Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Werkorganisatie"

Transcriptie

1 Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken welke resultaten zijn behaald. 1. SPEERPUNT LEDENWERVING EN BEHOUD Product 1: Week van het Badminton Het georganiseerde badminton door middel van samenhangende acties gedurende een korte periode zo breed en intensief mogelijk onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Door minimaal 50 verenigingen en bond georganiseerde badmintonactiviteiten, verspreid in heel Nederland op bekende locaties die veel aandacht krijgen. Van 18 tot en met 23 september is de eerste Week van het Badminton georganiseerd. Er hebben 80 verenigingen meegedaan door hun activiteit bij Badminton Nederland aan te melden. In samenwerking met 5 lokale verenigingen is de Week met een bijzondere simultaanwedstrijd met ambassadeur Lotte Jonathans en spelers Eric Pang, Yao Jie en Ruud Bosch in Utrecht geopend. Tijdens de Week zijn nieuwe producten van Badminton Nederland gelanceerd (START-training in Breda en de jeugdwebsite in Amersfoort). Ook vond er een trainersbijeenkomst op Papendal plaats (50 deelnemers), waarbij onder meer een training van de nationale selectie bekeken kon worden. Tot slot zijn er 44 verenigingen geweest die hebben meegedaan aan de actie Vrijwilliger bedankt (1.100 vrijwilligers kregen een digitale kaart). De Week van het Badminton in 2012 is samengevat in het digitale Storybook (te vinden op Product 2: Magazine Het op een positief-inhoudelijke wijze en aantrekkelijke wijze onder de aandacht van leden en derden brengen van de activiteiten van Badminton Nederland en het uitdragen van een positief imago van badminton. Het uitbrengen van 2 uitgaven van het blad Badminton.NL in een oplage van exemplaren per uitgave. Met het oog op het Europees Kampioenschap in Amsterdam in februari is een eenmalige uitgave gedaan van het magazine Badminton.NL in een oplage van exemplaren. Deze

2 uitgave is in januari landelijk verspreid onder lidverenigingen en bij evenementen. Van een tweede uitgave is na een kosten-batenanalyse afgezien. Product 3: Contributiesystematiek Een systematiek van inkomsten, die gebaseerd is op draagvlak en zorgt voor een stabiele bijdrage van leden en lidverenigingen aan de activiteiten van Badminton Nederland. Een nieuwe systematiek die wordt goedgekeurd door de Jaarvergadering in juni 2012 en wordt ingevoerd met ingang van 1 januari De Jaarvergadering 2012 heeft goedkeuring verleend om de huidige contributiesystematiek, waartoe in oktober 2011 reeds was besloten, in 2013 voort te zetten. Dit betekent dat er een geleidelijke verschuiving zal gaan plaatsvinden van de inning van een algemene contributie die voor ieder lid gelijk is naar een heffing per afgenomen product. De bijdrage per lid zal lager worden en de kosten van producten hoger. Ook zal de bond meer inkomsten willen gaan verwerven via nieuwe producten die interessant kunnen zijn voor de verenigingen en leden. Er is een nieuwe heffing ingevoerd voor deelnemers aan toernooien van 0,75 per onderdeel. In het najaar van 2012 is gestart met de voorbereiding van de volgende stappen in het systeem waarin de prijs van producten en diensten wordt betrokken. Product 4: Sociale media Het inzetten van nieuwe sociale media voor de popularisering van badminton, waardoor er een continue sportbeleving ontstaat die badmintonliefhebbers aan de sport en Badminton Nederland bindt. In 2012 worden Facebook, LinkedIn en Twitter geactiveerd. Eind 2012 kent Badminton Nederland vrienden (Hyves), 500 fans (Facebook) en volgers op Twitter. In januari is actief gestart met Facebook en Twitter. Gedurende het jaar is de groep fans respectievelijk volgers gestaag gegroeid. Mede door een aantal social media-acties rondom de Europese Kampioenschappen in Amsterdam, de Olympische Spelen en de Week van het Badminton 2012 zijn de beoogde resultaten (nagenoeg) behaald. In december had Badminton Nederland 543 fans (Facebook), 982 volgers (Twitter) en vrienden (Hyves). Een gerichte Kennisgroep voor verenigingsbestuurders op LinkedIn is in december gestart.

3 2. SPEERPUNT WEDSTRIJDBADMINTON Product 5: Kwaliteit toernooiencircuits Carlton Master Circuit Het Master Circuit is naast de Bondscompetitie een visitekaartje en promotiemiddel van het (sub)topbadminton in Nederland. De Mastertoernooien zijn een van de podia waarop nationale/internationale (sub)toppers zich laten zien. In 2012 is aan de hand van de, in 2011 door de LCW vastgestelde, kwaliteitsindicatoren vastgesteld of de toernooien kwalitatief verbeterd zijn. De huidige organisatoren behouden minimaal 2 jaar (2012 en 2013) de Master status. Daarna kunnen ze die eventueel verliezen. De insteek is om elk toernooi elk jaar te verbeteren. De deelname van (sub-)topspelers aan het Satellite Circuit stond sterk onder druk. Om deze reden is in breed overleg gezocht naar welke aanpassingen nodig waren om het Satellite Circuit een volwaardig en aantrekkelijk onderdeel te laten zijn van het (sub)topbadmintonaanbod in Nederland. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende wijzigingen in 2012: - naamswijziging van Satellite naar Master Circuit; - 6 i.p.v. 9 toernooien in het circuit; - meer prijzengeld per toernooi (dit loopt de komende jaren nog stapsgewijs omhoog); - meer punten te verdienen voor de Nationale Ranglijst Badminton. Het doel, meer sterkere spelers op de Master toernooien, is in 2012 bereikt. T.a.v. van het deelnemersveld is het doel dat de top 32 van de Nationale Ranglijst Badminton deelneemt aan het Master Circuit. Belangrijk is dan ook om te meten wat het aantal top 32 spelers is dat meedoet aan de Master toernooien. Om binnen de top 32 nog verder onderscheid te maken wordt ook gemeten wat het aantal top 12 spelers is dat meedoet aan de Master toernooien. Ten opzichte van 2011 is het aantal Top 12 en 32 spelers dat deelnam in 2012 als volgt gestegen: Deelname mannen : Top 12 = + 15 Top 32 = + 10 Deelname vrouwen : Top 12 = + 12 Top 32 = + 25 Het totaal aantal deelnemers bleef nagenoeg gelijk. Product 6: Yonex Kids Games en Opstapcompetitie

