Jaarverslag Vereniging voor senioren Nuenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen"

Transcriptie

1 Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker PE tel: Jaarverslag 2014 Algemene ledenvergadering en bestuur. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 14 februari 2014 in zaal "Scarabee". Voorzitter Frits Sisselaar heet de 87 aanwezigen hartelijk welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de PVGE afdeling. Aanwezig zijn vijftien Leden van Verdienste: Kees Borstlap, Martine Jansen, Beb Kooiman, Wim van de Krol, Marga Timmers, Leo Hoogeveen, Miep Luyten, Wim Luyten, Frank van Asten, Ton Touw, Henk Jonkhout, Harm Brouwer, Hans Hoogerbrug, Han van der Bolt en Wil Nieuwhof. Als vertegenwoordiger van het Bestuur van de Vereniging zijn aanwezig Caspar Rosenbaum, Peter Legierse en Peter Wouters. Het bestuur is als volgt samengesteld: Frits Sisselaar, voorzitter Mieke van Liempd, vicevoorzitter / PR / Communicatie Rikus Meelker, secretaris Ton Aelberts, penningmeester Anny Feuler, bestuurslid / clubcoördinator Helmi Schuttevaer, bestuurslid / coördinatie reizen Netty Goertzen, bestuurslid / ledenwerving Zoals Frits Sisselaar vorig jaar heeft aangekondigd is hij na een periode van 9 jaar als bestuurslid waarvan 8 jaar als voorzitter, op de ALV van 2014, teruggetreden als voorzitter van de afdeling. Mieke van Liempd is voor een nieuwe periode van 3 jaar herbenoemd als vicevoorzitter en vanwege het aftreden van Frits vooralsnog benoemd tot voorzitter ad-interim.. Ledenbestand De ledengroei in 2014 was gigantisch. Het aantal leden op 31 december 2014 is 993 (979 uit ca, en 14 uit Lieshout). Daarnaast hebben we 45 gastleden van de andere PVGE afdelingen waarvan 8 subsidiabel. De gastleden komen uit: Son en Breugel 2, Helmond 6, Aalst-Waalre Valkenswaard 1, Eindhoven 24, Geldrop-Mierlo Heeze-Leende 4 en Restgebied 8. De toename van het aantal (gast)leden in 2014 is 123. Verder zijn er bij clubactiviteiten ingeschreven 39 clubleden met clubactiviteiten, t.w. uit Son en Breugel 9, Helmond 3, Veldhoven 2, Aalst-Waalre Valkenswaard 2, Eindhoven 8, Geldrop-Mierlo Heeze- Leende 11, Restgebied 2 en Buitenland 2. De verdeling van de 1038 (gast-)leden per leeftijdsgroep is: 26 ( 60 jaar), 114 (61-65), 278 (66-70), 287 (71-75), 187 (76-80), 105 (81-85) 26 (86-90) en 15 ( 90 jaar). Van de 1038 (gast-) leden zijn 447 mannen en 591 vrouwen. In september hebben we in het 1000 ste lid ingeschreven. De gelukkige is Noud van Deurzen. Ledenwerving door o.a het plaatsen van advertenties in de se weekbladen heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan de enorme groei van nieuwe leden. Lid van Verdienste Tot Lid van Verdienste zijn benoemd: - Els Stultiëns, zij heeft zich jarenlang ingezet voor de Activiteiten commissie, waarvan 15 jaar als penningmeester en daarnaast was zij ondersteunend bij de organisatie van diverse activiteiten. - Frits Sisselaar, hij is 9 jaar bestuurslid, en van 2006 tot 2014 voorzitter, van de afdeling geweest. Een gedreven man met een duidelijke visie. Vooral zijn tomeloze inspanning om een eigen onderkomen te realiseren en zijn doel om van een dementievriendelijke gemeente te maken worden bijzonder gewaardeerd. Hij heeft een uitermate positieve instelling en heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet voor PVGE.

2 Pagina 2 van 18 Bestuursvergaderingen Gedurende het jaar is het Dagelijks Bestuur 11 keer in vergadering bijeen geweest en vergaderde het Algemeen Bestuur ook 11 keer. Alleen in de maand september is niet vergaderd. De reguliere AB vergadering op de 2 e woensdag van de maand is verschoven naar de 1 e woensdag van de maand omdat er anders geen plaats is in het Kwetternest. Op 2 april was Richard de Grood namens de Commissie Belangenbehartiging voor overleg aanwezig bij de AB vergadering. Onderwerpen die o.a. besproken zijn: belang van Belangenbehartiging in PVGE en wat houdt dat dan in, betekenis van onze Commissie Belangenbehartiging en relatie Seniorenraad en PVGE. Om planning technische reden is het in 2014 niet gelukt om de Redactie Commissie uit te nodigen voor een gedachten wisseling met het bestuur. Omdat Helmi Schuttevaer als vertegenwoordigster van de reiscommissie lid van het AB is heeft het bestuur de reiscommissie niet apart uitgenodigd voor overleg. Benoemingsadviescommissie Door de benoemingsadviescommissie, bestaande uit Mieke van Liempd, Daan Warners en Hans Hoogerbrug, is veel tijd besteed aan het zoeken van een nieuwe voorzitter. Fred van de Kemenade is benaderd om met ingang van de ALV 2015 het ad-interim voorzitterschap van Mieke van Liempd over te nemen. In mei heeft het bestuur kennis gemaakt met de nieuwe beoogd voorzitter de heer Fred van de Kemenade. Tijdens de ALV van 2015 zal hij worden voorgedragen en verkiesbaar zijn voor het voorzitterschap van de PVGE afdeling. Daarnaast is het bestuur erg blij dat de voorzitter van Belangenbehartiging, de heer Richard de Grood, vanaf november is toegetreden tot het bestuur. Richard de Grood wordt op de ALV 2015 voorgedragen als bestuurslid met belangenbehartiging in zijn portefeuille Kwetternest In januari hebben we een huurcontract kunnen tekenen met Helpt Elkander voor de huur van een eigen onderkomen, het Kwetternest, in de voormalige peuterspeelzaal van de Scarabee. De eerste maanden van 2014 is door enkele vrijwilligers veel energie gestoken in de inrichting van ons eigen honk. Met het inbouwen van een keuken, het ophangen van lamellen en het opknappen van de muren en de vloer naast de aanschaf van meubilair, het plaatsen van een projectiescherm, het kopen van nieuwe inventaris voor de keuken, het plaatsen van een koffieapparaat en niet te vergeten op het terras de aanleg van een jeu de boules baan is een schitterende ruimte ontstaan. Ons actieve lid Henk Jonkhout heeft een zeer goed werkende 2 e hands muziekinstallatie beschikbaar gesteld en deze geplaatst in het Kwetternest. Speciaal voor clubs en commissies die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de techniek is een nieuwe laptop met beamer aangeschaft. Door Onsbrabantnet is een glasfiber kabel gelegd naar het Kwetternest zodat we in de ruimte ons eigen WIFI hotspot operationeel hebben kunnen maken. Een oproep in de nieuwsbrief voor een leuke naam voor ons eigen onderkomen in de Scarabee heeft er in geresulteerd dat de meerderheid van de leden die hebben gereageerd de bestaande naam, het Kwetternest, van de voormalige peuterspeelzaal wilden behouden. Om in het Kwetternest goed te functioneren is een bezettingsplaatje gemaakt. Daarnaast zijn de huisregels voor het Kwetternest op papier gezet. De huisregels en het bezettingsschema zijn duidelijk leesbaar op de website gepubliceerd. De clubs en commissies die regelmatig voor hun activiteiten in het Kwetternest komen hebben een eigen sleutel. Omdat we geen beheerder hebben in ons Kwetternest heeft het bestuur alle clubs vriendelijk maar dringend gevraagd om als goed huisvader met ruimte en spulletjes om te gaan. Het bestuur is de inrichting commissie, die veel tijd heeft besteed om het Kwetternest leefbaar en geschikt te maken voor onze (club)activiteiten zeer veel dank verschuldigd. De startdatum voor gebruik van het Kwetternest was 1 april Enkele clubs zijn een weekje eerder gestart met hun activiteiten in de nieuwe huisvesting. De buren van het Kwetternest zijn uitgenodigd voor een borrel op 21 maart maar helaas was de opkomst erg matig. Verhuur van het Kwetternest aan niet-commerciële en niet-privé activiteiten is vastgesteld voor een huurprijs van 25 per dagdeel. Het gebruik van de keuken is eveneens 25 per dagdeel. Met de start van onze club- en commissieactiviteiten in het Kwetternest is besloten om geen contant geld meer in omloop te hebben voor het betalen van consumpties met uitzondering van de

