Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep subsidiëring Huizen van het Kind"

Transcriptie

1 Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning voorziet in de mogelijkheid van subsidiëring van samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind. Het besluit bepaalt dat de beslissing over een toekenning gebeurt na een oproep door Kind en Gezin. Voorts bepaalt het besluit dat de subsidie ten behoeve van een Huis van het Kind een algemene werkingssubsidie betreft welke dient aangewend te worden voor de organisatie van een aanbodsvorm (zie 6. Aanwending van de middelen). Het betreft een subsidie voor onbepaalde duur. Deze oproep geeft uitvoering aan voornoemd besluit. 2. Budgettaire verdeling Op de begroting van Kind en Gezin werd euro vrijgemaakt ten behoeve van subsidiëring van Huizen van het Kind. Teneinde in elke provincie en in een verhouding centrumsteden/andere gemeenten Huizen van het Kind te kunnen subsidiëren, wordt op basis van het aantal minderjarigen en het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin, in een provinciale spreiding voorzien van middelen en wordt er rekening gehouden met de verhouding centrumsteden/andere gemeenten. Gezien de berekeningswijze van de subsidies op basis van het werkingsgebied van elk Huis van het Kind (zie 3. Berekening van de subsidie per werkingsgebied Huis van het Kind ) kan echter binnen bepaalde marges van deze provinciale verdeling afgeweken worden. 3. Berekening van de subsidie per werkingsgebied Huis van het Kind Het besluit bepaalt dat de berekening van de subsidie rekening houdt met : Het aantal minderjarigen in het werkingsgebied van het Huis van het Kind, met uitzondering van het Brussel Hoofdstedelijk gewest waar 30% van het aantal minderjarigen in rekening genomen wordt; Het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in dat werkingsgebied. Het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in het werkingsgebied van het Huis van het Kind wordt bepaald door middel van een samengestelde indicator op basis van volgende gegevens: Het aantal minderjarigen rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten opzichte van het totaal aantal minderjarigen; Het aantal minderjarigen in een eenoudergezin ten opzichte van het totaal aantal minderjarigen; De kansarmoede-index van Kind en Gezin. Voor een overzicht van de berekening per gemeente: zie bijlage.

2 4. Aanvragen Aanvraagformulieren Aanvragen dienen te gebeuren via het door Kind en Gezin ter beschikking gestelde formulier en kan gedownload worden via Indien het ter beschikking gestelde formulier niet gebruikt wordt of niet volledig is ingevuld zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard en niet verder behandeld worden. Indieningsperiode Aanvragen dienen uiterlijk op 31 juli 2014 aangetekend te worden verstuurd aan: Kind en Gezin Dossierbeheer Huizen van het Kind Hallepoortlaan Brussel De postdatum geldt als bewijs. 5. Beslissingskader Fase A: onderzoek van de ontvankelijkheid Volgende elementen worden steeds nagegaan: Is de aanvraag aangetekend verstuurd Is de aanvraag tijdig ingediend Is het formulier volledig ingevuld Is de aanvraag ondertekend In het geval het samenwerkingsverband een vzw is: is een bijlage toegevoegd met daarin de samenstelling van een vzw Indien één van de volgende elementen de toets door Kind en Gezin niet doorstaat zal de aanvraag onontvankelijk verklaard worden en niet verder behandeld worden. Kind en Gezin brengt de aanvrager binnen de dertig dagen na postdatum op de hoogte van het al dan niet ontvankelijk zijn van de aanvraag. Fase B: schifting van de aanvragen In deze fase wordt bekeken welke aanvragen voldoen aan de subsidievoorwaarden. Concreet worden volgende zaken onderzocht: Het werkingsgebied Kind en Gezin onderzoekt of het voorstel van werkingsgebied conform is de bepalingen van artikel 8, 2 van het besluit, met name: o o o Het werkingsgebied dient uniek te zijn. Er mag dus geen overlap zijn tussen het werkingsgebied van verschillende Huizen van het Kind. Het werkingsgebied dient intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk te zijn Het werkingsgebied mag de zorgregio niveau kleine stad niet overstijgen.

3 Het in het samenwerkingsverband aanwezige aanbod Kind en Gezin onderzoekt of aan de minimale voorwaarden met betrekking tot het aanbod is voldaan, met name: o o o De bepaling met betrekking tot de consultatiebureaus Of er minimaal twee andere vormen van aanbod aanwezig zijn Of het door Kind en Gezin erkend of gesubsidieerd aanbod aangesloten is o Of de minimale drie pijlers (preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en acties ter bevordering van sociale cohesie en ontmoeting) aanwezig zijn. De engagementen te realiseren binnen de 2 jaar Kind en Gezin toetst of het samenwerkingsverband het engagement aangaat om binnen de 2 jaar na toekenning van de subsidie de engagementen uit artikel 14 punt 4 van het besluit van de Vlaamse Regering te realiseren. Fase C: Beoordelen en rangordenen van de aanvragen De aanvragen die voldoen aan de subsidievoorwaarden worden beoordeeld op onderstaande vergelijkingscriteria. Er wordt beoordeeld op welke wijze en in welke mate het samenwerkingsverband voldoet aan de bepaling zoals opgenomen in artikel 14, paragraaf 1, punt 4c, van het decreet houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. Meer concreet moet uit de beschrijving blijken in welke mate en op welke wijze het Huis van het Kind: zich niet alleen richt tot de gebruikers die het Huis van het Kind al bereikt, maar ook gericht acties onderneemt ten aanzien van de gebruikers die nog niet bereikt worden; overlap tussen het aanbod van verschillende actoren wegwerkt; lokale lacunes in het aanbod preventieve gezinsondersteuning aanpakt door de middelen van de verschillende actoren te bundelen; concrete initiatieven neemt om gebruikersparticipatie structureel en maximaal te verankeren binnen het Huis van het Kind; zorgafstemming organiseert voor individuele gebruikers; voorziet in middelen voor onder andere coördinatie en kwaliteitsbevordering van het aanbod ondergebracht in het Huis van het Kind. Op elk van de criteria wordt een score gegeven op 20 punten. Bij de quotering van elk van de criteria houdt Kind en Gezin rekening met de concrete realisaties en de planmatigheid. Daarnaast is er een score op 20 voor de coherentie en doelmatigheid van het geheel van de omschreven criteria. Fase D: Sortering per provincie en verhouding centrumstad/andere gemeenten Gezien de provinciale spreiding van middelen worden de aanvragen eerst per provincie gesorteerd en daarbinnen in de verhouding centrumstad/andere gemeenten en vervolgens volgens hun score. Fase E: Budgettaire toets Indien de rangorde binnen de provincie en de verdeling centrumstad/andere gemeenten de budgettaire ruimte overschrijdt kan de administratie een herschikking van de aanvragen doorvoeren. Fase F: Beslissing door de administrateur-generaal Wanneer doorheen deze 5 fasen het gehele toekenningsvoorstel uitgebalanceerd werd opgebouwd, zal het voor beslissing aan de administrateur-generaal van Kind en Gezin worden voorgelegd.

4 6. Aanwending van de middelen De subsidie geldt als een algemene werkingssubsidie en dient aangewend te worden voor de organisatie van een aanbodsvorm zoals deze omschreven zijn in het besluit. Een aanbodsvorm is de wijze waarop, met het oog op de omschreven doelstellingen (zie de beschrijving van de doelstellingen hieronder) een welbepaalde combinatie van opdrachten (zie de beschrijving van de opdrachten hieronder) uitgevoerd wordt. De aanbodsvorm waartoe de middelen zullen aangewend worden, moet niet aangegeven worden bij de aanvraag. Wel zal er een jaarlijkse rapportering gevraagd worden mbt de aanwending van de middelen. Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen bestaat uit de uitvoering van minstens een van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de volgende doelgroepen: 1 opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen: a) in basisondersteuning voorzien om de opvoeding te verrijken; b) ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen; c) ondersteuning bieden bij opvoedingsproblemen; d) opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen vroegtijdig detecteren, en gericht doorverwijzen indien nodig; e) ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen. 2 opdrachten ten aanzien van actoren: a) sensibiliseren inzake het belang van opvoedingsondersteuning; b) e xpertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind. Bij het vervullen van de opdrachten worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 1 de ontwikkelingskansen van kinderen versterken; 2 de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken; 3 de spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen; 4 het sociale netwerk van gezinnen versterken; 5 bijdragen tot de profilering van opvoedingsondersteuning als een laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod. Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen bestaat uit de uitvoering van minstens een van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de volgende doelgroepen: 1 opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen: a) de ontmoeting van kinderen en aanstaande gezinnen en opvoedingsverantwoordelijken faciliteren en stimuleren; b) inzetten op spel, interactie en taalontwikkeling; c) ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen.

5 2 opdrachten ten aanzien van actoren: a) sensibiliseren inzake het belang van spel en ontmoeting; b) expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind. Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na: 1 bijdragen tot de socialisatie en ontwikkelingsstimulering van kinderen; 2 de vaardigheden en de draagkracht van opvoedingsverantwoordelijken versterken; 3 het sociale netwerk van gezinnen versterken; 4 de sociale cohesie bevorderen. Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Onder ambulant wordt verstaan dat de ondersteuning hoofdzakelijk in de setting van de organisator aangeboden wordt. Een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen bestaat uit de uitvoering van minstens een van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de volgende doelgroepen: 1 opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie: a) de gezinnen op een duurzame wijze bereiken; b) laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden; c) ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen; 2 opdrachten ten aanzien van actoren: a) sensibiliseren inzake drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen; b) structurele knelpunten of tekorten signaleren waardoor gezinnen beknot worden in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen; c) expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind. Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie: 1 de ontwikkelingskansen van kinderen versterken; 2 de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken; 3 de spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen; 4 het sociale netwerk van gezinnen versterken; 5 bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding, en die ontwikkeling positief beïnvloeden.

6 Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen Onder mobiel wordt verstaan dat de ondersteuning hoofdzakelijk aangeboden wordt in de thuiscontext, of vertrekkende vanuit de thuiscontext. Een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen bestaat uit de uitvoering van minstens een van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de volgende doelgroepen: 1 opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie: a) laagdrempelige, integrale en mobiele ondersteuning bieden; b) ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen; 2 opdrachten ten aanzien van actoren: a) sensibiliseren inzake de drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen; b) structurele knelpunten of tekorten signaleren waardoor gezinnen beknot worden in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen; c) expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind. Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie: 1 de ontwikkelingskansen van kinderen versterken; 2 de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken; 3 de spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen; 4 het sociale netwerk van gezinnen versterken; 5 bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding, en die ontwikkeling positief beïnvloeden. Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de versterking van onderwijskansen Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen om onderwijskansen te versterken, bestaat uit de uitvoering van minstens een van de volgende opdrachten met betrekking tot elk van de volgende doelgroepen: 1 opdrachten ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie: a) de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van de kinderen stimuleren; b) de opvoedingsverantwoordelijken ondersteunen bij de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van de kinderen; c) ondersteuning bieden bij spel en taalontwikkeling en de interactie tussen de opvoedingsverantwoordelijken en de kinderen stimuleren; d) ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere ondersteuningsbronnen; 2 opdrachten ten aanzien van actoren: a) sensibiliseren inzake het belang van voor- en vroegschoolse ontwikkeling; b) structurele knelpunten of tekorten waardoor de voor- en vroegschoolse ontwikkeling wordt bemoeilijkt, signaleren; c) expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind.

7 Een organisator streeft bij het vervullen van de opdrachten de volgende doelstellingen na ten aanzien van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie: 1 de onderwijskansen van de kinderen versterken; 2 de vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken; 3 het sociale netwerk van gezinnen versterken; 4 bijdragen tot een gezamenlijke inzet om de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van kinderen te versterken, en die ontwikkeling positief beïnvloeden.

8 BIJLAGE : subsidiebedragen per gemeente Onder voorbehoud van meer definitieve cijfergegevens Afhankelijk van de omvang van het werkingsgebied van elk Huis van het Kind (intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk) Middelen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ,81 AARTSELAAR 5.029,52 ANTWERPEN ,60 BOECHOUT 5.156,27 BOOM 7.850,43 BORSBEEK 3.822,80 BRASSCHAAT ,36 BRECHT ,57 EDEGEM 7.504,69 ESSEN 7.568,84 HEMIKSEM 4.678,73 HOVE 3.360,50 KALMTHOUT 7.450,37 KAPELLEN 9.900,91 KONTICH 8.495,90 LINT 3.672,12 MORTSEL ,11 NIEL 4.241,95 RANST 7.218,73 RUMST 5.980,56 SCHELLE 3.392,06 SCHILDE 7.092,92 SCHOTEN ,25 STABROEK 7.360,63 WIJNEGEM 3.279,74 WOMMELGEM 4.799,89 WUUSTWEZEL 8.355,97 ZANDHOVEN 4.556,85 ZOERSEL 8.269,37 ZWIJNDRECHT 6.993,74 MALLE 6.007,07 BERLAAR 4.161,28 BONHEIDEN 5.526,22 BORNEM 8.006,08 DUFFEL 6.638,68 HEIST-OP-DEN-BERG ,94 LIER ,36 MECHELEN ,58 NIJLEN 8.460,22

9 PUTTE 6.089,13 PUURS 6.781,32 SINT-AMANDS 3.355,41 SINT-KATELIJNE-WAVER 8.183,52 WILLEBROEK ,62 ARENDONK 5.562,14 BAARLE-HERTOG 1.131,67 BALEN 8.276,08 BEERSE 7.348,87 DESSEL 3.697,14 GEEL ,28 GROBBENDONK 4.166,24 HERENTALS 9.533,31 HERENTHOUT 3.159,82 HERSELT 5.127,37 HOOGSTRATEN 8.088,46 HULSHOUT 3.812,13 KASTERLEE 6.880,32 LILLE 6.431,01 MEERHOUT 3.572,80 MERKSPLAS 3.494,67 MOL ,45 OLEN 4.740,61 OUD-TURNHOUT 4.879,76 RAVELS 5.892,32 RETIE 4.385,16 RIJKEVORSEL 4.961,69 TURNHOUT ,43 VORSELAAR 2.894,73 VOSSELAAR 4.192,79 WESTERLO 9.328,53 LAAKDAL 5.682,86 ASSE ,02 BEERSEL ,11 BEVER 987,73 DILBEEK ,08 GALMAARDEN 3.515,60 GOOIK 3.661,46 GRIMBERGEN ,99 HALLE ,65 HERNE 2.691,69 HOEILAART 4.875,36 KAMPENHOUT 4.828,48

10 KAPELLE-OP-DEN-BOS 3.525,77 LIEDEKERKE 5.066,14 LONDERZEEL 6.958,26 MACHELEN 6.806,88 MEISE 7.401,69 MERCHTEM 6.242,46 OPWIJK 5.870,04 OVERIJSE ,42 PEPINGEN 1.916,84 SINT-PIETERS-LEEUW ,61 STEENOKKERZEEL 4.965,67 TERNAT 6.044,91 VILVOORDE ,43 ZAVENTEM ,19 ZEMST 9.305,40 ROOSDAAL 4.736,84 DROGENBOS 2.282,50 KRAAINEM 6.041,60 LINKEBEEK 2.112,47 SINT-GENESIUS-RODE 8.314,32 WEMMEL 6.644,59 WEZEMBEEK-OPPEM 6.328,80 LENNIK 3.426,18 AFFLIGEM 5.369,17 AARSCHOT 9.699,60 BEGIJNENDIJK 3.648,00 BEKKEVOORT 2.345,88 BERTEM 4.343,23 BIERBEEK 4.161,43 BOORTMEERBEEK 4.858,40 BOUTERSEM 3.421,78 DIEST 8.416,60 GEETBETS 2.160,50 HAACHT 5.980,04 HERENT 8.906,21 HOEGAARDEN 2.929,64 HOLSBEEK 4.293,64 HULDENBERG 4.124,35 KEERBERGEN 5.002,44 KORTENAKEN 2.942,67 KORTENBERG 8.413,90 LANDEN 6.026,86 LEUVEN ,94 LUBBEEK 5.498,93 OUD-HEVERLEE 4.601,22 ROTSELAAR 6.520,79 TERVUREN 9.984,00 TIENEN ,50 TREMELO 5.602,50

11 ZOUTLEEUW 2.953,11 LINTER 2.664,68 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 7.791,95 TIELT-WINGE 5.231,81 GLABBEEK 2.184,36 BEERNEM 5.935,05 BLANKENBERGE 5.567,43 BRUGGE ,93 DAMME 3.979,17 JABBEKE 5.531,11 OOSTKAMP 9.170,02 TORHOUT 7.369,16 ZEDELGEM 9.135,82 ZUIENKERKE 1.046,47 KNOKKE-HEIST 8.846,78 DIKSMUIDE 6.537,55 HOUTHULST 4.100,55 KOEKELARE 3.248,61 KORTEMARK 4.738,67 LO-RENINGE 1.451,74 IEPER ,63 MESEN 435,94 POPERINGE 8.235,21 WERVIK 7.751,61 ZONNEBEKE 5.346,31 HEUVELLAND 3.287,94 LANGEMARK-POELKAPELLE 3.503,19 VLETEREN 1.603,18 ANZEGEM 5.991,14 AVELGEM 3.760,04 DEERLIJK 4.483,13 HARELBEKE ,67 KORTRIJK ,24 KUURNE 5.083,80 LENDELEDE 2.178,31 MENEN ,00 WAREGEM ,34 WEVELGEM ,88 ZWEVEGEM 9.660,56 SPIERE-HELKIJN 1.028,19 BREDENE 6.406,54 GISTEL 4.936,37 ICHTEGEM 5.604,37 MIDDELKERKE 5.642,38 OOSTENDE ,95 OUDENBURG 3.414,71 DE HAAN 3.612,71 HOOGLEDE 4.099,31 INGELMUNSTER 4.173,03

12 IZEGEM ,19 LEDEGEM 3.962,47 LICHTERVELDE 3.477,67 MOORSLEDE 4.295,10 ROESELARE ,36 STADEN 4.443,12 DENTERGEM 3.521,76 MEULEBEKE 4.337,64 OOSTROZEBEKE 3.131,51 PITTEM 2.771,64 RUISELEDE 1.988,91 TIELT 6.399,22 WIELSBEKE 4.076,00 WINGENE 5.910,38 ARDOOIE 3.378,37 ALVERINGEM 2.308,26 DE PANNE 3.333,25 KOKSIJDE 5.386,15 NIEUWPOORT 3.174,40 VEURNE 4.261,18 AALST ,72 DENDERLEEUW 7.908,94 GERAARDSBERGEN ,85 HAALTERT 6.465,13 HERZELE 6.691,29 LEDE 6.993,95 NINOVE ,58 SINT-LIEVENS-HOUTEM 3.943,70 ZOTTEGEM 8.915,27 ERPE-MERE 7.056,27 BERLARE 5.851,34 BUGGENHOUT 5.673,85 DENDERMONDE ,39 HAMME ,62 LAARNE 4.652,07 LEBBEKE 7.507,05 WAASMUNSTER 4.142,38 WETTEREN 9.016,99 WICHELEN 4.236,22 ZELE 8.979,19 ASSENEDE 5.197,48 EEKLO 7.763,09 KAPRIJKE 2.433,84 MALDEGEM 8.937,04 SINT-LAUREINS 2.409,12 ZELZATE 4.797,59 AALTER 8.047,26 DEINZE ,85

13 DE PINTE 3.984,47 DESTELBERGEN 6.734,64 EVERGEM ,14 GAVERE 4.818,16 GENT ,32 KNESSELARE 3.245,04 LOCHRISTI 9.265,58 LOVENDEGEM 3.592,06 MELLE 4.425,03 MERELBEKE 9.464,41 MOERBEKE 2.535,77 NAZARETH 4.353,18 NEVELE 4.991,92 OOSTERZELE 5.489,95 SINT-MARTENS-LATEM 3.121,56 WAARSCHOOT 2.918,55 WACHTEBEKE 2.964,43 ZOMERGEM 3.088,36 ZULTE 6.200,77 KRUISHOUTEM 3.280,60 OUDENAARDE ,88 RONSE ,26 ZINGEM 3.129,69 BRAKEL 5.445,35 KLUISBERGEN 2.795,21 WORTEGEM-PETEGEM 2.572,93 HOREBEKE 856,72 LIERDE 2.606,96 MAARKEDAL 2.485,88 ZWALM 3.348,49 BEVEREN ,39 KRUIBEKE 6.802,98 LOKEREN ,17 SINT-GILLIS-WAAS 8.150,99 SINT-NIKLAAS ,43 STEKENE 7.001,83 TEMSE ,10 AS 3.245,44 BERINGEN ,15 DIEPENBEEK 7.083,21 GENK ,63 GINGELOM 3.351,84 HALEN 3.633,06 HASSELT ,29 HERK-DE-STAD 4.727,93 LEOPOLDSBURG 5.880,68 LUMMEN 5.282,79 NIEUWERKERKEN 2.445,60

14 OPGLABBEEK 4.333,49 SINT-TRUIDEN ,95 TESSENDERLO 7.103,51 ZONHOVEN 8.150,80 ZUTENDAAL 2.567,31 HAM 4.177,29 HEUSDEN-ZOLDER ,65 BOCHOLT 4.850,72 BREE 5.665,84 KINROOI 4.796,49 LOMMEL ,78 MAASEIK 9.471,97 NEERPELT 6.278,39 OVERPELT 5.597,15 PEER 6.262,19 HAMONT-ACHEL 5.482,51 HECHTEL 4.712,20 HOUTHALEN-HELCHTEREN ,05 MEEUWEN-GRUITRODE 5.129,16 DILSEN-STOKKEM 8.001,76 ALKEN 4.363,44 BILZEN ,14 BORGLOON 3.606,37 HEERS 2.639,44 HERSTAPPE 20,80 HOESELT 3.668,84 KORTESSEM 3.087,04 LANAKEN 9.052,87 RIEMST 5.940,53 TONGEREN ,10 WELLEN 2.749,82 MAASMECHELEN ,35 VOEREN 1.557,94

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Cultuurcentrum Gegevens cultuurcentrum beschikbaar vanaf VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 Cultuurcentrum Brussel 2014 AALST OPENBARE

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Publicatie : 2013-11-14 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken 4 NOVEMBER 2013. - Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen DATUM: 30.09.2009 TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V Gemeentebesturen 1)Aalst 2)Aalter 3)Aarschot 4)Aartselaar 5)Affligem 6)Alken 7)Alveringem 8)Anzegem 9)Arendonk 10)Asse 11)Assenede 12)Avelgem 13)Baarle-Hertog

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2013-2014 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS CRKLO-schooldossiers, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Provincie Antwerpen 1. Aartselaar. 1-7. Antwerpen. 8-11. Antwerpen

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016)

Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) Capaciteit van de opvang in Vlaanderen en Brussel (oktober 2016) De bron van deze gegevens is Fedasil. Het betreft de capaciteit op 31 oktober 2016, die bedroeg voor Vlaanderen en Brussel op dat moment

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Streekbeleid - Projecten Het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie vrijdag 8 juli 2016 Provincie Antwerpen 73 partners Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht Gemeente/stad Essen Gemeente/stad

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2013-2014 Afdeling Studietoelagen PP/SDV 3-12-2014 Afdeling Studietoelagen PP/SDV

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen Selecteer de beginletter van de gemeente die u zoekt. A - B - D - E - G - H - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V W - Z A Gemeente: Anzegem Gemeente: Ardooie Gemeente: Asse B Gemeente: Beersel Gemeente:

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie

Het belangrijkste waar u momenteel rekening mee moet houden zijn de volgende zaken:

Het belangrijkste waar u momenteel rekening mee moet houden zijn de volgende zaken: Invullen rubriek zorgbemiddelingsvergaderingen: Vanaf heden moeten contactpersonen zelf de zorgbemiddelingsvergadering van hun zorgvragers gaan bepalen en invullen op de applicatie zorgregie. Het gaat

Nadere informatie

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren

Feestdag Vlaamse Gemeenschap - Gemeentelijke vrijstelling betaald parkeren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 268 van CHRIS JANSSENS datum: 21 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 57722 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 4313 [C 2006/36544] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere

Nadere informatie

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van!

Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Voorstel indeling Eerstelijnszones. Een nieuwe eerstelijnszorg in Vlaanderen: we maken er samen werk van! Versie: 09.03.2017 Prof Jan De Maeseneer Pagina 1 van 22 Inleiding. De territoriale indeling van

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere

België: een mega-agglomeratie en veel kleinere BERICHT België: een mega-agglomeratie en veel kleinere Op 1 januari 2011, de referentiedatum van de Census in België, bedroeg het totale aantal agglomeraties 20.768. Een "agglomeratie", ook "lokaliteit"

Nadere informatie

Vlaanderen is energie

Vlaanderen is energie Vlaanderen is energie Energielening tot 10.000 euro voor energiebesparende investeringen Renovatie en nieuwbouw VLAAMS www.energiesparen.be ENERGIEAGENTSCHAP Een vraagje voor de Vlaamse overheid? Bel 1700

Nadere informatie

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 0205097392

Nadere informatie

40045 Gemeente Bree Bree 44, , , , , , Gemeente Brugge Brugge 221,

40045 Gemeente Bree Bree 44, , , , , , Gemeente Brugge Brugge 221, Totaal premie en Totaal gescobijdrageverminderingen 2013 gescobijdragevermindering Projectnummer Plaatselijk Bestuur Gemeente Arbeidscoëf 2013 Totaal loonpremies 2013 (A) (B) (A+B) RP = 95% (A+B) Bedrag

Nadere informatie

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen CD&V 2012 van iedereen inbegrepen naar daden inbegrepen 8000 kandidaten 351 provinciekandidaten 25% jongeren 15% senioren 99 vrouwelijke lijsttrekkers 3600 vrouwelijke kandidaten 127 kandidaten van allochtone

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie woensdag 22 maart 2017 Provincie Antwerpen 73 partners VZW - Cirkant VZW - SPK Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht Gemeente/stad Essen

Nadere informatie

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES De sterkste media voor talent in eigen streek PRAKTISCHE INFORMATIE 1. Hoe formaat en prijs berekenen? Formaat = hoogte (in mm) x breedte (in kolommen) x eenheidsprijs

Nadere informatie

Aantal ritten in vraagafhankelijk geregeld vervoer (belbussen)

Aantal ritten in vraagafhankelijk geregeld vervoer (belbussen) Aantal ritten in vraagafhankelijk geregeld vervoer (belbussen) Art. 39. De VVM geeft per gebied van vraagafhankelijk geregeld vervoer het aantal theoretisch vastgestelde en het aantal effectief ritten

Nadere informatie

Het varkensloket Scheldeweg Melle

Het varkensloket Scheldeweg Melle Het varkensloket Scheldeweg 68 9090 Melle 09 272 26 67 info@varkensloket.be Vraag: Ik ben landbouwer en de laatste jaren hebben wij het moeilijk door de crisis in de sector. Bovendien hebben wij boetes

Nadere informatie

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen Provincie Antwerpen Zorgregio Antwerpen - Referentiepersoon: Karen Smets (edwina@thurman.be) (kinesitherapeut) - Steden en gemeenten: stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen,

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2010-2011 en 2011-2012 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 20-7-2012 Afdeling Studietoelagen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 16 december 2015

Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum nota: 8 januari 2016 Inleiding Deze

Nadere informatie

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900 Naam gemeente Logo Straat Nummer Postcode Antwerpen Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Borsbeek Antwerpen de Robianostraat 64 2150 Brasschaat Antwerpen Bredabaan 407 2930 Brecht Antwerpen Gemeentepark 1

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT FEBRUARI 2017/ GRONDEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Lokale besturen

MANAGEMENTRAPPORT FEBRUARI 2017/ GRONDEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Lokale besturen MANAGEMENTRAPPORT FEBRUARI 2017/ GRONDEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Lokale besturen Een goed zicht op de eigendomsstructuur van overheidsgronden is essentieel voor de realisatie van elk ruimtelijk

Nadere informatie

Dé partner voor een converserende overheid!

Dé partner voor een converserende overheid! Dé partner voor een converserende overheid! Uw praktische hulp Praktijkvoorbeelden Transparantie troef! Uw ideale maten en gewichten? Opdrachten die Vlaamse Post Geen kleine lettertjes bij Vlaamse Post.

Nadere informatie

Recapitulatif type de gaz naturel (Haute- ou Basse calorie) version 28 mars 2013 Commune Code Postal Section de commune Gestionnaire de reseau de distribution Type de gaz naturel Aalst 9300 Aalst INTERGEM

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Online regionale tarieven Q1 2017

Online regionale tarieven Q1 2017 Online regionale tarieven Q1 2017 Innovaties Het klinkt stilaan als een cliché: de wereld rondom ons verandert in sneltempo. De consument heeft meer dan ooit de touwtjes in handen en gaat zelf actief op

Nadere informatie

Welkom op deze netwerkdag Chronische Zorg. 21 maart 2015

Welkom op deze netwerkdag Chronische Zorg. 21 maart 2015 Welkom op deze netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Introductie & situering Gunther D hanis 21 maart 2015 Historiek Toename aantal chronische zieken Kwaliteitsvolle zorg: zal met het huidig gezondheidsorganisatie-model

Nadere informatie