4 Het stimuleren dat verenigingen een wedstrijd- en competitieaanbod, in welke vorm dan ook, aanbieden aan al hun jeugdleden. Eind 2012 vormen de Yonex Kids Games en de Opstapcompetitie een structureel onderdeel van het Badminton Nederland-aanbod in elke regio, inclusief de begeleiding daarvan door een regionale coördinator. Aan het einde van het jaar draaien er in elke regio minimaal 2 Yonex Kids Gamescircuits en zijn er minimaal 2 Opstapcompetities georganiseerd. De implementatie van de organisatie van de Opstapcompetities en Yonex Kids Games in de regio s is in 2012 is niet voltooid. In geen enkele regio zijn voldoende inspanningen verricht om deze twee jeugdproducten actief te promoten bij de verenigingen met jeugd en deze jeugdproducten op te nemen in het reguliere aanbod. De Opstapcompetitie wordt niet in alle regio s als regulier aanbod van RCW georganiseerd en de Yonex Kids Games wordt voornamelijk aangeboden als een uitleenpakket. Zie voor de jaarverslagen van de Regio s voor andere informatie. Product 7: Aanbod voor Veteranen Het ontwikkelen van een speciaal op veteranen toegesneden wedstrijdaanbod zodat het aandeel van deze doelgroep binnen Badminton Nederland kan worden vergroot. Er zijn in 2012 drie veteranentoernooien georganiseerd. In 2012 is een start gemaakt met het uitvoeren van deze taak waarin een grote rol is voorzien voor de regioteams door het onderwerp te bespreken in het LCW/RCW-overleg. Daaruit bleek dat geen enkele regio iets organiseert speciaal voor deze doelgroep. Het beoogde resultaat is dus niet behaald. Begin 2013 worden in het Tevredenheidsonderzoek Regiocompetities vragen meegenomen over activiteiten voor de oudere badmintonner. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal het traject voortgezet worden. Product 8: Aanbod Topcompetitie Het aantrekkelijker maken van het aanbod van de (top)competitie voor spelers, publiek en media. Een onder verenigingen uitgevoerd onderzoek Aanbod Topcompetitie met aanbevelingen voor verandering van de opzet. Een door voldoende bondscompetitiespelende verenigingen gedragen plan van aanpak verandering competities dat met ingang van 2013 in werking treedt.

5 Door middel van onderstaande onderzoeken en overleggen is onderzoek naar Aanbod Topcompetitie onder verenigingen uitgevoerd. a. Tevredenheidsonderzoek spelers Bondscompetitie In oktober is er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder spelers in de Bondscompetitie. Het resultaat was dat 77% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over het aantal wedstrijden in een seizoen en dat 74% van de respondenten tevreden is over de periode van de bondscompetitie (september t/m januari). b. Tevredenheidsonderzoek competitiecontactpersonen Bondscompetitie In april 2012 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de competitiecontactpersonen van de Bondscompetitieverenigingen. Het resultaat was dat 74% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over het aantal wedstrijden in een seizoen en dat 75% van de respondenten tevreden is over de periode van de bondscompetitie (september t/m januari). c. Enquête Eredivisie en Eerste Divisie Reeds in de zomer van 2011 is een enquête gehouden onder alle Eredivisie en Eerste Divisieverenigingen met betrekking tot de beleving van de oorspronkelijke doelstellingen van de uitbreiding van 8 naar 10 teams, te weten meer spanning, meer publiek, meer interesse van sponsors, meer media-aandacht en een betere landelijke spreiding. Hoewel geen van de vooraf gestelde doelen is bereikt, is een kleine meerderheid van de betrokken verenigingen niet geneigd de uitbreiding naar 10 teams per afdeling weer terug te draaien. Wel bestaat bij zowel de verenigingen als bij de LCW de behoefte om op een aantal aspecten de kwaliteit te verbeteren. Dan gaat het met name om de algemene uitstraling en het creëren van meer spanningsmomenten in het bijzonder. Daarnaast dient de plaats en rol van de competitie - en in het bijzonder de eredivisie als blikvanger daarin helder te worden gemaakt, ten opzichte van zowel andere wedstrijdvormen (toernooien en circuits) als het hele palet van diensten en producten in het aanbod van Badminton Nederland. d. Overleg met Eredivisieverenigingen op 13 november 2013 Ten aanzien van de wedstrijdkalender Eredivisie is de volgende conclusie getrokken: het bestuur zal gaan onderzoeken of het mogelijk is om een competitie te spelen met 10 verenigingen die loopt van circa september tot en met circa april waarbij ook wordt gekeken naar een parallelle organisatie van het bekertoernooi, de mastertoernooien en de internationale uitzendingen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overige verenigingen, met name in de bondscompetitie, die participeren in voornoemde evenementen. Conclusies n.a.v. onderzoeken/enquêtes/ overleggen

6 De bovengenoemde onderzoeken en het overleg met de Eredivisieverenigingen leiden tot de volgende conclusie: - een uitbreiding van 8 naar 10 teams in de Tweede t/m Derde Divisie wordt niet doorgevoerd; - voor het terugbrengen van 10 naar 8 teams in de Eredivisie en Eerste Divisie is beperkt draagvlak en er heerst onder verenigingen ook het gevoel om niet al na 3 seizoenen weer een grote verandering door te voeren. De Eredivisie en Eerste Divisie blijven uit 10 teams bestaan. Product 9: Recreatie Teamtoernooien Het aantal wedstrijdevenementen voor recreanten uit te breiden door het organiseren van minimaal drie Recreatie Team Toernooien, met het oog op het behoud van bestaande leden. De organisatie van drie Recreatie Team Toernooien. De volgende 3 toernooien zijn georganiseerd: LRTT (Landelijk Recreanten Team Toernooi), 3 maart 2012, Arnhem. Deelname: 66 teams. MRTT (Mixed Recreanten Team Toernooi), 13 oktober 2012, Almere. Deelname: 33 teams. Recreantentoernooi BC Flair, Alphen a/d Rijn. Deelname: 75 personen. 3. SPEERPUNT TOPBADMINTON & TALENTONTWIKKELING Product 10: Topsportbeleving badmintontalent Het beter toerusten van en laten beleven door toptalenten van een houding die wereldtopprestaties mogelijk maakt. In 2012 hebben de talenten uit de nationale jeugdselecties de door hen ontvangen instructie inzake topsportbeleving omgezet in persoonlijke ontwikkelingsplannen die gericht zijn op het bereiken van een topsportcarrière en maatschappelijke carrière. In 2012 is hierop vanwege de ondercapaciteit in de trainersstaf gedurende een groot deel van het jaar geen actie ondernomen. Product 11: Certificering talentenopleidingscentra

7 Het zo optimaal mogelijk laten zijn van de kwaliteit van de talentopleidingen van Badminton Academies en Badminton Scholen dan wel het voldoen aan de kwaliteitsnormen van het CTO door het ontwikkelen van een certificeringsmodel dat vanaf 2013 zal worden ingevoerd. In 2012 wordt een certificeringsmodel ontwikkeld dat vanaf 2013 zal worden ingevoerd. In het najaar is een start gemaakt met de opzet van een certificering voor talentopleidingscentra. In overleg met Academies en Scholen zijn kwaliteitscriteria opgesteld, welke worden vormgegeven in een certificeringsmodel en een accreditatietoets. Afronding van het model is voorzien in het voorjaar van 2013 waarna de invoering van de certificering per seizoen kan plaatsvinden. Product 12: Beleidsplan Topbadminton 2013/2016 Het opstellen van een beleidsplan dat het topbadmintonbeleid voor de komende jaren onderbouwt en structureert en daarbij direct aansluit op de door NOC*NSF geformuleerde ambitie In de top tien van de wereld. In 2012 wordt een beleidsplan Topbadminton 2013/2016 opgesteld wat voldoet aan door het NOC*NSF geformuleerde criteria voor financiering van je invulling van het beleidsplan. Een investeringsplan is opgesteld in overleg met betrokkenen bij topbadminton en talentontwikkeling en ingediend bij NOC*NSF. NOC*NSF heeft het plan niet goedgekeurd en de totale financiering aan Topbadminton per 2013 ingetrokken. Na de bekendmaking van de intrekking is het bondsbestuur hard aan het werk gegaan om de structuur, cultuur en personele invulling van topbadminton voor de komende jaren opnieuw vorm te geven. Tevens wordt aandacht besteed aan het aantrekken van mogelijke (financiële) partners. Resultaten sporters: Bij het EK mannen- en vrouwenteams behaalt Nederland een positie bij de beste 4 landen. Bij de mannen is het resultaat niet behaald (kwartfinales bereikt). De vrouwen hebben een bronzen medaille behaald. Bij de WK Ubercup behaalt het vrouwenteam een plaats bij de beste 8 landen. Het resultaat is niet behaald (derde in de poule). Bij het EK Individueel behaalt Nederland 4 kwartfinaleplaatsen. Er is een kwartfinale bereikt door Piek/Tabeling en een halve finale door Yao Jie. Voor de OS kwalificeren zich 2 dubbels en een enkelspeelster.

8 Yao Jie heeft zich als enige gekwalificeerd voor de OS. In alle spelonderdelen behoren Nederlanders tot de top 25 op de World Ranking. ME 1, VE 1, MD 2 koppels, VD 1 koppel, GD 1 koppel. Vrouwen enkel: behaald, Yao Jie hoogste positie 18. Mannen enkel: niet behaald. Mannen dubbel: niet behaald. Vrouwen dubbel: niet behaald. Gemengd dubbel: niet behaald. 4. SPEERPUNT OPLEIDEN Product 13: Opleidingen nieuwe trainers Het verbeteren van het sporttechnisch aanbod aan leden van verenigingen door de opleiding van gekwalificeerde trainers zodat er 1 gediplomeerde trainer beschikbaar is op 100 leden. In 2012 worden er 2 opleidingen Sportleider 3 badminton met minimaal 25 deelnemers en 8 opleidingen Sportleider 2 badminton met 100 deelnemers georganiseerd. In het voorjaar van 2012 is de door de rijksoverheid en NOC*NSF voorgeschreven herstructurering van de organisatie van de trainersopleidingen door Badminton Nederland voltooid. Er is onder de verenigingen gepeild wat de trainersbehoefte is (op basis van de gestelde norm) en op basis daarvan is de planning trainersopleidingen voor de komende vier jaar gemaakt. Er zijn spelerstypen onderscheiden en eendaagse modules ontwikkeld. In 2012 zijn er twee opleidingen Sportleider 3 badminton georganiseerd (in Almere en in Oss) met 26 deelnemers. In het voorjaar zijn er vier opleidingen Sportleider 2 badminton georganiseerd (twee in Hilversum, in Den Haag en in Hengelo) met 52 deelnemers. In het najaar zijn 81 deelnemers begonnen aan één van de zes opgestarte opleidingen (Almere, Breda, Emmen, Groningen, Hoorn en Weert). Diploma s nieuwe trainers Er zijn twee diploma uitreikingen geweest, tijdens de Europese Kampioenschappen in februari en tijdens de Yonex Dutch Open in oktober. In totaal hebben 60 nieuwe trainers Sportleider 2 badminton, 12 nieuwe trainers Sportleider 3 badminton en 3 nieuwe trainers Sportleider 4 badminton in 2012 hun diploma ontvangen. Bijscholingen trainers Badminton Nederland en de zelfstandig opererende Vereniging voor Badminton Oefenmeesters (VBO) hebben een doorlopend samenwerkingsverband op grond waarvan de

9 VBO de bijscholingen van Badminton Nederland verzorgt. In 2012 hebben de volgende bijscholingen plaatsgevonden: - 12 februari: bijscholing In de keuken van de Europees Clubkampioen (licentie SL3B): 31 deelnemers; - 15 april: bijscholing Fysieke voorwaarden training (licentie SL3B): 27 deelnemers; - 28 april: bijscholing Yonex Kids Games: (licentie SL2B): 20 deelnemers; - 12/13 mei: bijscholing The road to Olympics 2012 (licentie SL3B): 30 deelnemers; - 11 september: bijscholing Mentale training (licentie SL3B): 21 deelnemers; - 13 oktober: bijscholing Analyse gemengd dubbel (licentie SL3B): 27 deelnemers; - 8 december: bijscholing Gemengd dubbelspel (licentie SL3B): 78 deelnemers. Trainersopleidingen De voorgeschreven herstructurering van de organisatie van de trainersopleidingen is voltooid in het voorjaar. In december 2012 is er een Onderzoek Verenging en Trainers onder de lidverenigingen van Badminton Nederland uitgezet. 56 verenigingen hebben de lijst met vragen over trainersbehoefte en -kwaliteit beantwoord. De rapportage hiervan volgt in Trainersopleiding Topbadminton In augustus en september is er een verkorte opleiding Sportleider 2 badminton/sportleider 3 badminton georganiseerd, waaraan 10 (oud)topspelers en speelsters deelnamen. In 2012 hebben acht deelnemers hun diploma Sportleider 3 badminton behaald. In 2013 wordt duidelijk of er voor de geslaagden een vervolg niveau 4 mogelijk is (twee hebben aangegeven ook de Sportleider 4 badminton te willen behalen). Trainersopleiding Aangepast badminton In 2012 zijn de volgende personen geslaagd voor de opleiding Sportleider Aangepast Badminton: Eddy Boerman en Annika in de Braekt. Deze opleiding wordt in het seizoen 2013/2014 en 2015/2016 herhaald. Opleiding scheidsrechters In 2012 zijn er 11 scheidsrechters geweest die de opleiding tot Nationaal Scheidsrechter succesvol hebben afgelegd. In totaal hebben zich ook 17 nieuwe kandidaat-scheidsrechters aangemeld. Al deze kandidaat scheidsrechters zijn inmiddels in opleiding. Product 14: Herzien licentiereglement trainers Het verhogen van de kwaliteit van de sporttechnische begeleiding van spelers bij verenigingen. Het licentiereglement zal worden herzien, op grond van waarvan kwaliteitseisen aan verenigingen kunnen worden gesteld en de door hun aan te stellen trainers.

10 Een herzien licentiereglement op grond waarvan kwaliteitseisen worden gesteld aan verenigingen en de door hen aan te stellen trainers. De notitie Herziening licentiereglement en invoering trainersverplichting is besproken in het bestuur. In overleg met andere sportbonden wordt in 2013 geïnventariseerd waar met betrekking tot licentiereglement en administratie samengewerkt kan worden (insteek is efficiency- en kostenvoordeel). Invoering van de trainersverplichting voor verenigingen wordt in 2013 onderzocht en voorbereid voor invoering per seizoen Project 15: Naar een Veiliger Sportklimaat Het verbeteren van de begeleidende kwaliteit van trainer/coaches en scheidsrechters. In 2012 zijn bijscholingsmodules aangeboden aan trainer/coaches inzake de specifieke instructie aan en begeleiding van de jongste jeugd en van jongeren. In 2012 hebben begeleiders van scheidsrechters bijscholing ontvangen inzake positieve en ontwikkelende coaching. Naar een Veiliger Sportklimaat is een, door het ministerie van VWS en NOC*NSF geïnitieerd, landelijk sportprogramma met het doel om verenigingen te helpen bij het creëren van een omgeving waarin elk individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Met het programma worden producten en diensten aangeboden aan bestuurders, trainers/coaches/begeleiders en scheidsrechters/officials om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Badminton Nederland biedt enkele producten en diensten aan en heeft dit samengebracht in het programma Onbezorgd Badmintonnen. In 2012 zijn er voor de doelgroepen trainers en scheidsrechters al producten en diensten aangeboden. Eind december heeft Onbezorgd Badmintonnen een plek op de website gekregen. In 2013 worden ook de producten en diensten voor bestuurders ontwikkeld en dan start Badminton Nederland de communicatie naar de verenigingen. Trainers Er zijn vier verenigingen die zijn gestart met het verenigingstraject Sportief Coachen. Dit is een traject waarbij bestuur en trainers gezamenlijk vaststellen wat de normen en waarden van vereniging zijn en hoe dat in de praktijk van de trainer/coach uitgevoerd wordt (in relatie tot onder andere de spelers en de ouders). Door NOC*NSF zijn enkele bijscholingen ontwikkeld die door Badminton Nederland voor trainers als licentiewaardig zijn erkend. Dit zijn de scholingen Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie en Coachen op sociaal gedrag. Scheidsrechters en officials Door 18 scheidsrechters is deelgenomen aan de training Mentale Weerbaarheid tijdens de YDO 2012.

11 In de tweede week van oktober werd een landelijke Week van de Scheidsrechter georganiseerd, met veel media-aandacht. Ook badminton kwam in dat kader op diverse manieren en in verschillende media positief in beeld. 5. SPEERPUNT VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS, REGIO S Product 16: Campagne vrijwilligers binnen Badminton Nederland Het creëren van een goed imago van de vrijwilliger van de badmintonvereniging en Badminton Nederland en het zichtbaar maken van de activiteiten van badmintonvrijwilligers. In 2012 hebben 25 vrijwilligers via de reguliere communicatiekanalen melding gedaan van de meerwaarde van vrijwilligerswerk voor hen. Via de Clear, website en sociale media is er in het eerste half jaar elke week een vrijwilliger gepresenteerd die diens motivatie om vrijwilliger in de badmintonsport toelichtte. In de periode maart tot en met september hebben 12 vrijwilligers hieraan meegedaan. Product 17: Deelname verenigingen aan besluitvorming Het vergroten van de betrokkenheid van verenigingen bij de bond door de besluitvorming transparant te laten zijn. Verenigingsbestuurders hebben de Bondsvergadering tijdens de EK in Amsterdam bijgewoond. Voor de Bondsvergadering op 18 februari in Amsterdam konden verenigingen zich aanmelden om bij de vergadering aanwezig te zijn. 28 verenigingen hebben zich hiervoor aangemeld. Product 18: Ideeënloket Het laten inbrengen van ideeën van verenigingen en leden teneinde de betrokkenheid te vergroten en het badmintonaanbod te versterken. Het mailadres is ingesteld en genereert uitvoerbare ideeën van verenigingen.

12 Er is op een loket geopend, waar een ieder ideeën die uitvoerbaar zijn kan deponeren. In januari is het ideeënloket gelanceerd op de website. Er zijn in 2012 vier ideeën binnengekomen op en in behandeling genomen: - mobiele applicatie van Badminton Nederland; - reistijd voor het Junior Mastercircuit beperken door het circuit in een Noord- en Zuid- Nederland; - aanbieden standaard trainingsoefeningen voor de jeugd; - vergroten van capaciteit verenigingsmail. Product 19: Menukaart Het opstellen van een menukaart voor verenigingen en leden van het productenaanbod van Badminton Nederland zodat transparant is waarvoor contributie wordt afgedragen. De menukaart met producten van Badminton Nederland wordt gepubliceerd via de gebruikelijke communicatiekanalen en Regiovergaderingen. De in het najaar van 2012 ontworpen menukaart zal in het voorjaar van 2013 worden gepubliceerd.

13 6. SPEERPUNT MEERJARENBELEID Product 20: Meerjarenbeleidsplan 2013/2016 Het opstellen van een meerjarenbeleidsplan dat het beleid voor de komende jaren onderbouwt en structureert en dat direct aansluit op de door het NOC*NSF in de Sportagenda 2016 geformuleerde ambities. In juni 2012 wordt het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd door de Jaarvergadering. Op 25 juni is het Meerjarenbeleidsplan : Elke slag raak! goedgekeurd in de Jaarvergadering. Om het plan onder de aandacht te brengen van leden is het in november op de website geplaatst en hebben in januari 2013 verenigingen via een papieren mailing een schematische weergave van het meerjarenbeleidsplan ontvangen. 7. SPEERPUNT PRODUCTAANBOD MET ANDERE ORGANISATIES Product 21: Sla je slag Het in samenwerking met de racketsportbonden NTTB, KNLTB en SBN ontwikkelen van een racketsportstimuleringsprogramma voor het basisonderwijs teneinde de ooghandcoördinatie van kinderen in de doel:groep 4-6 jaar te ontwikkelen. De ontwikkeling en lancering van 24 leskaarten voor vakleerkrachten in het primair onderwijs. In april is het lesprogramma Sla je slag succesvol gelanceerd (op een dag voor combinatiefunctionarissen) en beschikbaar gesteld via de website Sla je slag is een digitale leskaartenmap met oefeningen voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. De leskaartenmap bevat twee type oefeningen: oog-handcoördinatiespelen en racketspelen. Product 22: Badminton en Buitenschoolse Opvang Het in een structurele samenwerking tussen de lokale BSO en sportverenigingen kinderen kennis laten maken met bal- en racketsporten om de structurele sportparticipatie van deze doel:groep te verhogen en kinderen te interesseren voor badminton.

14 Het les- en materialenpakket gericht op verenigingen en BSO s is ontwikkeld. Het lespakket is in samenwerking met sterke badmintonverenigingen ingezet in 7 gemeenten, verdeeld over verschillende regio s. Als aanvulling op een bestaand lespakket voor de buitenschoolse opvang (BSO) - ontstaan uit de proeftuin De vereniging als winkel- en leerbedrijf - is begin 2012 badminton aan het lespakket toegevoegd. Daaropvolgend zijn zeven verenigingen verspreid over het land gestart met algemene en badmintonspecifieke lessen op de BSO in hun omgeving. Het gros van deze projecten is succesvol verlopen en in overleg met de partners (Nevobo, Handbalverbond, Basketballbond en Stichting Sport&CO) is besloten tot voortzetting van het project onder de naam Sport en Spel op de BSO. Sport en Spel op de BSO is in 2012 opgenomen in de Menukaart Sportimpuls als erkend Effectief Actief. Dit betekent dat lokale sportaanbieders, zoals de badmintonvereniging, subsidie kan aanvragen voor het opstarten van dit project. Deze mogelijkheid zal tot en met 2016 blijven bestaan. 8. OVERIGE ACTIVITEITEN Product 23: Europees Kampioenschap voor Gemengde Landenteams (EK2012) In de aanloop naar de EK2012 in februari zijn er in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam de volgende events georganiseerd. Instructiedag vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding [1 december 2011]: deelname 50 docenten van 31 scholen. Jeugdinstuiven: 21 instuiven met in totaal naar schatting deelname van 250 kinderen. 55+ instuiven: 30 instuiven met in totaal naar schatting deelname van 600 ouderen. Scholentoernooi (voorronden): op 15 Topscorescholen kwalificatiewedstrijden voor het hoofdtoernooi tijdens de EK. Ledenwerfactie: 4 deelnemende verenigingen. De actie heeft 34 nieuwe leden voor de verenigingen opgeleverd. Flyer Badminton spelen in Amsterdam: promotie flyer Badminton spelen in Amsterdam van en voor alle badmintonverenigingen in Amsterdam, uitgedeeld aan alle Amsterdamse badmintonverenigingen. Al deze events, voor veel verschillende doelgroepen, zijn positief ontvangen. Helaas is de betrokkenheid van de Amsterdamse verenigingen zeer laag geweest (2 wel, 14 niet), ondanks diverse actieve inspanningen van het bondsbureau. BV Zeeburg heeft een actieve bijdrage geleverd, te weten de organisatie van een recreantentoernooi, en heeft zich, samen met BV Amsterdam, aangesloten bij de georganiseerde instuiven. Andere verenigingen hebben in zeer beperkte mate of helemaal niet de EK2012 aangegrepen om badminton te promoten en kleden te werven. Tijdens de EK 2012 hebben de volgende side events plaatsgevonden.

15 Om de beleving op een sportevenement te vergroten is er spellencircuit Badminton Experience (hele week) voor de bezoekers uitgezet om de sport badminton actief te ervaren. Dit is door de bezoekers positief ontvangen. Kids Day: een divers programma met een speciaal welkom, sportieve activiteiten en een afsluitende persconferentie voor kinderen. Dit is naar ieders tevredenheid verlopen. De opkomst was goed (65 deelnemers). Scholentoernooi Voortgezet Onderwijs: aan de eindfase van het Scholentoernooi deden 100 deelnemers mee en werden bijna 400 wedstrijden gespeeld. Er werd afgesloten met een officiële prijsuitreiking in de sporthal. De Seniorendag: 30 deelnemers, waarbij de gemiddelde waardering een 8,4 is. Het programma was actief (clinic van badmintontoppers), informatief (workshop EK Badminton) en ontspannend (wedstrijden bezoeken) en dat sprak de deelnemers aan. EK speelavond: speciaal voor de Amsterdamse verenigingen is er op locatie van de EK een speelavond georganiseerd, waaraan 50 personen deelnamen (van 7 verschillende verenigingen; totaal 16 verenigingen in Amsterdam). Daarnaast heeft Badminton Nederland voor haar eigen leden nog de volgende activiteiten georganiseerd, waarmee de relaties zijn versterkt: kennisdag docenten trainersopleidingen, diploma-uitreiking trainers, scholing wedstrijdfunctionarissen en de bijeenkomst vrijwilligers werven (voor verenigingen). Tevens heeft in Amsterdam een Bondsvergadering plaatsgevonden. Product 24: Aangepast badminton Nationale selectie en Internationale resultaten De nationale selectie bestond uit 12 personen en trainde 16 maal op zondag in Utrecht. De spelers deden mee aan de toernooien in het Aangepast Badminton Circuit. De volgende spelers hebben meegedaan aan het EK in Dortmund dat plaatsvond van 7 t/m 10 juni: Mannen Staanders: Eddy Boerman en Guus Maassen; Mannen Rollers: Jordy Brouwer von Gonzenbach en Leen van der Toorn; Vrouwen Rollers: Ilse van de Burgwal en Inge Bakker. Ter voorbereiding op de EK hebben alle spelers deelgenomen aan een internationaal toernooi in Tours en de Franse Open in Rodez en natuurlijk de circuittoernooien in Nederland. Resultaten EK Dortmund: Rollers: o Goud voor Ilse vd Burgwal - vrouwenenkel o Goud voor Ilse vd Burgwal/Jordy Brouwer von Gonzenbach - gemengddubbel o Goud voor Ilse vd Burgwal/Inge Bakker - vrouwendubbel o Brons Inge Bakker - vrouwenenkel o Brons Inge Bakker met Gobi Ranganathan/Engeland - vrouwendubbel. Staanders: o Brons voor Eddy Boerman/Guus Maassen - mannendubbel.

16 Clinics Er zijn in het hele land clinics en demo s verzorgd door spelers van de nationale selectie. NK Aangepast Badminton Op 21 en 22 april vond het NK Aangepast Badminton plaats in Drachten in samenwerking met BC Drachten. Er waren 30 deelnemers. Aangepast Badminton Circuit Zes verenigingen hebben in 2012 een aangepast badminton toernooi t.b.v. het Aangepast Badminton Circuit georganiseerd. Verenigingsbijeenkomsten In juli en oktober werden twee constructieve overleggen georganiseerd met de aangepast badmintonverenigingen. Dit leidde tot veel kennis- en informatie uitwisseling. Nieuwe verenigingen Momenteel zijn er 27 lidverenigingen actief met Aangepast Badminton. Verenigingen in 2012 gestart zijn met het aanbieden van aangepast badminton zijn: - BC Geldrop, Geldrop - HHW 69, Heerhugowaard Opvallende vernieuwende projecten Sportzone Limburg: De badmintonverenigingen in Zuid Limburg (BCG Beek+MGS Maastricht+GSV Heuvelland) werken samen met Sportzone Limburg. In Sportzone Limburg (regio Sittard-Geleen) worden sporten en studeren en sporten en werken optimaal op elkaar afgestemd. Door de badmintonverenigingen zijn o.a. de revalidatiecentra SGL Limburg, en Adelante Hoensbroek benaderd. is om in Zuid Limburg het centrum te worden voor aangepast badminton met voldoende kennis en kunde. Aangepast badminton op Haagse Mytylschool De Piramide: Op de Haagse Mytylschool De Piramide verzorgt badmintonclub DKC gedurende het gehele schooljaar op donderdag aangepast badminton training. BC DKC zet hiervoor een gediplomeerde trainer in. Spelers uit de bovenbouw van De Piramide zullen, mits ze daarvoor klaar zijn, worden gestimuleerd om mee te doen met toernooien voor het aangepast badminton. BC DKC zal de spelers ook hierbij begeleiden en coachen. Product 25: Toernooien van nationaal belang De volgende toernooien/evenementen van (inter)nationaal belang zijn georganiseerd in 2012: NK, NJK, NVK, NK AB, NK regioteams, Yonex Dutch International, Yonex Dutch Junior International, Yonex Dutch Open, play-offs Eredivisie, finaleweekend Carlton GT Cup, finale BBN Junior Master Circuit en de BBN Junior Master Cup.

17 Product 26: START START, een 12 weken durend trainingsprogramma voor (beginnende) recreanten, is op 18 september gelanceerd tijdens de Week van het Badminton. Dit programma is ter uitvoering van het plan van aanpak Recreantenbeleid ontwikkeld. In 2012 hebben 64 verenigingen START aangevraagd. De actieve verenigingen worden gevolgd en waar nodig wordt het programma doorontwikkeld. Product 27: Onderzoek De volgende tevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd in 2012: - Bondscompetitie (onder competitiecontactpersonen en spelers) - Carlton GT Cup - Master Circuit - Onderzoek afgevaardigden - Onderzoek Vereniging en Trainer - Tevredenheidsonderzoek START (doorlopend) - Trainersopleidingen SL2B, SL3B en topsport (doorlopend) - Evaluatie Week van het Badminton (onder deelnemende verenigingen) De resultaten van deze onderzoeken zijn gebruikt om enerzijds vast te stellen of gebruikers tevreden zijn over het aanbod en anderzijds vast te stellen waar verbeteringen mogelijk zijn. Product 28: Kortingen voor individuele badmintonners In het Meerjarenbeleidsplan is als één van de actiepunten opgenomen het aanbieden van kortingen met de Badminton Nederland Pas. Hiervoor zijn in 2012 de eerste stappen gezet door middel van gesprekken met zorgverzekeraars over de mogelijkheden van een collectief voordeel op een zorgverzekering voor leden van Badminton Nederland. Dit proces verliep voorspoedig en heeft direct geleid tot nieuw aanbod in de vorm van een collectieve zorgverzekering voor Badminton Nederland-leden bij Zilveren Kruis Achmea (Nationale Sportpolis). Van dit aanbod hebben ruim 150 leden gebruik gemaakt. Product 29: Meer vrijwilligers in kortere tijd Sportservice Noord-Holland (SSNH) heeft enkele jaren geleden een methodiek ontwikkeld om meer vrijwilligers te werven voor de vereniging. Deze methodiek (Meer vrijwilligers in kortere tijd) is succesvol gebleken, waarna Badminton Nederland met SSNH het gesprek is aangegaan om te bekijken hoe de methodiek ook afgenomen kan worden door badmintonverenigingen. Tijdens de EK 2012 in Amsterdam is een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar badmintonverenigingen konden kennismaken met Meer vrijwilligers in kortere tijd. Van de zeven aanwezige verenigingen wilden twee verenigingen aan de slag, waar één vereniging dat in 2012 ook heeft gedaan. Met SSNH zijn in 2012 afspraken gemaakt om de krachten te bundelen, maar de afspraken werden door SSNH niet nagekomen, ook niet na herhaaldelijk aandringen. Product 30: Yonex Dutch Open 2012

18 De Yonex Dutch Open van 9 tot en met 14 oktober 2012 was een groot succes. In totaal bezochten zo n 2200 liefhebbers de 64ste editie van het evenement. Er namen 213 spelers vanuit 26 landen deel aan dit evenement. De Nederlandse ploeg bestond uit 46 spelers en speelsters. Nederland was vertegenwoordigd in drie finales, waarvan twee zelfs volledig Nederlands waren. Eric Pang veroverde goud ten koste van Dicky Palyama en het koppel Iris Tabeling/Selena Piek versloeg Samantha Barning/Eefje Muskens. Judith Meulendijks greep zilver in het vrouwenenkel. Bij de Yonex Dutch Open is een kaartenactie opgezet speciaal voor onze nieuwe leden. Per e- mail zijn de nieuwe leden hierover geïnformeerd. In totaal hebben 1740 adressen deze e- mail ontvangen. 20 leden hebben gebruik gemaakt van de actie. Daarnaast waren er veel side events. Aan de clinics voor basisscholen deden maar liefst 150 kinderen mee. Aan de clinics voor clubs deden ongeveer 300 kinderen van 21 verenigingen mee. Daarnaast was er een geslaagde netwerkbijeenkomst met het Almeerse bedrijfsleven op de vrijdagavond. Product 31: Kosten en opbrengsten wedstrijdaanbod regio s In 2011 is de competitiebijdrage voor senioren en junioren verhoogd met 10,- ten behoeve van de organisatie van een extra wedstrijdaanbod voor regio s. In 2012 hebben er teams, die deelnemen aan de regionale competitie 10,- meer betaald. Hiermee is er ,- meer ontvangen. Tevens is er 880,- ontvangen met betrekking tot de Opstapcompetitie, op basis van 88 teams a 20,- per team. In totaal is er ,- meer ontvangen vanuit de inschrijvingen van de regio s. De besteding is als volgt: - Kosten Regionale Kampioenschappen voor Regioteams ,- - Kosten NK voor Regioteams ,- (fysio, wedstrijdfunctionarissen, huurkosten, organisatiekosten, personeel, sportmaterialen) - Kosten Opstapcompetitie (vergaderkosten) 243,- Totaal kosten ,- 9. COMMISSIES Shuttletestcommissie De commissie bestond in 2012 uit Albert van Ens (voorzitter), Marian Ridder, Dennis Tjin Asjoe, Howy Jacobsz, Rune Massing. Joan Peeters verleende ondersteuning vanuit het bondsbureau. De commissie heeft in het kalenderjaar 2012 keuringen verricht aan en geadviseerd over de hieronder vermelde shuttles. Rapport Fabricaat & type Uitvoering Toelating tot categorie Bijzonderheden

19 244 Flypower Black No. 5 Veer+kurk B Snelheid Forza Airforce 100 Veer+kurk B Snelheid Kawagoe Power 800 Veer+kurk C Snelheid Sun Power Tournament Grade Veer+kurk B Snelheid Gadja Mada International Veer+kurk B Snelheid 77 & Garuda International Veer+kurk (vermoedelij k eendenveer) C Snelheid 77 & 78 Landelijke Commissie Wedstrijdzaken (LCW) 2012 Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld: Freek Cox Voorzitter Ben Lageweg Portefeuillehouder Competitiezaken Albert Valentijn Portefeuillehouder Toernooizaken en Aangepast Badminton John op het Veld Portefeuillehouder Wedstrijdfunctionarissen Remco Oskam Portefeuillehouder Reglementen en regelingen Hendrik Boosman Secretaris en Coördinerend Medewerker Wedstrijdzaken Overige (als toehoorder en adviseur) aanwezigen bij LCW vergaderingen: Martijn van Dooremalen Bestuursadviseur Strategisch Beleid Ger Tabeling Bondsbestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken Tim Daamen Notulist (vanaf oktober) De LCW is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton, en is gerechtigd voorstellen te doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken. Evenementen, kampioenschappen en toernooien circuits Onder verantwoordelijkheid van de LCW zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2012: Bondscompetitie, finale Play Offs (i.s.m. TFS Barendrecht), NK, NK Aangepast Badminton (i.s.m. BC Drachten), NK voor regioteams, finale BBN Junior Master Circuit (i.s.m. BC Roermond), finaleweekend Carlton GT Cup (i.s.m. BC Flair), NJK, NVK (i.s.m. BC Amersfoort) en de BBN Junior Master Cup. Daarnaast werden in 2012 de volgende toernooiencircuits in samenwerking met organiserende verenigingen onder de vlag van de LCW georganiseerd: Master Circuit, bestaande uit 6 toernooien Junior Master Circuit, bestaande uit 12 toernooien Aangepast Badminton Circuit, bestaande uit 8 toernooien (inclusief NK)

20 Na overleg met de RCW s is de toernooikalender voor het seizoen vastgesteld en gepubliceerd. Uitvoeringsregelingen en reglementen Alle bestaande uitvoeringsregelingen die betrekking hebben op de wedstrijdzaken en reglementen zijn waar nodig geactualiseerd. Door middel van Officiële Mededelingen zijn de leden van Badminton Nederland hierover geïnformeerd. Bijeenkomsten De LCW is in verslagperiode elf keer bijeengekomen. De agenda wordt deels bepaald door zaken die reglementair worden voorgeschreven, denk aan verplichte publicatie van uitvoeringsregelingen en de principekalender op bepaald momenten in het jaar. Verder zijn ingekomen stukken, bezwaren en dispensatieverzoeken afgehandeld. Daarnaast zijn diverse beleidsmatige thema s op het gebied van Wedstrijdzaken ingebracht en besproken. De planning, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering van alle onder verantwoordelijkheid van LCW georganiseerde activiteiten zijn besproken. Tevens zijn de volgende bijeenkomsten belegd door de LCW: - 1 overleg met Eredivisie en Eerste divisie verenigingen - 1 overleg met Master organisatoren - 1 overleg met Junior Master organisatoren - 2 overleggen met de RCW s Een aantal opvallende zaken in 2012 waren: - Beleid voor lijnrechters is geïntegreerd in het beleid van Wedstrijdfunctionarissen. - Besloten is om de NRB 10 keer i.p.v. 2 keer per jaar te uit te brengen. - De in 2011 ingezette kwaliteitsimpuls van het Master Circuit heeft geleid tot een sterker deelnemersveld bij de Master toernooien. - In samenwerking met de RCW s is in iedere regio een Regio Toernooien Circuit georganiseerd. - Besloten is om in 2013 de finale van de Carlton GT Cup terug te brengen naar 1 dag i.p.v. de gebruikelijke 2 dagen. - Er is lang nagedacht en gesproken over de invoering van reserveklassen van de Eredivisie t/m de derde divisie. Uiteindelijk is besloten om dat niet te doen omdat de beoogde doelen op andere wijzen gerealiseerd konden worden en omdat niet goed duidelijk gemaakt kon worden wat het verdere nut hiervan zou zijn. Sectie Wedstrijdorganisatie (SWO) Onder de verantwoordelijkheid van de LCW is de Sectie Wedstrijdorganisatie (SWO) actief. Deze heeft de taak om ervoor te zorgen dat wedstrijden en toernooien worden voorzien van voldoende organisatorisch- en wedstrijdkader. De voorzitter van de SWO is lid van de LCW.

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 Topsport Nationale teams mannen 4 Nationale teams vrouwen 6 Nationale teams rolstoelbasketball 8 CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 2

inhoud Voorwoord... 2 Jaarverslag 2013 inhoud Klik op de titel om naar het gewenste hoofdstuk te gaan. Voorwoord.... 2 Bestuur en Organisatie.... 4 Bondsbestuur.... 4 Ledenraad.... 5 Goed Sportbestuur... 6 Nationale en internationale

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen

Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema Annelise Notenboom Elias Bom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging, Aarts De Jong Wilms

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND Langzaam sterven of de bakens verzetten en het roer om! It libben jowt mei stean en fallen Riu driuwerkes nei stive ballen Kom, Keatser! lit de lju lûd roppe Siz neat,

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie