2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Jaarverslag 2013

4 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp Woonbond en diverse andere organisaties doen oproep aan kabinet voor ander beleid Regiosymposium Friesland over toekomst huurdersorganisaties Maart Petitie met ruim handtekeningen tegen huurbeleid wordt aangeboden aan Eerste Kamer Eerste Kamer gaat akkoord met huurbeleid minister Blok Tweede Kamer stemt in met wetswijzigingen tijdelijke verhuur Meldpunt Ventilatie van start April Meldpunt Huurverhoging van start Woonbond dient handhavingsverzoek in bij College Bescherming Persoonsgegevens Mei Voorlichtingsbijeenkomsten over huurbeleid Analyse Meldpunt Huurverhoging aangeboden aan minister Blok Novelle herziening Woningwet lekt uit Juni Landelijk symposium in Utrecht over sociale media Rechtbank doet uitspraak over asr Weert, waaruit blijkt dat ook commerciële verhuurders zich aan Overlegwet moeten houden Eerste Kamer neemt Warmtewet aan, die op 1 januari 2014 van kracht wordt

5 Jaarverslag 2013 Juli Nieuw huurbeleid met inkomensafhankelijke huurverhoging wordt van kracht Woonbond reageert kritisch op plan staatssecretaris Teeven om gefinancierde rechtsbijstand voor huurders af te schaffen Augustus Rigo-rapport (in opdracht Woonbond) over woonlasten en armoede verschijnt Aedes sluit deal met minister Blok over verhuurdersheffing September Ondertekening Energieakkoord voor duurzame groei, o.a. door Woonbond Woonbond houdt pleidooi voor actieplan wonen en zorg Rigo-rapport Toekomstverkenning Woonbond verschijnt Oktober Week van de Energierekening Symposium regio Zuid in Eindhoven over huurbeleid Woonbond neemt deel aan iut-congres in Krakau November Symposium regio Noord-Oost in Zwolle over mix aan onderwerpen Tweede Kamer neemt motie aan om inkomensgrens voor corporatiewoningen te verhogen naar ,- Landelijke lsa-bewonersdag in Eindhoven Landelijk symposium in Utrecht over woonlasten December De Woonbond vertegenwoordigt 52,8 procent van de huurders in Nederland

6 Nederlandse Woonbond Afkortingen amvb Algemene maatregel van bestuur awbz Algemene wet bijzondere ziektekosten bbsh Besluit beheer sociale huursector bzk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties cecodhas Comité Européen de Coordination de l Habitat Social cfv Centraal Fonds Volkshuisvesting daeb Diensten van Algemeen Economisch Belang dg Directeur Generaal dubo Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen ec Europese Commissie epbd Energy Performance Building Directive eu Europese Unie fnv Federatie Nederlandse Vakbeweging iut International Union of Tenants ivbn Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland kwh Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector loc Landelijke Organisatie Cliëntenraden lsa Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (nieuwe naam sinds november 2013) pego pv ser veh vng vr vtw vve vws wb wif wka wmcz wmo wohv wsw wws zbo Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving Provinciale Vergadering Sociaal Economische Raad Vereniging Eigen Huis Vereniging Nederlandse Gemeenten Verenigingsraad Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Vereniging van Eigenaren Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Afdeling Wonen en Bouwen van het ministerie van bzk Wooninvesteringsfonds Woonbond Kennis- en Adviescentrum Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (de Overlegwet) Waarborgfonds Sociale Woningbouw Woningwaarderingsstelsel Zelfstandig Bestuursorgaan

7 Jaarverslag 2013 Speerpunten uit het meerjarenbeleidsplan De Vereniging Nederlandse Woonbond Verhoging organisatiegraad met 1 procentpunt per jaar. Versterken van het democratisch functioneren van de vereniging. Actief beleid op instroom, diversiteit en kwaliteit van kaderleden. (Toegang tot) de woningmarkt Streven naar een integraal hervormingsplan voor huur- en koopsector. Bevorderen slaagkansen huurders op de woningmarkt, met specifieke aandacht voor middeninkomens, jongeren/starters en ouderen met een zorgvraag. Woonbond als partij Jaarlijks kaders en speerpunten voor wenselijk huurbeleid binnen de Vereniging vaststellen: introductie van het huurvoorwaardenbeleid. Vertaling van het landelijke huurvoorwaardenbeleid naar lokaal niveau. Verbeteren van de positie van de lidorganisaties in de lokale en regionale belangenbehartiging. Zeggenschap Versterking van huurdersorganisaties. Vergroting van de betrokkenheid van huurders bij gemeentelijk woonbeleid (woonvisie, prestatieafspraken, planvorming bij krimp, wijkaanpak en herstructurering, woonruimteverdeling). Stimuleren van nieuwe vormen van participatie en deze verbinden met de formele zeggenschap. Woonlasten en betaalbaarheid De Woonbond streeft naar een gematigd huurbeleid, lagere woonlasten en naar een gelijke behandeling van huurders en kopers. De Woonbond ontwikkelt een brede visie op de totale woonlasten (integrale woonlastenbenadering). Energiebesparing Beheersbare woonlasten voor huurders. Energiezuinige woningen; betere kwaliteit en gezonder binnenmilieu. Herijking van het convenant Energiebesparing Corporatiesector met bijzondere aandacht voor woonlastenbeheersing, lange termijn visie en lokale aanbevelingen voor prestatieafspraken en duurzame energie. Z.o.z.

8 Nederlandse Woonbond Wonen en zorg Versterken van de positie van huurders die zijn aangewezen op zorgvoorzieningen. Realiseren van goede randvoorwaarden bij het scheiden van wonen en zorg (bevordering keuzevrijheid en acceptabele woonlasten). Huurders in zorgcomplexen moeten dezelfde rechten krijgen als andere huurders. Europa De Woonbond is actief lid van de International Union of Tenants (iut). Doorgaan met de lobby in Brussel, gericht op behoud van het brede, universele karakter van de Nederlandse volkshuisvesting. Beïnvloeden van de Europese regelgeving op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid, zodanig dat investeringen in energiezuinigheid van woningen worden gestimuleerd. 6

9 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord De Vereniging Een sterke vereniging Ledengroei 13 Kaderdag 13 Ledenontwikkeling (grafiek) 13 Actievergadering Huuralarm 14 Actie Huuralarm 14 Een actieve vereniging Symposium Succes met sociale media in het huurderswerk 15 Regiosymposium Zuid Invloed op huurbeleid 15 Themabijeenkomsten Regio West 17 Regiosymposia Noord-Oost 17 Versterking huurdersorganisaties 17 Toekomstverkenning rigo 17 Dienstverlening en ondersteuning leden Bladen en brochures 17 Website 18 Consulenten 18 Commerciële huursector 19 Kadertrainingen 19 Huurderslijn 19 2 Beleid en belangenbehartiging De woonbond als partij Overleg met het ministerie van bzk 21 Deal tussen Aedes en Kabinet 21 Woonlasten en betaalbaarheid Betaalbaarheidscheck 22 Woonakkoord 22 Wetsvoorstel gluurverhoging 23 Actie Huuralarm op 5 maart 23 Voortzetting Actie Huuralarm 23 Adviezen huurdersorganisaties 24 Handhavingsverzoek cbp en oordeel Nationale ombudsman 24 Hardheidsclausule chronisch zieken en gehandicapten 24 Meldpunt Huurverhoging 25 Verhuurdersheffing 25 Wijziging woningwaarderingsstelsel 25 Huurcommissie 26 Inflatie (te) hoog door sterke huurstijging 26 Steeds meer huurders in armoede door kabinetsbeleid 26 Regiosessies over servicekosten 26 (Toegang tot) de woningmarkt Tijdelijke verhuur 27 Nog meer tijdelijke verhuur 27 Erkenning rechtspositie van anti-kraakbewoners 27 Novelle Woningwet 27 Versoepeling regels verkoop corporatiewoningen 27 Verhoging toewijzingsgrens corporatiewoningen 28 Rechtsbijstand voor huurders onder druk 28 Zeggenschap Betrokkenheid huurders bij prestatieafspraken 28 Gewonnen rechtszaak: erkenning adviesrecht bij wijziging huurbeleid 29

