Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers"

Transcriptie

1 Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli

2 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij Gemeente ordrecht Sociaal Geografisch Bureau (SGB) Postbus AA ORRECHT telefoon: () ischbureau. nl Het overnemen van delen van de tekst is toegestaan onder voorwaarde van duidelijke bronvermelding

3 Inhoud Samenvatting Inleiding. oel van het onderzoek. Opzet en uitvoering. Reikwijdte en beperkingen. Leeswijzer Cultuurbereik buitenshuis. Voorstellingen, culturele instellingen en culturele evenementen. Maat voor cultuurbereik. Overig cultuurbereik 9 Actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten Bijlage Vragenlijsten

4 Samenvatting In vervolg op het Actieplan Cultuurbereik - wil de gemeente ordrecht ook in de periode - doorgaan met acties om het Cultuurbereik in ordrecht te vergroten. e plannen hiervoor staan beschreven in de Aanvraag Actieplan Cultuurbereik -. Om achteraf de effecten van de acties te kunnen meten is het nodig om een beeld te hebben van de uitgangssituatie in (de O-situatie). it rapport biedt inzicht in het Cultuurbereik onder de ordtse bevolking, gemeten in de eerste helft van. Naast de noodzaak van deze O-meting om achteraf effecten te kunnen meten biedt deze nulmeting ook de informatie die gebruikt kan worden om de doelstellingen in het Actieplan Cultuurbereik - (meer) precies en realistisch te formuleren. Het onderzoek richt zich op ordtenaren van jaar en ouder, met bijzondere aandacht voor de doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik, te weten: jongeren, allochtonen en laagopgeleiden. We hebben gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst onder ons Stadspanel (een representatieve groep ordtenaren van jaar en ouder die we a keer per jaar met een vragenlijst benaderen). Van de 9 verstuurde vragenlijsten zijn er 9 ingevuld en teruggestuurd; een respons van 6%. Jongeren en niet-westerse allochtonen zijn extra intensief benaderd. Cultuurbereik buitenshuis Een filmbezoek in een bioscoop of filmhuis is het populairst onder ordtenaren. e helft van alle ordtenaren van jaar en ouder (%) is hier de afgelopen maanden wel eens geweest. Op enige afstand volgen een bezoek aan een museum (%), een muziekoptreden (niet klassiek) (6%) en een feest of festival met een cultureel karakter met live muziek, dans, toneel of cabaret ( %). it loopt zo verder af tot (ruim) onder de % voor dans, literaire bijeenkomsten en poppentheater (zie figuur.). Figuur. Aandeel ordtenaren + dat de afgelopen maanden wel eens naar de volgende voorstellingen is geweest 6 NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges Cultuurbereik

5 Tellen we de genres cabaret, toneel, musical, opera, dans, populaire muziek en poppentheater als (mogelijke) theatervoorstellingen bij elkaar, dan is in totaal % van de ordtse bevolking de afgelopen maanden wel eens naar het theater geweest. Overigens is het bij alle soorten voorstellingen zo dat degenen die er de afgelopen maanden wel eens geweest zijn, dit meestal niet vaker dan, of keer in het jaar deden. Vaker dan x per jaar naar de film gaan komt nog wel geregeld voor (%), maar voor de overige voorstellingen doet slechts tussen de % en % dit. Culturele instellingen worden over het algemeen slechts door een beperkte groep ordtenaren bezocht. Uitzonderingen hierop zijn Schouwburg Kunstmin (9% bezocht in de afgelopen maanden), bioscoop Eurocinema (%) en het ordrechts Museum (%). Voor de overige onderscheiden culturele instellingen ligt het aandeel inwoners dat er de afgelopen maanden wel eens is geweest tussen de % (optreden in de Popcentrale) en 6% (Simon van Gijn- Museum aan Huis) (figuur.). Figuur. Aandeel ordtenaren +i dat de afgelopen maanden wel eens de volgende culturele instellingen heeft bezocht Kunstmin Eurocinema ordr. mus. Van Gijn Cinode andere kerk Hof Bibelot Kunstkerk Augustijnenkerk Stadsarchief* CBK wijkcentrum muziekschool JS Pictura Bene via Berckepoort Popcentrale * Bezoek aan het Stadsarchief in en de eerste vier maanden van NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges Ook de meeste culturele evenementen worden slechts door een betrekkelijk klein deel van de ordtenaren bezocht. Uitzonderingen hierop zijn vooral Wantijpop / Rainbow festival (6%) en de Wantijconcerten op maandagavond (%). eze culturele evenementen zijn bij een aanzienlijk deel van de inwoners in trek (figuur.). Cultuurbereik

6 Figuur. Aandeel ordtenaren (+ dat in (Cellofestival ) de volgende evenementen heeft bezocht Wantij/Rainbow Wantljconcerten Schefferspop Boulevard of ance Big Rivers wereld jazz dagen ordt del Mar Belcanto Fiësta del Sol buitenfilm hist. muziek Cellofestival Poppenfestival Sorpressa Elfculturendag Amateurfestival Cultuurschok Hudspod Factor ' afgelopen keer geweest NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges e participatie van niet-westerse allochtonen en lager opgeleiden is over een breed front lager dan gemiddeld. Voor zover zij participeren, is dat relatief vaak dicht bij huis. Zo is de participatie bij diverse culturele evenementen en bij voorstellingen, uitvoeringen of culturele avonden in een buurt-, wijk- of cultureel centrum gemiddeld. Jongeren (-9 jaar) participeren niet minder dan gemiddeld, maar vertonen wel andere voorkeuren, zoals veel filmbezoek en bezoek aan optredens in Bibelot en de Popcentrale. Ook voelen jongeren zich in het bijzonder aangetrokken tot bepaalde culturele evenementen. Zij springen in het bijzonder naar voren bij het bezoek aan Wantijpop / Rainbow festival, Schefferspop, Boulevard of ance en ordt del Mar. Maat voor cultuurbereik Op basis van de mate van bezoek aan de voorstellingen, de culturele instellingen en de culturele evenementen hebben we een maat voor cultuurbereik samengesteld. eze maat houdt zowel rekening met het al dan niet bezocht hebben van voorstellingen en evenementen als met de bezoekfrequentie. We onderscheiden allereerst de groep non-participanten. it zijn personen die de afgelopen maanden geen enkele voorstelling of cultureel evenement hebben bezocht. Figuur. geeft het aandeel nonparticipanten per doelgroep van het Actieplan Cultuurbereik en voor Cultuurbereik

7 het totaal aantal ordtenaren van jaar en ouder. Een op de acht ordtenaren (%) Is volledig non-participant. Onder allochtonen (%) en laagopgeleiden (%) is dit aandeel beduidend hoger. e participatie van jongeren van t/m 9 jaar doet niet onder voor die van -plussers. Zoals we boven zagen komt dit doordat zij vaker naar bepaalde culturele evenementen, de bioscoop en optredens in Bibelot en de Popcentrale gaan. Figuur. Cultuurbereik buitenshuis: aandeel non-participanten +) en per doelgroep Actieplan Cultuurbereik totaal totaal laag opgeleiden * niet-westers Tussen niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden is sprake van een vrij grote overlap. Van de niet-westerse allochtonen is 6% laag opgeleid. Andersom is van de laagopgeleiden % allochtoon. Binnen de groep laagopgeleiden is de non-interest onder de niet-westerse allochtonen (%) twee keer zo hoog als die onder de autochtonen en westerse allochtonen (9%). Van alle ordtenaren ( + ) doet een kwart sporadisch aan cultuurparticipatie (low-interest); zij zijn de afgelopen maanden maximaal keer per kwartaal naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest. Ook een kwart is tussen de en keer per jaar geweest (medium interest). Ruim een derde deel van de ordtenaren doet juist veel aan cultuurparticipatie in de zin dat zij minimaal één keer per maand naar een voorstelling of evenement zijn geweest (figuur.). Figuur. Cultuurparticipatie van de ordtse bevolking (+) in groepen % % % % % Overig Cultuurbereik buitenshuis * noninterest t lowinterest mediuminterest highinterest intensiveinterest Van de cultuurhistorische attracties hebben de Grote Kerk, Het Hof en het Stadhuis redelijk wat ordtenaren getrokken in de afgelopen maanden. Het Stadsarchief is in en de e maanden van Cultuurbereik

8 door % van de ordtenaren bezocht. Speciale tentoonstellingen en filmvoorstellingen zijn over het algemeen door een beperkte groep ordtenaren bezocht. e best bezochte tentoonstelling is de tentoonstelling over de watersnood in de Energiecentrale (%). Allochtonen gaan over het algemeen minder vaak naar cultuurhistorische attracties en speciale tentoonstellingen en voorstellingen. Jongeren wijken minder sterk af qua bezoek en laagopgeleiden zelfs helemaal niet noemenswaardig. e interesse in de geschiedenis van ordrecht is bij de meeste inwoners niet bijster groot. Bijna op de inwoners zeggen hier niets (%) of een beetje van te weten. Onder de specifieke doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik is de interesse nog lager. Actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten Een heel andere kant van cultuurparticipatie is het actief uitoefenen/deelnemen van/aan kunstzinnige activiteiten, vaak in de vorm van een hobby. Zeker indien dit in georganiseerd verband gebeurt is dit ook een manier om met cultuur bezig te zijn. Slechts een beperkt deel van de ordtse bevolking doet dit echter in georganiseerd verband. Zingen of rappen gebeurt nog het vaakst in georganiseerd verband, namelijk door % van de ordtenaren. Individuele uitoefening van kunstzinnige activiteiten komt duidelijk meer voor. Fotografie/film/video staat hierbij bovenaan (9%) op afstand gevolgd door muziek maken/spelen (%), schilderen/tekenen (%) en onderzoek doen naar de geschiedenis van de eigen stad of wijk (%). Ruim de helft van de ordtenaren (%) heeft geen enkele kunstzinnige hobby. Onder allochtonen (%) en laagopgeleiden (6%) ligt dit aandeel nog hoger. Conclusie In het Actieplan Cultuurbereik - zijn drie specifieke doelgroepen geformuleerd, te weten: jongeren, allochtonen en laagopgeleiden. e huidige mate van Cultuurbereik buitenshuis is voor laagopgeleiden en vooral voor niet-westerse allochtonen over een breed front aan de lage kant. Jongeren van t/m 9 jaar doen wat dit betreft over het algemeen eigenlijk niet echt onder voor -plussers. Hoewel zij op bepaalde aspecten wel ondervertegenwoordigd zijn, is hun cultuurparticipatie over de hele linie gemiddeld of zelfs hoger dan gemiddeld. Het onderzoek bevestigt dat op het gebied van Cultuurbereik buitenshuis met name onder niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden nog heel wat valt te winnen. Beleid om dat te bewerkstelligen zal uiteraard rekening moeten houden met hun specifieke voorkeuren. Laagdrempeligheid lijkt daarbij in elk geval één van de sleutelbegrippen. Zo is bijvoorbeeld het bezoek van beide groepen aan voorstellingen, uitvoeringen of culturele avonden in een buurt-, wijk- of cultureel centrum gewoon gemiddeld en blijken ook diverse culturele festivals voor deze groepen - soms zelfs meer dan gemiddeld - interessant. Lager opgeleiden lijken daarenboven ook zeker geen beneden gemiddelde belangstelling te hebben voor thematische tentoonstellingen over de historie van ordrecht en voor een evenement als ordt Monumenteel. e voorkeuren van veel jongeren ten slotte zijn duidelijk: film en muziek. Cultuurbereik

9 Inleiding In vervolg op het Actieplan Cultuurbereik - wil de gemeente ordrecht ook in de periode - doorgaan met acties om het cultuurbereik in ordrecht te vergroten. e plannen hiervoor staan beschreven in de Aanvraag Actieplan Cultuurbereik -. Het primaire doel van het actieplan wordt daarin als volgt omschreven: "Het in brede zin stimuleren van de culturele beleving in de stad, het versterken van het culturele bewustzijn en het vergroten van het publieksbereik en de actieve participatie aan kunst en cultuur van alle ordtenaren" Hierbij is er specifieke aandacht voor jongeren, allochtonen en laag opgeleiden. Het is nadrukkelijk de bedoeling om achteraf de effecten van de inzet van het actieplan te meten. Om de effecten achteraf te kunnen meten is het nodig om een beeld te hebben van de uitgangssituatie in. it rapport biedt het inzicht in de uitgangssituatie en bevat de resultaten van de nulmeting cultuurbereik.. oel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is inzicht bieden in de O-situatie van het publieksbereik van culturele instellingen en evenementen in ordrecht, de belangstelling van ordtenaren voor kunst en cultuur in de stad en de participatiegraad van ordtenaren. In de Aanvraag Actieplan Cultuurbereik - staan de doelstellingen van het actieplan geformuleerd. ie doelstellingen zijn in dit actieplan voorlopig noodgedwongen nog globaal gehouden. e huidige O-meting reikt de munitie aan om die doelstellingen (meer) precies en realistisch te formuleren.. Opzet en uitvoering oelgroep e doelgroep van het onderzoek bestaat uit ordtenaren van jaar en ouder. Vanwege de specifieke aandacht die de Aanvraag Actieplan Cultuurbereik - richt op jongeren, allochtonen en laag opgeleiden, hebben we ook in dit onderzoek extra aandacht besteed aan deze doelgroepen. Methode We hebben een schriftelijke vragenlijst gestuurd naar een steekproef van ons Stadspanel. Het Stadspanel is een representatieve groep van zo'n. ordtenaren van jaar en ouder die we a keer per jaar benaderen met een vragenlijst waarin per keer verschillende onderwerpen aan bod komen. e specifieke doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik zijn echter ondervertegenwoordigd in de respons van het Stadspanel. Vandaar dat we in het veldwerk aanvullende inspanningen hebben verricht om de respons onder deze doelgroepen te verhogen. Allochtonen Zoals zojuist vermeld hebben we voor de standaard steekproef een steekproef uit het Stadspanel getrokken. aarnaast hebben we alle allochtonen van het Stadspanel benaderd. Onder deze groep is dus geen steekproef getrokken. Enkele weken na het verzenden van de vragenlijst (gevolgd door een rappel) hebben we enquêteurs ingezet die bij de niet-westerse allochtonen thuis langs zijn geweest om de vragenlijst mondeling af te nemen. eze enquêteurs spraken Marokkaans, Turks of Antilliaans, zodat het mogelijk was de vragenlijst in de eigen moedertaal van de respondenten af te nemen. Jongeren Het Stadspanel bevat ordtenaren van jaar en ouder. Als we ons hiertoe zouden beperken missen we jongeren van t/m jaar. Om de t/m -jarigen te bereiken en om de respons onder en 9-jarigen te verhogen, hebben we een los insteekvel in elke vragenlijst gedaan met het verzoek aan de panelleden om hun eventuele kinderen in de leeftijd van t/m 9 jaar de vragenlijst te laten invullen. Van de 9 verstuurde vragenlijsten (exclusief de vragenlijsten specifiek voor jongeren) zijn er 9 vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. it komt neer op een respons van 6%. Van de inlegvellen voor jongeren van t/m 9 jaar zijn er vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. Het aantal panelleden in de steekproef die aangaven kinderen van deze leeftijd te hebben ligt op. it maakt dat de respons onder de t/m 9-jarige uitkomt op %.. Reikwijdte en beperkingen Hoewel breed ingestoken dekt dit onderzoek niet alle vormen van cultuurbereik en actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten. Zo blijft bij- Cultuurbereik

10 voorbeeld de hele kunst in de openbare ruimte noodgedwongen buiten beschouwing. Ook focust het onderzoek zich wat betreft cultuurbereik met name op het cultuurbereik buitenshuis en blijft ook de cultuurdeelname in de huiselijke sfeer zoals lezen, muziek luisteren, het kijken of luisteren naar programma's over muziek, kunst en cultuur en thuis films kijken buiten beschouwing. In wezen gaat het in dit onderzoek dus vooral om het gebruik dat wordt gemaakt van een hele range aan culturele voorzieningen. e verleiding is groot om de gevonden deelnamepercentages door te vertalen naar aantallen. Benadrukt dient te worden dat de cijfers daar, vooral daar waar het gaat om kleine percentages en dan ook nog eens van subgroepen, niet geschikt voor zijn. Zoals bij elk steekproefonderzoek zijn de gevonden uitkomsten omgeven door nauwkeurigheidsmarges, die in absolute zin groter zijn naarmate het aantal waarnemingen kleiner is en in relatieve zin groter zijn naarmate het gevonden percentage kleiner is. Zo ligt bijvoorbeeld een deelnamepercentage van % van de groep niet-westerse allochtonen bij een betrouwbaarheid van 9% in werkelijkheid tussen de,% en de %. uidelijk een te grote marge voor een zinvolle schatting van de deelname in absolute aantallen aan het betreffende onderdeel. Ten slotte is het ondanks de extra inspanningen om de respons in zijn algemeenheid en die onder niet-westerse allochtonen in het bijzonder op te vijzelen, naar alle waarschijnlijkheid nog steeds zo dat het cultuurminnende deel van de bevolking iets zal zijn oververtegenwoordigd in de steekproef. e "onderkant van de samenleving" - nu niet direct de meest cultuurminnende groep in de samenleving - is en blijft niet alleen met cultuur maar ook met enquêteonderzoek moeilijk te bereiken.. Leeswijzer In het rapport vindt u de resultaten van de - meting cultuurbereik. e resultaten staan allereerst gepresenteerd voor de totale groep ordtse inwoners van jaar en ouder en meestal ook apart voor de doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik -, te weten: Allochtonen Omdat de cultuurparticipatie van westerse allochtonen veel overeenkomsten bleek te hebben met die van de Nederlanders, zijn deze twee groepen samengevoegd. Wanneer we het in het rapport over allochtonen hebben, bedoelen we dan ook de niet-westerse allochtonen. Laagopgeleiden Hieronder verstaan we inwoners met als opleidingsniveau lager of basisonderwijs, lager beroepsonderwijs en MAVO, MULO, VMBO en dergelijke. Jongeren (-9 jaar) e groep jongeren hebben we op twee verschillende manieren ondervraagd (zie de beschrijving in deze paragraaf bij "methode". e informatie over de groep jongeren van t/m 9 jaar (die een beperkt aantal vragen via het inlegvel in de vragenlijst van hun ouders hebben ingevuld) en de groep jongeren van t/m 9 jaar (die zelf een uitgebreide vragenlijst hebben ontvangen) is in de rapportage gewogen samengevoegd tot één cijfer voor de groep -9 jaar. Aanvraag Actieplan Cultuurbereik - Cultuurbereik

11 Cultuurbereik buitenshuis In dit hoofdstuk vindt u informatie over het cultuurbereik buitenshuis onder de ordtse bevolking aan het begin van de periode van het Actieplan Cultuurbereik - (de O-meting). e eerste paragraaf geeft inzicht in de mate waarin ordtenaren welk soort voorstellingen, culturele instellingen en culturele evenementen bezoeken. In de tweede paragraaf (paragraaf.) hebben we deze informatie bewerkt tot een maat voor cultuurbereik, die snel een beeld geeft van de mate waarin verschillende groepen inwoners aan cultuur doen. Paragraaf. geeft aanvullende informatie over bezoek aan een aantal specifieke tentoonstellingen, bezoek aan enkele cultuurhistorische attracties en het stadsarchief en over belangstelling voor de geschiedenis van ordrecht.. Voorstellingen, culturele instellingen en culturele evenementen eze paragraaf geeft informatie over het bereik van verschillende soorten voorstellingen, culturele instellingen en culturele evenementen. Per type voorstelling, instelling of evenement ziet u hoe vaak ordtenaren er in de afgelopen maanden zijn geweest. In paragraaf. combineren we de participatie aan de voorstellingen en de evenementen en bieden we inzicht in het aantal keer dat de doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik op deze manier aan cultuur doen. Bezoek aan voorstellingen, film, museum e.d. Een filmbezoek in een bioscoop of filmhuis is het populairst onder ordtenaren (zie tabel.). e helft (%) is hier de afgelopen maanden wel eens geweest. Een op de tien (9%) deed dit zelfs keer of vaker. Een filmbezoek wordt op enige afstand gevolgd in populariteit door een bezoek aan een museum (%), een muziekoptreden (niet klassiek) (6% wel eens bezocht) en een feest of festival met een cultureel karakter met live muziek, dans, toneel of cabaret (%). Het minst populair zijn een bezoek aan een poppenspel/objecttheater (6%), een literaire bijeenkomst (%) en een ballet- of dansvoorstelling (9%). Tellen we de genres cabaret, toneel, musical, opera, dans, populaire muziek en poppentheater als (mogelijke) theatervoorstellingen bij elkaar, dan is in totaal % van de ordtse bevolking de afgelopen maanden wel eens naar het theater geweest. Tabel. Aantal keer dat ordtenaren (+} in de afgelopen maanden in de vrije tijd naar een voorstelling zijn geweest % % % % % % niet keer - keer -6 keer - keer keer of meer film in bioscoop of filmhuis I> museum "' muziekoptreden (pop, jazz, blues, wereldmuziek e.d.) ' I feest of festival met een cultureel karakter. met live muziek, dans toneel of cabaret cabaret / stand up comedy ' I toneelvoorstelling I> musical galerie / atelier / Centrum Beeldende Kunst (CBK) muziekoptreden (klassieke muziek) I > muziekoptreden (koor, harmonie, fanfare e.d.) opera/muziektheater ballet- of dansvoorstelling literaire bijeenkomst / lezing /poëzie poppenspel / objecttheater "' gelijk aan landelijke cijfers van het SCP( SCP (), Cuttuurminnaars en cultuurmijders) w lager dan landelijk hoger dan landelijk NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges a Cultuurbereik

12 Overigens is het bij alle soorten voorstellingen zo dat degenen die er de afgelopen maanden wel eens geweest zijn, dit meestal niet vaker dan, of keer in het jaar deden. Filmbezoek is hierop de belangrijkste uitzondering. oelgroepen Actieplan Cultuurbereik In tabel. zoomen we in op de doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik. e tabel bevat voor de drie doelgroepen het percentage dat de verschillende voorstellingen de afgelopen maanden wel eens heeft bezocht. Ter vergelijking staat ook het totaalpercentage voor alle ordtenaren samen vermeld. Het bezoeken van voorstellingen is minder populair onder allochtonen dan onder autochtonen. Het aandeel dat wel eens een voorstelling heeft bezocht is voor bijna alle geselecteerde voorstellingen lager onder allochtonen dan onder autochtonen. ordtenaren met een laag opleidingsniveau springen - samen met allochtone ordtenaren - in negatieve zin naar voren op bezoek aan voorstellingen. Bij bijna alle geselecteerde voorstellingen ligt het aandeel bezoekers onder laagopgeleiden lager dan onder midden- en hoogopgeleiden. Het aandeel jongeren dat de afgelopen maanden wel eens naar een voorstelling is geweest wijkt meestal niet noemenswaardig af van -plussers. Ze scoren alleen lager op bezoek aan een galerie/atelier/centrum Beeldende Kunst (CBK). Filmbezoek in een bioscoop of filmhuis is daarentegen juist populairder onder jongeren dan onder -plussers. Tabel. Aandeel inwoners totaal (+) en per doelgroep dat in de afgelopen maanden de volgende voorstellingen heeft bezocht % % % % totaal allochtonen laag t/m 9 opgeleiden jaar film in bioscoop of filmhuis,, ƒ* museum ^ t. muziekoptreden (pop, jazz, blues, wereldmuziek 6 ' i' *O ^ 'j. - fa& *l' i V%$> e.d.) -?'\ "> feest of festival met een cultureel karakter, met ' <V live muziek, dans toneel of cabaret ' cabaret / stand up comedy ', toneelvoorstelling, < 'il 't g. musical t ' galerie / atelier / Centrum Beeldende Kunst (CBK) '" muziekoptreden (klassieke muziek) S muziekoptreden (koor, harmonie, fanfare e.d.l %' tjopera/muziektheater ^ ~'l ' ballet- of dansvoorstelling 9 f literaire bijeenkomst / lezing /poëzie '" poppenspel / objecttheater 6 "ï #- *^-». '- & * if ff^ +< ^ f,,-s ( v f/ ', lot. ',' ><*' * ^r, t, ^ï *** h /v' té' '?O' s <,>< Grijs gearceerd: doelgroep is ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement Vetgedrukt: doelgroep is oververtegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement (J) Geen informatie beschikbaar over t/m 9-jarigen. eze evenementen stonden niet in de vragenlijst voor leeftijdsgroep, omdat we veronderstellen dat ze weinig t/m 9-jarige bezoekers trekken. NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges, met name bij de doelgroepen " deze Cultuurbereik

13 Bezoek aan culturele instellingen in ordrecht e culturele instellingen in tabel. worden over het algemeen slechts door een beperkte groep ordtenaren bezocht. Uitzonderingen hierop zijn allereerst Schouwburg Kunstmin en in mindere mate bioscoop Eurocinema en het ordrechts Museum: vier op de tien inwoners (9%) zijn de afgelopen maanden minstens één keer in Schouwburg Kunstmin geweest, een kwart (%) in bioscoop Eurocinema en ruim een op de vijf (%) in het ordrechts Museum. eze bezoekers deden dit echter over het algemeen slechts of a keer in het jaar. Het minst bezocht zijn voorstellingen in de Popcentrale (%), voorstellingen/uitvoeringen in de Berckepoort (%), uitvoeringen in muziekcentrum BeneVia (%) en tentoonstellingen/lezingen in Pictura (%). In tabel. vindt u meer informatie over het bezoek aan de verschillende soorten culturele instellingen. Tabel. Aantal keer dat ordtenaren + in de afgelopen maanden in hun vrije tijd wel eens naar de volgende culturele instellingen zijn geweest % % % % % % niet keer - keer -6 keer Schouwburg Kunstmin Bioscoop Eurocinema Het ordrechts Museum Simon van Gijn - Museum aan Huis Filmhuis Cinode Kooruitvoering in een andere kerk dan de Augustijnenkerk Concert of iets anders cuttureels in het Hof Optreden in Bibelot e Kunstkerk tconcert- of koor-luitvoering in de Augustijnenkerk Tentoonstelling in Centrum Beeldende Kunst fcbk) Voorstelling, uitvoering of culturele avond in een buurt-, wijk- of cultureel centrum Uitvoering in de muziekschool Optreden in Het Jazzpodium JS Tentoonstelling of lezing in Pictura Uitvoering in muziekcentrum BeneVia Voorstelling of uitvoering in de Berckepoort Optreden in de Popcentrale 9 NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges keer keer of meer Cultuurbereik

14 oelgroepen Actieplan Cultuurbereik In tabel. zoomen we in op de doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik. e tabel bevat voor de drie doelgroepen het percentage dat de verschillende culturele instellingen de afgelopen maanden wel eens heeft bezocht. Ter vergelijking staat ook het totaalpercentage voor alle ordtenaren samen vermeld. Het bezoek aan culturele instellingen verschilt meestal niet noemenswaardig tussen autochtonen en allochtonen, dit in tegenstelling tot het totaalbezoek aan voorstellingen, musea e.d. in tabel.. In algemene zin kan hieruit worden geconcludeerd dat allochtonen, voor zover zij cultureel participeren, dit in relatief sterke mate dicht bij huis doen. Zo is de participatie bij voorstellingen, uitvoeringen of culturele avonden in een buurt-, wijkof cultureel centrum gemiddeld. Instellingen die wel door een aanzienlijk lager aandeel allochtonen dan autochtonen zijn bezocht, zijn Het ordrechts Museum, Simon van Gijn - Museum aan Huis, een (concert- of koor-) uitvoering in de Augustijnenkerk, een Kooruitvoering in een andere kerk en een voorstelling of uitvoering in de Berckepoort. Laagopgeleiden bezoeken sommige culturele instellingen minder dan midden- en hoogopgeleiden. Het betreft met name Schouwburg Kunstmin, Bioscoop Eurocinema, Het ordrechts Museum, Filmhuis Cinode, Het Hof, een optreden in Bibelot, een tentoonstelling in het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) en een optreden in het Jazzpodium JS. Ook de participatie van laagopgeleiden lijkt zich relatief vaak dicht bij huis te voltrekken. Voor van de geselecteerde culturele instellingen geldt dat ze minder door t/m 9-jarigen dan door -plussers bezocht worden. it betreft Het ordrechts Museum, Simon van Gijn - Museum aan Huis en Het Hof. Er gaan juist meer t/m 9-jarigen dan -plussers naar de bioscoop Eurocinema en een optreden in Bibelot. Op de overige culturele instellingen doet zich geen noemenswaardig verschil naar leeftijd voor. Tabel. Aandeel inwoners totaal +) en per doelgroep dat in de afgelopen maanden de volgende culturele instellingen wel eens heeft bezocht % % % % totaal allochtonen laag t/m 9 opgeleiden jaar Schouwburg Kunstmin Bioscoop Eurocinema Het ordrechts Museum Simon van Gijn - Museum aan Huis Filmhuis Cinode Kooruitvoering in een andere kerk dan de Augustijnenkerk "> Concert of iets anders cultureels in het Hof '" Optreden in Bibelot e Kunstkerk "> (concert- of koor-luitvoering in de Augustijnenkerk '" Tentoonstelling in Centrum Beeldende Kunst (CBKI '" Voorstelling, uitvoering of culturele avond in een buurt-, wijk- of cultureel centrum Uitvoering in de muziekschool Optreden in Het Jazzpodium JS '" Tentoonstelling of lezing in Pictura '" Uitvoering in muziekcentrum BeneVia Voorstelling of uitvoering in de Berckepoort Optreden in de Popcentrale 9 -,, $. f -I- ^!Tv - ^9^ i <'?"»:', SM> \'*.> \' - 6 > '.?," "- 6 [ l, ;., -^ f J / '- " J't~i 6 A ', 'é. K > :'* *f j.!>, ' - * -tl,. ; r,, -'., Si : ' ',,, 'to $ f, 6, W 6 ' - " 6 '! ' ~. ' 'j <$ ; Grijs gearceerd: doelgroep is ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement Vet gedrukt: doelgroep is oververtegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement ) Geen informatie beschikbaar over t/m 9-jarigen. eze evenementen stonden niet in de vragenlijst voor deze leeftijdsgroep, omdat we veronderstellen dat ze weinig t/m 9-jarige bezoekers trekken. NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges, met name bij de doelgroepen ' «' 6 Cultuurbereik

15 Bezoek aan culturele evenementen oelgroepen Actieplan Cultuurbereik - In zijn er in ordrecht verscheidene culturele evenementen georganiseerd. Het aandeel inwoners dat de evenementen bezocht heeft loopt uiteen van % voor Factor, Hudspod en Cultuurschok tot 6% voor Wantijpop/Rainbow festival (tabel.). Het Wantijpop / Rainbow festival is dus het best bezochte culturele evenement in. e Wantijconcerten op maandagavond staan op een goede tweede plaats; een op de vijf ordtenaren (%) is hier geweest. Andere evenementen die door een aanzienlijk deel van de inwoners zijn bezocht, zijn Schefferspop (6%), Boulevard of ance (%) en Big Rivers Rhythm & Blues Festival (%). Het Fiësta del Sol is populairder onder nietwesterse allochtonen dan onder autochtonen. Het tegenovergestelde is het geval voor het Big Rivers Rhythm & Blues Festival en de Wereld Jazzdagen. Voor het overige zijn de verschillen gering. ordtenaren met een laag opleidingsniveau laten zich minder vaak zien op een behoorlijk aantal evenementen dan bezoekers met een hoog opleidingsniveau. it is het geval voor de Wantijconcerten op maandagavond, Schefferspop, de Wereld Jazzdagen, ordt del Mar, het Festival Historische Muziek en het Cello Festival (). Jongeren van t/m 9 jaar hebben bepaalde evenementen meer bezocht dan - plussers. it is het geval voor: Wantijpop / Rainbow festival, Schefferspop, Boulevard of ance en ordt del Mar. Het Belcantofestival en het Cellofestival trokken juist minder jongeren. Tabel. Aandeel inwoners totaal en per doelgroep dat in (Cellofestival ) naar de volgende evenementen is geweest % % % % totaal allochtonen laag t/m 9 \ opgeleiden jaar \ Wantijpop / Rainbow festival Wanti/concerten op maandagavond Schefferspop Boulevard of ance Big Rivers Rhythm & Blues Festival '" Wereld Jazzdagen '" ordt del Mar Belcantofestival" Fiësta del Sol Burtenfilm in ordrechts Museum Festival Historische Muziek m Cello Festival () "> Internationaal Micro Festival Sorpressa! ICaraibisch Festival in Kunstmini '" Elfculturendag '" rechtsteden Amateurtheater Festival "' Cultuurschok '" Hudspod Factor (Jongeren Festival in Kunstmini 6 6 ' '" ":' ;, V>- ; A ",.<% '* *?. ', i''" 'è- ' - ty'* \ ' ' i -< -,,,» n-, rv.i'ót '", 'i' - \''.>.\ ƒ ''»,%. * ' '& ' ~~~ i J "' r ' " ' Grijs gearceerd: doelgroep is ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement Vet gedrukt: doelgroep is oververtegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement ( Geen informatie beschikbaar over t/m 9-jarigen. eze evenementen stonden niet in de vragenlijst voor leeftijdsgroep, omdat we veronderstellen dat ze weinig t/m 9-jarige bezoekers trekken. NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges, met name bij de doelgroepen ié*< 6, O deze Cultuurbereik

16 . Maat voor cultuurbereik Op basis van de mate van bezoek aan de voorstellingen en de culturele evenementen uit paragraaf. hebben we een maat voor cultuurbereik samengesteld. eze maat houdt zowel rekening met het al dan niet bezocht hebben van de voorstellingen en evenementen als met het aantal keer dat ze bezocht zijn (tabel.6 en figuur.) Een op de acht ordtenaren (%) is nonparticipant (non-interest) in de zin dat hij of zij de afgelopen maanden geen enkele keer naar een - in de vragenlijst geselecteerde - voorstelling of evenement is geweest. Een kwart van de ordtenaren (%) doet sporadisch aan cultuurparticipatie (low-interest); zij zijn de afgelopen maanden maximaal keer per kwartaal naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest. Ook een kwart (%) heeft tussen de en keer een geselecteerde voorstelling of evenement bezocht. Ruim een derde deel van de ordtenaren (%) doet veel aan cultuurparticipatie in de zin dat zij minimaal één keer per maand naar een geselecteerde voorstelling of evenement zijn geweest. Hiervan behoort % tot de intensive-interest groep, welke twee keer per maand of vaker aan cultuurparticipatie doet. oelgroepen Actieplan Cultuurbereik Niet-westerse allochtonen doen minder aan cultuurparticipatie dan autochtonen. Een derde deel van de allochtone ordtenaren (%) is non-participant. Nog eens ruim een kwart (%) heeft een lage cultuurparticipatie. Zoals in. bleek geldt deze relatief lage participatie over een breed front. Alleen bij de meeste culturele evenementen zijn allochtonen evenredig vertegenwoordigd. Inwoners met een laag opleidingsniveau doen minder aan cultuurparticipatie dan inwoners met een midden- of hoog opleidingsniveau. Bijna een kwart van de laagopgeleiden (%) is non-participant en nog eens % heeft een lage cultuurparticipatie (lowinterest). Ook voor deze groep is over een breed front sprake van lagere dan gemiddelde cultuurparticipatie. Tussen niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden is overigens sprake van een vrij grote overlap. Van de niet-westerse allochtonen is 6% laag opgeleid. Andersom is van de laagopgeleiden % allochtoon. Binnen de groep laagopgeleiden is de non-interest onder de nietwesterse allochtonen (%) twee keer zo hoog als die onder de autochtonen en westerse allochtonen (9%). e cultuurparticipatie is onder jongeren van t/m 9 jaar wat hoger dan onder - plussers. it komt vooral doordat zij vaker naar culturele evenementen gaan zoals Wantijpop/Rainbow festival, Schefferspop, Boulevard of ance en ordt del Mar en vaker naar de film gaan en naar optredens in Bibelot en de Popcentrale. Tabel.6 leeftijd t/m 9 Jaar jaar en ouder Mate van cultuurparticipatie totaal (+ en per doelgroep % % non-interest low-interest % mediuminterest % highinterest % intensive interest opleidingsniveau Laag Midden Hoog 6 etniciteit Autochtoon Allochtoon totaal Non-interest: in de afgelopen maanden geen enkele geselecteerde voorstelling of evenement bezocht Low interest: in de afgelopen maanden - keer naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest. Medium interest: in de afgelopen maanden - keer naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest. High interest: in de afgelopen maanden - keer naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest. Intensive interest: in de afgelopen maanden keer of vaker naar een geselecteerde voorstelling of evenement geweest. Cultuurbereik

17 Figuur. Aandeel non-participanten per doelgroep Bezoek aan specifieke tentoonstellingen/ filmvoorstellingen Van de in dit onderzoek vijf geselecteerde bijzondere tentoonstellingen of filmvoorstellingen is de tentoonstelling over de watersnood in de Energiecentrale het best bezocht. Ruim een op de tien ordtenaren (%) is hier naartoe geweest. e in de Energiecentrale georganiseerde Salon der rechtsteden ( %) en historische tentoonstelling over ordtse bedrijven (%) konden op minder bezoek rekenen. totaal allochtonen laag t/m 9 opgeleiden jaar. Overig cultuurbereik In deze paragraaf vindt u aanvullende informatie over specifieke vormen van cultuurbereik onder ordtenaren. Het gaat hierbij om bezoek aan een aantal specifieke tentoonstellingen/ filmvoorstellingen, bezoek aan enkele cultuurhistorische attracties en het stadsarchief en om belangstelling voor de geschiedenis van ordrecht. eze bezoeken zijn niet meegerekend in de maat voor cultuurparticipatie in.. oelgroepen Actieplan Cultuurbereik e niet-westerse allochtonen zijn ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van drie van de vijf geselecteerde tentoonstellingen en voorstellingen, te weten: de tentoonstelling over de watersnood in de Energiecentrale, de fototentoonstelling in de Grote Kerk en een historische film in de Kunstkerk. ordtenaren met een laag opleidingsniveau wijken qua bezoek niet noemenswaardig af van ordtenaren met een middel- of hoog opleidingsniveau. Jongeren van t/m 9 jaar zijn ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van twee van de vijf geselecteerde tentoonstellingen en voorstellingen, te weten: de tentoonstelling over de watersnood in de Energiecentrale en de fototentoonstelling in de Grote Kerk. Tabel. Aandeel ordtenaren totaal (+) en per doelgroep dat in de afgelopen maanden de volgende tentoonstellingen en filmvoorstellingen heeft bezocht % % % % totaal allochtonen laag t/m opgeleiden 9 jaar "' Tentoonstelling over de f \,* \ j' n i ' watersnood in de Energie-centrale '" '-*! '<,t i-j^ Fototentoonstelling in de Grote Kerk '" ' ^ * Een historische film in de Kunstkerk "' ' ( > > ' O Historische tentoonstelling over ordtse bedrij- ven in de Energiecentrale m Salon der rechtsteden in de Energiecentrale '" *;:!! & W. A'. -i f,-'-&' $ Grijs gearceerd: doelgroep is ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement Vetgedrukt: doelgroep is oververtegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement () Geen informatie beschikbaar over t/m 9-jarigen. eze tentoonstellingen en filmvoorstellingen stonden niet in de vragenlijst voor deze leeftijdsgroep, omdat we veronderstellen dat ze weinig t/m 9-jarige bezoekers trekken. NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges, met name bij de doelgroepen ',' Cultuurbereik 9

18 Bezoek aan cultuurhistorische attracties In tabel. ziet u het percentage ordtenaren dat in of een bezoek heeft gebracht aan enkele cultuurhistorische attracties en het Stadsarchief. Ruim een derde van de ordtenaren (6%) heeft de Grote Kerk bezocht en bijna een kwart 't Hof (%) en het Stadhuis (%). Het Huis Scharlaken is het minst bezocht (%). oelgroepen Actieplan Cultuurbereik Allochtonen gaan minder naar cultuurhistorische attracties dan autochtonen. it is met name het geval voor de Grote Kerk, 't Hof, de Augustijnenkerk en de Ruïne "Huis te Merwede". Laagopgeleiden wijken qua bezoek aan cultuurhistorische attracties niet veel af van inwoners met een midden- of hoog opleidingsniveau. Jongeren van t/m 9 jaar zijn ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van de Augustijnenkerk. Bij de andere cultuurhistorische attracties is het verschil in bezoek beperkt. Tabel. Aandeel ordtenaren totaal (+ en per doelgroep dat in of de volgende cultuurhistorische heeft bezocht % % % % totaal allochtonen laag t/m opgeleiden 9 jaar () Grote Kerk "> 't Hof" Stadhuis "> Augustijnenkerk m Ander monument tijdens ordt Monumenteel "' I> Ruïne "Huis te Merwede" '" Stadsarchief"" Huis Scharlaken "' 6\*tj';.*< \> '* t '' 9 ', >i 9 O, f,'l 9 Js» 6 / Grijs gearceerd: doelgroep is ondervertegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement Vet gedrukt: doelgroep is oververtegenwoordigd onder de bezoekers van het evenement () Geen informatie beschikbaar over t/m 9-jarigen. eze cultuurhistorische attracties stonden niet in de vragenlijst voor deze leeftijdsgroep, omdat we veronderstellen dat ze weinig t/m 9-jarige bezoekers trekken. ( In de tabel staat het percentage dat dit in heeft gedaan. Op de vraag of men dit ooit heeft gedaan antwoordt % bevestigend (9% van de niet-westerse allochtonen, % van de laag opgeleiden en % van de t/m 9- jarigen) ( In de tabel staat het percentage dat in of h het stadsarchief is geweest. Op de vraag of men er ooit is geweest antwoordt % bevestigend (9% van de allochtonen, % van de laag opgeleiden en % van de t/m 9-jarigenl () Landelijk cijfer: % in NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges, met name bij de doelgroepen Cultuurbereik

19 Belangstelling voor geschiedenis van de stad e meerderheid van de inwoners is niet bijster geïnteresseerd in de geschiedenis van hun stad: ruim een op de vijf (%) zegt er (bijna) niets van te weten en ruim de helft (6%) een beetje. Een op de vijf inwoners (9%) zegt redelijk veel over de geschiedenis van ordrecht te weten en % zegt er veel van te weten en zich er echt in te verdiepen (figuur.). e interesse is lager onder de specifieke doelgroepen van het Actieplan Cultuurbereik dan onder de andere inwoners. Figuur. -r % ordtenaren totaal (+) en per doelgroep dat (redelijk) veel weet van de geschiedenis van hun stad (naar eigen zeggen) totaal allochtonen laag t/m 9 opgeleiden jaar ) () Geen informatie beschikbaar over t/m 9- jarigen. eze vraag is niet gesteld aan deze leeftijdsgroep. Uit het onderzoek 'Vrijetijdsbesteding in de rechtsteden in ' (SGB ) is op te maken dat de non-interest groep ook op veel andere vormen van vrijetijdsbesteding buitenshuis laag scoort. In mindere mate geldt dit ook voor de low-interest groep. Hun relatief geringe belangstelling voor cultuur gaat dus niet samen met relatief grote belangstelling voor andere vormen van vrijetijdsbesteding buitenshuis. Cultuurbereik

20 Actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten In voorgaande paragrafen hebben we het gedeelte van cultuurbereik beschreven betreffende het bezoeken van voorstellingen, tentoonstellingen en cultuurhistorische attracties. Een andere kant van cultuurparticipatie betreft het uitoefenen van kunstzinnige activiteiten. Zeker indien dit in georganiseerd verband gebeurt, is dit ook een manier van participatie en met cultuur bezig zijn. Slechts een beperkt deel van de ordtenaren beoefent in georganiseerd verband kunstzinnige activiteiten. Het vaakst komt het voor dat mensen zingen of rappen in georganiseerd verband; bijna een op de tien inwoners doet dit (%). (Ballet)dansen doet % en muziek maken % in georganiseerd verband. Individuele beoefening komt wel vaker voor. Fotografie/film/video staat hierbij bovenaan (9%) op afstand gevolgd door muziek maken/spelen (%), schilderen/tekenen ( %) en onderzoek doen naar de geschiedenis van de eigen stad of wijk (%). Wat het minst voorkomt is beeldhouwen/pottenbakken en toneelspelen (beide %). Het gemiddeld aantal verschillende kunstzinnige activiteiten/hobby's per persoon ziet u in figuur.. Ruim de helft van de ordtenaren (%) heeft geen enkele kunstzinnige hobby. Een op de vijf (9%) heeft kunstzinnige hobby en ook een op de vijf (%) heeft er of. Bijna een op de tien (%) heeft of meer verschillende kunstzinnige hobby's. oelgroepen Actieplan Cultuurbereik e mate van kunstzinnig activiteit (het gemiddeld aantal activiteiten per persoon) ligt voor allochtonen wat lager dan voor autochtonen. Ruim drie kwart van de allochtone inwoners (%) doet aan geen van de onderscheiden kunstzinnige activiteiten. Wanneer we naar de kunstzinnige activiteit afzonderlijk kijken, doen ze minder aan muziek maken/spelen (zowel georganiseerd als individueel) en fotografie/film/video (individueel) en het maken van websites/grafische vormgeving (individueel). Op de overige onderscheiden activiteiten zijn er echter nauwelijks verschillen tussen allochtonen en autochtonen. Laagopgeleiden houden zich minder vaak met kunstzinnige hobby's bezig dan hoogopgeleiden. Twee derde deel van hen (6%) heeft geen enkele kunstzinnige hobby. Specifieke kunstzinnige activiteiten waarmee minder laagopgeleiden dan hoogopgeleiden zich bezighouden zijn individuele beoefening van fotografie/film/video, muziek maken/spelen, schilderen/tekenen, verhalen/gedichten schrijven en websites maken/grafische vormgeving. In georganiseerd verband betreft het vooral dansen/ballet. Jongeren van t/m 9 jaar doen op dit punt niet onder voor -plussers. Zij doen zelfs vaker aan verhalen/gedichten schrijven (individueel) en websites maken/grafische vormgeving (individueel en georganiseerd). Cultuurbereik

21 Tabel. eelname aan kunstzinnige activiteiten door ordtenaren totaal (+) en per doelgroep in de afgelopen maanden % totaal % allochtonen % laag opgeleiden % t/m 9 jaar fotografie/film/video muziek maken/spelen schilderen, tekenen onderzoek naar geschiedenis van de eigen stad of wijk zingen, rappen verhalen/gedichten schrijven websites maken, grafische vormgeving dansen, ballet weven, werken met textiel toneelspelen beeldhouwen, pottenbakken 9 georganiseerd, ' <" ilj georganiseerd georganiseerd georganiseerd 9 \, 6-, " " : 6 "-f< ' f i' o ">i*-;- "" '}' 9 >'- Grijs gearceerd: doelgroep is ondervertegenwoordigd Vet gedrukt: doelgroep is oververtegenwoordigd NB: kleine percentages zijn omgeven door relatief grote onnauwkeurigheidsmarges, met name bij de doelgroepen 9 Figuur. Gemiddeld aantal kunstzinnige activiteiten per persoon, totaal +) en per doelgroep totaal allochtoon Kunstuitleen Het lidmaatschap van de Kunstuitleen ligt onder alle onderscheiden groepen ordtenaren (leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit) lager dan %. In totaal zegt % momenteel lid te zijn en zegt % dat ze nu geen lid meer zijn maar dat wel ooit zijn geweest. Lidmaatschap van de Kunstuitleen komt onder laag opgeleiden vrijwel helemaal niet voor. it onderzoek wijst er op dat er op dit punt geen grote verschillen zijn naar leeftijd en etniciteit. laag opleidingsniveau t/m 9 jaar % % % 6% % % geen ml B of m of meer Cultuurbereik

22 Bijlage Vragenlijsten Resp.nr. A. Vragen over vrijetijdsbesteding op het gebied van kunst en cultuur e volgende vragen gaan over vrijetijdsbesteding op het gebied van kunst en cultuur. Hoe vaak gaat u naar een theatervoorstelling, een concert of een museum? Of naar de bioscoop of een filmhuis? Welke ordtse culturele voorzieningen bezoekt u wel eens? En doet u zelf iets kunstzinnigs, al dan niet in georganiseerd verband? Antwoorden op deze vragen zijn van belang voor het gemeentelijk cultuurbeleid.. A. B. C.. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Hoe vaak bent u in de afgelopen maanden in uw vrije tijd naar een, (inclusief amateur-voorstellingen en jeugdvoorstellingen) (NB: het maakt niet uit of dat in ordrecht of ergens anders was) niet lx muziekoptreden (klassieke muziek) muziekoptreden (koor, harmonie, fanfare etc.) muziekoptreden (pop, jazz, blues, wereldmuziek etc.) opera / muziektheater toneelvoorstelling ballet- of dansvoorstelling cabaret / stand up comedy musical poppenspel/objecttheater film in bioscoop of filmhuis literaire bijeenkomst, lezing, poëzie galerie / atelier/ Centrum Beeldende Kunst (CBK) museum feest of festival met een cultureel karakter, met live muziek, dans, toneel of cabaret geweest? -x -6x - lx x of meer n n n. A. B. C.. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Hoe vaak bent u in de afgelopen maanden in uw vrije tijd naar... niet lx Schouwburg Kunstmin l l l l Filmhuis Cinode EU EU bioscoop Eurocinema EJ EJ EJ een concert of iets anders cultureels in het Hof Q EU Q het ordrechts Museum EU EU EU de Kunstkerk (Museumstraat) EU EU EU Simon van Gijn - Museum aan Huis EU EU EU een tentoonstelling in Centrum Beeldende Kunst (CBK) EU EU EU een tentoonstelling of lezing in Pictura G EU EU een optreden in Bibelot EU EU EU een optreden in de Popcentrale EU EU een optreden in Het Jazzpodium JS EU EU EU een voorstelling of uitvoering in de Berckepoort EU EU EU een uitvoering in de Muziekschool EU EU EU een uitvoering in muziekcentrum BeneVia EU EU EU een voorstelling, uitvoering of culturele avond in een buurt-, wijk of cultureel centrum EU EU EU een (concert- of koor-juitvoering in de Augustijnenkerk EU EU EU een kooruitvoering in een andere kerk EU EU EU in ordrecht geweest? -x -6x -x x of meer ] ] ] ] ] Cultuurbereik

23 . Bent u in in ordrecht geweest naar? ja nee A. Wantijpop / Rainbow festival d d B. Boulevard of ance d d C. Schefferspop d d. ordt del Mar E. FiëstadelSol F. Wantijconcerten (maandagavond in Wantijpark) d d G. Belcantofestival H. Internationaal Micro Festival d d I. Buitenfilm in tuin ordrechts Museum d d J. Festival Historische Muziek d G K. Wereld Jazzdagen d O L. Elfculturendag IZI O M. Cultuurschok G Q N. Hudspod (Project popaanbieders rechtsteden) G Q O. Sorpressa! (Caraïbisch Festival in Schouwburg Kunstmin) Q Q P. rechtsteden Amateurtheater Festival d d Q. Big Rivers Rhythm & Blues Festival d d R. Factor (Jongeren Festival in Schouwburg Kunstmin) d d en in naar: d d S. Cello Festival d d. Bent u bekend met de geschiedenis van ordrecht? d ja, ik verdiep me daar in d ja, ik weet er redelijk veel van af d ja, ik weet er een beetje van af d nee, ik weet er (bijna) niets over a. Hebt u het Stadsarchief wel eens bezocht? d nee, nooit d ja, ooit wel eens > b. En in of? l nee l l ja 6. Hebt u in of een van de volgende ordtse cultuurhistorische attracties bezocht om te bezichtigen? ja nee A. Grote Kerk (geen kerkdienst) d d B. Augustijnenkerk (geen kerkdienst) LH d C. 't Hof (geen concert of iets dergelijks) d d. Stadhuis d d E. Ruïne "Huis te Merwede" LJ d F. Huis Scharlaken d d a. En hebt u tijdens de manifestatie "ordt Monumenteel" ooit wel eens een van de vele andere - bij vraag 6 niet genoemde - ordtse monumenten van binnen bezichtigd? d nee, nooit d ja, ooit wel eens > b. En in? d nee d ja Cultuurbereik

24 . In ordrecht worden regelmatig bijzondere tentoonstellingen of filmvoorstellingen georganiseerd op bijzondere locaties. Welke van de hier genoemde heeft u bezocht? bezocht? ja nee A. Tentoonstelling over de watersnood in de Energiecentrale LH LH B. Historische tentoonstelling over ordtse bedrijven in de Energiecentrale LH LH C. Fototentoonstelling in de Grote Kerk LH LH. Salon der rechtsteden in de Energiecentrale LH LH E. Een historische film in de Kunstkerk LH LH 9. Bent u momenteel lid van de Kunstuitleen of bent u dat ooit geweest? LH nu lid LH nu geen lid, maar wel ooit geweest LH nooit lid geweest. Welke kunstzinnige activiteiten hebt u zelf in de afgelopen maanden in uw vrije tijd (dus buiten school- en werktijd) gedaan? Hebt u deze individueel (thuis) gedaan of in georganiseerd verband (dus bijvoorbeeld in de vorm van een cursus, bij een (kunst)instelling, vereniging of (wijk)centrum, of gebruikmakend van de faciliteiten van de lokale instellingen)? Kruis steeds ja of nee aan. A. B. C.. E. F. G. H. l. J. K. zingen, rappen muziek maken, muziek spelen dansen, ballet (geen disco) toneelspelen schilderen of tekenen beeldhouwen, pottenbakken weven, werken met textiel (digitale) fotografie/film/video verhalen / gedichten schrijven websites maken, grafische vormgeving onderzoek naar geschiedenis van de stad of van de wijk waar u woont Individueel? ja n n n n nee In georganiseerd verband? ja G nee. Bent u zelf beroepsmatig werkzaam in de kunst- en cultuursector? LH nee CH ja Cultuurbereik 9

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA ONDERWERPEN S Onderzoeksopzet S Leeftijdsverdeling S Aandeel vrouwen S Aandeel allochtonen S Overige sociaal-demografische gegevens S

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch

Nadere informatie

Leefstijlen in de Drechtsteden

Leefstijlen in de Drechtsteden Leefstijlen in de Drechtsteden Biedt de regio voldoende vrijetijdsmogelijkheden? Leefstijlen worden steeds belangrijker. Door ontwikkelingen zoals het verdwijnen van traditionele structuren en de individualisering

Nadere informatie

Dordrecht D O. fl) EVALUATIE DORDTPAS Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente Dordrecht. drs. L. Mellema drs. J.M. Schiff dr. M. G.

Dordrecht D O. fl) EVALUATIE DORDTPAS Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente Dordrecht. drs. L. Mellema drs. J.M. Schiff dr. M. G. Dordrecht LO O 03 m i ċqj D O EVALUATIE DORDTPAS 2003 fl) l/l NJ O OU) Sociaal Geografisch Bureau (SGB) gemeente Dordrecht drs. L. Mellema drs. J.M. Schiff dr. M. G. Weide oktober 2003 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN Het percentage volwassen Nijmegenaren, dat wel eens of vaker naar de gesubsidieerde podia gaat, is licht toegenomen, ondanks een daling van het aantal voorstellingen en ook van de zaalbezetting. Blijkbaar

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1000 leden.

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen drs. E. Edelmann PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Gemeente Deventer Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Jasper Baks en Jaap Barink Mei 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Nieuw

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Uitslag Jongerenpeiling

Uitslag Jongerenpeiling Uitslag Jongerenpeiling Inleiding De gemeente Leiderdorp heeft een vragenlijst opgesteld om in beeld te krijgen van welke faciliteiten de jongeren in Leiderdorp gebruik maken en in hoeverre zij daar over

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009 Cultuur in Oost Cultuuronderzoek in Utrecht Oost Rapportage: Drs. D.L. van der Veen Utrecht, maart 2009 In opdracht van de bewonerswerkgroep Cultuur in Oost` Onderzoeksbureau LABYRINTH Ondiep Zuidzijde

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007

Onderzoeksrapport Cultuur. Inwonerspanel Rheden Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Onderzoeksrapport Cultuur Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 15007 Moventem Augustus 2015 Referentie: 15007 Pagina 1-1 van 22 Inwonerspanel Rheden Spreekt Onderzoeksrapport

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Participatie in sport, hobby s en cultuur

Participatie in sport, hobby s en cultuur 11 Participatie in sport, hobby s en cultuur Vrije tijd is op vele ieren in te vullen. Bijvoorbeeld met hobby s, lidmaatschappen, uitgaan, sport, internetten en op vakantie gaan. Welke activiteiten zijn

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Cultuurparticipatie in Breda In opdracht van: OntwikkelingsDienst Breda, Vakdirectie Cultuur Uitgave: Gemeente Breda, Bestuursdienst Afdeling

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015 deelrapport cultureel aanbod

Omnibusenquête 2015 deelrapport cultureel aanbod deelrapport cultureel aanbod Deelrapport cultureel aanbod Maart 2016 Analyse en verslaglegging: Opdrachtgever: JaBo/Onderzoek & Statistiek Josée Boormans Samenleving Kees Ritsema van Eck 2 JaBo / Onderzoek

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen

Enschede-panel. Cultuur(participatie) en evenementen Cultuur(participatie) en evenementen De in Enschede uitgezette kunstroutes worden door de panelleden nauwelijks gebruikt; de open ateliers trekken daarentegen meer publiek. De Grote Kerk en de Concertzaal

Nadere informatie

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Chris de Vries & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2012

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) September 2008 In opdracht van Dienst Kunst en Cultuur Centrum voor

Nadere informatie

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Project 6055 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Kunst en Cultuur Lara ten Broeke Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT Leiden 3 JONGERENPEILING LEIDEN 2003 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in

Nadere informatie

Wie doen er aan sport en cultuur?

Wie doen er aan sport en cultuur? Wie doen er aan sport en? Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 HUP Wie doen er aan sport en? Sport en hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding (behalve

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie