = rekening houden met intrest) Als je de financieringskost meerekent heb je de intrest 2 keer in rekening gebracht. De intresten van kredieten mogen niet worden afgetrokken bij het berekenen van KS, anders worden ze 2 keer in rekening gebracht - bij de winstberekening - bij de actuals Voorbeeld: intrest op kredieten 19

20 Projectkasstromen + OKS = WVIB (= winst voor interesten en belastingen (~EBIT)) + afschrijvingen - VB (=vennootschapsbelasting) - Projectgebonden stijging van het netto werkkapitaal toename WK = negatieve KS afname WK = positieve KS KS wordt bepaald door de verandering in het WK niet door de hoeveelheid WK - Projectgebonden kapitaalbesteding = TOTALE PROJECTKASSTROMEN Berekening OKS: 1. Ontvangsten kaskosten - belastingen 2. Nettowinst + afschrijvingen 3. (Ontvangsten kaskosten) * (1 Tc) + (afschrijvingen * Tc) Tc = courporale taxen Afschrijvingen vormen normaal geen KS. Waarom worden ze dan gebruikt in de formule? Afschrijvingen KS door invloed op het bedrag voor de vennootschapsbelasting. Enkele rekening houden met het effect van de afschrijving! Voorbeeld: p. 211 Investeringsbeslissingen en Belgische Vennootschapsbelasting Situatie aanslagjaar 2004 Waarom investeren KMO s aan het einde van een boekjaar voor KMO s? Volledige afschrijvingsannuïteit voor KMO s in de fiscale zin geen proratering in jaar van investering Vermijdt penalisatie onvoldoende voorafbetaling vennootschapsbelasting globale belastingvermeerdering 6.75 % voordeel voorafbetaling 20 dec 4.50 % 10 okt 6.00% 10 jul 7.50% 10 apr 9.00% anderzijds: geen afschrijving meer in jaar van verkoop 20

21 Bijzondere afschrijvingsregimes Degressief afschrijven Voorbeeld: degressief afschrijven op 5 jaar jaar boekwaarde afschrijving (= 60-24) 24 (= 40% van 60) (20 > 14.4 = 40% van 36) dubbel van lineaire %, berekend op de boekwaarde niet voor: - personenwagens en - verhuurde activa nooit meer dan 40 % Bijkomende kosten (bij aankoop) = afschrijfbaar: Volledig in jaar van investering of ononderbroken via gelijke fracties op een zelf te kiezen looptijd, uitsluitend voor fiscale KMO s Investeringsaftrek: In verband met KS bekijken! Het is geen letterlijke subsidie maar een fiscale stimulans. Het is dus geen kasuitgave, maar een vermindering van de belastbare basis. Niet opnemen onder kosten: het is een fictieve kost. Op nieuwe materiële en immateriële vaste activa, gebruikt in België éénmalige aftrek op de investering R&D 13.5 % Energiebesparend 13.5 % Andere investeringen: Vennootschappen > 50 % in handen van natuurlijke personen: 3.5 % Overige 0 % gespreide aftrek voor KMO s (< 20 WN) 10.5 % (jaarlijkse investeringsaftrek, berekend op afschrijving) 21

22 Fiscaal aanvaarde afschrijvingspercentages: percentages handels- en kantoorgebouwen 3% nijverheidsgebouwen 5% machines, meubilair 10% rollend materieel 20% computers, materieel voor wetenschappelijk onderzoek 33.3% versnelde afschrijvingen, typische gevallen: schepen, baggermolens jaar 1 20% 2 15% 3 15% 4 10% 5 10% 6 10% 7 10% 8 10% bankkantoren (eventueel) jaar % 2 tot 34 3% op het saldo Residuwaarde van een investering: boekwaarde marktprijs: (bijna altijd bij gebouwen) minderwaarde: fiscaal aftrekbaar meerwaarde: belastbaar de actuele waarde van de belasting wordt verminderd door uitgestelde, gespreide taxatie van de meerwaard Welke meerwaarde? op IVA en MVA op meer dan 5 jaar herinvesteringsvoorwaarde: wederbelegging - van de totale verkoopprijs - in afschrijfbaar IVA of MVA - < 3 jaar vanaf 1 e dag boekjaar realisatie - < 5 jaar bij herinvestering gebouwen de meerwaarde - wordt tijdelijk vrijgesteld en - is gespreid belastbaar in verhouding tot de afschrijving op de herinvestering 22

23 Voorbeeld: gebouw verkopen - verkoopwaarde gebouw boekwaarde verkoop 2 okt vennootschapsbelasting 34 % (= 33% + crisisbelasting) Optie 1: te betalen belasting voor boekjaar 2003: Optie 2: herinvestering uiterste datum: 31 dec dec 2007 (als opnieuw gebouw) Met welk bedrag moeten we herinvesteren om een verlaagde taxatie te genieten? Min Stel herinvesteren in 2005: in een kantoorgebouw. Het kantoorgebouw wordt afgeschreven op gedurende 33 jaar. Over welke periode belastingen betalen? Jaren waarover je het kantoorgebouw afschrijft? Over de jaren : (= 3% van de meerwaarde) 2038: (= 1% van de meerwaarde) belastbaar x 34 % = belastbaar x 34 % = geactualiseerd aan 4 %: * (1 (1.04) -33 ) / 0.04 = geactualiseerd aan 4%: 3400 * (1.04) -34 = 896 TOTAAL: = actuele waarde per 2005 van de toekomstige belastingbetalingen actualisatie naar 2003: * (1.04) -2 = ofwel betalen we dit jaar belastingen ofwel betalen we dit jaar kijk naar het verschil van wat je bij beide opties effectief aan belasting betaalt! in bedrijfstermen: provisie aanpassen 23

24 Impact van boekjaren met onvoldoende winst Voorbeeld Jaar WVIB Fiscaal verlies overdragen naar volgend boekjaar In België onbeperkt overdraagbaar Belasting = 34% 2003: = -66 wanneer er nog andere winstgevende activiteiten zijn 2004: = % van 500 = =

25 HOOFDSTUK 8 PROJECT ANALYSE 1. Kritische zin Met het oog op een consistente beoordeling: Voorbeeld: door een project optimistisch voor te stellen lijkt het aantrekkelijker dan wanneer men er pessimistisch over doet. vooraf consensus nodig omtrent Inflatieverwachting Economische groei Prijsniveaus (grondstoffen, output,...) De voorspellingen hierover kunnen dan gebruikt worden als basis voor alle analyses. Vermijd te optimistische schattingen (door betrokkenheid bij favoriete project) Voorbeeld: Hoeveel keer is al niet gebleken dat de kosten veel hoger uitvallen dan oorspronkelijk was voorspeld? Nieuwe manager wil snel resultaat. Gerede vraagtekens bij hoge NPV: Als het dan toch zo een aantrekkelijk project is, waarom deden anderen het dan niet eerder? Zal de concurrentie niet snel volgen? Hoge NPV is enkel plausibel als er een duidelijk competitief voordeel is: Technologische voorsprong Kostenvoordeel Contractueel voordeel Voorbeeld: distributieovereenkomst voor een bepaalde regio 2. What if benadering = herbereken NPV onder verschillende hypothesen op zoek naar welke variabelen het meest kritiek zijn (meestal omzet!) Gevoeligheidsanalyse gevolg op de NPV van een verandering van 1 variabele problemen: Hoe groot is een realistische afwijking? Onderlinge afhankelijkheid tussen variabelen. desondanks: indicatie welke variabelen van dichtbij dienen gevolgd te worden. 25

26 Scenarioanalyse consistente combinatie van assumpties (verandering van meerdere variabelen tegelijk) Simulatieanalyse uitbreiding van de scenario-analyse 1000den combinaties van variabelen volgens waarschijnlijkheidsverdeling 3. Break-even analyses Boekhoudkundige BE: vaste kosten (inclusief afschrijvingen) = FK contributiemarge CM weliswaar zijn alle kosten gedekt, maar de opportuniteitskost van het geïnvesteerde geld is niet verrekend NPV break even: Omzet voorbij PV(KS) = investering OKS = (1 Tc) * (omzet kaskosten) + Tc * afschrijvingen (kaskosten = VK + FK) OKS = (1 Tc) * (omzet VK FK) + Tc * afschrijvingen??? OKS = (1 Tc) * (omzet * CM FK) + Tc * afschrijvingen NPV BE = omzet waarbij I = PV (KS) = An * KS met An = annuïteitsfactor I = An [(1 Tc) (omzet * CM FK) + Tc * afschrijvingen] I = An (1 Tc) omzet CM An (1 Tc) FK + An Tc afschrijvingen] Omzet = I + An (1 Tc) FK An Tc afschrijvingen An (1 Tc) CM 26

27 Toepassing: Blooper Industries (p. 217) PB = 4 jaar (geloven in de sint) 3 jaar en 3 maanden of 3.24 (niet geloven in de sint) DPB = 4.20 PI = 1.35 (NPV / initiële investering) Waarom is de recuperatie van het werkkapitaal niet belastbaar? Je maakt daar geen winst op, het is gewoon geld dat opnieuw ter beschikking komt. Door de volledige verkoopprijs te herinvesteren kunnen we de belasting gespreid in de tijd betalen volgens de afschrijvingsduur van de investering. 4. Operationele hefboomwerking = hefboom van vaste kosten Voorbeeld Project 1 Project 2 Groothandelaar in aardappelen dienstverlenend bedrijf: informatica FK FK VK 90% VK 10% CM 10% CM 90% BE BE Omzet Omzet BE BE Meeromzet Meeromzet * CM 10% * CM 90% Winst Winst Omzet Omzet BE BE Meeromzet Meeromzet * CM 10% * CM 90% Verlies Verlies Waarom kiezen we voor project 1? In het ergste geval valt het nog goed mee: als het fout gaat verlies je niet veel. Waarom kiezen we voor project 2? Als het echt goed gaat is er veel meer winst. 27

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen DE ROL VAN DE AANDELEN IN DE FINANCIERING VAN DE BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen V. Baugnet G. Wuyts Inleiding Bedrijven worden op lange

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2000-2001 Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

Steeds meer ondernemingen gaan over tot

Steeds meer ondernemingen gaan over tot Veertiendaags tijdschrift Jaargang 54 nr. 19 5 november 1999 ISSN 1374-2132 in dit nummer... De inkoop van eigen aandelen... 1 Het Britse pond en de EMU... 13 De inkoop van eigen aandelen Steeds meer ondernemingen

Nadere informatie

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1)

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) HOOFDSTUK 1: DE BANKBALANS Schema Bankbalans Actief Vaste activa: - Materieel - Financieel - Oprichtingskosten en immaterieel Effectenportefeuille: - Overheidspapier

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 3de bach TEW/HIR Financieel Managment Hoorcolleges - Deloof Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 162 4.00 EUR FINANCIEEL MANAGEMENT: HOORCOLLEGE 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Waardebepaling van een aandeel 3 2. Price/earnings 6 3. Indices als graadmeter

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming 1 Bron: Laveren E., Engelen P., Limère A. & Vandemaele S. (2002), Handboek Financieel beheer, Intersentia,1ste druk. Inleiding Het begrip kapitaalkost wordt

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

DIVIDENDBELEID EN INKOOP EIGEN AANDELEN. De theorie en de praktijk in Nederland 1

DIVIDENDBELEID EN INKOOP EIGEN AANDELEN. De theorie en de praktijk in Nederland 1 DIVIDENDBELEID EN INKOOP EIGEN AANDELEN De theorie en de praktijk in Nederland 1 Prof. dr. H. van Ees Dr. J.H. von Eije Dr. R.B.H. Hooghiemstra Mei 2008 Rijksuniversiteit Groningen 1 Deze rapportage betreft

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie