2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Jaarverslag 2013

4 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp Woonbond en diverse andere organisaties doen oproep aan kabinet voor ander beleid Regiosymposium Friesland over toekomst huurdersorganisaties Maart Petitie met ruim handtekeningen tegen huurbeleid wordt aangeboden aan Eerste Kamer Eerste Kamer gaat akkoord met huurbeleid minister Blok Tweede Kamer stemt in met wetswijzigingen tijdelijke verhuur Meldpunt Ventilatie van start April Meldpunt Huurverhoging van start Woonbond dient handhavingsverzoek in bij College Bescherming Persoonsgegevens Mei Voorlichtingsbijeenkomsten over huurbeleid Analyse Meldpunt Huurverhoging aangeboden aan minister Blok Novelle herziening Woningwet lekt uit Juni Landelijk symposium in Utrecht over sociale media Rechtbank doet uitspraak over asr Weert, waaruit blijkt dat ook commerciële verhuurders zich aan Overlegwet moeten houden Eerste Kamer neemt Warmtewet aan, die op 1 januari 2014 van kracht wordt

5 Jaarverslag 2013 Juli Nieuw huurbeleid met inkomensafhankelijke huurverhoging wordt van kracht Woonbond reageert kritisch op plan staatssecretaris Teeven om gefinancierde rechtsbijstand voor huurders af te schaffen Augustus Rigo-rapport (in opdracht Woonbond) over woonlasten en armoede verschijnt Aedes sluit deal met minister Blok over verhuurdersheffing September Ondertekening Energieakkoord voor duurzame groei, o.a. door Woonbond Woonbond houdt pleidooi voor actieplan wonen en zorg Rigo-rapport Toekomstverkenning Woonbond verschijnt Oktober Week van de Energierekening Symposium regio Zuid in Eindhoven over huurbeleid Woonbond neemt deel aan iut-congres in Krakau November Symposium regio Noord-Oost in Zwolle over mix aan onderwerpen Tweede Kamer neemt motie aan om inkomensgrens voor corporatiewoningen te verhogen naar ,- Landelijke lsa-bewonersdag in Eindhoven Landelijk symposium in Utrecht over woonlasten December De Woonbond vertegenwoordigt 52,8 procent van de huurders in Nederland

6 Nederlandse Woonbond Afkortingen amvb Algemene maatregel van bestuur awbz Algemene wet bijzondere ziektekosten bbsh Besluit beheer sociale huursector bzk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties cecodhas Comité Européen de Coordination de l Habitat Social cfv Centraal Fonds Volkshuisvesting daeb Diensten van Algemeen Economisch Belang dg Directeur Generaal dubo Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen ec Europese Commissie epbd Energy Performance Building Directive eu Europese Unie fnv Federatie Nederlandse Vakbeweging iut International Union of Tenants ivbn Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland kwh Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector loc Landelijke Organisatie Cliëntenraden lsa Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (nieuwe naam sinds november 2013) pego pv ser veh vng vr vtw vve vws wb wif wka wmcz wmo wohv wsw wws zbo Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving Provinciale Vergadering Sociaal Economische Raad Vereniging Eigen Huis Vereniging Nederlandse Gemeenten Verenigingsraad Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Vereniging van Eigenaren Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Afdeling Wonen en Bouwen van het ministerie van bzk Wooninvesteringsfonds Woonbond Kennis- en Adviescentrum Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (de Overlegwet) Waarborgfonds Sociale Woningbouw Woningwaarderingsstelsel Zelfstandig Bestuursorgaan

7 Jaarverslag 2013 Speerpunten uit het meerjarenbeleidsplan De Vereniging Nederlandse Woonbond Verhoging organisatiegraad met 1 procentpunt per jaar. Versterken van het democratisch functioneren van de vereniging. Actief beleid op instroom, diversiteit en kwaliteit van kaderleden. (Toegang tot) de woningmarkt Streven naar een integraal hervormingsplan voor huur- en koopsector. Bevorderen slaagkansen huurders op de woningmarkt, met specifieke aandacht voor middeninkomens, jongeren/starters en ouderen met een zorgvraag. Woonbond als partij Jaarlijks kaders en speerpunten voor wenselijk huurbeleid binnen de Vereniging vaststellen: introductie van het huurvoorwaardenbeleid. Vertaling van het landelijke huurvoorwaardenbeleid naar lokaal niveau. Verbeteren van de positie van de lidorganisaties in de lokale en regionale belangenbehartiging. Zeggenschap Versterking van huurdersorganisaties. Vergroting van de betrokkenheid van huurders bij gemeentelijk woonbeleid (woonvisie, prestatieafspraken, planvorming bij krimp, wijkaanpak en herstructurering, woonruimteverdeling). Stimuleren van nieuwe vormen van participatie en deze verbinden met de formele zeggenschap. Woonlasten en betaalbaarheid De Woonbond streeft naar een gematigd huurbeleid, lagere woonlasten en naar een gelijke behandeling van huurders en kopers. De Woonbond ontwikkelt een brede visie op de totale woonlasten (integrale woonlastenbenadering). Energiebesparing Beheersbare woonlasten voor huurders. Energiezuinige woningen; betere kwaliteit en gezonder binnenmilieu. Herijking van het convenant Energiebesparing Corporatiesector met bijzondere aandacht voor woonlastenbeheersing, lange termijn visie en lokale aanbevelingen voor prestatieafspraken en duurzame energie. Z.o.z.

8 Nederlandse Woonbond Wonen en zorg Versterken van de positie van huurders die zijn aangewezen op zorgvoorzieningen. Realiseren van goede randvoorwaarden bij het scheiden van wonen en zorg (bevordering keuzevrijheid en acceptabele woonlasten). Huurders in zorgcomplexen moeten dezelfde rechten krijgen als andere huurders. Europa De Woonbond is actief lid van de International Union of Tenants (iut). Doorgaan met de lobby in Brussel, gericht op behoud van het brede, universele karakter van de Nederlandse volkshuisvesting. Beïnvloeden van de Europese regelgeving op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid, zodanig dat investeringen in energiezuinigheid van woningen worden gestimuleerd. 6

9 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord De Vereniging Een sterke vereniging Ledengroei 13 Kaderdag 13 Ledenontwikkeling (grafiek) 13 Actievergadering Huuralarm 14 Actie Huuralarm 14 Een actieve vereniging Symposium Succes met sociale media in het huurderswerk 15 Regiosymposium Zuid Invloed op huurbeleid 15 Themabijeenkomsten Regio West 17 Regiosymposia Noord-Oost 17 Versterking huurdersorganisaties 17 Toekomstverkenning rigo 17 Dienstverlening en ondersteuning leden Bladen en brochures 17 Website 18 Consulenten 18 Commerciële huursector 19 Kadertrainingen 19 Huurderslijn 19 2 Beleid en belangenbehartiging De woonbond als partij Overleg met het ministerie van bzk 21 Deal tussen Aedes en Kabinet 21 Woonlasten en betaalbaarheid Betaalbaarheidscheck 22 Woonakkoord 22 Wetsvoorstel gluurverhoging 23 Actie Huuralarm op 5 maart 23 Voortzetting Actie Huuralarm 23 Adviezen huurdersorganisaties 24 Handhavingsverzoek cbp en oordeel Nationale ombudsman 24 Hardheidsclausule chronisch zieken en gehandicapten 24 Meldpunt Huurverhoging 25 Verhuurdersheffing 25 Wijziging woningwaarderingsstelsel 25 Huurcommissie 26 Inflatie (te) hoog door sterke huurstijging 26 Steeds meer huurders in armoede door kabinetsbeleid 26 Regiosessies over servicekosten 26 (Toegang tot) de woningmarkt Tijdelijke verhuur 27 Nog meer tijdelijke verhuur 27 Erkenning rechtspositie van anti-kraakbewoners 27 Novelle Woningwet 27 Versoepeling regels verkoop corporatiewoningen 27 Verhoging toewijzingsgrens corporatiewoningen 28 Rechtsbijstand voor huurders onder druk 28 Zeggenschap Betrokkenheid huurders bij prestatieafspraken 28 Gewonnen rechtszaak: erkenning adviesrecht bij wijziging huurbeleid 29

10 Nederlandse Woonbond Uitspraken Geschillencommissie Overlegwet 29 Landelijke Bewonersdag lsa 29 Energiebesparing Convenant Energiebesparing huursector 30 Ser Energieakkoord 30 Warmtewet 30 Energielabel 30 Klimaatstraatfeest 30 Informatiepunt Ventilatie 31 Energiecoaches 31 Roadshow tijdens Week van de Energierekening 31 Symposium woonlasten 31 Particuliere verhuurders 32 Wonen en zorg Pleidooi voor actieplan 32 Meer belangstelling voor wonen en zorg 32 Europa Bemoeienis eu met nationale woningmarkten 33 Europarlement roept op tot investeringen in volkshuisvesting 33 Projecturen Projecturen 2013 (tabel) 33 Directieoverleg 35 Werkoverleg regioteams 36 Werkoverleg ledenadministratie 36 Woonbonddagen/studiemiddagen 37 Verenigingsoverleg 37 Directie-Ondernemingsraad 37 Interne communicatie 37 Bestuur Financieël beleid Financieel resultaat Staat van baten en lasten 2013 (tabel) 39 Toelichting op het resultaat Toelichting op de baten 40 Toelichting op de lasten 40 Balans per 31 december (tabel) 41 Toekomstverwachting Begroting 2014 (tabel) 43 5 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Werkorganisatie en bestuur Personele ontwikkelingen Personeelsformatie 35 Personeelsformatie in fte s (tabel) 35 Salaris algemeen directeur en bestuursvergoedingen 35 Overleggen Bijlage: Verenigingsorganen Bestuur 46 Verenigingsraad 46 Provinciale Vergaderingen (voorzitters en vice-voorzitters) 47 Colofon... 48

11 Jaarverslag

12 10

13 Jaarverslag 2013 Voorwoord Het afgelopen jaar stond in het teken van de ingrijpende plannen voor de huursector van het kabinet Rutte ii. Hoewel het Woonakkoord de scherpe randjes ervan af haalde, bleven de forse (inkomensafhankelijke) huurverhogingen en de verhuurdersheffing op tafel. De Woonbond gaf met Actie Huuralarm stem aan de huurders in Nederland. Vele huurders en lidorganisaties, maar ook enkele woningcorporaties, hebben zich ingezet voor een succesvolle actie. Helaas is het niet gelukt om de extra huurverhogingen boven inflatie tegen te houden. De inkomensafhankelijke huurverhogingen werden ingevoerd per 1 juli. Dat betekende dat de Woonbond in de maanden mei en juli zich volop inzette om voorlichting te geven en huurders te ondersteunen die bezwaar wilden maken tegen de huurverhoging. De gevolgen van het huurbeleid van dit kabinet werden steeds duidelijker. Inkomens daalden, maar de huren stegen. Dit leidde tot een groeiende groep huurders die in armoede leeft. Eind augustus werden we opgeschrikt door een deal die Aedes met het Kabinet sloot. Aedes gaf het verzet tegen de verhuurdersheffing op in ruil voor een paar beperkte toezeggingen. De Woonbond heeft duidelijk gemaakt het zeer ongepast te vinden dat Aedes over de ruggen van huurders deze afspraken heeft gemaakt. De vereniging groeide ook in 2013 gestaag door. Met een organisatiegraad van bijna 53 procent versterkt de Woonbond zijn basis als landelijke belangenbehartiger. Tijdens de vele bijeenkomsten en activiteiten vinden levendige discussies plaats en wisselen leden onderling ervaringen uit. De toekomstverkenning die rigo voor de Woonbond heeft uitgevoerd, heeft bouwstenen opgeleverd, waarmee we de vereniging verder kunnen vernieuwen en kunnen bouwen aan de toekomst. Mei 2014, Jan Laurier (voorzitter) en Ronald Paping (directeur) Foto: Actievergadering Actie Huuralarm. Utrecht,

14 Hoofdstuk 1 De Vereniging 12

15 Jaarverslag 2013 Een sterke vereniging Ledengroei De Nederlandse Woonbond streeft ernaar een sterke vereniging te zijn met een hoge organisatiegraad, zodat we de belangen van huurders zo krachtig mogelijk kunnen behartigen. De doelstelling voor 2013 om een organisatiegraad van het aantal aangesloten woningen van 52 procent te realiseren, is ruimschoots gehaald. Op 31 december waren 525 organisaties lid van de Woonbond. Zij vertegenwoordigen woningen. Dit is 52,8 procent van de totale huurwoningvoorraad. Ook het aantal persoonlijke leden groeit. Eind december 2013 waren huurders persoonlijk lid. Een jaar eerder waren dat er Kaderdag Op 26 januari vond de jaarlijkse kaderdag plaats. Deze keer alleen een ochtend, omdat s middags de kaderleden bij de actievergadering Huuralarm aanwezig waren. De ochtend stond in het teken van de Toolkit Participatie en het werven van vrijwilligers. Vanuit het motto Leren van de buren deelde Thijs van Mierlo van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (lsa) (inmiddels veranderd in Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) zijn ervaringen over het vinden van vrijwilligers. In kleine groepjes werd gesproken over hoe men meer kartrekkers voor de huurdersbeweging kan mobiliseren. Ook binnen de Vereniging is de werving van actief kader van belang, om de deelname aan de overleggen te vergroten en vacatures op te vullen. Foto: Ruim 120 huurders waren naar het Woonbondsymposium over woonlasten gekomen, om geïnformeerd te worden en inspiratie op te doen over lokale woonlastenacties in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Utrecht, aantal lidorganisaties Ledenontwikkeling (stand per 31-12) aantal huurwoningen aantal leden : ? : : aantal lidorganisaties aantal leden aantal huurwoningen dat wordt vertegenwoordigd door lidorganisaties (vanaf invoering nieuw contributiebeleid 2001) 13

16 Nederlandse Woonbond Actievergadering Huuralarm Zo n 200 huurders kwamen zaterdagmiddag 26 januari naar de vergadering over Actie Huuralarm. Deze actie was al eind 2012 gestart, maar een sterk vervolg was nodig om de rampzalige plannen van de regering tegen te gaan. De stemming op de actievergadering was strijdbaar. De aanwezige huurdersorganisaties kondigden aan zich hard te maken om het aantal ondertekeningen van de petitie Huuralarm flink omhoog te krijgen. Enkele organisaties vertelden wat zij al hadden opgezet, zoals debatten met lokale bestuurders, corporaties en Tweede Kamerleden, oproepen tot ondertekening van de petitie op websites en nieuwsbrieven en het actief ophalen van handtekening op markten of van deur tot deur. Tijdens de brainstorm kwamen nog meer ideeën voor lokale en landelijke acties naar voren. Posters, radiospotjes, gemeenteraadsleden benaderen, bondgenootschappen zoeken met ouderen, studenten en vakbonden werden genoemd. Op basis van de verzamelde ideeën is de Actie Huuralarm verder ontwikkeld. Actie Huuralarm Samen met de lidorganisaties voerde de Woonbond begin 2013 actie tegen de huurplannen van het kabinet. De Actie Huuralarm bestond uit verschillende onderdelen, waarvan de petitie Huuralarm de belangrijkste was. Dit was een digitale petitie, maar ook schriftelijke handtekeningen werden meegenomen. Consulenten hebben in de regio s hard gewerkt aan het vergroten van de actiebereidheid en actief opgeroepen tot het meedoen met landelijke acties en het opzetten van lokale acties. Veel huurdersorganisaties riepen hun huurders op om de petitie te ondertekenen, soms samen met de corporatie. In verschillende plaatsen organiseerden huurders actiebijeenkomsten, vaak samen met de corporatie en de plaatselijke politiek. Ook individuele huurders verzamelden handtekeningen, door deuren, bibliotheken of ouderensociëteiten langs te gaan. Anderen voerden vooral digitaal actie en riepen via sociale media en op om te tekenen. Veel huurdersorganisaties en verhuurders zochten de publiciteit om het Huuralarm bekend te maken. Op 5 maart werden ruim handtekeningen overhandigd aan de Eerste Kamer. De actie heeft ervoor gezorgd dat de stem van de huurders is doorgedrongen in Den Haag en dat politieke partijen kritisch reageerden op de huurplannen. Door het Woonakkoord had het kabinet echter voor een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer gezorgd. Hierdoor was het voor de Woonbond helaas niet mogelijk de plannen voor de gluurverhoging tegen te houden. Een actieve vereniging Op verschillende manieren betrekt de Woonbond zijn leden bij actuele onderwerpen. Dat gebeurt met themabijeenkomsten, Provinciale Vergaderingen (pv s), Verenigingsraad (vr) en digitale ledenraadplegingen. Voorafgaand aan de PV s verschijnt het digitale PV-bulletin met een introductie van de onderwerpen en met links naar de vergaderstukken. De PV s spraken in maart over het huurbeleid 2013 en Actie Huuralarm. Op zaterdag 23 maart kwam de Verenigingsraad bijeen in Utrecht. Daarbij werd teruggeblikt én vooruitgekeken. 14

17 Jaarverslag 2013 Vanuit de VR kwamen complimenten over de organisatie van de actie op 5 maart. In de VR was brede instemming met voortzetting van de campagne Huuralarm. Het accent verschuift wel van landelijke en lokale actie naar voorlichtingen over de bezwaarmogelijkheden bij de huurverhogingen. In juni spraken de PV s en VR over de toekomst van de volkshuisvesting en de positie van huurders. De PV s hebben gediscussieerd over twee mogelijke opties: zelfbestuur en huurders als volwaardige partner. De voorkeur bleek vooral bij de tweede optie te liggen. Verder stond de inzet van de Woonbond op het huurbeleid de komende jaren op de agenda. De uitkomst is dat eerder geformuleerde standpunten gehandhaafd blijven, zoals afschaffen van de inkomensafhankelijke huurverhoging, overstappen op de huursombenadering en een maximale huursomstijging van 1 procent boven inflatie (inclusief harmonisatie). Zoals gebruikelijk konden de PV s ook dit jaar in september een themabijeenkomst naar keuze organiseren. Verschillende thema s kwamen aan de orde: van wonen en zorg tot gemeentelijk WMO-beleid, van bewonersbedrijven tot veiligheid en leefbaarheid. De VR sprak op 28 september over de deal die Aedes met het kabinet had gesloten, waarbij Aedes het verzet tegen de verhuurdersheffing opgaf. De Woonbond was op geen enkel manier betrokken, terwijl de rekening wel bij de huurders komt te liggen. VR-leden voelden zich geschoffeerd en wilden een duidelijk signaal afgeven met een motie. De kern van de motie was dat het vertrouwen van huurders in Aedes ernstig geschaad was en dat er concrete stappen van Aedes verwacht worden om het vertrouwen te herstellen. In de middag sprak de VR over de toekomst van de Woonbond. RIGO presenteerde de toekomstverkenning die zij voor de Woonbond heeft uitgevoerd, gevolgd door een levendige discussie. De PV s en VR in december stonden in het teken van de parlementaire enquête woningcorporaties. Als vervolg op de eerdere discussie over de toekomst van de volkshuisvesting werd besproken wat de inzet van de Woonbond moet zijn. De vastgestelde standpunten zal de Woonbond inbrengen bij de enquête. Symposium Succes met sociale media in het huurderswerk Op vrijdagmiddag 21 juni hield de Woonbond een landelijk symposium over sociale media. Het doel was om bestuursleden van huurdersorganisaties te laten zien hoe je verschillende sociale media, zoals Twitter, Facebook en websites succesvol kunt inzetten. Social mediadeskundige Jeanet Bathoorn liet in een wervelende presentatie zien wat er allemaal mogelijk is. Hans Roseboom vertelde hoe de Woonbond, zoals bij Actie Huuralarm, gebruik maakt van Twitter, elektronische petitie, bulkmail, promofilmpjes en andere interactieve digitale middelen. Vervolgens werden in drie workshops de praktische mogelijkheden verder belicht: Twitter voor beginners, Digitaal campagne voeren en Ledenpanels en digitale enquête. Regiosymposium Zuid Invloed op huurbeleid Op 9 oktober vond het jaarlijkse middagsymposium van regio Zuid in Eindhoven plaats, met als thema de toekomst van het huurbeleid. Met 80 deelnemers en 7 boeiende workshops was het een succesvol symposium. Ook voor de rondleiding s ochtends in het Philips museum was veel belangstelling. 15

18 16

19 Jaarverslag 2013 Themabijeenkomsten Regio West Regio West koos ervoor om in 2013 geen regiosymposium te organiseren maar meerdere themabijeenkomsten. Zo werd in het voorjaar een themabijeenkomst gehouden over de financiën van corporaties, met daaraan gekoppeld het advies van huurdersorganisaties aan de verhuurder over de huurverhoging. Daarnaast waren er vier themabijeenkomsten over de geschillencommissie Wohv. Regiosymposia Noord-Oost Regio Noord-Oost hield op 1 februari in Friesland een minisymposium over de toekomst van lokale huurdersorganisaties. Kaderwerving, nieuwe werkvormen en nieuwe aandachtsvelden kwamen aan de orde. Met de bezoekers is afgesproken dat op onderdelen een vervolg komt. In Zwolle werd op 1 november een tweede regiosymposium gehouden met als titel Het is monnikenwerk. De titel verwijst naar de locatie van het symposium: het Dominicanenklooster. Er stond een mix aan onderwerpen op de agenda: betaalbaarheid, de geschillencommissie wohv en een impressie van de werkweek van Woonbonddirecteur Ronald Paping. Versterking huurdersorganisaties Ook bij huurdersorganisaties en corporaties hebben consulenten bijeenkomsten georganiseerd of bijgewoond over de vernieuwing van huurdersparticipatie. Veel huurdersorganisaties zijn bezig om verschillende participatievormen toe te passen binnen de eigen bezettingsmogelijkheden. Bij een aantal loopt dit prima, anderen hebben te weinig tijd en geld om vernieuwend bezig te zijn. Steeds meer huurdersorganisaties hebben aangegeven de komende tijd te worden gekort op hun jaarlijks budget van de verhuurder. De Woonbond betreurt dit ten zeerste, omdat huurdersorganisaties juist versterkt zouden moeten worden. Scholing, secretariële en inhoudelijke ondersteuning en dergelijke kosten geld, maar zijn in onze ogen noodzakelijk om de belangen van huurders goed te behartigen én om vernieuwing vorm te geven. Toekomstverkenning rigo Het bestuur heeft bureau RIGO opdracht gegeven een strategische toekomstverkenning voor de Woonbond uit te voeren. Vele veranderingen op de woningmarkt en bij huurdersorganisaties nopen tot bezinning. RIGO heeft na literatuur- en bureaustudie, diepteinterviews, werksessies en praktijkstudies bouwstenen voor een toekomstvisie aangeleverd. Op basis hiervan is de discussie binnen het bestuur en vereniging gestart. In het werkplan 2014 worden al enkele eerste stappen gezet voor vernieuwing, bijvoorbeeld door nieuwe groepen beter te betrekken, participatie te vernieuwen en in te spelen op decentralisatietendensen. Dienstverlening en ondersteuning leden Bladen en brochures Met Woonbondig biedt de Woonbond de aangesloten huurdersorganisaties tien keer per jaar actueel nieuws. Daarnaast verscheen Huurwijzer, het tijdschrift voor individuele huurders, vier keer. Uit een digitale enquête in het voorjaar bleek dat de lidorganisaties Huurwijzer het rapportcijfer 8- geven. Ongeveer een kwart van de organisaties gaf aan belangstelling te hebben voor een abonnement In de Week van de energierekening, van 14 tot en met 20 oktober, hield de Woonbond een Roadshow Energiebesparing, waarbij enkele tientallen coaches door het land trokken. Bewonerscommissies en huurdersorganisaties werd opgeroepen om een Roadshowbijeenkomst te organiseren over energiebesparing. De Woonbond had voor deze gelegenheden speciaal opgeleide energiecoaches beschikbaar. Amsterdam,

20 Nederlandse Woonbond op Huurwijzer voor alle leden. Medio 2013 startte de redactie met een wervingsactie hiervoor, die tot dusver enkele duizenden nieuwe achterbanabonnementen heeft opgeleverd. De werving wordt in 2014 voortgezet. Nieuwe brochures waren: Warmtewet en Huurders en asbest. De brochures Servicekosten en Klussen in een huurwoning werden vernieuwd. De brochure over de Overlegwet beleefde vorige jaar zijn 14e druk. Website Iedere werkdag verschijnt een nieuwsbericht op woonbond.nl. Hiermee houdt de Woonbond huurders en huurdersorganisaties op de hoogte van de actualiteit. Ook andere media houden onze website in de gaten. Maandelijks verschijnt een huurdersvraag met antwoord op de website. Tegelijk met het uitkomen van Woonbondig verschijnt ook maandelijks een nieuwe opiniepeiling: de Stelling van de maand. De uitkomst van de peiling wordt zowel op de website als in Woonbondig gepubliceerd. Huurders(organisaties) vinden op de website relevante informatie op vier niveaus: voor iedereen, voor persoonlijke leden, voor lidorganisaties of voor kaderleden. Consulenten Een groot deel van het werk van de negen Woonbondconsulenten stond in 2013 in het teken van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij bezochten veel ledenvergaderingen en gaven presentaties en uitleg. In het eerste half jaar kwamen zowel telefonisch als schriftelijk veel adviesaanvragen van huurdersorganisaties bij consulenten binnen. De verzoeken gingen zowel over de inhoudelijke advisering over het huurbeleid als over de procedure. Vanwege tijdsdruk wilden veel verhuurders de adviestermijn van officieel zes weken verkorten. Nogal wat verhuurders wilden niet erkennen dat de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging een beleidswijziging is, waarover de huurdersorganisaties om advies moet worden gevraagd. De consulenten hebben veel moeite gestoken in het opporren van huurdersorganisaties om een procedure te starten bij de geschillencommissie wohv. Dankzij deze moeite is deze procedure eindelijk eens benut en zijn er veel (voor huurdersorganisaties positieve) uitspraken gedaan, waarbij de 1,5 procent huurverhoging boven inflatie en het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging moesten worden opgeschort. Ook op andere terreinen hebben de consulenten de lidorganisaties van advies voorzien, bij relatief eenvoudige verzoeken. Wanneer huurdersorganisaties uitgebreidere advies en ondersteuning wensten, verwees de consulent door naar het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). Een WKA-adviseur kon dan in opdracht bijvoorbeeld de financiële argumentatie van de verhuurder doorlichten en helpen bij een inhoudelijk onderbouwd advies. Regio Zuid had een speciaal WKA-aanbod voor ondersteuning bij het opstellen van een advies over de huurverhoging De consulenten van de regio West namen ook deel aan het vier-grote-stedenoverleg van de huurdersorganisaties in deze steden. 18

21 Jaarverslag 2013 Commerciële huursector Voor huurders in de commerciële huursector is het vaak extra lastig om op een goede manier met de verhuurder te overleggen. Bovendien zijn de huren hoger dan bij corporatiewoningen en is goed onderhoud niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft de Woonbond extra aandacht voor de ondersteuning van huurdersorganisaties in deze sector. Er is intensief contact met het bestuur van het Vesteda Platform, dat lid is van de Woonbond. Ook is er regelmatig overleg met de andere platforms. Op platformbijeenkomsten van Bouwinvest en Achmea gaf de Woonbond een lezing over het huurbeleid. Bij alle platforms was er veel te doen over de huurverhogingen, zowel in de gereguleerde als de geliberaliseerde sector. Het Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) verenigt de huurdersplatforms van de institutionele beleggers. De Woonbond bezoekt vergaderingen, geeft informatie en denkt met hen mee. Kadertrainingen De kadertrainingen voor (nieuwe) bestuursleden van huurdersorganisaties worden zeer gewaardeerd. Daarom bood de Woonbond in 2013 deze trainingen wederom aan. Bestuursleden kregen informatie over de huursombenadering en over vergadertechnieken. Huurderslijn De Huurderslijn richt zich vooral op de advisering van persoonlijke leden van de Woonbond. In 2013 is de lijn keer gebeld (2012: 3.450), vooral over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. De eerste helft van mei werkte de Huurderslijn zelfs met dubbele bezetting. De top 5 in 2013: 1. Huurverhogingen (1.155) 2. Onderhoud en renovatie (665) 3. Servicekosten (537) 4. Huurcontract (321) 5. (Buren)overlast (169) Twee keer per jaar verschijnt De Particulier, een digitale nieuwsbrief voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies in de commerciële huursector. In 2013 zijn bovendien vier bijeenkomsten speciaal voor huurdersorganisaties uit de commerciële sector georganiseerd. Twee in Amsterdam en omgeving en twee in Zuid-Holland. Zo n 50 huurdersorganisaties bezochten deze bijeenkomsten. Naast de telefonische Huurderslijn worden ook steeds meer individuele adviesaanvragen behandeld die per post of mail binnenkomen. 19

22 Hoofdstuk 2 Beleid en belangenbehartiging 20

23 Jaarverslag 2013 De woonbond als partij De Woonbond richt zich in de landelijke belangenbehartiging vooral op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. In brieven en gesprekken informeren we de minister, ambtenaren en Kamerleden over de standpunten van de Woonbond. Ook werkt de Woonbond vaak samen met andere organisaties om een gezamenlijke lobby te voeren. In de eerste maanden van 2013 heeft de Woonbond enkele malen samen met Aedes, FNV en FNV Bouw kritiek geuit op de plannen voor het huurbeleid en de verhuurdersheffing. Gezamenlijk werd gepleit voor extra investeringen door corporaties als alternatief voor de verhuurdersheffing. FNV in Beweging, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Woonbond deden in februari gezamenlijk een oproep aan het kabinet op om de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Verder was er meerdere malen contact met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Als gevolg daarvan riep de VTW Raden van Commissarissen op om de gevolgen van de inkomensafhankelijke huurverhoging te bespreken binnen de raad. Ook stuurden Woonbond en VTW gezamenlijk een brief over de plannen over de inrichting van het toezicht op corporaties. Via persberichten vraagt de Woonbond aandacht in de media voor zijn standpunten. In 2013 werden 18 persberichten uitgebracht, vooral over de verhuurdersheffing, huurverhogingen en armoede onder huurders. Het gebruik van Twitter helpt om aanvullend aandacht te genereren voor standpunten en berichten van de Woonbond Ook op lokaal en regionaal niveau onderhoudt de Woonbond contacten met bijvoorbeeld corporatiebestuurders en -medewerkers, wethouders en samenwerkingsverbanden als het Vitale Noorden en Futura. Regelmatig ondersteunen consulenten huurdersorganisaties bij gesprekken met hun verhuurder. Overleg met ministerie bzk De Woonbond overlegt regelmatig met het ministerie van BZK. Dit overleg is op ambtelijk niveau, met de Directeur-Generaal en met de minister van Wonen en Rijksdienst. In 2013 werd onder andere gesproken over de uitwerking van het huurbeleid en de verhuurdersheffing, betaalbare woonlasten, het woningwaarderingsstelsel en energiebesparing. Deal tussen Aedes en Kabinet Op 30 augustus schrok de Woonbond op van het bericht dat Aedes een deal had gesloten met het Kabinet. Woningcorporaties staakten hun verzet tegen de controversiële verhuurdersheffing. In ruil daarvoor mogen zij zich in de toekomst bezig blijven houden met commerciële activiteiten en krijgen zij via het Energieakkoord eenmalig 400 miljoen om te investeren in energiebesparing. Aedes gaf het verzet op, mits corporaties in staat worden gesteld om voldoende te verdienen om de heffing te betalen. Hiermee stelde Aedes de (zeer royale) huurruimte voor de komende jaren veilig. De Woonbond vond (en vindt) deze deal volstrekt onacceptabel. Over de hoofden van de huurders heen is een akkoord gesloten, waarvan huurders de dupe worden door extra huurstijgingen. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen komen hiermee verder onder druk te staan. De Woonbond vindt het vooral onfatsoenlijk dat afspraken zijn gemaakt zonder de huurders daarbij te betrekken. Foto: Leden van de Eerste Kamer nemen handtekeningen voor de petitie Huuralarm in ontvangst. Den Haag,

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Nederlandse Woonbond

Nederlandse Woonbond Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Nederlandse Woonbond Jaarverslag 2012 2012 in vogelvlucht Januari Geschillenregeling Overlegwet van start Landelijke kaderdag Presentatie Toolkit Participatie Februari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 926 Huurbeleid Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Studiedagen 2015 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in 2015. Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: Inhoudelijke kennis van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Postbus 20011

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

2014 in vogelvlucht. Mei. Januari. Februari. Juni. Maart. Juli. April. Augustus. Verdere aanscherping wetgeving bemiddelingskosten

2014 in vogelvlucht. Mei. Januari. Februari. Juni. Maart. Juli. April. Augustus. Verdere aanscherping wetgeving bemiddelingskosten Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Nederlandse Woonbond 2014 in vogelvlucht Januari Landelijke Kaderdag Symposium VTW en Woonbond Februari Uitspraak College Bescherming Persoonsgegevens dat gluurverhoging

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector Vastgoed Belang Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector 2 december 2013 DATUM 2 december 2013 TITEL Extra huurruimte door boven-inflatoire-

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Uw kenmerk Betreft Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 453 Woningcorporaties Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Datum 25 oktober 2013. Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260. Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen

Datum 25 oktober 2013. Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260. Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen Datum Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260 Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 aedes@aedes.nl www.aedes.nl

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Flatgebouwen Vogelwijk, complex Koolmeesstraat 1-70, Leiderdorp Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 25OO EA DEN HAAG D rectoraat-generaal

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Huurdersbijeenkomst 12 april 2016

Huurdersbijeenkomst 12 april 2016 Huurdersbijeenkomst 12 april 2016 Onderwerpen Woonbond Woningwet 2015 Huurdersvereniging anno 2016 Passend Toewijzen Woningwaarderingsstelsel Huurbeleid Wat is de Woonbond? Enige landelijke vereniging

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22

Nadere informatie

Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging,

Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging, Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.3.45 Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging, met Cbp-advies bronnen Kamerstukken 2011-2012 33129 en 33330, nr. F, Brief van de minister

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Tips voor huurdersorganisaties

Tips voor huurdersorganisaties Huurbeleid 2016 Tips voor huurdersorganisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Overleg en onderhandeling 5 3. In acht stappen naar het nieuwe huurbeleid 2016 7 4. Huurbeleid 2017 en volgende jaren 18 5. Aanbod

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Midden

Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Midden Welkom op de Voorjaarsbijeenkomst Afdeling Midden Programma 19.15 Opening door de heer Jan Kamminga, voorzitter Vastgoed Belang 19.30 Kennismaking met de heer ir. P.F.C. (Paulus) Jansen wethouder Wonen,

Nadere informatie

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Maart 2015 Inleiding De Woonbond wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de huurverhogingen. Door het huidige huurbeleid kunnen huren

Nadere informatie

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z09025

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z09025 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

2011D22725 LIJST VAN VRAGEN

2011D22725 LIJST VAN VRAGEN 2011D22725 LIJST VAN VRAGEN 1 In de inleiding wordt gesteld dat de relatief lage huur het aanbod ontmoedigt. Hoe verhoudt zich dit tot de vaststelling dat verhuurders gemiddeld 72% van de maximale huur

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

WERKPLAN 2015 HET JAAR DAT BETAALBAARHEID MOET WORDEN AANGEPAKT. Wordt de huurder opstandig?

WERKPLAN 2015 HET JAAR DAT BETAALBAARHEID MOET WORDEN AANGEPAKT. Wordt de huurder opstandig? WERKPLAN 2015 HET JAAR DAT BETAALBAARHEID MOET WORDEN AANGEPAKT Wordt de huurder opstandig? De economie krabbelt op in 2015 en menigeen ziet herstel van de Woningmarkt. Daarmee wordt de koopmarkt bedoeld

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden?

Bijlage. Analyse van volledig ingevulde vragenlijsten. Moet tijdelijke verhuur makkelijker worden? Bijlage Aan : Provinciale Vergaderingen Van : Afdeling Communicatie Betreft : Uitkomsten Digitale Ledenraadpleging Status : Ter kennisname Datum : 23 oktober 2012 Kenmerk : bijlage bij V12.1125 Van maandag

Nadere informatie

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014

Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Voorlopig Advies Huurbeleid en huurverhoging 2014 Leiden, 25 februari 2014, Geachte mevrouw van den Berg, Hartelijk dank voor de adviesaanvraag op uw voorgenomen huurbeleid. We hebben hierin met instemming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere

Nadere informatie

Verenigingsplan

Verenigingsplan HUURDERSVERENIGING PATRIMONIUM VEENENDAAL Verenigingsplan 2016 2020 Samen staan we sterk 29 april 2016 1 1. Inleiding 2015 was een belangrijk jaar voor de volkshuisvesting en vooral voor huurdersorganisaties.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 926 Huurbeleid Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21

Nadere informatie

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Diensten en tarieven 2017 Platforms commerciële verhuurders In de commerciële sector bestaan ook enkele huurdersplatforms. De Woonbond ondersteunt deze huurdersplatforms.

Nadere informatie

Betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen

Betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen menu zoeken home nieuws betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen Betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen 6 april 2017 Diverse wetenschappers maken zich grote zorgen om de betaalbaarheid van

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxx Zaaknummer Verzonden op 14 april 2014 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2866 Vragen van het lid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 In Memoriam Ons bereikte het trieste bericht dat Henk van der Burch, Voorzitter van Bewonerscommissie Timpaan is overleden op 25 September Het bestuur van VH De Boog wenst de

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Diensten, abonnementen en tarieven 2018 De Woonbond ondersteunt zowel huurdersorganisaties in de corporatiesector als in de commerciële sector. In de commerciële

Nadere informatie