10 Nederlandse Woonbond Uitspraken Geschillencommissie Overlegwet 29 Landelijke Bewonersdag lsa 29 Energiebesparing Convenant Energiebesparing huursector 30 Ser Energieakkoord 30 Warmtewet 30 Energielabel 30 Klimaatstraatfeest 30 Informatiepunt Ventilatie 31 Energiecoaches 31 Roadshow tijdens Week van de Energierekening 31 Symposium woonlasten 31 Particuliere verhuurders 32 Wonen en zorg Pleidooi voor actieplan 32 Meer belangstelling voor wonen en zorg 32 Europa Bemoeienis eu met nationale woningmarkten 33 Europarlement roept op tot investeringen in volkshuisvesting 33 Projecturen Projecturen 2013 (tabel) 33 Directieoverleg 35 Werkoverleg regioteams 36 Werkoverleg ledenadministratie 36 Woonbonddagen/studiemiddagen 37 Verenigingsoverleg 37 Directie-Ondernemingsraad 37 Interne communicatie 37 Bestuur Financieël beleid Financieel resultaat Staat van baten en lasten 2013 (tabel) 39 Toelichting op het resultaat Toelichting op de baten 40 Toelichting op de lasten 40 Balans per 31 december (tabel) 41 Toekomstverwachting Begroting 2014 (tabel) 43 5 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Werkorganisatie en bestuur Personele ontwikkelingen Personeelsformatie 35 Personeelsformatie in fte s (tabel) 35 Salaris algemeen directeur en bestuursvergoedingen 35 Overleggen Bijlage: Verenigingsorganen Bestuur 46 Verenigingsraad 46 Provinciale Vergaderingen (voorzitters en vice-voorzitters) 47 Colofon... 48

11 Jaarverslag

12 10

13 Jaarverslag 2013 Voorwoord Het afgelopen jaar stond in het teken van de ingrijpende plannen voor de huursector van het kabinet Rutte ii. Hoewel het Woonakkoord de scherpe randjes ervan af haalde, bleven de forse (inkomensafhankelijke) huurverhogingen en de verhuurdersheffing op tafel. De Woonbond gaf met Actie Huuralarm stem aan de huurders in Nederland. Vele huurders en lidorganisaties, maar ook enkele woningcorporaties, hebben zich ingezet voor een succesvolle actie. Helaas is het niet gelukt om de extra huurverhogingen boven inflatie tegen te houden. De inkomensafhankelijke huurverhogingen werden ingevoerd per 1 juli. Dat betekende dat de Woonbond in de maanden mei en juli zich volop inzette om voorlichting te geven en huurders te ondersteunen die bezwaar wilden maken tegen de huurverhoging. De gevolgen van het huurbeleid van dit kabinet werden steeds duidelijker. Inkomens daalden, maar de huren stegen. Dit leidde tot een groeiende groep huurders die in armoede leeft. Eind augustus werden we opgeschrikt door een deal die Aedes met het Kabinet sloot. Aedes gaf het verzet tegen de verhuurdersheffing op in ruil voor een paar beperkte toezeggingen. De Woonbond heeft duidelijk gemaakt het zeer ongepast te vinden dat Aedes over de ruggen van huurders deze afspraken heeft gemaakt. De vereniging groeide ook in 2013 gestaag door. Met een organisatiegraad van bijna 53 procent versterkt de Woonbond zijn basis als landelijke belangenbehartiger. Tijdens de vele bijeenkomsten en activiteiten vinden levendige discussies plaats en wisselen leden onderling ervaringen uit. De toekomstverkenning die rigo voor de Woonbond heeft uitgevoerd, heeft bouwstenen opgeleverd, waarmee we de vereniging verder kunnen vernieuwen en kunnen bouwen aan de toekomst. Mei 2014, Jan Laurier (voorzitter) en Ronald Paping (directeur) Foto: Actievergadering Actie Huuralarm. Utrecht,

14 Hoofdstuk 1 De Vereniging 12

15 Jaarverslag 2013 Een sterke vereniging Ledengroei De Nederlandse Woonbond streeft ernaar een sterke vereniging te zijn met een hoge organisatiegraad, zodat we de belangen van huurders zo krachtig mogelijk kunnen behartigen. De doelstelling voor 2013 om een organisatiegraad van het aantal aangesloten woningen van 52 procent te realiseren, is ruimschoots gehaald. Op 31 december waren 525 organisaties lid van de Woonbond. Zij vertegenwoordigen woningen. Dit is 52,8 procent van de totale huurwoningvoorraad. Ook het aantal persoonlijke leden groeit. Eind december 2013 waren huurders persoonlijk lid. Een jaar eerder waren dat er Kaderdag Op 26 januari vond de jaarlijkse kaderdag plaats. Deze keer alleen een ochtend, omdat s middags de kaderleden bij de actievergadering Huuralarm aanwezig waren. De ochtend stond in het teken van de Toolkit Participatie en het werven van vrijwilligers. Vanuit het motto Leren van de buren deelde Thijs van Mierlo van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (lsa) (inmiddels veranderd in Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) zijn ervaringen over het vinden van vrijwilligers. In kleine groepjes werd gesproken over hoe men meer kartrekkers voor de huurdersbeweging kan mobiliseren. Ook binnen de Vereniging is de werving van actief kader van belang, om de deelname aan de overleggen te vergroten en vacatures op te vullen. Foto: Ruim 120 huurders waren naar het Woonbondsymposium over woonlasten gekomen, om geïnformeerd te worden en inspiratie op te doen over lokale woonlastenacties in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Utrecht, aantal lidorganisaties Ledenontwikkeling (stand per 31-12) aantal huurwoningen aantal leden : ? : : aantal lidorganisaties aantal leden aantal huurwoningen dat wordt vertegenwoordigd door lidorganisaties (vanaf invoering nieuw contributiebeleid 2001) 13

16 Nederlandse Woonbond Actievergadering Huuralarm Zo n 200 huurders kwamen zaterdagmiddag 26 januari naar de vergadering over Actie Huuralarm. Deze actie was al eind 2012 gestart, maar een sterk vervolg was nodig om de rampzalige plannen van de regering tegen te gaan. De stemming op de actievergadering was strijdbaar. De aanwezige huurdersorganisaties kondigden aan zich hard te maken om het aantal ondertekeningen van de petitie Huuralarm flink omhoog te krijgen. Enkele organisaties vertelden wat zij al hadden opgezet, zoals debatten met lokale bestuurders, corporaties en Tweede Kamerleden, oproepen tot ondertekening van de petitie op websites en nieuwsbrieven en het actief ophalen van handtekening op markten of van deur tot deur. Tijdens de brainstorm kwamen nog meer ideeën voor lokale en landelijke acties naar voren. Posters, radiospotjes, gemeenteraadsleden benaderen, bondgenootschappen zoeken met ouderen, studenten en vakbonden werden genoemd. Op basis van de verzamelde ideeën is de Actie Huuralarm verder ontwikkeld. Actie Huuralarm Samen met de lidorganisaties voerde de Woonbond begin 2013 actie tegen de huurplannen van het kabinet. De Actie Huuralarm bestond uit verschillende onderdelen, waarvan de petitie Huuralarm de belangrijkste was. Dit was een digitale petitie, maar ook schriftelijke handtekeningen werden meegenomen. Consulenten hebben in de regio s hard gewerkt aan het vergroten van de actiebereidheid en actief opgeroepen tot het meedoen met landelijke acties en het opzetten van lokale acties. Veel huurdersorganisaties riepen hun huurders op om de petitie te ondertekenen, soms samen met de corporatie. In verschillende plaatsen organiseerden huurders actiebijeenkomsten, vaak samen met de corporatie en de plaatselijke politiek. Ook individuele huurders verzamelden handtekeningen, door deuren, bibliotheken of ouderensociëteiten langs te gaan. Anderen voerden vooral digitaal actie en riepen via sociale media en op om te tekenen. Veel huurdersorganisaties en verhuurders zochten de publiciteit om het Huuralarm bekend te maken. Op 5 maart werden ruim handtekeningen overhandigd aan de Eerste Kamer. De actie heeft ervoor gezorgd dat de stem van de huurders is doorgedrongen in Den Haag en dat politieke partijen kritisch reageerden op de huurplannen. Door het Woonakkoord had het kabinet echter voor een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer gezorgd. Hierdoor was het voor de Woonbond helaas niet mogelijk de plannen voor de gluurverhoging tegen te houden. Een actieve vereniging Op verschillende manieren betrekt de Woonbond zijn leden bij actuele onderwerpen. Dat gebeurt met themabijeenkomsten, Provinciale Vergaderingen (pv s), Verenigingsraad (vr) en digitale ledenraadplegingen. Voorafgaand aan de PV s verschijnt het digitale PV-bulletin met een introductie van de onderwerpen en met links naar de vergaderstukken. De PV s spraken in maart over het huurbeleid 2013 en Actie Huuralarm. Op zaterdag 23 maart kwam de Verenigingsraad bijeen in Utrecht. Daarbij werd teruggeblikt én vooruitgekeken. 14

17 Jaarverslag 2013 Vanuit de VR kwamen complimenten over de organisatie van de actie op 5 maart. In de VR was brede instemming met voortzetting van de campagne Huuralarm. Het accent verschuift wel van landelijke en lokale actie naar voorlichtingen over de bezwaarmogelijkheden bij de huurverhogingen. In juni spraken de PV s en VR over de toekomst van de volkshuisvesting en de positie van huurders. De PV s hebben gediscussieerd over twee mogelijke opties: zelfbestuur en huurders als volwaardige partner. De voorkeur bleek vooral bij de tweede optie te liggen. Verder stond de inzet van de Woonbond op het huurbeleid de komende jaren op de agenda. De uitkomst is dat eerder geformuleerde standpunten gehandhaafd blijven, zoals afschaffen van de inkomensafhankelijke huurverhoging, overstappen op de huursombenadering en een maximale huursomstijging van 1 procent boven inflatie (inclusief harmonisatie). Zoals gebruikelijk konden de PV s ook dit jaar in september een themabijeenkomst naar keuze organiseren. Verschillende thema s kwamen aan de orde: van wonen en zorg tot gemeentelijk WMO-beleid, van bewonersbedrijven tot veiligheid en leefbaarheid. De VR sprak op 28 september over de deal die Aedes met het kabinet had gesloten, waarbij Aedes het verzet tegen de verhuurdersheffing opgaf. De Woonbond was op geen enkel manier betrokken, terwijl de rekening wel bij de huurders komt te liggen. VR-leden voelden zich geschoffeerd en wilden een duidelijk signaal afgeven met een motie. De kern van de motie was dat het vertrouwen van huurders in Aedes ernstig geschaad was en dat er concrete stappen van Aedes verwacht worden om het vertrouwen te herstellen. In de middag sprak de VR over de toekomst van de Woonbond. RIGO presenteerde de toekomstverkenning die zij voor de Woonbond heeft uitgevoerd, gevolgd door een levendige discussie. De PV s en VR in december stonden in het teken van de parlementaire enquête woningcorporaties. Als vervolg op de eerdere discussie over de toekomst van de volkshuisvesting werd besproken wat de inzet van de Woonbond moet zijn. De vastgestelde standpunten zal de Woonbond inbrengen bij de enquête. Symposium Succes met sociale media in het huurderswerk Op vrijdagmiddag 21 juni hield de Woonbond een landelijk symposium over sociale media. Het doel was om bestuursleden van huurdersorganisaties te laten zien hoe je verschillende sociale media, zoals Twitter, Facebook en websites succesvol kunt inzetten. Social mediadeskundige Jeanet Bathoorn liet in een wervelende presentatie zien wat er allemaal mogelijk is. Hans Roseboom vertelde hoe de Woonbond, zoals bij Actie Huuralarm, gebruik maakt van Twitter, elektronische petitie, bulkmail, promofilmpjes en andere interactieve digitale middelen. Vervolgens werden in drie workshops de praktische mogelijkheden verder belicht: Twitter voor beginners, Digitaal campagne voeren en Ledenpanels en digitale enquête. Regiosymposium Zuid Invloed op huurbeleid Op 9 oktober vond het jaarlijkse middagsymposium van regio Zuid in Eindhoven plaats, met als thema de toekomst van het huurbeleid. Met 80 deelnemers en 7 boeiende workshops was het een succesvol symposium. Ook voor de rondleiding s ochtends in het Philips museum was veel belangstelling. 15

18 16

19 Jaarverslag 2013 Themabijeenkomsten Regio West Regio West koos ervoor om in 2013 geen regiosymposium te organiseren maar meerdere themabijeenkomsten. Zo werd in het voorjaar een themabijeenkomst gehouden over de financiën van corporaties, met daaraan gekoppeld het advies van huurdersorganisaties aan de verhuurder over de huurverhoging. Daarnaast waren er vier themabijeenkomsten over de geschillencommissie Wohv. Regiosymposia Noord-Oost Regio Noord-Oost hield op 1 februari in Friesland een minisymposium over de toekomst van lokale huurdersorganisaties. Kaderwerving, nieuwe werkvormen en nieuwe aandachtsvelden kwamen aan de orde. Met de bezoekers is afgesproken dat op onderdelen een vervolg komt. In Zwolle werd op 1 november een tweede regiosymposium gehouden met als titel Het is monnikenwerk. De titel verwijst naar de locatie van het symposium: het Dominicanenklooster. Er stond een mix aan onderwerpen op de agenda: betaalbaarheid, de geschillencommissie wohv en een impressie van de werkweek van Woonbonddirecteur Ronald Paping. Versterking huurdersorganisaties Ook bij huurdersorganisaties en corporaties hebben consulenten bijeenkomsten georganiseerd of bijgewoond over de vernieuwing van huurdersparticipatie. Veel huurdersorganisaties zijn bezig om verschillende participatievormen toe te passen binnen de eigen bezettingsmogelijkheden. Bij een aantal loopt dit prima, anderen hebben te weinig tijd en geld om vernieuwend bezig te zijn. Steeds meer huurdersorganisaties hebben aangegeven de komende tijd te worden gekort op hun jaarlijks budget van de verhuurder. De Woonbond betreurt dit ten zeerste, omdat huurdersorganisaties juist versterkt zouden moeten worden. Scholing, secretariële en inhoudelijke ondersteuning en dergelijke kosten geld, maar zijn in onze ogen noodzakelijk om de belangen van huurders goed te behartigen én om vernieuwing vorm te geven. Toekomstverkenning rigo Het bestuur heeft bureau RIGO opdracht gegeven een strategische toekomstverkenning voor de Woonbond uit te voeren. Vele veranderingen op de woningmarkt en bij huurdersorganisaties nopen tot bezinning. RIGO heeft na literatuur- en bureaustudie, diepteinterviews, werksessies en praktijkstudies bouwstenen voor een toekomstvisie aangeleverd. Op basis hiervan is de discussie binnen het bestuur en vereniging gestart. In het werkplan 2014 worden al enkele eerste stappen gezet voor vernieuwing, bijvoorbeeld door nieuwe groepen beter te betrekken, participatie te vernieuwen en in te spelen op decentralisatietendensen. Dienstverlening en ondersteuning leden Bladen en brochures Met Woonbondig biedt de Woonbond de aangesloten huurdersorganisaties tien keer per jaar actueel nieuws. Daarnaast verscheen Huurwijzer, het tijdschrift voor individuele huurders, vier keer. Uit een digitale enquête in het voorjaar bleek dat de lidorganisaties Huurwijzer het rapportcijfer 8- geven. Ongeveer een kwart van de organisaties gaf aan belangstelling te hebben voor een abonnement In de Week van de energierekening, van 14 tot en met 20 oktober, hield de Woonbond een Roadshow Energiebesparing, waarbij enkele tientallen coaches door het land trokken. Bewonerscommissies en huurdersorganisaties werd opgeroepen om een Roadshowbijeenkomst te organiseren over energiebesparing. De Woonbond had voor deze gelegenheden speciaal opgeleide energiecoaches beschikbaar. Amsterdam,

20 Nederlandse Woonbond op Huurwijzer voor alle leden. Medio 2013 startte de redactie met een wervingsactie hiervoor, die tot dusver enkele duizenden nieuwe achterbanabonnementen heeft opgeleverd. De werving wordt in 2014 voortgezet. Nieuwe brochures waren: Warmtewet en Huurders en asbest. De brochures Servicekosten en Klussen in een huurwoning werden vernieuwd. De brochure over de Overlegwet beleefde vorige jaar zijn 14e druk. Website Iedere werkdag verschijnt een nieuwsbericht op woonbond.nl. Hiermee houdt de Woonbond huurders en huurdersorganisaties op de hoogte van de actualiteit. Ook andere media houden onze website in de gaten. Maandelijks verschijnt een huurdersvraag met antwoord op de website. Tegelijk met het uitkomen van Woonbondig verschijnt ook maandelijks een nieuwe opiniepeiling: de Stelling van de maand. De uitkomst van de peiling wordt zowel op de website als in Woonbondig gepubliceerd. Huurders(organisaties) vinden op de website relevante informatie op vier niveaus: voor iedereen, voor persoonlijke leden, voor lidorganisaties of voor kaderleden. Consulenten Een groot deel van het werk van de negen Woonbondconsulenten stond in 2013 in het teken van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij bezochten veel ledenvergaderingen en gaven presentaties en uitleg. In het eerste half jaar kwamen zowel telefonisch als schriftelijk veel adviesaanvragen van huurdersorganisaties bij consulenten binnen. De verzoeken gingen zowel over de inhoudelijke advisering over het huurbeleid als over de procedure. Vanwege tijdsdruk wilden veel verhuurders de adviestermijn van officieel zes weken verkorten. Nogal wat verhuurders wilden niet erkennen dat de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging een beleidswijziging is, waarover de huurdersorganisaties om advies moet worden gevraagd. De consulenten hebben veel moeite gestoken in het opporren van huurdersorganisaties om een procedure te starten bij de geschillencommissie wohv. Dankzij deze moeite is deze procedure eindelijk eens benut en zijn er veel (voor huurdersorganisaties positieve) uitspraken gedaan, waarbij de 1,5 procent huurverhoging boven inflatie en het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging moesten worden opgeschort. Ook op andere terreinen hebben de consulenten de lidorganisaties van advies voorzien, bij relatief eenvoudige verzoeken. Wanneer huurdersorganisaties uitgebreidere advies en ondersteuning wensten, verwees de consulent door naar het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). Een WKA-adviseur kon dan in opdracht bijvoorbeeld de financiële argumentatie van de verhuurder doorlichten en helpen bij een inhoudelijk onderbouwd advies. Regio Zuid had een speciaal WKA-aanbod voor ondersteuning bij het opstellen van een advies over de huurverhoging De consulenten van de regio West namen ook deel aan het vier-grote-stedenoverleg van de huurdersorganisaties in deze steden. 18

21 Jaarverslag 2013 Commerciële huursector Voor huurders in de commerciële huursector is het vaak extra lastig om op een goede manier met de verhuurder te overleggen. Bovendien zijn de huren hoger dan bij corporatiewoningen en is goed onderhoud niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft de Woonbond extra aandacht voor de ondersteuning van huurdersorganisaties in deze sector. Er is intensief contact met het bestuur van het Vesteda Platform, dat lid is van de Woonbond. Ook is er regelmatig overleg met de andere platforms. Op platformbijeenkomsten van Bouwinvest en Achmea gaf de Woonbond een lezing over het huurbeleid. Bij alle platforms was er veel te doen over de huurverhogingen, zowel in de gereguleerde als de geliberaliseerde sector. Het Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) verenigt de huurdersplatforms van de institutionele beleggers. De Woonbond bezoekt vergaderingen, geeft informatie en denkt met hen mee. Kadertrainingen De kadertrainingen voor (nieuwe) bestuursleden van huurdersorganisaties worden zeer gewaardeerd. Daarom bood de Woonbond in 2013 deze trainingen wederom aan. Bestuursleden kregen informatie over de huursombenadering en over vergadertechnieken. Huurderslijn De Huurderslijn richt zich vooral op de advisering van persoonlijke leden van de Woonbond. In 2013 is de lijn keer gebeld (2012: 3.450), vooral over de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. De eerste helft van mei werkte de Huurderslijn zelfs met dubbele bezetting. De top 5 in 2013: 1. Huurverhogingen (1.155) 2. Onderhoud en renovatie (665) 3. Servicekosten (537) 4. Huurcontract (321) 5. (Buren)overlast (169) Twee keer per jaar verschijnt De Particulier, een digitale nieuwsbrief voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies in de commerciële huursector. In 2013 zijn bovendien vier bijeenkomsten speciaal voor huurdersorganisaties uit de commerciële sector georganiseerd. Twee in Amsterdam en omgeving en twee in Zuid-Holland. Zo n 50 huurdersorganisaties bezochten deze bijeenkomsten. Naast de telefonische Huurderslijn worden ook steeds meer individuele adviesaanvragen behandeld die per post of mail binnenkomen. 19

22 Hoofdstuk 2 Beleid en belangenbehartiging 20

23 Jaarverslag 2013 De woonbond als partij De Woonbond richt zich in de landelijke belangenbehartiging vooral op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. In brieven en gesprekken informeren we de minister, ambtenaren en Kamerleden over de standpunten van de Woonbond. Ook werkt de Woonbond vaak samen met andere organisaties om een gezamenlijke lobby te voeren. In de eerste maanden van 2013 heeft de Woonbond enkele malen samen met Aedes, FNV en FNV Bouw kritiek geuit op de plannen voor het huurbeleid en de verhuurdersheffing. Gezamenlijk werd gepleit voor extra investeringen door corporaties als alternatief voor de verhuurdersheffing. FNV in Beweging, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Woonbond deden in februari gezamenlijk een oproep aan het kabinet op om de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Verder was er meerdere malen contact met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Als gevolg daarvan riep de VTW Raden van Commissarissen op om de gevolgen van de inkomensafhankelijke huurverhoging te bespreken binnen de raad. Ook stuurden Woonbond en VTW gezamenlijk een brief over de plannen over de inrichting van het toezicht op corporaties. Via persberichten vraagt de Woonbond aandacht in de media voor zijn standpunten. In 2013 werden 18 persberichten uitgebracht, vooral over de verhuurdersheffing, huurverhogingen en armoede onder huurders. Het gebruik van Twitter helpt om aanvullend aandacht te genereren voor standpunten en berichten van de Woonbond Ook op lokaal en regionaal niveau onderhoudt de Woonbond contacten met bijvoorbeeld corporatiebestuurders en -medewerkers, wethouders en samenwerkingsverbanden als het Vitale Noorden en Futura. Regelmatig ondersteunen consulenten huurdersorganisaties bij gesprekken met hun verhuurder. Overleg met ministerie bzk De Woonbond overlegt regelmatig met het ministerie van BZK. Dit overleg is op ambtelijk niveau, met de Directeur-Generaal en met de minister van Wonen en Rijksdienst. In 2013 werd onder andere gesproken over de uitwerking van het huurbeleid en de verhuurdersheffing, betaalbare woonlasten, het woningwaarderingsstelsel en energiebesparing. Deal tussen Aedes en Kabinet Op 30 augustus schrok de Woonbond op van het bericht dat Aedes een deal had gesloten met het Kabinet. Woningcorporaties staakten hun verzet tegen de controversiële verhuurdersheffing. In ruil daarvoor mogen zij zich in de toekomst bezig blijven houden met commerciële activiteiten en krijgen zij via het Energieakkoord eenmalig 400 miljoen om te investeren in energiebesparing. Aedes gaf het verzet op, mits corporaties in staat worden gesteld om voldoende te verdienen om de heffing te betalen. Hiermee stelde Aedes de (zeer royale) huurruimte voor de komende jaren veilig. De Woonbond vond (en vindt) deze deal volstrekt onacceptabel. Over de hoofden van de huurders heen is een akkoord gesloten, waarvan huurders de dupe worden door extra huurstijgingen. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen komen hiermee verder onder druk te staan. De Woonbond vindt het vooral onfatsoenlijk dat afspraken zijn gemaakt zonder de huurders daarbij te betrekken. Foto: Leden van de Eerste Kamer nemen handtekeningen voor de petitie Huuralarm in ontvangst. Den Haag,

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen.

Profiel van IVBN. inzicht in de gevolgen van bepaalde maatregelen. Maximaal professionaliseren van mensen en middelen. Profiel van IVBN De leden IVBN is de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland. Tot de leden van IVBN behoren grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en (al dan niet

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Bemiddelaar vergoedt

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Consumentenbond

Jaarverslag 2013 Consumentenbond Jaarverslag 2013 Consumentenbond Jaarverslag & Jaarrekening 2013 2 JAARVERSLAG 2013 3 Jaarverslag 2013 Consumentenbond De Consumentenbond werkt, samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige

Nadere informatie