3 Pagina 3 van 18 koffiemachine. Hiervoor zijn we overgegaan naar consumptiemunten. Ook bij evenementen en lezingen in Scarabee zal geen contant geld meer in omloop zijn en gebruiken we dezelfde consumptiemunten. Op 13 juni was er een House Warming party om de leden in de gelegenheid te stellen het Kwetternest te bekijken. De House Warming was een groot succes. Zeer grote opkomst. Er zijn veel complimentjes gegeven richting het bestuur voor de realisatie van het onderkomen in het Kwetternest. Na overleg met de bestellers/inkopers van de Activiteiten commissie is besloten dat de inkoop van drank etc voor zowel de Activiteitencommissie als voor het Kwetternest centraal worden uitgevoerd door de kookcommissie onder voorzitterschap van Kees van Liempd. De jaarlijkse midzomercontactavond is voor de eerste keer georganiseerd in het Kwetternest. Ledenadministratie Voor de ledenadministratie is de hoofdvereniging overgegaan naar een nieuw web-based systeem Leaweb. Hiermee is de ledenadministratie van de afdeling per dag geïnformeerd over de administratie van de leden, de leden per club, werkgroep en/of activiteit en niet meer zoals in het verleden slechts één keer per maand. De invoering van het systeem is niet vlekkeloos gegaan en het systeem vertoonde in het begin nogal veel gebreken waardoor het de ledenadministrateur veel energie heeft gekost. Het is de bedoeling om het systeem beschikbaar te stellen aan alle clubs en commissies voor het bijhouden van de leden per club en commissie maar de autorisaties van het systeem zijn tot op heden nog niet goed geregeld.. Eind 2014 is de start gemaakt om automatische incasso voor de clubcontributies via het ledenadministratiesysteem, op de nieuwe SEPA manier, mogelijk te maken. Hiervoor was het wel noodzakelijk om van alle clubleden een machtiging formulier te ontvangen omdat de banknummers in het systeem worden geregistreerd en de bank een overzicht van de getekende formulieren kan vragen. Enkele gewenste en belangrijke aanpassingen in het Leaweb systeem zijn door de vereniging helaas tegengehouden vanwege de niet optimale financiële situatie van de hoofdvereniging. Website Via de hoofdverenging is een start gemaakt met het opzetten van een nieuwe website. De bedoeling is een uniforme website voor alle afdelingen te krijgen. Hiervoor is een klankbordgroep gestart. Mieke van Liempd en Bert Pols zijn lid van de groep. Bert Pols heeft een aantal wensen en ideeën voor een nieuwe website op papier gezet. De opzet en het operationeel beheren van de website heeft veel tijd en energie gekost van onze webmaster. Met veel vallen en opstaan ziet het er naar uit dat in 2015 de nieuwe website het levenslicht ziet. Posters Bert Pols heeft een aantal zeer mooie posters gemaakt voor de vele activiteiten die georganiseerd zijn in Dit is een mooi stukje promotie geweest voor de PVGE en heeft ongetwijfeld ook meegeholpen aan de ledengroei. Clubs In 2014 zijn een aantal nieuwe clubs gestart. De 6 e museumclub Spoor 6, de 2 e fotoclub ƒ/2, de 2 e bewegingsclub Rek en Strek, de jeu de boules club Kwetboulers, de 5 e kookclub Kooklust en kookgroep Tres Bonne. Ook incidenteel zijn er club activiteiten georganiseerd zoals o.a. een workshop digitale fotografie en niet te vergeten de weekend exposities van de beide fotoclubs Knipoog en ƒ/2. Vooral de foto exposities waren zeer geslaagd met een goede opstelling en een geweldige presentatie. Dit was een visitekaartje voor onze PVGE Koffie inloop ochtenden Met de intrek in ons eigen honk is het mogelijk geworden om meer activiteiten te organiseren. Een van die activiteiten is de koffie inloop ochtend. Onder supervisie van Wim de Vos is er vanaf 2 oktober iedere eerste donderdag van de maand een koffie inloopochtend. Koken voor alleenstaanden De 3 e donderdag in de maand wordt er door een 4-tal externe koks een volledige lunch op tafel gezet voor leden die vaak alleen aan tafel zitten en nu gezellig samen kunnen lunchen.

4 Pagina 4 van 18 Financiën Vanwege problemen met de overgang naar SEPA en in het verlengde hiervan de betaling van een voorschot en de wisseling van penningmeester bij de hoofdvereniging is de afdelingsbijdrage in 2 termijnen betaald. De eerste helft hebben we begin mei ontvangen en de andere helft toen alle zaken rondom machtiging en SEPA goed geregeld waren. Naar aanleiding van vragen in de ALV 2013 over de hoge bankkosten zijn er gesprekken geweest met de RABO over de hoge bankkosten die we betalen voor alle rekeningen van de clubs. Er is afgesproken dat de clubs geen papieren afschriften meer ontvangen want de mutaties zijn allemaal te zien door gebruik te maken van e-banking. Hiermee is een behoorlijke besparing te bereiken. Onze penningmeester heeft een andere opzet van het rekeningen systeem voor de clubs van onze afdeling opgezet. Er komt een centrale rekening voor alle clubs. Met het inleveren van hun eigen bankrekening vervallen de rekening courant kosten. De penningmeesters van de clubs krijgen wel allemaal een pasje van de centrale club rekening en de club contributies zullen via automatische incasso worden geïnd. Alleen de rekeningen van de Reiscommissie en de Kookclubs blijven bestaan in de oude opzet. Per is de jaarlijkse bijdrage aan de clubs van 5 per clublid vervallen. Omdat we als afdeling huur betalen voor het Kwetternest en de clubs nu de mogelijkheid geven om hun activiteiten en bijeenkomsten in het Kwetternest te organiseren betaalt de afdeling geen huur meer voor ruimtes die de clubs zelf reserveren. Compudwers blijft om voor haar moverende redenen voor haar activiteiten huurder in Goudvinkhof en gaat vooralsnog geen gebruik maken van het Kwetternest. De bewegingsclubs blijven voor hun wekelijks activiteit zelf ruimte huren in de Scarabee omdat het Kwetternest te klein is. Het financiële boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van 968,= Omdat de Seniorenraad geen gemeentelijke subsidie krijgt heeft de PVGE aan de seniorenraad een bedrag van 320 overgemaakt om 2014 door te komen. Cursus Dit jaar zijn we gestart met een cursus van Erna Charbon. De cursus bestaat uit 4 dagdelen. De belangstelling is zo groot dat er direct een parallel sessie is gestart. In totaal hebben ruim 60 leden de cursus gevolgd. In november was de vraag naar een vervolg cursus zo groot dat we hebben besloten om in 2015 een vervolgcursus van 2 parallel sessies van 4 dagdelen op te starten. LON (Lokale Omroep ) Het contract met de LON over plaatsen van berichten op de tekst pagina s van LON is beëindigd. Gemeentesubsidie De toekenning van de gemeentelijke subsidie over 2014 was 3.799,=. Het beleid van de gemeente is zodanig dat de subsidie voor de PVGE in de toekomst volledig zal worden afgebouwd. Onze penningmeester zal dan ook minder ruim in het jasje komen te zitten. De voorgestelde subsidie over 2015 is 2.319,=. Fred van de Kemenade heeft op 30 oktober gebruik gemaakt van het meespreekrecht bij de gemeentelijke commissie vwb de toe te kennen subsidie Nieuwe leden bijeenkomst Op 14 februari is in 2014 de eerste kennismakingsbijeenkomst met nieuwe leden georganiseerd. Omdat de ledengroei begin dit jaar zo overweldigend was (ruim 50 nieuwe leden in 2 maanden) is een extra nieuwe leden dag georganiseerd op 16 mei in het Kwetternest. De 3 e nieuwe leden dag 2014 was op 12 december in het Kwetternest. RABO sponsoring Rabobank Dommelstreek steunt het verenigingsleven in Geldrop, Heeze-Leende en via het fonds 'Steuntje in de rug'. Eenmaal per jaar stemmen leden van de bank op de clubs die zij een warm hart toedragen. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Hoe meer stemmen voor een vereniging of stichting, hoe meer geld de vereniging ontvangt. Dit jaar hebben we van Steuntje in de rug van de RABO een bedrag van 292 ontvangen. Volgend jaar moeten we bij de RABO een plan indienen waarvoor we het geld willen gebruiken. Hierbij kunnen we denken aan het verbreden van de jeu de boules baan.

5 Pagina 5 van jaar jubileum Het jaar 2014 is begonnen met de viering van het 20 jarig bestaan van de afdeling. Met een door de lustrumcommissie, bestaande uit: Hans Hoogerbrug, Jeanet in t Veld en Jan Kop georganiseerde lezing door Marcel Metze gecombineerd met de nieuwjaars borrel hebben we ongeveer 250 leden kunnen verwelkomen in het Klooster. De lezing van Metze was van hoog niveau, zeer interessant. De bijeenkomst was een geweldig succes. Club- en vrijwilligersdag De jaarlijkse club en vrijwilligersdag is gesplitst omdat de groep met de vele nieuwe clubs te groot wordt. Op 10 oktober was de vrijwilligersbijeenkomst in het Kwetternest. Op 21 november was er de jaarlijkse bijeenkomst met de club- en commissiebestuurders in de Scarabee. Frits Sisselaar heeft voor de pauze een inleiding verzorgd over het project dementievriendelijk. Verenigingsraad De functie van de verenigingsraad (VR) is het beoordelen van het beleid van - en de uitvoering daarvan door - het bestuur van de hoofdvereniging. De VR benoemt de voorzitter en de andere leden van het bestuur van de hoofdvereniging. De VR vergadert tweemaal per jaar. De VR bestaat uit afgevaardigden die door de afdelingsverenigingen worden gekozen. De afdeling heeft 4 leden als vertegenwoordiger in de Verenigingsraad. Bij acclamatie zijn herbenoemd de heren Ulrich Frank, Leo Hoogeveen, Ronald Rueb en Kees Walraven. Activiteitencommissie / Evenementencommissie Medio 2014 heeft de voorzitter van de Evenementen commissie haar functie neergelegd. Het bestuur is driftig op zoek naar een opvolg(st)er. Voorlopig worden de taken waargenomen door Diet Poortvliet, Wim de Vos en Mieke van Liempd. Een nieuwe activiteit die is opgestart door de Evenementen commissie is het organiseren van een kerstdiner bij Pezzaz. Helaas hebben we, omdat er te weinig animo voor was, het geheel weer moeten afblazen. De Activiteiten commissie heet vanaf medio 2014 Evenementen commissie. Dat is de naam die ook bij de andere PVGE afdelingen wordt gebruikt. Namens het bestuur van de PVGE heeft de Evenementen commissie culturele, informatieveen ontspanningsbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten werden meestal op de vrijdagmiddagen gehouden in Scarabee. Een belangrijke doelstelling is de onderlinge band tussen de leden te bevorderen. De vrijwilligersgroep is onmisbaar in de praktische organisatie van de diverse bijeenkomsten. De Evenementen commissie heeft ook in 2014 weer regelmatig activiteiten en lezingen georganiseerd, waarbij bij de lezingen ook niet-leden aanwezig konden zijn. De opkomst bij alle bijeenkomsten was vrij hoog en de lezingen waren een groot succes. Belastinghulp (HUBA) en Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) De belastinginvullers van de afdeling, t.w. de heren Sjef v Grootel, Leo Hoogeveen, Wim Maan en Kai Tchong, hebben met grote toewijding de leden van de PVGE- voor de aangifte in 2013 weer terzijde staan. De vrijwillige ouderenadviseurs, Sjef van Grootel, Leo Hoogeveen en Pieta Tomas hebben in 2014 hun diensten aangeboden aan onze leden. Voor VOA activiteiten zijn 9 klanten bezocht en 58 mensen zijn geholpen met de belastingaangifte. Commissie Belangenbehartiging Het doel is het behartigen van de bestaande en toekomstige belangen van de oudere bevolking in het algemeen en van de leden van onze afdeling in het bijzonder. Deze belangenbehartiging is een wezenlijk onderdeel van de doelstellingen en is dan ook een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen. Het gaat daarbij om de onderwerpen wonen, welzijn en zorg in brede zin, zoals o.a.: het bevorderen van voor senioren geschikte huisvesting, om zolang mogelijk zelfstandig in het eigen huis en de vertrouwde leefomgeving te kunnen blijven wonen;

6 Pagina 6 van 18 het realiseren van geschikt en betaalbaar openbaar vervoer, de veiligheid van de woonomgeving, het stimuleren van educatie, het bevorderen van sociale en culturele activiteiten en het mede vormgeven van een inkomens- en armoedebeleid; Het gehele jaar 2014 bestond de Commissie uit zes leden: Ton Aelberts, Richard de Grood, Henk Jonkhout, Beb Kooiman, Rikie de Moor en Ronald Rueb. Zij kwam in 2014 drie keer bijeen. Vrijwel alle onderwerpen waarmee deze Commissie zich bezighoudt, zijn ook aan de orde in de commissie Welzijn en Zorg van de KBO en ook bij de ANBO. Daarom werd ook in 2014 regelmatig gezamenlijk vergaderd. Vanuit deze gezamenlijke commissie overlegt een zgn. contactgroep met de LEV groep over onderwerpen waarop men elkaar kan versterken. Dat gebeurde in 2014 viermaal. Medio 2014 is de relatie tussen de Seniorenraad en de seniorenverenigingen / ouderenbonden veranderd. De Seniorenraad richt zich op beleidszaken en onderhoudt contact met de gemeente en de politieke partijen. De bonden zorgen voor de uitvoering van acties/ projecten, af te spreken in regelmatig voorzittersoverleg. Daarmee is de directe relatie tussen de Seniorenraad en de gezamenlijke commissies Welzijn en Zorg / Belangenbehartiging losgelaten. In elke vergadering van de Commissie Belangenbehartiging wordt bericht uit de volgende gremia: a. Bestuur PVGE b. PVGE Verenigingscommissie Belangenbehartiging (ligt stil.i.v.m. heroriëntatie van de PVGE) c. Adviesraad Sociaal Beleid d. Seniorenraad Daarnaast worden actuele onderwerpen besproken die vanuit de leden dan wel de media de aandacht vragen. De belangrijkste onderwerpen die in 2014 aan de orde kwamen: a) De Transitie van WMO van Rijk naar gemeente. b) Buurt- en wijkinitiatieven ter ondersteuning van ouderen: de initiatiefgroep Omzien naar Elkaar heeft tweemaal een bijeenkomst van wijkverenigingen georganiseerd. c) Overleg met gemeente en wijkverenigingen over mogelijke gebruikmaken van informele digitale zorgdiensten zoals Zorgvoorelkaar.com d) De inzet van Vrijwillige OuderenAdviseurs, ook als onafhankelijke cliëntondersteuner bij de zgn. keukentafelgesprekken ; Belasting Adviseurs en Administratieve Ondersteuners. Eind 2014 is met succes een oproep gedaan naar PVGE leden voor meer hulpverleners. e) Het project Zorgelooshuis : Ronald Rueb is hiervan de trekker. f) Levenstestament: aanvankelijk zou in een gezamenlijke actie van de se Ouderenbonden een informatiemiddag gehouden worden in oktober. KBO heeft echter op eigen gelegenheid in nov 14 een voorlichting georganiseerd. PVGE heeft besloten in maart 15 eveneens een eigen voorlichting te organiseren. g) Huisbezoeken bij 80plussers zijn gestart in Totaal ca. 250 adressen worden bezocht. Commissie Ommekaar De commissie Ommekaar bestond begin 2014 uit drie leden. Omdat bleek dat dit aantal te weinig was om met name de Kerstattentie voor de zeer oude leden te verzorgen is een oproep geplaatst voor versterking. Hierop werd enthousiast gereageerd zodat we vanaf september 2014 verder konden gaan met z n zevenen. Wij bezoeken leden die om welke reden dan ook in de loop van het jaar extra persoonlijke aandacht van onze vereniging kunnen gebruiken. Hiermee wil het bestuur de verbondenheid tussen de leden onderling uitdrukken, zowel bij blijde als verdrietige omstandigheden. In het afgelopen jaar werden 15 bezoeken afgelegd, en een aantal kaarten gestuurd naar mensen die geen bezoek wensten of te ziek waren. Daarnaast bezorgden de commissieleden in december bij 55 leden van 85 jaar en ouder een kerstattentie. Vooral dit laatste is altijd weer een tijdrovende, maar ook leuke en dankbare taak die zeer op prijs wordt gesteld. Opvallend is dat het overgrote deel van deze mensen nog zelfstandig thuis woont of in een aanleunwoning/serviceflat (met meer of minder zorg) Over het algemeen bespeuren we niet zo veel van het probleem van de eenzaamheid bij deze groep ouderen. Wat helpt is dat de meesten kinderen in de buurt hebben wonen, als dat niet het geval is wordt het een stuk moeilijker, zeker als zij nog zelfstandig wonen. Om dit werk te kunnen uitvoeren is hulp en steun van bestuur en leden onontbeerlijk. De commissieleden vragen dan ook dringend aan alle leden om door te geven wanneer zij weten dat

7 Pagina 7 van 18 mensen erg ziek of eenzaam zijn, opgenomen zijn in een verpleeghuis of bijvoorbeeld een of meer huwelijksfeest vieren. Reiscommissie Omdat veel mensen in januari al vakantieplannen maken, heeft de reiscommissie besloten de jaarlijkse voorlichtingsmiddag voortaan te houden in de tweede helft van de maand januari. Tot grote verrassing van de commissieleden was de opkomst overweldigend! Meer dan 80 belangstellenden genoten eerst van het door de commissieleden gebakken lekkers. Daarna was er een uitleg over de drie geplande dagtochten en de geplande reis voor Vooral voor het laatste bleek een groot aantal aanwezigen te komen. De explicatie over de reis naar Schotland door de chauffeur/reisleider die de reis zou gaan uitvoeren, bleek een groot succes. Die middag al was de reis bijna volgeboekt! De voorjaars- en zomerdagtocht (naar resp. Lier en Beeld en Geluid) zijn beide zeer goed verlopen. Voor beide dagtochten was er weer voldoende belangstelling, waardoor wij ook financieel goed uitkwamen. De dagtocht van december (den Bosch en Mariënwaerdt) had minder deelnemers. Ondanks het slechte weer was ook deze dagtocht zeer geslaagd. Terugkijkend op 2014 kunnen we zeggen dat de dagtochten zeker in een behoefte van een aantal leden van onze vereniging voorzien! De reis naar Schotland is een groot succes geweest! Op 22 juni stond de touringcar van reisorganisatie Kras gereed bij de Clemenskerk om ons naar IJmuiden te brengen. In Schotland genoten wij met totaal 42 deelnemers van alles wat dit prachtige land te bieden heeft in een rondreis, geleid door een geweldige chauffeur/reisleider: Caroline. Iedereen was erg enthousiast over de reis. Op zondag 23 november is er nog een zeer gezellige reünie geweest. Wij blijven actief uitzien naar nieuwe bestemmingen en onderzoeken nieuwe ideeën. De leden van de reiscommissie zijn onveranderd ten opzichte van vorig jaar (alleen weer een jaartje ouder!). De taakverdeling in de reiscommissie is: Trudi Boorsma: voorzitter/coördinator meerdaagse reizen; Helmi Schuttevaer: dagtochten/lid bestuur/financiën; Sonja Hoogeveen: dagtochten en Hans Hoogerbrug: lid. Redactiecommissie Nieuwsbrief, Nieuwsflits en Website Ook in 2014 werden weer 6 edities van onze Nieuwsbrief van steeds 12 pagina s uitgegeven. Door het strikt gelimiteerde aantal pagina s is het, vooral door het sterk gegroeide aantal clubs, helaas niet altijd mogelijk om alle ingezonden verslagen op te nemen. Het aantal leden dat er kennelijk prijs op stelt om de Nieuwsbrief op papier te lezen blijft groot. Er worden nog steeds zo n 650-tal Nieuwsbrieven gedrukt, gedistribueerd en (hopelijk!) gelezen. Het bezorgen van de Nieuwsbrief door onze grote groep vrijwilligers is, dank zij hun inzet, nog steeds goed te doen. Alleen onbegaanbare wegen door gladheid zorgen (soms) voor problemen. In dat geval wordt de bezorging uit veiligheidsoverwegingen uitgesteld. Ondanks het feit dat de papieren Nieuwsbrief een flinke kostenpost met zich meebrengt, gaan wij er van uit dat het merendeel van onze ruim 1000 leden de papieren Nieuwsbrief niet wil missen. Wij blijven desondanks, uitsluitend uit kostenoverwegingen, onze leden attenderen op de mogelijkheid zich aan te melden voor toezending per . Het grote aantal Nieuwsflitsen zorgt ervoor dat leden ook op de hoogte blijven van actualiteiten. De Nieuwsbrief als bijlage aan een bericht wordt verstuurd aan: 98 PVGE leden 31 Gastleden PVGE 39 Externe relaties (pers, ouderenbonden, wijkverenigingen, politieke partijen) Nieuwsflits. Door de koppeling van de adressen aan het ledenbestand in Leaweb gaat er sinds september naar 819 leden van de ruim 1000 leden een Nieuwsflits; ook 14 naar bestuursleden van andere afdelingen. Er werden in 2014 in totaal 54 Nieuwsflitsen verstuurd; Website: In 2014 is in samenwerking met een externe leverancier een nieuwe website ontwikkeld voor alle PVGE afdelingen. De planning is dat de website begin januari 2015 van start gaat. De websites van alle afdelingen hebben dezelfde vormgeving ter versterking van het beeld dat we één organisatie zijn. Er zijn een aantal technische verbeteringen aangebracht t.a.v. het elektronisch

8 Pagina 8 van 18 aanmelden voor evenementen en de website is zodanig gemaakt dat hij ook geschikt is voor het lezen op IPAD en Tablet 01 Fotoclub Knipoog De fotoclub Knipoog is opgericht op 10 maart 2011.De fotoclub Knipoog is een met eigen bestuur op continuïteit gerichte groep van leden, die tot doel heeft met haar leden kennis en ervaring op het gebied van fotografie en aanverwante gebieden uit te wisselen en gezamenlijk fotografie te bedrijven. Aanverwante gebieden zijn bijvoorbeeld fotobewerking, toepassen van audio-/visuele technieken etc. Maandelijks, op de 2 e en 4 e donderdagochtend, wordt er een bijeenkomst met de leden gehouden. Het bestuur Fotoclub Knipoog 2014: Voorzitter: Betty Touw en Secretaris/Penningmeester: Bert Pols De activiteiten in 2014 waren: Iedere 2 e donderdag van de maanden januari tot en met maart waren er met de leden bijeenkomsten in het clubgebouw van de LONU te ; Vanaf ongeveer 1 april 2014 komen we bijeen in de nieuwe ruimte van de PVGE, het Kwetternest; De frequentie van de bijeenkomsten is verhoogd naar 2 x per maand. Op de 2 e en 4 e donderdagochtend van uur Er werden een aantal excursies georganiseerd zoals: o.a. 2 x naar Amsterdam en 1 x naar Rotterdam Er werd op 1 en 2 november een foto-expositie gehouden in het Kwetternest. De thema s waren dit jaar: Verbinding en Afval/rommel. Dankzij een subsidie van de PVGE konden panelen aangeschaft worden voor de presentatie van de foto s. Er kwamen 245 bezoekers naar de expositie. De foto s evenals de zogenaamde fotoketting zijn te zien op de website van de fotoclub Knipoog (www.knipoog.eu). De fotoclub Knipoog bestond in 2014 uit 15 leden. Er is een kleine wachtlijst. In december 2014 is er een aanzet tot een 3 e fotoclub gemaakt bij de PVGE. 02 Lange afstand wandelclub de Zandlopers In 2014 hebben we 12 maandelijkse wandelingen gelopen. We hebben in 2014, inclusief december, 228 kilometer gelopen met een gemiddelde aantal van 16 leden. Laagste aantal was 8 personen en het hoogste aantal was 21 personen. Omdat er geen subsidie meer is vanuit het afdelingsbestuur van de PVGE zijn de inkomsten geringer dan in het verleden maar vooralsnog houden we het contributiegeld op 7,50 per jaar De leden van de club zijn unaniem van mening dat het huidige club bestuur nog steeds aan de gestelde eisen voldoet en ook voor het komend jaar haar taken mag uitvoeren. Omdat Will van Rosmalen dit jaar zijn derde termijn van drie jaar heeft vol gemaakt moet hij conform de statuten van de PVGE nu zijn taak als penningmeester overdragen aan een nieuwe kandidaat. De samenstelling van het bestuur is Frans Jacobs (voorzitter), Henk Verberne (secretaris) en Elly Janssen (penningmeester). Het afdelingsbestuur van de PVGE- heeft uit kostenoverweging bepaald dat de contributiegelden via automatische incasso geïnd worden. Door deze maatregel worden honderden euro s aan bankkosten bespaard. Omdat conform de richtlijnen van de bank te regelen dient elk lid een machtiging te ondertekenen voor het automatisch overschrijven van de contributie. Het bestuur van de Zandlopers heeft besloten om hierin mee te gaan en het komende jaar de nieuwe situatie, samen met de penningmeester, te monitoren. Mocht het een en ander niet naar wens verlopen, dan zal het bestuur hierop terugkomen en een andere methodiek voorstellen op de jaarvergadering Mochten de leden nu al geen machtiging willen tekenen dan zal de contributie, tegen hogere kosten, middels een ander methode worden geïnd Om in de toekomst vervelende situaties te vermijden heeft het bestuur besloten om de volgende regel te hanteren. Indien men zich tweemaal achtereenvolgend ziek meldt bij de coördinator Frans Jacobs dan zal het bestuur een presentje van ± 10,00 bij de zieke patiënt (laten) bezorgen. De kosten worden uit de clubkas betaald. De leden van Zandlopers zijn vóór een meerdaagse reis in het voorjaar van 2015 maar op de vraag wie dit wil organiseren kwam geen antwoord en daarom wordt de oorspronkelijke regeling weer aangehouden. Deze regeling houdt in: Met de wandeling van september een uitstapje organiseren naar een gebied wat buiten de 50 kilometerzone valt met daaraan aansluitend een etentje ergens in het land. De vergaderlocatie bleek niet geschikt voor het aantal leden en er was veel te veel achtergrondgeluid

9 Pagina 9 van 18 om sprekers te kunnen verstaan. Staande de vergadering is besloten om van ons eigen clubhuis het Kwetternest gebruik te maken na de wandeling van december Lange afstand wandelclub de Doorlopers De doelstelling is om iedere eerste donderdag van de maand een wandeling van 18 km. maken waarbij de volgende spelregels gelden: verzamelen om 9.00 uur bij de Clemenskerk; afzeggen bij de wandelcoördinator; met auto s naar startpunt, max. 50 km. van ; inzittenden betalen 2.50 p.p. aan de chauffeur; Meegenomen proviand wordt langs het pad genuttigd; wandeling wordt bij toerbeurt, volgens een vastgesteld jaarprogramma, uitgezocht en voorgelopen; een GSM locatiebepaling wordt doorgegeven aan de hulpdiensten als er via 112 gealarmeerd wordt; tijdens de autorit naar de start is in iedere auto een GSM aan; het bestuur kan een wandeling afgelasten bij zeer ongunstige weersomstandigheden, bijv. grote hitte, koude/gladheid; verdere spelregels zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement met bijhorend Aanhangsel. Dit jaar is er alle maanden gewandeld. Het bestuur bestond uit: Kees Walraven (voorzitter), Thea Peters (secretaris), Jan v.d. Burgt (penningmeester) en Tineke Borstlap (wandelcoördinator) Het aantal leden is 20. Er staat niemand op de wachtlijst. Het jaarlijks uitje en dit jaar tevens de lustrumviering was op 2 oktober. De organisatie was in handen van Kees Walraven en Coos v.d. Ende. We dronken in Broekhuizen in Limburg een kop koffie en daar begon de wandeling. We lunchten in t Zoete Genot in Arcen, na afloop van het vervolg van de wandeling, genoten we van het heerlijke ijs bij Clevers in Arcen. De contributie was dit jaar 8,- p.p. 04 Kookclubs en koken voor alleenstaanden Kookclubs: We kennen nu 5 PVGE kookclubs. Kokkerebbel is een dameskookclub met 6 leden o.l.v. Mia Jacobs die op de 4 e donderdagavond in de maand bij elkaar komt. Ratatouille I, kookclub voor 4 heren o.l.v. Jan Lammerts kookt iedere 2 e dinsdagavond in de maand. Ratatouille II o.l.v. Johan de Moor, met 5 mannelijke leden komt bij elkaar om te koken iedere 3 e dinsdagavond in de maand. Pavlova die de 3 e donderdagavond kookt is een mixed kookgroep met 6 leden o.l.v. Greetje Bartman. De in 2014 met 6 leden opgerichte kookclub Kooklust o.l.v. Cor Guichelaar komt op de 1 e dinsdagavond van de maand bij elkaar om te koken. Naast deze 5 kookclubs is er nog de externe kookclub Tres Bonne (2 e woensdagavond in de maand) met 9 leden o.l.v. Kees van Liempd. Koken voor alleenstaanden: De externe kookclub Tres Bonne is de initiatiefnemer voor het koken voor alleenstaanden en het is deze club die maandelijks voor de alleenstaanden een zeer goede dis op tafel zet. Maandelijks (vanaf 19 juni) wordt er op de 3 e donderdagmiddag gekookt worden voor alleenstaanden. De bijdrage voor de alleenstaanden is vastgesteld op 8.= De lunch op 19 juni is erg goed gewaardeerd. Er waren 15 lunch-ers. De voorbereidingen kosten met elkaar toch wel 1 à 1½ dag. Er is een goed team aanwezig om alles vlekkeloos te laten verlopen. In december waren er 32 inschrijvingen voor deze lunchbijeenkomsten. Kookcommissie: Op 19 februari komen afgevaardigden van de kookclubs met het AB bij elkaar om te praten over de toekomstige inbedding van de kookclubs. De organisatorische opzet van de kookclubs ziet er nu anders uit. Er is een kookcommissie gevormd met daarin Kees van Liempd (voorzitter / koken voor alleenstaanden), Jan Lammerts (namens de kookgroepen), Rikus Meelker (secretaris/penningmeester en link naar het bestuur), Ad van Gerwen (externe kookclub Tres Bonne). De huidige kookgroepen blijven autonoom opereren met allen een eigen coördinator. Faciliteren van nieuwe leden en het stimuleren van aanmeldingen voor de kookclubs wordt opgepakt door de kookcommissie. 05 Museumclub t Spoort De club had in leden en geen leden op de wachtlijst. De werkwijze is naar ieders tevredenheid gehandhaafd: steeds kiezen 2 leden een bestemming en bereiden dit museumbezoek voor. In de jaarvergadering worden data en organisatoren voor het jaar daarop vastgelegd. Het bestuur bestaat uit: Marga Timmers (voorzitter), Beb Kooiman (secretaris) en Hans Hoogerbrug (penningmeester). In 2014 bezochten we:

10 Pagina 10 van 18 de Petra-tentoonstelling in Leiden, het Rijksmuseum in Amsterdam, het Aboriginal Museum in Utrecht, Huis Doorn te Doorn, het weeshuis in Culemborg, en het MOTI in Breda. 06 Kunstclub Bekijk t In 2014 heeft kunstclub BEKIJK'T 10 excursies gemaakt, 9 keer binnen de afgesproken cirkel rondom van 50 à 60km. met een start om 13.00uur op het Van Goghplein en eenmaal een daguitstap, ditmaal naar Amersfoort. Het betreft de volgende excursies: Van Abbemuseum, Eindhoven De Pont Tilburg Ravestein, Stichting Museum voor vlakglas & lekunst, Den Bosch, Würth, Den Bosch, Museum Slager Den Bosch, Noordbrabants Museum Amersfoort Tilburg, De Pont Roermond, Cuypershuis Den Bosch, Kruithuis Gemiddeld gaan er per excursie 15 tot 20 mensen mee. Er is altijd een rondleiding geboekt, per gids mogen maximaal 20 mensen meelopen. De contributie is verhoogd van,15,00 naar 20,00. Dit was noodzakelijk omdat de subsidie van de PVGE is weggevallen. Samenstelling van het bestuur: Henk Baks (voorzitter), Greet Baks (secretaris) en Ton Touw (penningmeester). Het aantal leden bedraagt nu 24. Er staan 2 personen op de wachtlijst. Tijdens de ALV op 21 januari zal worden voorgesteld om deze toe te laten. Hun namen worden dan nog doorgegeven. 07 Beleggingsstudieclub de Ouwe Sok DOS is een beleggingsstudieclub binnen PVGE-. Deze club staat wat beleggingen betreft, financieel onafhankelijk van PVGE. Onze beleggingen leverden in 2014 een verlies van ca. 4.5 % op; dit vinden we niet bevredigend. Door een bredere aanpak, baserend op meer Internet-informatie over fondsen en het kijken buiten Nederland en de AEX, denken we, dit te kunnen verbeteren. Ook de verwachte economische oplevingen zullen ons daarbij helpen! En ook: de bankkosten (ca. EUR in 2014) gaan we reduceren door te beleggen via De Giro i.p.v. ALEX. Dit kan voor ons het verschil maken tussen verlies en winst. We hebben 9 leden; 'nieuwe leden' dit is al een tijd een serieus punt van aandacht. We zijn een club die behoorlijk informeel werkt, dus voor instappers in de beleggingswereld een ideale omgeving. Om de drempel tot toetreding te verlagen hebben we al vanaf 2014 twee nieuwe regels ingevoerd: Afschaffing van de jaarlijkse bijdrage ad 40. Geen verplichting om maandelijks in te leggen. 08 Beleggingsstudieclub de Zilverlingen De AEX index sloot op 424,47 voor geheel 2014 was dat een stijging van 5,7%. Op de jaarvergadering van 4 februari 2014 werd Henk Sanders als 2 secretaris toegevoegd aan het bestuur en werd Vera Peek de 1 e en Piet Valstar de 2 e penningmeester. Voorzitter Cor Scholten,2 e voorzitter Jan Kwik, Secretaris Joop Andrea, 2 e secretaris Henk Sanders, Penningmeester Vera Peek, 2 e penningmeester Piet Valstar De werkgroepen Aandelen, en Opties en Derivaten kwamen maandelijks bij elkaar. De werkgroep Beleggingsfondsen kwam een bepaalde periode niet bij elkaar omdat er maar twee leden waren. De werkgroep Computergebruik is niet bij elkaar geweest.

11 Pagina 11 van 18 Onze beleggingsstudieclub staat vermeld in het lokale PVGE informatieblad. Dit geeft nog wel eens nieuwe contacten. Ook deze club staat wat beleggingen betreft, financieel onafhankelijk van PVGE De vergaderingen van 21 januari, 18 februari, 18 maart vonden plaats in wijkcentrum Scarabee. Op de volgende data;, 6 mei, 1 juli, 5 augustus, 7 oktober,4 november en 2 december werd vergaderd in het Kwetternest. Door het in gebruik nemen van de vergaderzaal het Kwetternest is de vaste vergaderdag van de plenaire vergadering van de Zilverlingen verplaatst van de 3 e dinsdag in de maand naar de 1 e dinsdag van de maand. De rubriek Wat vind ik interessant. leverde de volgende sprekers op: Ad Bouwer ASML Jeroen Coppens Grieken rijker dan Duitsers en Crowdfunding Vera Peek Wordt de 2 e kamer overbodig. Henk Sanders Beurs Wijs. Jan Kwik Italie. Emile Marico Brics. Cor Scholten Financieel rapportage systeem de Zilverlingen. Willy Roncken anders bankieren. Hans Schweitz Buy and Hold. De contributie bleef ongewijzigd 15,- per maand, waarvan 3,- voor de bestuurskosten. Lidmaatschap VEB-NCVB 67,50 per jaar voor de gehele studieclub. Het aantal leden is 12 per 31 december. 09 Museumgroep Spoorkunst Dit jaar hebben we 5 keer een museum bezocht, steeds gecombineerd met een bezoek aan een ander museum en/of een stadswandeling. We zijn nu met 30 leden. Eind 2014 is de korte wachtlijst geheel weggewerkt. De samenstelling van het bestuur: Nellie van Kemenade (voorzitter/secretaris) en Lucie Lecluse (penningmeester). De 2 maandelijkse activiteiten worden wisselend door twee leden van de groep georganiseerd. In Januari heeft de groep het Noord Brabants museum bezocht in 's Hertogenbosch. Speciaal de schilderijen van van Gogh. Met een goede gids. In een Bosch's restaurant hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden In Maart zijn we naar Volendam gegaan. Een stadwandeling, uitleg over de Volendamse klederdracht en het Volendams museum. Kortom weer een geslaagde dag. In Mei hebben we geen uitstap gehad. Veel leden zijn in die maand op vakantie, waardoor er niemand iets wilde organiseren. In Juli naar Nijmegen, museum Het Valkhof; expositie "kracht en kleur"; het echtpaar Mulukom uit Nijmegen heeft een bijzondere kunstverzameling bijeen gebracht; kleurrijk, uitbundig, spontaan en authentiek.. Schilderijen en sculpturen. In September gingen we naar de hoofdstad, het gemeente museum, waar een expositie was van de kunstschilder Marlene Dumas. Door de goede uitleg van een gids gingen de schilderijen van Marlene voor ons leven. In November naar Den Haag, een expositie van de kunstschilder Mark Rothko, een kunstschilder die voornamelijk grote gekleurde vlakken schilderde. Ook dat werd weer een succes, 11 Bloemschikclub Fleurissant Onze bloemschikclub is in oktober 1999 opgericht en heeft na 2 jaar officieel de naam Fleurissant gekregen. Als leidinggevende en voorzitter treedt op Martine Jansen, die tevens bij gebrek aan andere kandidaten, de secretaris- en penningmeesterfunctie voor haar rekening neemt. Het clubjaar loopt (met onderbrekingen van kerst- en zomervakantie) van begin oktober tot half december en van half januari tot half mei. Vanaf oktober komt ook Fleurissant voor haar 2-wekelijkse bijeenkomsten bij elkaar in het Kwetternest. In bergruimte 2 heeft de bloemschikclub ruimte gevonden voor het opbergen van het materiaal.

12 Pagina 12 van Museumclub Rominâstra Het doel van Museumclub Rominâstra is het gezamenlijk bezoeken van musea, bijzondere exposities, interessante gebouwen, stadsdelen etc., dat alles met uitleg van een ter zake kundige gids. De club telt inmiddels 40 leden (inmiddels 36), waarvan gemiddeld een 24 enthousiastelingen per excursie deelnemen. Als vaste dag is gekozen voor de eerste donderdag van de maand, waarop we in 2014 tien keer een excursie georganiseerd hebben. Op onderstaande dagen hebben we elkaar dan om uur ontmoet op ons verzamelpunt het Van Goghplein (voor de Openbare Bibliotheek). Bezochte musea: Nrd Brabants Museum Den Bosch Schijn Bedriegt" (27 deelnemers) Gemeente Museum Jacob van Horne Weert (28) Bouwloods St Jan Den Bosch (25) De Pont Tilburg (27) Kessels Muziekinstr. Tilburg (23) Würth Oog in Oog Den Bosch (20) Nrd Brabants Museum Den Bosch Gezin XXL (25) Religieus Museum Uden (21) Pladella Villa Bladel (25) Zwanenbroedershuis Den Bosch (22) Het vervoer werd onderling geregeld door met elkaar mee te rijden. De entree was voor ieders eigen rekening (bv. Museumjaarkaart) en voor de kosten van de rondleiders is een contributie geheven. Gezien het enthousiasme van de leden zullen we zeker ook in 2015 nog vele boeiende excursies gaan maken. Het bestuur bestaat uit: Henk Jonkhout (voorzitter), Jan Ruules (secretaris) en Jan van Leeuwen (penningmeester). 13 Computerclub Compudwers De Computerclub Compudwers is opgericht op 5 november De naam Compudwers is vastgesteld op 1 juni De doelstelling van de computerclub is: het elkaar met raad en daad bijstaan bij de ups en downs, die wij dagelijks ondervinden bij het gebruik van onze computers het, als individuele leden, elkaar ondersteunen bij de toepassing van software en hardware, die wij gebruiken resp. willen gaan gebruiken het gezamenlijk werken aan het op een hoger niveau brengen van onze kennis van de ontwikkelingen van de computer en haar toepassingen. Per 1 januari 2014 vond een bestuurswisseling plaats. Voorzitter Klaas de Graaff trad af en werd opgevolgd door Hans Visser die tot dan de functie van vicevoorzitter vervulde. De nieuwe vicevoorzitter is Paul de Bruijn geworden. Secretaris bleef Bert Pols en Ben Beerlage bleef de penningmeester. Per 7 februari 2014 is Bert Pols opgevolgd door Theo Weerman. Het maken van de notulen wordt roulerend uitgevoerd door de leden. We zijn begonnen met 28 leden en sluiten het jaar af met 22 leden (2 vrouwen en 20 mannen). Het verloop betreft één overleden, 5 opzeggingen en geen nieuwe leden. Gemiddelde bezetting bijeenkomst: aanwezig 18, afwezig 8, totaal 26 leden Over de volgende onderwerpen hebben we op de bijeenkomsten nagedacht. Partitioneren van een harde schijf (partities maken op een harde schijf) Terughalen van een vergeten password op Windows-pc (HASH) Belastingaangifte 2013 (invullen elektronisch belastingformulier) Open Office Van XP naar Linux Big Data Wifi en Mifi Wandelen met de smartphone (GPS tracking) Welke apps hebben we in gebruik The Cloud 3D printen Bespreking van een aantal apps voor smartphone en tablet

13 Pagina 13 van 18 Andere activiteiten in 2014 waren: Een excursie naar het communicatiecentrum van de politie in Den Bosch Bezoek aan de ECA (Eindhovense Computer Associatie) Barbecue Aangeschaft zijn projectiescherm en Apple TV. Verkocht: oude beamer. We zijn gestopt met een eigen website (forum op internet): Er is nagedacht over onze huisvesting; er is overwogen om van de Goudvink over te gaan naar het Kwetternest. Er is besloten voorlopig in de Goudvink te blijven. 14 Wandelclub Stapvoirt In 2014 hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld. In december heeft een kandidaat lid de wandeling meegelopen en na afloop van de wandeling verteld dat ze per januari 2015 lid wil worden. Twee deelnemers hebben halverwege het jaar afscheid moeten nemen i.v.m een verhuizing naar het westen van het land. Een van de leden heeft het afgelopen jaar om gezondheidsredenen maar beperkt mee kunnen lopen, maar was met de wandeling in december gelukkig weer aanwezig. Per januari 2015 is er een ledenaantal van 27 personen. Samenstelling van het bestuur: Bindert Wiersma (voorzitter) en Rikie de Moor (secretaris). Elke 2 e donderdag van de maand wordt er een afstand van 15 km gelopen. Tijdens de jaarvergadering wordt een rooster gemaakt wie wanneer de wandelingen voorbereidt en voorloopt. De jaarvergadering is, na een ingekorte wandeling, gehouden op donderdag 9 januari 2014 in de Hoijse Hoeve in Someren. Na en tijdens deze vergadering hebben we genoten van een lunch. In oktober hebben we een NS wandeling gelopen van Sittard naar Spaubeek. Bijna aan het eind van de wandeling hebben we genoten van een heerlijke lunch in kasteel gasterij Ter Borgh in Spaubeek. Een erg leuke locatie. In december hebben we de jaarlijkse wandeling gehouden met onderweg een Glühwein stop. Ook deze keer weer een gezellig samenzijn rondom een groot haardvuur (gelukkig overdekt) waar we genoten hebben van de warme wijn en de door 2 dames klaargemaakte hapjes en onze meegebrachte lunch. 15 Fietsclub Weer en Wind De Fietsclub Weer en Wind bestaat sinds januari Er wordt de laatste woensdag van de maand een route gereden van 50 tot 60km totaal. De route wordt bij toerbeurt, meestal met z n tweeën, door de leden zelf uitgezet. Start van iedere tocht is om 09.30uur bij de kiosk in het Park tegenover het klooster in. s Morgens drinken we op de route koffie in een café of andere gelegenheid. Het eigen meegebrachte lunchpakket wordt onderweg in de natuur op een bankje of omgevallen boom genuttigd. Ieder jaar wordt er in juli een bijzondere tocht georganiseerd. Het max. aantal leden is vastgesteld op 18.Dit in verband met veiligheid. Specifiek 2014: Het ledenaantal was eind december 2014 totaal 18 personen. Dit is het maximum. Er stonden op 1 jan personen op de wachtlijst. Op 31 dec was dit nul. De samenstelling van het bestuur: Jan Wildeman (voorzitter/secretaris) en Jan van der Burgt (penningmeester). In juli 2014 ging de bijzondere tocht naar het EDAH museum in Helmond. De opkomst van een supermarkt keten, uniek voor Nederland en ook de teloorgang door overname worden met veel herkenbare spullen en ingerichte plekken, mooi in beeld gebracht. In november werd als gebruikelijk onze jaarvergadering gehouden na afloop van de fietstocht. Voor het eerst georganiseerd in het Kwetternest. Twee dames uit de groep hadden soepen voorbereid. Deze werden met een drankje en hapje erbij na afloop genuttigd. Tijdens deze vergadering is het rooster Uitzetten Fietstochten 2015 vastgesteld. In de jaarvergadering was het onderwerp incasso heffing van de club contributie een prang onderwerp. Niet iedereen is gelukkig met deze betalingswijze. We doen een jaar mee om te zien hoe eea verloopt. In 2014 is de tocht eenmaal niet doorgegaan. Dit was de dag voor kerst. Een keer is een tocht halverwege afgebroken vanwege heftige regenval. 16 Wandel en Fietsclub de Dwèrsgangers De wandel- en fietsclub de Dwèrsgangers is opgericht op 29 juni Zij is begonnen met fietstochten in de zomer. ln de daaropvolgende winter werd het besluit genomen om in de wintermaanden te gaan wandelen. Daarnaast zijn er vier ontmoetingen per jaar voor de leden die niet meer kunnen wandelen

14 Pagina 14 van 18 en fietsen: de Nieuwjaarsborrel, de jaarvergadering, het einde seizoensfeest en de snertwandeling. Daarmee wordt het gezelligheidselement een centrale plaats gegeven. Het bestuur bestond in 2014 uit drie personen. Daarnaast vervult de Commissie die het wandel en fietsprogramma verzorgt, een zeer essentiële rol. Het bestuur bestond toen uit José Aelberts (voorzitter, vanaf 2012, leiding van de jaarvergadering en een aantal coördinerende taken rond Nieuwjaarsborrel, Jaarvergadering, einde Seizoensfeest en Snertwandeling, Bart van der Sijde (resp. vanaf 2009 penningmeester en vanaf 2010 secretaris) en Lies Klomp (vicevoorzitter, vanaf 2012). Met haar is er een brug tussen het bestuur en Commissie (Cor en Lies Klomp, Toon en Nellie Aarts) voor het fiets- en wandelprogramma. Per 1 januari 2014 bedroeg het ledental 42 (gebaseerd op de contributiebetalingen in maart 2014 en daarna). 6 leden hadden reeds in de loop van het jaar 2013 voor het nieuwe jaar 2014 bedankt zodat het totaal aantal leden van 1 januari 2013 (48) tot 1 januari 2014 tot 42 terugvalt. In de loop van 2014 zijn 4 nieuwe leden toegetreden en hebben twee leden bedankt. De nieuwe ledenlijst voor 2015 omvat 44 personen, 2 meer dan een jaar geleden. Bij het verspreiden van de machtigingen voor de contributiebetalingen 2015 zijn geen verdere verliezen aan leden ontstaan. De deelname aan de wandel- en fietstochten van het hoofdprogramma is gelukkig niet systematisch verder afgenomen. In het voorjaar van 2014 met 6 wandelingen is een vrij goede opkomst van gemiddeld 12 personen te melden, met een variatie van 9 tot 17. Het fietsoverzicht van de zomer van 2014 met 14 geplande tochten laat zien dat er (vrijwel uniek) twee afgelast zijn vanwege hevige regenval (27 mei en 8 juli). Door ziekte van de secretaris is het overzicht minder compleet dan gebruikelijk. Van de zes tochten waarvan het aantal deelnemers is geregistreerd, ligt het gemiddelde op 13, met een variatie tussen 8 en 15. Het wandelprogramma van het najaar bestond uit 7 tochten, waarvan er een niet doorgegaan is vanwege slecht weer en grote vochtigheid. Het gemiddelde van de 5 geregistreerde tochten was 8, met een variatie tussen 6 en 10, dus een matige opkomst. De oproep in het vorige jaarverslag voor de leden die nog kunnen fietsen en/of wandelen indien mogelijk de Dwèrsgangers activiteiten voorrang te geven, blijft daarom van kracht, inclusief de oproep tot het uitzien naar nieuwe leden. De Commissie heeft sinds 2010 de eindverantwoordelijkheid voor het fiets- en wandelprogramma, maar diverse tochten zijn door de leden georganiseerd. De in het begin van het jaar 2008 ingestelde fiets- en wandelgroep o.l.v. Jo Weijers en Joke vd Linden voor de leden waarvoor het hoofdprogramma te zwaar werd, is nog steeds, zij het verminderd actief. De fietstochten, alleen in de zomer bij goed weer, hebben afstanden die ongeveer half zo groot zijn als die van het hoofdprogramma (20-25 kilometer). Daarnaast is er ingesteld om met elkaar eenmaal per maand koffie te drinken. Tijdens de wandelingen zijn er, traditioneel, diverse extra's geweest: na de Nieuwjaar wandeling (7 januari 2014) een Nieuwjaarsborrel in restaurant Auberge Vincent aan het Park met een totale opkomst van ongeveer 35 leden; de jaarvergadering (26 maart 2014) met in totaal 28 leden in het Kwetternest. De wandeling van 9 december 2014, "de snertwandeling" is besloten met een kop snert in het Kwetternest, met 32 leden. Daarnaast hebben we het fietsseizoen afgesloten in de locatie De Vresselse Hut bij Nijnsel,en wel op 30 september 2O14, met in totaal 33 leden. Deze middag/avond bestond uit ca. anderhalf uur kegelen (betaald uit de kas) en een buffet, bekostigd uit een bijdrage van de leden. Gezien het feit dat aan deze extra activiteiten een veel groter aantal leden dan aan de wandel- en fietstochten deelneemt, blijkt duidelijk dat er behoefte is bij de leden aan sociaal contact, ook nadat het actieve fietsen en/of wandelen voor hen niet meer mogelijk is. 17 Motorclub MC Veteranen Wij zijn een motorclub van de P.V.G.E- en organiseren voor onze 50+ leden motortochten en verzorgen avonden waar onderwerpen worden behandeld die betrekking op het motorrijden hebben. Sinds april van 2014 zijn wij naar volle tevredenheid gehuisvest in het Kwetternest. Dit is nu ook ons vertrekpunt geworden van de ritten. Het afgelopen jaar hebben vijf leden hun lidmaatschap beëindigd. Wij hebben vier nieuwe leden mogen begroeten. Wij hebben dit jaar de ledenstop bij 35 leden moeten continueren om te voorkomen dat de groep rijders te groot wordt. Mogelijk hebben de zusterclubs in Son of Helmond nog plaats. Elke derde maandagavond van de maand hebben wij een bijeenkomst waarin onderwerpen worden besproken die met het motorrijden hebben te maken. Van deze avonden is een agenda opgesteld en wordt van de bijeenkomst een verslag gemaakt. In 2014 zijn 11 bijeenkomsten en één jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie geweest.

15 Pagina 15 van 18 In 2014 zijn 7 ritten op donderdag, en 7 ritten op dinsdag gereden. Op 23, 24 en 25 april zijn we naar het Teutoburgerwald e.o. geweest en op 16, 17 en 18 september zijn we via de Belgische Ardennen naar Luxemburg/Eifel geweest. De reguliere ritten worden in Nederland en in het grensgebied van België en Duitsland verreden. De deelname aan de ritten varieert van 8 tot 16 deelnemers. Regelmatig is het enthousiasme om te rijden zo groot dat buiten de officiële ritten ook nog onderlinge tochten worden gereden. De MC Veteranen bestaat uit een bestuur en leden. Het bestuur bestaat in 2014 uit: Jan Kop (voorzitter), Harm Nolles.(secretaris), Ad Verachtert (penningmeester) en Peer Daamen (beheerder website). De aansprakelijkheid van het bestuur is geregeld via de vereniging P.V.G.E.. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de leden bij incidenten is individueel geregeld. De contributie is voor 2014 per lid 10,-. De verbale communicatie vindt plaats tijdens de bijeenkomsten op maandag, de jaarvergadering/ nieuwjaarsreceptie en tijdens de koffie- en lunchstops van de ritten. De schriftelijke communicatie gaat via . Verder staat veel clubinformatie op onze website 18 Schilderclub het Penseel Zoals gebruikelijk hebben we voorafgaand aan het schilderen een jaarvergadering gehouden Helaas is ons geheel onverwacht een lid van de schildersclub ontvallen. Jan Schoenmaker is 16 februari 2014 op 78 jarige leeftijd overleden. De vergadering heeft een ogenblik stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Jan. Alle leden hebben met veel plezier de afgelopen periode geschilderd en willen allemaal in het volgende seizoen weer meedoen. Inmiddels hebben we ons gevestigd in ons nieuwe onderkomen Het Kwetternest. De nieuwe ruimte is wat kleiner dan wat we op Enode hadden maar met wat passen en meten weten we ons goed te redden. Het afgelopen seizoen hebben we niet geëxposeerd maar in ons nieuwe onderkomen hebben we de mogelijkheid om in een weekend een expositie te organiseren. In overleg hebben we 25 en 26 april 2015 gereserveerd voor een expositie in het Kwetternest. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en goed bevonden. Er is inmiddels zoveel in kas dat het interessant wordt om als club eens een uitstapje te gaan plannen. Het voorstel kwam om naar het MAS in Antwerpen te gaan. Zoals te doen gebruikelijk binnen de PVGE dient er een reglement te zijn van de diverse clubs. De schildersclub Het Penseel heeft het concept unaniem geaccepteerd en is dus nu definitief. Zoals al is genoemd willen alle leden ook het komen de seizoen weer doorgaan. De twee kandidaten op de wachtlijst zullen voor het komende seizoen worden uitgenodigd. Van Nellie kwam de vraag of ze ons op dezelfde manier moest begeleiden of dat we naar een meer schoolse methode moesten overstappen. De meningen waren wat verdeeld. Met de huidige methode kan ieder zijn eigen creativiteit ontplooien met daarbij de nodige aanwijzingen van Nellie. Bij een schoolse methode komt deze vrije expressie toch wat in het geding en dient men een strakkere lijn te volgen. Het komende seizoen zullen we kijken of beide methodieken te hanteren zijn. Als we in oktober opnieuw van start gaan willen we experimenteren met het projecteren van een voorbeeld op het schilderdoek met behulp van een beamer. Contouren van het voorbeeld kunnen dan op het doek overgenomen worden, wat vooral bij figuren en portretten, erg handig kan zijn. Iedereen die een interessant onderwerp heeft wat hij of zij wil schilderen kan dit op een memorystick zetten. Omdat er behoefte bestaat om het seizoen wat langer te maken is besloten om vier extra bijeenkomsten te plannen, te weten 14 en 18 mei en 10 en 24 september. Nellie zal hierbij niet aanwezig zijn en zullen de leden het moeten redden zonder haar ondersteuning. Voor het volgende seizoen, met begeleiding van Nellie, zijn in principe weer elke woensdagochtend van de 2 de en 4 de week van de maand met uitzondering van december vastgelegd. Zonder begeleiding kan er ook op 10en 24 september 2014 en 13 en 27 mei 2015 geschilderd worden. Opnieuw heeft Nellie ons het afgelopen seizoen weer weten te inspireren waarvoor we haar zeer dankbaar zijn. Dit hebben we tot uiting gebracht middels een bloemetje en,omdat Nellie ook nog wel eens wat schildert,de gebruikelijke cadeaubonnen van Van Beek. De vraag of we nog een uur langer door kunnen gaan en niet rond twaalf uur te stoppen is niet mogelijk omdat uiterlijk uur de zaal voor een volgende club weer ter beschikking dient te zijn. Het bestuur bestaat uit: Henk Verberne (voorzitter/secretaris) en Will van Rosmalen (penningmeester).

16 Pagina 16 van Museumclub no.5 No. 5 is 10 januari 2013 opgericht. Zoals in onze afspraken is vastgelegd wordt er elke 2 maanden een museum bezocht, bij voorkeur per trein. Telkens bereiden twee leden het bezoek voor. Bij elk bezoek wordt een gids ingehuurd voor een rondleiding. Er wordt omstreeks vertrokken vanaf station Eindhoven, zodat nog voor de lunch een rondleiding door een museum kan worden gedaan. Na afloop van de rondleiding wordt er gezamenlijk geluncht, waarna nog een activiteit wordt aangeboden of ieder zijns weegs kan gaan. Op 1 januari 2014 telde de museumclub No leden. Eind november hebben zich 8 leden miv 1 januari 2015 afgemeld als lid. De redenen zijn zeer divers: 3 zieken, 1 persoon vaak in het buitenland, 1 persoon te druk met PVGE en andere werkzaamheden, bij 2 personen voldeed niet aan de verwachtingen, 1 persoon te vaak op dagen dat ze niet kon. De voorzitter is Peer in t Veld, secretaris (miv december 2014) Wil Dammers en penningmeester Ineke Hoekstra. Op 14 november is in een Nieuwsflits een oproep voor nieuwe leden gedaan. Op de 26 e november waren er 18 reacties waarna er weer via een Nieuwsflits verzocht is om te stoppen met aanmelden. In principe zijn allen uitgenodigd voor de jaarvergadering van 2 december om nader kennis te maken met onze club. Binnen onze club zijn er in 2014 een aantal langdurig zieken geweest. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag gehad op de deelname. In januari vond het ons eerste museumbezoek in 2014 plaats met 22 leden. Bezocht werd het Van Abbe museum in Eindhoven waar Erna Charbon onze gids was. Zij gaf ons een beter inzicht in hedendaagse kunst. In maart hebben we met 23 personen het Rijksmuseum bezocht met een goede uitleg over de renovatie en uiteraard de grote doeken. In mei zijn we naar Heeswijk Dinther gegaan met 15 personen. We hebben vóór de lunch het Kasteel bezocht, een 19 e eeuwse les in cultuurhistorie en na de lunch de schitterende beeldentuin met een overdaad aan grootse beelden en tuin die er sowieso al een plaatje was. In juli kreeg het Frans Hals museum een bezoek van ons met een tentoonstelling Rineke Dijkstra versus 17 e eeuwse portretten. We waren met 17 leden. In september werd het museum De Pont in Tilburg bezocht met 11 personen. Ook daar veel hedendaagse kunst bekeken waaronder mooie stalen spiegelwerken Anish Kapoor In november werd het museumbezoek afgesloten met een bezoek aan de gerenoveerde Gevangenpoort en het vernieuwde Mauritshuis met 13 leden. 20 Leesclub Van Kaft tot Kaft Het seizoen van de leesclub loopt van oktober tot en met april. De club is in oktober 2013 gestart met 14 leden. Van januari 2014 t/m april 2014 hebben er 2 leden bedankt. Met ingang van het nieuwe seizoen oktober 2014 waren er 15 leden, waarvan 1 persoon voor eind 2014 weer bedankt heeft. Er staan nog 8 belangstellenden op de wachtlijst, die zullen voor de start van het nieuwe seizoen okt opnieuw benaderd worden. Er worden 6 bijeenkomsten per seizoen gehouden van ca 1½ a 2 uur. In overleg met de docente is er een keuze gemaakt van de te lezen boeken. Daarnaast wordt er elke bijeenkomst een gedicht uitgedeeld door de docente. In 2014 hebben er 7 bijeenkomsten plaats gevonden Samenstelling van het bestuur: Betty Touw en Rikie de Moor. 21 Bewegingsclub Springlevend De club telt 20 leden, wat het maximum is. In 2014 was er een wachtlijst die opliep tot 7 personen, maar door de start van de nieuwe gymnastiekgroep en door overige afzeggingen is deze gereduceerd tot 0 personen. Afgezien van een zomerstop van 4 weken, de feestdagen en de kerstvakantie, is er iedere week een les geweest. Als Noortje v.d. Broek verhinderd was, zorgde Leonie Coolen voor vervanging. Het maandelijkse koffie drinken vindt inmiddels in het Kwetternest plaats, tot volle tevredenheid van de deelnemers. Ook dit jaar hebben we weer gemerkt dat deze activiteit van de PVGE duidelijk in een behoefte voorziet. De deelnemers bezoeken de lessen trouw en de tevredenheid is groot. Samenstelling van het bestuur: Anke van Zuylen (voorzitter/secretaris) en Riet Kanters (penningmeester).de penningmeester meldt dat de financiële situatie heel gezond is. Op is er een positief

17 Pagina 17 van 18 saldo van 746,62. In samenspraak met de leden is besloten dit terug te brengen tot ongeveer 250,00, omdat een buffer noodzakelijk is. In 2015 wordt de contributie teruggebracht tot 2 x 40, Fotogroep ƒ/2 Tijdens onze eerste bijeenkomst in de Scarabee te op 04 februari 2014 werden naam, logo, huishoudelijk regelement en begroting goedgekeurd en bestaat Fotogroep ƒ/2 officieel! Tot begin mei varieerde onze groep enigszins qua bezetting maar vanaf half mei bestaat de groep uit 12 leden en dat aantal is de rest van 2014 bevroren. Feiten Aanwezigheid tijdens de activiteiten (exclusief onze foto expositie): 81%. Bijeenkomsten: 27 waarvan 11 doe-activiteiten en 16 Scarabee / Kwetternest activiteiten. Foto expositie 22 en 23 november 2014: 222 bezoekers. Samen met Knipoog zijn in november zodoende meer dan 500 belangstellenden naar het Kwetternest gekomen! Evaluatie activiteiten 2014: De foto activiteiten/ besprekingen waren open en eerlijke, opbouwende en vooral leuke sessies/discussies. De foto expositie in november is een geweldig succes/stimulans voor ons allen geworden en bovenal hebben we heel veel plezier met elkaar beleefd. M.a.w. ons motto: Leren van elkaar in een gemoedelijke sfeer is echt waargemaakt! De bestuur samenstelling: Bart Stumpers (voorzitter) en Henk Eijsink (secretaris/penningmeester) 23 Museumclub Spoor 6 "SPOOR 6" is op opgericht. Zes maal per jaar wordt een museumbezoek georganiseerd door 2 leden in toerbeurt, bij voorkeur per trein en met wisselende weekdagen: dinsdag-woensdagdonderdag. Omstreeks 9.30u wordt er gezamenlijk vertrokken vanaf Station Eindhoven. Onder leiding van één of twee gidsen wordt er aan een rondleiding deelgenomen. Daarna volgt een gezamenlijke lunch. Het aantal leden is per eind 2014: 25, maar besloten is op de "SPOOR 6"-Jaarvergadering in december om dit maximum terug te brengen naar 20 Huidig bestuur: Mieke van Baasbank(vz), Harry Hanny(sc), Jeanne-Thea Comello-Dane(pm). Bezochte musea: Boijmans-van Beuningenmuseum te Rotterdam: (19 deelnemers) Tentoonstellingen: Brancusi, Rosso, Man Ray De Hermitage te Amsterdam: (15) Tentoonstellingen: "Expeditie Zijderoute Mauritshuis/Binnenhof te Den Haag: (21) Activiteiten: "Het gerenoveerde Mauritshuis" en Het Binnenhof Rijksmuseum Volkenkunde (Nat. Museum v. Volkenkunde) Leiden: (14+2) Activiteiten: Rondleiding "Topstukken" en stadswandeling Museum De Fundatie te Zwolle: (24+3) Tentoonstellingen: "van Van Gogh tot Cremer" en Lotta Blokker (beelden) 24 Jeu de Boulesclub de Kwetboulers Op 12 juni 2014 zijn we gestart met de jeu de boulesclub op de nieuwe baan bij het Kwetternest. Iedere donderdagmiddag om uur verzamelen wij ons en worden de teams vastgesteld. Op deze manier heb je iedere keer een andere partner. We zijn met 12 personen, beginners en ver gevorderden door elkaar, dan blijft de spanning er in. Op uitnodiging zijn we ook met een aantal naar een club geweest die spelen op de banen bij het Ottenbad, leuk om je krachten eens met onbekenden te meten. Dit is voor herhaling vatbaar. Op 20 november hebben we de periode kampioen Wim de Vos gehuldigd tijdens een gezellige koffie met taart middag en is de winterstop begonnen. 2 weken later dan gepland zijn we op 28 januari 2015 weer gestart, kou is niet zo erg, bij regen of sneeuw is niet te spelen, we hopen op veel droge donderdagmiddagen. Het bestuur bestaat uit: Diet Poortvliet en Nell Hamers 25 Bewegingsclub Rek en Strek

18 Pagina 18 van 18 Deze nieuwe sportieve club van de PVGE is vanaf 1 oktober 2014 actief. Elke woensdag van 9.30 tot wordt onder begeleiding van Leonie Coolen sportief gewerkt aan conditie, soepelheid, evenwicht en ontspanning. In de bovenzaal van Scarabee werkt iedereen op zijn eigen niveau aan de oefeningen die Leonie voor ons bedenkt. We zijn gestart met 11 personen. Vanaf 1 januari 2015 is het ledenaantal 17 personen en kunnen we spreken van een echte club. Het is inmiddels een gezellige groep die ook één keer per maand na afloop van de les gezellig samen koffie drinkt. De bestuur samenstelling: Ricie Lodewijks (voorzitter) en Julie Coenen (secretaris/penningmeester) 12 februari 2015 Rikus Meelker secretaris

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 2 april 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2015 uiterlijk za 16

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde Van de voorzitter De vakantie is voor velen nog niet helemaal voorbij en u ontvangt alweer de Nieuwsbrief van augustus/september. Vanaf januari is de gemeente Best verantwoordelijk voor de huishoudelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie